Integrovaný regionálny operačný program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný regionálny operačný program"

Transkript

1 Integrovaný regionálny operačný program

2 Integrovaný regionálny operačný program schválený uznesením vlády SR č. 232/2014 predložený Európskej komisii formálne rokovanie opätovne predložený Európskej komisii schválený Európskou komisiou

3 Integrovaný regionálny operačný program Globálny cieľ: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na rozvoj regiónov, miest a obcí

4 Porovnanie ROP / IROP Špecifická oblasť ROP IROP Cesty II. a III. triedy Verejná osobná doprava /VOD/ (vrátane nemotorovej dopravy) Materské školy výstavba, rekonštrukcia, modernizácia ciest II. a III. triedy, rekonštrukcia cyklistických komunikácií, chodníkov, rekonštrukcia a výstavba zastávok autobusov rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia MŠ, vrátane IKT vybavenia výstavba, rekonštrukcia a zvýšenie úrovne technického stavu ciest II. výnimočne III. triedy, podmienka napojenie na sieť TEN-T spracovanie strategických dokumentov, zavádzanie integrovaných dopravných systémov rozvoj infraštruktúry pre VOD a nemotorovú dopravu (cyklistickú dopravu), obnova vozidlového parku MHD a prímestskej dopravy rozširovanie kapacít MŠ - prístavba, nadstavba, rekonštrukcia, budovanie areálu MŠ, interiérové vybavenie

5 Porovnanie ROP / IROP Špecifická oblasť ROP IROP Základné školy Stredné školy Zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia ZŠ, vrátane IKT vybavenia rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia SŠ, vrátane IKT vybavenia budovanie, rekonštrukcia a rozširovanie zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately modernizácia učební jazykové, technické, polytechnické, IKT, modernizácia školských knižníc rekonštrukcia / modernizácia SOŠ vrátane materiálno technického vybavenia odborných učební, dielní rekonštrukcia / modernizácia objektov v súlade s princípmi deinštitucionalizácie, materiálno-technické vybavenie

6 Porovnanie ROP / IROP Špecifická oblasť ROP IROP Zdravotnícka infraštruktúra Kultúrny potenciál regiónov a rozvoj cestovného ruchu Budovy na bývanie samostatný OP Zdravotníctvo rekonštrukcia, rozširovanie pamäťových a fondových inštitúcií, podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúry cestovného ruchu znižovanie energetickej náročnosti bytových domov (Jessica) budovanie infraštruktúry centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, modernizácia akútnych všeobecných nemocníc vytvorenie prostredia pre podporu kreativity netechnologické inovácie a tvorba kreatívnych produktov znižovanie energetickej náročnosti bytových domov komplexná obnova bytových domov

7 Porovnanie ROP / IROP Špecifická oblasť ROP IROP Vodné hospodárstvo samostatný OP Životné prostredie výstavba a rekonštrukcia vodovodných a stokových sietí a ČOV Obnova a budovanie infraštruktúry sídel (vrátane infraštruktúry pre MRK) Záchranné systémy úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene, výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb - stavebné objekty zariadení HaZZ, OHZ aj HZS úprava verejných priestranstiev s dôrazom na environmentálny aspekt (zavádzanie prvkov zelenej infraštruktúry a adaptačných opatrení) IROP nepodporuje

8 Porovnanie ROP / IROP Špecifická oblasť ROP IROP Protipovodňová ochrana Budovanie kapacít a tvorba pracovných miest (CLLD) úprava a regulácia povodí miest a obcí (vrátane území s MRK) Samostatný program rozvoja vidieka (LEADER) IROP nepodporuje financovanie prevádzkových a animačných nákladov MAS, podpora podnikateľského sektora, verejných služieb a infraštruktúry

9 Štruktúra IROP Prioritná os Alokácia (zdroj EFRR) Aktivita PO č. 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch Menej rozvinutý región: ,00 Eur Viac rozvinutý región: ,00 Eur výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest, podpora výstavby cyklotrás, integrované dopravné systémy PO č. 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám PO č.3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch Menej rozvinutý región: ,00 Eur Viac rozvinutý región: ,00 Eur Menej rozvinutý región: ,00 Eur Viac rozvinutý región: ,00 Eur rozširovanie, modernizácia MŠ, vybavenie učební, knižníc ZŠ, materiálne a technické vybavenie SOŠ netechnologické inovácie a tvorba kreatívnych produktov

10 Štruktúra IROP Prioritná os Alokácia Aktivita PO č.4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie PO č. 5 Miestny rozvoj vedený komunitou PO č.6 Technická pomoc Menej rozvinutý región: ,00 Eur Viac rozvinutý región: ,00 Eur Menej rozvinutý región: ,00 Eur Viac rozvinutý región: ,00 Eur Menej rozvinutý región: ,00 Eur Viac rozvinutý región: ,00 Eur budovanie a rekonštrukcia vodovodov a kanalizácií, komplexná obnova bytových domov, zelená infraštruktúra financovanie prevádzkových nákladov MAS, podpora podnikateľského sektora a verejných služieb riadenie implementácie IROP

11 Regionálny operačný program CELKOVÁ ALOKÁCIA: EFRR: 1,833 mld. EUR 1,555 mld. EUR Integrovaný regionálny operačný program CELKOVÁ ALOKÁCIA: EFRR: 2,122 mld. EUR 1,754 mld. EUR RIUS / TURM v rámci IROP ALOKÁCIA RIUS (vrátane TURM): 1,258 mld. EUR ALOKÁCIA TURM: 368,1 mil. EUR

12 Dôvody nárastu alokácie pre IROP v rámci programového obdobia pretrvávajúci dopyt a potreba regiónov po investíciách a podpore z EŠI fondov, aplikácia integrovaného prístupu prostredníctvom: integrovanej územnej investície a miestneho rozvoja vedeného komunitou, implementácia udržateľného rozvoja miest, ktorý je realizovaný iba z IROP, špecifický model implementácie prostredníctvom RIÚS.

13 Kľúčové kroky pre implementáciu IROP Príprava riadiacej dokumentácie Príprava Regionálnych integrovaných územných stratégií vrátane stratégií udržateľného rozvoja miest Koordinácia prípravy Regionálnych integrovaných územných stratégií vrátane stratégií udržateľného rozvoja miest zo strany MPRV SR Spolupracujúce rezorty (MDVRR SR, MPSVR SR, MZ SR, MK SR, MŠVVŠ SR a MŽP SR) február/apríl Koordinačné stretnutia MPRV SR s koordinátormi Regionálnych stratégií a koordinátormi stratégií udržateľného mestského rozvoja apríl/jún Prvé finálne dokumenty Regionálnych integrovaných územných stratégií vrátane stratégií udržateľného mestského rozvoja

14 Indikatívny harmonogram výziev kvartál kvartál kvartál 2015 Špecifický cieľ č. 4.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti budov na bývanie transfer (Slovenský investičný holding, finančný sprostredkovateľ) Špecifický cieľ č. 6.1: Podpora efektívnej implementácie Operačného programu a Špecifický cieľ č. 6. 2: Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie písomné vyzvania na predloženie projektov technickej pomoci určené pre Riadiaci orgán, sprostredkovateľské orgány (samosprávne kraje, krajské mestá, MK SR a MZ SR v nadväznosti na podpis písomnej zmluvy s RO na plnenie vybraných úloh) Špecifický cieľ 1.1: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy (aktivita: investície do ciest II. a III. triedy) RIÚS Špecifický cieľ č : Zabezpečenie udržateľnej formy mobility prostredníctvom zvyšovania atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (aktivita: vypracovanie základných strategických dokumentov v oblasti verejnej osobnej dopravy na miestnej a regionálnej úrovni) RIÚS Špecifický cieľ č : Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb (aktivita: vypracovanie základných strategických dokumentov na miestnej a regionálnej úrovni) RIÚS Špecifický cieľ č : Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú (aktivita: detské domovy) RIÚS Špecifický cieľ č : Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl RIÚS Špecifický cieľ č : Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl - RIÚS Špecifický cieľ č : Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku - RIÚS Špecifický cieľ č : Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie - RIÚS Špecifický cieľ č : Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií (aktivita: prevádzkové náklady MAS) - komplementárne s aktivitami Programu rozvoja vidieka

15 Ďakujem za pozornosť!

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Datum: 28.11.2014 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK) Návrh programu Aktuální informace k programovému období 2014-2020 Územní

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

PODPORA ROZVOJE OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

PODPORA ROZVOJE OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky PODPORA ROZVOJE OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky listopad 2014 TÉMATA PREZENTACE Metodická podpora strategického plánování obcí Národní programy regionálního

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Lenka Kriegischová 4. 5. 2015 Integrované územní investice

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Á Ž Ú ž ň š ž Ž š Ť Ť Ž Ď Ť Ž ž Ť š ř Ť Ť Ť Ť Ť ž š ž š Ť š Ť Ť š ř Ť Ť Ť Ť Š Ť Ť Ý Á ť ř Ť ž š ň Ť Ť Ž Ť Ť Ť Ž Ž ř ž ž Ť Ž Ě Ť ž Ť Ť Ť Ť š Ť Ž š Ť Ů Ť ť ť Ť ť Ž Č Ž š Ť ř Ť Ž š Ů Ť Ť š Ť Ť ž š ť Ť Ž Ž

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. 0 Autoři: JUDr. Ilona SCHELLEOVÁ, Dr. (úvod, kap. 2, 3, 4) Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. (spoluautor kap. 1 ) JUDr.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Souhrn odpovědí (PD IROP) k 17. 4 2015 pro MAS

Souhrn odpovědí (PD IROP) k 17. 4 2015 pro MAS Souhrn odpovědí (PD IROP) k 17. 4 2015 pro MAS Aktivity realizované v rámci specifického cíle 4.1 IROP vycházejí z uvedených specifických cílů. Pro přehlednost jsou dotazy zařazené pod jednotlivé specifické

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 25.11.2014 Svitavy SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR dne 15. července 2014 oficiálně

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Beseda na téma CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 26.11.2013 Pořádá: Místní akční skupina ORLICKO v rámci přípravy místní rozvojové strategie pro roky 2014 2020 Program Program: 9:00 Mgr. Miroslav Beran Úvodní slovo

Více

HLAVNÉ ČLÁNKY MAIN ARTICLES OTVORENÝ PRÍSTUP OPEN ACCESS MANAŽMENT A MARKETING MANAGEMENT AND MARKETING HODNOTENIE VEDY EVALUATION OF SIENCE

HLAVNÉ ČLÁNKY MAIN ARTICLES OTVORENÝ PRÍSTUP OPEN ACCESS MANAŽMENT A MARKETING MANAGEMENT AND MARKETING HODNOTENIE VEDY EVALUATION OF SIENCE 1/2015 Informačné technológie a knižnice OBSAH CONTENS VYDAVATEĽ: Centrum VTI SR, Bra slava IČO vydavateľa: 00 151 882 marec 2015 ročník 19., vychádza 4x ročne evidenčné číslo: EV 3501/09 publikačné číslo

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ing. Ondřej Kubín, MBA Praha, 26. března 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Globální cíl IROP Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné

Více