vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž č. 2004/04 retail (dále jen Soutěž ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž č. 2004/04 retail (dále jen Soutěž ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")"

Transkript

1 Ing. Michaela Huserová, správce konkursní podstaty Union banka, a.s. v likvidaci, IČ: , se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635, PSČ (dále jen Vyhlašovatel ), podle ustanovení 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění ( Obchodní zákoník ) 1. Předmět Soutěže vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž č. 2004/04 retail (dále jen Soutěž ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky") Předmětem Soutěže je úplatné postoupení vybraných pohledávek společnosti Union banka, a.s. v likvidaci, IČ: , se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635, PSČ (dále jen "Úpadce") jako věřitele za třetími osobami (dále jen Pohledávky ), a to tzv. retailových pohledávek, tj. zejména pohledávek vzniklých z (i) (ii) úvěrů za fyzickými osobami a debetních zůstatků na běžných účtech (v CZK i cizí měně), a to jak povolených (v několika produktových variantách), tak i nepovolených, které vznikly např. zpoplatněním určitých služeb nebo výběrem z bankomatu, a to způsobem stanoveným v těchto Podmínkách a Rámcové smlouvě o postoupení pohledávek podle článku 7 těchto Podmínek. Vybrané údaje charakterizující Pohledávky uvedené výše v tomto článku 1 Podmínek, jakož i vybrané podklady a dokumenty vztahující se k některým Pohledávkám, které má Vyhlašovatel k dispozici dle interní evidence Úpadce ke dni (dále jen Rozhodný den 1 ) a jejichž zpřístupnění umožní technické a administrativní možnosti Vyhlašovatele, budou účastníkům Soutěže zpřístupněny v souladu s článkem 10 těchto Podmínek. K Rozhodnému dni 1 Úpadce eviduje následující počet a evidovanou výši Pohledávek, které jsou předmětem této obchodní veřejné soutěže: (i) (ii) Pohledávky z úvěrů za fyzickými osobami: - počet: (slovy: dva tisíce dvě stě patnáct Pohledávek), - součet evidované výše těchto Pohledávek: ,77 Kč (slovy: sto dvacet osm milionů sto čtyřicet sedm tisíc dvě stě šedesát pět korun českých sedmdesát sedm haléřů); Pohledávky z debetních zůstatků: - počet: (slovy: osm tisíc šedesát čtyři Pohledávky), - součet evidované výše těchto Pohledávek: ,29 Kč (slovy: šedesát tři milionů tři sta padesát sedm tisíc čtyři sta osmnáct korun českých dvacet devět haléřů). Postoupení Pohledávek na základě výsledků Soutěže bude uskutečněno jako postoupení sporných, resp. obtížně vymahatelných pohledávek Úpadce mimo dražbu podle 27 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání, v platném znění. Vyhlášení této Soutěže bylo schváleno věřitelským výborem Úpadce dne Postoupení Pohledávek na základě výsledků Soutěže bylo schváleno usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 33 K 10/ ze dne Vyhlašovatel Soutěže Vyhlašovatelem Soutěže je Ing. Michaela Huserová, správce konkursní podstaty Union banka, a.s. v likvidaci, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635, PSČ

2 Kontaktní osobou Vyhlašovatele je pan Ing. Robert Korselt, tel.: nebo , fax: , 3. Kvalifikační předpoklady Účastník podávající návrh musí prokázat, že: (a) není v úpadku, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, nebylo povoleno vyrovnání, nebylo proti němu zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení, návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku úpadce a účastník (pokud je právnickou osobou) není v likvidaci; (b) nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. Je-li účastník právnickou osobou, vztahuje se tato podmínka na statutární orgán účastníka, resp. všechny jeho členy; je-li účastník zahraniční osobou s organizační složkou v České republice, vztahuje se tato podmínka i na vedoucího organizační složky; (c) účastník existuje, tzn. je fyzickou osobou plně způsobilou k právním úkonům či jako právnická osoba řádně vznikl a tato existence trvá; (d) účastník ani osoba, která je ve vztahu k němu osobou ovládající či ovládanou ani osoba, která je společně s účastníkem ovládaná stejnou osobou, či osoba, se kterou účastník tvoří koncern, vše ve smyslu ustanovení 66a a násl. Obchodního zákoníku (tyto osoby dále společně jen Skupina ) nemají vůči Vyhlašovateli nebo Úpadci žádné závazky; (e) účastník ani jiná osoba ze Skupiny není účastníkem žádného soudního či rozhodčího řízení vedeného proti Vyhlašovateli nebo Úpadci; (f) s výjimkou účastníka se jiná osoba ze Skupiny neúčastní Soutěže; (g) účastník nejedná v souvislosti se Soutěží ve spolupráci či ve vzájemném srozumění s jiným účastníkem Soutěže; (h) je způsobilý po pravdě učinit prohlášení o původu a dostatku finančních prostředků potřebných pro splnění závazků, jež mu vzniknou ve vztahu k Vyhlašovateli v případě, že jeho návrh na uzavření Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek bude Vyhlašovatelem přijat; a (i) účastník ani jiná osoba ze Skupiny nebyla a není účastníkem žádného soudního či rozhodčího řízení vedeného proti České konsolidační agentuře (včetně jejím právním předchůdcům) či Slovenské konsolidační, a.s. souvisejícího s postupováním pohledávek. Účastník musí prokázat splnění kvalifikačních předpokladů výše uvedených pod písmenem (a) až (i) čestným prohlášením. Pro účely prokázání kvalifikačního předpokladu uvedeného v bodě (c) výše je účastník povinen dále doložit originály či úředně ověřené kopie příslušných dokumentů (tj. u osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku atd.). Spolu s prokázáním kvalifikačních předpokladů je účastník povinen v rámci návrhu Vyhlašovateli předložit prohlášení o původu a dostatku finančních prostředků. Závazný text (a) čestných prohlášení prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů a (b) prohlášení o původu a dostatku finančních prostředků si účastníci mohou vyzvednout způsobem a za podmínek stanovených v článku 5 těchto Podmínek. Účastník je oprávněn do závazných textů výše uvedených prohlášení doplnit na vyznačených místech výhradně svou obchodní firmu, sídlo, ostatní identifikační údaje, identifikaci a úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat za nebo jménem účastníka a datum podpisu příslušného prohlášení. Neprokázání kvalifikačních předpokladů požadovaným způsobem a nepředložení prohlášení o původu a dostatku finančních prostředků výše uvedeným způsobem bude posuzováno jako nesplnění podmínek Soutěže s následkem nezahrnutí návrhu účastníka do Soutěže. 2

3 4. Požadovaná struktura a způsob zpracování návrhu Pro přehledné posouzení a hodnocení návrhů Vyhlašovatel požaduje předložení návrhu v tomto jednotném členění: (a) titulní list návrhu obsahující uvedení čísla vyhotovení a označení, zda jde o originál či kopii, dále označení této Soutěže a identifikační údaje účastníka; (b) druhý list s obsahem návrhu uvádějícím jednotlivé části, strany a počet příloh; (c) určení jedné kontaktní osoby účastníka pro veškerou komunikaci s Vyhlašovatelem, včetně telefonického a faxového, popř. ového spojení a adresy k doručování písemností; (d) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a prohlášení o původu a dostatků finančních prostředků podle článku 3 těchto Podmínek; (e) jedno vyhotovení řádně vyplněného a podepsaného návrhu Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek včetně všech jejích příloh tak, jak je popsána v článku 7 těchto Podmínek, tzn. včetně přílohy č. 2 Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek s vyplněnou výší navrhované Úplaty za postoupení předmětných pohledávek umístěné v zalepené obálce a pevně spojené s Rámcovou smlouvou o postoupení pohledávek; a (f) potvrzení o složení jistoty podle článku 9 těchto Podmínek. Návrh musí mít strukturu uvedenou v tomto článku 4, písm. (a) až (f) těchto Podmínek. Jednotlivé listy návrhu nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Návrh musí být zpracován v českém jazyce a na bílém papíru formátu A4. Návrh bude předložen ve dvou vyhotoveních, přičemž vyhotovení č. 1 bude obsahovat originály výše uvedených dokumentů a vyhotovení č. 2 bude obsahovat úplnou kopii vyhotovení č. 1. Obě vyhotovení návrhu budou zabezpečena proti manipulaci, tj. provázána šňůrkou s přelepením volných konců a opatřena na přelepu razítkem, popřípadě podpisem účastníka. Obě vyhotovení návrhu budou předána způsobem stanoveným v článku 11 těchto Podmínek v jedné uzavřené obálce (balíčku) označené nápisem: NEOTVÍRAT-SOUTĚŽ- POHLEDÁVKY č. 2004/04 retail, která bude uzavřena a opatřena proti nedovolené manipulaci na místě uzavření razítkem, popřípadě podpisem účastníka. 5. Způsob získání dokumentů vztahujících se k Soutěži a povinnost účastníka uhradit nevratný Administrativní poplatek Na internetových stránkách Úpadce je možné nahlédnout do textu následujících dokumentů vztahujících se k Soutěži: (a) Řádu informační místnosti specifikovaného v článku 10 těchto Podmínek; (b) čestných prohlášení prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů a prohlášení o původu a dostatku finančních prostředků specifikovaných v článku 3 těchto Podmínek. Každý účastník Soutěže je povinen uhradit Vyhlašovateli nevratný administrativní poplatek ve výši Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) určený na úhradu nákladů spojených s přípravou a organizací Soutěže. Účastník není oprávněn žádat o vrácení administrativního poplatku, a to ani v případě, že se Soutěže následně nezúčastní (nepodá návrh) či nevyužije možnosti seznámení se s podklady a dokumenty podle článku 10 Podmínek, jeho návrh bude odmítnut či Soutěž bude ze strany Vyhlašovatele z jakéhokoli důvodu zrušena. Administrativní poplatek musí být účastníkem uhrazen na bankovní účet Vyhlašovatele, č.ú.: /3500 u ING Bank N.V., pobočka Praha, variabilní symbol: , specifický symbol: IČ, popřípadě rodné číslo účastníka, IBAN: CZ (dále jen Administrativní poplatek ). V období od vyhlášení Soutěže do dne, který předchází dni, kdy končí možnost vstupu do Informační místnosti podle článku 10 těchto Podmínek, je účastník (resp. zájemce o účast 3

4 v Soutěži) po uhrazení Administrativního poplatku specifikovaného výše v tomto článku 5 Podmínek oprávněn si vyzvednout závazný text stejnopisů následujících dokumentů v listinné podobě: (a) vzor Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek bez jednotlivých příloh; (b) Dohoda o zachování důvěrnosti informací specifikovaná v článku 8 těchto Podmínek; (c) Smlouva o nakládání s jistotou specifikovaná v článku 9 těchto Podmínek; (d) Řád informační místnosti specifikovaného v článku 10 těchto Podmínek; (e) vzor seznamu všech osob, které jsou oprávněny se jménem účastníka či za účastníka seznamovat s vybranými podklady a dokumenty v Informační místnosti způsobem podle článku 10 těchto Podmínek, a to u Kontaktní osoby Vyhlašovatele, počínaje dnem 16. června 2004 vždy v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. Tyto další dokumenty lze u Kontaktní osoby vyzvednout nejpozději v den, který předchází dni, ve kterém končí lhůta pro podání návrhů podle článku 12 Podmínek. Podmínkou poskytnutí závazných textů stejnopisů ostatních dokumentů, které jsou nutné pro podání návrhu, zejména (a) Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek, včetně jejích příloh specifikované v článku 7 těchto Podmínek; (b) Čestných prohlášení prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů a prohlášení o původu a dostatku finančních prostředků specifikovaných v článku 3 těchto Podmínek; je kromě uhrazení Administrativního poplatku specifikovaného v tomto článku 5 Podmínek uzavření Dohody o zachování důvěrnosti informací v souladu s článkem 8 těchto Podmínek, uzavření Smlouvy o nakládání s jistotou a složení jistoty v souladu s uzavřenou Smlouvou o nakládání s jistotou dle článku 9 těchto Podmínek. Tyto další dokumenty v listinné podobě si je účastník oprávněn vyzvednout poté, co dojde ke splnění výše uvedených podmínek a jejich splnění účastník prokáže Kontaktní osobě, a to u Kontaktní osoby Vyhlašovatele vždy v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. Tyto další dokumenty lze u Kontaktní osoby vyzvednout nejpozději v den, který předchází dni, ve kterém končí lhůta pro podání návrhů podle článku 12 Podmínek. 6. Formální požadavky kladené Vyhlašovatelem na dokumenty vztahující se k Soutěži Vyhlašovatel trvá na tom, aby příslušný počet veškerých dokumentů, které si je účastník oprávněn vyzvednout u Kontaktní osoby Vyhlašovatele v souladu s těmito Podmínkami (zejména v souladu s článkem 5 těchto Podmínek) účastník doložil Vyhlašovateli zpět ve stejnopisu, který si v listinné podobě převzal od Kontaktní osoby. V případě, že dojde z poškození, chybnému vyplnění či jakékoli jiné formě poškození kteréhokoli vyzvednutého stejnopisu, je účastník povinen si vyzvednout od Kontaktní osoby stejnopis nový. Veškeré dokumenty související se Soutěží, které mají být opatřeny podpisem účastníka, musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy osoby oprávněné jednat jménem nebo za účastníka. Oprávnění osoby jednat za účastníka či jménem účastníka v souvislosti se Soutěží musí být vždy doloženo: (a) (b) výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě z jiné obdobné zákonné evidence; nebo v případě, že oprávnění jednat nevyplývá z výše uvedeného výpisu: dokumentem prokazujícím zvolení či jmenování do funkce statutárního orgánu účastníka či jiným obdobným dokumentem, ze kterého vyplývá oprávnění jednat jménem účastníka; nebo zvláštní plnou mocí výslovně opravující zmocněnce k zastupování v souvislosti se Soutěží. 4

5 Veškeré dokumenty prokazující splnění podmínek Soutěže nesmí být starší 90 dnů a musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. 7. Rámcová smlouva o postoupení pohledávek Závazný text Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek, včetně příloh, si účastníci mohou vyzvednout způsobem a za podmínek stanovených v článku 5 těchto Podmínek. Navrhovaná celková výše úplaty za postoupení všech Pohledávek musí být účastníkem doplněna do Přílohy č. 2 k Rámcové smlouvě o postoupení pohledávek (dále jen Úplata ). Výše Úplaty bude účastníkem doplněna v korunách českých. Příloha č. 2 bude obsažena v zalepené obálce zabezpečené proti manipulaci, tj. opatřené na přelepu razítkem, popřípadě podpisem účastníka a neoddělitelně připojena k Rámcové smlouvě o postoupení pohledávek. Důvodem je skutečnost, že obálka s Přílohou č. 2 bude Vyhlašovatelem otevřena pouze v případě, že Vyhlašovatel v rámci hodnocení návrhu zjistí, že účastník splnil všechny ostatní podmínky pro účast v Soutěži (tj. zejména řádně prokázal splnění kvalifikačních předpokladů). Jednotlivé Pohledávky budou na účastníka, jehož návrh byl v souladu s články 13 a 14 těchto Podmínek přijat, postoupeny na základě zvláštní smlouvy o postoupení pohledávek v souladu a za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě o postoupení pohledávek. Výše úplaty za postoupení jednotlivých Pohledávek bude určena v souladu s podmínkami stanovenými v Rámcovém smlouvě o postoupení pohledávek. Účastník je oprávněn do textu návrhů Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek a všech jejích příloh doplnit na vyznačených místech výhradně svou obchodní firmu, sídlo, ostatní identifikační údaje, identifikaci a úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat za nebo jménem účastníka a datum podpisu Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek. Do Přílohy č. 2 je účastník povinen doplnit dále výši celkové Úplaty. 8. Dohoda o zachování důvěrnosti informací Závazný text Dohody o zachování důvěrnosti informací si účastníci mohou vyzvednout způsobem a za podmínek stanovených v článku 5 těchto Podmínek. Účastník je oprávněn do textu návrhu Dohody o zachování důvěrnosti informací doplnit na vyznačených místech výhradně svou obchodní firmu, sídlo, ostatní identifikační údaje a dále identifikaci a úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat za účastníka nebo jménem účastníka. 9. Jistota, Smlouva o nakládání s jistotou Účastník je povinen složit částku ve výši Kč (slovy: deset milionů korun českých) jako jistotu ve smyslu Smlouvy o nakládání s jistotou na bankovní účet Vyhlašovatele určený ve Smlouvě o nakládání s jistotou, a to tak, aby byla na bankovním účtu Vyhlašovatele tato částka připsána nejpozději v den, který předchází dni, kdy končí možnost vstupu do Informační místnosti podle článku 10 těchto Podmínek. Složení jistoty musí být ze strany účastníka prokázáno ve formě potvrzení banky o odeslání částky na bankovní účet Vyhlašovatele specifikovaný ve Smlouvě o nakládání s jistotou. Jistota je řádně složena dnem, kdy jsou příslušné finanční prostředky připsány na účet Vyhlašovatele. Podmínky uvolnění složené jistoty z účtu Vyhlašovatele ve prospěch účastníka či ve prospěch Vyhlašovatele jsou upraveny ve Smlouvě o nakládání s jistotou. Závazný text Smlouvy o nakládání s jistotou si účastníci mohou vyzvednout způsobem a za podmínek stanovených v článku 5 těchto Podmínek. Účastník je oprávněn do Smlouvy o nakládání s jistotou doplnit na vyznačených místech výhradně svou obchodní firmu, sídlo, ostatní identifikační údaje a dále identifikaci a úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat za účastníka nebo jménem účastníka. 5

6 10. Poskytnutí podkladů a dokumentů pro právní a ekonomické šetření ohledně Pohledávek, Řád informační místnosti Účastník je oprávněn poté, co (a) (b) (c) (d) (e) (f) uzavře Dohodu o zachování důvěrnosti informací, a to v souladu článkem 8 těchto Podmínek; uzavře Smlouvu o nakládání s jistotou, složí jistotu na účet Vyhlašovatele specifikovaný ve Smlouvě o nakládání s jistotou a prokáže složení jistoty způsobem podle článku 9 těchto Podmínek; předloží Kontaktní osobě seznam všech osob, které jsou oprávněny se za účastníka seznamovat s vybranými podklady a dokumenty v Informační místnosti způsobem podle článku 10 těchto Podmínek, jehož vzor si vyzvedl způsobem podle článku 5 Podmínek; zaváže se dodržovat Řád informační místnosti podpisem jeho písemného vyhotovení a toto předloží Kontaktní osobě v souladu s podmínkami článku 10 těchto Podmínek; prokáže Kontaktní osobě uhrazení nevratného Administrativního poplatku specifikovaného v článku 5 těchto Podmínek; a potvrdí podpisem písemného vyhotovení Přehledu dokumentů a podkladů vztahujících se k Pohledávkám a zpřístupněných v Informační místnosti (dále jen Přehled dokumentů ), že mu bylo umožněno nahlédnout do seznamu dokumentů a podkladů uvedeného v tomto Přehledu dokumentů a že bere na vědomí, že v případě, že tento Přehled dokumentů neodpovídá skutečně v Informační místnosti zpřístupněným dokumentům, má povinnost na tuto skutečnost upozornit Kontaktní osobu (zpřístupnění Přehledu dokumentů účastníkovi k podpisu je podmíněno splněním podmínek uvedených pod písmeny (a) až (e) tohoto článku 10 Podmínek); seznámit se s vybranými podklady a dokumenty vztahujícími se k Pohledávkám, které má Úpadce dle interní evidence k Rozhodnému dni 1 k dispozici a jejichž zpřístupnění umožní technické a administrativní možnosti Vyhlašovatele a provést právní, ekonomické či jiné šetření, které považuje za vhodné. Možnost seznámení se s těmito podklady a dokumenty bude mít účastník, který splní výše uvedené podmínky, v období od do včetně, každý den včetně sobot a neděle od 8:00 do 17:00 hodin s tím, že dne pouze do hodin, v budově na adrese: Ostrava-Moravská Ostrava, ul. Sadová č. 7, PSČ: (dále jen Informační místnost ). Výše uvedené podklady a kopie dokumentů budou účastníkům zpřístupněny k nahlédnutí v elektronické podobě na počítačích Úpadce umístěných v Informační místnosti. Podrobnější pravidla procesu seznámení se s podklady a dokumenty vztahujícími se k Pohledávkám v Informační místnosti stanoví Vyhlašovatel v Řádu informační místnosti, jehož závazný text si účastníci mohou vyzvednout způsobem a za podmínek stanovených v článku 5 těchto Podmínek. Účastník je oprávněn do textu Řádu informační místnosti doplnit na vyznačených místech výhradně svou obchodní firmu, sídlo, ostatní identifikační údaje a dále identifikaci a úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat za účastníka nebo jménem účastníka. Veškeré údaje a podklady a dokumenty vztahující se k Pohledávkám, které budou zpřístupněny v Informační místnosti, budou odpovídat evidenci Úpadce k Rozhodnému dni 1 s tím, že ke dni otevření Informační místnosti Vyhlašovatel v Informační místnosti zpřístupní i přehled plateb, které Úpadce obdržel od dlužníků v období ode dne následujícího po Rozhodném dne 1 do včetně ( Rozhodný den 2 ). 6

7 Pokud se účastník nedostaví k seznámení s podklady a dokumenty v Informační místnosti způsobem a za podmínek uvedených v tomto článku 10 Podmínek, bude tato skutečnost důvodem pro nezařazení návrhu účastníka do Soutěže. 11. Způsob podávání návrhů Soutěžní návrhy účastníci Soutěže doručí na adresu: JUDr. Jarmila Valigurová, notář se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 28.října 41/3138, PSČ , a to doporučenou zásilkou nebo osobně. Osobní předání je možné v pracovní dny, pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod., v pátek od 8:00 do 15:00 hod. 12. Lhůta pro podání návrhů Návrhy vyhotovené v souladu s Podmínkami musí být doručeny nejpozději do do hodin. 13. Způsob hodnocení návrhů Jediným kriteriem pro hodnocení návrhů je výše celkové Úplaty. 14. Oznámení výsledků Soutěže Vyhlašovatel oznámí účastníku, jehož návrh na uzavření Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek byl vyhodnocen jako nejvýhodnější a Vyhlašovatelem přijat, přijetí jeho návrhu do třiceti (30) dnů ode dne, kdy v souladu s článkem 12 Podmínek končí lhůta pro podání návrhů. Účastníku, jehož návrh byl vyhodnocen jako druhý (2.) v pořadí, Vyhlašovatel tuto skutečnost oznámí do třiceti (30) dnů ode dne, kdy v souladu s článkem 12 Podmínek končí lhůta pro podání návrhů s tím, že tento účastník je svým návrhem vázán do doby, kdy mu Vyhlašovatel oznámí, že jeho návrh přijal (v případě, že dojde k zániku Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené na základě této Soutěže s vítězným účastníkem zejména např. z důvodu prodlení s úhradou Úplaty za postoupení Pohledávek) či do doby, kdy mu oznámí, že jeho návrh odmítá. Vyhlašovatel je oprávněn přijmout návrh uchazeče, který byl vyhodnocen jako druhý (2.) v pořadí poté, co dojde k zániku Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek s vítězným uchazečem s tím, že přijetí návrhu tomuto uchazeči písemně oznámí. Účastníkům, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvhodnější či jako druhý (2.) v pořadí, zašle Vyhlašovatel oznámení o tom, že jejich návrh odmítá do třiceti (30) dnů ode dne, kdy v souladu s článkem 12 Podmínek končí lhůta pro podání návrhů. Po dobu trvání této lhůty jsou účastníci, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvhodnější či jako druhý (2.) v pořadí, svými návrhy vázáni. Každý účastník je svým návrhem vázán do doby, než jeho návrh bude způsobem podle tohoto článku 14 Podmínek přijat či odmítnut. Bez ohledu na výše uvedené vždy platí, že závaznost všech návrhů zaniká nejpozději uplynutím šedesátého (60.) dne ode dne, kdy v souladu s článkem 12 Podmínek končí lhůta pro podání návrhů. Oznámení dle tohoto článku budou účastníkům ze strany Vyhlašovatele doručena prostřednictvím faxu na faxové číslo a k rukám osoby podle jejich specifikace v podaném návrhu (dle článku 4 písm. c) těchto Podmínek je navrhovatel pro tyto účely takové faxové číslo i osobu povinen výslovně označit). Současně bude originál oznámení odeslán účastníkovi i doporučenou poštou. Za okamžik doručení oznámení Vyhlašovatele zaslané účastníkovi podle tohoto článku 14 Podmínek se považuje odeslání oznámení faxem, opatřené automatickým potvrzením o bezchybném přenosu dat. 15. Vyhrazená práva Vyhlašovatele a ostatní podmínky Soutěže V případě, že účastník poruší kteroukoli podmínku Soutěže, zejména povinnost uloženou těmito Podmínkami, Dohodou o zachování důvěrnosti, Řádem informační místnosti, Smlouvou o nakládání s jistotou či pokynem Vyhlašovatele, Kontaktní osoby či osoby pověřené Vyhlašovatelem přítomné v Informační místnosti či v případě, že se Vyhlašovatel bude důvodně domnívat, že jakékoli tvrzení či prohlášení účastníka je nepravdivé, neúplné či 7

8 nesprávné, je Vyhlašovatel oprávněn návrh tohoto účastníka nezahrnout do Soutěže, případně ze Soutěže vyloučit či návrh odmítnout. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo na základě svého uvážení měnit, popř. doplňovat Podmínky či Soutěž zrušit. Vyhlašovatel je oprávněn změnit Podmínky zejména tím, že: (a) vyjme jednu nebo více Pohledávek ze souboru Pohledávek, které jsou předmětem Soutěže, a to nejpozději poslední den lhůty pro seznamování s podklady a dokumenty v Informační místnosti dle článku 10 Podmínek; (b) změní závazný text Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek podle článku 7 těchto Podmínek. Soutěž je vyhlášena níže uvedeného dne uveřejněním těchto Podmínek na internetové adrese Vyhlašovatele Jakákoli změna Soutěže, její doplnění, popřípadě zrušení bude uveřejněno stejným způsobem jako tyto Podmínky a uveřejněna v Informační místnosti, pokud k této změně dojde v období podle článku 10 Podmínek, a účastníci, kteří si vyzvedli závazné texty dokumentů vztahujících se k Soutěži, budou o těchto skutečnostech písemně vyrozuměni. Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na Soutěži. Účastníci nejsou oprávněni své návrhy odvolat. V Ostravě dne Ing. Michaela Huserová správce konkursní podstaty Union banka, a.s. v likvidaci 8

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a ostatního majetku společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen Insolvenční

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Vyhlašovatel Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČ 00255661, IDS

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Obchodní firma: ČEPRO, a.s. Čl. 1. Vyhlašovatel se sídlem: Praha 7, Dělnická 12, PSČ: 170 04, IČ: 60193531

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

A. Výzva pro uchazeče

A. Výzva pro uchazeče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A. Výzva pro uchazeče k podání nabídky na zakázku na stavební práce PROJEKT reg.č. CZ.1.12/3.3.00/15.00857 HOTEL U SPORTOVNÍHO AREÁLU VÉSKA Tento projekt bude spolufinancován ze strukturálních

Více

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz Obec Kublov 267 41 Kublov 199, okr. Beroun tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz A : B : C : OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více