Klíčová aktivita KA 01- Rodilí mluvčí do škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčová aktivita KA 01- Rodilí mluvčí do škol"

Transkript

1 Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL Cizí jazyky pro život Klíčová aktivita KA 01- Rodilí mluvčí do škol Východisko a cíle (dle Výzvy 55): Podpora zapojení rodilých mluvčích ze zemí EU s odbornou kvalifikací pro výuku cizích jazyků a/nebo zapojení rodilých mluvčích bez odborné kvalifikace pokud má rodilý mluvčí pedagogickou kvalifikaci: zapojení rodilých mluvčích do výuky cizích jazyků, popř. do výuky metodou CLIL; pokud nemá rodilý mluvčí pedagogickou kvalifikaci: podpora vzdělávání žáků v cizích jazycích jako školní asistent (nejedná se o asistenta pedagoga). Podmínky realizace pro NIDV: Pro realizaci této aktivity uzavře NIDV partnerství bez finanční účasti s Britskou radou, Goethe Institutem, Francouzským institutem, Rakouským institutem, Polyglotem, časopisem Freundschaft atd. Spolupracovat však bude i s dalšími neformálními partnery, kteří které mají kontakty na zahraniční organizace zprostředkující rodilé mluvčí, vysoké školy agentury atd. Využijeme také sítě rodilých mluvčích, se kterými NIDV dlouhodobě spolupracuje při pořádání soutěží v cizích jazycích. Výhodou pro NIDV je existující infrastruktura krajských pracovišť NIDV, která poskytnou zázemí pro setkávání rodilých mluvčích s tutorem i pro práci tutorů, dále umožní prostřednictvím krajských garantů projektu bezprostřední komunikaci se školami, ve kterých budou rodilí mluvčí působit v daném regionu. Doba působení rodilých mluvčích: 8 měsíců (nejpozději od listopadu/prosince 2014) Předpokládaný počet projektem podpořených rodilých mluvčích (počty dle cizího jazyka lze operativně přesouvat): anglicky mluvící: 60 německy mluvící: 20 francouzsky mluvící: 20 Předpoklad vychází z výsledků předběžného průzkumu zájmu škol o zapojení se do projektu Cizí jazyky pro život a jednotlivých klíčových aktivit, který NIDV provedl před podáním žádosti a jehož výstupy a statistiky jsou v příloze. Nábor rodilých mluvčích Vzhledem ke krátké době trvání projektu a nedostatku času pro nábor rodilých mluvčích zahájí partneři NIDV prostřednictvím svých kontaktů a sítí předběžný průzkum zájmu a nezávazný nábor rodilých mluvčích již od konce května 2014 tak, aby měli potenciální zájemci o tuto pozici jak ze zahraničí, tak ti, kteří již působí v ČR, dostatek času, aby si pánovali své osobní záležitosti. Kaskádovitý systém komplexní podpory a řízení činnosti rodilých mluvčích Každé rodilý mluvčí bude mít v místě svého působení tzv. zavádějícího učitele, který mu pomůže s jeho aktivitami v dané škole či lokalitě. Kromě toho bude podléhat odbornému a metodickému vedení a podpoře kouče/tutora řízeného NIDV, se kterým bude mj. řešit administrativní, ale také odborné a metodické záležitosti. Rodilí

2 mluvčí budou v úvodu svého zavedení do škol proškoleni a informováni o tom, co se o nich očekává a jak bude jejich působení ve škole organizováno. V průběhu projektu se budou moci navzájem setkávat, vyměňovat si zkušenosti a neformálně spolupracovat s ostatními rodilými mluvčími. Činnost tutorů pak bude řízena koordinátory tutorů pro každý jazyk (angličtina, němčina a francouzština), kteří budou mít úzký kontakt s NIDV a příslušným kulturním institutem či organizacemi, které budou rodilé mluvčí zprostředkovávat či dodávat. Rodilému mluvčímu bude po celou dobu jeho působení ve škole jeden učitel/pracovník školy v roli zavádějícího učitele ( kamarád ve škole - DPČ), jehož úkolem bude poskytnout RM bezprostřední podporu při práci ve škole a v procesu výuky, tlumočit mu organizační a pedagogické požadavky a potřeby vedení školy případně dalších kolegů ve škole, pomáhat mu v orientaci v novém prostředí, jednat s rodiči žáků a řešit s ním záležitosti týkající se žáků (kázeň, prospěch, zapojení a spolupráce při třídních či školních aktivitách, rozvrh hodin atd.) Schéma kaskádovité podpory rodilých mluvčích a škol se zapojením mnoha subjektů NIDV Partner (kulturní institut či jiná instituce zprostředkující kontakty na RM) Koordinátor tutorů Tutor/kouč 1 na 10 RM Zavádějící učitel Rodilý mluvčí ZŠ Metodický výstup KA 01 Ve spolupráci s ostatními partnery projektu NIDV vypracuje na závěr projektu analytický materiál popisující centralizovaný systém práce s rodilými mluvčími v českých školách a jejich kaskádovité metodické a vzdělávací podpory, který bude

3 touto klíčovou aktivitou pilotně ověřen a mohl by do budoucna sloužit pro MŠMT jako metodický a koncepční návod pro systémovou práci s rodilými mluvčími v českých školách. Rodilý mluvčí (dále také RM) školní asistent Filozofie a popis práce s rodilými mluvčími: Z průzkumu předběžného zájmu škol, který NDV před podáním žádosti provedl, vyplývá enormní zájem školského terénu o zapojení rodilých mluvčích, nejvíce o anglicky mluvící. Cílem NIDV a jeho partnerů je nejen rodilé mluvčí pro školy zprostředkovat a dodat, ale poskytnout rodilým mluvčím i školám komplexní informační servis a metodické vedení a koučing tak, aby tito lidé věděli, co se od nich očekává (ze strany NIDV i partnerů) i samotné školy, mohli se setkávat s ostatními rodilými mluvčími a sdílet navzájem své dojmy a zkušenosti. Preferujeme model, kdy rodilý mluvčí bude na celý pracovní úvazek pracovat v jedné škole, popřípadě více školách v nejbližším regionu. Měl by se s životem a prostředím školy/škol sžít, poznat dobře své kolegy a samotné žáky, plně soustředit na svou práci ve škole, úkoly stanovené mu projektem a další aktivity, např. spolupráci s rodiči, komunitní aktivity atd. Součástí cíleného působení na rodilé mluvčí bude také zprostředkování reálií a kultury nejen regionu, ve kterém bude působit, ale celé naší země tak, aby si vytvořili k České republice celkově pozitivní vztah a měli chuť se sem po ukončení projektu vracet. V případě malotřídních škol doporučujeme, aby se spojily např. dvě nebo tři malé školy nacházející se v těsné blízkosti, které by měly jednoho společného školního asistenta rodilého mluvčího. Vzhledem k velkému zájmu škol a zároveň omezenému počtu rodilých mluvčích, které můžeme z projektu financovat, však je ve většině případů aplikovat model jeden rodilý mluvčí pro víc škol Předpokládáme, že kvalifikovaných rodilých mluvčích - učitelů bude minimálně ti mohou ve školách učit samostatně v hodinách, většina škol však nebude ochotna krátit svým stávajícím zaměstnancům úvazky. Většina rodilých mluvčích budou studenti především s pedagogickým zaměřením bez ukončeného vysokoškolského vzdělání, kteří si potřebují doplnit svou praxi či mají jiné důvody přerušení svého studia. Tito školní asistenti pak budou působit v tandemu s českými učiteli při výuce cizích jazyků nebo jiných předmětů v rámci zavádění metody CLIL, dále o přestávkách mezi žáky, ve školních klubech či školních družinách, v zájmových kroužcích a při různých aktivitách a akcích školy. Rodilí mluvčí se pak mohou zapojit i do mezinárodních aktivit, ale i do běžných projektů školy. Škola si povede a vykáže pro potřeby monitorování projektu evidenci žáků podpořených působením rodilého mluvčího (třídní kniha, seznamy žáků při aktivitách s rodilým mluvčím). Rodilí mluvčí, kteří absolvují praxi v některé ze škol podpořených projektem, obdrží na závěr svého pobytu Certifikát o praxi ve škole v ČR. Země původu: rodilí mluvčí ze zemí Evropské unie nebo ze zemí mimo EU, pokud mají pracovní povolení požadováni jsou rodilí mluvčí pro jazyky anglický, německý a francouzský, a to na dobu 8 měsíců v rámci školního roku (nejlépe od října 2014) Požadavky na vzdělání: a) s pedagogickou kvalifikací v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících o změně některých zákonů

4 b) bez pedagogické kvalifikace v roli školních asistentů přednostně půjde o vysokoškolské nebo středoškolské studenty, kteří v zemi svého původu či v zahraničí studují či studovali obory s pedagogickým, sociálně pedagogickým nebo jiným obdobným zaměřením, studenty bohemistiky či svého mateřského jazyka v oborech zaměřených na výuku cizinců, dále např. studenty či absolventy studia pedagogiky volného času, ale také o dobrovolníky pro pedagogickou a sociální práci a další zájemce s odpovídajícím profilem potřebují nebo chtějí realizovat svou odbornou praxi před závěrečnými zkouškami či atestacemi nebo dalším studiem svého oboru mají motivaci a zájem o práci s dětmi ve školách Dle prohlášení ministra školství budou mít výjimku z povinnosti splnění kvalifikačních předpokladů učitelé nad 55 let a rodilí mluvčí. Cíle působení rodilých mluvčích ve školách: Primárním cílem je komplexní zapojení rodilého mluvčího do výuky a života školy tak, aby se s ní co nejvíce sžil, navázal zde intenzívní neformální kontakty a vazby, poznal dobře žáky i pracovníky školy a stal se pro školu přínosem. Dalším cílem je metodicky řídit činnost rodilých mluvčích v terénu v kontextu s cíli a úkoly vyplývajícími v této aktivitě z projektu, poskytnout jim informační zázemí a odborné vedení především s ohledem na možnosti jejich aktivit ve škole při zavádění CLIL a přípravu mezinárodních projektů. Po absolvování své praxe v české základní škole obdrží rodilý mluvčí certifikát potvrzující jeho pedagogickou praxi v české škole. Rodilý mluvčí získá za dobu svého působení jako školní asistent či pedagog v české ZŠ praktické zkušenosti, rozšíří se své odborné znalosti (např. o metodě CLIL a jejím praktickém využití), ale bude mít možnost se formou DVPP dále vzdělávat a utvoří si také obecný interkulturní pohled na naši zemi a pozná české reálie. Snahou je, aby si vytvořil pozitivní vztah k naší zemi a měl chuť se sem i v budoucnu vracet. Rámcová dohoda se školou a další povinnosti RM Se školou, ve které bude působit rodilý mluvčí podpořený v rámci projektu, bude sepsána rámcová dohoda upravující pravidla působení rodilého mluvčího v dané škole a řešení otázek s tím souvisejících v souladu s legislativou a vnitřními směrnicemi školy. Rodilý mluvčí bude mít povinnost dodržovat pracovní a organizační řádu školy a vnitřní směrnice, které upravují pedagogické a výchovné působení pracovníků školy. Podle zákona o specifických zdravotních službách 373/2011 musí mít každý, kdo učí na škole, byť jen krátkodobě, smlouvu na škole lékařskou prohlídku provedenou závodním lékařem. Hlavní úkoly rodilého mluvčího působícího v ZŠ v rámci projektu Cizí jazyky pro život: zapojení do přímého vyučovacího procesu ve škole, většinou v tandemu s učitelem v hodinách cizích jazyků a/nebo v ostatních předmětech při realizaci CLIL s cílem co nejpřirozenějšího a nejširšího nastavení cizojazyčného prostředí ve škole a intenzívní komunikace s žáky a dalšími pracovníky školy

5 působení při aktivitách žáků nad rámec výuky (přestávky, školní družina, školní klub či zájmový kroužek) zapojení do projektů školy různého rozsahu a typu úzká spolupráce s vedením školy a pedagogickým sborem při naplňování ŠVP školy součinnost se zavádějícím učitele ve škole a koučem rodilých mluvčích při naplňování cílů a úkolů stanovených projektem Další možné činnosti rodilého mluvčího ve škole především v roli školního asistenta: pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků (rodilý mluvčí na sebe bere část povinností učitele, a uvolňuje mu tak ruce pro tvořivější výuku včetně nových a efektivnějších přístupů), ve spolupráci s učitelem připravuje obsah vyučovací hodiny a podílí se na její realizaci tím umožňuje zohledňování individuálních potřeb žáků a vytváří prostor pro intenzívnější práci se znevýhodněnými žáky, ale i s žáky nadanými. pomoc a podpora žákům při výuce a při přípravě na výuku pomáhá s vyučovanou látkou, individuálně vysvětluje např. o přestávkách, ve školní družině či v zájmovém kroužku zapojení do komunitních aktivit školy v rámci obce Finanční ohodnocení školního asistenta rodilého mluvčího Výše platu rodilého mluvčího v roli školního asistenta nebo učitele cizího jazyka - se pro potřeby Výzvy č. 55 nestanovuje všeobecně jednotným tarifem nebo jednotnou hodinovou sazbou, protože jsou rodilí mluvčí působící jako učitelé cizích jazyků v různých typech škol a u různých subjektů honorováni různě. Pro účely projektu Cizí jazyk pro život budeme vycházet z průměrně stanovené hodinové ceny/výše platu. Náklady na pobyt Náklady související s pobytem si bude rodilý mluvčí hradit ze svých příjmů. Jedná se o ubytování, stravu a dopravu (včetně dopravy do zaměstnání). Náklady na přepravu do/z ČR na začátku a konci jejich působení se řeší ve zvláštním režimu ve spolupráci s kulturními instituty. Nemohou však být hrazeny formou cestovních nákladů z projektu. Další pozice KA 01 Rodilí mluvčí do škol Zavádějící učitel pro RM (Kamarád na škole) V každé škole bude k dispozici rodilému mluvčímu jeho zavádějící učitel tj. pedagog dané školy, který se domluví příslušným jazykem (v případě malých škol, kde není takto jazykově vybavený učitel, to může být i externista). S ním NIDV uzavře DPČ na vymezený počet hodin měsíčně, ve kterých se bude mimo pracovní dobu rodilému mluvčímu věnovat při přípravě jeho aktivit a působení ve škole, bude jej seznamovat s tím, jak to ve škole funguje, přenášet na něj požadavky a úkoly školy, budou spolu rozebírat vzdělávací a výchovné potřeby žáků, ale také hovořit o jeho potřebách, námětech a připomínkách a předávat je vedení školy či kolegům ve sboru. Zavádějící učitel bude rodilému mluvčímu pomáhat řešit také školní administrativu, výkazy, zápisy do třídní knihy, korespondenci atd.

6 Tutor/kouč rodilých mluvčích ( třídní učitel rodilých mluvčích) Pro každých cca 10 rodilých mluvčích ve školách (vymezeno regionálně) bude ustanoven jeden tutor/kouč, jehož úkoly budou: Poskytnout součinnost při uvedení RM v dané škole předem domluvit se školou kontaktní osobu a/či zavádějícího učitele, ve spolupráci s krajským manažerem NIDV připravit administrativní podmínky pro nástup RM do školy atd. Koordinovat činnosti rodilých mluvčích v rámci daného regionu: - vést evidenci jemu svěřených RM - zpracovat plán aktivit RM v kontextu s požadavky školy a seznámit ho s tím - vést evidenci rodilým mluvčím a školou vykázaných aktivit a podpořených žáků - komunikovat různými formami s RM ve školách, provádět rozbory jeho činnosti ve spolupráci se školou a zavádějícím učitelem - pomáhat RM řešit otázky týkající se obecně jeho pobytu v ČR (vstupní prohlídky, zřízení bankovního účtu, školení BOZP, zajištění ubytování pro RM) - provádět průběžné hodnocení činnosti RM Spolupracovat s NIDV, jeho partnery a koordinátorem tutorů při přípravě a realizaci iniciačního setkání rodilých mluvčích (oficiální společná část a workshopy po regionálních skupinách s tutorem) Spolupracovat s NIDV, jeho partnery a koordinátorem tutorů při přípravě a realizaci závěrečného setkání RM Poskytovat podklady pro zpracování monitorovacích zpráv a Manuálu pro zavádění rodilých mluvčích do škol v ČR, který bude zpracován na základě zkušeností s pilotovaného systému Koordinátor tutorů Koordinátor tutorů bude mít na starosti všechny tutory/kouče rodilých mluvčích v CR pro daný jazyk Je odpovědný za zajištění rodilých mluvčích, a to v celém rozsahu náboru, organizace, logistiky a vyjednávání se zahraničními partnery. Bude rovněž řešit vzniklé rizikové či krizové situace např. fluktuace RM a jejich náhrada. Vede jejich evidenci RM i tutorů, shromažďuje a zpracovává hodnocení a zprávy o činnosti RM Metodicky řídí činnost tutorů, poskytuje potřebné informace a metodické pokyny pro organizaci práce s rodilými mluvčími, řeší dotazy a případně vzniklé problémové či mimořádné situace související s pobytem a působením RM Svolává a řídí setkání pravidelná tutorů, zpracovává výstupy a získané informace a poskytuje jim průběžně konzultace Zaštiťuje či zprostředkovává spolupráci s Britskou radou (GI, FI, RI) a jejich nadřízenými zahraničními centrálami Úzce spolupracuje s NIDV při přípravě, organizaci a vytyčování průběžné strategie a cílů pro práci s rodilými mluvčími, je aktivní součástí organizačního týmu projektu, účastní se všech jednání v dané klíčové aktivitě i strategických jednání v rámci celého projektu. Aktivně se podílí na přípravě, realizaci a vyhodnocení celostátních setkání a workshopů RM Sumarizuje a dodává podklady pro monitorovací zprávy, zpracovává statistiky a výkazy pro naplňování indikátorů

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok:

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Národní plán výuky cizích jazyků

Národní plán výuky cizích jazyků Národní plán výuky cizích jazyků Cílem Národního plánu výuky cizích jazyků je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva České republiky v cizích

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více