Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň"

Transkript

1 Predmet: Konverzácia v anglickom jazyku Ročník: septima Počet hodín týždenne: 2 Spolu hodín za rok: Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Počet hodín Metódy a formy Prierezové témy poznámky - Práca s učebnicami - oboznámiť sa s novými stratégiami učenia - zopakovať prít.časy a pasívne vety - zopakovať slovnú zásobu,vyjadrovacie schopnosti - rozvíjať pozitívny postoj a motiváciu k učeniu - rozvíjať samostatnosť žiaka a komunikačné zručnosti Rodina prítomné časy a pasívne vety - Práca s učebnicami - gramatika prítomné časy a pasívne vety - hovorenie rodina, zvyky - počúvanie s kontrolná písomná práca - Používať a vyjadriť podstatu a vlastný názor, - rozvíjať - prezentácie 8 - opis obrázkov - dialóg - gramatické cvičenia - ústne a písomné cvičenia - súhrnné - neštandardný didaktický test 1,2,7

2 -rozvíjať základné pojmy o kultúre - dôležitosť pre jednotlivca, celok -kultúra UK,USA, Slovensko -osobnosti Kultúra minulé časy, písanie, vyjadrenie názoru - slovná zásoba kultúra - gramatika minulé časy, cvičenia - čítanie a počúvanie s - vyjadrenie názoru -rozprávanie - používať aktívne tematickú - čítať a počúvať s 8 - čítanie - cvičenia - súhrnné 1,2,7,8 -rozšírenie slovnej zásoby šport, bývanie -dôležitosť športu, pohybová aktivita pre človeka -význam športu, súťaženie, olympijské hry Šport Bývanie - Slovná zásoba a využívanie v každodennej komunikácii - Gramatika - budúce časy - počúvanie s - Používať aktívne slovnú zásobu - čítanie - písanie - používanie budúcich časov 8 - čítanie - cvičenia - opis obrázkov 2,4,7,8 -domov, štýl bývania -bývanie v meste na vidieku -vyjadriť komunikačné budúce časy, pasívne vety - čítanie s poroz. - rozprávanie - prezentácie - slovné

3 zručnosti - písomné -rozšíriť - slovná zásoba jedlo, potraviny, slovné spojenia -používať aktívne slovnú zásobu, - čítanie - cvičenia -spôsoby, možnosti nakupovania -malé obchody - nákupné centrá -výchova k hodnotám -rozvíjať osobné rozhodovanie -opakovanie členov Nakupovanie členy podstatné mená nepočitateľné a počitateľné - gramatika počitateľné a nepočitateľné podstatné mená, členy, - čítanie a počúvanie s - vyjadriť názor - napísať príbeh -čítať a počúvať s -písanie príbehu - opis obrázkov - počúvanie - súhrnné - príbeh 2,3,8 -rozšíriť -vychovávať k - slovná zásoba - používať aktívne slovnú - Používať aktívne

4 starostlivosti o zdravie -civilizačné choroby -alternatívna medicína -opakovanie podmienkových viet, želacie vety -vedľajšie vety,who,where,when.. Zdravie podmienkové vety a if vety, vedľajšie vety - -gramatika - čítanie a počúvanie s - reprodukcia zásobu, - čítanie a počúvanie s - prieskum v triede o starostlivosti o zdravie - dialóg u lekára - gramatické cvičenia - čítanie a počúvanie s poroz. - reprodukcia 2,,7,8 - súhrnné

5 Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Počet hodín Metódy a formy Prierezové témy poznámky - rozšíriť sl.zásobu - vychovávať k poznávaniu iných krajín a kultúr - spôsoby cestovania - rozvíjať komunikáciu Cestovanie priama reč nepriama otázka - gramatika - čítanie a počúvanie s - písanie výhody a nevýhody bývania v meste,na vidieku - prieskum o cestovaní - obľúbené destinácie - projekt - Používať rozšírenú, - čítanie a počúvanie s - napísať - výhody, nevýhody cest. - prieskum - opis obrázkov - prieskum - priebežné ústne a písomné - súhrnné 1,3,5,,7 - prieskum o cestovaní v triede - vyjadrenie názoruvýznam cestovania - rozšíriť slovnú zásobu - výchova k vzdelávaniu, voľba povolania - rozšíriť interpersonálne - slovná zásoba - gramatika - čítanie a počúvanie s - Rozšíriť, - prieskum v triede - vyjadriť osobné - Slovná zásoba - gramatické cvičenia - rozprávanie - práca s internetom - 1,2,3,7,8

6 Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Počet hodín Metódy a formy Prierezové témy poznámky zručnosti - spolupráca v skupine - komunikácia - schopnosť rozprávať o vzdelaní a výbere povolania Vzdelanie Povolanie predložky modálne štruktúry - písanie - rozvoj gramatických zručností - štúdium v UK,USA preferencie - gramatika v texte prezentácie - priebežné hodnotenie ústne a písomné - predložky v texte -modálne štruktúry -rozšírenie slovnej zásoby -vzťahy v rodine,škole, v práci a na verejnosti -rozvíjať medziľudské vzťahy s inými kultúrami Vzťahy Prídavné mená a predložky, podst. - slovná zásoba rozšírenie - gramatika cvičenia - čítanie a počúvanie s - rozprávanie o rôznych druhoch vzťahov - dôležitosť vzťahov v - používať aktívne tematickú slovnú zásobu - čítať a počúvať s porozumení m -prieskum v - opis obrázkov - gramatické cvičenia - vyjadrenie názoru komunikácia - práca s internetom 1,2,3,7,8

7 Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Počet hodín Metódy a formy Prierezové témy poznámky mená a predložky, slovesá a predložky živote človeka - iné kultúry- význam v živote jednotlivca triede -názor na vzťahy - prezentácia - priebežné ústne a písomné -gramatika v texte - ochrana prírody - človek a príroda, životný štýl - ved.-tech. objavy pre spoločnosť - technológie 21 storočia - frázové slovesá - písomná komunikácia Človek a príroda Rozvoj vedy a tech. frázové slovesá písanie formálny a neformálny dopis -gramatika -čítanie a počúvanie s -názor na rozvoj techniky - aktívne používanie slovnej zásoby - vyjadrenie názoru - osobné preferencie - frázové slovesá v texte - písanie - dopis - čítanie - počúvanie - prezentácia - dopis - ústne a písomné - prezentácie 2,3,4,,7

8 Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Počet hodín Metódy a formy Prierezové témy poznámky - rozšírenie sl. zásoby - správanie v rôznych situáciách - etiketa - spoznávanie iných kultúr etiketa - gramatika príslovky v texte - vyjadrenie množstva Človek a spoločnosť príslovky vyjadrenie množstva - slovná zásoba - gramatika - cvičenia - čítanie a počúvanie s - rozdiely medzi kultúrami - aktívne používať - vyjadrenie názoru - vlastné skúsenosti - opis obrázkov - čítanie a počúvanie s - protokol - prezentácia - ústne a písomné - zhrnutie učiva

9 Predmet: Konverzácia v anglickom jazyku Ročník: oktáva Počet hodín týždenne: 2 Spolu hodín za rok: 5 Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Počet hodín Metódy a formy Prierezové témy poznámky -zopakovať - zopakovať gramatiku - rozvíjať samostatnosť - rozvíjať a upevňovať motiváciu Opakovanie mat. Tém 1-13 členy prítomné časy písanie - dopis formálny, neformálny - počúvanie a čítanie s - gramatika -budúce - písanie -aktívne používať -vyjadriť názor -osobný prejav -písanie dopis 8 -práca s internetom -prezentácie -písanie -písomné a ústne skúšanie -frontálne 1,2,3,4,,7,8 -skupinové -test -písanie -rozšíriť a opakovať slovnú zásobu - -počúvanie a čítanie s -aktívne využívať 8 -prezentácia 1,2,3,7,8

10 -správanie, etiketa -rôzne kultúry -formy komunikácie -médiá -opak.príslovky a vyjadrenie množstva Človek a spoločnosť Komunikácia Médiá minulé časy príslovky vyjadrenie množstva - gramatika cvičenia do textu - -osobný prejav -vyjadrenie názoru -názor -písomné a ústne skúšanie -frontálne -skupinové -ústne -rozšírenie slovnej zásoby -výchova k zdravému životnému štýlu -medzinárodné kuchyne -stolovanie - etiketa -záujmy ľudí, voľný čas Jedlo Záujmy,životný štýl Multikultúrna spoločnosť budúce časy písanie - výhody a nevýhody -čítanie a počúvanie s -gramatika -písanie -používať aktívne slovnú zásobu -vyjadriť názor -prieskum -prezentácia -písanie - výhody, nevýhody 8 -čítanie s -výklad -počúvanie - reprodukcia -písomné a ústne skúšanie -frontálne -skupinové 1,3,4,,7 -multikultúrna spoločnosť -ústne

11 -gramatika -test -písanievyjadrenie názoru -rozšírenie slovnej zásoby -dôležité miesta a mestá v živote jednotlivca -móda, životný štýl -kniha priateľ človeka - literatúra Mestá a miesta Oblečenie a móda Kniha - literatúra podmienky a if -vety písanie-príbeh -čítanie a počúvanie s -gramatika -písanie -používať aktívne slovnú zásobu -prejav - rozprávanie -písanie - opis miesta, osoby, zápletka -čítanie a počúvanie - cvičenia -výklad -písanie - príbeh -písomné a ústne skúšanie -frontálne 1,2,3,7,8 -rozvíjanie sl.zásoby, predstavivosti -skupinové -ústne -test -rozšírenie slovnej zásoby -opakovanie maturitných tém Opakovanie mat.tém sl.zásoba -čítanie a počúvanie cvičenia mat. zadania -gramatika -použitie -aktívne používanie sl. zásoby -čítanie a počúvanie s 1,2,3,4,,8

12 -gramatika priama reč jazyka mat. zadanie -opis -písanie -názor -písania - vyjadrenie názoru predložky písanie -vyjadrenie názoru -písanie -skupinová komunikácia -písomné a ústne skúšanie -frontálne -ústne -písanie -rozšírenie sl. zásoby -vzory a idoly v živote jednotlivca -rozšíriť vedomosti o Anglicku a ang. hovoriacich krajinách -vzťah k rodnej krajine Vzory a ideály Anglicko a ang. hovoriace krajiny Slovensko frázové slovesá testovanie -čítanie a počúvanie s -zhrnutie gramatiky -používanie aktívne sl. zásoby -opis -sprievodca po Slovensku,Londýne, New Yorku -čítanie -počúvanie -prezentácia -písomné a ústne skúšanie -frontálne -ústne -test 1,2,3,4,7,8 -rozšírenie sl. zásoby -vyjadrenie -opis obrázkov -používať rozšírenú sl. zásobu -rozprávanie 1,2,3,4,,7,8

13 názoru -rozvoj komunikačných zručností Zhrnujúce opakovanie Dialógy Simulácie -dialogy -simulácie -opis -dialóg -opis -prezentácia -skúšanie ústne -rozvoj komunikačných zručností Opakovanie mat. tém 1-25 Opis obrázkov Dialógy Simulácie -sl. zásoba- aktívne použitie -opis obrázkov -dialóg -vyjadrenie názoru, postoja a kritiky -používanie sl. zásoby -prejav -sl. zásoba -opis obrázkov -dialóg -vyjadrenie vlastných myšlienok, názoru a postoja k danému problému 1,2,3,4,,7,8, -skúšanie ústne -komunikačná zručnosť Zhrnutie a uzavretie prebraného učiva -sl. zásoba -opis obrázkov -vyjadrenie názoru Používanie sl. zásoby -prejav 2 -sl. zásoba -opis -vlastné vyjadrenie 1,2,3,4,,7 -skúšanie -záverečné

14 hodnotenie

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Počet hodín týždenne: 3 Spolu hodín za rok: 99 Učebnica : Project 3 (Unit 1-6) 4. edícia Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Unit

Více

Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: šiesty Sexta

Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: šiesty Sexta Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: šiesty Sexta týždenne:4 Spolu za rok:132 Záleţí to od toho ako to vidíš Človek a Škola Človek a Platenie Rodina a Druhý a tretí kondicionál Wish a if only

Více

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma. OSR, MKV, ENV OSR, MKV, 5 Klimatické zmeny - počúvanie

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma. OSR, MKV, ENV OSR, MKV, 5 Klimatické zmeny - počúvanie Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma 1 Klimatické zmeny - slovná zásoba, 2 Klimatické zmeny - práca s textom, 3 Trpný rod - prítomný čas, 4 Trpný

Více

Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: piaty - Kvinta

Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: piaty - Kvinta Učebné osnovy inovované - anglický jazyk Ročník: piaty - Kvinta týždenne: 4 1. Svet v rozdieloch Kultúra Rodina spoločnosť Krajiny a miesta Obsahový Jednoduchý prítomný čas, minulý čas, predprítomný čas

Více

ANGLICKÝ JAZYK, variant A

ANGLICKÝ JAZYK, variant A ANGLICKÝ JAZYK, variant A Učebné plány 5.ročník hodiny týždenne, 99 hodín za rok Tematický okruh, téma Počet hodín Rodina a spoločnosť Osobné údaje Rodina- príbuzenské vzťahy Opis členov rodiny Domov a

Více

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma 1 Klimatické zmeny - slovná zásoba, 2 Klimatické zmeny - práca s textom, 3 Trpný rod - prítomný čas, 4 Trpný

Více

Učebné osnovy-anglický jazyk Ročník: siedmy - Septima

Učebné osnovy-anglický jazyk Ročník: siedmy - Septima Ročník: siedmy - Septima týždenne:4 Spolu za rok:132 Doma a mimo domova Domov Rodina Voľný čas Tradície Bývanie v zahraničí Obsahový Gramatika: Opakovanie prít. a min. časov Pasívne formy Vynechávanie

Více

Anglický jazyk. Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci

Anglický jazyk. Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci Anglický jazyk 1. Charakteristika predmetu Anglický jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s

Více

Anglický jazyk. Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci

Anglický jazyk. Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci Anglický jazyk 1. Charakteristika predmetu Anglický jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného

Více

Anglický jazyk - VI.OA, 2.ŠA - 4 h týždenne h ročne. ŠTANDARD 5. Cieľ hodiny (výkonový štandard)

Anglický jazyk - VI.OA, 2.ŠA - 4 h týždenne h ročne. ŠTANDARD 5. Cieľ hodiny (výkonový štandard) SEPTEMBER MODUL 9 KOMUKIKÁCIA Anglický jazyk - VI.OA, ŠA - 4 h týždenne - 132 h ročne VZDELÁVACÍ Úvodná hodina. Organizačné pokyny. Opakovanie Slovesá (komunikácia) TV programy 4. Gramatika Nultý a prvý

Více

Učebné osnovy. Ročník: tretí Konverzácia v nemeckom jazyku. Počet hodín týždenne: 2 Spolu hodín za rok: 66

Učebné osnovy. Ročník: tretí Konverzácia v nemeckom jazyku. Počet hodín týždenne: 2 Spolu hodín za rok: 66 Učebné osnovy Ročník: tretí Konverzácia v nemeckom jazyku Počet hodín týždenne: 2 Spolu hodín za rok: 66 Cieľ alebo kľúčové Tematický celok Rodina Šport Bývanie Obsahový štandard Osobné údaje, opis osoby,

Více

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva Mesiac/ týždeň Názov kapitoly v učebnici Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového Ciele jazykového 9./1. Opakovanie poznatkov z 2. ročníka 9./2. Ustálené slovné spojenie

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Angličtina tvorivo a hravo

Angličtina tvorivo a hravo Angličtina tvorivo a hravo 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník povinný povinný povinný povinný 0 + 1 0 + 1 0 + 0 0 + 0 Charakteristika predmetu Angličtina tvorivo a hravo Vyučovanie cudzieho jazyka

Více

SEPTEMBER MODUL - IDENTITA. Anglický jazyk - VIII.OA - 3 h týždenne - 90 h ročne

SEPTEMBER MODUL - IDENTITA. Anglický jazyk - VIII.OA - 3 h týždenne - 90 h ročne SEPTEMBER MODUL - IDENTITA Anglický jazyk - VIII.OA - 3 h týždenne - 90 h ročne VZDELÁVACÍ Úvodná hodina. Organizačné pokyny. Opakovanie Osobnostné vlastnosti Slovesá Tvorenie slov Gramatika Všetky slovesné

Více

Anglický jazyk. Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci

Anglický jazyk. Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci Anglický jazyk 1. Charakteristika predmetu Anglický jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od.9.2008 a inovovaných od.9.200, 20 na základe

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) redmet: Slovenský jazyk

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk

Více

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierezová téma IX. 1 2 Introducition - Úvod Úvodná hodina Deti 12 Lekcia 1 Nový domov - slovná zásoba My life - Môj život

Více

Technická Univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov

Technická Univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov Kód: 000000 Technická Univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov Informačný list predmetu Názov: Cudzí jazyk I. - anglický Študijný odbor: ZÍSKAVANIE A

Více

Anglický jazyk - 3.ŠA - 4 h týždenne h ročne. ŠTANDARD 5. Cieľ hodiny (výkonový štandard)

Anglický jazyk - 3.ŠA - 4 h týždenne h ročne. ŠTANDARD 5. Cieľ hodiny (výkonový štandard) SEPTEMBER MODUL 1 DOBRODRUŽSTVO VZDELÁVACÍ Úvodná hodina. Organizačné pokyny. Opakovanie Cestovanie a oddych, extrémne športy, slovesá, prídavné mená Gramatika Prítomný jednoduchý a priebehový čas 4. Predprítomný

Více

PhDr. Slávka Janigová, PhD. anglický jazyk

PhDr. Slávka Janigová, PhD. anglický jazyk UPJŠ Témy záverečných prác Frekventanti sa na tému prihlasujú priamo u školiteľa na mailový kontakt uvedený v tabuľke pri mene školiteľa. Po dohode so školiteľom je možné, aby jednu tému spracovávalo aj

Více

01 práca pri príprave jedál

01 práca pri príprave jedál Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk úvod do sveta práce 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín tretí 64 912 obchodná prevádzka 01 práca pri príprave

Více

Výkonový štandard. štandard

Výkonový štandard. štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z čítania a literárnej výchovy (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

Více

1. Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu. 3. Obsahový a výkonný štandard UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Charakteristika predmetu sa zhoduje so ŠVP.

1. Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu. 3. Obsahový a výkonný štandard UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Charakteristika predmetu sa zhoduje so ŠVP. UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a komunikácia Anglický jazyk siedmy 3 hod týždenne / 99hod ročne 1. Charakteristika predmetu Charakteristika predmetu

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z ruského jazyka pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z ruského jazyka pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z ruského jazyka pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Anglický jazyk tretí 3 h týždenne, 99 h ročne

Anglický jazyk tretí 3 h týždenne, 99 h ročne Učebné osnovy Názov predmetu Ročník Časová dotácia Anglický jazyk tretí 3 h týždenne, 99 h ročne Charakteristika vyučovacieho predmetu Záujem o štúdium cudzieho jazyka v posledných rokoch stále rastie.

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN Predmet: Nemecký jazyk Ročník: Komunikačná úroveň: A2 (A 2.1) Školský rok: Trieda: Vyučujúci: Počet hodín týždenne: Počet hodín spolu: Učebnica: Beste Freunde A 2.1 Beste

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA NA ŠKOLÁCH S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA NA ŠKOLÁCH S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA NA ŠKOLÁCH S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM CHARAKTERISTIKA PREDMETU Slovenský jazyk, ako druhý jazyk popri materinskom jazyku žiakov, je špecifickým predmetom v školách

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Tematický výchovno vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 0.8.2012 Ročník:

Více

ČASOVO - TEMATICKÝ PLÁN

ČASOVO - TEMATICKÝ PLÁN Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 ČASOVO - TEMATICKÝ PLÁN Predmet: Ročník: Počet hodín týždenne: Počet hodín ročne: Anglický jazyk piaty 5 hod. 165 hod. 1 september

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Názov predmetu: Tvorba životného prostredia voliteľný predmet Stupeň vzdelania : ISCED 2 nižšie sekundárne

Více

MATURITA Špecifikácia testu z cudzích jazykov pre úroveň A

MATURITA Špecifikácia testu z cudzích jazykov pre úroveň A MATURITA 2008 Špecifikácia testu z cudzích jazykov Január 2008 Obsah 1. Všeobecná charakteristika testu z cudzích jazykov...3 2. Špecifikácia časti Počúvanie s porozumením v teste...4 3. Špecifikácia časti

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 7.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre II. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Anglický jazyk ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Anglický jazyk ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Anglický jazyk ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk Stolovanie hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín prvý 649 2 obchodná prevádzka 0 práca pri príprave jedál slovenský

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET: Nemecký jazyk 1. Charakteristika predmetu Nemecký jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície.

Více

FRANCÚZSKY JAZYK osemročné štúdium

FRANCÚZSKY JAZYK osemročné štúdium INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Európske štúdiá FRANCÚZSKY JAZYK osemročné štúdium ÚVOD* Vzdelávací štandard z francúzskeho jazyka, úroveň B1, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Anglický jazyk ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Anglický jazyk ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Anglický jazyk ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

Více

Telesná a športová výchova

Telesná a športová výchova Oblasť vzdelávania: ISCED 2 Zdravie a pohyb Charakteristika učebného predmetu: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 98 03 Lučenec Školský vzdelávací program pre predmet Telesná a športová výchova

Více

II. Škola ( 4 hodiny) Základné otázky a odpovede na otázky: What is this?, It is... Jednoduché pokyny.

II. Škola ( 4 hodiny) Základné otázky a odpovede na otázky: What is this?, It is... Jednoduché pokyny. Hravá angličtina Charakteristika predmetu Vyučovanie cudzích jazykov, interkultúrne učenie sa je neodmysliteľnou súčasťou školského života. Nielen rodičia, ale aj celospoločenský vývin, otvorenie našej

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný projekt

Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný projekt Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 9.ročník ZŠ (spracovaný v súlade s UO ANJ schválenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 3. apríla 1997 rozhodnutím číslo 1640/97-151

Více

Vzdelávací štandard pre učebné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie OBČIANSKA NÁUKA

Vzdelávací štandard pre učebné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie OBČIANSKA NÁUKA OBČIANSKA NÁUKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

Inovovaný školský vzdelávací program Živá škola

Inovovaný školský vzdelávací program Živá škola ISCED 2 Ročník 7. Slovenský jazyk a literatúra, časť slovenský jazyk Počet hodín ročne 99 Počet hodín týždenne 3 Časová dotácia pre časť slovenský jazyk je navŕšená o 0,5 hodiny oproti IŠVP. Vypracovala:

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: ISCED 1 primárne vzdelávanie Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET: Nemecký jazyk 1. Charakteristika predmetu Nemecký jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície.

Více

Nemecký jazyk. 1. Charakteristika predmetu. 2. Ciele vyučovacieho predmetu

Nemecký jazyk. 1. Charakteristika predmetu. 2. Ciele vyučovacieho predmetu Nemecký jazyk 1. Charakteristika predmetu Nemecký jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne Spolu ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne Spolu ročne Učebné osnovy Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Konverzácie v anglickom jazyku Nižšie sekundárne vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012

SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012 Základná škola s materskou školou Voderady SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012 Prerokovaný na MZ a PK Schválený na pedagogickej rade 5. septembra 2011 Voderady, 5. september 2011 Mgr. Augustín Bachratý

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Seminár z matematiky 6 SEM Príprava na maturitnú skúšku z MAT Obsah (riešenie príkladov na MS) 4. MAT Cvičenia z matematiky 2 CVM Príprava na maturitn

Seminár z matematiky 6 SEM Príprava na maturitnú skúšku z MAT Obsah (riešenie príkladov na MS) 4. MAT Cvičenia z matematiky 2 CVM Príprava na maturitn Ponuka povinne voliteľných predmetov (seminárov) pre 4. ročník v školskom roku 2018/2019 Žiaci si vyberajú 14 hodín. Por.č. Predmet Názov seminára Počet hodín týždenne Skratka predmetu píšte na prihlášku

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ 5.-9.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia odín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín Výchovno vzdelávacie ciele

Více

Učebné osnovy. 1. Charakteristika predmetu

Učebné osnovy. 1. Charakteristika predmetu Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Anglický jazyk ISCED 2- nižšie sekundárne siedmy 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne Povinný predmet Mgr.

Více

Gramatika. Přítomný čas prostý a průběhový. Minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Gramatika. Přítomný čas prostý a průběhový. Minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět Anglický jazyk 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

PREHĽAD KOMPETENCIÍ, KTORÉ MÁ ŽIAK POSTUPNE NADOBÚDAŤ NA HODINÁCH RUSKÉHO JAZYKA:

PREHĽAD KOMPETENCIÍ, KTORÉ MÁ ŽIAK POSTUPNE NADOBÚDAŤ NA HODINÁCH RUSKÉHO JAZYKA: UĆEBNÉ OSNOVY RUSKÝ JAZYK 7.ročník 2. predmet Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Ročník: siedmy Časový rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Predmet ruský jazyk,

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Rámcové osnovy pre ruský jazyk

Rámcové osnovy pre ruský jazyk Rámcové osnovy pre ruský jazyk Základný kurz /A1/ Témy a situácie: 1. Ako sa voláš, zoznámenie - Predstavenie, meno, priezvisko, pozdrav pri stretnutí, lúčení, telefonický rozhovor 2. Hovoríte po rusky?

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Ponuka voliteľných predmetov pre študentov II. ročníka v školskom roku 2011/2012

Ponuka voliteľných predmetov pre študentov II. ročníka v školskom roku 2011/2012 Ponuka voliteľných predmetov pre študentov II. ročníka v školskom roku 2011/2012 Postup pri voľbe predmetov volíte si jeden predmet s hodinovou týždennou dotáciou V 1. kole si každý zapíše do menného zoznamu

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. 1. Teoretické vymedzenie koncepcie komunikačného vyučovania materinského jazyka. 2. Vzťah jazykovej a slohovo-komunikačnej zložky v učebniciach slovenského jazyka. 3. Štruktúra

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Spoločenská komunikácia hodina týždenne,

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

MEDZINÁRODNÁ ŠTÚDIA PISA 2012 RÁMEC, ÚLOHY A ANALÝZY

MEDZINÁRODNÁ ŠTÚDIA PISA 2012 RÁMEC, ÚLOHY A ANALÝZY MEDZINÁRODNÁ ŠTÚDIA PISA 2012 RÁMEC, ÚLOHY A ANALÝZY Jana Ferencová, Jana Stovičková 21. 10. 2015 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ CIEĽ KONCEPČNÝ

Více

Vzdelávanie Aktivity:

Vzdelávanie Aktivity: Projekt spoločnosti SKI TRAVEL PROEVENTS, s.r.o., pod názvom Spoznávať Slovensko cez Tatry, ktorý bol podporený nenávratným finančným príspevkom zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu

Více

Gateway to Maturita Level B1+

Gateway to Maturita Level B1+ Gateway to Maturita Level B1+ Podklady pre tvorbu ŠVP a tematického plánu Tematický celok LEKCIA 1 IDOLY A ZNÁME OSOBNOSTI Cieľ a kľúčové kompetencie Obsahový štandard Metódy vyučovania Výkonový štandard/výstup

Více

Základnú štátnu skúšku vykonávame v spolupráci s Jazykovou školou Nitra.

Základnú štátnu skúšku vykonávame v spolupráci s Jazykovou školou Nitra. Základná štátna skúška - Nemecký jazyk Základnú štátnu skúšku vykonávame v spolupráci s Jazykovou školou Nitra. Poplatky za vykonanie štátnych jazykových skúšok určuje Jazyková škola Nitra. Poslucháči

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia Anglický jazyk/1.cudzí jazyk deviaty 3 hodiny/týždeň, 99 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Žiak

Více

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zoznam príloh, ktoré sú dokumentáciou k praktickému vyučovaniu u zamestnávateľa. Dokumentácia je uvedená ako vzor. Po dohode zmluvných strán sa môže zmeniť. Zoznam

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

- administrácia kurzu Tvorba projektu v prostredí Moodle pre všetky triedy 1.ročníka

- administrácia kurzu Tvorba projektu v prostredí Moodle pre všetky triedy 1.ročníka VZDELÁVACIA OBLASŤ: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami Predmet: Tvorba projektu Učebný materiál: prezentácie, učebné texty, pracovné list žiaka (iba ukážka) Tematický celok: Teória

Více

Základná škola, Ul. A. Felcána č.4, Hlohovec. Plán hospitačnej činnosti

Základná škola, Ul. A. Felcána č.4, Hlohovec. Plán hospitačnej činnosti Základná škola, Ul. A. Felcána č.4, 920 01 Hlohovec Plán hospitačnej činnosti Schválený na PR : 26.8.2015 Platnosť : od 1.9.2015 Mgr. Miroslava Múdra Vaňková riaditeľka školy Hospitácie v šk.roku 2015/2016

Více

Žiak bude hodnotený podľa centrálne vypracovaných kritérií. Základom hodnotenia bude

Žiak bude hodnotený podľa centrálne vypracovaných kritérií. Základom hodnotenia bude TEMATICKÉ OKRUHY Z ANGLICKÉHO JAZYKA úroveň B2 Žiak bude hodnotený podľa centrálne vypracovaných kritérií. Základom hodnotenia bude rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej

Více

OXICO. jazykové knihy. ponuka platí do

OXICO. jazykové knihy. ponuka platí do vianocná ponuka anglický jazyk OXICO jazykové knihy ponuka platí do 31. 12. 2017 Macmillan English Grammar in Context Essential, Intermediate, Advanced Séria troch učebníc anglickej gramatiky je rozdelená

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník variant A

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre ročník variant A ISCED 1 pre žiakov s mentálnym postihnutím variant A, schválený MŠVVaŠ SR pod č.

Více

Počet hodín. Prierezové témy poznámky. Metódy a formy. Tematický celok / Komunikačné témy 1. Móda. štandard. Multikultúrna výchova.

Počet hodín. Prierezové témy poznámky. Metódy a formy. Tematický celok / Komunikačné témy 1. Móda. štandard. Multikultúrna výchova. Inovované Učebné osnovy anglický jazyk Ročník : I. týždenne : 7 Spolu za rok : 231 Zdroj: Solutions Intermediate (Unit 1-10) Student s book a Workbook, itools (interaktívny softvér) Cieľ alebo 1. Móda

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Učebné osnovy. 1. Charakteristika predmetu

Učebné osnovy. 1. Charakteristika predmetu Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Anglický jazyk ISCED 2- nižšie sekundárne deviaty 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne Povinný predmet Mgr.

Více

Inovovaný školský vzdelávací program Živá škola

Inovovaný školský vzdelávací program Živá škola ISCED 2 Ročník 5. Predmet Slovenský jazyk a literatúra, časť slovenský jazyk Počet hodín ročne 99 Počet hodín týždenne 3 Časová dotácia je totožná s IŠVP. Vypracoval/a: PaedDr. Jana Kutišová Učebné osnovy

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z LATINČINY

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z LATINČINY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z LATINČINY BRATISLAVA 2008 1. CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY Latinčina ako voliteľný maturitný predmet umoţňuje ţiakom získať základ

Více