VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ ZISKOV A STRÁT"

Transkript

1 Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od do Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo X riadna IČO VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k (v celých eurách) mimoriadna priebežná Názov účtovnej jednotky L E S O O C H R A N Á R S K E Z O S K U P E N I E V L K Sídlo účtovnej jednotky Ulica a číslo 2 7 PSČ Názov obce T U L Č Í K Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu ová adresa Zostavená dňa: Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: zodpovednej za vedenie účtovníctva: 1

2 Číslo účtu Náklady Číslo riadku Hlavná nezdaňovaná Činnosť Podnikateľská zdaňovaná Spolu Spotreba materiálu Spotreba energie Predaný tovar Opravy a udržiavanie Cestovné Náklady na reprezentáciu Ostatné služby Mzdové náklady Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie Ostatné sociálne poistenie Zákonné sociálne náklady Ostatné sociálne náklady Daň z motorových vozidiel Daň z nehnuteľností Ostatné dane a poplatky Zmluvné pokuty a penále Ostatné pokuty a penále Odpísanie pohľadávky Úroky Kurzové straty Dary Osobitné náklady Manká a škody Iné ostatné náklady Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Predané cenné papiere Predaný materiál Náklady na krátkodobý finančný majetok Tvorba fondov Náklady na precenenie cenných papierov Tvorba a zúčtovanie opravných položiek Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek Poskytnuté príspevky organizačným zložkám Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám Poskytnuté príspevky fyzickým osobám Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 037 Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 Kontrolné číslo r. 01 až r

3 Číslo účtu Výnosy Č.r. Hlavná nezdaňovaná Činnosť Podnikateľská zdaňovaná Spolu Tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb Tržby za predaný tovar Zmena stavu zásob nedokončenej výroby Zmena stavu zásob polotovarov Zmena stavu zásob výrobkov Zmena stavu zásob zvierat Aktivácia materiálu a tovaru Aktivácia vnútroorganizačných služieb Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku Aktivácia dlhodobého hmotného majetku Zmluvné pokuty a penále Ostatné pokuty a penále Platby za odpísané pohľadávky Úroky Kurzové zisky Prijaté dary Osobitné výnosy Zákonné poplatky Iné ostatné výnosy Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku Výnosy z dlhodobého finančného majetku Tržby z predaja cenných papierov a podielov Tržby z predaja materiálu Výnosy z krátkodobého finančného majetku Výnosy z použitia fondu Výnosy z precenenia cenných papierov Výnosy z nájmu majetku Prijaté príspevky od organizačných zložiek Prijaté príspevky od iných organizácií Prijaté príspevky od fyzických osôb Prijaté členské príspevky Príspevky z podielu zaplatenej dane Prijaté príspevky z verejných zbierok Dotácie Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 Výsledok hospodárenia pred zdanením r r Daň z príjmov Dodatočné odvody dane z príjmov 077 Výsledok hospodárenia po zdanení (r (r r. 77) ) (+/-) Kontrolné číslo r. 39 až r

4 Súvaha Úč NUJ 1-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od do Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo X riadna IČO SÚVAHA k (v celých eurách) mimoriadna priebežná Názov účtovnej jednotky L E S O O C H R A N Á R S K E Z O S K U P E N I E V L K Sídlo účtovnej jednotky Ulica a číslo 2 7 PSČ Názov obce T U L Č Í K Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu ová adresa Zostavená dňa: Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: zodpovednej za vedenie účtovníctva: 1

5 A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 1. Strana aktív a r Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až č.r. Účtovné obdobie Brutto Korekcia Netto Netto b Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-( AÚ) 003 Softvér 013-( AÚ) 004 Oceniteľné práva 014-( AÚ) 005 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok ( )-( AÚ) 006 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku ( ) 007 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok ( AÚ) Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až Pozemky (031) Umelecké diela a zbierky (032) 011 Stavby (021-( AÚ) 012 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022-( AÚ) Dopravné prostriedky (023-( AÚ) 014 Pestovateľské celky trvalých porastov (025-( AÚ) 015 Základné stádo a ťažné zvieratá (026-( AÚ) 016 Drobný dlhodobý hmotný majetok (028-( AÚ) Ostatný dlhodobého hmotného majetku (029-( AÚ) 018 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku ( ) 019 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ( AÚ) Dlhodobý finančný majetok r. 022 až Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spločnostiach v ovládanej osobe ( AÚ) Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom ( AÚ) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti ( AÚ) 024 Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky ( )-096AÚ) Ostatný dlhodobý finančný majetok ( AÚ) 026 Obstaranie dlhodobých finančných investícií ( AÚ) 027 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok ( AÚ) 028 Kontrolné číslo r.001 až

6 B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 1. Strana aktív a Účtovné obdobie č.r. Brutto Korekcia Netto b r Zásoby r. 031 až Materiál ( )-191) 031 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby ( )-( ) 032 Výrobky ( ) 033 Zvieratá ( ) 034 Tovar ( )-196) Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby ( AÚ) 036 Dlhodobé pohľadávky r. 038 až Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) AÚ Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) 039 Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) Iné pohľadávky 335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ) Krátkodobé pohľadávky 043 až Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ) Ostatné pohľadávky (315 AÚ AÚ) 044 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy ( ) Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ) 048 Spojovací účet pri združení ( AÚ) Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ) Finančné účty r. 052 až Pokladnica ( ) Bankové účty ( ) Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 054 Krátkodobý finančný majetok ( ) - 291AÚ Obstaranie krátkodobého finančného majetku ( AÚ) 056 C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r Náklady budúcich období (381) Príjmy budúcich období (385) MAJETOK SPOLU Kontrolné číslo r r r r.029 až r

7 Strana pasív č.r. Účtovné obdobie účtovné obdobie a b 5 6 A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r r r r Imanie a peňažné fondy r. 063 až r Základné imanie (411) Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064 Fond reprodukcie (413) 065 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r Rezervný fond (421) 069 Fondy tvorené zo zisku (423) 070 Ostatné fondy (427) Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) Výsledok hospodárenia za r (r r r r r. 101) B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r r r r Rezervy r. 076 až r Rezervy zákonné (451AÚ) 076 Ostatné rezervy (459AÚ) 077 Krátkodobé rezervy ( AÚ + 459AÚ) Dlhodobé záväzky r. 080 až r Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 Vydané dlhopisy (473) 081 Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082 Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085 Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ AÚ) Krátkodobé záväzky r. 088 až r Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem Záväzky voči zamestnancom ( ) Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) Daňové záväzky (341 až 345) Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy ( ) 092 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov Záväzky voči účastníkom združení (368) 094 Spojovací účet pri združení (396) 095 Ostatné záväzky ( AÚ AÚ AÚ) Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098 Bežné bankové úvery ( AÚ) 099 Prijaté krátkodobé finančné výpomoci ( ) 100 C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r Výdavky budúcich období (383) Výnosy budúcich období (384) VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU Kontrolné číslo r r r r. 061 až r

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie 704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 6/2003 34 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov regulovaná informácia Časť 1.- Identifikácia emitenta PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Informačná povinnosť

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT. k..?~:~?:?~~?.. (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Názov obce

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT. k..?~:~?:?~~?.. (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Názov obce Kons uj ÚČ ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ správy k..?~:~?:?~~?.. (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Účtovná závierka riadna mimoriadna X z. obdobie

Více

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2016 VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová 11.3.2016 VP prerokoval: Akademický senát JLF UK 21.3.2016 VP schválil: prof. MUDr.

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení OV 166 / 2004 Správy o hospodárení 113 Správy o hospodárení Správy o hospodárení emitentov cenných papierov H00069 CEMMAC, a.s. so sídlom v Hornom Srní, PSČ: 914 42, IČO: 31 412 106, zverejňuje pod a zák.

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Náklady Hlavná 50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 002 80,5 0,00 22 80,5 21 901,5 501 Spotreba materiálu 002 198 179, 0,00 198 179, 10 870,08 502 Spotreba energie 00 201,11 0,00 201,11 7 01,6 50 Spotreba

Více

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť Štúdia Spoločnosť AUTODOPRAVA, s. r. o sa zaoberá cestou nákladnou dopravou a nákupom autosúčiastok, t. j. tovaru za účelom jeho predaja. K. 1. 1. 2006 mala spoločnosť nasledovný stav majetku, záväzkov

Více

OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s

OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s OBSAH Vybrané ukazovatele... 3 Správne orgány a. s.... 3 Majetkové účasti OFZ, a. s.... 4 Výroba... 4 Predaj... 5 Finančná situácia... 7 Investičná činnosť... 7 Zamestnanosť... 7 Výkaz ziskov a strát...

Více

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ VÝBORPRE ODMEŇOVANIE PREDSTAVENSTVO DOZORNÁ RADA VÝBOR PRE INVESTÍCIE GENERÁLNY RIADITEĽ ASISTENT GR PRÁVNE SLUŽBY A PODPORA OBCHODOVANIE S CP, SPRÁVA PORTFÓLIÍ (PORTFOLIO MANAGEMENT) EKONOMIKA A PREVÁDZKA

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B.

Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B. Mestská časť Bratislava-Petržalka 31/12/26 A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r2+r1+r23 súčet r3 až r9 1 21872 92118 1 179 854 1 28 568 2 528 4623 45 1 116 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014 Fio o.c.p., a.s. Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO 35 960 990 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3722/B Informácie zverejnené obchodníkom s cennými

Více

Tabuľka č. 1: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté v rámci dotačnej zmluvy v roku 2010 (v Eur)

Tabuľka č. 1: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté v rámci dotačnej zmluvy v roku 2010 (v Eur) Tabuľka č. 1: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté v rámci dotačnej zmluvy v roku 2010 (v Eur) Dotácia / program Bežné dotácie Kapitálové dotácie

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

I. Základné informácie o účtovnej jednotke I. Základné informácie o účtovnej jednotke 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Názov účtovnej jednotky: Nadácia

Více

Názov verejnej vysokej školy: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Kapitálové dotácie. Číslo riadku.

Názov verejnej vysokej školy: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Kapitálové dotácie. Číslo riadku. Tabuľka č. 1: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ :

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ : OBEC Lovča, Geromettova 95 966 21 LOVČA IČO : 00320820 DIČ : 2020529709 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2014 Obec Lovča má k 31.12.2014 675 obyvateľov. Na čele obce je starosta Ondrej Bahno. Zástupca

Více

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Nižný Kručov a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Mgr. Hermanovská Vladimíra, starostka obce Spracoval: Marcinčinová Zuzana V Nižnom Kručove dňa 09.05.2016 Návrh záverečného

Více

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO 3 1 2 5 7 3 1 3 /SID Čl. I Všeobecné údaje (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce OPATOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jana Vraždová - účtovníčka Spracoval: Jana Vraždová V Opatovciach dňa 25.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Obec Brezina IČO: 00331384 DIČ: 2020773337 Brezová 151/32 okres Trebišov 076 12 Brezina Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA. Politická strana SMER sociálna demokracia HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE STRANY

VÝROČNÁ SPRÁVA. Politická strana SMER sociálna demokracia HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE STRANY Súmračná 25, 821 02 Bratislava, Tel/Fax: 02 / 4342 6297 Zapísaná v registri politických strán MV SR pod č. 203/2-99/05662, IČO: 31801242 VÝROČNÁ SPRÁVA HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE STRANY 2014 Politická

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva 1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov Priemerný prepočítaný počet zamestnancov zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: počet vedúcich zamestnancov

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Predkladá : Gabriel PARTI, starosta obce Spracoval: Ing. Katarína Zsebiková V Hrušove dňa 16.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.05.2016

Více

9/2012 PROBLEMATIKA ISSN ROČNÍK NOVEMBRA 2012 CENA 3,89 >>>

9/2012 PROBLEMATIKA ISSN ROČNÍK NOVEMBRA 2012 CENA 3,89 >>> 9/2012 PROBLEMATIKA Účtovnícka 47. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2012 č. MF/22603/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 4. Počet vedúcich zamestnancov 1 1

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 4. Počet vedúcich zamestnancov 1 1 Poznámky Úč PODV 3- IČO 3 Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I () () Všeobecné informácie KT INVEST a.s. Priemyselná /3 95 Ladomerská Vieska zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

Více

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Nadácia Slovenskej sporiteľne Výročná správa 2007 Nadácia Slovenskej sporiteľne Výročná správa 2007 Výročná správa 2007 Obsah Úvodné slovo 3 Prehľad činností nadácie 4 Ročná účtovná závierka 7 Správa nezávislého audítora 23 Prehľad

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2016 13:34:52 Název ní jednotky: Sídlo: Pluhův Žďár 59 378 21 Pluhův Žďár Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985103

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

obce Kamenná Poruba za rok 2014

obce Kamenná Poruba za rok 2014 Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T obce Kamenná Poruba za rok 2014 V Kamennej Porube dňa 22.1.2015 1 Záverečný účet obce za rok 20143 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

Pestujeme si svoju abstinenciu OBCIANSKE ZDRUZENIE ADAM RESOCIALIZACNÉ STREDISKO VÝROCNÁ SPRÁVA 2014

Pestujeme si svoju abstinenciu OBCIANSKE ZDRUZENIE ADAM RESOCIALIZACNÉ STREDISKO VÝROCNÁ SPRÁVA 2014 Pestujeme si svoju abstinenciu OBCIANSKE ZDRUZENIE ADAM RESOCIALIZACNÉ STREDISKO VÝROCNÁ SPRÁVA 2014 PREDMET CINNOSTI V stredisku sú uplatňované všeobecné a základné ciele sociálnej prevencie: predchádza

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Obsah. Výročná správa

Obsah. Výročná správa Výročná správa 2015 Obsah 4 O OTP READY Nadácii 5 Ľudia v Nadácii 6 Poslanie Nadácie 8 Činnosť a výsledky za rok 2015 8 Kurzy finančnej gramotnosti 10 Činnosť v roku 2015 11 Štatistika 13 Ročná účtovná

Více

1/2009 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo. 2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra

1/2009 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo. 2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 1/2009 PROBLEMATIKA Štátne výkazníctvo 1. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie

Více

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 V Smilne máj 2014 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke - VZOR. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke - VZOR. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje Poznámky k individuálnej účtovnej závierke VZOR Poznámky Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky Názov účtovnej jednotky Sídlo účtovnej

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA. Politická strana SMER sociálna demokracia HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE STRANY

VÝROČNÁ SPRÁVA. Politická strana SMER sociálna demokracia HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE STRANY sídlo: Súmračná 25, 821 02 Bratislava IČO: 31801242, DIČ: 2021472035 zapísaná v registri politických strán MV SR pod č. 203/2-99/05662 www.strana-smer.sk, tel./fax: +421 2 4342 6297 VÝROČNÁ SPRÁVA HOSPODÁRENIE

Více

Výročná správa o činnosti a hospodárení VšNsP, n.o. Veľký Krtíš za rok 2015

Výročná správa o činnosti a hospodárení VšNsP, n.o. Veľký Krtíš za rok 2015 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. ul. Nemocničná č. 1 990 01 Veľký Krtíš VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ VŠNSP, N.O. VEĽKÝ KRTÍŠ ZA ROK 2015 Výročná správa o činnosti a hospodárení VšNsP,

Více