Geografia. Vitajte na webovej stránke Geografie Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geografia. Vitajte na webovej stránke Geografie Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany"

Transkript

1 Geografia Vitajte na webovej stránke Geografie Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany UČIITELIIA GEOGRAFIIE:: Mgr. Radim Urban, predseda PK TV a GEO Mgr. Miroslava Dubovská Mgr. Nadežda Skačanová RNDr. Ľubica Synaková, v šk. roku 2015/16 na materskej dovolenke ŠTTRRUKKTTÚRRA ŠŠTTÚDI IA GEEOGRRAFFI IEE NA GYYMNÁZZI IU OSSEEMRROOČČNNÉÉ ŠŠTTÚÚDDI IIUUM príma (2 hodiny týždenne) náplň práce: 1. Planéta Zem 2. Svetový oceán 3. Oceánia a polárne oblasti 4. Austrália 5. Amerika sekunda (2 hodiny týždenne) náplň práce: 1. Najvzdialenejšie regióny sveta 2. Svet

2 3. Afrika 4. Ázia tercia (2 hodiny týždenne) náplň práce: 1. Európa základné informácie 2. Európa regióny kvarta (2 hodiny týždenne) náplň práce: 1. Slovensko príroda Slovenska 2. Slovensko obyvateľstvo a sídla 3. Slovensko regióny OSSEEMRROOČČNNÉÉ ŠŠTTÚÚDDI IIUUM + 4 RROOČČNNÉÉ ŠŠTTÚÚDDI IIUUM kvinta + prvý ročník 1. Geografia v praxi 2. Planéta Zem 3. Príroda Zeme (2 hodiny týždenne) náplň práce: (atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra a biosféra) 4. Regionálna geografia Slovenska (prírodné pomery, obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo) 5. Regióny Slovenska sexta + druhý ročník (2 hodiny týždenne) náplň práce: 1. Svet (obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo, politická mapa sveta) 2. Regionálna geografia Európy 3. Regionálna geografia sveta (prehľadne) a) Svetový oceán a polárne oblasti b) Austrália a Oceánia c) Amerika d) Afrika e) Ázia septima + tretí ročník - náplň práce: seminár - podľa záujmu (2 hodiny týždenne) 1. Integračné zoskupenia a medzinárodné integrácie 2. Zmeny na politickej mape sveta 3. Hospodárske integrácie 4. Hospodárska charakteristika regiónov sveta oktáva + štvrtý ročník - náplň práce: 1. Seminár z geografie (4 hodiny týždenne) podrobné opakovanie a doplňovanie kompletnej geografie

3 2. Seminár z geografie (2 hodiny týždenne) opakovanie jednotlivých tém z oblasti geografie GEEOOGGRRAAFFI IICCKKÉÉ EEXXKKUURRZZI IIEE Geografické exkurzie sa realizujú predovšetkým v spojení so školskými výletmi a v spolupráci s ďalšími predmetovými komisiami. Mimoriadne dobrá je práca na environmentálnom, ekologickom a geografickom myslení a vedomí študentov počas KOŽ-Zu (kurzu na ochranu života a zdravia človeka) na ktorom spolupracujeme s PK telesnej výchovy a organizujeme ju v Pieninách a v Tatrách. AKKOO PPRREEBBI IIEEHHAA VVYYUUČČOOVVAANNI IIEE?? Našou hlavnou úlohou je vás motivovať a aktivizovať. Okrem bežných metód ako je napr. vysvetľovanie sa budú využívať nasledovné: skupinová práca (rôzne veľké skupiny - dvojice, trojice,...) diskusia prezentácia miniprojektov (vypracovanie vybranej témy a následné prezentovanie) testovanie všeobecných vedomostí (testy)

4 PRREEHĽĽAD DOTTÁCI IEE HODÍN A RROZZDEELLEENI IA VVYYUČUJJÚCI ICH ŠŠKKOLLSSKKÝÝ RROKK 2015/2016:: Trieda Dotácia hodín Vyučujúci Prima 2 Mgr. Miroslava Dubovská Sekunda 2 Mgr. RadimUrban Tercia 2 Mgr. Miroslava Dubovská Kvarta 2 Mgr. RadimUrban Kvinta 2 Mgr. Miroslava Dubovská Sexta 2 Mgr. Miroslava Dubovská spolu za štúdium 12 1.A 2 Mgr. RadimUrban 1.B 2 Mgr. Nadežda Skačanová 1.C 2 Mgr. Miroslava Dubovská 1.D 2 Mgr. Miroslava Dubovská 2.A 2 Mgr. Miroslava Dubovská 2.B 2 Mgr. Radim Urban 2.C 2 Mgr. Miroslava Dubovská 2.D 2 Mgr. Radim Urban SEG 3.roč 2 Neotvára sa v roku 2015/2016 GEG 4.ročník 4 Mgr. RadimUrban spolu za štúdium 4 resp.8

5 PPLLÁÁNN VVÝÝKKOONNOOVV ŽŽI IIAAKKOOVV :: PK odporúča, aby každý žiak bol hodnotený priebežne, minimálne však dvakrát počas každého školského šťvrťroka. Pri hodnotení písomných testov sa členovia PK dohodli používať tieto stupne : 90% -výborný, 75 % - chvalitebný, 50 % - dobrý, 30 % - dostatočný, pod 30% - nedostatočný. Plán výkonov študentov v školskom roku ŠKOLSKÝ ROK Ročník I. štvrťrok II. štvrťrok III. štvrťrok IV. štvrťrok Prima 3x MP + R 2x MP + UO 2x MP + UO 2x MP + PÚ Sekunda 3x MP + R 2x MP + UO 2x MP + UO 2x MP + PÚ Tercia 2x MP a PZ 2x MP + UO 2x MP + UO 2x MP a PZ Kvarta 2x MP a PZ 2x MP + UO 2x MP + UO 2x MP a PZ 1. roč.a kvinta 2x MP a PZ 2x MP + UO 2x MP + UO 2x MP a PZ 2. roč. a sexta 2x MP a PZ 2x MP + UO 2x MP + UO 2x MP a PZ 3. roč. sem. 2x MP a PZ 2x MP + UO 1x MP + 1x VP + UO 2x MP a PZ 4. roč. sem. 2x MP a PZ 2x MP + UO 2x MP + 1x VP + UO 2x MP a PZ Vysvetlivky : MP malá písomka v trvaní do 20 minút, VP veľká písomka v trvaní 45 minút, ÚO ústna odpoveď, R - referát, PZ prezentácia, PÚ praktická úloha

6 ZOZZNAM UČEEBBNÍ ÍC PPODĽĽA RROČNÍ ÍKKOVV :: Prima : Likavský, P. a kol. Geografia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, VKÚ, a.s. Harmanec, 2009 Sekunda : Tolmáči, L. a kol. Geografia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, VKÚ, a.s. Harmanec, 2010 Tercia : Ružek, I. a kol. Geografia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, VKÚ, a.s. Harmanec, 2011 Kvarta : Tolmáči, L. a kol. Geografia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., ročník a kvinta : Bizubová, M. a kol. Geografia pre 1. ročník gymnázií. 1. diel, Slovenské pedagogické nakladeľstvo, 2004 Tolmáči, L. a kol. Geografia pre 3. ročník gymnázií (Slovensko), VKÚ, a.s. Harmanec, ročník a sexta : Tolmáči, L. a kol. Geografia pre 2. ročník gymnázií VKÚ, a.s. Harmanec, 2009 ZOZZNAM DOPPLLNKKOVVEEJJ LLI ITTEERRATTÚRRYY,, KKTTORRÚ UČITTEELLI IA VVYYUŽŽÍ ÍVVAJJÚ :: Farkaš, C. a kol. Geografia pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách, Enigma, 2005 Reiterová, M Geografia nová maturita, Príroda 2004 Čeman, R., Školský geografický atlas, Mapa Slovakia plus, s r.o Čeman, R. a kol. Zemepisný atlas, Slovenská republika, Mapa Slovakia plus, s r.o Čeman, R. a kol. Zemepisný atlas, Európa, Mapa Slovakia plus, s r.o Školský atlas sveta, VKÚ Harmanec, spol. s r.o Halás, M. a kol. Riešme geografickú olympiádu Otázky a úlohy pre základné školy a osemročné gymnáziá, Bratislava, 2005

7 GEOGRAFIICKÁ OLYMPIIÁDA Cieľom Geografickej olympiády je prehlbovať a rozširovať geografické vedomosti žiakov, orientovať ich záujmovú činnosť na problematiku modernej geografie, vyhľadávať talentovaných žiakov pre odbornú a vedeckú prácu, viesť ich ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a ľudskej spoločnosti a tým vytvárať vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, jeho ochrane a tvorbe. Podrobnejšie informácie o súťaži : testy aj výsledky môžete nájsť na webových stránkach : Ukážka - geografická olympiáda kategória Z školské kolo z roku 2012/13 Geografická olympiáda pre žiakov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií prebieha v nasledujúcich kategóriách : I kategória príma H kategória sekunda G kategória - tercia F kategória kvarta Obsahom súťaže je vedomostný test v zmysle platných pedagogických dokumentov geografie a vybraného monotematického celku podľa odporúčanej literatúry Súťaž pre stredné školy prebieha v štyroch kategóriách: A aktuálne problémy z regionálnej geografie B aktuálne problémy z geografie Slovenskej republiky C,D geoekologické a environmentálne problémy resp. ľubovoľná téma vychádzajúca z terénneho výskumu Z praktické testovanie bez písomnej práce Súčasťou krajského a celoslovenského kola je vypracovanie a obhajovanie samostatnej písomnej práce a riešenie geografických úloh formou písomných testov.

8 DOSSI IAHNUTTÉÉ VVÝÝSSLLEEDKKYY ŠŠTTUDEENTTOVV GYYMNÁZZI IA P.. DEE COUBBEERRTTI INA VV SSÚŤŤAŽŽI IACH GEEOGRRAFFI ICKKÝÝCH OLLYYMPPI IÁD 2005/2006 Zabadal Matej kategória H, sekunda, VII. miesto 2006/ 2007 Matej Vido - kategória H sekunda, krajské kolo, I. miesto Marek Vido kategória H sekunda, krajské kolo, II. miesto Lucia Bučková - kategória F kvarta, krajské kolo, III. miesto 2007/2008 Hodúlova Pavlína kategória H, sekunda, krajské kolo, I. miesto 2008/2009 Matej Vido kategória F kvarta, celoslovenské kolo, IV. miesto krajské kolo, I. miesto Marek Vido - kategória F kvarta, krajské kolo, VI. miesto Šiška Jakub - kategória H, sekunda, krajské kolo, VI. miesto Kováčová Radka kategória G, tercia, krajské kolo VIII. Miesto 2009/2010 Lúčny Štefan kategória H, sekunda, krajské kolo, II. miesto Turan Alex kategória G, tercia, krajské kolo VIII. miesto Hodúlová Pavlína kategória F, kvarta, krajské kolo IX. miesto 2010/2011 Konečný Jakub kategória Z, celoštátne kolo II. miesto Krupa Mikuláš kategória Z, celoštátne kolo V. miesto Krupa Mikuláš kategória B, celoštátne kolo III. miesto a postúpil na medzinárodnú geografickú olympádu (CERIGEO) Krupa Mikuláš kategória B, geografická olympiáda CERIGEO (Central European International Geographic Olympiad), III. miesto a zlatá medaila za prezentáciu vypracovanej práce 2011/2012 Konečný Jakub kategória B, 3. ročník, celoslovenské kolo, III. miesto kategória B+Z, 3. ročník, celoslovenské kolo VII. miesto, medzinárodná geografická olympiáda, prípravné sústredenie Šišan Peter kategória Z, 3. ročník, celoštátne kolo VIII. Miesto, krajské kolo I. miesto

9 Šišanová Anna kategória Z, 1. ročník, celoštátne kolo IX. Miesto, krajské kolo II. miesto Čičová Monika - kategória B, 3.ročník, celoštátne kolo XIV. miesto, krajské kolo II. miesto Poturnay Marián kategória I, krajské kolo, V. miesto Lúčny Štefan kategória F, kvarta, krajské kolo, IX. miesto 2012/2013 Jakub Konečný kategória B, 4. ročník, Medzinárodná geografická olympiáda (IGEO), Japonsko, Kjoto zlatá medaila a 9. miesto vo svete práca Najvýznamnejšie sakrálne stavby na Slovensku. Cena Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a cena dekana PFUK Bratislava doc. RNDr. Milana Triznu, PhD. I. miesto v celoštátnom kole Marián Poturnay kategória G, sekunda, celoštátne kolo 6. miesto, krajské kolo 1. miesto Peter Šišan kategória Z, 4. ročník, celoštátne kolo 9. miesto a krajské kolo 2. miesto Ondrej Kusenda kategória G, sekunda, krajské kolo 7. miesto Alexander Turan - kategória Z, sexta, krajské kolo, 8. miesto Anna Šišanová kategória Z, 2. ročník, krajské kolo 12. Miesto 2013/2014 Jakub Jobus - kategória G, sekunda, celoštátne kolo 1. miesto, krajské kolo 2. miesto Filip Stančík kategória B, 2. ročník, celoštátne kolo 10. miesto, krajské kolo 1. miesto práca Dubaj, miesto neobmedzených možností, kategória Z, krajské kolo 7. miesto Samuel Pápež kategória B, I. ročník, krajské kolo 4. miesto, práca Sibír,história a perspektívy rozvoja. Marián Poturnay kategória F, kvarta, krajské kolo 4. miesto Samuel Banas kategória H, prima, krajské kolo 5. miesto Matúš Lazarčík kategória Z, 2. ročník, krajské kolo 10. miesto Patrik Nedorost -kategória E, tercia, krajské kolo 12. miesto

10 Anna Šišanová - kategória Z, 2. ročník, krajské kolo 14. miesto Ondrej Kusenda kategória F, kvarta, krajské kolo 15. miest 2014/2015 Marián Poturnay - kategória E,kvarta, celoštátne kolo miesto, krajské kolo 4.miesto Filip Stančík -, kategória Z, 3C, celoštátne kolo miesto, 2. miesto krajské kolo Jakub Jobus - kategória E, tercia, 10. miesto krajské kolo Tadeáš Drahovský kategória Z, 2C, miesto krajské kolo Matúš Lazarčík - kategória Z, 3C, 8. miesto krajské kolo Patrik Nedorost - kategória Z, kvinta, 10. miesto krajské kolo

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou.

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou. Učebnice používané v předmětu zeměpis, geografie V předmětu zeměpis se vyučuje podle ucelené řady učebnic Nakladatelství České geografické společnosti (www.ncgs.cz). Učebnice pro nižší gymnázium (prima

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie O1.A: minimální počet známek za pololetí: 4 (první pololetí), 5 (druhé pololetí) - Planetární geografie - Kartografie - Atmosféra a hydrosféra - Litosféra

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v německém jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis pro nižší gymnázium a ze vzdělávacího

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY VYHLÁŠENÍ ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 15. ROČNÍK 1. ORGANIZAČNÍ A ODBORNÝ GARANT SOUTĚŽE Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Geografická sekce katedra sociální geografie a regionálního

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Anotace vzdělávacích materiálů

Anotace vzdělávacích materiálů Anotace vzdělávacích materiálů Projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.0010 Duhová škola Název šablony: Jméno zpracovatele: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Mgr. Lenka Razáková Číslo vzdělávacího materiálů

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Prima Prezentace jedna známka Textový editor automatické tvary - jedna známka Textový editor práce s textem- jedna známka Sekunda Grafika jedna známka

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Vyhlášení Zeměpisné olympiády školní rok 2015/2016 18. ročník

Vyhlášení Zeměpisné olympiády školní rok 2015/2016 18. ročník Vyhlášení Zeměpisné olympiády školní rok 2015/2016 18. ročník 1. Organizační a odborný garant soutěže Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Geografická sekce katedra sociální geografie a regionálního

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 1Z3 Vesmír

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS IX.1.A Zeměpis Charakteristika předmětu: ZEMĚPIS v nižším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Zeměpis je

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Vyhlášení Zeměpisné olympiády školní rok 2014/2015 17. ročník

Vyhlášení Zeměpisné olympiády školní rok 2014/2015 17. ročník Vyhlášení Zeměpisné olympiády školní rok 2014/2015 17. ročník 1. Organizační a odborný garant soutěže Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Geografická sekce katedra sociální geografie a regionálního

Více

Volitelný německý jazyk

Volitelný německý jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný německý jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 1.pololetí: Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 Aneta Drápelová, sexta -vítězství v soutěži ESL, prosinec 2014 Cambridgeské

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 žák zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

STATISTIKA 2012. Jméno a příjmení Třída Přesná adresa školy Počet bodů Hladík Oldřich 3 C

STATISTIKA 2012. Jméno a příjmení Třída Přesná adresa školy Počet bodů Hladík Oldřich 3 C KATEGORIE...CVRČEK... Hladík Oldřich 3 C ZŠ U Lesa, B.Němcové 539, 472 01 Nový Bor Kolčová Kateřina 3 C ZŠ U Lesa, B.Němcové 539, 472 01 Nový Bor Kroulová Jiřina III A ZŠ a MŠ Klíč s.r.o, Klášterní 2490,

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 INFORMACE: KRAJSKÉ FINÁLE: Finále Přeboru škol Moravskoslezského kraje v orientačním běhu se

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy

Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy Konference s mezinárodní účastí Pořadatelé: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (v rámci projektu ESF Inovace studijního oboru

Více

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků.

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků. 4.5.5. Zeměpis Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Integruje osobnostní a sociální výchovu demokratického občana. Vychovává k myšlení v souvislostech,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ Kategorie ZŠ01 Pořadí Body Příjmení Jméno Škola Město Třída 1. 25 Vítková Anastázie Gymnázium Česká Lípa Sekunda A 2. 25 Tichá Kateřina Gymnázium F. X. Šaldy Liberec Prima V 3. 24 Podskalský

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Cestovní ruch Učební osnovy:zeměpis cestovního ruchu

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Cestovní ruch Učební osnovy:zeměpis cestovního ruchu 7.25 Pojetí vyučovacího předmětu Zeměpis cestovního ruchu Obecné cíle výuky Zeměpis cestovního ruchu Předmět Zeměpis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou spoločnosťou pre

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu 13. Zeměpis 154 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu zeměpisu je získání základních informací o planetě

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

Č Ž Á Í ž é é ě ě ú ů ů ě ě š ů Ť é ě é ě š ě š ě ě š ů é ú é ě ž ě ě š ů ú ú ě é ú ě ě š ů ě ů ů ě ěž ů ž ěž ů é ú ěž ž ů ě ě ú é ů ů ú š ó ě ú ů ů ů ů ů ů š ú ž ú é ň ú ů ů š ě ě ě ú ú é ú ě ů ě ú ů

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

AKČNÍ PLÁN 2014 2020

AKČNÍ PLÁN 2014 2020 AKČNÍ PLÁN 2014 2020 Lidské zdroje bohatství Bílých Karpat Dohoda platforem pro rozvoj lidských zdrojů Zlínského kraje a Trenčínského samosprávného kraje 30. června 2014 Úvod Projekt Lidské zdroje bohatství

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

SEZNAM UČEBNIC GYMNÁZIUM

SEZNAM UČEBNIC GYMNÁZIUM SEZNAM UČEBNIC GYMNÁZIUM PRIMA Obsah SEKUNDA TERCIE KVARTA KVINTA SEXTA SEPTIMA OKTÁVA 1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK PRIMA Seznam je pouze informativní, učebnice pořizuje škola a zapůjčuje je

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

THE PERSONAL DEVELOPTMENT OF WELLNESS PRACTITIONERS IN LIFELONG LEARNING

THE PERSONAL DEVELOPTMENT OF WELLNESS PRACTITIONERS IN LIFELONG LEARNING ZPRÁVY ROZVOJ PRACOVNÍ SÍLY FORMOU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Renáta Myšková Abstrakt: Článek se zaměřuje na možnosti dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji včetně platné legislativy a souvisejících dokumentů

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Opakování učiva 7. třídy Práce s atlasem, internetem apod. Žák má mít ucelený pohled na základní učivo sedmého ročníku tak, aby se dokázal orientovat na mapě světa. Evropa Přírodní prostředí

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Časová dotace seminářů 3 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně čtyři semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Zeměpis Charakteristika předmětu: Výuka zeměpisu navazuje na předmět člověk a jeho svět na 1. stupní s časovou dotací po 2 hodinách týdenní výuky v šestém a sedmém ročníku a po 1 hodině v osmém a devátém

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více