Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.)"

Transkript

1 Jan Hus: DCERKA (O poznání pravé cesty k spasení.)

2 Slyš, dcerko, a viz a pøichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a pøichyl vùlí ucho své pilnì, abys slyšíc rozumìla, rozumìjíc, toho, co bude psáno, piha byla; a jsouc piana, abys naplnila, naplníc odplatu vìènou vzala a s chotìm svým Ježíšem, pravým Bohem a pravým èlovìkem, pøebývala, jenž panenství zvelebil nad jiné stavy, ráèiv se z èisté panny naroditi a panicem býti, aby nám i panenství i panictví potvrdil a nad jiné zvelebil a povýšil. To slyš, dcerko, jež jsi jemu panenství zaslíbila: slyš, dcerko, a pøichyl ucho své a viz, že chci, abys poznala sebe, vìdouc ke komu jsi podobná stvoøena; druhé, abys poznala své svìdomí; tøetí, abys poznala nynìjšího života bídu; ètvrté, abys poznala zdejšího pøíbytku pokušení; páté, abys poznala tøi nepøátele; šesté, abys právì se kála; sedmé, abys dùstojenství duše vážila; osmé, abys k budoucímu soudu pilnì hledìla; deváté, abys život vìèný vážila; desáté, abys Pána Boha nade všechny vìci nejvíce milovala. A v tom tento spisek koneènì chci zavøíti. KAPITOLA PRVNÍ Slyš, dcerko, a viz a pøichyl ucho své, že jsem øekl nejprvé, abys sebe poznala, vìdouc, ke komu jsi podobná stvoøena. Nebuï jako ti, již mnohé vìci umìjí, ale sami sebe neznají; na jiné lidi hledí, ale samci sebe nepomní. Ty od sebe poèni, abys snad sebe neznajíc, jiné vìci daremnì nechtìla znáti. Ty poznej sebe; neb èím více sebe poznáš, tím více Boha poznáš; a èím více Boha poznáš, tím více k nìmu pøistoupíš a více milovati budeš; a èím více milovati ho budeš, tím více on tì zase bude milovati.

3 Slyšiž, dcerko! Viz a pøichyl ucho své, a poznej sebe, že jsi èlovìk, a tak že máš tìlo a duši. Tìlo slove èlovìk nevnitøní, duše èlovìk vnitøní; tìlo tíhne k høíchu a duše k ctnosti. Duše má tøi vìci v sobì, jimiž na Boha pomní, jeho zná a žádá: prvá vìc pamì, druhá rozum, tøetí vùle. Pamìtí na Boha vzpomíná, rozumem k nìmu hledí, a vùlí se ho drží neb chápe. Když ty tøi vìci v duši své poznáš, tehdy shledáš, že jsi jiná stvoøení nerozumná pøesáhla a k Bohu duší podobná jsi stvoøena, takže jakož Bùh jeden duch jest, tøi osoby, totiž Otec, Syn, svatý Duch, tak duše tvá jest jeden duch, a tøi tyto vìci: pamì, rozum a vùle; a jakož Otec není Syn ani Duch svatý, tak rozum není pamì, ani vùle; atak jakož Syn, ani Duch svatý nic nevoli, než což Otec volí, taktéž tvá pamì a vùle nic nemá pøijmouti, než což rozum ukáže. A když se ty tøi vìci v duši tak sjednají, tehdy drží v ní obraz a podobenství svaté Trojice, jež tebe podobnou k sobì stvoøila, a to mocnì, moudøe a dobrovolnì. mni na moc Otce Boha, jemuž zvláštì pøísluší pro lidi moc, aby se nedomnívali, že by proto, že jest Otcem, byl ne tak mocný, jako Syn; pomni na moudrost Syna Božího, jemuž pøísluší zvláštì moudrost, aby se nedomnívali lidé, že by proto, že jest Synem, nebyl tak moudrý jako Otec; pomni na dobrovolnost Ducha svatého, jemuž zvláštì pøísluší dobrovolnost neb dobrotivost, aby se nedomnívali lidé, protože jest Duchem, že by nebyl tak milostivý jako Otec a Syn. A z toho shledáš, že rovny jsou tøi osoby v božství, v moci, v moudrosti i v dobrotì. A ty tøi osoby stvoøily každé stvoøení a zvláštì èlovìka uèinily k sobì podobného; a dal mu Otec moc, aby mocnì stál proti zlosti, a Syn moudrost, aby umìl se vystøíci zlosti, a Duch svatý vùli svobodnou, aby nechtìl zlého. A když ty tøi vìci èlovìk zachová, tak se znaje, tehdy drží obraz a podobenství svaté Trojice, k níž jest vnitøním èlovìkem, mezi

4 všemi vìcmi stvoøen i, nejvíc podoben; a v tom èlovìku vnitøním Trojice svatá pøebývá milostí, když pamìtí, rozumem a vùlí nejvíce po ní tíhne. Protož ty pomni, že tì Bùh stvoøil k sobì podobnou; rozumìj, že on jest všeho svìta stvoøitel, a tak se jemu samému klanìj, a že on jest nejlepší dobré; protož jeho nejvíce miluj. Když na Boha vzpomeneš, nepùjdeš daleko; v sobì ho nalezneš, a v nìm se pokocháš, jakož on ráèí svoliti; a srozumíš, že Bùh v sobì jest neobsažený rozumem, neb on jest prvý i poslední, poèátek i konec všech vìcí: poèátek nepoèatý, ale od nìhož se všechny jiné vìci poèínají; a konec neskonalý, ale v nìmž se všechny jiné vìci skonávají. A tím srozumíš, že není rozumem obsažený, že on všechny vìci obsáhá a obsáhl, a jeho nižádná, neb on jest nesmírný. Pomni také, že on, jsa vìèný, stvoøit andìly i jiné vìci, a tak v andìlích je žádoucí, neb oni žádostivì v nìho rozumem hledí; v svatých je utìšený, neb oni ustaviènì v nìm se radují; v stvoøených vìcech jest divný, neb všecky vìci stvoøil a èiní mocnì a spravuje moudøe, a rozdává všem vìcem potøebu milostivì; v lidech jest milovný, neb jest jich Bùh, a oni jsou jeho lid, on v nich pøebývá jako v chrámu, a oni jsou jeho chrám. Nižádným nepohrdá, neb kdožkoli ho v pamìti má, kdo ho zná rozumem a miluje, s tím jest milostí; a má ho každý milovati, neb on prve miluje nás, a uèinil každého k sobì podobného. On svatý, protože znaje všecky vìci, nemùže býti høíchem zprznìn, a èiní lidi svaté, že dal jim rozum, a pak zachovává je od zlého koneènì. A tak slove èlovìk svatý neb andìl svatý, když maje rozum od Boha daný, zachovává se od zlého, a zvláštì od pøivolení ke høíchu. Protož ty, poznajíc se, žes tak od Boha svatého stvoøena, buï svata, nebo on toho žádá, øka: Svatí buïte, nebo já svatý jsem Pán Bùh váš: Buï svata: zachovej

5 se od smrtelného høíchu i od všedního, jak nejvíc mùžeš, a bude v tobì a s tebou Bùh pøebývati. znamenej, kterak slavné stvoøení jsi, k Bohu podobné, jemu velmi milé. Patøi, abys nic zlého s pøivolením v srdce nevpustila s libostí; patøi, co vypustíš z úst v øeèi, aby nebylo nic marného. Každý den znamenej pilnì, kterak jsi podobna Bohu, abys podobenství nezšeredila høíchem smrtelným. Viz prospìch svùj v dobrém, a raduj se; spatøi nedostatek a pokoø se. Pomni co jsi, odkud jsi a kam pùjdeš: co? že Boží, rozumné, slavné a krásné v duši stvoøení; odkud jsi? žes od Boha pošlá, a kam pùjdeš? že k Bohu v radost vìènou, jestli jeho obrazu høíchem neposkvrníš. Pomni, že uèinil tì Bùh vìènou a v tobì chce vìènì pøebývati: vìènou, totiž nezhynulou, neb na vìky nezhyneš. A abys nezhynouc byla v radosti vìèné, dal Bùh Otec Syna jediného, Boha pravého, sobì rovného, a on Syn dal se.sám za tebe na smrt velmi ohavnou a velmi ukrutnou, abys nezahynula na vìky, on nejlepší, nejkrasší, nejmoudøejší, nejbohatší a tak nejoslavenìjší! Protož to pomni a poznej se v duši, zda jsi ho kdy rozhnìvala, a pokoø se a pros milosti u nìho; a on tobì buï chotìm nejmilejším, jemuž jsi svou víru slíbila. Tu drž, té jinam neobracuj, k nìmu nadìjí tíhni, že ti odpustil, co s provinila, že tì od høíchu smrtelného zachová, ruky, totiž moci své od tebe neodtrhne a po smrti v život vìèný pøijme. Tak se poznej, že jsi podobna k Bohu, abys pamatovala, Boha znala a milovala, a tak s ním zde v milosti ustaviènì pøebývala.

6 KAPITOLA DRUHÁ Slyš, dcerko, a viz, a pøichyl ucho své, že hodno jest, abys poznala své svìdomí. Vìz, že nemùžeš høíchù koneènì skrýti, neb musíš je všem lidem, andìlùm i ïáblùm v soudný den oznámiti. Tu viz, a pøichyl uši své, že kam se obrátíš, cos v duši, v svém svìdomí položila, buï zlé neb dobré, svìdomí chová tobì, dokud jsi živa, a vrátí tobì, když budeš mrtva. Neb ta jest každé duši položena úmluva, aby slib svùj Bohu drž ela; èiní-li zle, ihned pøirazí se svìdomí; pakli èiní dobøe a v tom nezpychne duše, nekárá pravé svìdomí; ale když zle èiní èlovìk, svìdomí jest, pøi živém, a vleèe se po mrtvém. A tak, kam se èlovìk obrátí, vždy buï chvála nebo pohanìn í za ním jde. A tak èlovìk v domu svém, totiž v duši své èeledi má protivníky: aj, žaluje na nìho svìdomí, svìdèí pamì, soudí ho rozum, rozkoš ukazuje, kterak má muèen býti, bázeò neb strach jest kat a rozkoše j sou muèení; neb kolik mìl èlovìk zlých, a kterak velikých zlých rozkoší, tolik a tak velikých má míti utrpení, jakož dí Písmo. To slyš, dcerko, a viz, a pøichyl ucho své. Slyš také a viz, že svìdomí jest sebe poznání, totiž jímž se èlovìk sám zná, je-li vinen høíchem èi také má se èlovìk varovati svìdomí pøíliš úzkého neb to vede èlovìka k zoufalství; neb dí èlovìku, že jest pøíliš zlý, že se z høíchù právì nekaje neb nezpovídal, že nic dobøe neèiní a tak že dobré položí èlovìku za zlé. A tím úzkým svìdomím klame ïábel obecnì ty, kteøí høíchù hrubých se nedopustili, neb kteøí dopustivše se, teï se z nich kají; a položí chytrý èert èlovìku i promluvení za høích, i jídlo, i napití, i jiné skutky. Protož má se ho èlovìk velmi ostøíhati, aby nepokládal za høích, jako pokládali knìží a zákonníci, že jísti s neumytýma rukama jest veliký høích, a Pán Ježíš ukázal, že

7 to není høích. Také vìz, že svìdomí sluhy Božího má býti pokorné a smutné, aby pokora zdržela od pýchy, a tesknost od chlipnosti neb marného veselí. To vše pilnì má èlovìk znamenati, aby mohl duchovnì vesel býti.

8 KAPITOLA TØETÍ Slyš, dcerko, a viz, a pøichyl ucho své, že potøebí tobì jest, abys poznala nynìjšího života bídu. A vìz, že bída jest nedostatek dobré vìci, a tak jest bída v duši i v tìle: v duši bývá bída, když milosti Boží nemá, a tak když Boha právì nezná. Protož høích smrtelný duši jest nejvìtší bída, aè toho lidé bídní neznamenají. Pak nedostatek tìla jest práce, žízeò, laènos, horko, studenost neb zima, nahota, opilství a jiné bolesti, jež se drží èlovìka až do smrti; totiž je-li zdráv a nemá statkù, chudoba ho trápí; je-li bohat, statky ho muèí; je-li nemocen, tož bolest hubí; je-li pánem, musí sloužiti sluhùm, aby dal každému potøebu, a tak statkù dobývá s prací, drží je s bázní, aby neztratil, a koneènì pustí je lakomý s bolestí. Pakli je chudý, slouží-li, tož bídy dosti: tu musí se.snažiti, aby pánu neb paní vyhovìl; a nelze vždy vyhovìti, ani dobré obrátì ve zlé, ani se nevyspí, ani právì neodpoèine. I kdo by mohl vymluviti, neøku vypsati všecky psoty, co jich mùže èlovìk v svìtì míti! je-li mlád, nutí ho žádost tìlesná k smilství, k pýše, k rozkoši; nemá-li toho, to jest utrápený; pakli má, tot všecek jest poražený, a tak pravé jest Písmo, jež dí: Èlovìk, narozen jsa z ženy, krátký jsa èásek živ, plní se mnohými psotami. Pakli pøijde k vìku starému, ihned srdce jeho bude tesklivé, hlava se jemu tøese, truchliva jest duše, dech smrdí, tváø se vráská, velikost se krèí, blikají a tekou oèi, z nosu teèe, ústa sliní, zuby vypadávají, nové hnijí, vlasy lezou, uši hluchnou, hlas chraptí, srdce mdli, chroptìní v prsou a hudci v hrdle, a co jiných po tìle nedostatkù! A v duši, kterak starý neduží, shledám, že takto: starý, v zlosti zastaralý, nebrzo se polepší, jako køivé døevo staré nebrzo kdo napraví; starý brzo se popudí a tìžce a nebrzo se ukojí; brzo zlému uvìøí a nebrzo od toho

9 ustoupí; starý, lakomý a skoupý, smutný a žalobný, brzký k mluvení, a zpozdilý k slyšení a hotový k hnìvu; má-li peníze, tìch tají; maje požívati, bojí se; nerad dává, rád béøe, když dají; chválí lidi staré, umrlé, hyzdí živé; touží po èase minulém, chlubí se dávnými skutky, vzdychá po nich, zatøásá hlavou, sklesna zuby poøehtává, že nemùže høešiti; již se mu srdce tøese, plíce jedva vzduch k dýchání pøijímají, plece se nad hlavu pozdvihují, høbet se krèí, tìlo se tøese, již na paty káli, a smrt u dveøí stojí; avšak kmet, neb baba pokøikne: Hý! a Jan-li mi nedá skoèiti pøes zahrádku, ó, touho veliká! Aj, nezkrotí èlovìka tak psota rozlíèná, aniž mladý žertuj se stalým: neb což jsme, on byl, a budeme snad nìkdy, co on jest. A znamenejme ještì, co touhy jest v svìtì; péèe nutí, pilnost práce rmoutí, strach smrti hrozí, bolest vysiluje a budeli kdy svìtské veselíèko, tehdy ihned aneb po malém èasu mnohým pomine zarmoucením; neb dí Šalamoun, jenž v království svém všechny libosti zkusil: Smích s bolestí bude smíšen, a konec radosti drží se tkání. A tak Pán Bùh zpùsobil, že nemùže nižádné veselí svìtské býti bez nìjaké bolesti: Aj, lidé svìtští za nejutìšenìjší pokládají libost v milování krásných lidí, a písmo svaté i pohanské praví, že v té milosti (lásce) jest nejvíce tesknosti. Dí Ovidius: Ta milost vysušuje duši, ta milost jest tesklivost, rána, hanba i smrt. A jinde dí: Kolik kvítkù na poli, tolik bolesti v milosti. A opìt dí: Ach bìda, že nižádným milost nemùž býti vyléèena koøen. A tìchto bolestí a tesklivostí jsou prázdny èisté panny a èistí panici a svaté vdovy, a také se nalézají svatí manželé. Pak co jiných psot a bìd jest v tomto bídném životì, kdož mùže vypsati. Než toto vìzme, že èím Bùh déle èeká, nepolepšíme-li se, tím nás ukrutnìji souditi bude. Prs tedy tak pilni jsme, abychom dlouho byli živi, jsouce v tomto životì tak mnohými bí-

10 dami obklíèeni? A èím jsme déle živi, tím více høíchù pøibývá, a také tím vìtší muka nás èeká. Každý den zlosti pøibývá, a dobroty ubývá; vždy se èlovìk mìní, i ve štìstí i v neštìstí, a neví, dnesli se smrt pøibliží. Jako jiskra se ukáže a ihned.uhasne, tak èlovìk jenom chválou lidskou poblyskne a hned zhyne; a když nejradìji chce býti živ a u veselí pøebývá, a mní, že má dlouho býti živ, a klade pøed sebou, že mnoho zpùsobí, hned se ho nemoc chopí, a smrt ho udáví. Bez opatøení duše s tìlem se rozlouèí a s velikou bolestí a bázní; neb dí sv. Bernard, že pøijdouce andìlé, chtìjí duši vzíti a vésti pøed soud hrozného soudce, a ona vzpomenouc na své høíchy, kteréž i v noci i ve dne páchala, chce jim uniknouti; ale høíchové jakoby øekli: Ty jsi nás uèinila, tvoji skutkové jsme, tebe se nepustíme, s tebou budeme vždy; a ïáblové se také nezmeškají, hrozní se jí ukáží, a bude-li v høíchu smrtelném, ihned se jí chopí, a do ohnì ji uvrhnu. Co prospìje krása, urození, co bohatství i umìní? Co dlouhá zde rozkoš i milování? Co síla i všeho svìta oslava, neb chvála? Již po smrti ukáže konec, kam chvála svìta chýlí; již pozná duše, že co bude kdo zde síti, to bude po smrti žíti. Psota po psotì leze, a duše se do pekla veze: ` Rychlé utìšení minulo, mladost, chvála, krása, bujnost i zboží pøi smrti neutìší. Tak máme vážiti tohoto života psoty a bídy, abychom se zde netìšili, bydla dlouhého již nežádali, ale znajíce tu bídu, domù k svému milému Otci, k vìèné radosti skuteènì pospíchali.

11 KAPITOLA ÈTVRTÁ Slyš, dcerko, a viz, a pøichyl ucho své, a poznej zdejšího svìta pokušení. A vìz nejprvé, že jest pokušení jedno, jímž kdo pokouší jiného, a druhé, jímž kdo pokoušen bývá; nebo pokouší Bùh, pokouší èlovìk a pokouší ïábel. Bùh vždy pokouší dobøe, neb když pokouší, tehdy pokouší spravedlivì; èlovìk nìkdy pokouší dobøe a nìkdy také zle; ale ïábel vždy zle. Ale když èlovìk vezme sobì pøíèinu od kterékoli vìci, jež není rozumna, aby zevnitø byl pokoušen, ten sám sebe pokouší, aneb ïábel ho pokouší skrze tu vìc, ale ta vìc ho nepokouší.. Jako Evy jablko, neb které ovoce jedla, to jí nepokoušelo, ale ona sama sebe, a ïábel skrze to ovoce. Neb každá taková vìc nerozumná nic jiného neèiní, než což jí Bùh v jejím pøi rození rozkázal. Dále vìz, že Bùh svého syna vyvoleného, neb dcerky své vyvolené pokoušel k zasloužení, jakož Písmo ukazuje (a o tom psal jsem mnoho jinde). Ale ïábel, ten pokouší k zatracení, a èlovìk nìkdy ku høíchu. Ale ïáblovo pokušení jest vždy zlé a nejhorší, protož toho se má èlovìk nejvíce varovati. A tu vìz, že èlovìk nemá pokušení se strany tìla, kdyby nebylo duše, ale se strany duše; neb když tìlo-jest bez duše, tak právì ho ïábel málo pokouší, jako hovado neb kámen. A z toho ihned poznáš, že dítìte, dokud rozumu nepožívá, ïábel nepokouší, a též i blázna, jenž od mladosti dìtské jest bláznem. A tak aè èlovìk od leckteré vìci èitelné (totiž od té, již mùže vidìti neb vidí) má jaksi poèátek pokušení, od smyslu, takže vnímá zrakem neb sluchem, èichem, chutí neb hmatem: avšak nikdy koneènì nemá pokušení, jedinì když v rozumu, ve vùli neb žádosti duše bude pokoušen. A že v èlovì-

12 ku vùle jest moc duše nejvyšší, takže jest svobodná (že rozum, aè jí co mùže raditi k dobrému a táhnouti ji od zlého, pøece nemùže jí pøi- puditi k dobrému ani odstrèiti od zlého bezdìky), protož koneènì každý høích koná se.vùlí a má hnízdo ve vùli. Jakož sám Spasitel náš praví, øka: že ze srdce, to jest z vùle srdeèné, pocházejí myšlení zlá, vraždy, cizoložstva, smilstva, krádeže, køivá svìdectví, rouhání a tak i jiné høíchy. Protož pokouší-ii èlovìka ïábel kterýmkoli høíchem, tedy nikdy není høích smrtelný, když k nìmu èlovìk nepøivolí. Protož dí sv. Augustin, že høích tak jest k vùli pøimìøený, že není-li chtìn, tehdy není høích; a pohan Aristoteles dí, že nižádný nebývá zlý bez vùle, to jest, nechceli høíchu, ani žádný nebývá blahoslavený bez vùle, to jest, nechce-li voliti, aby byl blahoslavený, a že lidé nejtìžší pokušení mívají v myšlení. Protož to mají pomnìti, že kterakkoli zlé myšlení padne na mysl èlovìku, nepøivolí-li, ale brání se jemu stateènì, tehdy jemu neškodí. Protož dí, sv. Øehoø: Myšlení, buï kterakkoliv neèisté, duše neposkvrní, když rozum nepøivolí. A sv. Augustin dí: Nic mi nebude škoditi, když mám od høíchu pokušení, jen když prázden budu pøivolení a libosti. A tímto písmem má se každý spravovati a ïáblu a žádosti zlé nepøivolovati. A má vìdìti èlovìk, že ïábel z pýchy své má žádost, aby èlovìka pokoušel koneènì ve vùli, to jest, aby èlovìk ku høíchu pøivolil, a zvláštì aby zoufal jako i on a tak vìènì byl zatracen. Protož nejvíce o to stojí, aby èlovìk koneènì se ze høíchu nekál. A mùže býti v tom pokušení tento pøíklad, že jakož dva lidé zápasí o vítìzství, až se jeden druhému poddá, taktéž ïábel bije se s vùlí èlovìka dotud, až ji od dobrého odrazí a ke zlému pøitáhne; a dotud èlovìka dusí, až se pøizná, že koneènì nechce se ze høíchu káti; neb dí: Èerte, již se poddávám!

13 A v tu dobu již èert má za to, že již jest ten èlovìk jeho zajatcem. A má ïábel ze svého pøirození a z dávného zvyku a nauèení mnoho vtipù a chytrostí, jimiž lidi pokouší, je svodí a pøemáhá: Protož jednoho èlovìka jedním a druhého jiným høíchem pokouší, jakož se domnívá po pøichylnosti a po znameních, kterým by èlovìka pokoušeje, zklamal. A toho jest dùvod v evangeliu, jež ukazuje, že Pána Ježíše pokoušel trojím zpùsobem: lakotou (= hladem), znamenav, že zlaènìl; pýchou, poznav, že jest uèeným literátem; a lakomstvím, jež uèené velmi klamá. Aj, ponìvadž o nejvyššího, pokusil se rozliènými zpùsoby, ovšem totéž èiní i na jiných lidech menších. A týž jest dùvod o Evì, prvé ženì, a o svatém Jobovi a o jiných, jichž ïábel rozlíènì pokoušel a hledí pokušením, kdež by mohl nejvíce; uškoditi. Protož prelátùv a knížat velikých více jest pilen, aby je svedl s Boží cesty; protož také nejvíce jest pilen mužù svatých a zvláštì tìch, kteøí slovem Božím v církvi svaté prospívají, neb ti nejvíce ruší jemu jeho království. Protož velmi popouzí proti nám svých údù, jako popudil biskupù a knìží i zákonníkù proti Kristovi, aby ha zamordovali, domnívaje se, že tudy jeho moc pøemùže. Ale zklamal se; neb kdyby byl vìdìl, že Kristova smrt bude jeho poražení a duší vysvobození, byl by radìji pøekazil, aby byl Kristus neumøel. Protož strachuje se již svého pøemožení, ženu Pilátovu navedl, aby Pilát s Kristem nemìl nic èiniti, neb øekla, jakož dí evangelium: Nic nebuï tobì do tohoto spravedlivého, neb jsem mnoho trpìla skrze vidìní. Dále vìz, jakož jsem øekl, že ïábel nejvíce stoje o to, aby èlovìk ze høíchù koneènì se nekál, má své dùvody. Prvý tento, že namítá èlovìku, øka: že Bùh ho pøedvìdìl k zatracení, a což Bùh pøedvìdìl, aby se stalo, to musí se státi; což tedy platno jest, aby hledal spasení? Druhý dùvod ïáblùv jest

14 z tìžkosti høícha, jehož se èlovìk dopustil, a dovodí takto: Ponìvadž Bùh nemùže své spravedlnosti opustiti, a Boží spravedlnost chce tomu, abys ty pro mnohem menší høích byl zatracen, než- s uèinil, protož musíš ty zatracen býti. Nebo ponìvadž já pro malé pomyšlení, jsa andìlem, spadl jsem s nebe a jsem zatracen, a dítky nekøtìné pro høích otcùv zatraceny, nikdy nehøešivše, a Kain a Saul podle Písma jsou zatraceni, aè ménì høešili než ty, kterak ty chceš spasen býti? Tøetí dùvod, že dí èlovìku: Ty, což uèiníš, to vše zle èiníš, neb jsi v høíchu smrtelném; ty mníš, že se z nìho kaješ, ale nekaješ se, neb s právì se z nìho nezpovídal, aniž s ho právì želel. Ètvrtý dùvod, že dí èlovìku: Jsi mlád, požívej svìta, ještì máš dosti èasu ku pokání; pak-li budeš nemocen, však v nemoci budeš želeti. Pátý dùvod, že dí: Oè máš péèi? Však Bùh za tì trpìv, dosti uèinil, a jsi Boží syn vyvolený k spasení; jistì budeš spasen, buï živ zde, jak chceš, u veselí, libosti tì- lesné a rozkoši. Šestý dùvod, že dí èlovìku: Kterak vám Bùh tìžký zákon ustanovil! I kdo jej mùže naplniti, an zapovìdìl každé utìšeníèko a velí køíž po sobì nésti a velí, aby èlovìk sám sebe nenávidìl? I chceš ty se o to pokusiti, jsa èlovìk køehký? A má ïábel chytrý mnoho jiných Lstí, ale tìchto zvláštì užívá, chtì èlovìka uvésti k nekání koneènému a nìkterého èlovìka nìkolika tìmi dùvody a nìkterého jedním klátí a onoho jiným a druhého jiným. Aby èlovìk umìl ïáblu k jeho dùvodùm odpovìdíti, musí znamenati za prvé, aby svého života pøirozenost znamenal; neb èlovìka nezpùsobilého v pøirozenosti snadno ïábel zklamá, jako tesklivého, hnìvivého a bázlivého. Dobré jest èlovìku, aby se varoval temnosti samoty i tìch neduhù, a zvláštì tesklivosti, neb tu velmi ïábel lidi k zoufalství pøivodí. Druhé, aby mohl èlovìk státi nepøemožen od ïábla, jest jemu potøebí, aby vìrou, nadìjí

15 a láskou byl osvícen, neb ku pøemožení ïábla jest velmi èlovìku užiteèné, aby z Boží milosti byl Písmem osvícen, jímž by se bránil ïáblu, jakož i Kristus bránil se jeho trojímu pokušení a pøemohl ho Písmem, jakož ukazuje evangelium sv. Matouše. Tøetí pøíprava proti ïáblu jest, aby èlovìk byl pilen služby Boží, jednak se modle, jednak, umí-li psáti, píše, jednak o nìm zpívaje, jednak obcuje vesele s jinými rozumnými, již Boha milují; a zvláštì aby sám nebýval mnoho o samotì v tìch vìcech, jež nejsou mnoho potøebné ke spasení; neb samotného èlovìka nalezna ïábel, rád ho láká pilnì. Tak nalez Evu samotnu, zklamal ji; i Pána Ježíše také v samotì pokoušel. Tyto tøi vìci když èlovìk bude míti, s Boží pomocí, již On hotov jest dáti i jeho andìlé, když jenom èlovìk sám se pøihotoví, pøemùže ïábla i jeho dùvody. Jakož dí sv. Pavel, že Bùh nedopouští èlovìka pokoušeti nad jeho moc, aniž mùže to býti, aby Bùh tak milostivý a spravedlivý dopustil na èlovìka pøes jeho moc ïáblovo pokušení. Ale milosrdný Spasitel èiní z pokušení prospìch, když jen èlovìk nezatvrdí sebe temností høíchù. Protož stùjme ve svìtlosti víry, lásky a Boží milosti, a odpovìzme ïáblu k jeho dùvodùm. Když nejprve dí ïábel èlovìku: Bùh tì pøed- vìdìl k zatracení, rceme: Ïáble! víme, že jsi lháø a svou lží mnohé jsi zklamal; protož lžeš; že bych já byl pøedvìdìn k zatracení. Však jsi ty nebyl v radì Boží, aniž víš jeho tajemství, jakož nevíš i dne soudného a jiných budoucích vìcí; a písma Božího nemáš, jímž bys mi mohl dokázati, že bych já byl pøedvìdìn. Ke druhému dùvodu, když dí ïábel: Bùh nemùže své spravedlnosti opustiti; to jemu pøipus me. Když dále dí: a Bùh tomu chce, abys ty pro mnohem menší høích byl zatracen, než s uèinil, tu dìme: Ïáble,lžeš! A když díš, ïáble: Já pro malé pomyšlení, jsa andìlem, spadl jsem s nebe a jsem zatracen,

16 tu díme: Ïáble! ne pro to samo pomyšlení, které s uèinil v nebi, ale pro tvé nekání, jež jest nejvìtší høích, jsi zatracen; protož kaj se ze høíchu s pravou pokorou, a Pán Bùh bude tobì hotov odpustiti, jenž dí a selhati nemùže: Když høíšný uèiní pokání ze všech svých høíchù, a uèiní soud a spravedlnost, a zachová má pøikázání, já na všecky jeho zlosti nevzpomenu, živ bude a neumøe. A ïáble, když dále díš, že dítky nekøtìné, nikdy nehøešivše, jsou zatraceny pro høích otcùv, tu mísíš lež s pravdou; neb lžeš, že dítky nikdy nezhøešily, však sv. Pavel dí, že všichni jsme v Adamovi høešili. A pravdu díš, že pro høích otcùv jsou zatraceny; ale, ïáble, pøidej, že i pro svùj; neb ten høích jest i jejich i otcùv, a kdyby se kály, nebyly by zatraceny; ale nekání koneèné, jako i tvé, to je zatratilo; ale my se chceme káti. A když dále díš, že Kain a Saul jsou zatraceni, jako dí Písmo, to pøipouštíme; a když díš, že ti ménì zhøešili, než já, to popírám: neb oni zhøešili høíchem nekání koneèného, tak že se ze høíchu koneènì nekáli, a ten høích jest vìtší, než jiné všechny høíchy; neb když by èlovìk mìl jakékoli høíchy, jen když to nemá, tehdy není zatracen, a nebude-li ho míti, nebude zatracen. A ten høích, ïáble, jest tvùj høích! Pak tøetí: když díš, ïáble, èlovìku, jenž do sebe neví høíchu smrtelného: Ty což èiníš, to vše zle èiníš, ïáble, to popíráme; a když dovodíš, øka: neb jsi v høíchu smrtelném, ïáble, lžeš! Nemùžeš toho dokázati, a což potom díš, lžeš: nebo já kaji se, želím høíchu a zpovídal jsem se z nìho Pánu Bohu i vždy zpovídám, vyznávaje se pøed ním vinen, kterakkoli jsem zhøešil. Aniž mne, ïáble, na to navedeš, abych vždy v tesknosti znova se zpovídal, a všechny pøíèiny a y høíchù knìzi pravil, neb všecky høíchy zvláštì jmenoval; neb vím, že Pánu Bohu netøeba jich vyèítati, an všechny zná, a já vyznávám se jemu

17 ve všech vinen a želím jich. Toho ty, ïáble, neuèiníš, protož vìèné zatracení trpíš. Pak ètvrté díš; ïáble: Jsi mlád, užívej svìta! Ïáble, chci užívati, jak Bùh velí, ale ne jako ty. A když díš ještì máš dosti èasu ku pokání, o, ïáble, již tì tvým šípem zastøelím: aj, prve jsi øekl, že nelze mi se káti, a tuto díš, že mám dosti èasu ku pokání, i kterak s brzo zase svou lež obrátil! Avšak, ïáble, z té øeèi chci sobì užitek vzíti: neb když díš takto: Ještì máš dosti èasu ku pokání, ïáble, z toho chválím Boha, že jest tak milostivý, že èlovìku dal èasu dosti ku pokání, tak že, dokud duši má v prsou, ještì vždy má èasu dosti, v nìmž mùže míti zkroušení, a tak mùže se ze høíchù káti. Ale, ïáble, proto já nechci høešiti, ani èekati nemoci, abych se v ní kál, aniž chci spoléhati na mladost, ponìvadž ty jsa sotva stvoøen, potom velmi brzy jsi u vìèné zatracení svržen. A také, ïáble, viz, že mladí tak obecnì mrou jako staøí, a že tak mnoho prodávají koží telecích, jako volských nebo kravích. Pak páté, když díš, ïáble: Oè máš péèi? však Bùh za tì trpìv, dosti uèinil, ïáble, znám to, že milosrdný za mì trpìv, dosti uèinil; protož o to mám. péèi, abych jeho svaté smrti sobì k spasení nezmaøil, jako jsi ty zmaøil hotové království nebeské, o nìž já mám péèi. A když dále díš: Jsi Boží syn vyvolený k spasení, ïáble, doufám v Boha, že jsem, protož, abych milého Otce nehnìval, nechci já tebe ve zlém poslouchati. A když díš: Buï živ zde jak chceš u veselí, v libosti tìlesné a v rozkoši, jistì budeš spasen, ïáble, Lžeš! Neb vím, že bohatec, jenž byl živ tak, jako ty velíš, umøel a jest od tebe pohøben v pekle. A když díš šesté: A kterak vám Bùh tìžký zákon ustanovil l ïáble, lstivì se divíš, neb On dí: Jho mé sladké jest a bøímì mé lehké. I co sladšího, ïáble, a lehèího synu pravému Boží-

18 mu, než milovati ho nade všecky jiné vìci a svého bližního jako sebe? A to když èlovìk má, tedy svùj køíž nese po nìm. A když díš: I kdo mùže ten zákon naplniti? ïáble, dím, že každý, kdo chce. A když díš: zapovìdìl každé utìšeníèko, ïáble, lžeš!, veli se svým všem veseliti a radovati; ale zapovìdìl každé veseli zlé, marné, jež v pravdì není veselí, ale marnost jakož svìdèí Šalamoun Duchem svatým, jehož ty jsi zklamal veselím marným, a zvláštì utìšením a veselím ve smilství, pro nìž ty jsi zavedl Davida, ale ten z tvé moci vyšel, a Šalamouna, jenž se jiným bohùm modlil a tím tobì, zapomenuv svého Stvoøitele. Ty snad víš, kde jest Šalamoun, jest-li ve tvé moci, ale Písma svatého o tom nemám. A když dále díš, ïáble! že Bùh velí, aby èlovìk sám sebe nenávidìl, rozumìj; ïáble, že to jest lehké; neb sebe èlovìk nenávidí, když zlé vùli nepøivolí a tìlo své od høíchu drží, a tak v pravé pravdì miluje sebe k vìènému životu. Aj, ïáble, tvoji dùvodové za nic nestojí; nemáš-li jiných lepších, jakož nemáš, protož jdi ode mne, neb tebe lháøe poslouchati nechci, ale milého Otce svého a Spasitele, Jezu Krista, jenž jest vìèná pravda!

19 KAPITOLA PÁTÁ Slyš, dcerko! a viz, a pøichyl ucho své, a poznej tøi nepøátele každého èlovìka ve svìtì, již chtí jeho duši poraziti. Ti jsou: tìlo, svìt a ïábel, pro nìž každý èlovìk, ve smrtelném jsa zde životì, má k Bohu volati: Pomoz mi, Pane Bože mùj! neb nepøátelé obklíèili duši mou; tìlo mé, z bláta jest, protož blatná, neèistá a rozkošná myšlení od nìho mám, a marná a divná od svìta, a lstivá a zlostná od ïábla. Aj ti tøi nepøátelé, tìlo, svìt a ïábel, obklíèili duši mou. Od tìla utéci nemohu, ani ho od sebe zahnati nemohu, ale musím je tepati, neb jest pøivázáno, a zabíti ho nesluší, živiti je musím; a když je vypasu, že ztuèní, tehdy svého nepøítele proti sobì krmím; neb jak dosti jí a pije, tak se proti mnì vzbouøí, a jeho síla a zdraví mnì se protiví. Svìt pak, ten mne všudy obklíèil a oblehl na všechny strany, a pìti branami mì raní. Pìt bran jest pìt smyslù v èlovìku, kterýž je má: zrak, sluch, okusení, povonìní a dotknutí. Aj, tìmi branami mì raní svìt, a smrt vchází okny mými v duši mou; neb hledí oko, a smysl mysli pøevrátí; slyší ucho, a úmysl srdeèný zkøiví; vonìní dobrému myšlení pøekáží; ústa mluví, a lží jiné hanìjí, žerty i jiné škodlivé a marné øeèi vydávají; a dotýkání k smilství popouzí, a nebude-li brzy odvrženo, ihned pálí tìlo a pudí mysl, aby pøijala libost, a vùle aby k libostí pøistoupila, a tak aby se høích dokonal. Pak ïábel, jehož vidìti nemohu, ten napjal luèištì své v temnosti, protož tìžko mi jest se ho vystøíci, a nalíèil všudy osidla svá ve zlatì, ve støíbøe i v jiných vìcech, abychom jich neøádnì užívali, a tak v jeho osidlech uvázli. Aniž toliko osidla svá zlíèit, ale i lepem nastražil. Lep jest žádost bohatství, pøichyl-

20 nost tìlesná ku pøátelùm, milování cti svìtské a rozkoš tìlesná. Aj, tím lepem jest duše ve svém peøí slepena, že nemùže vysoko létati. Peøí duše jest myšlení. o radosti nebeské, o Božím milosrdenství, o vìèném zatracení, kterýmžto peøím jednak by se vznesla v nebesa, jednak se spustila do pekla, onde by spatøila veliké utìšení, a tuto velikou bídu, a tak by právì za velikým orlem letìla, za Kristem, jenž sestoupiv do pekla, vzletìl na nebesa, jehož køídla jsou spravedlnost a milosrdenství. Pak støely ïáblovy jsou hnìv, závist, pýcha, smilství, a slova, jakož dí sv. Pavel, šípové ohniví, jež mùže uhasiti, kdož má štít víry, to jest, vìøí-li, že Otec i Syn i Duch sv. jsou tøi osoby a jeden Bùh, a vìøí-li, že božství, duše a tìlo jsou jeden Kristus, pravý Bùh a pravý èlovìk. Neb dí sv. Jan ve své epištole, že ta víra pøemáhá svìt, to jest, všecku zlost ve svìtì, jež všudy své šípy rozpustila, tak že všudy èlovìku boj jest, všudy pokušení, všudy hnutí, tak že kam se obrátím, nikde bezpeènosti nemám; neb i tìch vìcí, jež mì tìší, i tìch, jež mne rmoutí, lekám se: neb i laènost, i sytost, i spaní i bdìní, práce i odpoèinutí bojují proti mnì, i hnìv i veselí, vše mne mùže raniti. A tak štìstí s jedné strany a neštìstí s druhé strany mùže mì raniti. Štìstí svou sladkostí mì klame, že se pokládám za bezpeèna, a neštìstí mì svou hoøkostí straší a vede mne v netrpìlivost. A co ïábelských myšlení! Aj, tak ti tøi nepøátelé proti mnì bojují, jednak zjevnì, jednak skrytì, ale vždy zlostnì. A ïábel nejvíce pomoci doufá od tìla, neb tìlo s ïáblem proti mnì se spikli; protož tìlo vždy se protiví mému duchu, vždy repce proti nìmu a nechce ho poslouchati, neb sobì jiný zákon -i obyèej položilo nežli duch. Protož tìžký jest boj, tak že stateèný bojovník sv. Pavel køièí, øka: Vidím jiný zákon v údech mých, jenž se protiví zákonu mysli mé, a jenž mì jímá v zákonì høíchu, kterýž jest v údech

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

JAN HUS DCERKA 1. O poznání cesty pravé k spasení. Slyš, dcerko, a viz, a přichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a přichyl vůlí

JAN HUS DCERKA 1. O poznání cesty pravé k spasení. Slyš, dcerko, a viz, a přichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a přichyl vůlí JAN HUS DCERKA 1 O poznání cesty pravé k spasení Slyš, dcerko, a viz, a přichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a přichyl vůlí ucho své pilně, abys slyšíc rozuměla, rozumějíc, toho, co bude psáno, pilná

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Náboženské. 1. Výlučnost vlastního náboženství 2. Násilí ve svatých knihách 3. Misie. 1. Homogenní rodina 2. Muž je hlavou ženy 3.

Náboženské. 1. Výlučnost vlastního náboženství 2. Násilí ve svatých knihách 3. Misie. 1. Homogenní rodina 2. Muž je hlavou ženy 3. Náboženské 1. Výlučnost vlastního náboženství 2. Násilí ve svatých knihách 3. Misie Rodinné 1. Homogenní rodina 2. Muž je hlavou ženy 3. Zdrženlivost Společenské 1. Odmítání deviace 2. Vytváření ghetta

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 4. DÍL Poselství od 1. srpna 2011 do 30. záøí 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ!

6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ! 6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ! Podívej se, kdybych se tě tak najednou zeptal: Když dovede někdo vykonat něco opravdu těžkého, dovedou to mnozí

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14 28. neděle v mezidobí Cyklus A Mt 22,1-14 Čtení z knihy proroka Joela. Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 10. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 10. DÍL Poselství od 1.srpna 2012 do 31. srpna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

William Shakespeare: Hamlet (pracovní list č. 20)

William Shakespeare: Hamlet (pracovní list č. 20) William Shakespeare: Hamlet (pracovní list č. 20) Anotace: Největší dramatik světa nemůže být zastoupen pouze jednou ukázkou. Okusme autorovo umění z třetího dějství jeho tragédie Typ úkolu: nácvik orientace

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE Písnička Zdrávas Ref: Ave Maria, milosti jsi plná a Pán je s tebou. 1. Tys zlatý šíp, jenž světlo přináší, v tobě chudý svůj poklad nalézá. Ty jsi slabá, kterou

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více