Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.)"

Transkript

1 Jan Hus: DCERKA (O poznání pravé cesty k spasení.)

2 Slyš, dcerko, a viz a pøichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a pøichyl vùlí ucho své pilnì, abys slyšíc rozumìla, rozumìjíc, toho, co bude psáno, piha byla; a jsouc piana, abys naplnila, naplníc odplatu vìènou vzala a s chotìm svým Ježíšem, pravým Bohem a pravým èlovìkem, pøebývala, jenž panenství zvelebil nad jiné stavy, ráèiv se z èisté panny naroditi a panicem býti, aby nám i panenství i panictví potvrdil a nad jiné zvelebil a povýšil. To slyš, dcerko, jež jsi jemu panenství zaslíbila: slyš, dcerko, a pøichyl ucho své a viz, že chci, abys poznala sebe, vìdouc ke komu jsi podobná stvoøena; druhé, abys poznala své svìdomí; tøetí, abys poznala nynìjšího života bídu; ètvrté, abys poznala zdejšího pøíbytku pokušení; páté, abys poznala tøi nepøátele; šesté, abys právì se kála; sedmé, abys dùstojenství duše vážila; osmé, abys k budoucímu soudu pilnì hledìla; deváté, abys život vìèný vážila; desáté, abys Pána Boha nade všechny vìci nejvíce milovala. A v tom tento spisek koneènì chci zavøíti. KAPITOLA PRVNÍ Slyš, dcerko, a viz a pøichyl ucho své, že jsem øekl nejprvé, abys sebe poznala, vìdouc, ke komu jsi podobná stvoøena. Nebuï jako ti, již mnohé vìci umìjí, ale sami sebe neznají; na jiné lidi hledí, ale samci sebe nepomní. Ty od sebe poèni, abys snad sebe neznajíc, jiné vìci daremnì nechtìla znáti. Ty poznej sebe; neb èím více sebe poznáš, tím více Boha poznáš; a èím více Boha poznáš, tím více k nìmu pøistoupíš a více milovati budeš; a èím více milovati ho budeš, tím více on tì zase bude milovati.

3 Slyšiž, dcerko! Viz a pøichyl ucho své, a poznej sebe, že jsi èlovìk, a tak že máš tìlo a duši. Tìlo slove èlovìk nevnitøní, duše èlovìk vnitøní; tìlo tíhne k høíchu a duše k ctnosti. Duše má tøi vìci v sobì, jimiž na Boha pomní, jeho zná a žádá: prvá vìc pamì, druhá rozum, tøetí vùle. Pamìtí na Boha vzpomíná, rozumem k nìmu hledí, a vùlí se ho drží neb chápe. Když ty tøi vìci v duši své poznáš, tehdy shledáš, že jsi jiná stvoøení nerozumná pøesáhla a k Bohu duší podobná jsi stvoøena, takže jakož Bùh jeden duch jest, tøi osoby, totiž Otec, Syn, svatý Duch, tak duše tvá jest jeden duch, a tøi tyto vìci: pamì, rozum a vùle; a jakož Otec není Syn ani Duch svatý, tak rozum není pamì, ani vùle; atak jakož Syn, ani Duch svatý nic nevoli, než což Otec volí, taktéž tvá pamì a vùle nic nemá pøijmouti, než což rozum ukáže. A když se ty tøi vìci v duši tak sjednají, tehdy drží v ní obraz a podobenství svaté Trojice, jež tebe podobnou k sobì stvoøila, a to mocnì, moudøe a dobrovolnì. mni na moc Otce Boha, jemuž zvláštì pøísluší pro lidi moc, aby se nedomnívali, že by proto, že jest Otcem, byl ne tak mocný, jako Syn; pomni na moudrost Syna Božího, jemuž pøísluší zvláštì moudrost, aby se nedomnívali lidé, že by proto, že jest Synem, nebyl tak moudrý jako Otec; pomni na dobrovolnost Ducha svatého, jemuž zvláštì pøísluší dobrovolnost neb dobrotivost, aby se nedomnívali lidé, protože jest Duchem, že by nebyl tak milostivý jako Otec a Syn. A z toho shledáš, že rovny jsou tøi osoby v božství, v moci, v moudrosti i v dobrotì. A ty tøi osoby stvoøily každé stvoøení a zvláštì èlovìka uèinily k sobì podobného; a dal mu Otec moc, aby mocnì stál proti zlosti, a Syn moudrost, aby umìl se vystøíci zlosti, a Duch svatý vùli svobodnou, aby nechtìl zlého. A když ty tøi vìci èlovìk zachová, tak se znaje, tehdy drží obraz a podobenství svaté Trojice, k níž jest vnitøním èlovìkem, mezi

4 všemi vìcmi stvoøen i, nejvíc podoben; a v tom èlovìku vnitøním Trojice svatá pøebývá milostí, když pamìtí, rozumem a vùlí nejvíce po ní tíhne. Protož ty pomni, že tì Bùh stvoøil k sobì podobnou; rozumìj, že on jest všeho svìta stvoøitel, a tak se jemu samému klanìj, a že on jest nejlepší dobré; protož jeho nejvíce miluj. Když na Boha vzpomeneš, nepùjdeš daleko; v sobì ho nalezneš, a v nìm se pokocháš, jakož on ráèí svoliti; a srozumíš, že Bùh v sobì jest neobsažený rozumem, neb on jest prvý i poslední, poèátek i konec všech vìcí: poèátek nepoèatý, ale od nìhož se všechny jiné vìci poèínají; a konec neskonalý, ale v nìmž se všechny jiné vìci skonávají. A tím srozumíš, že není rozumem obsažený, že on všechny vìci obsáhá a obsáhl, a jeho nižádná, neb on jest nesmírný. Pomni také, že on, jsa vìèný, stvoøit andìly i jiné vìci, a tak v andìlích je žádoucí, neb oni žádostivì v nìho rozumem hledí; v svatých je utìšený, neb oni ustaviènì v nìm se radují; v stvoøených vìcech jest divný, neb všecky vìci stvoøil a èiní mocnì a spravuje moudøe, a rozdává všem vìcem potøebu milostivì; v lidech jest milovný, neb jest jich Bùh, a oni jsou jeho lid, on v nich pøebývá jako v chrámu, a oni jsou jeho chrám. Nižádným nepohrdá, neb kdožkoli ho v pamìti má, kdo ho zná rozumem a miluje, s tím jest milostí; a má ho každý milovati, neb on prve miluje nás, a uèinil každého k sobì podobného. On svatý, protože znaje všecky vìci, nemùže býti høíchem zprznìn, a èiní lidi svaté, že dal jim rozum, a pak zachovává je od zlého koneènì. A tak slove èlovìk svatý neb andìl svatý, když maje rozum od Boha daný, zachovává se od zlého, a zvláštì od pøivolení ke høíchu. Protož ty, poznajíc se, žes tak od Boha svatého stvoøena, buï svata, nebo on toho žádá, øka: Svatí buïte, nebo já svatý jsem Pán Bùh váš: Buï svata: zachovej

5 se od smrtelného høíchu i od všedního, jak nejvíc mùžeš, a bude v tobì a s tebou Bùh pøebývati. znamenej, kterak slavné stvoøení jsi, k Bohu podobné, jemu velmi milé. Patøi, abys nic zlého s pøivolením v srdce nevpustila s libostí; patøi, co vypustíš z úst v øeèi, aby nebylo nic marného. Každý den znamenej pilnì, kterak jsi podobna Bohu, abys podobenství nezšeredila høíchem smrtelným. Viz prospìch svùj v dobrém, a raduj se; spatøi nedostatek a pokoø se. Pomni co jsi, odkud jsi a kam pùjdeš: co? že Boží, rozumné, slavné a krásné v duši stvoøení; odkud jsi? žes od Boha pošlá, a kam pùjdeš? že k Bohu v radost vìènou, jestli jeho obrazu høíchem neposkvrníš. Pomni, že uèinil tì Bùh vìènou a v tobì chce vìènì pøebývati: vìènou, totiž nezhynulou, neb na vìky nezhyneš. A abys nezhynouc byla v radosti vìèné, dal Bùh Otec Syna jediného, Boha pravého, sobì rovného, a on Syn dal se.sám za tebe na smrt velmi ohavnou a velmi ukrutnou, abys nezahynula na vìky, on nejlepší, nejkrasší, nejmoudøejší, nejbohatší a tak nejoslavenìjší! Protož to pomni a poznej se v duši, zda jsi ho kdy rozhnìvala, a pokoø se a pros milosti u nìho; a on tobì buï chotìm nejmilejším, jemuž jsi svou víru slíbila. Tu drž, té jinam neobracuj, k nìmu nadìjí tíhni, že ti odpustil, co s provinila, že tì od høíchu smrtelného zachová, ruky, totiž moci své od tebe neodtrhne a po smrti v život vìèný pøijme. Tak se poznej, že jsi podobna k Bohu, abys pamatovala, Boha znala a milovala, a tak s ním zde v milosti ustaviènì pøebývala.

6 KAPITOLA DRUHÁ Slyš, dcerko, a viz, a pøichyl ucho své, že hodno jest, abys poznala své svìdomí. Vìz, že nemùžeš høíchù koneènì skrýti, neb musíš je všem lidem, andìlùm i ïáblùm v soudný den oznámiti. Tu viz, a pøichyl uši své, že kam se obrátíš, cos v duši, v svém svìdomí položila, buï zlé neb dobré, svìdomí chová tobì, dokud jsi živa, a vrátí tobì, když budeš mrtva. Neb ta jest každé duši položena úmluva, aby slib svùj Bohu drž ela; èiní-li zle, ihned pøirazí se svìdomí; pakli èiní dobøe a v tom nezpychne duše, nekárá pravé svìdomí; ale když zle èiní èlovìk, svìdomí jest, pøi živém, a vleèe se po mrtvém. A tak, kam se èlovìk obrátí, vždy buï chvála nebo pohanìn í za ním jde. A tak èlovìk v domu svém, totiž v duši své èeledi má protivníky: aj, žaluje na nìho svìdomí, svìdèí pamì, soudí ho rozum, rozkoš ukazuje, kterak má muèen býti, bázeò neb strach jest kat a rozkoše j sou muèení; neb kolik mìl èlovìk zlých, a kterak velikých zlých rozkoší, tolik a tak velikých má míti utrpení, jakož dí Písmo. To slyš, dcerko, a viz, a pøichyl ucho své. Slyš také a viz, že svìdomí jest sebe poznání, totiž jímž se èlovìk sám zná, je-li vinen høíchem èi také má se èlovìk varovati svìdomí pøíliš úzkého neb to vede èlovìka k zoufalství; neb dí èlovìku, že jest pøíliš zlý, že se z høíchù právì nekaje neb nezpovídal, že nic dobøe neèiní a tak že dobré položí èlovìku za zlé. A tím úzkým svìdomím klame ïábel obecnì ty, kteøí høíchù hrubých se nedopustili, neb kteøí dopustivše se, teï se z nich kají; a položí chytrý èert èlovìku i promluvení za høích, i jídlo, i napití, i jiné skutky. Protož má se ho èlovìk velmi ostøíhati, aby nepokládal za høích, jako pokládali knìží a zákonníci, že jísti s neumytýma rukama jest veliký høích, a Pán Ježíš ukázal, že

7 to není høích. Také vìz, že svìdomí sluhy Božího má býti pokorné a smutné, aby pokora zdržela od pýchy, a tesknost od chlipnosti neb marného veselí. To vše pilnì má èlovìk znamenati, aby mohl duchovnì vesel býti.

8 KAPITOLA TØETÍ Slyš, dcerko, a viz, a pøichyl ucho své, že potøebí tobì jest, abys poznala nynìjšího života bídu. A vìz, že bída jest nedostatek dobré vìci, a tak jest bída v duši i v tìle: v duši bývá bída, když milosti Boží nemá, a tak když Boha právì nezná. Protož høích smrtelný duši jest nejvìtší bída, aè toho lidé bídní neznamenají. Pak nedostatek tìla jest práce, žízeò, laènos, horko, studenost neb zima, nahota, opilství a jiné bolesti, jež se drží èlovìka až do smrti; totiž je-li zdráv a nemá statkù, chudoba ho trápí; je-li bohat, statky ho muèí; je-li nemocen, tož bolest hubí; je-li pánem, musí sloužiti sluhùm, aby dal každému potøebu, a tak statkù dobývá s prací, drží je s bázní, aby neztratil, a koneènì pustí je lakomý s bolestí. Pakli je chudý, slouží-li, tož bídy dosti: tu musí se.snažiti, aby pánu neb paní vyhovìl; a nelze vždy vyhovìti, ani dobré obrátì ve zlé, ani se nevyspí, ani právì neodpoèine. I kdo by mohl vymluviti, neøku vypsati všecky psoty, co jich mùže èlovìk v svìtì míti! je-li mlád, nutí ho žádost tìlesná k smilství, k pýše, k rozkoši; nemá-li toho, to jest utrápený; pakli má, tot všecek jest poražený, a tak pravé jest Písmo, jež dí: Èlovìk, narozen jsa z ženy, krátký jsa èásek živ, plní se mnohými psotami. Pakli pøijde k vìku starému, ihned srdce jeho bude tesklivé, hlava se jemu tøese, truchliva jest duše, dech smrdí, tváø se vráská, velikost se krèí, blikají a tekou oèi, z nosu teèe, ústa sliní, zuby vypadávají, nové hnijí, vlasy lezou, uši hluchnou, hlas chraptí, srdce mdli, chroptìní v prsou a hudci v hrdle, a co jiných po tìle nedostatkù! A v duši, kterak starý neduží, shledám, že takto: starý, v zlosti zastaralý, nebrzo se polepší, jako køivé døevo staré nebrzo kdo napraví; starý brzo se popudí a tìžce a nebrzo se ukojí; brzo zlému uvìøí a nebrzo od toho

9 ustoupí; starý, lakomý a skoupý, smutný a žalobný, brzký k mluvení, a zpozdilý k slyšení a hotový k hnìvu; má-li peníze, tìch tají; maje požívati, bojí se; nerad dává, rád béøe, když dají; chválí lidi staré, umrlé, hyzdí živé; touží po èase minulém, chlubí se dávnými skutky, vzdychá po nich, zatøásá hlavou, sklesna zuby poøehtává, že nemùže høešiti; již se mu srdce tøese, plíce jedva vzduch k dýchání pøijímají, plece se nad hlavu pozdvihují, høbet se krèí, tìlo se tøese, již na paty káli, a smrt u dveøí stojí; avšak kmet, neb baba pokøikne: Hý! a Jan-li mi nedá skoèiti pøes zahrádku, ó, touho veliká! Aj, nezkrotí èlovìka tak psota rozlíèná, aniž mladý žertuj se stalým: neb což jsme, on byl, a budeme snad nìkdy, co on jest. A znamenejme ještì, co touhy jest v svìtì; péèe nutí, pilnost práce rmoutí, strach smrti hrozí, bolest vysiluje a budeli kdy svìtské veselíèko, tehdy ihned aneb po malém èasu mnohým pomine zarmoucením; neb dí Šalamoun, jenž v království svém všechny libosti zkusil: Smích s bolestí bude smíšen, a konec radosti drží se tkání. A tak Pán Bùh zpùsobil, že nemùže nižádné veselí svìtské býti bez nìjaké bolesti: Aj, lidé svìtští za nejutìšenìjší pokládají libost v milování krásných lidí, a písmo svaté i pohanské praví, že v té milosti (lásce) jest nejvíce tesknosti. Dí Ovidius: Ta milost vysušuje duši, ta milost jest tesklivost, rána, hanba i smrt. A jinde dí: Kolik kvítkù na poli, tolik bolesti v milosti. A opìt dí: Ach bìda, že nižádným milost nemùž býti vyléèena koøen. A tìchto bolestí a tesklivostí jsou prázdny èisté panny a èistí panici a svaté vdovy, a také se nalézají svatí manželé. Pak co jiných psot a bìd jest v tomto bídném životì, kdož mùže vypsati. Než toto vìzme, že èím Bùh déle èeká, nepolepšíme-li se, tím nás ukrutnìji souditi bude. Prs tedy tak pilni jsme, abychom dlouho byli živi, jsouce v tomto životì tak mnohými bí-

10 dami obklíèeni? A èím jsme déle živi, tím více høíchù pøibývá, a také tím vìtší muka nás èeká. Každý den zlosti pøibývá, a dobroty ubývá; vždy se èlovìk mìní, i ve štìstí i v neštìstí, a neví, dnesli se smrt pøibliží. Jako jiskra se ukáže a ihned.uhasne, tak èlovìk jenom chválou lidskou poblyskne a hned zhyne; a když nejradìji chce býti živ a u veselí pøebývá, a mní, že má dlouho býti živ, a klade pøed sebou, že mnoho zpùsobí, hned se ho nemoc chopí, a smrt ho udáví. Bez opatøení duše s tìlem se rozlouèí a s velikou bolestí a bázní; neb dí sv. Bernard, že pøijdouce andìlé, chtìjí duši vzíti a vésti pøed soud hrozného soudce, a ona vzpomenouc na své høíchy, kteréž i v noci i ve dne páchala, chce jim uniknouti; ale høíchové jakoby øekli: Ty jsi nás uèinila, tvoji skutkové jsme, tebe se nepustíme, s tebou budeme vždy; a ïáblové se také nezmeškají, hrozní se jí ukáží, a bude-li v høíchu smrtelném, ihned se jí chopí, a do ohnì ji uvrhnu. Co prospìje krása, urození, co bohatství i umìní? Co dlouhá zde rozkoš i milování? Co síla i všeho svìta oslava, neb chvála? Již po smrti ukáže konec, kam chvála svìta chýlí; již pozná duše, že co bude kdo zde síti, to bude po smrti žíti. Psota po psotì leze, a duše se do pekla veze: ` Rychlé utìšení minulo, mladost, chvála, krása, bujnost i zboží pøi smrti neutìší. Tak máme vážiti tohoto života psoty a bídy, abychom se zde netìšili, bydla dlouhého již nežádali, ale znajíce tu bídu, domù k svému milému Otci, k vìèné radosti skuteènì pospíchali.

11 KAPITOLA ÈTVRTÁ Slyš, dcerko, a viz, a pøichyl ucho své, a poznej zdejšího svìta pokušení. A vìz nejprvé, že jest pokušení jedno, jímž kdo pokouší jiného, a druhé, jímž kdo pokoušen bývá; nebo pokouší Bùh, pokouší èlovìk a pokouší ïábel. Bùh vždy pokouší dobøe, neb když pokouší, tehdy pokouší spravedlivì; èlovìk nìkdy pokouší dobøe a nìkdy také zle; ale ïábel vždy zle. Ale když èlovìk vezme sobì pøíèinu od kterékoli vìci, jež není rozumna, aby zevnitø byl pokoušen, ten sám sebe pokouší, aneb ïábel ho pokouší skrze tu vìc, ale ta vìc ho nepokouší.. Jako Evy jablko, neb které ovoce jedla, to jí nepokoušelo, ale ona sama sebe, a ïábel skrze to ovoce. Neb každá taková vìc nerozumná nic jiného neèiní, než což jí Bùh v jejím pøi rození rozkázal. Dále vìz, že Bùh svého syna vyvoleného, neb dcerky své vyvolené pokoušel k zasloužení, jakož Písmo ukazuje (a o tom psal jsem mnoho jinde). Ale ïábel, ten pokouší k zatracení, a èlovìk nìkdy ku høíchu. Ale ïáblovo pokušení jest vždy zlé a nejhorší, protož toho se má èlovìk nejvíce varovati. A tu vìz, že èlovìk nemá pokušení se strany tìla, kdyby nebylo duše, ale se strany duše; neb když tìlo-jest bez duše, tak právì ho ïábel málo pokouší, jako hovado neb kámen. A z toho ihned poznáš, že dítìte, dokud rozumu nepožívá, ïábel nepokouší, a též i blázna, jenž od mladosti dìtské jest bláznem. A tak aè èlovìk od leckteré vìci èitelné (totiž od té, již mùže vidìti neb vidí) má jaksi poèátek pokušení, od smyslu, takže vnímá zrakem neb sluchem, èichem, chutí neb hmatem: avšak nikdy koneènì nemá pokušení, jedinì když v rozumu, ve vùli neb žádosti duše bude pokoušen. A že v èlovì-

12 ku vùle jest moc duše nejvyšší, takže jest svobodná (že rozum, aè jí co mùže raditi k dobrému a táhnouti ji od zlého, pøece nemùže jí pøi- puditi k dobrému ani odstrèiti od zlého bezdìky), protož koneènì každý høích koná se.vùlí a má hnízdo ve vùli. Jakož sám Spasitel náš praví, øka: že ze srdce, to jest z vùle srdeèné, pocházejí myšlení zlá, vraždy, cizoložstva, smilstva, krádeže, køivá svìdectví, rouhání a tak i jiné høíchy. Protož pokouší-ii èlovìka ïábel kterýmkoli høíchem, tedy nikdy není høích smrtelný, když k nìmu èlovìk nepøivolí. Protož dí sv. Augustin, že høích tak jest k vùli pøimìøený, že není-li chtìn, tehdy není høích; a pohan Aristoteles dí, že nižádný nebývá zlý bez vùle, to jest, nechceli høíchu, ani žádný nebývá blahoslavený bez vùle, to jest, nechce-li voliti, aby byl blahoslavený, a že lidé nejtìžší pokušení mívají v myšlení. Protož to mají pomnìti, že kterakkoli zlé myšlení padne na mysl èlovìku, nepøivolí-li, ale brání se jemu stateènì, tehdy jemu neškodí. Protož dí, sv. Øehoø: Myšlení, buï kterakkoliv neèisté, duše neposkvrní, když rozum nepøivolí. A sv. Augustin dí: Nic mi nebude škoditi, když mám od høíchu pokušení, jen když prázden budu pøivolení a libosti. A tímto písmem má se každý spravovati a ïáblu a žádosti zlé nepøivolovati. A má vìdìti èlovìk, že ïábel z pýchy své má žádost, aby èlovìka pokoušel koneènì ve vùli, to jest, aby èlovìk ku høíchu pøivolil, a zvláštì aby zoufal jako i on a tak vìènì byl zatracen. Protož nejvíce o to stojí, aby èlovìk koneènì se ze høíchu nekál. A mùže býti v tom pokušení tento pøíklad, že jakož dva lidé zápasí o vítìzství, až se jeden druhému poddá, taktéž ïábel bije se s vùlí èlovìka dotud, až ji od dobrého odrazí a ke zlému pøitáhne; a dotud èlovìka dusí, až se pøizná, že koneènì nechce se ze høíchu káti; neb dí: Èerte, již se poddávám!

13 A v tu dobu již èert má za to, že již jest ten èlovìk jeho zajatcem. A má ïábel ze svého pøirození a z dávného zvyku a nauèení mnoho vtipù a chytrostí, jimiž lidi pokouší, je svodí a pøemáhá: Protož jednoho èlovìka jedním a druhého jiným høíchem pokouší, jakož se domnívá po pøichylnosti a po znameních, kterým by èlovìka pokoušeje, zklamal. A toho jest dùvod v evangeliu, jež ukazuje, že Pána Ježíše pokoušel trojím zpùsobem: lakotou (= hladem), znamenav, že zlaènìl; pýchou, poznav, že jest uèeným literátem; a lakomstvím, jež uèené velmi klamá. Aj, ponìvadž o nejvyššího, pokusil se rozliènými zpùsoby, ovšem totéž èiní i na jiných lidech menších. A týž jest dùvod o Evì, prvé ženì, a o svatém Jobovi a o jiných, jichž ïábel rozlíènì pokoušel a hledí pokušením, kdež by mohl nejvíce; uškoditi. Protož prelátùv a knížat velikých více jest pilen, aby je svedl s Boží cesty; protož také nejvíce jest pilen mužù svatých a zvláštì tìch, kteøí slovem Božím v církvi svaté prospívají, neb ti nejvíce ruší jemu jeho království. Protož velmi popouzí proti nám svých údù, jako popudil biskupù a knìží i zákonníkù proti Kristovi, aby ha zamordovali, domnívaje se, že tudy jeho moc pøemùže. Ale zklamal se; neb kdyby byl vìdìl, že Kristova smrt bude jeho poražení a duší vysvobození, byl by radìji pøekazil, aby byl Kristus neumøel. Protož strachuje se již svého pøemožení, ženu Pilátovu navedl, aby Pilát s Kristem nemìl nic èiniti, neb øekla, jakož dí evangelium: Nic nebuï tobì do tohoto spravedlivého, neb jsem mnoho trpìla skrze vidìní. Dále vìz, jakož jsem øekl, že ïábel nejvíce stoje o to, aby èlovìk ze høíchù koneènì se nekál, má své dùvody. Prvý tento, že namítá èlovìku, øka: že Bùh ho pøedvìdìl k zatracení, a což Bùh pøedvìdìl, aby se stalo, to musí se státi; což tedy platno jest, aby hledal spasení? Druhý dùvod ïáblùv jest

14 z tìžkosti høícha, jehož se èlovìk dopustil, a dovodí takto: Ponìvadž Bùh nemùže své spravedlnosti opustiti, a Boží spravedlnost chce tomu, abys ty pro mnohem menší høích byl zatracen, než- s uèinil, protož musíš ty zatracen býti. Nebo ponìvadž já pro malé pomyšlení, jsa andìlem, spadl jsem s nebe a jsem zatracen, a dítky nekøtìné pro høích otcùv zatraceny, nikdy nehøešivše, a Kain a Saul podle Písma jsou zatraceni, aè ménì høešili než ty, kterak ty chceš spasen býti? Tøetí dùvod, že dí èlovìku: Ty, což uèiníš, to vše zle èiníš, neb jsi v høíchu smrtelném; ty mníš, že se z nìho kaješ, ale nekaješ se, neb s právì se z nìho nezpovídal, aniž s ho právì želel. Ètvrtý dùvod, že dí èlovìku: Jsi mlád, požívej svìta, ještì máš dosti èasu ku pokání; pak-li budeš nemocen, však v nemoci budeš želeti. Pátý dùvod, že dí: Oè máš péèi? Však Bùh za tì trpìv, dosti uèinil, a jsi Boží syn vyvolený k spasení; jistì budeš spasen, buï živ zde, jak chceš, u veselí, libosti tì- lesné a rozkoši. Šestý dùvod, že dí èlovìku: Kterak vám Bùh tìžký zákon ustanovil! I kdo jej mùže naplniti, an zapovìdìl každé utìšeníèko a velí køíž po sobì nésti a velí, aby èlovìk sám sebe nenávidìl? I chceš ty se o to pokusiti, jsa èlovìk køehký? A má ïábel chytrý mnoho jiných Lstí, ale tìchto zvláštì užívá, chtì èlovìka uvésti k nekání koneènému a nìkterého èlovìka nìkolika tìmi dùvody a nìkterého jedním klátí a onoho jiným a druhého jiným. Aby èlovìk umìl ïáblu k jeho dùvodùm odpovìdíti, musí znamenati za prvé, aby svého života pøirozenost znamenal; neb èlovìka nezpùsobilého v pøirozenosti snadno ïábel zklamá, jako tesklivého, hnìvivého a bázlivého. Dobré jest èlovìku, aby se varoval temnosti samoty i tìch neduhù, a zvláštì tesklivosti, neb tu velmi ïábel lidi k zoufalství pøivodí. Druhé, aby mohl èlovìk státi nepøemožen od ïábla, jest jemu potøebí, aby vìrou, nadìjí

15 a láskou byl osvícen, neb ku pøemožení ïábla jest velmi èlovìku užiteèné, aby z Boží milosti byl Písmem osvícen, jímž by se bránil ïáblu, jakož i Kristus bránil se jeho trojímu pokušení a pøemohl ho Písmem, jakož ukazuje evangelium sv. Matouše. Tøetí pøíprava proti ïáblu jest, aby èlovìk byl pilen služby Boží, jednak se modle, jednak, umí-li psáti, píše, jednak o nìm zpívaje, jednak obcuje vesele s jinými rozumnými, již Boha milují; a zvláštì aby sám nebýval mnoho o samotì v tìch vìcech, jež nejsou mnoho potøebné ke spasení; neb samotného èlovìka nalezna ïábel, rád ho láká pilnì. Tak nalez Evu samotnu, zklamal ji; i Pána Ježíše také v samotì pokoušel. Tyto tøi vìci když èlovìk bude míti, s Boží pomocí, již On hotov jest dáti i jeho andìlé, když jenom èlovìk sám se pøihotoví, pøemùže ïábla i jeho dùvody. Jakož dí sv. Pavel, že Bùh nedopouští èlovìka pokoušeti nad jeho moc, aniž mùže to býti, aby Bùh tak milostivý a spravedlivý dopustil na èlovìka pøes jeho moc ïáblovo pokušení. Ale milosrdný Spasitel èiní z pokušení prospìch, když jen èlovìk nezatvrdí sebe temností høíchù. Protož stùjme ve svìtlosti víry, lásky a Boží milosti, a odpovìzme ïáblu k jeho dùvodùm. Když nejprve dí ïábel èlovìku: Bùh tì pøed- vìdìl k zatracení, rceme: Ïáble! víme, že jsi lháø a svou lží mnohé jsi zklamal; protož lžeš; že bych já byl pøedvìdìn k zatracení. Však jsi ty nebyl v radì Boží, aniž víš jeho tajemství, jakož nevíš i dne soudného a jiných budoucích vìcí; a písma Božího nemáš, jímž bys mi mohl dokázati, že bych já byl pøedvìdìn. Ke druhému dùvodu, když dí ïábel: Bùh nemùže své spravedlnosti opustiti; to jemu pøipus me. Když dále dí: a Bùh tomu chce, abys ty pro mnohem menší høích byl zatracen, než s uèinil, tu dìme: Ïáble,lžeš! A když díš, ïáble: Já pro malé pomyšlení, jsa andìlem, spadl jsem s nebe a jsem zatracen,

16 tu díme: Ïáble! ne pro to samo pomyšlení, které s uèinil v nebi, ale pro tvé nekání, jež jest nejvìtší høích, jsi zatracen; protož kaj se ze høíchu s pravou pokorou, a Pán Bùh bude tobì hotov odpustiti, jenž dí a selhati nemùže: Když høíšný uèiní pokání ze všech svých høíchù, a uèiní soud a spravedlnost, a zachová má pøikázání, já na všecky jeho zlosti nevzpomenu, živ bude a neumøe. A ïáble, když dále díš, že dítky nekøtìné, nikdy nehøešivše, jsou zatraceny pro høích otcùv, tu mísíš lež s pravdou; neb lžeš, že dítky nikdy nezhøešily, však sv. Pavel dí, že všichni jsme v Adamovi høešili. A pravdu díš, že pro høích otcùv jsou zatraceny; ale, ïáble, pøidej, že i pro svùj; neb ten høích jest i jejich i otcùv, a kdyby se kály, nebyly by zatraceny; ale nekání koneèné, jako i tvé, to je zatratilo; ale my se chceme káti. A když dále díš, že Kain a Saul jsou zatraceni, jako dí Písmo, to pøipouštíme; a když díš, že ti ménì zhøešili, než já, to popírám: neb oni zhøešili høíchem nekání koneèného, tak že se ze høíchu koneènì nekáli, a ten høích jest vìtší, než jiné všechny høíchy; neb když by èlovìk mìl jakékoli høíchy, jen když to nemá, tehdy není zatracen, a nebude-li ho míti, nebude zatracen. A ten høích, ïáble, jest tvùj høích! Pak tøetí: když díš, ïáble, èlovìku, jenž do sebe neví høíchu smrtelného: Ty což èiníš, to vše zle èiníš, ïáble, to popíráme; a když dovodíš, øka: neb jsi v høíchu smrtelném, ïáble, lžeš! Nemùžeš toho dokázati, a což potom díš, lžeš: nebo já kaji se, želím høíchu a zpovídal jsem se z nìho Pánu Bohu i vždy zpovídám, vyznávaje se pøed ním vinen, kterakkoli jsem zhøešil. Aniž mne, ïáble, na to navedeš, abych vždy v tesknosti znova se zpovídal, a všechny pøíèiny a y høíchù knìzi pravil, neb všecky høíchy zvláštì jmenoval; neb vím, že Pánu Bohu netøeba jich vyèítati, an všechny zná, a já vyznávám se jemu

17 ve všech vinen a želím jich. Toho ty, ïáble, neuèiníš, protož vìèné zatracení trpíš. Pak ètvrté díš; ïáble: Jsi mlád, užívej svìta! Ïáble, chci užívati, jak Bùh velí, ale ne jako ty. A když díš ještì máš dosti èasu ku pokání, o, ïáble, již tì tvým šípem zastøelím: aj, prve jsi øekl, že nelze mi se káti, a tuto díš, že mám dosti èasu ku pokání, i kterak s brzo zase svou lež obrátil! Avšak, ïáble, z té øeèi chci sobì užitek vzíti: neb když díš takto: Ještì máš dosti èasu ku pokání, ïáble, z toho chválím Boha, že jest tak milostivý, že èlovìku dal èasu dosti ku pokání, tak že, dokud duši má v prsou, ještì vždy má èasu dosti, v nìmž mùže míti zkroušení, a tak mùže se ze høíchù káti. Ale, ïáble, proto já nechci høešiti, ani èekati nemoci, abych se v ní kál, aniž chci spoléhati na mladost, ponìvadž ty jsa sotva stvoøen, potom velmi brzy jsi u vìèné zatracení svržen. A také, ïáble, viz, že mladí tak obecnì mrou jako staøí, a že tak mnoho prodávají koží telecích, jako volských nebo kravích. Pak páté, když díš, ïáble: Oè máš péèi? však Bùh za tì trpìv, dosti uèinil, ïáble, znám to, že milosrdný za mì trpìv, dosti uèinil; protož o to mám. péèi, abych jeho svaté smrti sobì k spasení nezmaøil, jako jsi ty zmaøil hotové království nebeské, o nìž já mám péèi. A když dále díš: Jsi Boží syn vyvolený k spasení, ïáble, doufám v Boha, že jsem, protož, abych milého Otce nehnìval, nechci já tebe ve zlém poslouchati. A když díš: Buï živ zde jak chceš u veselí, v libosti tìlesné a v rozkoši, jistì budeš spasen, ïáble, Lžeš! Neb vím, že bohatec, jenž byl živ tak, jako ty velíš, umøel a jest od tebe pohøben v pekle. A když díš šesté: A kterak vám Bùh tìžký zákon ustanovil l ïáble, lstivì se divíš, neb On dí: Jho mé sladké jest a bøímì mé lehké. I co sladšího, ïáble, a lehèího synu pravému Boží-

18 mu, než milovati ho nade všecky jiné vìci a svého bližního jako sebe? A to když èlovìk má, tedy svùj køíž nese po nìm. A když díš: I kdo mùže ten zákon naplniti? ïáble, dím, že každý, kdo chce. A když díš: zapovìdìl každé utìšeníèko, ïáble, lžeš!, veli se svým všem veseliti a radovati; ale zapovìdìl každé veseli zlé, marné, jež v pravdì není veselí, ale marnost jakož svìdèí Šalamoun Duchem svatým, jehož ty jsi zklamal veselím marným, a zvláštì utìšením a veselím ve smilství, pro nìž ty jsi zavedl Davida, ale ten z tvé moci vyšel, a Šalamouna, jenž se jiným bohùm modlil a tím tobì, zapomenuv svého Stvoøitele. Ty snad víš, kde jest Šalamoun, jest-li ve tvé moci, ale Písma svatého o tom nemám. A když dále díš, ïáble! že Bùh velí, aby èlovìk sám sebe nenávidìl, rozumìj; ïáble, že to jest lehké; neb sebe èlovìk nenávidí, když zlé vùli nepøivolí a tìlo své od høíchu drží, a tak v pravé pravdì miluje sebe k vìènému životu. Aj, ïáble, tvoji dùvodové za nic nestojí; nemáš-li jiných lepších, jakož nemáš, protož jdi ode mne, neb tebe lháøe poslouchati nechci, ale milého Otce svého a Spasitele, Jezu Krista, jenž jest vìèná pravda!

19 KAPITOLA PÁTÁ Slyš, dcerko! a viz, a pøichyl ucho své, a poznej tøi nepøátele každého èlovìka ve svìtì, již chtí jeho duši poraziti. Ti jsou: tìlo, svìt a ïábel, pro nìž každý èlovìk, ve smrtelném jsa zde životì, má k Bohu volati: Pomoz mi, Pane Bože mùj! neb nepøátelé obklíèili duši mou; tìlo mé, z bláta jest, protož blatná, neèistá a rozkošná myšlení od nìho mám, a marná a divná od svìta, a lstivá a zlostná od ïábla. Aj ti tøi nepøátelé, tìlo, svìt a ïábel, obklíèili duši mou. Od tìla utéci nemohu, ani ho od sebe zahnati nemohu, ale musím je tepati, neb jest pøivázáno, a zabíti ho nesluší, živiti je musím; a když je vypasu, že ztuèní, tehdy svého nepøítele proti sobì krmím; neb jak dosti jí a pije, tak se proti mnì vzbouøí, a jeho síla a zdraví mnì se protiví. Svìt pak, ten mne všudy obklíèil a oblehl na všechny strany, a pìti branami mì raní. Pìt bran jest pìt smyslù v èlovìku, kterýž je má: zrak, sluch, okusení, povonìní a dotknutí. Aj, tìmi branami mì raní svìt, a smrt vchází okny mými v duši mou; neb hledí oko, a smysl mysli pøevrátí; slyší ucho, a úmysl srdeèný zkøiví; vonìní dobrému myšlení pøekáží; ústa mluví, a lží jiné hanìjí, žerty i jiné škodlivé a marné øeèi vydávají; a dotýkání k smilství popouzí, a nebude-li brzy odvrženo, ihned pálí tìlo a pudí mysl, aby pøijala libost, a vùle aby k libostí pøistoupila, a tak aby se høích dokonal. Pak ïábel, jehož vidìti nemohu, ten napjal luèištì své v temnosti, protož tìžko mi jest se ho vystøíci, a nalíèil všudy osidla svá ve zlatì, ve støíbøe i v jiných vìcech, abychom jich neøádnì užívali, a tak v jeho osidlech uvázli. Aniž toliko osidla svá zlíèit, ale i lepem nastražil. Lep jest žádost bohatství, pøichyl-

20 nost tìlesná ku pøátelùm, milování cti svìtské a rozkoš tìlesná. Aj, tím lepem jest duše ve svém peøí slepena, že nemùže vysoko létati. Peøí duše jest myšlení. o radosti nebeské, o Božím milosrdenství, o vìèném zatracení, kterýmžto peøím jednak by se vznesla v nebesa, jednak se spustila do pekla, onde by spatøila veliké utìšení, a tuto velikou bídu, a tak by právì za velikým orlem letìla, za Kristem, jenž sestoupiv do pekla, vzletìl na nebesa, jehož køídla jsou spravedlnost a milosrdenství. Pak støely ïáblovy jsou hnìv, závist, pýcha, smilství, a slova, jakož dí sv. Pavel, šípové ohniví, jež mùže uhasiti, kdož má štít víry, to jest, vìøí-li, že Otec i Syn i Duch sv. jsou tøi osoby a jeden Bùh, a vìøí-li, že božství, duše a tìlo jsou jeden Kristus, pravý Bùh a pravý èlovìk. Neb dí sv. Jan ve své epištole, že ta víra pøemáhá svìt, to jest, všecku zlost ve svìtì, jež všudy své šípy rozpustila, tak že všudy èlovìku boj jest, všudy pokušení, všudy hnutí, tak že kam se obrátím, nikde bezpeènosti nemám; neb i tìch vìcí, jež mì tìší, i tìch, jež mne rmoutí, lekám se: neb i laènost, i sytost, i spaní i bdìní, práce i odpoèinutí bojují proti mnì, i hnìv i veselí, vše mne mùže raniti. A tak štìstí s jedné strany a neštìstí s druhé strany mùže mì raniti. Štìstí svou sladkostí mì klame, že se pokládám za bezpeèna, a neštìstí mì svou hoøkostí straší a vede mne v netrpìlivost. A co ïábelských myšlení! Aj, tak ti tøi nepøátelé proti mnì bojují, jednak zjevnì, jednak skrytì, ale vždy zlostnì. A ïábel nejvíce pomoci doufá od tìla, neb tìlo s ïáblem proti mnì se spikli; protož tìlo vždy se protiví mému duchu, vždy repce proti nìmu a nechce ho poslouchati, neb sobì jiný zákon -i obyèej položilo nežli duch. Protož tìžký jest boj, tak že stateèný bojovník sv. Pavel køièí, øka: Vidím jiný zákon v údech mých, jenž se protiví zákonu mysli mé, a jenž mì jímá v zákonì høíchu, kterýž jest v údech

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO!

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! 7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! Na obrázku vidíš podivného chlapíka: je to lupič! V pytli si nese ukradené věci, které nespravedlivě odcizil druhým lidem a které

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO 1J 2J 3J Ju Zj PRVNÍ LIST JANÙV (1J) Kapitola 1 (1JAN) =Vstupní slovo 1,1-4= 1:Co bylo od poèátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oèi vidìli,

Více

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude. POSELSTVÍ JEŽÍŠE MÌLI BY VŠICHNI VÌDÌT, ŽE

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Kánon a modlitby pøed svatým Pøijímáním

Kánon a modlitby pøed svatým Pøijímáním Obsahuje: Kánon a modlitby pøed svatým Pøijímáním: zaèátek k pravidlu pøed svatým Pøijímáním kánon deset modliteb svatých Otcù a tropary Postup dìkovných modliteb po svatém Pøijímání: pìt modliteb svatých

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Osnova lekce Cíle lekce Studijní aktivity

Osnova lekce Cíle lekce Studijní aktivity 10. lekce BEZPEČí,,Ale vysvobod' nás od toho Zlého." (Mt 6,13 NS) Ďábel je skutečný. Obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Přicházív oděvu beránka. Je vládcem duchovních mocností ve vesmíru.

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM PRVNÍ LIST KORINTSKÝM DRUHÝ LIST KORINTSKÝM PRVNÍ LIST KORINTSKÝM Kapitola 1 (1. list) =Vstupní pozdrav a díkùvzdání 1,1-9= 1:Pavel, z vùle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes 2:církvi

Více

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující SVÁTOSTI Milost Boží Lidé stojící mimo Církev vidí často jen její organizační stránku, ale nechápou její vnitřní tajemství. Církev je na prvním místě zprostředkovatelkou neviditelné Boží milosti. Hlavním

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953)

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Modlitby za umírající z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Pane, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Svatá Maria, - oroduj za něho (ni). Všichni svatí andělé i

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO PEKLO OPRAVDU EXISTUJE PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO Obsah 1 Zámìr ve zkratce 2 Rozjímání z více stran 3 Existence pekla (poselství z 11.1.2011) 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve 5 Vize pekla

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

Postup veèerní. S výbìrem z oktoichu

Postup veèerní. S výbìrem z oktoichu Postup veèerní S výbìrem z oktoichu Veèerní pro sobotu a nedìli veèer Pøi slu bì veèerní nutno mít na pamìti, e bohoslu ba se vztahuje nikoliv k uplynulému ale k nastávajícímu dni. V liturgickém ivotì

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI.

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI. BYLO ZRUŠENO MNOHO ZÁKONÙ A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. CO MI ZPÙSOBUJE SMUTEK OBZVLÁŠTÌ, JE PODÁVÁNÍ MÉ SVATÉ EUCHARISTIE LAIKY. NEDOSTATEK ÚCTY KE MNÌ A K MÉMU VÌÈNÉMU OTCI ZAVEDENÍM NOVÝCH

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil.

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. Svatý Augustin Dilige, et quod vis fac Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. 4, 11-12 Život *354-430 AD Narozen v Thagaste (severní Afrika) Vzdělanec učitel

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více