Magmatické horniny. Rozdelenie na základe chemizmu a obsahu hlavných nerastov : 80-95% 20-40% 50-80% 5-10% 10-50% 0-10% kremeň. sľudy, tmavé minerály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magmatické horniny. Rozdelenie na základe chemizmu a obsahu hlavných nerastov : 80-95% 20-40% 50-80% 5-10% 10-50% 0-10% kremeň. sľudy, tmavé minerály"

Transkript

1 Magmatické horniny Rozdelenie na základe chemizmu a obsahu hlavných nerastov : kyslé SiO 2 >65% neutrálne SiO % bázické SiO % ultrabázické SiO 2 <46% 80-95% svetlých minerálov 50-80% svetlých minerálov 10-50% svetlých minerálov 0-10% svetlých minerálov kremeň 20-40% kremeň 5-10% ortoklas, Na-plagioklas ortoklas, Ca-plagioklas sľudy, tmavé minerály biotit, foidy, tmavé minerály bez kremeňa Ca-plagioklas pyroxény, amfiboly, biotit, olivín bez kremeňa bez živcov olivín, pyroxény

2 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: HLBINNÉ ŽILNÉ STARŠIE VÝLEVNÉ MLADŠIE VÝLEVNÉ GRANIT PEGMATIT, APLIT, žulový porfýr kremenný porfýr RYOLIT, liparit, vulkanické sklá GRANODIORIT granodioritový porfyrit RYODACIT KREMENNÝ DIORIT kremenný dioritový porfyrit kremenný porfyrit DACIT

3 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: nerastné zloženie kremeň živce ostatné Skupina GRANITU Skupina GRANODIORITU Skupina KREMENNÉHO DIORITU hojný 20-40% prevládajú ortoklasy prevládajú Naplagioklasy (kyslé) biotit ako vedľajší, akcesorický amfibol, menej pyroxén

4 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: hlbinné a žilné HLBINNÉ: GRANIT (žula), GRANODIORIT, KREMENNÝ DIORIT (TONALIT) granit granit granodiorit granodiorit

5 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: hlbinné a žilné HLBINNÉ: GRANIT (žula), GRANODIORIT, KREMENNÝ DIORIT (tonalit) granit granodiorit granodiorit granodiorit tonalit

6 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: hlbinné a žilné ŽILNÉ: ŽULOVÝ PORFÝR a GRANODIORITOVÝ PORFYRIT, APLIT, PEGMATIT aplit pegmatit pegmatit

7 Magmatické horniny Kyslé magmatické horniny: výlevné PALEORYOLIT (kremenný porfýr), KREMENNÝ PORFYRIT, RYOLIT, RYODACIT, DACIT ryolit ryolit dacit ryolit ryolit

8 Magmatické horniny Neutrálne magmatické horniny: HLBINNÉ ŽILNÉ STARŠIE VÝLEVNÉ MLADŠIE VÝLEVNÉ SYENIT syenitový porfýr živcový porfýr TRACHYT nefelinický syenit nefelinický syenitový porfýr znelec - fonolit DIORIT dioritový porfyrit porfyrit ANDEZIT

9 Magmatické horniny Neutrálne magmatické horniny: netrastné zloženie kremeň živce ostatné Skupina SYENITU a nefelinického syenitu Skupina DIORITU akcesorický 5-10% prevládajú ortoklasy* Ca-Na plagioklasy ako vedľajší, ďalej amfiboly, pyroxény a foidy

10 Magmatické horniny Neutrálne magmatické horniny: hlbinné a žilné syenit ortoklas ortoklas

11 Magmatické horniny Neutrálne magmatické horniny: hlbinné a žilné diorit svetlé plagioklasy

12 Magmatické horniny Neutrálne magmatické horniny: výlevné tmavé minerály amfiboly, pyroxény andezit svetlé plagioklasy

13 Magmatické horniny Bázické magmatické horniny: HLBINNÉ ŽILNÉ STARŠIE VÝLEVNÉ MLADŠIE VÝLEVNÉ DIABÁZ GABRO gabrový porfyrit SPILIT ČADIČ MELAFÝR Anortozit NORIT tefrit

14 Magmatické horniny Bázické magmatické horniny: nerastné zloženie kremeň živce ostatné Skupina GABRA a Anortozitu Skupina NORITU nevyskytuje sa bázické Caplagioklasy Najmä pyroxény, menej biotit a amfiboly,typická akcesória-olivín

15 Magmatické horniny Bázické magmatické horniny: hlbinné norit gabro gabro

16 Magmatické horniny Bázické magmatické horniny: výlevné, staršie melafýr spilit melafýr melafýr melafýr

17 Magmatické horniny Bázické magmatické horniny: výlevné, mladšie čadiče

18 Magmatické horniny Ultrabázické magmatické horniny: HLBINNÉ ŽILNÉ STARŠIE VÝLEVNÉ MLADŠIE VÝLEVNÉ PERIDOTIT pikrit těšínit BAZANIT DUNIT kimberlit PYROXENIT AUGITIT

19 Magmatické horniny Ultrabázické magmatické horniny: nerastné zloženie kremeň živce ostatné Skupina PERIDOTITU Skupina DUNITU Skupina PYROXENITU nevyskytuje sa nevyskytujú sa hlavné horninotvorné nerasty sú olivín a pyroxény, akcesorický môže byť amfibol

20 Magmatické horniny Ultrabázické magmatické horniny: hlbinné dunit peridotit

21 Magmatické horniny peridotit

22 Magmatické horniny Ultrabázické magmatické horniny: žilné - kimberlit

23 Magmatické horniny Ultrabázické magmatické horniny: výlevné limburgit

24 Sedimentárne horniny Rozdelenie sedimentov: klastické (úlomkovité) chemogénne organogénne zmiešané Sú tvorené nahromadením a stmelením úlomkov, ktoré vznikli zvetraním a rozpadom starších hornín Vznikajú pôsobením exogénnych činiteľov, pri zvetrávacích procesoch a vyzrážaním z chemických roztokov Vznikajú pri činnosti organizmov, nahromadením ich tvrdých častí (schránok, alebo kostier) aj premenou živých tkanív po ich odumretí Sú to klastické horniny s prímesou chemogénneho, alebo organogénneho materiálu

25 Sedimentárne horniny Rozdelenie sedimentov: nespevnené spevnené klastické PSEFITY (50% častíc >2 mm) PSAMITY(50% častíc 0,05-2 mm) ALEURITY(50% častíc 0,005-0,05 mm) štrk, sutina piesok spraš, sprašová hlina, hlina zlepenec, brekcia kremenec, pieskovec, arkóza, droba prachovec PELITY(50% častíc <0,005 mm) íl ílovec, ílovitá bridlica

26 Sedimentárne horniny Rozdelenie sedimentov: ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

27 Sedimentárne horniny Rozdelenie sedimentov: FOSFORITY guáno, chiropterit organogénne SILICITY KARBONÁTY KAUSTOBIOLITY diatomit, radiolarit, spongolit... vápenec, dolomit, krieda rašelina, uhlie, ropa, zemný plyn, živice

28 Sedimentárne horniny Rozdelenie sedimentov: zmiešané Slieň, slieňovec, slienitá bridlica, šlír, opuka...

29 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psefity: nespevnené spevnené klastické PSEFITY (50% častíc >2 mm) PSAMITY(50% častíc 0,05-2 mm) ALEURITY(50% častíc 0,005-0,05 mm) štrk, sutina piesok spraš, sprašová hlina, hlina zlepenec, brekcia kremenec, pieskovec, arkóza, droba prachovec PELITY(50% častíc <0,005 mm) íl íloverc, ílovitá bridlica

30 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psefity: zaoblené úlomky: hranaté, až ostrohranné úlomky: brekcia zlepenec brekcia zlepenec

31 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psefity: Meteora kláštory postavené na zlepencových vežiach

32 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psamity: nespevnené spevnené klastické PSEFITY (50% častíc >2 mm) PSAMITY(50% častíc 0,05-2 mm) ALEURITY(50% častíc 0,005-0,05 mm) štrk, sutina piesok spraš, sprašová hlina, hlina zlepenec, brekcia kremenec, pieskovec, arkóza, droba prachovec PELITY(50% častíc <0,005 mm) íl íloverc, ílovitá bridlica

33 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psamity: pieskovec pieskovec arkóza droba kremenec

34 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - psamity: Pieskovce - Petra, Wadi Rum (Jordánsko)

35 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - aleurity: nespevnené spevnené klastické PSEFITY (50% častíc >2 mm) PSAMITY(50% častíc 0,05-2 mm) ALEURITY(50% častíc 0,005-0,05 mm) štrk, sutina piesok spraš, sprašová hlina, hlina zlepenec, brekcia kremenec, pieskovec, arkóza, droba prachovec PELITY(50% častíc <0,005 mm) íl íloverc, ílovitá bridlica

36 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - pelity: nespevnené spevnené klastické PSEFITY (50% častíc >2 mm) PSAMITY(50% častíc 0,05-2 mm) ALEURITY(50% častíc 0,005-0,05 mm) štrk, sutina piesok spraš, sprašová hlina, hlina zlepenec, brekcia kremenec, pieskovec, arkóza, droba prachovec PELITY(50% častíc <0,005 mm) íl íloverc, ílovitá bridlica

37 Sedimentárne horniny Klastické sedimenty - pelity: Íly, ílovce, ílovité bridlice, alginit

38 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - ality ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

39 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - ality Produkty alitického zvetrávania. Laterity vznik intenzívnym chemickým zvetrávaním silikátových hornín v podmienkach tropického podnebia. Podľa zloženia materských hornín sú bohaté na Al, alebo Fe. Unás prekryté mladšími horninami Poľana, Vihorlat... Bauxity vznik zvetrávaním karbonatických hornín. Po odnose nerozpustný zvyšok minerály Al a Fe. U nás malé výskyty Mojtín, markušovce, Moldava.

40 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - fosfority ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

41 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - fosfority Fosfáty vznikajú v morských panvách s veľkým prínosom živín a malým prínosom klastického materiálu.

42 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - silicity ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

43 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - silicity Rohovec kremité konkrécie v sedimentárnych horninách, vznikajú sekundárne migráciou a zhlukovaním gélov kyseliny kremičitej Pazúrik konkrécie v kriedových sedimentoch

44 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - silicity Limnokvarcit s prierezom stonky vodnej rastliny z lokality Stará Kremnička Kotlište v kremnických vrchoch

45 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - ality ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

46 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - karbonáty U nás: Spišský a liptovský travertín, levický zlatý ónyx. Travertíny Vznik: Ca (HCO 3 ) - CaCO 3 + H 2 O + CO 2

47

48 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - karbonáty Magnezit Vzniká metasomatickyrekryštalizáciou a prínosom Mg. Magnezitový pruh od Ochtinej po Košice v Spišskogemerskom rudohorí

49 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - evapority ALITY bauxity, laterity chemogénne FOSFORITY SILICITY KARBONÁTY EVAPORITY fosfáty gejzirit, limnokvarcit, rohovec, pazúrik pramenit, penovec, lúčna krieda, travertín, dolomit, magnezit soli Na, K, Mg...

50 Sedimentárne horniny Chemogénne sedimenty - evaporityý Evapority sú monominerálne horniny - soli vyzrážané z morskej vody. Kalcit, dolomit, sadrovec, anhydrit, halit. Pri postihnutí tektonickými poruchami vznikajú soľné diapíry. Soľný kras - Irán, Nový Zéland

51 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - fosfority FOSFORITY guáno, chiropterit organogénne SILICITY KARBONÁTY KAUSTOBIOLITY diatomit, radiolarit, spongolit... vápenec, dolomit, krieda rašelina, uhlie, ropa, zemný plyn, živice

52 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - fosfority Guáno vzniká reakciou trusu morských vtákov s podložnými karbonátovými horninami. Má vysoký obsah P, Ca a N. Chiropterit z trusu netopierov

53 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - silicity FOSFORITY guáno, chiropterit organogénne SILICITY KARBONÁTY KAUSTOBIOLITY diatomit, radiolarit, spongolit... vápenec, dolomit, krieda rašelina, uhlie, ropa, zemný plyn, živice

54 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - silicity Diatomit rozsievková zemina Močiar, Turová, Dúbravica, Jelšovec

55 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - silicity Radiolarit výskyt v hlbokomorských sedimentoch Pieninská sukcesia bradlového pásma Spongolit ihlice morských hubiek

56 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - karbonáty FOSFORITY guáno, chiropterit organogénne SILICITY KARBONÁTY KAUSTOBIOLITY diatomit, radiolarit, spongolit... vápenec, dolomit, krieda rašelina, uhlie, ropa, zemný plyn, živice

57 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - karbonáty Vápence

58 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - kaustobiolity FOSFORITY guáno, chiropterit organogénne SILICITY KARBONÁTY KAUSTOBIOLITY diatomit, radiolarit, spongolit... vápenec, dolomit, krieda rašelina, uhlie, ropa, zemný plyn, živice

59 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty - kaustobiolity Rašelina Slatiny zarastanie vodných nádrží v nižších polohách Vrchoviská zamokrené plochy v horských a podhorských oblastiach

60 Sedimentárne horniny Organogénne sedimenty kaustobiolity Horľavé bridlice, uhlie (lignit, hnedé uhlie, čierne uhlie, antracit), alginit, ropa, zemný plyn

61 Sedimentárne horniny Vulkanoklastické sedimenty tufy a tufity Vznikajú uložením vulkanoklastického materiálu buď na súši (tufy), alebo vo vodnom prostredí (tufity)

62 Metamorfované horniny

63

64

65

66

67

68

69

70 PARAAMFIBOLIT

71 MRAMOR

72 MRAMOR

73

74 GRANULIT

75

76

77 PORFÝROID

78

79

80

81

82

83

84 SERPENTINIT so žilkou chryzotilu

85 MIGMATIT

86

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické)

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické) ROZDĚLENÍ HORNIN Horniny je možné dělit z mnoha hledisek. Pro základní představu je však nejvýhodnější členění na základě geologického prostředí a podmínek, ve kterých horniny vznikaly. Tomuto se říká

Více

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF Mineralogie a petrografie II Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály i n e r á l y jjsou s o u ssloučeniny l o u č e n i n y cchemických h e m i c k ý c h pprvků.

Více

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Tento předmět vznikl v rámci projektu Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace) - (CZ.1.07/2.2.00/15.0222)

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

Magmatické (vyvřelé) horniny

Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické horniny vznikly chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou magmatickou. Magma je v podstatě suspenze pevných částic v roztaveném

Více

Sedimentární horniny. Základní dělení sedimentů- podle lithifikace zpevněné a nezpevněné

Sedimentární horniny. Základní dělení sedimentů- podle lithifikace zpevněné a nezpevněné Sedimentární horniny Základní dělení sedimentů- podle lithifikace zpevněné a nezpevněné - dle geneze klastické a neklastické (biogenní, biochemogenní, chemogenní) - doplněno o reziduální horniny Lithifikace

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu Úvod do petrografie, základní textury a struktury hornin Petrografie obor geologie zabývající se popisem a systematickou klasifikací hornin, zejména pomocí mikroskopického studia Stavba hornin Pod pojem

Více

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0049 HORNINY A NEROSTY GEOPARKU Nacházíme se v geoparku u ZŠ Habrmanova v České Třebové, do kterého

Více

ŽULA - LIBERECKÝ TYP

ŽULA - LIBERECKÝ TYP HORNINY Součástí projektu Geovědy vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu přihlásily. Situace ve výbavě školních kabinetů

Více

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Přednáška 3 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Vulkanická činnost - magmatická aktivita projevující se na zemském povrchu - kromě

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny Neživá příroda 1.Vznik Země a Vesmíru Vesmír vznikl náhle před asi 15 miliardami let. Ještě v počátcích jeho existence vznikly lehčí prvky vodík a helium, jejichž gravitačním stahováním a zapálením vznikla

Více

Usazené horniny úlomkovité

Usazené horniny úlomkovité Usazené horniny úlomkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 4. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s horninami, které vznikly z úlomků vzniklých

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Role nerudních surovin v české ekonomice

Role nerudních surovin v české ekonomice Role nerudních surovin v české ekonomice Jaromír Starý Koněprusy VČS východ : vysokoprocentní vápenec (VV) 1 Obsah Úvod, postavení nerud v EU a ČR Celkové zásoby a těžba nerostných surovin v ČR Kaolin

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

PETROGRAFIE METAMORFITŮ

PETROGRAFIE METAMORFITŮ 1 PETROGRAFIE METAMORFITŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik metamorfitů

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Metody ve fyzické geografii I. Václav ČERNÍK 2. UBZM 3. 12. 2012 ZS 2012/2013 Mapa půd katastrálního

Více

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8 Mineralogie procesy vzniku minerálů Přednáška č. 8 MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály jsou sloučeniny chemických prvků. Prvky podléhají neustálému koloběhu. Minerály vznikají, zanikají, koncentrují se nebo

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ. sbírka úloh z geologie

GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ. sbírka úloh z geologie GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ sbírka úloh z geologie Gymnázium Botičská Praha 2014 Autorka: Mgr. Jana Hájková, Ph.D. (Gymnázium Botičská) Recenzentka: RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D. (Ústav geologie a paleontologie

Více

Za tajemstvím kamenů Příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin

Za tajemstvím kamenů Příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin JAN PETRÁNEK Za tajemstvím kamenů Příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin Grada Publishing Česká geologická služba Praha 2011 Věnováno Lídě Jan Petránek, 2011 Grada Publishing, a. s.,

Více

Geolog ve městě Shrnutí

Geolog ve městě Shrnutí Geolog ve městě Shrnutí Během každé výuky hornin je třea využívat vzorků přírodnin ze školních sírek. Ne vždy se však jedná o vzorky ideální, tj. takové, na kterých y yly na první pohled vidět základní

Více

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY GEOLOGICKÁ EXPOZICE POD KLOKOTY Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou

Více

SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu

SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu Předmluva Studijní materiál pro předmět Technologie se týká studijního oboru Kamenosochařství kamenosochařská tvorba. Byl připraven výhradně pro studující výtvarného oboru na Střední průmyslové školy kamenické

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.20 Usazené horniny Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Více

HORNINY SEDIMENTÁRNÍ - USAZENÉ

HORNINY SEDIMENTÁRNÍ - USAZENÉ HORNINY SEDIMENTÁRNÍ - USAZENÉ Jsou nejrozšířenějšími horninami na zemském povrchu. Vznik sedimentárních hornin a) mechanické (klastické) Vznik těchto hornin lze rozdělit na několik fází: o o o o zvětrávání

Více

www.schonox.cz SCHÖNOX STONELINE Příroda ví, co potřebuje! Víme, jak na to!

www.schonox.cz SCHÖNOX STONELINE Příroda ví, co potřebuje! Víme, jak na to! www.schonox.cz SCHÖNOX STONELINE Příroda ví, co potřebuje! Víme, jak na to! Kdo se bojí kamene, ten neví, jak na to! Přírodní kámen zajišťuje díky svému nezaměnitelnému charakteru jedinečnou atmosféru

Více

Geologická mapa 1:50 000

Geologická mapa 1:50 000 Česká geologická služba: lokalizační aplikace [Výběr (změna) lokalizace a druhu mapy k zobrazení] [Mapový server České geologické služby] [Czech and Slovak geological map] Geologická mapa 1:50 000 Volba

Více

01 ZŠ Geologické vědy

01 ZŠ Geologické vědy 01 ZŠ Geologické vědy 1) Vytvořte dvojice. PALEONTOLOGIE HYDROLOGIE PETROLOGIE SEISMOLOGIE MINERALOGIE VODA NEROST ZEMĚTŘESENÍ ZKAMENĚLINA HORNINA 2) K odstavcům přiřaďte vědní obor. Můžete využít nabídky.

Více

HORNINY A NEROSTY miniprojekt

HORNINY A NEROSTY miniprojekt miniprojekt Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Cíl: Osobně (pod vedením lektora) si ověřit základní znalosti o horninách a nerostech a naučit se je poznávat. Rozvíjené dovednosti: Dovednost

Více

HISTORICKÁ GEOLOGIE zákon superpozice statigrafická/sedimentární geologie paleontologie stáří magmatických procesů - geologická historie 1, 8 mil.l.

HISTORICKÁ GEOLOGIE zákon superpozice statigrafická/sedimentární geologie paleontologie stáří magmatických procesů - geologická historie 1, 8 mil.l. GEOLOGIE RNDr. Jana Tourková - falkulta stavební - K 135 katedra geotechniky B 507 prezentace na http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=156 - geologie =přírodní věda zabývající se Zemí a jejími

Více

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které

Více

Ostrava. Olomouc. Jihlava. Zlín. Brno. České Budějovice. Plzeň PRAHA Vlastějovice Litice. Horní LIBEREC Řasnice Libochovany Dubnice Bezděčín

Ostrava. Olomouc. Jihlava. Zlín. Brno. České Budějovice. Plzeň PRAHA Vlastějovice Litice. Horní LIBEREC Řasnice Libochovany Dubnice Bezděčín Horní LIBEREC Řasnice Libochovany Dubnice Bezděčín Tachov Dolánky Ústí n.l. Chlum Chraberce Smrčí Úhošťany Košťálov Straškov Královec Děpoltovice Rvenice Hradec Králové Karlovy Vary Velká Černoc Pamětník

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,

Více

Přednáška č. 8. Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur.

Přednáška č. 8. Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur. Přednáška č. 8 Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů z třídy silikátů. Přehled technického použití vybraných

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Praha: 16.2.2015. Dle rozdělovníku Číslo jednací: 024882/2015/KUSK Spisová značka: SZ_024882/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta GEOLOGIE. Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta GEOLOGIE. Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta GEOLOGIE Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi Vědy o Zemi - geologické vědy spolu s biologií, chemií, matematikou, fyzikou a astronomií tvoří skupinu vědních disciplín = přírodní vědy - geologické vědy se zabývají studiem neţivé přírody Geologie geos

Více

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny 1 Nerostné zdroje surovin Mezi nerostné suroviny patří: půda a voda,

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Základní vlastnosti zemin a klasifikace zemin cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

MINERÁLY II Minerály II

MINERÁLY II Minerály II MINERÁLY II Součástí projektu Geovědy vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu přihlásily. Situace ve výbavě školních kabinetů

Více

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Záv r 6) Seznam literatury 7) P ílohy 2) ÚVOD Ve tvrtek 16.1.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 LCA NÁPOJOVÝCH OBALŮ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 LCA NÁPOJOVÝCH OBALŮ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 ZADÁNÍ PRÁCE PODLE SMLOUVY Č. SP/II/2F1/16/07 Objednatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor odpadů Vršovická 65 100 10 Praha 10

Více

12. Podbeskydská vulkanická oblast

12. Podbeskydská vulkanická oblast 12. Podbeskydská vulkanická oblast V pásu, táhnoucímu se v délce 100 km od Hranic až k Českému Těšínu, se lze setkat s pozůstatky vulkanismu. Vulkanismus odráží počínající a krátkodobou tvorbu riftu v

Více

Objevy čekají na tebe

Objevy čekají na tebe Objevy čekají na tebe Miniprojekt č.2 Horniny a minerály Autoři: Veronika Blažková (8. tř.), Martin Frýdek (8. tř.), Eliška Hloušková (8. tř.), František Kutnohorský (8. tř.), Martin Lát (8. tř.), Adam

Více

Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci

Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci Rešeršní část k bakalářské práci Vypracoval: Libor Veverka Vedoucí práce: RNDr. Václav Vávra, Ph.D. Obsah 1. Skupina amfibolů 3 1.1.

Více

Charakteristiky hlavních půdních jednotek

Charakteristiky hlavních půdních jednotek Tab. č.: 16 Charakteristiky hlavních půdních jednotek 01 Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým

Více

Horniny ve zdivu hranolové věže Hláska u hradu Cornštejn

Horniny ve zdivu hranolové věže Hláska u hradu Cornštejn Krátká sdělení Short notes THAYENSIA (ZNOJMO) 2013, 10: 115 119. ISSN 1212-3560 Horniny ve zdivu hranolové věže Hláska u hradu Cornštejn Rocks in the masonry square tower Hláska above Cornštejn castle

Více

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit.

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit. 1 Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno 2 University of Manitoba, Winnipeg R3T 2N2, Manitoba, Canada Masiv Ulugei Khid je součástí rozsáhlé stejnojmenné vulkanoplutonické asociace alkalických

Více

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č.

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č. Vytěžené vrtné jádro průzkumného IG vrtu IJ-6, v popředí hlubší část vrtu. CHEMCOMEX Praha, a.s. Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 Inženýrskogeologický průzkum PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ PRAHA 7 - Troja ZOO

Více

Usazené horniny organogenní

Usazené horniny organogenní Usazené horniny organogenní Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 5. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s některými usazenými horninami, které

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily DIPLOMOVÁ PRÁCE Liberec 2008 Adam Holý TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Více

Ložiska stavebních surovin ČR a perspektiva jejich využívání

Ložiska stavebních surovin ČR a perspektiva jejich využívání Ložiska stavebních surovin a perspektiva jejich využívání Ing. Josef Godany Spolupráce: Ing. Karel Rýda Mgr. Jan Buda Česká geologická služba 1 Česká republika disponuje s velkými objemy geologických zásob

Více

08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny

08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny 08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny 1) Doplňte pojmy k obrázku............. 2) Uveďte 4 nezpevněné a 4 zpevněné úlomkovité usazené horniny. NEZPEVNĚNÉ - ZPEVNĚNÉ - 3) Vysvětlete, jak vznikají organogenní

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem Radek Vancl Vedoucí ročníkové práce: Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010-2011

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

Významné stavby a umělecká díla pravého břehu řeky Vltavy (od náměstí Jana Palacha až pod Emauzy) Barbora Dudíková Schulmannová

Významné stavby a umělecká díla pravého břehu řeky Vltavy (od náměstí Jana Palacha až pod Emauzy) Barbora Dudíková Schulmannová Čas: 2 hod. Významné stavby a umělecká díla pravého břehu řeky Vltavy (od náměstí Jana Palacha až pod Emauzy) Barbora Dudíková Schulmannová Hlavní město Praha GPS: 50 5 21 N, 14 24 54 E Praha 1 Geologie

Více

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006).

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006). 1 V Bažantnici 2636, 272 01 Kladno; vprochaska@seznam.cz 2 GEOMIN Družstvo, Znojemská 78, 586 56 Jihlava 3 Boháčova 866/4, 14900 Praha 4 4 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY Přírodopis 9 14. hodina Přehled minerálů KŘEMIČITANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí V. Křemičitany Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ). Tyto minerály tvoří největší

Více

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Přírodopis 9 19. hodina GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek

Více

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě. Pedogeochemie 11. přednáška FOSFOR V PŮDĚ v půdách běžně,8 (,2 -,) % Formy výskytu: apatit, minerální fosforečnany (Ca, Al, Fe) silikáty (substituce Si 4+ v tetraedrech) organické sloučeniny (3- %) inositolfosfáty,

Více

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Učíme se v muzeu www.ucimesevmuzeu.cz www.kvmuz.cz Legenda: zastávka otázka doporučení + zajímavost řešení Metodický list pro učitele Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Trasa: hotel Thermal

Více

Polymerní kompozity. Bronislav Foller Foller

Polymerní kompozity. Bronislav Foller Foller Bronislav Foller Foller Polymerní kompozity ve ve stavebnictví stavebnictví a a strojírenství strojírenství Stavebnictví Strojírenství Vojenský průmysl Automobilový průmysl Letecký průmysl Lodní Lodníprůmysl

Více

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY Vojtěch Vlček Práce SOČ Geologie a geografie Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 8. ročník 2006 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

Nová Ves u Kolína Václav Ziegler

Nová Ves u Kolína Václav Ziegler Čas: 3 hod. Václav Ziegler Středočeský kraj GPS: 50 3 18 N, 15 9 2 E LOM U NOVÉ VSI Nová Ves Kolín 1 GeoloGie pro zvídavé / VYCHÁZKY 4 3 1 2 1. ŽST Nová Ves 2. Václavské náměstí 3. výhled na Bedřichov

Více

HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt)

HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt) Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt) Miniprojekt zpracovaný v rámci projektu OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE. 1 Obsah miniprojektu 1.

Více

pavel.havlicek@geology.cz 2 Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (34-21Hustopeče)

pavel.havlicek@geology.cz 2 Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (34-21Hustopeče) 1 Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; pavel.havlicek@geology.cz 2 Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (34-21Hustopeče) Pavlovské vrchy (CHKO

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu

Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu 22 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN 0514-8057 Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu Variscan very

Více

Masarykova ZŠ Lubenec, okres Louny. Lokalita DVÉRCE

Masarykova ZŠ Lubenec, okres Louny. Lokalita DVÉRCE OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE Téma: VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI 4. miniprojekt Masarykova ZŠ Lubenec, okres Louny Lokalita DVÉRCE Obr.č.1 Lokalita Dvérce Foto: Denis Hlaváč Naše skupina: Jakub Hausner (8.tř.), Kamila

Více

ludek.venecek@ecorinth.net +420 608 834 810 www.ecorinth.com

ludek.venecek@ecorinth.net +420 608 834 810 www.ecorinth.com Corinth Classroom je unikátní výuková pomůcka propojující moderní technologie, snadné ovládání a jednoduché použití v hodinách. Vzrušující 3D objekty, animovaná prostředí či detailní fotografie s mikroskopickým

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní zájem

Více

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace 1 Geologickáčinnost člověka lze rozdělit na: rušivou přenosnou tvořivou 2 Zásahem

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět. Charakteristika předmětu

SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět. Charakteristika předmětu SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení Předmět seminář z přírodopisu je jedním z volitelných předmětů pro žáky 9. ročníku. V učebním plánu je mu

Více

VY_32_INOVACE_04.10 1/11 3.2.04.10 Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese

VY_32_INOVACE_04.10 1/11 3.2.04.10 Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese 1/11 3.2.04.10 Když se Země otřese cíl vysvětlit vznik zemětřesení - popsat průběh a následky - znát Richterovu stupnici - porovnat zemětřesení podmořské s povrchovým - většina vnitřních geologických dějů

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

Přírodní rezervace Karlické údolí. Miniprůvodce trasou

Přírodní rezervace Karlické údolí. Miniprůvodce trasou Přírodní rezervace Karlické údolí Miniprůvodce trasou http://www.innatura.cz/bnd004 Podrobnější informace získáte na uvedené webové stránce nebo si je můžete zobrazit přímo na svém mobilním zařízení načtením

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE TĚŽBA BŘIDLICOVÉHO PLYNU SHALE GAS EXTRACTION

Více

Tip pro větší bezpečnost

Tip pro větší bezpečnost Odborný základ: Bezpečnost a ochrana před úrazy Tip pro větší bezpečnost V žádném případě nezpracovávejte kameny ruční úhlovou bruskou (flexou), kterou budete chladit zahradní hadicí. Vysoké otáčky kotouče

Více

Omezení vzniku křemičito- alkalické reakce kameniva vbetonu Ačkoliv je beton obecně pokládán za velmi trvanlivý a odolný stavební materiál, není tomu vždy tak. Zpraxe je známa řada poruch staveb z betonu,

Více

PŘEHLED MINERALOGIE, PETROGRAFIE A GEOLOGIE NEDVĚDICKÝCH MRAMORŮ, SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM

PŘEHLED MINERALOGIE, PETROGRAFIE A GEOLOGIE NEDVĚDICKÝCH MRAMORŮ, SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM ISSN 1211 8796 Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. LXXXXI (2006): 3 77, 2006 PŘEHLED MINERALOGIE, PETROGRAFIE A GEOLOGIE NEDVĚDICKÝCH MRAMORŮ, SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM MINERALOGY, PETROGRAPHY AND GEOLOGY OF

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN Ing. Lenka Prokůpková Horky nad Jizerou, 2011 Tento projekt je spolufinancován

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více