Geografia. Vitajte na webovej stránke Geografie Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geografia. Vitajte na webovej stránke Geografie Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany"

Transkript

1 Geografia Vitajte na webovej stránke Geografie Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany UČIITELIIA GEOGRAFIIE:: Mgr. Radim Urban, predseda PK TV a GEO Mgr. Miroslava Dubovská Mgr. Nadežda Skačanová RNDr. Ľubica Synaková, v šk. roku 2015/16 na materskej dovolenke ŠTTRRUKKTTÚRRA ŠŠTTÚDI IA GEEOGRRAFFI IEE NA GYYMNÁZZI IU OSSEEMRROOČČNNÉÉ ŠŠTTÚÚDDI IIUUM príma (2 hodiny týždenne) náplň práce: 1. Planéta Zem 2. Svetový oceán 3. Oceánia a polárne oblasti 4. Austrália 5. Amerika sekunda (2 hodiny týždenne) náplň práce: 1. Najvzdialenejšie regióny sveta 2. Svet

2 3. Afrika 4. Ázia tercia (2 hodiny týždenne) náplň práce: 1. Európa základné informácie 2. Európa regióny kvarta (2 hodiny týždenne) náplň práce: 1. Slovensko príroda Slovenska 2. Slovensko obyvateľstvo a sídla 3. Slovensko regióny OSSEEMRROOČČNNÉÉ ŠŠTTÚÚDDI IIUUM + 4 RROOČČNNÉÉ ŠŠTTÚÚDDI IIUUM kvinta + prvý ročník 1. Geografia v praxi 2. Planéta Zem 3. Príroda Zeme (2 hodiny týždenne) náplň práce: (atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra a biosféra) 4. Regionálna geografia Slovenska (prírodné pomery, obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo) 5. Regióny Slovenska sexta + druhý ročník (2 hodiny týždenne) náplň práce: 1. Svet (obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo, politická mapa sveta) 2. Regionálna geografia Európy 3. Regionálna geografia sveta (prehľadne) a) Svetový oceán a polárne oblasti b) Austrália a Oceánia c) Amerika d) Afrika e) Ázia septima + tretí ročník - náplň práce: seminár - podľa záujmu (2 hodiny týždenne) 1. Integračné zoskupenia a medzinárodné integrácie 2. Zmeny na politickej mape sveta 3. Hospodárske integrácie 4. Hospodárska charakteristika regiónov sveta oktáva + štvrtý ročník - náplň práce: 1. Seminár z geografie (4 hodiny týždenne) podrobné opakovanie a doplňovanie kompletnej geografie

3 2. Seminár z geografie (2 hodiny týždenne) opakovanie jednotlivých tém z oblasti geografie GEEOOGGRRAAFFI IICCKKÉÉ EEXXKKUURRZZI IIEE Geografické exkurzie sa realizujú predovšetkým v spojení so školskými výletmi a v spolupráci s ďalšími predmetovými komisiami. Mimoriadne dobrá je práca na environmentálnom, ekologickom a geografickom myslení a vedomí študentov počas KOŽ-Zu (kurzu na ochranu života a zdravia človeka) na ktorom spolupracujeme s PK telesnej výchovy a organizujeme ju v Pieninách a v Tatrách. AKKOO PPRREEBBI IIEEHHAA VVYYUUČČOOVVAANNI IIEE?? Našou hlavnou úlohou je vás motivovať a aktivizovať. Okrem bežných metód ako je napr. vysvetľovanie sa budú využívať nasledovné: skupinová práca (rôzne veľké skupiny - dvojice, trojice,...) diskusia prezentácia miniprojektov (vypracovanie vybranej témy a následné prezentovanie) testovanie všeobecných vedomostí (testy)

4 PRREEHĽĽAD DOTTÁCI IEE HODÍN A RROZZDEELLEENI IA VVYYUČUJJÚCI ICH ŠŠKKOLLSSKKÝÝ RROKK 2015/2016:: Trieda Dotácia hodín Vyučujúci Prima 2 Mgr. Miroslava Dubovská Sekunda 2 Mgr. RadimUrban Tercia 2 Mgr. Miroslava Dubovská Kvarta 2 Mgr. RadimUrban Kvinta 2 Mgr. Miroslava Dubovská Sexta 2 Mgr. Miroslava Dubovská spolu za štúdium 12 1.A 2 Mgr. RadimUrban 1.B 2 Mgr. Nadežda Skačanová 1.C 2 Mgr. Miroslava Dubovská 1.D 2 Mgr. Miroslava Dubovská 2.A 2 Mgr. Miroslava Dubovská 2.B 2 Mgr. Radim Urban 2.C 2 Mgr. Miroslava Dubovská 2.D 2 Mgr. Radim Urban SEG 3.roč 2 Neotvára sa v roku 2015/2016 GEG 4.ročník 4 Mgr. RadimUrban spolu za štúdium 4 resp.8

5 PPLLÁÁNN VVÝÝKKOONNOOVV ŽŽI IIAAKKOOVV :: PK odporúča, aby každý žiak bol hodnotený priebežne, minimálne však dvakrát počas každého školského šťvrťroka. Pri hodnotení písomných testov sa členovia PK dohodli používať tieto stupne : 90% -výborný, 75 % - chvalitebný, 50 % - dobrý, 30 % - dostatočný, pod 30% - nedostatočný. Plán výkonov študentov v školskom roku ŠKOLSKÝ ROK Ročník I. štvrťrok II. štvrťrok III. štvrťrok IV. štvrťrok Prima 3x MP + R 2x MP + UO 2x MP + UO 2x MP + PÚ Sekunda 3x MP + R 2x MP + UO 2x MP + UO 2x MP + PÚ Tercia 2x MP a PZ 2x MP + UO 2x MP + UO 2x MP a PZ Kvarta 2x MP a PZ 2x MP + UO 2x MP + UO 2x MP a PZ 1. roč.a kvinta 2x MP a PZ 2x MP + UO 2x MP + UO 2x MP a PZ 2. roč. a sexta 2x MP a PZ 2x MP + UO 2x MP + UO 2x MP a PZ 3. roč. sem. 2x MP a PZ 2x MP + UO 1x MP + 1x VP + UO 2x MP a PZ 4. roč. sem. 2x MP a PZ 2x MP + UO 2x MP + 1x VP + UO 2x MP a PZ Vysvetlivky : MP malá písomka v trvaní do 20 minút, VP veľká písomka v trvaní 45 minút, ÚO ústna odpoveď, R - referát, PZ prezentácia, PÚ praktická úloha

6 ZOZZNAM UČEEBBNÍ ÍC PPODĽĽA RROČNÍ ÍKKOVV :: Prima : Likavský, P. a kol. Geografia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, VKÚ, a.s. Harmanec, 2009 Sekunda : Tolmáči, L. a kol. Geografia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, VKÚ, a.s. Harmanec, 2010 Tercia : Ružek, I. a kol. Geografia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, VKÚ, a.s. Harmanec, 2011 Kvarta : Tolmáči, L. a kol. Geografia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., ročník a kvinta : Bizubová, M. a kol. Geografia pre 1. ročník gymnázií. 1. diel, Slovenské pedagogické nakladeľstvo, 2004 Tolmáči, L. a kol. Geografia pre 3. ročník gymnázií (Slovensko), VKÚ, a.s. Harmanec, ročník a sexta : Tolmáči, L. a kol. Geografia pre 2. ročník gymnázií VKÚ, a.s. Harmanec, 2009 ZOZZNAM DOPPLLNKKOVVEEJJ LLI ITTEERRATTÚRRYY,, KKTTORRÚ UČITTEELLI IA VVYYUŽŽÍ ÍVVAJJÚ :: Farkaš, C. a kol. Geografia pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách, Enigma, 2005 Reiterová, M Geografia nová maturita, Príroda 2004 Čeman, R., Školský geografický atlas, Mapa Slovakia plus, s r.o Čeman, R. a kol. Zemepisný atlas, Slovenská republika, Mapa Slovakia plus, s r.o Čeman, R. a kol. Zemepisný atlas, Európa, Mapa Slovakia plus, s r.o Školský atlas sveta, VKÚ Harmanec, spol. s r.o Halás, M. a kol. Riešme geografickú olympiádu Otázky a úlohy pre základné školy a osemročné gymnáziá, Bratislava, 2005

7 GEOGRAFIICKÁ OLYMPIIÁDA Cieľom Geografickej olympiády je prehlbovať a rozširovať geografické vedomosti žiakov, orientovať ich záujmovú činnosť na problematiku modernej geografie, vyhľadávať talentovaných žiakov pre odbornú a vedeckú prácu, viesť ich ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a ľudskej spoločnosti a tým vytvárať vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, jeho ochrane a tvorbe. Podrobnejšie informácie o súťaži : testy aj výsledky môžete nájsť na webových stránkach : Ukážka - geografická olympiáda kategória Z školské kolo z roku 2012/13 Geografická olympiáda pre žiakov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií prebieha v nasledujúcich kategóriách : I kategória príma H kategória sekunda G kategória - tercia F kategória kvarta Obsahom súťaže je vedomostný test v zmysle platných pedagogických dokumentov geografie a vybraného monotematického celku podľa odporúčanej literatúry Súťaž pre stredné školy prebieha v štyroch kategóriách: A aktuálne problémy z regionálnej geografie B aktuálne problémy z geografie Slovenskej republiky C,D geoekologické a environmentálne problémy resp. ľubovoľná téma vychádzajúca z terénneho výskumu Z praktické testovanie bez písomnej práce Súčasťou krajského a celoslovenského kola je vypracovanie a obhajovanie samostatnej písomnej práce a riešenie geografických úloh formou písomných testov.

8 DOSSI IAHNUTTÉÉ VVÝÝSSLLEEDKKYY ŠŠTTUDEENTTOVV GYYMNÁZZI IA P.. DEE COUBBEERRTTI INA VV SSÚŤŤAŽŽI IACH GEEOGRRAFFI ICKKÝÝCH OLLYYMPPI IÁD 2005/2006 Zabadal Matej kategória H, sekunda, VII. miesto 2006/ 2007 Matej Vido - kategória H sekunda, krajské kolo, I. miesto Marek Vido kategória H sekunda, krajské kolo, II. miesto Lucia Bučková - kategória F kvarta, krajské kolo, III. miesto 2007/2008 Hodúlova Pavlína kategória H, sekunda, krajské kolo, I. miesto 2008/2009 Matej Vido kategória F kvarta, celoslovenské kolo, IV. miesto krajské kolo, I. miesto Marek Vido - kategória F kvarta, krajské kolo, VI. miesto Šiška Jakub - kategória H, sekunda, krajské kolo, VI. miesto Kováčová Radka kategória G, tercia, krajské kolo VIII. Miesto 2009/2010 Lúčny Štefan kategória H, sekunda, krajské kolo, II. miesto Turan Alex kategória G, tercia, krajské kolo VIII. miesto Hodúlová Pavlína kategória F, kvarta, krajské kolo IX. miesto 2010/2011 Konečný Jakub kategória Z, celoštátne kolo II. miesto Krupa Mikuláš kategória Z, celoštátne kolo V. miesto Krupa Mikuláš kategória B, celoštátne kolo III. miesto a postúpil na medzinárodnú geografickú olympádu (CERIGEO) Krupa Mikuláš kategória B, geografická olympiáda CERIGEO (Central European International Geographic Olympiad), III. miesto a zlatá medaila za prezentáciu vypracovanej práce 2011/2012 Konečný Jakub kategória B, 3. ročník, celoslovenské kolo, III. miesto kategória B+Z, 3. ročník, celoslovenské kolo VII. miesto, medzinárodná geografická olympiáda, prípravné sústredenie Šišan Peter kategória Z, 3. ročník, celoštátne kolo VIII. Miesto, krajské kolo I. miesto

9 Šišanová Anna kategória Z, 1. ročník, celoštátne kolo IX. Miesto, krajské kolo II. miesto Čičová Monika - kategória B, 3.ročník, celoštátne kolo XIV. miesto, krajské kolo II. miesto Poturnay Marián kategória I, krajské kolo, V. miesto Lúčny Štefan kategória F, kvarta, krajské kolo, IX. miesto 2012/2013 Jakub Konečný kategória B, 4. ročník, Medzinárodná geografická olympiáda (IGEO), Japonsko, Kjoto zlatá medaila a 9. miesto vo svete práca Najvýznamnejšie sakrálne stavby na Slovensku. Cena Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a cena dekana PFUK Bratislava doc. RNDr. Milana Triznu, PhD. I. miesto v celoštátnom kole Marián Poturnay kategória G, sekunda, celoštátne kolo 6. miesto, krajské kolo 1. miesto Peter Šišan kategória Z, 4. ročník, celoštátne kolo 9. miesto a krajské kolo 2. miesto Ondrej Kusenda kategória G, sekunda, krajské kolo 7. miesto Alexander Turan - kategória Z, sexta, krajské kolo, 8. miesto Anna Šišanová kategória Z, 2. ročník, krajské kolo 12. Miesto 2013/2014 Jakub Jobus - kategória G, sekunda, celoštátne kolo 1. miesto, krajské kolo 2. miesto Filip Stančík kategória B, 2. ročník, celoštátne kolo 10. miesto, krajské kolo 1. miesto práca Dubaj, miesto neobmedzených možností, kategória Z, krajské kolo 7. miesto Samuel Pápež kategória B, I. ročník, krajské kolo 4. miesto, práca Sibír,história a perspektívy rozvoja. Marián Poturnay kategória F, kvarta, krajské kolo 4. miesto Samuel Banas kategória H, prima, krajské kolo 5. miesto Matúš Lazarčík kategória Z, 2. ročník, krajské kolo 10. miesto Patrik Nedorost -kategória E, tercia, krajské kolo 12. miesto

10 Anna Šišanová - kategória Z, 2. ročník, krajské kolo 14. miesto Ondrej Kusenda kategória F, kvarta, krajské kolo 15. miest 2014/2015 Marián Poturnay - kategória E,kvarta, celoštátne kolo miesto, krajské kolo 4.miesto Filip Stančík -, kategória Z, 3C, celoštátne kolo miesto, 2. miesto krajské kolo Jakub Jobus - kategória E, tercia, 10. miesto krajské kolo Tadeáš Drahovský kategória Z, 2C, miesto krajské kolo Matúš Lazarčík - kategória Z, 3C, 8. miesto krajské kolo Patrik Nedorost - kategória Z, kvinta, 10. miesto krajské kolo

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou.

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou. Učebnice používané v předmětu zeměpis, geografie V předmětu zeměpis se vyučuje podle ucelené řady učebnic Nakladatelství České geografické společnosti (www.ncgs.cz). Učebnice pro nižší gymnázium (prima

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Vyhlášení zeměpisné olympiády 2010/2011

Vyhlášení zeměpisné olympiády 2010/2011 Vyhlášení zeměpisné olympiády 2010/2011 Organizační a odborný garant soutěže Katedra geografie FPE ZČU v Plzni vedoucí ústřední komise: Doc. PaedDr Jaroslav Dokoupil, Ph.D. Organizační garant PaedDr. Jiří

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie O1.A: minimální počet známek za pololetí: 4 (první pololetí), 5 (druhé pololetí) - Planetární geografie - Kartografie - Atmosféra a hydrosféra - Litosféra

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie O1.A: minimální počet známek za pololetí: 4 (první pololetí), 5 (druhé pololetí) - Planetární geografie - Kartografie - Atmosféra a hydrosféra - Litosféra

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Prima Prezentace jedna známka Textový editor automatické tvary - jedna známka Textový editor práce s textem- jedna známka Sekunda Grafika jedna známka

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Latina Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Latina Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v německém jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST-ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR-ZEMĚPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT-ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti

Více

Vyhlášení Zeměpisné olympiády školní rok 2013/2014 16. ročník

Vyhlášení Zeměpisné olympiády školní rok 2013/2014 16. ročník Vyhlášení Zeměpisné olympiády školní rok 2013/2014 16. ročník 1. Organizační a odborný garant soutěže Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Geografická sekce katedra sociální geografie a regionálního

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 15. ROČNÍK 1. ORGANIZAČNÍ A ODBORNÝ GARANT SOUTĚŽE Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Geografická sekce katedra sociální geografie a regionálního

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Úspěchy žáků v mezinárodních kolech Středoevropská matematická olympiáda, kategorie A Poljak Marian sexta b 22. místo - bronzová medaile Úspěchy žáků v celostátních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis pro nižší gymnázium a ze vzdělávacího

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace VÝTVARNÝ OBOR (v rámci hodin výtvarné výchovy a výtvarných ateliérů) 8.00-10.45 výtvarná výchova tercie + kvarta MgA. David Baránek č. 8

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Anotace vzdělávacích materiálů

Anotace vzdělávacích materiálů Anotace vzdělávacích materiálů Projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.0010 Duhová škola Název šablony: Jméno zpracovatele: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Mgr. Lenka Razáková Číslo vzdělávacího materiálů

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 1Z3 Vesmír

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Dan Goliáš, Natálie Homolová, Nikola Kargerová, Kristýna Kolářová, Ondřej Masař, Hubert Matula, Jakub Mlčoch, Filip

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Vyhlášení Zeměpisné olympiády školní rok 2014/2015 17. ročník

Vyhlášení Zeměpisné olympiády školní rok 2014/2015 17. ročník Vyhlášení Zeměpisné olympiády školní rok 2014/2015 17. ročník 1. Organizační a odborný garant soutěže Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Geografická sekce katedra sociální geografie a regionálního

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.11. Seminář z geografie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.11. Seminář z geografie 4.8.11. Seminář z geografie Výuku geografie rozšiřujeme nabídkou volitelného předmětu Seminář z geografie v septimě a v oktávě s dvouhodinovou týdenní dotací. Vzdělávání v tomto předmětu vychází z obsahového,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE 64 MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) Zeměpis kvinta Mgr. Martin Kulhánek UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

Obsah. Kognitívna ekonómia na báze umelej (komputačnej) inteligencie Ladislav Andrášik...

Obsah. Kognitívna ekonómia na báze umelej (komputačnej) inteligencie Ladislav Andrášik... Obsah Předmluva... III Kognitívna ekonómia na báze umelej (komputačnej) inteligencie Ladislav Andrášik.... Použitie neurónových sietí pri spracovaní obrázkov získaných pomocou ultrazvuku Gabriela Andrejková,

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2006/2007 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Ladislav ZIBURA 7. místo v okresním

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 žák zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

Vyhlášení Zeměpisné olympiády školní rok 2015/2016 18. ročník

Vyhlášení Zeměpisné olympiády školní rok 2015/2016 18. ročník Vyhlášení Zeměpisné olympiády školní rok 2015/2016 18. ročník 1. Organizační a odborný garant soutěže Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Geografická sekce katedra sociální geografie a regionálního

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Zeměpis sexta Mgr. Martin Kulhánek 64 VH Regionální zeměpis

Více

Prima. Ivt Aj. Aj Ivt. Moravské gymnázium Brno s.r.o, Veveří 30, Brno 204. Aj1. Aj2. Aj1. Aj2. Aj1. Aj2. Tv1. Aj1. Tv2. Aj2. Aj1.

Prima. Ivt Aj. Aj Ivt. Moravské gymnázium Brno s.r.o, Veveří 30, Brno 204. Aj1. Aj2. Aj1. Aj2. Aj1. Aj2. Tv1. Aj1. Tv2. Aj2. Aj1. Prima Moravské gymnázium Brno s.r.o, Veveří 0, Brno 0 0 :0 - :0 : - :00 :0 - : 0: - :00 :0 - : :0 - :0 :00 - : : - :0 :0 - : : - :0 Ivt Ivt TV Rozvrh vytvořen:..0 Sekunda Třídní : Kalandřík Milan Moravské

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Bezpečnostný kábel pre počítač

Bezpečnostný kábel pre počítač CZ Zámek ComboSaver Bezpečnostní kabel pro počítač NÁVOD K OBSLUZE SK Zámka ComboSaver Bezpečnostný kábel pre počítač NÁVOD NA OBSLUHU Jednoduchá kombinace pro uzamknutí. Žádné klíče, které můžete ztratit.

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné ČR a SR

Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné ČR a SR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Opakování učiva 7. třídy Práce s atlasem, internetem apod. Žák má mít ucelený pohled na základní učivo sedmého ročníku tak, aby se dokázal orientovat na mapě světa. Evropa Přírodní prostředí

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Platební symboly žáků pro bezhotovostní platbu záloh na školné pro školní rok 2014/2015

Platební symboly žáků pro bezhotovostní platbu záloh na školné pro školní rok 2014/2015 Platební y žáků pro bezhotovostní platbu záloh na školné pro školní rok 2014/2015 Číslo účtu: 2300277465/2010 Příjmení Adámková Aneta 50 2997 sbor Ptáková Babáková Anežka 38 2750 klavír Czajkowská Bačák

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků.

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků. 4.5.5. Zeměpis Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Integruje osobnostní a sociální výchovu demokratického občana. Vychovává k myšlení v souvislostech,

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Předmět:: Zeměpis. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy

Předmět:: Zeměpis. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie: 1 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel. : 325 512 747, fax : 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Plán práce výchovného poradce na školní rok: 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, výchovná

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 6. listopadu 2014 v 9.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

CORNY STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR O K R E S N Í K O L O

CORNY STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR O K R E S N Í K O L O Výsledky - dívky Ve Valašském Meziříčí dne 24. 9. 2013 1. Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí 6 299 2. SŠ Kostka s.r.o. Vsetín 5 406 3. Obchodní akademie Val. Meziříčí 4 369 kategorie : dívky Škola :

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Přestupní karta mladých hasičů pro vyšší kola ročníku 2014/2015. Plamen

Přestupní karta mladých hasičů pro vyšší kola ročníku 2014/2015. Plamen Babická Monika Bártová Anna Blaha Matyáš Blahová Valentina Budka Marek Budka Vojta Crkal Šimon Černý Matěj Dohnálek Matěj Domažlice / Plzeň - jih / Dochev Edvard / Dosoudilová Natalie Kroměříž / Dubská

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Volitelný německý jazyk

Volitelný německý jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný německý jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Sarah Stambolidisová O7 (septima)

Sarah Stambolidisová O7 (septima) 2015 Dominik Stejskal O5 (kvinta) - za vzornou reprezentaci školy v krajských a celostátních recitačních soutěžích - za výborný prospěch po celou dobu studia - v roce 2013 získal 1. místo v mezinárodní

Více

AKČNÍ PLÁN 2014 2020

AKČNÍ PLÁN 2014 2020 AKČNÍ PLÁN 2014 2020 Lidské zdroje bohatství Bílých Karpat Dohoda platforem pro rozvoj lidských zdrojů Zlínského kraje a Trenčínského samosprávného kraje 30. června 2014 Úvod Projekt Lidské zdroje bohatství

Více

Ocenění NFGB. Broumov, 10. listopadu 2011 Stará radnice

Ocenění NFGB. Broumov, 10. listopadu 2011 Stará radnice Ocenění NFGB Broumov, 10. listopadu 2011 Stará radnice školní rok 2010/2011 NOMINACE Kristýna Cibulková (sexta) Vzorně reprezentovala školu v krajském kole olympiády v českém jazyce získala 9. místo v

Více

Ocenění NFGB. Broumov, 31. října 2014 Stará radnice

Ocenění NFGB. Broumov, 31. října 2014 Stará radnice Ocenění NFGB Broumov, 31. října 2014 Stará radnice Správní rada NF GB předsedkyně Ing. Zdena Cikrytová členové MUDr. Luboš Hovorka RNDr. Karel Pelán Mgr. Jiří Ringel RNDr. Jan Strašil Ing. Lenka Zálišová

Více

Konverzace ve španělském jazyce

Konverzace ve španělském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Konverzace ve španělském jazyce PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Software pro váš úspěch Listopad 2015 Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Newsle er Narozeninová party Vema Michal Máčel

Více

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS IX.1.A Zeměpis Charakteristika předmětu: ZEMĚPIS v nižším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Zeměpis je

Více

Účast na odborných seminářích, besedách

Účast na odborných seminářích, besedách Pomoc potřebným 15. září 2009 se studenti kvinty, sexty a septimy zúčastnili SRDÍČKOVÉHO DNE, pořádaného o.s. Život dětem : vybrali na charitativní účely 6.847, - Kč. 9. září 2009 se 12 studentů kvarty

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Ocenění NFGB. Broumov, 8. listopadu 2012 Stará radnice

Ocenění NFGB. Broumov, 8. listopadu 2012 Stará radnice Ocenění NFGB Broumov, 8. listopadu 2012 Stará radnice Správní rada NF GB předsedkyně Ing. Zdena Cikrytová členové MUDr. Luboš Hovorka RNDr. Karel Pelán Mgr. Jiří Ringel RNDr. Jan Strašil Ing. Lenka Zálišová

Více

GP ZL kraje U10, 2.turnaj Zlín-Malenovice 14. 2. 2015 chess-results

GP ZL kraje U10, 2.turnaj Zlín-Malenovice 14. 2. 2015 chess-results GP ZL kraje U10, 2.turnaj Zlín-Malenovice 14. 2. 2015 chess-results Organizátor : ŠK Zlínterm Zlín Ředitel turnaje : Josef Tomek Hlavní nebo pomocný rozhodčí : Pavel Růčka Rating-Ø : 1078 Datum : 14.02.2015

Více

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 1.pololetí: Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 Aneta Drápelová, sexta -vítězství v soutěži ESL, prosinec 2014 Cambridgeské

Více

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou spoločnosťou pre

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více