Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) SMĚRNICE PRO ŽADATELE PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P. 1. výzva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) SMĚRNICE PRO ŽADATELE PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P. 1. výzva"

Transkript

1 Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) SMĚRNICE PRO ŽADATELE PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P 1. výzva 2008/2009

2 Obsah: 1. Obecné informace o Programu překlenovací pomoci 3P Úvod Partner programu Cíle programu Oprávněnost žadatelů Základní pravidla a předpoklady Základní předpoklad Výše NNP Délka období, na které může být NNP žádán Fungování programu Přihláška do programu versus Žádost o NNP Výzva Náklady a jejich vyúčtování Náklady spojené s administrací a poskytováním NNP Způsob vyúčtování Nákladů za NNP Podmínky pro přijetí přihlášky do programu Podmínky pro schválení Žádosti o NNP Podmínky programu, které musí být splněny v okamžiku podpisu Smlouvy o NNP s NROS Ručení NNO ručí movitým či nemovitým majetkem NNO ručí blankosměnkou Výběrové řízení a jeho fáze Formuláře Přihlášky a Žádosti, povinné přílohy Část A formulář přihlášky Část B tabulky B.1 až B.6 přihlášky B.1 - Projekty za poslední 3 roky B.2 - Přehled příjmů z vlastní činnosti B.3 - Přehled projektů a zdrojový rozpočet pro rok B.4 - Přehled minulých a současných půjček/úvěrů/nnp apod. za poslední 3 roky B.5 - Seznam realizovaných projektů (administrovala NROS) B.6 Seznam závazků a pohledávek Část C formulář žádosti Monitoring NNO, kterým byl NNP poskytnut Informace pro žádající NNO Složení realizačního týmu programu Odevzdávání žádosti/přihlášky Přílohy

3 1. Obecné informace o Programu překlenovací pomoci 3P 1.1 Úvod Nestátní neziskové organizace se opakovaně dostávají do situace, kdy nemají zajištěné plynulé finanční toky. Přestože získají podporu na své projekty ze státních dotací či strukturálních fondů, platby bývají opožděné či nepravidelné. Přechodný nedostatek finančních prostředků tak může ohrozit zdárný průběh projektů i samotnou činnost. Nestátní neziskové organizace nemají většinou možnost získat překlenovací úvěry od soukromých bank, protože nenaplňují potřebná kritéria při posuzování bonity. Program překlenovací pomoci (dále jen 3P) se snaží v této situaci neziskovým organizacím pomoci. Nadace rozvoje občanské společnosti (dále jen NROS) připravila tento program ve spolupráci s Poštovní spořitelnou (dále jen PS) a získala na jeho administrativní zajištění podporu od Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (dále jen CEE TRUST). 3P je pilotním programem pro období od do Partner programu Partnerem tohoto programu je Poštovní spořitelna (dále jen PS). 1.3 Cíle programu 1. Přispět k finanční udržitelnosti neziskového sektoru v České republice prostřednictvím poskytování návratných nadačních příspěvků (dále jen NNP) na projekty již schválené orgány veřejné správy (vyjma obcí), u nichž je potřeba pomoci finančně překlenout období mezi schválením projektu a obdržením finančních prostředků na jeho realizaci či finančně překlenout období před/mezi schválením jednotlivých průběžných zpráv projektu, na něž jsou vázány dílčí platby. Dále si program klade za cíl přispět ke změnám postoje bankovního sektoru k poskytování půjček českým nestátním neziskovým organizacím (dále jen NNO). 2. Vytvořit specifická kritéria vhodná pro hodnocení úvěrových rizik českých NNO (dále jen Kritéria). 3. Zlepšit přístup českých NNO k bankovním úvěrům a ostatním službám, což významně přispěje k úspěšnému získání a čerpání veřejných finančních prostředků a následně povede k posílení neziskového sektoru v České republice. 4. Usnadnit čerpání financí ze státního rozpočtu, z rozpočtů krajů a ze strukturálních fondů EU. 2. Oprávněnost žadatelů Oprávnění žadatelé 3P programu jsou NNO v České republice splňující podmínky uvedené v bodě 3.1 a 5. této směrnice a mající tuto právní formu: - občanské sdružení, registrované a vyvíjející činnost podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, 3

4 - obecně prospěšná společnost, zřízená a registrovaná podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, - účelové zařízení církví zřízené podle zákona 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění, - nadace a nadační fond zřízené podle zákona 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění. 3. Základní pravidla a předpoklady 3.1 Základní předpoklad NNP může být poskytnut na projekt: - který již byl závazně schválen příslušným orgánem státní správy nebo kraje; - jehož aktivity budou realizovány na území ČR (s výjimkou OP Meziregionální spolupráce); - který byl podpořen z vybraných veřejných zdrojů, tzn.: ze státního rozpočtu ČR z rozpočtů krajů ze strukturálních fondů EU z různých finančních mechanismů EHP NNP nemůže být poskytnut na projekty podpořené z programů NROS. NNP nelze poskytnout na pokrytí spolufinancování projektu. NNO musí žádost o získání finanční podpory na realizaci projektu doložit relevantními doklady, např.: - rozhodnutím o přidělení státní dotace (v případě, že již toto rozhodnutí obdržela), - grantovou smlouvou (v případě, že již tuto grantovou smlouvu uzavřela), - závazným příslibem poskytnutí podpory z vybraných veřejných rozpočtů, např.: o dokladem o zahrnutí do databáze schválených projektů; o dokladem vystaveným ministerstvem (či jiným orgánem státní správy), který tuto skutečnost potvrzuje; o jinými relevantními a průkaznými doklady (je na zvážení žadatele). NROS si vyhrazuje právo tuto skutečnost u příslušného donátora ověřit. 3.2 Výše NNP Minimální výše NNP, o kterou lze žádat, je Kč, maximální výše je pak Kč. Žádná jiná omezení nejsou dána. Výše NNP však bude během výběrového procesu posuzována s ohledem na délku projektu, na celkovou výši schválených prostředků na projekt, v potaz bude brán harmonogram projektu, jeho rozpočet a v neposlední řadě také délka období, na které je NNP žádán. Je na žadateli, aby všechny tyto skutečnosti uvážil při rozhodování se o výši NNP. 4

5 3.3 Délka období, na které může být NNP žádán Maximální doba, na kterou lze návratný nadační příspěvek získat, jsou 2 roky, tato doba však zároveň nesmí být delší než je doba realizace projektu, na který je NNP žádán. Žádná jiná omezení nejsou dána. Délka tohoto období bude během výběrového procesu posuzována s ohledem na délku a charakter projektu, případně na harmonogram projektu. V případě, že příjemce obdrží splátku od orgánu státní správy či kraje dříve než předpokládal, je povinen do 15 pracovních dnů od obdržení této splátky NNP NROS vrátit. Kromě této povinnosti má příjemce rovněž povinnost oznamovací. Konkrétně musí NROS oznámit do 10 pracovních dnů, že danou splátku od orgánu státní správy či kraje obdržel. Více viz Smlouva o NNP. 4. Fungování programu 4.1 Přihláška do programu versus Žádost o NNP Pokud NNO dosud nemá závazný příslib přidělení finančních prostředků na realizaci projektu může zasláním Přihlášky projevit svůj zájem o vstup do programu. Přihláška obsahuje veškeré informace potřebné k posouzení finančního řízení příslušné NNO. Na základě jejího posouzení realizačním týmem a výběrovou komisí je příslušná NNO uvědoměna, zda její přihláška do programu byla přijata a je tedy vhodným žadatelem o NNP. Pokud se následně NNO rozhodne o NNP zažádat, stačí NROS zaslat pouze žádost o NNP. Žádostí se rozumí žádost dané NNO o NNP v konkrétní výši v Kč. Přihláška a žádost mohou být zaslány společně i samostatně. Záleží, zda má NNO v okamžiku přihlašování se do programu již schválený projekt od některého z výše uvedených donátorů. Zaslání přihlášky do programu v předstihu je výhodné v případě, kdy NNO má podány projektové žádosti o dotace, ví, že chce na financování těchto projektů použít NNP a potřebuje dobu schvalovacího procesu žádosti o NNP co nejvíce urychlit. Tzn., že přihlášku do programu, v rámci které bude ohodnoceno její finanční řízení, zašle NNO předem bez žádosti. V případě, že je do programu přijata, může poté, co obdrží potvrzení o schválení dotace, podat pouze žádost o NNP na příslušném formuláři a proces přidělení NNP tak výrazně urychlit. Žádost o NNP však musí být NROS zaslána nejpozději 3 měsíce od data přijetí přihlášky do programu, v opačném případě bude muset NNO údaje uvedené v přihlášce aktualizovat, případně potvrdit čestným prohlášením jejich platnost. 4.2 Výzva V každém roce trvání programu bude vyhlášena minimálně jedna výzva, do které se bude možné hlásit průběžně. Předpokládá se, že během každé výzvy bude zasedat hodnotící komise opakovaně podle potřeby. Žádosti a přihlášky je možno zasílat kdykoliv v průběhu vyhlášené výzvy. 5

6 Vyhlášení každé výzvy je uveřejněno na webových stránkách NROS, PS, na webových portálech pro neziskové organizace apod. Žadatelé budou individuálně informováni o termínech vyhodnocení jejich přihlášek a žádostí. 4.3 Náklady a jejich vyúčtování Náklady spojené s administrací a poskytováním NNP NNO je povinna uhradit NROS Náklady spojené s administrací a poskytováním NNP (dále jen Náklady ). Náklady se pro účely tohoto programu rozumí reálné náklady NROS spojené s poskytováním NNP. Výše Nákladu se odvíjí od referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 1-roční, a marže (přirážky) v pevné výši 1% p.a., kterou stanovila PS. Pro vyčíslení Nákladu pro NNO zvolila NROS podmínky, které jsou shodné s podmínkami vyjednanými mezi NROS a PS. To znamená, že celková bilance Nákladů NNO vůči NROS a úroků NROS vůči PS bude vyrovnaná, tzn. NROS poskytuje NNP bez zisku. Tento Náklad bude uhrazen ve 2 stejných splátkách. První splátka proběhne do 5 pracovních dnů po podpisu Smlouvy o NNP, druhá v polovině doby, na kterou byl NNP poskytnut (tento termín bude uveden ve Smlouvě o NNP a bude stanoven pro každého příjemce individuálně) Způsob vyúčtování Nákladů za NNP NNO po splacení NNP obdrží od NROS dopis s vyúčtováním Nákladů na NNP za období čerpání NNP. Celkové zaplacené Náklady (splátky Nákladů ) budou porovnány s úroky inkasovanými PS za účelový úvěr poskytnutý NROS za období, které odpovídá čerpání NNP s tím, že přeplatek bude vrácen na účet NNO, o nedoplatku bude NNO informována a vyzvána k doplacení. Náklad je koncipován tak, že varianta nedoplatku může nastat pouze ve výjimečných případech. 5. Podmínky pro přijetí přihlášky do programu Výčet všech podmínek nezbytných pro přijetí přihlášky do programu naleznou NNO ve formuláři přihlášky v bodě 3 (tabulka Podmínky 3P programu). Jedná se nejen o výčet všech podmínek, ale také o seznam všech dokumentů, které je zapotřebí k přihlášce přiložit a prokázat tak splnění těchto podmínek. Jako vhodná pomůcka pro kompletaci přihlášky a všech příloh může žadatelům sloužit Checklist formální kontroly, který je stejně jako přihláška přílohou těchto směrnic. 6. Podmínky pro schválení Žádosti o NNP Podmínka Žádající NNO byl schválen projekt příslušným orgánem Prokazující dokumenty Žádající NNO předloží věcný záměr donátorem schváleného projektu, jehož součástí bude i harmonogram realizace a 6

7 státní správy či kraje, více viz bod 3.1 těchto směrnic. rozpočet a dále relevantní dokumenty prokazující schválení projektu ze strany donátora. Výčet příkladů těchto dokumentů se nachází v bodě 3.1 těchto směrnic. 7. Podmínky programu, které musí být splněny v okamžiku podpisu Smlouvy o NNP s NROS 1. NNO musí mít založen účet u PS k přijetí NNP (stačí si jej založit před podpisem Smlouvy o NNP) a povede jej minimálně do doby jeho vrácení v souladu se Smlouvou o NNP. V případě, že NNO již má u PS veden účet, není potřeba pro účely tohoto programu zakládat účet nový. 2. Žádající NNO, pokud to podmínky daného programu/dotačního řízení umožňují, zajistí, aby na účet vedený u PS, přišla projektová splátka/dotace. 3. Žádající NNO předloží NROS (pokud tak již neučinila) rozhodnutí o dotaci/grantovou smlouvu/případně písemné vyjádření orgánu, poskytujícího podporu předkládanému projektu, na který je NNP žádán. 4. Žádající NNO předloží NROS kompletní účetní závěrku za poslední kalendářní rok (byla-li součástí přihlášky pouze předběžná účetní závěrka). 8. Ručení Podmínka ručení je velmi podstatná pro přidělení NNP, ručit lze v 3P programu dvěma způsoby. Již při podávání přihlášky o NNP musí mít žadatel otázku ručení vyjasněnu a ve formuláři žádosti uvést jakým způsobem bude za NNP ručit. Na následujících řádcích jsou vysvětleny oba možné způsoby ručení za NNP. 8.1 NNO ručí movitým či nemovitým majetkem V případě, že organizace vlastní movitý či nemovitý majetek a je připravena tímto majetkem ručit na poskytnutý NNP, pak tuto skutečnost uvede v příslušné části žádosti. Podpisem Smlouvy o NNP statutárním orgánem NNO prohlašuje, že je vlastníkem uvedeného majetku a zavazuje se, že do doby splacení NNP tento majetek neprodá, nepoužije jako zástavu ani jinak nezcizí. V případě, že NNO nesplatí NNP včas (v termínu, který je uveden ve Smlouvě o NNP), zavazuje se NNO, že použije po dohodě s NROS tento majetek k získání finančních prostředků ke splacení NNP. Tento závazek bude dále po podpisu Smlouvy o NNP zajištěn vlastní blankosměnkou na řad NROS, kterou podepíše osoba oprávněná jednat jménem příjemce jako statutární orgán. V případě, že NNO neuhradí NNP v době jeho splatnosti ani po písemném výzvě NROS a majetek, kterým se zavázala ručit byl během čerpání NNP zcizen či prodán (a nelze jej tedy použít na úhradu NNP), pak bude pro účely vyrovnání závazku mezi NROS a NNO použita právě blankosměnka. 7

8 8.2 NNO ručí blankosměnkou V případě, že žádající NNO nemá žádný majetek, kterým by mohla ručit, pak tuto skutečnost uvede na určeném místě v žádosti. Společně s podpisem Smlouvy o NNP pověřený statutární orgán NNO podepíše i vlastní blankosměnku na řad NROS avalovanou do výše 10% na libovolnou fyzickou osobu (může se jednat o statutární orgán, zaměstnance NNO, sponzora atd.). Tato osoba pak bude ručit ve výši 10% NNP svým osobním majetkem (jakožto fyzická osoba). Tzn. že v případě nesplacení NNP ani po písemném upozornění NROS, bude úhrada závazku provedena prostřednictvím blankosměnky. A to tak, že osoba, která blankosměnku avalovala uhradí 10% NNP, čímž však není dotčeno právo NROS vymáhat zbývající částku na NNO soudní cestou. Více a podrobněji o způsobech ručení v programu 3P viz Smlouva o NNP, která je přílohou těchto směrnic. 9. Výběrové řízení a jeho fáze Výběrové řízení programu má šest fází: 1. formální kontrola náležitostí a oprávněnosti žadatele (provede realizační tým programu) 2. posouzení finančního řízení NNO (provede realizační tým programu) 3. obsahová kontrola žádosti o NNP (provede realizační tým programu) 4. hodnocení přihlášek, hodnocení žádostí (provede výběrová komise programu) 5. schválení vybraných žádostí a přihlášek (provede Správní rada NROS) 6. podpis smlouvy s vybranými NNO (provede ředitelka NROS zplnomocněna předsedou Správní rady NROS) 10. Formuláře Přihlášky a Žádosti, povinné přílohy Formuláře v programu 3P jsou trojího druhu: - část A formulář přihlášky; - část B tabulky B.1 až B.7 povinné přílohy přihlášky; - část C formulář žádosti. V případě, že NNO žádá o přijetí do programu a v ten samý okamžik žádá i o NNP, zašle NROS všechny tři části (A, B i C). V případě, že se NNO pouze přihlašuje do programu, zašle NROS pouze část A a B. Část C (žádost o NNP) NROS zašle ve chvíli, kdy již bude mít podporu projektu ze strany donátora schválenu/potvrzenu/závazně přislíbenu. 8

9 10.1 Část A formulář přihlášky Část A formulář přihlášky se skládá z 4 bodů. Tato část (stejné jako ostatní části) musí být podepsána statutárním orgánem organizace. NNO by neměla zapomenout, že povinnou přílohou přihlášky jsou nejen tabulky B.1 až B.6, ale také dokumenty, prokazující splnění podmínek programu (viz bod 3 formuláře přihlášky). Kompletaci této části by měl zjednodušit Checklist formální kontroly, pomocí kterého si NNO snadno zkontroluje, zda její přihláška obsahuje všechny požadované dokumenty Část B tabulky B.1 až B.6 přihlášky Část B přihlášky tvoří 6 tabulek. Každá z nich musí být podepsána statutárním orgánem. Ne všechny tabulky musí být nutně vyplněny (podrobněji viz níže), pokud daná tabulka není pro NNO relevantní, vytiskne ji prázdnou a nechá ji takto podepsat statutárním orgánem. V případě potřeby lze do tabulek vkládat libovolný počet dalších řádků. Žadatel však musí zachovávat logiku a strukturu jednotlivých tabulek (nemazat a nevkládat další sloupce apod.) B.1 - Projekty za poslední 3 roky Do těchto tabulek žadatel zapíše realizované projekty za poslední 3 roky. Mělo by se jednat o úspěšně ukončené projekty. Do první tabulky se zapisují projekty podpořené ze strukturálních fondů EU, z fondů předvstupní pomoci EU, z finančních mechanismů EHP a jiných fondů EU. Do druhé tabulky se pak zapisují projekty podpořené orgány veřejné správy ČR (ministerstvy, kraji, obcemi, městy, městskými částmi atd.). Poslední tabulka pak slouží pro projekty, které podpořili jiní donátoři než výše uvedení. Může se jednat o projekty podpořené nadacemi, firmami, ambasádami či jinými institucemi, které NNO vnímá jako důležité a chce je zmínit B.2 - Přehled příjmů z vlastní činnosti Jak již bylo uvedeno, za poskytnutí NNP je potřeba uhradit Náklad. Jelikož tento Náklad bude pravděpodobně neuznatelným nákladem téměř ve všech typech projektů, je potřeba, aby NNO uměla generovat příjmy z vlastní činnosti a tudíž byla schopna Náklad uhradit. Do tabulky B.2 NNO zaznamená výši příjmů z vlastní činnosti za poslední 3 roky a kvalifikovaný odhad těchto příjmů pro rok V případě, že hodlá NNO zažádat o NNP se splatností až v roce 2010, vloží si do této tabulky další řádek a uvede v něm kvalifikovaný odhad příjmů z vlastní činnosti i pro rok Kromě výše příjmů z vlastní činnosti je potřeba do této tabulky také zapsat druh činnosti, ze které tyto příjmy pocházejí. V neposlední řadě NNO do tabulky uvede výši účelově 9

10 nevázaných darů (určených např. na provoz a administrativu dané organizace) za poslední 3 roky a případně jejich kvalifikovaný odhad pro rok 2009/ B.3 - Přehled projektů a zdrojový rozpočet pro rok 2009 List B.3 má 2 části. Do první z nich NNO vyplní přehled projektů, které bude realizovat (plánuje realizovat) v roce 2009, jejich název a také název donátora. Do sloupce Statut projektu žadatel zapíše znak A, B, C nebo D takto: 1) v případě, že se jedná o projekt, který již žadatel realizuje a čerpá na něj finanční prostředky od donátora, pak uvede znak A 2) v případě, že donátor již daný projekt schválil a žádající NNO jej v nejbližší době začne realizovat a čerpat od donátora finanční prostředky, pak uvede znak B 3) v případě, že projektovou žádost na daný projekt NNO již podala, žádost prochází výběrovým řízením donátora a výsledek tohoto řízení dosud není znám, pak uvede znak C 4) v případě, že se daný projekt respektive projektovou žádost NNO teprve chystá podat, pak uvede znak D Do sloupce Výše projektu v Kč uvede NNO konkrétní údaj, v případě, že jej v době podávání nezná, uvede místo něj kvalifikovaný odhad (zejména v případě projektů se statusem D). Do sloupce Platby projektu NNO heslovitě napíše režim plateb, v jakém mu jsou/budou finanční prostředky na realizaci projektu donátorem vypláceny. Např. "XY% na počátku projektu, AB% po schválení závěrečné zprávy" nebo "XY% na počátku projektu, poté v intervalu 3 měsíce další platby v závislosti na schvalování monitorovacích zpráv" apod. Tento sloupec by měl žadatel vyplnit velmi jasně a stručně. Do posledních dvou sloupců tabulky NNO vyplní začátek a konec realizace daného projektu. V případě, že jí tento údaj ještě není znám, uvede zde kvalifikovaný odhad (opět zejména projekty se statusem D). Druhou část tohoto listu tvoří zdrojový rozpočet pro rok Pro zjednodušení nemá tato část určený formát, proto stačí přiložit jako část B.3.2 schválený zdrojový rozpočet ve formátu, v jakém jej NNO vytváří. Bez zdrojového rozpočtu není část B.3 považována za kompletní. Zdrojový rozpočet musí být podepsán statutárním orgánem organizace. V případě, že žadatel bude žádat o NNP, jehož splatnost bude až v roce 2010, pak přiloží obě části i pro rok Tito příjemci budou na přelomu roku 2009 a 2010 NROS vyzváni k aktualizaci těchto dat B.4 - Přehled minulých a současných půjček/úvěrů/nnp apod. za poslední 3 roky Do této tabulky žadatel uvede přehled všech minulých i současných půjček, úvěrů, NNP, povolených debetů, spotřebních úvěrů, leasingů, hypoték, kontokorentních účtů apod. za poslední 3 roky. V případě, že NNO takovýchto produktů nevyužívala, pak vytiskne tuto 10

11 tabulku prázdnou, nechá ji podepsat statutárním orgánem a přiloží ji k přihlášce v této podobě B.5 - Seznam realizovaných projektů (administrovala NROS) Do této tabulky NNO vyplní přehled všech projektů, které realizovala a které byly podpořeny NROS, tzn. že daný projekt byl podpořen z programu Globální grant, Phare, Transition Facility atd. Žadatel vždy uvede název projektu, jeho číslo, název programu a dobu, po kterou projekt trval. V případě, že žadatel nerealizoval žádný projekt, který podpořila NROS, pak tuto tabulku vytiskne prázdnou, nechá ji podepsat statutárním orgánem a přiloží ji k Přihlášce v této podobě B.6 Seznam závazků a pohledávek Do této tabulky NNO zapíše závazky a pohledávky (v uvedeném členění za soukromými subjekty a státem) plynoucí z její činnosti, které mají dobu splatnosti delší než 180, respektive 360 dnů. V případě, že NNO žádné takové závazky ani pohledávky nemá, ponechá tuto tabulku prázdnou, vytiskne ji a nechá ji takto podepsat statutárním orgánem Část C formulář žádosti Formulář žádosti se skládá ze 4 částí, první 3 jsou tabulky, do kterých žádající NNO vyplní informace o projektu, na který NNP žádá, dále vyplní podrobnosti ohledně NNP (datum splacení, jeho výši apod.), třetí část se pak týká způsobu ručení NNO zde vybere jednu ze dvou variant ručení (více viz bod 8.1 a 8.2 těchto směrnic). Poslední (čtvrtou) částí Žádosti je věcný záměr schváleného projektu (na který je NNP žádán) včetně harmonogramu realizace a rozpočtu (stačí přiložit k Žádosti formou přílohy). 11. Monitoring NNO, kterým byl NNP poskytnut Monitoring příjemců NNP bude trojího druhu: 1) Bude se jednat o monitoring podpořených NNO za účelem sběru informací potřebných pro vytvoření Kritérií, která jsou klíčovým výstupem 3P programu. Tento monitoring bude prováděn realizačním týmem programu po celou dobu trvání programu, bude se jednat o kontaktování NNO s dotazníkem týkajícím se problematiky NNP, cash flow, financování NNO, podmínek bank pro NNO apod. 2) Dále se bude jednat o monitoring podpořených NNO, které se staly příjemci NNP na dobu delší než 6 měsíců. V tomto případě bude daná NNO povinna zasílat NROS informace o podávání a schvalování průběžných zpráv projektu, na který byl NNP poskytnut. Kromě kopií průběžných zpráv bude NNO NROS zasílat také kopie výpisů z bankovního účtu pokaždé, když na něj bude připsána částka od donátora (např. v návaznosti na monitorovací zprávu). Tyto podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě o NNP. 3) Výjimečně může NROS provést také monitoring na místě a to v případě, že bude existovat podezření na neplnění podmínek programu ze strany dané NNO. 11

12 12. Informace pro žádající NNO 12.1 Složení realizačního týmu programu Realizační tým programu má 2 členy: - programová manažerka: Ing. Daniela Urbancová, - finanční manažerka: Ing. Jana Mikešová, S veškerými dotazy ohledně Přihlášek či Žádostí o NNP se prosím na NROS obracejte em na adresu (osobní ani telefonické konzultace nejsou možné). Nejpozději do 5 pracovních dnů vám bude váš dotaz zodpovězen Odevzdávání žádosti/přihlášky Žádost či přihlášku je potřeba doručit osobně či poštou na adresu (na obálku prosím napište: Program 3P, 1. výzva ): Nadace rozvoje občanské společnosti Jelení 196/ PRAHA 1 Žádost či přihlášku společně s přílohami a podpůrnými dokumenty je potřeba odevzdat v originále a v jedné kopii (celkem tedy ve dvou paré) v listinné podobě a v elektronické podobě (nejlépe na CD). 13. Přílohy Přílohou této směrnice jsou tyto dokumenty: - Smlouva o NNP (včetně související dokumentů) - Přihláška do programu - Žádost o NNP - Checklist formální kontroly přihláška - Checklist formální kontroly žádost - Prohlášení žadatele pravdivost, úplnost - Prohlášení žadatele konkurz, beztrestnost 12

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P SMĚRNICE PRO ŽADATELE o návratný nadační příspěvek leden prosinec 2014 PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P V rámci Programu překlenovací pomoci 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Společnost Plzeň 2015, o. p. s. vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s vizí a cíli projektu

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Zadavatel: Obec Brod nad Dyjí Brod nad Dyjí 45 691 81 Březí IČ: 00283045 V Brodě nad Dyjí 23.1.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Výzva k podání

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ 1. Identifikační údaje MAS Lašsko PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Zadavatel:

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska Společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s

Více

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ 1. ÚVODEM Účelem těchto pravidel je poskytnout informace o systému grantového řízení a pomoci tak žadatelům o příspěvek připravit

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU POKYNY K VYPLNĚNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.1 platnost od 1. března 2011 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska o.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí (dále jen

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod.

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. Program: Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. 1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 2. Vyúčtování programu IV. MŠMT údržba rok 2013 1. Žádosti na údržbu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin. Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin. Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015 Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015 16. října 2014 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 24/2014 o poskytování neinvestičních

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016

DOTAČNÍ PROGRAM. Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016 Lichtenštejnský palác Úřadu vlády ČR 20. srpna 2015 Účel dotace Podpora projektů, které jsou v souladu s Evropskou

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Identifikace organizace

Identifikace organizace Číslo žádosti (vyplní nadace) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU, Nadačního fondu FRAGILIS se sídlem Na Pomezí 19, 15000 Praha 5, Česká Republika, zapsaném v nadačním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM Podpora činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit a zájmové činnosti na území městyse Nedvědice Článek 1 Základní

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

VZOR Programu podpory... Program podpory pro "oblast"

VZOR Programu podpory... Program podpory pro oblast 1. Základní rámec Programu VZOR Programu podpory... Program podpory pro "oblast" 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

Výzva k podání nabídky zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky zadávací dokumentace Veřejný zadavatel, město Loštice, oznamuje provedení výběrového řízení na poskytnutí investičního překlenovacího úvěru na akci Město Loštice - Modernizace kulturního

Více

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.)

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Obecná část Kód programu: Dotace pro rok: 2008 Název dotačního programu: Evidenční číslo: 1) Název

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU METODICKÝ POKYN PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Č.J.: 20398/2015-54 FINANCOVÁNÍ PROGRAMU PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 117D71300 VERZE: ČERVEN 2015

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu Podmínky dotačního programu 15SMR01 Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014 Forma dotace Lhůta pro podávání žádostí PRK neinvestiční dotace Strategické

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku od Občanského sdružení V Remízku

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku od Občanského sdružení V Remízku Žádost číslo: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku od Občanského sdružení V Remízku I. ÚDAJE O ŽADATELI Název organizace/jméno žadatele: (Uveďte úplný název Vaší organizace nebo jméno) Sídlo organizace/

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 1.12.2014 Č. j. Věc:

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pro rok 2015. 1. Název programu Grantový program v oblasti ţivotního prostředí

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pro rok 2015. 1. Název programu Grantový program v oblasti ţivotního prostředí číslo VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pro rok 2015 1. Název programu Grantový program v oblasti ţivotního prostředí 1.1 Témata programu Grantový program je vyhlášen pro tato

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla )

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla ) Obec Hrádek Zastupitelstvo obce Hrádek dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola. Ing. Tomáš Kolář

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola. Ing. Tomáš Kolář PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola Ing. Tomáš Kolář Žádost o proplacení výdajů projektu pouze 22. kolo Pravidla - Žádost o proplacení

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

3. Finanční rámec Programu Finanční rámec udává základní přehled finančních možností a podmínek Programu.

3. Finanční rámec Programu Finanční rámec udává základní přehled finančních možností a podmínek Programu. Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 20 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český

Více

A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 18, 412 01 Litoměřice telefon (ústředna) :+420 416 723 131 fax :+420 416 723 530 e-mail : mjanosik@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ00830488 IČ : 00830488 bank.spojení

Více