Magmatické horniny. Rozdelenie na základe chemizmu a obsahu hlavných nerastov : 80-95% 20-40% 50-80% 5-10% 10-50% 0-10% kremeň. sľudy, tmavé minerály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magmatické horniny. Rozdelenie na základe chemizmu a obsahu hlavných nerastov : 80-95% 20-40% 50-80% 5-10% 10-50% 0-10% kremeň. sľudy, tmavé minerály"

Transkript

1 Magmatické horniny Rozdelenie na základe chemizmu a obsahu hlavných nerastov : kyslé SiO 2 >65% neutrálne SiO % bázické SiO % ultrabázické SiO 2 <46% 80-95% svetlých minerálov 50-80% svetlých minerálov 10-50% svetlých minerálov 0-10% svetlých minerálov kremeň 20-40% kremeň 5-10% ortoklas, Na-plagioklas ortoklas, Ca-plagioklas sľudy, tmavé minerály biotit, foidy, tmavé minerály bez kremeňa Ca-plagioklas pyroxény, amfiboly, biotit, olivín bez kremeňa bez živcov olivín, pyroxény

2 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: HLBINNÉ ŽILNÉ STARŠIE VÝLEVNÉ MLADŠIE VÝLEVNÉ GRANIT PEGMATIT, APLIT, žulový porfýr kremenný porfýr RYOLIT, liparit, vulkanické sklá GRANODIORIT granodioritový porfyrit RYODACIT KREMENNÝ DIORIT kremenný dioritový porfyrit kremenný porfyrit DACIT

3 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: nerastné zloženie kremeň živce ostatné Skupina GRANITU Skupina GRANODIORITU Skupina KREMENNÉHO DIORITU hojný 20-40% prevládajú ortoklasy prevládajú Naplagioklasy (kyslé) biotit ako vedľajší, akcesorický amfibol, menej pyroxén

4 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: hlbinné a žilné HLBINNÉ: GRANIT (žula), GRANODIORIT, KREMENNÝ DIORIT (TONALIT) granit granit granodiorit granodiorit

5 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: hlbinné a žilné HLBINNÉ: GRANIT (žula), GRANODIORIT, KREMENNÝ DIORIT (tonalit) granit granodiorit granodiorit granodiorit tonalit

6 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: hlbinné a žilné ŽILNÉ: ŽULOVÝ PORFÝR a GRANODIORITOVÝ PORFYRIT, APLIT, PEGMATIT aplit pegmatit pegmatit

7 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: výlevné PALEORYOLIT (kremenný porfýr), KREMENNÝ PORFYRIT, RYOLIT, RYODACIT, DACIT ryolit ryolit dacit ryolit ryolit

8 Magmatické horniny Neutrálne magmatické horniny: HLBINNÉ ŽILNÉ STARŠIE VÝLEVNÉ MLADŠIE VÝLEVNÉ SYENIT syenitový porfýr živcový porfýr TRACHYT nefelinický syenit nefelinický syenitový porfýr znelec - fonolit DIORIT dioritový porfyrit porfyrit ANDEZIT

9 Magmatické horniny Neutrálne magmatické horniny: netrastné zloženie kremeň živce ostatné Skupina SYENITU a nefelinického syenitu Skupina DIORITU akcesorický 5-10% prevládajú ortoklasy* Ca-Na plagioklasy ako vedľajší, ďalej amfiboly, pyroxény a foidy

10 Magmatické horniny Neutrálne magmatické horniny: hlbinné a žilné syenit ortoklas ortoklas

11 Magmatické horniny Neutrálne magmatické horniny: hlbinné a žilné diorit svetlé plagioklasy

12 Magmatické horniny Neutrálne magmatické horniny: výlevné tmavé minerály amfiboly, pyroxény andezit svetlé plagioklasy

13 Magmatické horniny Bázické magmatické horniny: HLBINNÉ ŽILNÉ STARŠIE VÝLEVNÉ MLADŠIE VÝLEVNÉ DIABÁZ GABRO gabrový porfyrit SPILIT ČADIČ MELAFÝR Anortozit NORIT tefrit

14 Magmatické horniny Bázické magmatické horniny: nerastné zloženie kremeň živce ostatné Skupina GABRA a Anortozitu Skupina NORITU nevyskytuje sa bázické Caplagioklasy Najmä pyroxény, menej biotit a amfiboly,typická akcesória-olivín

15 Magmatické horniny Bázické magmatické horniny: hlbinné norit gabro gabro

16 Magmatické horniny Bázické magmatické horniny: výlevné, staršie melafýr spilit melafýr melafýr melafýr

17 Magmatické horniny Bázické magmatické horniny: výlevné, mladšie čadiče

18 Magmatické horniny Ultrabázické magmatické horniny: HLBINNÉ ŽILNÉ STARŠIE VÝLEVNÉ MLADŠIE VÝLEVNÉ PERIDOTIT pikrit těšínit BAZANIT DUNIT kimberlit PYROXENIT AUGITIT

19 Magmatické horniny Ultrabázické magmatické horniny: nerastné zloženie kremeň živce ostatné Skupina PERIDOTITU Skupina DUNITU Skupina PYROXENITU nevyskytuje sa nevyskytujú sa hlavné horninotvorné nerasty sú olivín a pyroxény, akcesorický môže byť amfibol

20 Magmatické horniny Ultrabázické magmatické horniny: hlbinné dunit peridotit

21 Magmatické horniny peridotit

22 Magmatické horniny Ultrabázické magmatické horniny: žilné - kimberlit

23 Magmatické horniny Ultrabázické magmatické horniny: výlevné limburgit

24 Sedimentárne horniny Rozdelenie sedimentov: klastické (úlomkovité) chemogénne organogénne zmiešané Sú tvorené nahromadením a stmelením úlomkov, ktoré vznikli zvetraním a rozpadom starších hornín Vznikajú pôsobením exogénnych činiteľov, pri zvetrávacích procesoch a vyzrážaním z chemických roztokov Vznikajú pri činnosti organizmov, nahromadením ich tvrdých častí (schránok, alebo kostier) aj premenou živých tkanív po ich odumretí Sú to klastické horniny s prímesou chemogénneho, alebo organogénneho materiálu

25 Sedimentárne horniny Rozdelenie sedimentov: nespevnené spevnené klastické PSEFITY (50% častíc >2 mm) PSAMITY(50% častíc 0,05-2 mm) ALEURITY(50% častíc 0,005-0,05 mm) štrk, sutina piesok spraš, sprašová hlina, hlina zlepenec, brekcia kremenec, pieskovec, arkóza, droba prachovec PELITY(50% častíc <0,005 mm) íl ílovec, ílovitá bridlica

26 Sedimentárne horniny Rozdelenie sedimentov: ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

27 Sedimentárne horniny Rozdelenie sedimentov: FOSFORITY guáno, chiropterit organogénne SILICITY KARBONÁTY KAUSTOBIOLITY diatomit, radiolarit, spongolit... vápenec, dolomit, krieda rašelina, uhlie, ropa, zemný plyn, živice

28 Sedimentárne horniny Rozdelenie sedimentov: zmiešané Slieň, slieňovec, slienitá bridlica, šlír, opuka...

29 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psefity: nespevnené spevnené klastické PSEFITY (50% častíc >2 mm) PSAMITY(50% častíc 0,05-2 mm) ALEURITY(50% častíc 0,005-0,05 mm) štrk, sutina piesok spraš, sprašová hlina, hlina zlepenec, brekcia kremenec, pieskovec, arkóza, droba prachovec PELITY(50% častíc <0,005 mm) íl íloverc, ílovitá bridlica

30 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psefity: zaoblené úlomky: hranaté, až ostrohranné úlomky: brekcia zlepenec brekcia zlepenec

31 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psefity: Meteora kláštory postavené na zlepencových vežiach

32 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psamity: nespevnené spevnené klastické PSEFITY (50% častíc >2 mm) PSAMITY(50% častíc 0,05-2 mm) ALEURITY(50% častíc 0,005-0,05 mm) štrk, sutina piesok spraš, sprašová hlina, hlina zlepenec, brekcia kremenec, pieskovec, arkóza, droba prachovec PELITY(50% častíc <0,005 mm) íl íloverc, ílovitá bridlica

33 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psamity: pieskovec pieskovec arkóza droba kremenec

34 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psamity: Pieskovce - Petra, Wadi Rum (Jordánsko)

35 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - aleurity: nespevnené spevnené klastické PSEFITY (50% častíc >2 mm) PSAMITY(50% častíc 0,05-2 mm) ALEURITY(50% častíc 0,005-0,05 mm) štrk, sutina piesok spraš, sprašová hlina, hlina zlepenec, brekcia kremenec, pieskovec, arkóza, droba prachovec PELITY(50% častíc <0,005 mm) íl íloverc, ílovitá bridlica

36 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - pelity: nespevnené spevnené klastické PSEFITY (50% častíc >2 mm) PSAMITY(50% častíc 0,05-2 mm) ALEURITY(50% častíc 0,005-0,05 mm) štrk, sutina piesok spraš, sprašová hlina, hlina zlepenec, brekcia kremenec, pieskovec, arkóza, droba prachovec PELITY(50% častíc <0,005 mm) íl íloverc, ílovitá bridlica

37 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - pelity: Íly, ílovce, ílovité bridlice, alginit

38 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - ality ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

39 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - ality Produkty alitického zvetrávania. Laterity vznik intenzívnym chemickým zvetrávaním silikátových hornín v podmienkach tropického podnebia. Podľa zloženia materských hornín sú bohaté na Al, alebo Fe. Unás prekryté mladšími horninami Poľana, Vihorlat... Bauxity vznik zvetrávaním karbonatických hornín. Po odnose nerozpustný zvyšok minerály Al a Fe. U nás malé výskyty Mojtín, markušovce, Moldava.

40 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - fosfority ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

41 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - fosfority Fosfáty vznikajú v morských panvách s veľkým prínosom živín a malým prínosom klastického materiálu.

42 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - silicity ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

43 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - silicity Rohovec kremité konkrécie v sedimentárnych horninách, vznikajú sekundárne migráciou a zhlukovaním gélov kyseliny kremičitej Pazúrik konkrécie v kriedových sedimentoch

44 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - silicity Limnokvarcit s prierezom stonky vodnej rastliny z lokality Stará Kremnička Kotlište v kremnických vrchoch

45 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - ality ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

46 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - karbonáty U nás: Spišský a liptovský travertín, levický zlatý ónyx. Travertíny Vznik: Ca (HCO 3 ) - CaCO 3 + H 2 O + CO 2

47

48 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - karbonáty Magnezit Vzniká metasomatickyrekryštalizáciou a prínosom Mg. Magnezitový pruh od Ochtinej po Košice v Spišskogemerskom rudohorí

49 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - evapority ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

50 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - evaporityý Evapority sú monominerálne horniny - soli vyzrážané z morskej vody. Kalcit, dolomit, sadrovec, anhydrit, halit. Pri postihnutí tektonickými poruchami vznikajú soľné diapíry. Soľný kras - Irán, Nový Zéland

51 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - fosfority FOSFORITY guáno, chiropterit organogénne SILICITY KARBONÁTY KAUSTOBIOLITY diatomit, radiolarit, spongolit... vápenec, dolomit, krieda rašelina, uhlie, ropa, zemný plyn, živice

52 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - fosfority Guáno vzniká reakciou trusu morských vtákov s podložnými karbonátovými horninami. Má vysoký obsah P, Ca a N. Chiropterit z trusu netopierov

53 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - silicity FOSFORITY guáno, chiropterit organogénne SILICITY KARBONÁTY KAUSTOBIOLITY diatomit, radiolarit, spongolit... vápenec, dolomit, krieda rašelina, uhlie, ropa, zemný plyn, živice

54 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - silicity Diatomit rozsievková zemina Močiar, Turová, Dúbravica, Jelšovec

55 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - silicity Radiolarit výskyt v hlbokomorských sedimentoch Pieninská sukcesia bradlového pásma Spongolit ihlice morských hubiek

56 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - karbonáty FOSFORITY guáno, chiropterit organogénne SILICITY KARBONÁTY KAUSTOBIOLITY diatomit, radiolarit, spongolit... vápenec, dolomit, krieda rašelina, uhlie, ropa, zemný plyn, živice

57 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - karbonáty Vápence

58 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - kaustobiolity FOSFORITY guáno, chiropterit organogénne SILICITY KARBONÁTY KAUSTOBIOLITY diatomit, radiolarit, spongolit... vápenec, dolomit, krieda rašelina, uhlie, ropa, zemný plyn, živice

59 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - kaustobiolity Rašelina Slatiny zarastanie vodných nádrží v nižších polohách Vrchoviská zamokrené plochy v horských a podhorských oblastiach

60 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty kaustobiolity Horľavé bridlice, uhlie (lignit, hnedé uhlie, čierne uhlie, antracit), alginit, ropa, zemný plyn

61 Sedimentárne horniny Vulkanoklastické sedimenty tufy a tufity Vznikajú uložením vulkanoklastického materiálu buď na súši (tufy), alebo vo vodnom prostredí (tufity)

62 Metamorfované horniny

63

64

65

66

67

68

69

70 PARAAMFIBOLIT

71 MRAMOR

72 MRAMOR

73

74 GRANULIT

75

76

77 PORFÝROID

78

79

80

81

82

83

84 SERPENTINIT so žilkou chryzotilu

85 MIGMATIT

86

Přehled hornin vyvřelých

Přehled hornin vyvřelých Přehled hornin vyvřelých KYSELÉ více jak 65% křemičitanové složky, až 50 nezvětraného křemene, 40-50% živců (Kživce, nebo kyselé plagioklasy) barevné součástky vždycky ve vedlejších složkách (biotit, amfibol,

Více

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin.

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. Přednáška V. Petrologie klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. 1 Petrologie je obor geologických věd, který se zabývá studiem hornin. Zabývá se vznikem hornin,

Více

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny CZ.1.07/2.4.00/31.0032 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1 Sedimentární horniny Pavlína Pancová

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - horniny V této kapitole se dozvíte: Co je to hornina. Jak se dělí horniny zemské kůry. Jaké jsou chemické

Více

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 )

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Magmatické horniny Druhy magmatu Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Alkaklicko vápenaté Podle obsahu SiO 2: kyselé ( > 65 %) neutrální (52-65 %) bazické (44-52 %) ultrabazické (< 44 %) Láva AA Klesá hustota

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY Systém magmatických hornin Cvičení III MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY Vznik: chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu nabývá interakcí se zemskou kůrou různého složení) Diferenciace

Více

Dekoračné kamene Ružomberka. Peter Holec, Daniel Pivko

Dekoračné kamene Ružomberka. Peter Holec, Daniel Pivko Dekoračné kamene Ružomberka Peter Holec, Daniel Pivko Horniny Pozostávajú zo zhlukov minerálov Minerálne zloženie závisí od východiskových chemických prvkov a od podmienok vzniku Podľa pôvodu a spôsobu

Více

VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY

VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY MAGMATISMUS VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY obecně je za sopku považována vyvýšenina na zemském povrchu tvořená sopečným materiálem, v rámci které dochází k výstupu magmatu na zemský povrch mezi základní prvky

Více

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_260 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 VZNIK USAZENÝCH

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) - Geologie - Mechanika zemin - Zakládání staveb - Podzemní

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

Struktury a textury hornin

Struktury a textury hornin Struktury a textury hornin - jsou dokladem vzniku hornin Struktura - tvar, velikost horninových součástek a jejich vzájemné sepětí Horninová součástka : KRYSTAL ÚLOMEK Struktury zrnité: Struktury krystalické

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

SEDIMENTÁRNÍ HORNINY exogenní horniny

SEDIMENTÁRNÍ HORNINY exogenní horniny Cvičení IV SEDIMENTÁRNÍ HORNINY exogenní horniny Systém sedimentárních hornin Základní dělení sedimentů podle lithifikace dle geneze doplněno o reziduální horniny Lithifikace přeměna čerstvě usazených

Více

USAZENÉ HORNINY = SEDIMENTY

USAZENÉ HORNINY = SEDIMENTY USAZENÉ HORNINY = SEDIMENTY VZNIK SEDIMENTŮ Vnějším geologickým procesem je např.: činnost povrchové vody, větru, ledu, ale i živočichů ke vzniku usazených hornin je zapotřebí zdrojový materiál, kterým

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. hornina vyvřelá výlevná, hlubinná,

Více

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické)

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické) ROZDĚLENÍ HORNIN Horniny je možné dělit z mnoha hledisek. Pro základní představu je však nejvýhodnější členění na základě geologického prostředí a podmínek, ve kterých horniny vznikaly. Tomuto se říká

Více

Určování hlavních horninotvorných minerálů

Určování hlavních horninotvorných minerálů Určování hlavních horninotvorných minerálů Pro správné určení horniny je třeba v prvé řadě poznat texturu a strukturu horninového vzorku a poté rozeznat základní minerály, které horninu tvoří. Každá hornina

Více

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 c) BAZICKÉ: Melafyr -

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVEL POSPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M01 ZÁKLADY PETROLOGIE NAUKY O HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ STUDIJNÍ OPORY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVEL POSPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M01 ZÁKLADY PETROLOGIE NAUKY O HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ STUDIJNÍ OPORY VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA TAVEBNÍ PAVEL POPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M01 ZÁKLADY PETROLOGIE NAUKY O HORNINOVÉM PROTŘEDÍ TUDIJNÍ OPORY PRO TUDIJNÍ PROGRAMY KOMBINOVANOU FORMOU TUDIA Geologie Jazyková

Více

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Tento předmět vznikl v rámci projektu Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace) - (CZ.1.07/2.2.00/15.0222)

Více

Fakulta stavební VŠB-TU

Fakulta stavební VŠB-TU Fakulta stavební VŠB-TU Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství Stavební hmoty 1. ročník oboru Stavební inženýrství Kámen a kamenivo KÁMEN Definice přírodního kamene. Stručná historie vyuţití

Více

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF Mineralogie a petrografie II Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály i n e r á l y jjsou s o u ssloučeniny l o u č e n i n y cchemických h e m i c k ý c h pprvků.

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie Přednáška 2 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Stavba a složení Země dělení dle jednotlivých sfér jádro (vnitřní,

Více

Alkalická reakce kameniva v betonu TP 137 MD

Alkalická reakce kameniva v betonu TP 137 MD Alkalická reakce kameniva v betonu TP 137 MD Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Alkalická reakce Situace v ČR do roku 1998 Identifikace alkalické reakce TP 137 stručný přehled Revize TP 137 Alkalická reakce Alkalicko-křemičitá

Více

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? Jména: Škola: Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? 1) Popište vznik hlubinných vyvřelých hornin? 2) Co původně byly kopce Velký Roudný a Uhlířský vrch na Bruntálsku? Velký Roudný Uhlířský vrch 3) Hrubý

Více

Možnosti kvantitativního stanovení kalcitu v horninových vzorcích

Možnosti kvantitativního stanovení kalcitu v horninových vzorcích Možnosti kvantitativního stanovení kalcitu v horninových vzorcích Rešeršní část Vypracovala: Ilona Moravcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Václav Vávra, Ph.D. Kalcit Kalcit je uhličitan vápenatý CaCO

Více

Stavební hmoty. Přednáška 9

Stavební hmoty. Přednáška 9 Stavební hmoty Přednáška 9 Autoklávované výrobky Autoklávování propařování za zvýšeného tlaku a teploty (nad 100 C) ve speciálních nádobách = autoklávech hydrotermální vytvrzování silikátových výrobků

Více

Sedimenty krasových oblastí. www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf

Sedimenty krasových oblastí. www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf Sedimenty krasových oblastí www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf Rozpustné horniny karbonáty - vápenec - mramor - dolomit evapority - sádrovec

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV Pro studenty přednášek Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra 1 Obsah prezentace titanit 3 karbonáty 11 epidot 18 klinozoisit

Více

PETROGRAFIE SEDIMENTŮ

PETROGRAFIE SEDIMENTŮ 1 PETROGRAFIE SEDIMENTŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik sedimentů

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Stavební kámen a výrobky z kamene Doc. Ing. Tomáš Vymazal PhD. Ústav stavebního zkušebnictví. Mezi ostatní přírodní suroviny se řadí:

STAVEBNÍ LÁTKY. Stavební kámen a výrobky z kamene Doc. Ing. Tomáš Vymazal PhD. Ústav stavebního zkušebnictví. Mezi ostatní přírodní suroviny se řadí: Stavební kámen a výrobky z kamene Doc. Ing. Tomáš Vymazal PhD. Ústav stavebního zkušebnictví 1. HORNINY A VÝROBKY Z KAMENE Horniny jsou jedním z nejstarších anorganických stavebních materiálů a z důvodu

Více

MINERÁLY. Environmentáln. lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad HORNINOTVORNÉ MINERÁLY

MINERÁLY. Environmentáln. lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad HORNINOTVORNÉ MINERÁLY MINERÁLY - HORNINOTVORNÉ - - MINERÁLY - Environmentáln lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad MINERÁL JE anorganická homogenní přírodnina, složená z prvků nebo jejich sloučenin o stálém chemickém složení,

Více

ZBIERKA UČEBNÝCH TEXTOV Z GEOGRAFIE

ZBIERKA UČEBNÝCH TEXTOV Z GEOGRAFIE Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha v Martine Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život. Kód projektu ITMS: 26110130666 ZBIERKA UČEBNÝCH TEXTOV Z GEOGRAFIE Litosféra AUTOR: Mgr. Sven Orieščik Dátum:

Více

Dělení hornin. Horniny. Přeměněné /metamorfované/ Usazené /sedimenty/ Vyvřeliny /vulkanické/ úlomkovité organogenní chemické

Dělení hornin. Horniny. Přeměněné /metamorfované/ Usazené /sedimenty/ Vyvřeliny /vulkanické/ úlomkovité organogenní chemické Dělení hornin Horniny Vyvřeliny /vulkanické/ Usazené /sedimenty/ Přeměněné /metamorfované/ hlubinné výlevné úlomkovité organogenní chemické Usazené horniny Usazené horniny úlomkovité organogenní chemické

Více

Magmatické (vyvřelé) horniny

Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické horniny vznikly chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou magmatickou. Magma je v podstatě suspenze pevných částic v roztaveném

Více

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy Horniny horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy od od minerálůse liší liší látkovou a strukturní nesourodostí

Více

Základní horninotvorné minerály

Základní horninotvorné minerály Základní horninotvorné minerály Optická mikroskopie v geologii Vyučují: V. Vávra N. Doláková Křemen (SiO 2 ) Morfologie: Tvoří xenomorfní zrna, pouze ve výlevných horninách může být automotfně omezený

Více

Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1: (ČGS 2011).

Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1: (ČGS 2011). PŘÍLOHY Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1:50 000 (ČGS 2011). Legenda: 1: antropogenní uloženiny, vytěžené prostory 2: vytěžené prostory Stáří: kvartér, Typ hornin: vytěžené prostory,

Více

Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené

Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

Sedimentární neboli usazené horniny

Sedimentární neboli usazené horniny Sedimentární neboli usazené horniny Sedimenty vznikají destrukcí starších hornin, transportem různě velkých úlomků horninového materiálu i vyloužených látek (v podobě roztoků) a usazením materiálu transportovaného

Více

Sedimentární horniny. Základní dělení sedimentů- podle lithifikace zpevněné a nezpevněné

Sedimentární horniny. Základní dělení sedimentů- podle lithifikace zpevněné a nezpevněné Sedimentární horniny Základní dělení sedimentů- podle lithifikace zpevněné a nezpevněné - dle geneze klastické a neklastické (biogenní, biochemogenní, chemogenní) - doplněno o reziduální horniny Lithifikace

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

Přírodopis 9: Petrologie - usazené horniny

Přírodopis 9: Petrologie - usazené horniny Přírodopis 9: Petrologie - usazené horniny VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz. Přírodopis

Více

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Aby se člověk naučil poznávat kameny, musí si je osahat. Žádný sebelepší atlas mu v tom příliš nepomůže. Proto jsme pro vás připravili přehledné

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

ZÁKLADY GEOLOGIE. Úvod přednáška 1. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ

ZÁKLADY GEOLOGIE. Úvod přednáška 1. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ ZÁKLADY GEOLOGIE Úvod přednáška 1 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz Požadavky ke zkoušce 1) Účast na cvičeních, poznávačka základních minerálů a hornin = zápočet 2)

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu Úvod do petrografie, základní textury a struktury hornin Petrografie obor geologie zabývající se popisem a systematickou klasifikací hornin, zejména pomocí mikroskopického studia Stavba hornin Pod pojem

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

VY_32_INOVACE_ / Horniny Co jsou horniny

VY_32_INOVACE_ / Horniny Co jsou horniny 1/5 3.2.04.7 Co jsou horniny - směsi minerálů (žula, čedič.), výjimkou je vápenec a křemen (pouze jeden minerál) - mohou obsahovat zbytky organismů rostlin a živočichů - různé složení, vzhled - druhy vyvřelé

Více

PETROGRAFIE MAGMATITŮ

PETROGRAFIE MAGMATITŮ 1 PETROGRAFIE MAGMATITŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik magmatických

Více

3. přednáška Horniny - horninový cyklus

3. přednáška Horniny - horninový cyklus 3. přednáška Horniny - horninový cyklus Horniny - cíl : na základě strukturních a texturních znaků rozlišit hlavní genetické typy hornin, seznámení se s geometrií horninových těles a primárními deformacemi

Více

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0049 HORNINY A NEROSTY GEOPARKU Nacházíme se v geoparku u ZŠ Habrmanova v České Třebové, do kterého

Více

UČ EBNÍ TEXTY VYSOKÝCH Š KOL. Prof. RNDr. Milena Š amalíková, CSc. RNDr. Jiří Locker RNDr. Pavel Pospíšil GEOLOGIE

UČ EBNÍ TEXTY VYSOKÝCH Š KOL. Prof. RNDr. Milena Š amalíková, CSc. RNDr. Jiří Locker RNDr. Pavel Pospíšil GEOLOGIE UČ EBNÍ TEXTY VYSOKÝCH Š KOL Vysoké uč ení technické v Brně Fakulta stavební Prof. RNDr. Milena Š amalíková, CSc. RNDr. Jiří Locker RNDr. Pavel Pospíšil GEOLOGIE Učební texty pro studenty kombinovaného

Více

Horninové prostredie 1

Horninové prostredie 1 Slovenská Technická Univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta v Trnave Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva Katedra environmentálneho inžinierstva Horninové prostredie 1

Více

HCO 3. CaCO 3. Geologický obrat na Zemském povrchu. Kyseliny [z vulkanických plynů, emisí (CO 2, SO 2, NO x ) reakcí s H 2 O] kyslík, rostliny

HCO 3. CaCO 3. Geologický obrat na Zemském povrchu. Kyseliny [z vulkanických plynů, emisí (CO 2, SO 2, NO x ) reakcí s H 2 O] kyslík, rostliny Litosféra Geologický obrat na Zemském povrchu Kyseliny [z vulkanických plynů, emisí (CO 2, SO 2, NO x ) reakcí s H 2 O] kyslík, rostliny HCO 3 - Silikátové minerály (křemičitany) CaCO 3 - Vyvřeliny + kyseliny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamrfvané hrniny Metamrfóza Přeměna hrnin v důsledku změny fyzikálních pdmínek (T a P) Změny: Nestabilní minerály stabilní minerály Primární struktury sekundární struktury Stupně metamrfózy pdle teplt

Více

Geológia a mechanika zemín

Geológia a mechanika zemín Geológia a mechanika zemín Geológia je veda, ktorá sa zoberá zložením, stavbou a vývojom zeme, má viacero vedných odborov Mineralógia sa zaoberá zákonitosťou vzniku a vývojom minerálov Petrografia zaoberá

Více

Geopark I. Úvodní tabule

Geopark I. Úvodní tabule Geopark I. Úvodní tabule 1) Vypište a najděte na mapě některá místa, odkud pocházejí horniny v Geoparku. 2) Jakými horninami je převážně tvořena tzv. Dlouhá mez? Zaškrtni: žula, pískovce, serpentinit,

Více

Přednáška č. 7. Systematická mineralogie. Vybrané minerály z třídy: Oxidů, karbonátů, sulfátů a fosfátů

Přednáška č. 7. Systematická mineralogie. Vybrané minerály z třídy: Oxidů, karbonátů, sulfátů a fosfátů Přednáška č. 7 Systematická mineralogie. Vybrané minerály z třídy: Oxidů, karbonátů, sulfátů a fosfátů Třída oxidů Oxidy tvoří skupinu minerálů s relativně vysokou tvrdostí a hustotou a vyskytují se zpravidla

Více

Statická problematika konstrukcí

Statická problematika konstrukcí Vybrané statě z nosných konstrukcí - přednáška 1 Statická problematika konstrukcí z kamene doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA www. kamenrevue.cz www.kamenici.cz cz 19.2.2012 Vybrané

Více

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované Horninotvorné minerály Magmatické horniny Hlavní témata dnešní přednášky Co jsou to minerály a horniny Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti Systém minerálů Vznik minerálů Přehled hlavních horninotvorných

Více

ŽULA - LIBERECKÝ TYP

ŽULA - LIBERECKÝ TYP HORNINY Součástí projektu Geovědy vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu přihlásily. Situace ve výbavě školních kabinetů

Více

Systematická mineralogie

Systematická mineralogie Systematická mineralogie Silikáty - základní klasifikace na základě struktur. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze skupiny silikátů. Přehled technického použití vybraných minerálů a jejich

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny metamorfóza-- soubor procesů (fyzikálních, chemických, strukturních), při při nichžse horniny přizpůsobují nově nastalým vnějším podmínkám (především teplota a tlak) a) rekrystalizace

Více

Geologie-Minerály I.

Geologie-Minerály I. Geologie-Minerály I. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Fyzikální vlastnosti minerálů: a) barva

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Stavební kámen, kamenivo a výrobky z kamene. Mezi ostatní přírodní suroviny se řadí:

STAVEBNÍ LÁTKY. Stavební kámen, kamenivo a výrobky z kamene. Mezi ostatní přírodní suroviny se řadí: Stavební kámen, kamenivo a výrobky z kamene Doc. Ing. Tomáš Vymazal PhD. Ústav stavebního zkušebnictví Mezi plastické silikátové suroviny se řadí hlíny, jíly a spraše, které se pouţívají na výrobu cementu,

Více

Autoři: Ing. Alena Kožušníková, CSc., Prof. Ing. Zdeněk Vašíček DrSc., Bc. Lukáš Kubina

Autoři: Ing. Alena Kožušníková, CSc., Prof. Ing. Zdeněk Vašíček DrSc., Bc. Lukáš Kubina Studijní opora k výukovému modulu v oblasti přírodních věd K4/MPV9 Poznej tajemství geologické minulosti byla vytvořena v rámci projektu Poznej tajemství vědy. Projekt s reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0019

Více

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY NEROSTY. HORNINY. PŮDA

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY NEROSTY. HORNINY. PŮDA ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY NEROSTY. HORNINY. PŮDA Nerosty Minerál - prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická V přírodě je známo přes 4 900 minerálů a každým rokem bývá

Více

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Přednáška 3 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Vulkanická činnost - magmatická aktivita projevující se na zemském povrchu - kromě

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

Litosférické desky a bloková tektonika

Litosférické desky a bloková tektonika LITOSFÉRA Plášť - horní hranici tvoří plocha diskontinuity (kůra-plášť) - spodní hranice sahá do hloubky km ( d.) - roztavená hmota složená z O2, Mg, Si a?? (?? =35% objemu) Jádro - hromadí se v něm nejtěžší

Více

SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ

SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ Příloha č. 5 SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ DOKUMENTAČNÍ BOD: 1 SOUŘADNICE GPS: 49 33'43.94"N, 17 5'37.29"E DRUH BODU: menší skalní výchozy na erodované lesní cestě LITOLOGIE: petromiktní slepenec s drobovou

Více

HORNINY A NEROSTY pracovní listy

HORNINY A NEROSTY pracovní listy pracovní listy Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Diamant je nejtvrdším minerálem a jedním z nejcennějších. Napřed jej našli v náplavech, pak v hornině zvané kimberlit. Bez velkých tlaků a

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

Zakládání staveb. 02. Zemní práce, druhy hornin

Zakládání staveb. 02. Zemní práce, druhy hornin S třední škola stavební Jihlava Zakládání staveb 02. Zemní práce, druhy hornin Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským

Více

pre vypĺňanie štatistického výkazu o stave a zmenách zásob nevýhradných ložísk

pre vypĺňanie štatistického výkazu o stave a zmenách zásob nevýhradných ložísk Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra POKYNY pre vypĺňanie štatistického výkazu o stave a zmenách zásob nevýhradných ložísk Geo(MŽP SR) 3a-01 Ministerstvo

Více

Vyvřelé horniny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 24. 9. 2012. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vyvřelé horniny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 24. 9. 2012. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vyvřelé horniny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 24. 9. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si utřídí poznatky o horninách, které vznikají tuhnutím magmatu.

Více

Usazené horniny úlomkovité

Usazené horniny úlomkovité Usazené horniny úlomkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 4. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s horninami, které vznikly z úlomků vzniklých

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Sedimentární horniny. Přednáška 4. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ

Sedimentární horniny. Přednáška 4. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ Sedimentární horniny Přednáška 4 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Sedimentární horniny - nejrozšířenější horniny na zemském povrchu - na rozdíl od hornin magmatických

Více

Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích. Pavel Šamonil

Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích. Pavel Šamonil Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích 1 Pavel Šamonil Autorství fotografií a obrázků: Fotografie v hnědém rámu: Šamonil Ostatní fotografie a obrázky: dle příslušné citace 2 Co je půda? Apollo

Více

Litosféra a zemská kůra

Litosféra a zemská kůra Litosféra a zemská kůra http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-lit-desky.htm Zemská kůra je pouze částí litosféry!!! Pohyb konvekčních proudů v zemském plášti Pohyb litosféry http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-lit-desky.htm

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Obr. 1 Přehledná mapa umístění studovaných území povodí Veličky, horních povodí Kyjovky a Svratky

Obr. 1 Přehledná mapa umístění studovaných území povodí Veličky, horních povodí Kyjovky a Svratky Příloha Havlíček, M., Krejčíková, B., Chrudina, Z., Borovec, R., Svoboda, J. Obr. 1 Přehledná mapa umístění studovaných území povodí Veličky, horních povodí Kyjovky a Svratky Obr. 2 Celková intenzita změn

Více

Role nerudních surovin v české ekonomice

Role nerudních surovin v české ekonomice Role nerudních surovin v české ekonomice Jaromír Starý Koněprusy VČS východ : vysokoprocentní vápenec (VV) 1 Obsah Úvod, postavení nerud v EU a ČR Celkové zásoby a těžba nerostných surovin v ČR Kaolin

Více

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny Neživá příroda 1.Vznik Země a Vesmíru Vesmír vznikl náhle před asi 15 miliardami let. Ještě v počátcích jeho existence vznikly lehčí prvky vodík a helium, jejichž gravitačním stahováním a zapálením vznikla

Více

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Jaromír Starý, Josef Godany Želešice 2012: stavební kámen - hornblendit 1 Základní informace o stavebních surovinách v ČR Termín

Více

Mineralogie a petrografie

Mineralogie a petrografie Příručka pro učitele Pracovní listy správné odpovědi Mineralogie a petrografie pro 9. ročník ZŠ Mgr. Filip Kolbábek PRACOVNÍ LIST č. 1 (správné odpovědi) Prvky Téma: Prvky Pracovní list 1A Úkol č. 1 Spoj

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Metody ve fyzické geografii I. Václav ČERNÍK 2. UBZM 3. 12. 2012 ZS 2012/2013 Mapa půd katastrálního

Více

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny CZ.1.07/2.4.00/31.0032 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1 Metamorfované horniny Pavlína Pancová

Více