Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) SMĚRNICE PRO ŽADATELE PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P. 1. výzva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) SMĚRNICE PRO ŽADATELE PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P. 1. výzva"

Transkript

1 Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) SMĚRNICE PRO ŽADATELE PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P 1. výzva 2008/2009

2 Obsah: 1. Obecné informace o Programu překlenovací pomoci 3P Úvod Partner programu Cíle programu Oprávněnost žadatelů Základní pravidla a předpoklady Základní předpoklad Výše NNP Délka období, na které může být NNP žádán Fungování programu Přihláška do programu versus Žádost o NNP Výzva Náklady a jejich vyúčtování Náklady spojené s administrací a poskytováním NNP Způsob vyúčtování Nákladů za NNP Podmínky pro přijetí přihlášky do programu Podmínky pro schválení Žádosti o NNP Podmínky programu, které musí být splněny v okamžiku podpisu Smlouvy o NNP s NROS Ručení NNO ručí movitým či nemovitým majetkem NNO ručí blankosměnkou Výběrové řízení a jeho fáze Formuláře Přihlášky a Žádosti, povinné přílohy Část A formulář přihlášky Část B tabulky B.1 až B.6 přihlášky B.1 - Projekty za poslední 3 roky B.2 - Přehled příjmů z vlastní činnosti B.3 - Přehled projektů a zdrojový rozpočet pro rok B.4 - Přehled minulých a současných půjček/úvěrů/nnp apod. za poslední 3 roky B.5 - Seznam realizovaných projektů (administrovala NROS) B.6 Seznam závazků a pohledávek Část C formulář žádosti Monitoring NNO, kterým byl NNP poskytnut Informace pro žádající NNO Složení realizačního týmu programu Odevzdávání žádosti/přihlášky Přílohy

3 1. Obecné informace o Programu překlenovací pomoci 3P 1.1 Úvod Nestátní neziskové organizace se opakovaně dostávají do situace, kdy nemají zajištěné plynulé finanční toky. Přestože získají podporu na své projekty ze státních dotací či strukturálních fondů, platby bývají opožděné či nepravidelné. Přechodný nedostatek finančních prostředků tak může ohrozit zdárný průběh projektů i samotnou činnost. Nestátní neziskové organizace nemají většinou možnost získat překlenovací úvěry od soukromých bank, protože nenaplňují potřebná kritéria při posuzování bonity. Program překlenovací pomoci (dále jen 3P) se snaží v této situaci neziskovým organizacím pomoci. Nadace rozvoje občanské společnosti (dále jen NROS) připravila tento program ve spolupráci s Poštovní spořitelnou (dále jen PS) a získala na jeho administrativní zajištění podporu od Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (dále jen CEE TRUST). 3P je pilotním programem pro období od do Partner programu Partnerem tohoto programu je Poštovní spořitelna (dále jen PS). 1.3 Cíle programu 1. Přispět k finanční udržitelnosti neziskového sektoru v České republice prostřednictvím poskytování návratných nadačních příspěvků (dále jen NNP) na projekty již schválené orgány veřejné správy (vyjma obcí), u nichž je potřeba pomoci finančně překlenout období mezi schválením projektu a obdržením finančních prostředků na jeho realizaci či finančně překlenout období před/mezi schválením jednotlivých průběžných zpráv projektu, na něž jsou vázány dílčí platby. Dále si program klade za cíl přispět ke změnám postoje bankovního sektoru k poskytování půjček českým nestátním neziskovým organizacím (dále jen NNO). 2. Vytvořit specifická kritéria vhodná pro hodnocení úvěrových rizik českých NNO (dále jen Kritéria). 3. Zlepšit přístup českých NNO k bankovním úvěrům a ostatním službám, což významně přispěje k úspěšnému získání a čerpání veřejných finančních prostředků a následně povede k posílení neziskového sektoru v České republice. 4. Usnadnit čerpání financí ze státního rozpočtu, z rozpočtů krajů a ze strukturálních fondů EU. 2. Oprávněnost žadatelů Oprávnění žadatelé 3P programu jsou NNO v České republice splňující podmínky uvedené v bodě 3.1 a 5. této směrnice a mající tuto právní formu: - občanské sdružení, registrované a vyvíjející činnost podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, 3

4 - obecně prospěšná společnost, zřízená a registrovaná podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, - účelové zařízení církví zřízené podle zákona 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění, - nadace a nadační fond zřízené podle zákona 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění. 3. Základní pravidla a předpoklady 3.1 Základní předpoklad NNP může být poskytnut na projekt: - který již byl závazně schválen příslušným orgánem státní správy nebo kraje; - jehož aktivity budou realizovány na území ČR (s výjimkou OP Meziregionální spolupráce); - který byl podpořen z vybraných veřejných zdrojů, tzn.: ze státního rozpočtu ČR z rozpočtů krajů ze strukturálních fondů EU z různých finančních mechanismů EHP NNP nemůže být poskytnut na projekty podpořené z programů NROS. NNP nelze poskytnout na pokrytí spolufinancování projektu. NNO musí žádost o získání finanční podpory na realizaci projektu doložit relevantními doklady, např.: - rozhodnutím o přidělení státní dotace (v případě, že již toto rozhodnutí obdržela), - grantovou smlouvou (v případě, že již tuto grantovou smlouvu uzavřela), - závazným příslibem poskytnutí podpory z vybraných veřejných rozpočtů, např.: o dokladem o zahrnutí do databáze schválených projektů; o dokladem vystaveným ministerstvem (či jiným orgánem státní správy), který tuto skutečnost potvrzuje; o jinými relevantními a průkaznými doklady (je na zvážení žadatele). NROS si vyhrazuje právo tuto skutečnost u příslušného donátora ověřit. 3.2 Výše NNP Minimální výše NNP, o kterou lze žádat, je Kč, maximální výše je pak Kč. Žádná jiná omezení nejsou dána. Výše NNP však bude během výběrového procesu posuzována s ohledem na délku projektu, na celkovou výši schválených prostředků na projekt, v potaz bude brán harmonogram projektu, jeho rozpočet a v neposlední řadě také délka období, na které je NNP žádán. Je na žadateli, aby všechny tyto skutečnosti uvážil při rozhodování se o výši NNP. 4

5 3.3 Délka období, na které může být NNP žádán Maximální doba, na kterou lze návratný nadační příspěvek získat, jsou 2 roky, tato doba však zároveň nesmí být delší než je doba realizace projektu, na který je NNP žádán. Žádná jiná omezení nejsou dána. Délka tohoto období bude během výběrového procesu posuzována s ohledem na délku a charakter projektu, případně na harmonogram projektu. V případě, že příjemce obdrží splátku od orgánu státní správy či kraje dříve než předpokládal, je povinen do 15 pracovních dnů od obdržení této splátky NNP NROS vrátit. Kromě této povinnosti má příjemce rovněž povinnost oznamovací. Konkrétně musí NROS oznámit do 10 pracovních dnů, že danou splátku od orgánu státní správy či kraje obdržel. Více viz Smlouva o NNP. 4. Fungování programu 4.1 Přihláška do programu versus Žádost o NNP Pokud NNO dosud nemá závazný příslib přidělení finančních prostředků na realizaci projektu může zasláním Přihlášky projevit svůj zájem o vstup do programu. Přihláška obsahuje veškeré informace potřebné k posouzení finančního řízení příslušné NNO. Na základě jejího posouzení realizačním týmem a výběrovou komisí je příslušná NNO uvědoměna, zda její přihláška do programu byla přijata a je tedy vhodným žadatelem o NNP. Pokud se následně NNO rozhodne o NNP zažádat, stačí NROS zaslat pouze žádost o NNP. Žádostí se rozumí žádost dané NNO o NNP v konkrétní výši v Kč. Přihláška a žádost mohou být zaslány společně i samostatně. Záleží, zda má NNO v okamžiku přihlašování se do programu již schválený projekt od některého z výše uvedených donátorů. Zaslání přihlášky do programu v předstihu je výhodné v případě, kdy NNO má podány projektové žádosti o dotace, ví, že chce na financování těchto projektů použít NNP a potřebuje dobu schvalovacího procesu žádosti o NNP co nejvíce urychlit. Tzn., že přihlášku do programu, v rámci které bude ohodnoceno její finanční řízení, zašle NNO předem bez žádosti. V případě, že je do programu přijata, může poté, co obdrží potvrzení o schválení dotace, podat pouze žádost o NNP na příslušném formuláři a proces přidělení NNP tak výrazně urychlit. Žádost o NNP však musí být NROS zaslána nejpozději 3 měsíce od data přijetí přihlášky do programu, v opačném případě bude muset NNO údaje uvedené v přihlášce aktualizovat, případně potvrdit čestným prohlášením jejich platnost. 4.2 Výzva V každém roce trvání programu bude vyhlášena minimálně jedna výzva, do které se bude možné hlásit průběžně. Předpokládá se, že během každé výzvy bude zasedat hodnotící komise opakovaně podle potřeby. Žádosti a přihlášky je možno zasílat kdykoliv v průběhu vyhlášené výzvy. 5

6 Vyhlášení každé výzvy je uveřejněno na webových stránkách NROS, PS, na webových portálech pro neziskové organizace apod. Žadatelé budou individuálně informováni o termínech vyhodnocení jejich přihlášek a žádostí. 4.3 Náklady a jejich vyúčtování Náklady spojené s administrací a poskytováním NNP NNO je povinna uhradit NROS Náklady spojené s administrací a poskytováním NNP (dále jen Náklady ). Náklady se pro účely tohoto programu rozumí reálné náklady NROS spojené s poskytováním NNP. Výše Nákladu se odvíjí od referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 1-roční, a marže (přirážky) v pevné výši 1% p.a., kterou stanovila PS. Pro vyčíslení Nákladu pro NNO zvolila NROS podmínky, které jsou shodné s podmínkami vyjednanými mezi NROS a PS. To znamená, že celková bilance Nákladů NNO vůči NROS a úroků NROS vůči PS bude vyrovnaná, tzn. NROS poskytuje NNP bez zisku. Tento Náklad bude uhrazen ve 2 stejných splátkách. První splátka proběhne do 5 pracovních dnů po podpisu Smlouvy o NNP, druhá v polovině doby, na kterou byl NNP poskytnut (tento termín bude uveden ve Smlouvě o NNP a bude stanoven pro každého příjemce individuálně) Způsob vyúčtování Nákladů za NNP NNO po splacení NNP obdrží od NROS dopis s vyúčtováním Nákladů na NNP za období čerpání NNP. Celkové zaplacené Náklady (splátky Nákladů ) budou porovnány s úroky inkasovanými PS za účelový úvěr poskytnutý NROS za období, které odpovídá čerpání NNP s tím, že přeplatek bude vrácen na účet NNO, o nedoplatku bude NNO informována a vyzvána k doplacení. Náklad je koncipován tak, že varianta nedoplatku může nastat pouze ve výjimečných případech. 5. Podmínky pro přijetí přihlášky do programu Výčet všech podmínek nezbytných pro přijetí přihlášky do programu naleznou NNO ve formuláři přihlášky v bodě 3 (tabulka Podmínky 3P programu). Jedná se nejen o výčet všech podmínek, ale také o seznam všech dokumentů, které je zapotřebí k přihlášce přiložit a prokázat tak splnění těchto podmínek. Jako vhodná pomůcka pro kompletaci přihlášky a všech příloh může žadatelům sloužit Checklist formální kontroly, který je stejně jako přihláška přílohou těchto směrnic. 6. Podmínky pro schválení Žádosti o NNP Podmínka Žádající NNO byl schválen projekt příslušným orgánem Prokazující dokumenty Žádající NNO předloží věcný záměr donátorem schváleného projektu, jehož součástí bude i harmonogram realizace a 6

7 státní správy či kraje, více viz bod 3.1 těchto směrnic. rozpočet a dále relevantní dokumenty prokazující schválení projektu ze strany donátora. Výčet příkladů těchto dokumentů se nachází v bodě 3.1 těchto směrnic. 7. Podmínky programu, které musí být splněny v okamžiku podpisu Smlouvy o NNP s NROS 1. NNO musí mít založen účet u PS k přijetí NNP (stačí si jej založit před podpisem Smlouvy o NNP) a povede jej minimálně do doby jeho vrácení v souladu se Smlouvou o NNP. V případě, že NNO již má u PS veden účet, není potřeba pro účely tohoto programu zakládat účet nový. 2. Žádající NNO, pokud to podmínky daného programu/dotačního řízení umožňují, zajistí, aby na účet vedený u PS, přišla projektová splátka/dotace. 3. Žádající NNO předloží NROS (pokud tak již neučinila) rozhodnutí o dotaci/grantovou smlouvu/případně písemné vyjádření orgánu, poskytujícího podporu předkládanému projektu, na který je NNP žádán. 4. Žádající NNO předloží NROS kompletní účetní závěrku za poslední kalendářní rok (byla-li součástí přihlášky pouze předběžná účetní závěrka). 8. Ručení Podmínka ručení je velmi podstatná pro přidělení NNP, ručit lze v 3P programu dvěma způsoby. Již při podávání přihlášky o NNP musí mít žadatel otázku ručení vyjasněnu a ve formuláři žádosti uvést jakým způsobem bude za NNP ručit. Na následujících řádcích jsou vysvětleny oba možné způsoby ručení za NNP. 8.1 NNO ručí movitým či nemovitým majetkem V případě, že organizace vlastní movitý či nemovitý majetek a je připravena tímto majetkem ručit na poskytnutý NNP, pak tuto skutečnost uvede v příslušné části žádosti. Podpisem Smlouvy o NNP statutárním orgánem NNO prohlašuje, že je vlastníkem uvedeného majetku a zavazuje se, že do doby splacení NNP tento majetek neprodá, nepoužije jako zástavu ani jinak nezcizí. V případě, že NNO nesplatí NNP včas (v termínu, který je uveden ve Smlouvě o NNP), zavazuje se NNO, že použije po dohodě s NROS tento majetek k získání finančních prostředků ke splacení NNP. Tento závazek bude dále po podpisu Smlouvy o NNP zajištěn vlastní blankosměnkou na řad NROS, kterou podepíše osoba oprávněná jednat jménem příjemce jako statutární orgán. V případě, že NNO neuhradí NNP v době jeho splatnosti ani po písemném výzvě NROS a majetek, kterým se zavázala ručit byl během čerpání NNP zcizen či prodán (a nelze jej tedy použít na úhradu NNP), pak bude pro účely vyrovnání závazku mezi NROS a NNO použita právě blankosměnka. 7

8 8.2 NNO ručí blankosměnkou V případě, že žádající NNO nemá žádný majetek, kterým by mohla ručit, pak tuto skutečnost uvede na určeném místě v žádosti. Společně s podpisem Smlouvy o NNP pověřený statutární orgán NNO podepíše i vlastní blankosměnku na řad NROS avalovanou do výše 10% na libovolnou fyzickou osobu (může se jednat o statutární orgán, zaměstnance NNO, sponzora atd.). Tato osoba pak bude ručit ve výši 10% NNP svým osobním majetkem (jakožto fyzická osoba). Tzn. že v případě nesplacení NNP ani po písemném upozornění NROS, bude úhrada závazku provedena prostřednictvím blankosměnky. A to tak, že osoba, která blankosměnku avalovala uhradí 10% NNP, čímž však není dotčeno právo NROS vymáhat zbývající částku na NNO soudní cestou. Více a podrobněji o způsobech ručení v programu 3P viz Smlouva o NNP, která je přílohou těchto směrnic. 9. Výběrové řízení a jeho fáze Výběrové řízení programu má šest fází: 1. formální kontrola náležitostí a oprávněnosti žadatele (provede realizační tým programu) 2. posouzení finančního řízení NNO (provede realizační tým programu) 3. obsahová kontrola žádosti o NNP (provede realizační tým programu) 4. hodnocení přihlášek, hodnocení žádostí (provede výběrová komise programu) 5. schválení vybraných žádostí a přihlášek (provede Správní rada NROS) 6. podpis smlouvy s vybranými NNO (provede ředitelka NROS zplnomocněna předsedou Správní rady NROS) 10. Formuláře Přihlášky a Žádosti, povinné přílohy Formuláře v programu 3P jsou trojího druhu: - část A formulář přihlášky; - část B tabulky B.1 až B.7 povinné přílohy přihlášky; - část C formulář žádosti. V případě, že NNO žádá o přijetí do programu a v ten samý okamžik žádá i o NNP, zašle NROS všechny tři části (A, B i C). V případě, že se NNO pouze přihlašuje do programu, zašle NROS pouze část A a B. Část C (žádost o NNP) NROS zašle ve chvíli, kdy již bude mít podporu projektu ze strany donátora schválenu/potvrzenu/závazně přislíbenu. 8

9 10.1 Část A formulář přihlášky Část A formulář přihlášky se skládá z 4 bodů. Tato část (stejné jako ostatní části) musí být podepsána statutárním orgánem organizace. NNO by neměla zapomenout, že povinnou přílohou přihlášky jsou nejen tabulky B.1 až B.6, ale také dokumenty, prokazující splnění podmínek programu (viz bod 3 formuláře přihlášky). Kompletaci této části by měl zjednodušit Checklist formální kontroly, pomocí kterého si NNO snadno zkontroluje, zda její přihláška obsahuje všechny požadované dokumenty Část B tabulky B.1 až B.6 přihlášky Část B přihlášky tvoří 6 tabulek. Každá z nich musí být podepsána statutárním orgánem. Ne všechny tabulky musí být nutně vyplněny (podrobněji viz níže), pokud daná tabulka není pro NNO relevantní, vytiskne ji prázdnou a nechá ji takto podepsat statutárním orgánem. V případě potřeby lze do tabulek vkládat libovolný počet dalších řádků. Žadatel však musí zachovávat logiku a strukturu jednotlivých tabulek (nemazat a nevkládat další sloupce apod.) B.1 - Projekty za poslední 3 roky Do těchto tabulek žadatel zapíše realizované projekty za poslední 3 roky. Mělo by se jednat o úspěšně ukončené projekty. Do první tabulky se zapisují projekty podpořené ze strukturálních fondů EU, z fondů předvstupní pomoci EU, z finančních mechanismů EHP a jiných fondů EU. Do druhé tabulky se pak zapisují projekty podpořené orgány veřejné správy ČR (ministerstvy, kraji, obcemi, městy, městskými částmi atd.). Poslední tabulka pak slouží pro projekty, které podpořili jiní donátoři než výše uvedení. Může se jednat o projekty podpořené nadacemi, firmami, ambasádami či jinými institucemi, které NNO vnímá jako důležité a chce je zmínit B.2 - Přehled příjmů z vlastní činnosti Jak již bylo uvedeno, za poskytnutí NNP je potřeba uhradit Náklad. Jelikož tento Náklad bude pravděpodobně neuznatelným nákladem téměř ve všech typech projektů, je potřeba, aby NNO uměla generovat příjmy z vlastní činnosti a tudíž byla schopna Náklad uhradit. Do tabulky B.2 NNO zaznamená výši příjmů z vlastní činnosti za poslední 3 roky a kvalifikovaný odhad těchto příjmů pro rok V případě, že hodlá NNO zažádat o NNP se splatností až v roce 2010, vloží si do této tabulky další řádek a uvede v něm kvalifikovaný odhad příjmů z vlastní činnosti i pro rok Kromě výše příjmů z vlastní činnosti je potřeba do této tabulky také zapsat druh činnosti, ze které tyto příjmy pocházejí. V neposlední řadě NNO do tabulky uvede výši účelově 9

10 nevázaných darů (určených např. na provoz a administrativu dané organizace) za poslední 3 roky a případně jejich kvalifikovaný odhad pro rok 2009/ B.3 - Přehled projektů a zdrojový rozpočet pro rok 2009 List B.3 má 2 části. Do první z nich NNO vyplní přehled projektů, které bude realizovat (plánuje realizovat) v roce 2009, jejich název a také název donátora. Do sloupce Statut projektu žadatel zapíše znak A, B, C nebo D takto: 1) v případě, že se jedná o projekt, který již žadatel realizuje a čerpá na něj finanční prostředky od donátora, pak uvede znak A 2) v případě, že donátor již daný projekt schválil a žádající NNO jej v nejbližší době začne realizovat a čerpat od donátora finanční prostředky, pak uvede znak B 3) v případě, že projektovou žádost na daný projekt NNO již podala, žádost prochází výběrovým řízením donátora a výsledek tohoto řízení dosud není znám, pak uvede znak C 4) v případě, že se daný projekt respektive projektovou žádost NNO teprve chystá podat, pak uvede znak D Do sloupce Výše projektu v Kč uvede NNO konkrétní údaj, v případě, že jej v době podávání nezná, uvede místo něj kvalifikovaný odhad (zejména v případě projektů se statusem D). Do sloupce Platby projektu NNO heslovitě napíše režim plateb, v jakém mu jsou/budou finanční prostředky na realizaci projektu donátorem vypláceny. Např. "XY% na počátku projektu, AB% po schválení závěrečné zprávy" nebo "XY% na počátku projektu, poté v intervalu 3 měsíce další platby v závislosti na schvalování monitorovacích zpráv" apod. Tento sloupec by měl žadatel vyplnit velmi jasně a stručně. Do posledních dvou sloupců tabulky NNO vyplní začátek a konec realizace daného projektu. V případě, že jí tento údaj ještě není znám, uvede zde kvalifikovaný odhad (opět zejména projekty se statusem D). Druhou část tohoto listu tvoří zdrojový rozpočet pro rok Pro zjednodušení nemá tato část určený formát, proto stačí přiložit jako část B.3.2 schválený zdrojový rozpočet ve formátu, v jakém jej NNO vytváří. Bez zdrojového rozpočtu není část B.3 považována za kompletní. Zdrojový rozpočet musí být podepsán statutárním orgánem organizace. V případě, že žadatel bude žádat o NNP, jehož splatnost bude až v roce 2010, pak přiloží obě části i pro rok Tito příjemci budou na přelomu roku 2009 a 2010 NROS vyzváni k aktualizaci těchto dat B.4 - Přehled minulých a současných půjček/úvěrů/nnp apod. za poslední 3 roky Do této tabulky žadatel uvede přehled všech minulých i současných půjček, úvěrů, NNP, povolených debetů, spotřebních úvěrů, leasingů, hypoték, kontokorentních účtů apod. za poslední 3 roky. V případě, že NNO takovýchto produktů nevyužívala, pak vytiskne tuto 10

11 tabulku prázdnou, nechá ji podepsat statutárním orgánem a přiloží ji k přihlášce v této podobě B.5 - Seznam realizovaných projektů (administrovala NROS) Do této tabulky NNO vyplní přehled všech projektů, které realizovala a které byly podpořeny NROS, tzn. že daný projekt byl podpořen z programu Globální grant, Phare, Transition Facility atd. Žadatel vždy uvede název projektu, jeho číslo, název programu a dobu, po kterou projekt trval. V případě, že žadatel nerealizoval žádný projekt, který podpořila NROS, pak tuto tabulku vytiskne prázdnou, nechá ji podepsat statutárním orgánem a přiloží ji k Přihlášce v této podobě B.6 Seznam závazků a pohledávek Do této tabulky NNO zapíše závazky a pohledávky (v uvedeném členění za soukromými subjekty a státem) plynoucí z její činnosti, které mají dobu splatnosti delší než 180, respektive 360 dnů. V případě, že NNO žádné takové závazky ani pohledávky nemá, ponechá tuto tabulku prázdnou, vytiskne ji a nechá ji takto podepsat statutárním orgánem Část C formulář žádosti Formulář žádosti se skládá ze 4 částí, první 3 jsou tabulky, do kterých žádající NNO vyplní informace o projektu, na který NNP žádá, dále vyplní podrobnosti ohledně NNP (datum splacení, jeho výši apod.), třetí část se pak týká způsobu ručení NNO zde vybere jednu ze dvou variant ručení (více viz bod 8.1 a 8.2 těchto směrnic). Poslední (čtvrtou) částí Žádosti je věcný záměr schváleného projektu (na který je NNP žádán) včetně harmonogramu realizace a rozpočtu (stačí přiložit k Žádosti formou přílohy). 11. Monitoring NNO, kterým byl NNP poskytnut Monitoring příjemců NNP bude trojího druhu: 1) Bude se jednat o monitoring podpořených NNO za účelem sběru informací potřebných pro vytvoření Kritérií, která jsou klíčovým výstupem 3P programu. Tento monitoring bude prováděn realizačním týmem programu po celou dobu trvání programu, bude se jednat o kontaktování NNO s dotazníkem týkajícím se problematiky NNP, cash flow, financování NNO, podmínek bank pro NNO apod. 2) Dále se bude jednat o monitoring podpořených NNO, které se staly příjemci NNP na dobu delší než 6 měsíců. V tomto případě bude daná NNO povinna zasílat NROS informace o podávání a schvalování průběžných zpráv projektu, na který byl NNP poskytnut. Kromě kopií průběžných zpráv bude NNO NROS zasílat také kopie výpisů z bankovního účtu pokaždé, když na něj bude připsána částka od donátora (např. v návaznosti na monitorovací zprávu). Tyto podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě o NNP. 3) Výjimečně může NROS provést také monitoring na místě a to v případě, že bude existovat podezření na neplnění podmínek programu ze strany dané NNO. 11

12 12. Informace pro žádající NNO 12.1 Složení realizačního týmu programu Realizační tým programu má 2 členy: - programová manažerka: Ing. Daniela Urbancová, - finanční manažerka: Ing. Jana Mikešová, S veškerými dotazy ohledně Přihlášek či Žádostí o NNP se prosím na NROS obracejte em na adresu (osobní ani telefonické konzultace nejsou možné). Nejpozději do 5 pracovních dnů vám bude váš dotaz zodpovězen Odevzdávání žádosti/přihlášky Žádost či přihlášku je potřeba doručit osobně či poštou na adresu (na obálku prosím napište: Program 3P, 1. výzva ): Nadace rozvoje občanské společnosti Jelení 196/ PRAHA 1 Žádost či přihlášku společně s přílohami a podpůrnými dokumenty je potřeba odevzdat v originále a v jedné kopii (celkem tedy ve dvou paré) v listinné podobě a v elektronické podobě (nejlépe na CD). 13. Přílohy Přílohou této směrnice jsou tyto dokumenty: - Smlouva o NNP (včetně související dokumentů) - Přihláška do programu - Žádost o NNP - Checklist formální kontroly přihláška - Checklist formální kontroly žádost - Prohlášení žadatele pravdivost, úplnost - Prohlášení žadatele konkurz, beztrestnost 12

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P SMĚRNICE PRO ŽADATELE o návratný nadační příspěvek leden prosinec 2014 PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P V rámci Programu překlenovací pomoci 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ 1. ÚVODEM Účelem těchto pravidel je poskytnout informace o systému grantového řízení a pomoci tak žadatelům o příspěvek připravit

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMP01 Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

13. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_ listopad 2014

13. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_ listopad 2014 13. newsletter: Listopad 2014 13. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_ listopad 2014 Vážení, V listopadu se vám dostává do ruky druhý newsletter. Jeho náplní jsou informace o Asociaci Veřejně

Více

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže METODIKA dotačních titulů města verze 2.1 platnost od zpracoval Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s. Velké nám 115 767 01 Kroměříž krok@mesto-kromeriz.cz Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel:

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru Zadavatel: Město Semily Husova čp. 82, 513 13 Semily Zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Výroba a tisk reprezentačních materiálů a propagačních předmětů pro účely prezentace ČR v rámci Zadavatel veřejné

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

1. Cíl výzvy. 2. Vymezení předmětu podpořené akce

1. Cíl výzvy. 2. Vymezení předmětu podpořené akce MAS Hustopečsko, o. s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění 1. Cíl výzvy Cílem výzvy

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod.

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. Program: Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. 1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 2. Vyúčtování programu IV. MŠMT údržba rok 2013 1. Žádosti na údržbu

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013.

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013. Smluvní strany : S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1548/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 4.6.2013 usnesením č. 909/13/RK

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH ÚŘADEM VLÁDY ČR

METODICKÝ POKYN PRO VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH ÚŘADEM VLÁDY ČR METODICKÝ POKYN PRO VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH ÚŘADEM VLÁDY ČR A PRO FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REALIZACI PROJEKTŮ PROTIDROGOVÉ POLITIKY NA ROK 2010

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 13 691/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 I. Vyhlašovatel programu Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21,

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor veřejné diplomacie Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 183 230, fax: +420 224 182 036 www.mzv.cz MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.)

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Obecná část Kód programu: Dotace pro rok: 2008 Název dotačního programu: Evidenční číslo: 1) Název

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň Obsah: I. Obecná ustanovení... 2 II. Předkládání žádostí... 2 III. Dotace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Kdy si lze zažádat o zálohu na financování projektu? Požadavek na zálohovou platbu se vyplňuje

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Místní akční skupina Bohumínsko zájmové sdružení právnických osob PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Verze příručky platná pro tréninkovou výzvu 2014 Stránka 1 z 10 Obsah MAS Bohumínsko 3 1. PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ/NABÍDEK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více