Cizinci a jejich uplatnění na trhu práce v Jihomoravském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cizinci a jejich uplatnění na trhu práce v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Cizinci a jejich uplatnění na trhu práce v Jihomoravském kraji Počet cizinců v kraji se za 11 let zdvojnásobil Jihomoravském kraji žilo na konci roku 211 více než 36 tisíc cizinců, což představovalo dvojnásobek stavu zjištěného v roce 21. Počet cizinců v kraji se postupně zvyšoval, v roce 29 dosáhl maxima - téměř 37 tisíc osob. Nástup hospodářské recese a ztížení pracovního uplatnění se projevil i ve snížení počtu cizinců v roce 21. Ovšem počet cizinců s trvalým pobytem se zvyšoval každoročně a více než 17 tisíc cizinců s trvalým pobytem v kraji v listopadu 211 je proti roku 21 počtem trojnásobným. Tab. 1 Počty cizinců v Jihomoravském kraji (k ) *) Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie Ministerstva vnitra ČR Česká republika Jihomoravský kraj v tom okresy: Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín yškov Znojmo *) údaje nezahrnují cizince s platným azylem na území ČR Cizinci tvoří přes tři procenta populace Cizinci se v roce 211 v Jihomoravském kraji na počtu obyvatel podíleli 3,1 % (v roce 21 pouze 1,6 %), ve srovnání s ostatními kraji to byl podíl 7. nejvyšší. rámci ČR podíl cizinců tvořil 4,1 % obyvatel, z krajů byl tento podíl nejvyšší v Hl. m. Praze 12,9 %, naopak ve Zlínském kraji pouze 1,4 %. Převažují muži Zatímco v běžné populaci mezi obyvateli převažují ženy (na konci roku 211 v Jihomoravském kraji 51,1 %), u cizinců je registrována převaha mužů. S postupem času se ale rozdíly v zastoupení snižují. Např. v roce 23 ženy mezi cizinci tvořily v kraji pouze 34,6 %, v roce 29, kdy byl počet cizinců v kraji nejvyšší, už ženy mezi cizinci tvořily 39, % (v roce 211 4, %). Tato skutečnost souvisí především s faktem, že za zaměstnáním či podnikáním přichází především muži. ětšinu tvoří osoby v produktivním věku S tím, že většina cizinců přichází zejména za prací, souvisí i odlišná věková struktura cizinců. Mezi obyvateli Jihomoravského kraje v roce 21 tvořila dětská složka 14,1 % a podíl obyvatel ve věku 65 a více let 16,2 %. Ovšem u cizinců v kraji děti ve věku do 14 let tvořily 7,4 % (v roce 24 6,8 %) a osoby v poproduktivním věku dokonce pouze 2,7 % (v roce 24 2,3 %). Naproti tomu osoby ve věku 25 až 44 let tvořily 55,6 % (v roce 24 56,5 %) celkového počtu cizinců v Jihomoravském kraji. Graf 1 Počty cizinců a jejich podíl na počtu obyvatel v Jihomoravském kraji v letech 21 až 211 počet osob ,6 cizinci celkem z toho s trvalým pobytem podíl cizinců na počtu obyvatel , , ,1 2, , , , , ,1 3, , Pramen: ŘSCP M ČR 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 podíl v % 1

2 Úloha salda migrace Nejvíce cizinců je v Brně O tom, že cizinci v populaci kraje sehrávali ve sledovaném období významnou roli, svědčí údaje o přírůstku či úbytku počtu obyvatel, obsažené v grafu 2. Celkový přírůstek je zde uveden jako výsledek vnitřního a zahraničního stěhování a přirozené měny obyvatel. Je zřejmé, že v letech 23 až 211 sehrává saldo zahraničního stěhování v celkové bilanci počtu obyvatel rozhodující úlohu. Maximální hodnoty saldo zahraničního stěhování dosáhlo v roce 27 a od tohoto roku postupně klesalo. Největší počet cizinců je soustředěn tradičně v Brně-městě, na konci roku 211 to bylo téměř 21 tisíc osob (5,5 % obyvatel). Nejnižší počet cizinců sice byl zaznamenán v okrese yškov (1 433 cizinců, tj. 1,6 % obyvatel), nejnižší podíl cizinců na obyvatelstvu byl ale zjištěn v okrese Hodonín (1 858 cizinců tvořilo 1,2 % obyvatel okresu). Graf 2 Přírůstek/úbytek obyvatel v Jihomoravském kraji v letech 21 až přírůstek/úbytek obyvatel: - vnitřním stěhováním - zahraničním stěhováním - přirozený - celkový Nejvíce je Ukrajinců Z hlediska složení cizinců podle státního občanství v Jihomoravském kraji patří k nejpočetnějším občané Slovenska, Ukrajiny, ietnamu, Ruska a Polska. Ovšem zatímco ještě v roce 23 bylo mezi cizinci nejvíce Slováků, od roku 24 mezi nimi převažují občané Ukrajiny. Tab. 2 Pracující cizinci podle postavení v zaměstnání v Jihomoravském kraji (k ) Pramen: MPS, MPO ČR pracující cizinci evidovaní na úřadech práce Česká republika Jihomoravský kraj v tom okresy: Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín yškov Znojmo pracující cizinci s platným živnostenským oprávněním Česká republika Jihomoravský kraj v tom okresy: Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín yškov Znojmo Cizinci přichází Bylo již uvedeno, že převážná část cizinců přichází do ČR a taktéž do Jihomoravského kraje za zaměstnáním. Na konci roku 211 bylo v Jihomoravském 2

3 ... za prací, třetina z nich podniká Pokles počtu cizinců v pozici zaměstnanců Třetí nejvyšší počet zaměstnaných cizinců mezi kraji kraji zaměstnáno 29,2 tisíc cizinců. Z tohoto počtu bylo 2,2 tisíc zaměstnaných cizinců v evidenci úřadů práce (69,2 %), tedy v postavení zaměstnanců, a 9, tisíc zaměstnaných cizinců podnikalo s platným živnostenským oprávněním (3,8 %). Počet zaměstnaných cizinců se meziročně snížil o 5 19 osob, tj. o 14,9 %. Proti roku 28, kdy byl zaznamenán nejvyšší počet zaměstnaných cizinců, se stav snížil o 6 42 osob, tj. o 18, %. Postupný pokles počtu byl ovšem zaznamenán pouze na straně zaměstnaných cizinců evidovaných úřady práce, snížení o osob proti maximu v roce 28 představovalo v relativním vyjádření téměř třetinový pokles (o 31,6 %). Naproti tomu počet zaměstnaných cizinců s platným živnostenským oprávněním se v Jihomoravském kraji pravidelně zvyšoval již od roku 27. ČR bylo na konci roku 211 evidováno téměř 311 tisíc zaměstnaných cizinců, největší část z nich byla v Hlavním městě Praze (11,6 tisíc), naopak nejméně v Kraji ysočina (5,8 tisíc). Počet cizinců pracujících v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 3. nejvyšší a tvořil 9,4 % republikového celku. Nejvyšší podíl podnikatelů mezi zaměstnanými cizinci byl zjištěn v Karlovarském kraji, a to 6,4 %, v Moravskoslezském kraji bylo naproti tomu 77,3 % zaměstnaných cizinců v pozici zaměstnanců, tedy evidovaných na úřadech práce. Graf 3 Pracující cizinci v Jihomoravském kraji v letech 21 až pracující cizinci celkem pracující cizinci evidovaní na úřadech práce pracující cizinci s živnostenským oprávněním Pramen: MPO, MPS Struktura cizinců v postavení zaměstnanců U počtu pracujících cizinců evidovaných na úřadech práce je podstatné jejich podrobnější členění, jež je obsahem tabulky 3. Z údajů je zřejmé, že jak v ČR, tak i v Jihomoravském kraji, byl pokles počtu zaměstnaných cizinců evidovaných na úřadech práce v posledních 3 letech zaznamenán pouze u kategorie evidovaných na úřadech práce s platným povolením k zaměstnání. Jak je uvedeno v metodické části, se vstupem ČR do EU nepotřebují povolení k zaměstnání občané členských zemí, stejně tak ho nepotřebují cizinci s trvalým pobytem v ČR. Tab. 3 Pracující cizinci evidovaní úřady práce podle typu evidence (k ) Pramen: MPS ČR Česká republika Evidovaní na úřadech práce v tom: s platným povolením k zaměstnání informace - cizinci z třetích zemí v post. zaměstnanců informace - občané EU/EHP/ESO v post. zaměstnanců Jihomoravský kraj Evidovaní na úřadech práce v tom: s platným povolením k zaměstnání informace - cizinci z třetích zemí v post. zaměstnanců informace - občané EU/EHP/ESO v post. zaměstnanců

4 Převaha občanů z členských zemí EU Ještě v roce 21 tvořil v Jihomoravském kraji počet zaměstnaných cizinců v evidenci úřadů práce s platným povolením k zaměstnání 35, % z počtu evidovaných úřady práce. roce 211 se jejich počet snížil o tři čtvrtiny (o 77,2 %) na 2 17 osob a podíl na celku se snížil na 1,4 %. Počet zaměstnaných cizinců s trvalým pobytem (informace - cizinci z třetích zemí v postavení zaměstnanců) sice v roce 211 tvořil pouze 1,1 %, jejich počet ovšem meziročně vzrostl o pětinu (o 2,5 %) na 2 44 osob. Od roku 25 je tento počet patnáctinásobný. Nadpoloviční většinu zaměstnaných cizinců v evidenci úřadů práce v letech 25 až 211 vždy tvořili občané členských zemí EU (informace - občané EU/EHP/ESO v postavení zaměstnanců). Jejich počet se s výjimkou roku 29 každoročně zvyšoval a v roce 211 tvořili 79,5 % zaměstnaných cizinců v evidenci úřadů práce. Tab. 4 Pracující cizinci v Jihomoravském kraji podle státního občanství (k ) Pramen: MPS, MPO ČR Evidovaní na úřadech práce z toho podle státního občanství: Slovensko Ukrajina Polsko ietnam Rusko S platným živnostenským oprávněním z toho podle státního občanství: Slovensko Ukrajina Polsko ietnam Rusko Změny u pracujících z Ukrajiny Z hlediska státního občanství mezi zaměstnanými cizinci evidovanými úřady práce na konci roku 211 v Jihomoravském kraji převládali Slováci (62,6 %), mezi zaměstnanými cizinci s platným živnostenským oprávněním měli nejvyšší zastoupení občané Ukrajiny (44,6 %). Ovšem právě u Ukrajinců byly zaznamenány nejvýraznější meziroční změny v počtech. U evidovaných úřady práce se počet Ukrajinců snížil o tři čtvrtiny (tuto změnu lze ztotožnit se změnou počtu zaměstnaných cizinců v evidenci úřadů práce s platným povolením k zaměstnání), naopak u osob v pozici podnikatelů byl zaznamenán jejich 4% nárůst. Graf 4 Uchazeči o zaměstnání podle MPS a pracující cizinci v Jihomoravském kraji v letech 21 až uchazeči o zaměstnání pracující cizinci celkem volná pracovní místa Pramen: MPO, MPS Pracující cizinci z třetích zemí tvoří pouze zlomek Příliv cizinců bývá veřejností často vnímán negativně. ýjimkou nebývají názory, že cizinci domácím berou práci a přispívají k růstu nezaměstnanosti. K tomuto lze uvést několik údajů. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil v roce 211 tvořilo pracovní sílu v ČR 5 257,6 tisíc osob. Zaměstnaní cizinci (evidovaní na úřadu práce či podnikající), jichž bylo v ČR 31,9 tisíc, tak tvořili 5,9 % pracovní síly. Odpočteme-li z počtu zaměstnaných cizinců cizince podnikající, dále pracující cizince s trvalým 4

5 pracovní síly v ČR i v Jihomoravském kraji pobytem a zaměstnané občany členských zemí EU (ti mají na trhu práce stejné postavení jako občané ČR), pak počet zaměstnaných cizinců v evidenci úřadů práce s platným povolením k zaměstnání tvoří pouze,7 % pracovní síly. Obdobně v Jihomoravském kraji pracovní sílu v roce 211 tvořilo 572,5 tisíc osob. Zaměstnaných cizinců bylo celkem 29,2 tisíc osob, tvořili tak 5,1 % pracovní síly. Zaměstnaní cizinci v evidenci úřadů práce s platným povolením k zaměstnání v kraji tvořili pouze,4 % pracovní síly. Graf 5 Měsíční počty uchazečů o zaměstnání a zaměstnaných cizinců v Jihomoravském kraji v letech 27 až 211 zaměstnaní cizinci (tis. osob) počet uchazečů o zaměstnání (měsíční počet) zaměstnaní cizinci v evidenci ÚP (měsíční počet) zaměstnaní cizinci s živnost. opr. (roční počet) I I I I I počet uchazečů o zaměstnání (tis. osob) Pramen: MPS, MPO Růst počtu nezaměstnaných, pokles počtu zaměstnaných cizinců krizovém roce 29 se v Jihomoravském kraji podle evidence MPS zvýšil počet uchazečů o zaměstnání meziročně o osob, na druhé straně počet volných pracovních míst poklesl o Počet zaměstnaných cizinců poklesl pouze o Prakticky až v roce 211 se v kraji plně projevila opatření na ochranu trhu práce před zaměstnáváním cizinců třetích zemí, přesto počet uchazečů o zaměstnání dosáhl téměř 63 tisíc osob. Graf 6 Pracující cizinci a uchazeči o zaměstnání podle krajů k pracující cizinci evidovaní na ÚP pracující cizinci s živn. oprávněním uchazeči o zaměstnání volná pracovní místa Pramen: MPO, MPS Aktivizace volné pracovní síly I když v důsledku hospodářské krize vzrostla nezaměstnanost, nebylo možno některé volné pozice obsadit. Snahou úřadů práce je podpořit zaměstnanost a aktivizovat volné pracovní síly z řad evidovaných uchazečů o zaměstnání. Problémem zůstává převzdělanost uchazečů o práci, na konci roku 211 např. v kraji mělo 33 % uchazečů o zaměstnání nejméně maturitu. Na nabídkové straně trhu práce tak chybí především řemeslníci i méně kvalifikovaní pracovníci. Úřady práce je posuzována nezbytnost vydání povolení k zaměstnání na volné pracovní místo, u nějž zaměstnavatel požaduje nižší stupeň kvalifikace. Tato místa jsou často obsazována zahraničními zaměstnanci, s nimiž bude zřejmě nutno počítat i v budoucnosti. 5

6 Počet pracujících cizinců z třetích zemí se vyrovnal počtu volných míst Češi pracující v cizině Jako doplnění vztahu zaměstnanosti cizinců a počtu uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce je uveden graf 6 s údaji za kraje ČR ke konci roku 211. Je zřejmé, že v Čechách byli pracující cizinci soustředěni především v Hl. m. Praze a ve Středočeském kraji, na Moravě pak v Jihomoravském kraji. Počty uchazečů o zaměstnání ve všech krajích s výjimkou Hl. m. Prahy přesahovaly počty zaměstnaných cizinců. Je však třeba znovu uvést, že v rámci ČR pracovalo na základě platného povolení k zaměstnání pouze 36,8 cizinců, ovšem uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce bylo celkem 58,5 tisíc. Navíc téměř 36 tisíc pracovních míst zůstalo na konci roku neobsazeno. Údaje o zaměstnanosti cizinců v ČR, pocházející z podkladů MPS a MPO ČR, v podrobném členění a v relativně dlouhém časovém období zahrnují počty legálně zaměstnaných cizinců. Na druhé straně ovšem chybí věrohodné informace o počtech občanů ČR zaměstnaných v zahraničí. Metodická část Podle ustanovení zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie. Jinak řečeno za cizince jsou v České republice považovány osoby s jiným než českým státním občanstvím, osoby bez státního občanství a rovněž osoby s více občanstvími, z nichž žádné není státním občanstvím ČR. Jsou rozlišovány následující kategorie a typy pobytu cizinců: 1) Občané zemí EU, EHP (Norska, Islandu a Lichtenštejnska) a Švýcarska (zkráceně občané EU ) a jejich rodinní příslušníci pobývají na území ČR na základě: povolení k přechodnému pobytu, jedná se o nárokové povolení nebo spíše o potvrzení o pobytu, které by mělo ulehčit občanům EU jednání s úřady, pobyt v ČR v rámci tohoto povolení se započítává do doby rozhodné pro žádost o povolení k trvalému pobytu povolením k trvalému pobytu, občan EU získá povolení k trvalému pobytu po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu bez dalších podmínek; pokud je na území zaměstnán a pobývá zde nepřetržitě po dobu nejméně 3 let; jestliže je rodinným příslušníkem státního občana ČR, který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo rodinným příslušníkem občana jiného členského státu EU, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území. 2) Občané zemí mimo EU (zkráceně občané třetích zemí ) pobývají v ČR: krátkodobě (obecně do 9 dnů) bez víz - občané těch zemí, se kterými má ČR uzavřenou dohodu o bezvízovém styku krátkodobě na základě krátkodobých víz do 9 dní - občané těch zemí, se kterými nemá ČR uzavřenou dohodu o bezvízovém styku na základě víz nad 9 dní, vízum tohoto typu nově nelze prodloužit. Maximální platnost tohoto víza je jeden rok; navazuje na něj povolení k dlouhodobému pobytu povolení k dlouhodobému pobytu, jedná se o povolení navazující na víza nad 9 dní, vydává se na dobu jednoho roku a po uplynutí této lhůty je lze prodloužit na základě povolení k trvalému pobytu, o trvalý pobyt lze požádat obecně za 5 let nepřetržitého pobytu na vízum nad 9 dní nebo povolení k dlouhodobému pobytu v ČR bez dalších podmínek nebo; po 4 letech nepřetržitého pobytu, a to cizinci, který na území pobývá v rámci přechodného pobytu po ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany; po 2,5 letech, pokud jde o úspěšné absolventy pilotního projektu MPS "ýběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků"; bez ohledu na délku předchozího pobytu, pokud o trvalý pobyt žádá za účelem soužití se svým rodinným příslušníkem, který je občanem ČR s trvalým pobytem v ČR nebo v případě humanitárních nebo jiných důvodů hodných zvláštního zřetele. 3) Cizinci bez ohledu na hranice EU registrovaní žadatelé o azyl cizinci pobývající v ČR v rámci dočasné ochrany. Jedná se o opatření při hromadném exodu v důsledku ozbrojeného konfliktu, živelné pohromy nebo soustavného porušování lidských práv v zemi původu, které by mělo chránit exulanty a poskytnout jim dočasné útočiště do doby odeznění kritické situace. Cizinci podléhající dočasné ochraně a strpění jsou Cizineckou policií vedeni a vykazováni v rámci povolení k dlouhodobému pobytu. 6

7 Údaje za celkovou zaměstnanost cizinců vycházejí ze dvou oddělených evidencí: 1) Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, resp. Správy služeb zaměstnanosti, která shromažďuje údaje vycházející z evidencí úřadů práce, a to údaje o: informace o nástupu občanů EU/EHP a Švýcarska k výkonu práce informací o nástupu cizinců s trvalým pobytem z ostatních zemí k výkonu práce vydaných platných povolení k zaměstnání cizinců 2) Ministerstva průmyslu a obchodu, poskytujícího data za: cizince s platným živnostenským oprávněním evidenci cizinců v postavení zaměstnanců došlo k významným změnám s ohledem na vstup ČR do EU. Byla sloučena evidence občanů Slovenska s ostatními cizinci zaměstnanci a bylo nově utvořeno výše uvedené členění evidence úřadu práce. Z hlediska podmínek pro zaměstnávání se tak rozlišují tři kategorie cizinců, jejichž právní režim je upraven odlišně. Jde o cizince: občany členských států EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky. Tito občané mají v pracovněprávních vztazích v České republice stejné právní postavení, jako občané ČR a nepotřebují povolení k zaměstnání a mají právo pobytu po dobu jeho trvání. Zaměstnavatel hlásí na úřad práce informaci o nástupu občanů EU/EHP a Švýcarska k výkonu práce s trvalým pobytem na základě povolení k pobytu na území České republiky. Své postavení dokládají tito cizinci po dosažení patnácti let věku průkazem o povolení k pobytu vydaným Policií ČR. Na tyto cizince se pohlíží při zaměstnávání jako na státní občany ČR, nepotřebují povolení k zaměstnání a s výjimkou některých povolání, kde zákon vyžaduje státní občanství (např. státní služba), nejsou při volbě zaměstnání omezeni. Zaměstnavatel hlásí na úřad práce informaci o nástupu cizinců s trvalým pobytem z ostatních zemí k výkonu práce občany ze třetích států. Tito cizinci potřebují pro přijetí do zaměstnání, jakož i po celou dobu zaměstnání v České republice povolení k zaměstnání od příslušného úřadu práce. ýjimka je v případech, kdy je jiná úprava provedena mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána. Tito cizinci potřebují rovněž povolení k pobytu za účelem zaměstnání. Zaměstnavatel hlásí na úřad práce počet vydaných platných povolení k zaměstnání cizinců. Další i informace najdete na stránkách ČSÚ v kapitole Cizinci 7

1. DEMOGRAFICKÉ ASPEKTY ŽIVOTA CIZINCŮ

1. DEMOGRAFICKÉ ASPEKTY ŽIVOTA CIZINCŮ 1. DEMOGRAFICKÉ ASPEKTY ŽIVOTA CIZINCŮ Vymezení pojmu a pobytu cizince v ČR Pobyt cizinců v ČR se řídí zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, a zčásti také zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, 7 Migrace Poprvé po roce 2001 bylo v roce 2013 znovu zaznamenáno záporné saldo zahraniční migrace. Počet vystěhovalých se meziročně zvýšil na 30,9 tisíce a převýšil počet přistěhovalých o 1 297 osob. Mezi

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ Daniel Chytil Tisková konference, 12. ledna 2017, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Na úvod Zdroje dat Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Kraj hlavní město Praha

Kraj hlavní město Praha Kraj hlavní město Praha Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Praha 8 Praha 18 Praha 19 Praha 17 Praha 6 Praha

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

Tab Vývoj základních ukazatelů dojížďky za prací v letech 1991 a v tom. v tom celkem. denně celkem muži ženy muži ženy

Tab Vývoj základních ukazatelů dojížďky za prací v letech 1991 a v tom. v tom celkem. denně celkem muži ženy muži ženy 2. Vyjížďka za prací 2.1 Vývoj vyjížďky za prací a její intenzity K datu sčítání žilo v Jihomoravském kraji 1 127 718 obyvatel (546 818 mužů a 580 900 žen). Z tohoto počtu obyvatel bylo 568 315 osob ekonomicky

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

Zlínský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Valašské Meziříčí Rožnov p. Hostýnem. Holešov.

Zlínský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Valašské Meziříčí Rožnov p. Hostýnem. Holešov. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Bystřice p. Hostýnem Valašské Meziříčí Rožnov p. Radhoštěm Holešov

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní sílu tvoří ekonomicky aktivní obyvatelstvo (zaměstnaní + nezaměstnaní) Velikost pracovní síly ovlivňují změny ekonomické aktivity a demografické změny Počet pracovních

Více

2013 Dostupný z

2013 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 24.12.2016 Život cizinců v ČR - 2013 Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203625 Dílo

Více

Ústecký kraj (údaje k )

Ústecký kraj (údaje k ) Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Rumburk Varnsdorf Děčín Teplice Ústí n. Labem Litvínov Chomutov

Více

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR Jarmila Marešová Abstrakt: Cizinci z třetích zemí, tzn. cizinci pocházející ze zemí mimo EU, tvoří více než polovinu (58 % v roce

Více

Daniel Chytil. Tisková konference, 13. února 2014, Praha

Daniel Chytil. Tisková konference, 13. února 2014, Praha CIZINCI V ČR V ČASE A PROSTORU Daniel Chytil Tisková konference, 13. února 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Něco na začátek Zdroje dat Ministerstvo vnitra

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Hlavním zdrojem dat o tématu lidské zdroje je Výběrové šetření pracovních sil Velikost pracovní síly ovlivňuje řada faktorů.. Počet obyvatel ve věku 15 a více let rostl, pracovní

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

3.4. Cizinci se státním občanstvím Polska

3.4. Cizinci se státním občanstvím Polska 3.4. Cizinci se státním občanstvím Polska Počty bydlících cizinců Cizinci s polským občanstvím patřili během let 1994-2005 mezi první čtyři nejčetnější občanství cizinců v ČR. V roce 1994 zastali pozici

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči 5. Sociální služby Uživatelé sociálních služeb Klienty vybraných sociálních služeb se v roce 216 v kraji stalo téměř 5,5 tisíce osob ve věku 18 let a méně. Nejvýznamnější roli v posledních 8 letech sehrávala

Více

3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ

3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ 3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ Údaje o zaměstnanosti cizinců na území České republiky vycházejí z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) o vydaných platných povoleních k zaměstnání

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

1. DEMOGRAFICKÉ ASPEKTY ŽIVOTA CIZINCŮ

1. DEMOGRAFICKÉ ASPEKTY ŽIVOTA CIZINCŮ 1. DEMOGRAFICKÉ ASPEKTY ŽIVOTA CIZINCŮ Vymezení pojmu a pobytu cizince v ČR Pobyt cizinců v ČR se řídí zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, a zčásti také zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění

Více

Olomoucký kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Jeseník. Šumperk 0,5-0,8 0,9-1,2 1,3-1,8. Zábřeh.

Olomoucký kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Jeseník. Šumperk 0,5-0,8 0,9-1,2 1,3-1,8. Zábřeh. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Jeseník Šumperk Podíl cizinců v obcích s rozšířenou působností

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Mgr. Martina Štorová RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti v

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji i republice zvětšuje Pracovní síla 2 v Pardubickém kraji představuje v posledních ech v průměru 254 tisíc osob (27 29). Z dlouhodobého hlediska dochází

Více

3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ

3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ 3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ Údaje o zaměstnanosti cizinců na území České republiky vycházejí z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) o vydaných platných povoleních k zaměstnání

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla v kraji neustále roste Pracovní síla 2 v Plzeňském kraji dosáhla v posledních třech létech v průměru 2 tis. osob. Z retrospektivního pohledu to znamená nárůst o

Více

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina 5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina Počet příslušníků ukrajinského státního občanství se v roce 2012 vyšplhal na 112 549 osob, z čehož 61 649 bylo mužů a 50 900 žen. V populaci Ukrajinců

Více

3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ

3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ 3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ Údaje o zaměstnanosti cizinců na území České republiky vycházejí z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) o vydaných platných povoleních k zaměstnání

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji

Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji 1 Situace k 31. 10. 2016 Počet uchazečů Podíl nezaměstnaných Počet volných míst Cheb 2 282 3,4% 1 804 Karlovy Vary 4 589 5,4% 1 665 Sokolov 4 548 7,0%

Více

1) Evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Zaměstnávání cizích státních příslušníků v postavení zaměstnanců

1) Evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Zaměstnávání cizích státních příslušníků v postavení zaměstnanců Údaje o zaměstnanosti cizinců na území České republiky vycházejí z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) o vydaných platných povoleních k zaměstnání cizinců, vydaných zelených karet

Více

3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ

3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ 3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ Údaje o zaměstnanosti cizinců na území České republiky vycházejí z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o vydaných platných povoleních k zaměstnání cizinců,

Více

Jihočeský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Blatná Milevsko. Tábor. Písek. Strakonice.

Jihočeský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Blatná Milevsko. Tábor. Písek. Strakonice. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Blatná Milevsko Písek Tábor Strakonice Vodňany Týn n. Vltavou Soběslav

Více

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY 4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY Za celé období let 2001 2011 se z Prahy vystěhovalo 294,3 tis. osob. Počty vystěhovalých od roku 2006 klesají s výjimkou roku 2010. Vystěhovalí z Prahy směřovali většinou do jiných

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Při sčítání v roce 2001 bylo v Moravskoslezském kraji 630 679 ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho žen bylo 45,4 %. Největší podíl 46,1 % tvořily

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ

3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ 3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ Údaje o zaměstnanosti cizinců na území České republiky vycházejí z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) o vydaných platných povoleních k zaměstnání

Více

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K 31. 1. 2014 Karlovarský kraj dosáhl k 31. 1. 2014 čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 9,69 %. Oproti

Více

ANALÝZA VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2007

ANALÝZA VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2007 ANALÝZA VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2007 I. Stručný vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti...1 II. Zaměstnanost...6 1. Stav a vývoj zaměstnanosti v roce 2007...6 2. Sektorová a odvětvová

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla v kraji stagnovala, v republice mírně rostla Pracovní síla 2 v Olomouckém kraji zahrnovala průměrně 316 tisíc osob (27-29). Od roku 2 spíše stagnovala, naproti tomu

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby V ČR existují čtyři druhy důchodů starobní, invalidní, vdovský (vdovecký) a sirotčí důchod. Světlou stránkou seniorského věku je možnost pobírat starobní důchod. Je však třeba

Více

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2011 Obyvatelstvo Praha, 2011 Kód publikace: 104003-11 Č. j.: 00482/2011-7105 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY v roce 2010 Zpracoval: Oddělení regionálních analýz a informačních

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Zdrojem dat o důchodech a důchodcích je Česká správa sociálního zabezpečení. Vzhledem k legislativní změně, ke které došlo v roce 21 (mezi starobní důchodce se začali převádět

Více

2.4. Věková struktura ekonomicky aktivních cizinců a obyvatelstva ČR zaměstnaného v NH

2.4. Věková struktura ekonomicky aktivních cizinců a obyvatelstva ČR zaměstnaného v NH 2.4. Věková struktura ekonomicky aktivních cizinců a obyvatelstva ČR zaměstnaného v NH 2.4.1. Srovnání věkové struktury ekonomicky aktivních cizinců a obyvatelstva ČR zaměstnaného v NH Věková struktura

Více

Věc: Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2015

Věc: Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2015 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j.: MPSV-2016/76321-411/1 Věc: Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2015 Obsah: I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovali: Mgr. Petr Jirásek RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010.. 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti v roce 2010...

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy KONFERENCE PRACOVNÍ MIGRANTI V Č R V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE - současná situace a její implikace pro sociální a migrační politiku PARDUBICE 12.5.29 PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy MILADA HORÁKOVÁ VUPSV-Praha

Více

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje živnostenský zákon (zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Přirozený přírůstek v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Praze dlouhodobě nejvyšší mezi kraji ČR (1,9 osoby v roce 2015) V Praze se za rok narodí kolem 14 tis. dětí Ke konci roku 2015

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001 Podíl ekonomicky aktivních osob byl v roce 2001 ve Zlínském kraji o 0,6 procentního bodu nižší než v České republice a v rámci

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č.18/26 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 27.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Adéla Gregorová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Adéla Gregorová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2008 Adéla Gregorová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Katedra podnikového a evropského práva Hlavní specializace: Mezinárodní

Více

OBSAH. Úvod Demografické aspekty života cizinců

OBSAH. Úvod Demografické aspekty života cizinců OBSAH Úvod 5 20 1-1. Cizinci celkem podle státního občanství (stav k 31. 12.) 33 1-2. Cizinci v ČR podle oblasti, kraje a okresu; 1996, 2009-2014 (stav k 31. 12.) 38 1-3. 5 nejčastějších státních občanství

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

ANALÝZA VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI V 1. POLOLETÍ 2010

ANALÝZA VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI V 1. POLOLETÍ 2010 ANALÝZA VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI V 1. POLOLETÍ 2010 I. HLAVNÍ TENDENCE VE VÝVOJI ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI V 1. POLOLETÍ 2010... 2 II. ZAMĚSTNANOST... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

Více

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných.

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. Podle výsledků Výběrového šetření pracovní sil (VŠPS) představovala v Kraji Vysočina v roce 21 pracovní síla téměř 254 tis. osob, z tohoto

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Graf 3.1 Vývoj sezónně očištěné registrované a obecné míry nezaměstnanosti (v%) I.03 I.04 VII.04 VII.03

Graf 3.1 Vývoj sezónně očištěné registrované a obecné míry nezaměstnanosti (v%) I.03 I.04 VII.04 VII.03 3. Nezaměstnanost Česká statistika definuje nezaměstnaného dvojím způsobem. První definice, vycházející z evidence uchazečů o zaměstnání úřadů práce, vymezuje tzv. registrovanou nezaměstnanost. Druhé pojetí

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2011

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2011 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2011 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti...2 II. Zaměstnanost...6 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 6 2. STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

2. Vzdělání a vzdělávání

2. Vzdělání a vzdělávání 2. Vzdělání a vzdělávání Vzdělanost podle nejvyššího ukončeného vzdělání Třetina mladé generace měla podle výsledků sčítání lidu úplné střední vzdělání s maturitou, dalších 28 % juniorů v kraji mělo dosud

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní sílu tvoří ekonomicky aktivní obyvatelstvo (zaměstnaní a nezaměstnaní). Velikost pracovní síly ovlivňují změny ekonomické aktivity a demografické změny. Pracovní síla

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE

5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE 5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE Výběrové šetření pracovních sil je zdroj, který v době mezi sčítáními poskytuje základní informace o změnách ve struktuře hospodařících domácností (HD) založených na společném

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Mgr. Veronika Paseková oddělení právní podpory zaměstnanosti odbor trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Právní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 3 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 3 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2013 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 3 II. Zaměstnanost... 8 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 8 2. Struktura zaměstnanosti

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více