Magmatické horniny. Rozdelenie na základe chemizmu a obsahu hlavných nerastov : 80-95% 20-40% 50-80% 5-10% 10-50% 0-10% kremeň. sľudy, tmavé minerály

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magmatické horniny. Rozdelenie na základe chemizmu a obsahu hlavných nerastov : 80-95% 20-40% 50-80% 5-10% 10-50% 0-10% kremeň. sľudy, tmavé minerály"

Transkript

1 Magmatické horniny Rozdelenie na základe chemizmu a obsahu hlavných nerastov : kyslé SiO 2 >65% neutrálne SiO % bázické SiO % ultrabázické SiO 2 <46% 80-95% svetlých minerálov 50-80% svetlých minerálov 10-50% svetlých minerálov 0-10% svetlých minerálov kremeň 20-40% kremeň 5-10% ortoklas, Na-plagioklas ortoklas, Ca-plagioklas sľudy, tmavé minerály biotit, foidy, tmavé minerály bez kremeňa Ca-plagioklas pyroxény, amfiboly, biotit, olivín bez kremeňa bez živcov olivín, pyroxény

2 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: HLBINNÉ ŽILNÉ STARŠIE VÝLEVNÉ MLADŠIE VÝLEVNÉ GRANIT PEGMATIT, APLIT, žulový porfýr kremenný porfýr RYOLIT, liparit, vulkanické sklá GRANODIORIT granodioritový porfyrit RYODACIT KREMENNÝ DIORIT kremenný dioritový porfyrit kremenný porfyrit DACIT

3 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: nerastné zloženie kremeň živce ostatné Skupina GRANITU Skupina GRANODIORITU Skupina KREMENNÉHO DIORITU hojný 20-40% prevládajú ortoklasy prevládajú Naplagioklasy (kyslé) biotit ako vedľajší, akcesorický amfibol, menej pyroxén

4 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: hlbinné a žilné HLBINNÉ: GRANIT (žula), GRANODIORIT, KREMENNÝ DIORIT (TONALIT) granit granit granodiorit granodiorit

5 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: hlbinné a žilné HLBINNÉ: GRANIT (žula), GRANODIORIT, KREMENNÝ DIORIT (tonalit) granit granodiorit granodiorit granodiorit tonalit

6 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: hlbinné a žilné ŽILNÉ: ŽULOVÝ PORFÝR a GRANODIORITOVÝ PORFYRIT, APLIT, PEGMATIT aplit pegmatit pegmatit

7 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: výlevné PALEORYOLIT (kremenný porfýr), KREMENNÝ PORFYRIT, RYOLIT, RYODACIT, DACIT ryolit ryolit dacit ryolit ryolit

8 Magmatické horniny Neutrálne magmatické horniny: HLBINNÉ ŽILNÉ STARŠIE VÝLEVNÉ MLADŠIE VÝLEVNÉ SYENIT syenitový porfýr živcový porfýr TRACHYT nefelinický syenit nefelinický syenitový porfýr znelec - fonolit DIORIT dioritový porfyrit porfyrit ANDEZIT

9 Magmatické horniny Neutrálne magmatické horniny: netrastné zloženie kremeň živce ostatné Skupina SYENITU a nefelinického syenitu Skupina DIORITU akcesorický 5-10% prevládajú ortoklasy* Ca-Na plagioklasy ako vedľajší, ďalej amfiboly, pyroxény a foidy

10 Magmatické horniny Neutrálne magmatické horniny: hlbinné a žilné syenit ortoklas ortoklas

11 Magmatické horniny Neutrálne magmatické horniny: hlbinné a žilné diorit svetlé plagioklasy

12 Magmatické horniny Neutrálne magmatické horniny: výlevné tmavé minerály amfiboly, pyroxény andezit svetlé plagioklasy

13 Magmatické horniny Bázické magmatické horniny: HLBINNÉ ŽILNÉ STARŠIE VÝLEVNÉ MLADŠIE VÝLEVNÉ DIABÁZ GABRO gabrový porfyrit SPILIT ČADIČ MELAFÝR Anortozit NORIT tefrit

14 Magmatické horniny Bázické magmatické horniny: nerastné zloženie kremeň živce ostatné Skupina GABRA a Anortozitu Skupina NORITU nevyskytuje sa bázické Caplagioklasy Najmä pyroxény, menej biotit a amfiboly,typická akcesória-olivín

15 Magmatické horniny Bázické magmatické horniny: hlbinné norit gabro gabro

16 Magmatické horniny Bázické magmatické horniny: výlevné, staršie melafýr spilit melafýr melafýr melafýr

17 Magmatické horniny Bázické magmatické horniny: výlevné, mladšie čadiče

18 Magmatické horniny Ultrabázické magmatické horniny: HLBINNÉ ŽILNÉ STARŠIE VÝLEVNÉ MLADŠIE VÝLEVNÉ PERIDOTIT pikrit těšínit BAZANIT DUNIT kimberlit PYROXENIT AUGITIT

19 Magmatické horniny Ultrabázické magmatické horniny: nerastné zloženie kremeň živce ostatné Skupina PERIDOTITU Skupina DUNITU Skupina PYROXENITU nevyskytuje sa nevyskytujú sa hlavné horninotvorné nerasty sú olivín a pyroxény, akcesorický môže byť amfibol

20 Magmatické horniny Ultrabázické magmatické horniny: hlbinné dunit peridotit

21 Magmatické horniny peridotit

22 Magmatické horniny Ultrabázické magmatické horniny: žilné - kimberlit

23 Magmatické horniny Ultrabázické magmatické horniny: výlevné limburgit

24 Sedimentárne horniny Rozdelenie sedimentov: klastické (úlomkovité) chemogénne organogénne zmiešané Sú tvorené nahromadením a stmelením úlomkov, ktoré vznikli zvetraním a rozpadom starších hornín Vznikajú pôsobením exogénnych činiteľov, pri zvetrávacích procesoch a vyzrážaním z chemických roztokov Vznikajú pri činnosti organizmov, nahromadením ich tvrdých častí (schránok, alebo kostier) aj premenou živých tkanív po ich odumretí Sú to klastické horniny s prímesou chemogénneho, alebo organogénneho materiálu

25 Sedimentárne horniny Rozdelenie sedimentov: nespevnené spevnené klastické PSEFITY (50% častíc >2 mm) PSAMITY(50% častíc 0,05-2 mm) ALEURITY(50% častíc 0,005-0,05 mm) štrk, sutina piesok spraš, sprašová hlina, hlina zlepenec, brekcia kremenec, pieskovec, arkóza, droba prachovec PELITY(50% častíc <0,005 mm) íl ílovec, ílovitá bridlica

26 Sedimentárne horniny Rozdelenie sedimentov: ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

27 Sedimentárne horniny Rozdelenie sedimentov: FOSFORITY guáno, chiropterit organogénne SILICITY KARBONÁTY KAUSTOBIOLITY diatomit, radiolarit, spongolit... vápenec, dolomit, krieda rašelina, uhlie, ropa, zemný plyn, živice

28 Sedimentárne horniny Rozdelenie sedimentov: zmiešané Slieň, slieňovec, slienitá bridlica, šlír, opuka...

29 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psefity: nespevnené spevnené klastické PSEFITY (50% častíc >2 mm) PSAMITY(50% častíc 0,05-2 mm) ALEURITY(50% častíc 0,005-0,05 mm) štrk, sutina piesok spraš, sprašová hlina, hlina zlepenec, brekcia kremenec, pieskovec, arkóza, droba prachovec PELITY(50% častíc <0,005 mm) íl íloverc, ílovitá bridlica

30 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psefity: zaoblené úlomky: hranaté, až ostrohranné úlomky: brekcia zlepenec brekcia zlepenec

31 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psefity: Meteora kláštory postavené na zlepencových vežiach

32 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psamity: nespevnené spevnené klastické PSEFITY (50% častíc >2 mm) PSAMITY(50% častíc 0,05-2 mm) ALEURITY(50% častíc 0,005-0,05 mm) štrk, sutina piesok spraš, sprašová hlina, hlina zlepenec, brekcia kremenec, pieskovec, arkóza, droba prachovec PELITY(50% častíc <0,005 mm) íl íloverc, ílovitá bridlica

33 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psamity: pieskovec pieskovec arkóza droba kremenec

34 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psamity: Pieskovce - Petra, Wadi Rum (Jordánsko)

35 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - aleurity: nespevnené spevnené klastické PSEFITY (50% častíc >2 mm) PSAMITY(50% častíc 0,05-2 mm) ALEURITY(50% častíc 0,005-0,05 mm) štrk, sutina piesok spraš, sprašová hlina, hlina zlepenec, brekcia kremenec, pieskovec, arkóza, droba prachovec PELITY(50% častíc <0,005 mm) íl íloverc, ílovitá bridlica

36 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - pelity: nespevnené spevnené klastické PSEFITY (50% častíc >2 mm) PSAMITY(50% častíc 0,05-2 mm) ALEURITY(50% častíc 0,005-0,05 mm) štrk, sutina piesok spraš, sprašová hlina, hlina zlepenec, brekcia kremenec, pieskovec, arkóza, droba prachovec PELITY(50% častíc <0,005 mm) íl íloverc, ílovitá bridlica

37 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - pelity: Íly, ílovce, ílovité bridlice, alginit

38 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - ality ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

39 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - ality Produkty alitického zvetrávania. Laterity vznik intenzívnym chemickým zvetrávaním silikátových hornín v podmienkach tropického podnebia. Podľa zloženia materských hornín sú bohaté na Al, alebo Fe. Unás prekryté mladšími horninami Poľana, Vihorlat... Bauxity vznik zvetrávaním karbonatických hornín. Po odnose nerozpustný zvyšok minerály Al a Fe. U nás malé výskyty Mojtín, markušovce, Moldava.

40 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - fosfority ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

41 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - fosfority Fosfáty vznikajú v morských panvách s veľkým prínosom živín a malým prínosom klastického materiálu.

42 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - silicity ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

43 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - silicity Rohovec kremité konkrécie v sedimentárnych horninách, vznikajú sekundárne migráciou a zhlukovaním gélov kyseliny kremičitej Pazúrik konkrécie v kriedových sedimentoch

44 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - silicity Limnokvarcit s prierezom stonky vodnej rastliny z lokality Stará Kremnička Kotlište v kremnických vrchoch

45 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - ality ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

46 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - karbonáty U nás: Spišský a liptovský travertín, levický zlatý ónyx. Travertíny Vznik: Ca (HCO 3 ) - CaCO 3 + H 2 O + CO 2

47

48 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - karbonáty Magnezit Vzniká metasomatickyrekryštalizáciou a prínosom Mg. Magnezitový pruh od Ochtinej po Košice v Spišskogemerskom rudohorí

49 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - evapority ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

50 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - evaporityý Evapority sú monominerálne horniny - soli vyzrážané z morskej vody. Kalcit, dolomit, sadrovec, anhydrit, halit. Pri postihnutí tektonickými poruchami vznikajú soľné diapíry. Soľný kras - Irán, Nový Zéland

51 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - fosfority FOSFORITY guáno, chiropterit organogénne SILICITY KARBONÁTY KAUSTOBIOLITY diatomit, radiolarit, spongolit... vápenec, dolomit, krieda rašelina, uhlie, ropa, zemný plyn, živice

52 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - fosfority Guáno vzniká reakciou trusu morských vtákov s podložnými karbonátovými horninami. Má vysoký obsah P, Ca a N. Chiropterit z trusu netopierov

53 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - silicity FOSFORITY guáno, chiropterit organogénne SILICITY KARBONÁTY KAUSTOBIOLITY diatomit, radiolarit, spongolit... vápenec, dolomit, krieda rašelina, uhlie, ropa, zemný plyn, živice

54 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - silicity Diatomit rozsievková zemina Močiar, Turová, Dúbravica, Jelšovec

55 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - silicity Radiolarit výskyt v hlbokomorských sedimentoch Pieninská sukcesia bradlového pásma Spongolit ihlice morských hubiek

56 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - karbonáty FOSFORITY guáno, chiropterit organogénne SILICITY KARBONÁTY KAUSTOBIOLITY diatomit, radiolarit, spongolit... vápenec, dolomit, krieda rašelina, uhlie, ropa, zemný plyn, živice

57 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - karbonáty Vápence

58 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - kaustobiolity FOSFORITY guáno, chiropterit organogénne SILICITY KARBONÁTY KAUSTOBIOLITY diatomit, radiolarit, spongolit... vápenec, dolomit, krieda rašelina, uhlie, ropa, zemný plyn, živice

59 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - kaustobiolity Rašelina Slatiny zarastanie vodných nádrží v nižších polohách Vrchoviská zamokrené plochy v horských a podhorských oblastiach

60 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty kaustobiolity Horľavé bridlice, uhlie (lignit, hnedé uhlie, čierne uhlie, antracit), alginit, ropa, zemný plyn

61 Sedimentárne horniny Vulkanoklastické sedimenty tufy a tufity Vznikajú uložením vulkanoklastického materiálu buď na súši (tufy), alebo vo vodnom prostredí (tufity)

62 Metamorfované horniny

63

64

65

66

67

68

69

70 PARAAMFIBOLIT

71 MRAMOR

72 MRAMOR

73

74 GRANULIT

75

76

77 PORFÝROID

78

79

80

81

82

83

84 SERPENTINIT so žilkou chryzotilu

85 MIGMATIT

86

Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin. Cvičení NPL2 Neživá příroda 2

Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin. Cvičení NPL2 Neživá příroda 2 Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin Cvičení NPL2 Neživá příroda 2 Textury sedimentů Vnější textury z hlediska uspořádání stavebních jednotek mohou být: paralelní Lavicovitá (20 200 cm) Deskovitá

Více

Přehled hornin vyvřelých

Přehled hornin vyvřelých Přehled hornin vyvřelých KYSELÉ více jak 65% křemičitanové složky, až 50 nezvětraného křemene, 40-50% živců (Kživce, nebo kyselé plagioklasy) barevné součástky vždycky ve vedlejších složkách (biotit, amfibol,

Více

HORNINY. Lucie Coufalová

HORNINY. Lucie Coufalová HORNINY Lucie Coufalová Hornina Soubor minerálů v tuhém stavu Horniny se navzájem liší svým minerálním složením, fyzikálními vlastnostmi a stářím Většina hornin se skládá ze dvou či více minerálů Monominerální

Více

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika Stavba Země Moc toho nevíme Stavba Země Použití seismických vln Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země kůra a plášť Rychlost

Více

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin.

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. Přednáška V. Petrologie klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. 1 Petrologie je obor geologických věd, který se zabývá studiem hornin. Zabývá se vznikem hornin,

Více

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny CZ.1.07/2.4.00/31.0032 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1 Sedimentární horniny Pavlína Pancová

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - horniny V této kapitole se dozvíte: Co je to hornina. Jak se dělí horniny zemské kůry. Jaké jsou chemické

Více

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 )

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Magmatické horniny Druhy magmatu Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Alkaklicko vápenaté Podle obsahu SiO 2: kyselé ( > 65 %) neutrální (52-65 %) bazické (44-52 %) ultrabazické (< 44 %) Láva AA Klesá hustota

Více

Sedimentární horniny, pokračování

Sedimentární horniny, pokračování Sedimentární horniny, pokračování Přednáška 5 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Typy sedimentárních hornin Dělení dle geneze (vzniku) - klastické (úlomkovité) - chemogenní

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Dekoračné kamene Ružomberka. Peter Holec, Daniel Pivko

Dekoračné kamene Ružomberka. Peter Holec, Daniel Pivko Dekoračné kamene Ružomberka Peter Holec, Daniel Pivko Horniny Pozostávajú zo zhlukov minerálov Minerálne zloženie závisí od východiskových chemických prvkov a od podmienok vzniku Podľa pôvodu a spôsobu

Více

Horniny stručný popis niektorých typov. Magmatické horniny

Horniny stručný popis niektorých typov. Magmatické horniny Horniny stručný popis niektorých typov Hlbinné Granit Magmatické horniny Hornina Minerálne zloženie Štruktúra a textúra Výskyt Granodiorit Kremenný diorit Alkalický syenit Syenit Diorit Gabro Amfibolovec

Více

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY Systém magmatických hornin Cvičení III MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY Vznik: chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu nabývá interakcí se zemskou kůrou různého složení) Diferenciace

Více

VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY

VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY MAGMATISMUS VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY obecně je za sopku považována vyvýšenina na zemském povrchu tvořená sopečným materiálem, v rámci které dochází k výstupu magmatu na zemský povrch mezi základní prvky

Více

KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček

KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček Poznávání minerálů a hornin KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček Klastické sedimenty složen ené z klastů Klasty = úlomky preexistujících ch hornin, transportované v pevném m stavu Klasifikace na základz kladě

Více

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_260 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 VZNIK USAZENÝCH

Více

Sedimentární horniny. Sedimentární horniny.

Sedimentární horniny. Sedimentární horniny. Sedimentární horniny Sedimentární horniny Sedimentární horniny - zvětrávání 1. Zvětrávání fyzické Sedimentární horniny - zvětrávání 2. Zvětrávání chemické - Rozpouštění - Karbonitizace - Hydratace Sedimentární

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) - Geologie - Mechanika zemin - Zakládání staveb - Podzemní

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

HORNINY horninový cyklus. Bez poznání základních znaků hornin, které tvoří horninová tělesa, nelze pochopit geologické procesy

HORNINY horninový cyklus. Bez poznání základních znaků hornin, které tvoří horninová tělesa, nelze pochopit geologické procesy HORNINY horninový cyklus Bez poznání základních znaků hornin, které tvoří horninová tělesa, nelze pochopit geologické procesy VYVŘELÉ (magmatické): VÝLEVNÉ + PYROKLASTICKÉ ŽILNÉ HLUBINNÉ OZNAČENÍ TĚLES

Více

Struktury a textury hornin

Struktury a textury hornin Struktury a textury hornin - jsou dokladem vzniku hornin Struktura - tvar, velikost horninových součástek a jejich vzájemné sepětí Horninová součástka : KRYSTAL ÚLOMEK Struktury zrnité: Struktury krystalické

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Petrografické charakteristiky vybraných magmatických hornin

Petrografické charakteristiky vybraných magmatických hornin Petrografické charakteristiky vybraných magmatických hornin Následující popis hornin je zaměřen na všechny znaky hornin, které jsou použitelné pro makroskopické určování hornin a určování na základě studia

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

Poznávání minerálů a hornin. Vulkanické horniny

Poznávání minerálů a hornin. Vulkanické horniny Poznávání minerálů a hornin Vulkanické horniny Klasifikace vulkanických hornin Pro klasifikaci vulkanitů hraje chemické složení významnou roli. Klasifikace těchto hornin je totiž v porovnání s plutonity

Více

SEDIMENTÁRNÍ HORNINY exogenní horniny

SEDIMENTÁRNÍ HORNINY exogenní horniny Cvičení IV SEDIMENTÁRNÍ HORNINY exogenní horniny Systém sedimentárních hornin Základní dělení sedimentů podle lithifikace dle geneze doplněno o reziduální horniny Lithifikace přeměna čerstvě usazených

Více

USAZENÉ HORNINY = SEDIMENTY

USAZENÉ HORNINY = SEDIMENTY USAZENÉ HORNINY = SEDIMENTY VZNIK SEDIMENTŮ Vnějším geologickým procesem je např.: činnost povrchové vody, větru, ledu, ale i živočichů ke vzniku usazených hornin je zapotřebí zdrojový materiál, kterým

Více

Poznávání minerálů a hornin. Sedimenty chemické a organogenní

Poznávání minerálů a hornin. Sedimenty chemické a organogenní Poznávání minerálů a hornin Sedimenty chemické a organogenní Sedimenty neklastické sedimenty neklastické: typicky chemické, biochemické a organogenní. Též označení endogenní, autochtonní nebo cementační.

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I Pro studenty předmětů Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin Sestavil Václav Vávra Obsah prezentace křemen obraz 3 ortoklas obraz 16 mikroklin obraz

Více

Vnější (exogenní) geologické procesy

Vnější (exogenní) geologické procesy Vnější (exogenní) geologické procesy Zvětrávání hornin vytváří podmínky pro tzv. sedimentační proces Sedimentační proces - eroze, transport a sedimentace látek v hydrosféře a atmosféře Modelace povrchu

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složením a vlastnostmi hornin. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. hornina vyvřelá výlevná, hlubinná,

Více

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické)

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické) ROZDĚLENÍ HORNIN Horniny je možné dělit z mnoha hledisek. Pro základní představu je však nejvýhodnější členění na základě geologického prostředí a podmínek, ve kterých horniny vznikaly. Tomuto se říká

Více

Určování hlavních horninotvorných minerálů

Určování hlavních horninotvorných minerálů Určování hlavních horninotvorných minerálů Pro správné určení horniny je třeba v prvé řadě poznat texturu a strukturu horninového vzorku a poté rozeznat základní minerály, které horninu tvoří. Každá hornina

Více

Sedimentární horniny. Mikroskopie minerálů a hornin. Přednáší Václav Vávra

Sedimentární horniny. Mikroskopie minerálů a hornin. Přednáší Václav Vávra Sedimentární horniny Mikroskopie minerálů a hornin Přednáší Václav Vávra Makrostrukturní a mikrostrukturní znaky sedimentů Podobně jako u magmatických hornin jsou struktury (makrostruktury) viditelné pouhým

Více

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 c) BAZICKÉ: Melafyr -

Více

Metamorfóza, metamorfované horniny

Metamorfóza, metamorfované horniny Metamorfóza, metamorfované horniny Přednáška 6 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Metamorfóza (metamorfismus) - přeměna hornin účinkem teploty, tlaku a chemicky aktivních

Více

Poznávání minerálů a hornin. Klastické sedimenty

Poznávání minerálů a hornin. Klastické sedimenty Poznávání minerálů a hornin Klastické sedimenty Stavby sedimentů - textura Vnější textury jsou podmíněny vrstevnatostí a uspořádáním vrstev nebo se objevují na jejich povrchu. Tyto textury vznikají nejčastěji

Více

Environmentální geomorfologie

Environmentální geomorfologie Nováková Jana Environmentální geomorfologie Chemické zvětrávání Zemská kůra vrstva žulová (= granitová = Sial) vrstva bazaltová (čedičová = Sima, cca 70 km) Názvy granitová a čedičová vrstva neznamenají

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVEL POSPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M01 ZÁKLADY PETROLOGIE NAUKY O HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ STUDIJNÍ OPORY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVEL POSPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M01 ZÁKLADY PETROLOGIE NAUKY O HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ STUDIJNÍ OPORY VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA TAVEBNÍ PAVEL POPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M01 ZÁKLADY PETROLOGIE NAUKY O HORNINOVÉM PROTŘEDÍ TUDIJNÍ OPORY PRO TUDIJNÍ PROGRAMY KOMBINOVANOU FORMOU TUDIA Geologie Jazyková

Více

Sedimentární horniny Strukturní geologie. III. přednáška

Sedimentární horniny Strukturní geologie. III. přednáška Sedimentární horniny Strukturní geologie III. přednáška Horninový cyklus vznik usazováním (sedimentací) různé podmínky, různé prostředí rozmanitá povaha ¾ zemského povrchu zakládání staveb mnohé sedimenty

Více

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF Mineralogie a petrografie II Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály i n e r á l y jjsou s o u ssloučeniny l o u č e n i n y cchemických h e m i c k ý c h pprvků.

Více

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Tento předmět vznikl v rámci projektu Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace) - (CZ.1.07/2.2.00/15.0222)

Více

Sedimentární horniny

Sedimentární horniny Sedimentární horniny pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list na téma sedimentární horniny je tvořen devíti učebními úlohami, které mají žákům základních

Více

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS Vliv na utváření primární struktury krajiny Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu OP VK Inovace výuky geografických studijních oborů (CZ.1.07/2.2.00/15.0222) Projekt

Více

Fakulta stavební VŠB-TU

Fakulta stavební VŠB-TU Fakulta stavební VŠB-TU Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství Stavební hmoty 1. ročník oboru Stavební inženýrství Kámen a kamenivo KÁMEN Definice přírodního kamene. Stručná historie vyuţití

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

Alkalická reakce kameniva v betonu TP 137 MD

Alkalická reakce kameniva v betonu TP 137 MD Alkalická reakce kameniva v betonu TP 137 MD Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Alkalická reakce Situace v ČR do roku 1998 Identifikace alkalické reakce TP 137 stručný přehled Revize TP 137 Alkalická reakce Alkalicko-křemičitá

Více

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie Přednáška 2 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Stavba a složení Země dělení dle jednotlivých sfér jádro (vnitřní,

Více

Dělení hornin. Horniny. Přeměněné /metamorfované/ Usazené /sedimenty/ Vyvřeliny /vulkanické/ úlomkovité organogenní chemické

Dělení hornin. Horniny. Přeměněné /metamorfované/ Usazené /sedimenty/ Vyvřeliny /vulkanické/ úlomkovité organogenní chemické Dělení hornin Horniny Vyvřeliny /vulkanické/ Usazené /sedimenty/ Přeměněné /metamorfované/ hlubinné výlevné úlomkovité organogenní chemické Usazené horniny Usazené horniny úlomkovité organogenní chemické

Více

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? Jména: Škola: Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? 1) Popište vznik hlubinných vyvřelých hornin? 2) Co původně byly kopce Velký Roudný a Uhlířský vrch na Bruntálsku? Velký Roudný Uhlířský vrch 3) Hrubý

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny Libovolná hornina se může během geologického vývoje dostat do odlišných podmínek, než které existovaly při jejím vzniku. Na odlišné teploty, tlaky, případně složení reaguje hornina

Více

Možnosti kvantitativního stanovení kalcitu v horninových vzorcích

Možnosti kvantitativního stanovení kalcitu v horninových vzorcích Možnosti kvantitativního stanovení kalcitu v horninových vzorcích Rešeršní část Vypracovala: Ilona Moravcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Václav Vávra, Ph.D. Kalcit Kalcit je uhličitan vápenatý CaCO

Více

Stavební hmoty. Přednáška 9

Stavební hmoty. Přednáška 9 Stavební hmoty Přednáška 9 Autoklávované výrobky Autoklávování propařování za zvýšeného tlaku a teploty (nad 100 C) ve speciálních nádobách = autoklávech hydrotermální vytvrzování silikátových výrobků

Více

Sedimenty krasových oblastí. www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf

Sedimenty krasových oblastí. www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf Sedimenty krasových oblastí www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf Rozpustné horniny karbonáty - vápenec - mramor - dolomit evapority - sádrovec

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV Pro studenty přednášek Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra 1 Obsah prezentace titanit 3 karbonáty 11 epidot 18 klinozoisit

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Stavební kámen a výrobky z kamene Doc. Ing. Tomáš Vymazal PhD. Ústav stavebního zkušebnictví. Mezi ostatní přírodní suroviny se řadí:

STAVEBNÍ LÁTKY. Stavební kámen a výrobky z kamene Doc. Ing. Tomáš Vymazal PhD. Ústav stavebního zkušebnictví. Mezi ostatní přírodní suroviny se řadí: Stavební kámen a výrobky z kamene Doc. Ing. Tomáš Vymazal PhD. Ústav stavebního zkušebnictví 1. HORNINY A VÝROBKY Z KAMENE Horniny jsou jedním z nejstarších anorganických stavebních materiálů a z důvodu

Více

MINERÁLY. Environmentáln. lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad HORNINOTVORNÉ MINERÁLY

MINERÁLY. Environmentáln. lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad HORNINOTVORNÉ MINERÁLY MINERÁLY - HORNINOTVORNÉ - - MINERÁLY - Environmentáln lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad MINERÁL JE anorganická homogenní přírodnina, složená z prvků nebo jejich sloučenin o stálém chemickém složení,

Více

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS. Vliv na utváření primární struktury krajiny (předběžná verse) Sestavili J. Divíšek a M. Culek

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS. Vliv na utváření primární struktury krajiny (předběžná verse) Sestavili J. Divíšek a M. Culek TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS Vliv na utváření primární struktury krajiny (předběžná verse) Sestavili J. Divíšek a M. Culek Vliv geologického podloží Různý způsob zvětrávání hornin Př. pískovce hornina

Více

ZBIERKA UČEBNÝCH TEXTOV Z GEOGRAFIE

ZBIERKA UČEBNÝCH TEXTOV Z GEOGRAFIE Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha v Martine Učíme sa nielen z učebníc, učíme sa pre život. Kód projektu ITMS: 26110130666 ZBIERKA UČEBNÝCH TEXTOV Z GEOGRAFIE Litosféra AUTOR: Mgr. Sven Orieščik Dátum:

Více

Magmatické (vyvřelé) horniny

Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické horniny vznikly chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou magmatickou. Magma je v podstatě suspenze pevných částic v roztaveném

Více

Vyvřelé horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

Vyvřelé horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU. Vyvřelé horniny pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list je tvořen souborem učebních úloh zaměřený na procvičení a upevnění učiva o vyvřelých horninách

Více

METAMORFOVANÉ HORNINY

METAMORFOVANÉ HORNINY Cvičení V METAMORFOVANÉ HORNINY - žádné bezprostřední poznatky o jejich genezi - poznání pouze výsledků metamorfních procesů - intenzita metamorfózy obecně lepší mechanicko-fyzikální vlastnosti (ocenění

Více

PETROGRAFIE SEDIMENTŮ

PETROGRAFIE SEDIMENTŮ 1 PETROGRAFIE SEDIMENTŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik sedimentů

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Přednáška 4 Serpentinová skupina, glaukonit, wollastonit, sádrovec, rutil, baryt, fluorit Skupina serpentinu Význam a výskyt Tvar a omezení Barva, pleochroismus v bazických,

Více

Základní horninotvorné minerály

Základní horninotvorné minerály Základní horninotvorné minerály Optická mikroskopie v geologii Vyučují: V. Vávra N. Doláková Křemen (SiO 2 ) Morfologie: Tvoří xenomorfní zrna, pouze ve výlevných horninách může být automotfně omezený

Více

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy Horniny horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy od od minerálůse liší liší látkovou a strukturní nesourodostí

Více

3. přednáška Horniny - horninový cyklus

3. přednáška Horniny - horninový cyklus 3. přednáška Horniny - horninový cyklus Horniny - cíl : na základě strukturních a texturních znaků rozlišit hlavní genetické typy hornin, seznámení se s geometrií horninových těles a primárními deformacemi

Více

Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1: (ČGS 2011).

Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1: (ČGS 2011). PŘÍLOHY Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1:50 000 (ČGS 2011). Legenda: 1: antropogenní uloženiny, vytěžené prostory 2: vytěžené prostory Stáří: kvartér, Typ hornin: vytěžené prostory,

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené

Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

Sedimentární neboli usazené horniny

Sedimentární neboli usazené horniny Sedimentární neboli usazené horniny Sedimenty vznikají destrukcí starších hornin, transportem různě velkých úlomků horninového materiálu i vyloužených látek (v podobě roztoků) a usazením materiálu transportovaného

Více

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci silikátů 2. Nesosilikáty 3. Shrnutí 1. Co je minerál? Anorganická

Více

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Aby se člověk naučil poznávat kameny, musí si je osahat. Žádný sebelepší atlas mu v tom příliš nepomůže. Proto jsme pro vás připravili přehledné

Více

Přírodopis 9: Petrologie - usazené horniny

Přírodopis 9: Petrologie - usazené horniny Přírodopis 9: Petrologie - usazené horniny VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz. Přírodopis

Více

Sedimentární horniny. Základní dělení sedimentů- podle lithifikace zpevněné a nezpevněné

Sedimentární horniny. Základní dělení sedimentů- podle lithifikace zpevněné a nezpevněné Sedimentární horniny Základní dělení sedimentů- podle lithifikace zpevněné a nezpevněné - dle geneze klastické a neklastické (biogenní, biochemogenní, chemogenní) - doplněno o reziduální horniny Lithifikace

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

VY_32_INOVACE_ / Horniny Co jsou horniny

VY_32_INOVACE_ / Horniny Co jsou horniny 1/5 3.2.04.7 Co jsou horniny - směsi minerálů (žula, čedič.), výjimkou je vápenec a křemen (pouze jeden minerál) - mohou obsahovat zbytky organismů rostlin a živočichů - různé složení, vzhled - druhy vyvřelé

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu Úvod do petrografie, základní textury a struktury hornin Petrografie obor geologie zabývající se popisem a systematickou klasifikací hornin, zejména pomocí mikroskopického studia Stavba hornin Pod pojem

Více

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0049 HORNINY A NEROSTY GEOPARKU Nacházíme se v geoparku u ZŠ Habrmanova v České Třebové, do kterého

Více

3. přednáška Horniny - horninový cyklus

3. přednáška Horniny - horninový cyklus 3. přednáška Horniny - horninový cyklus Horniny - cíl : na základě strukturních a texturních znaků rozlišit hlavní genetické typy hornin, seznámení se s geometrií horninových těles a primárními deformacemi

Více

ZÁKLADY GEOLOGIE. Úvod přednáška 1. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ

ZÁKLADY GEOLOGIE. Úvod přednáška 1. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ ZÁKLADY GEOLOGIE Úvod přednáška 1 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz Požadavky ke zkoušce 1) Účast na cvičeních, poznávačka základních minerálů a hornin = zápočet 2)

Více

PETROGRAFIE MAGMATITŮ

PETROGRAFIE MAGMATITŮ 1 PETROGRAFIE MAGMATITŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik magmatických

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamrfvané hrniny Metamrfóza Přeměna hrnin v důsledku změny fyzikálních pdmínek (T a P) Změny: Nestabilní minerály stabilní minerály Primární struktury sekundární struktury Stupně metamrfózy pdle teplt

Více

HCO 3. CaCO 3. Geologický obrat na Zemském povrchu. Kyseliny [z vulkanických plynů, emisí (CO 2, SO 2, NO x ) reakcí s H 2 O] kyslík, rostliny

HCO 3. CaCO 3. Geologický obrat na Zemském povrchu. Kyseliny [z vulkanických plynů, emisí (CO 2, SO 2, NO x ) reakcí s H 2 O] kyslík, rostliny Litosféra Geologický obrat na Zemském povrchu Kyseliny [z vulkanických plynů, emisí (CO 2, SO 2, NO x ) reakcí s H 2 O] kyslík, rostliny HCO 3 - Silikátové minerály (křemičitany) CaCO 3 - Vyvřeliny + kyseliny

Více

UČ EBNÍ TEXTY VYSOKÝCH Š KOL. Prof. RNDr. Milena Š amalíková, CSc. RNDr. Jiří Locker RNDr. Pavel Pospíšil GEOLOGIE

UČ EBNÍ TEXTY VYSOKÝCH Š KOL. Prof. RNDr. Milena Š amalíková, CSc. RNDr. Jiří Locker RNDr. Pavel Pospíšil GEOLOGIE UČ EBNÍ TEXTY VYSOKÝCH Š KOL Vysoké uč ení technické v Brně Fakulta stavební Prof. RNDr. Milena Š amalíková, CSc. RNDr. Jiří Locker RNDr. Pavel Pospíšil GEOLOGIE Učební texty pro studenty kombinovaného

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav geologie a pedologie Problematika zvětrávání hornin ve vztahu k vývoji půd a možnostem lesnictví v rozdílných klimatických pásech Asie Bakalářská

Více

Horninové prostredie 1

Horninové prostredie 1 Slovenská Technická Univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta v Trnave Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva Katedra environmentálneho inžinierstva Horninové prostredie 1

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

Geológia a mechanika zemín

Geológia a mechanika zemín Geológia a mechanika zemín Geológia je veda, ktorá sa zoberá zložením, stavbou a vývojom zeme, má viacero vedných odborov Mineralógia sa zaoberá zákonitosťou vzniku a vývojom minerálov Petrografia zaoberá

Více

Geopark I. Úvodní tabule

Geopark I. Úvodní tabule Geopark I. Úvodní tabule 1) Vypište a najděte na mapě některá místa, odkud pocházejí horniny v Geoparku. 2) Jakými horninami je převážně tvořena tzv. Dlouhá mez? Zaškrtni: žula, pískovce, serpentinit,

Více

Statická problematika konstrukcí

Statická problematika konstrukcí Vybrané statě z nosných konstrukcí - přednáška 1 Statická problematika konstrukcí z kamene doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA www. kamenrevue.cz www.kamenici.cz cz 19.2.2012 Vybrané

Více

Liptovská kotlina. Názov horniny Systematické zaradenie Orografický celok A vápenec B numulitový vápenec C granit (žula)

Liptovská kotlina. Názov horniny Systematické zaradenie Orografický celok A vápenec B numulitový vápenec C granit (žula) Biologická olympiáda - kategória E 49. ročník Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti (57.ročník) Celoštátne kolo - školský rok 2014/2015 Písomný test odbornosť geológia 1. Na obrázkoch vidíte tri lokality

Více

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované Horninotvorné minerály Magmatické horniny Hlavní témata dnešní přednášky Co jsou to minerály a horniny Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti Systém minerálů Vznik minerálů Přehled hlavních horninotvorných

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II Pro studenty přednášek Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra Obsah prezentace slídy biotit 3 slídy muskovit 18 skupina olivínu

Více

ŽULA - LIBERECKÝ TYP

ŽULA - LIBERECKÝ TYP HORNINY Součástí projektu Geovědy vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu přihlásily. Situace ve výbavě školních kabinetů

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny metamorfóza-- soubor procesů (fyzikálních, chemických, strukturních), při při nichžse horniny přizpůsobují nově nastalým vnějším podmínkám (především teplota a tlak) a) rekrystalizace

Více