Tabulace učebního plánu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulace učebního plánu"

Transkript

1 Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí geografii jako vědu Zhodnotí význam geografie pro společnost Země jako vesmírné těleso Tvar a pohyby Země Členění zemského povrchu Zonalita, azonální jevy Litosféra -Endogenní procesy -Desková tektonika -Exogenní procesy -Základní tvary zem. povrchu Zhodnotí postavení Země ve vesmíru, porovná podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Aplikuje důsledky pohybů Země na život lidí a organismů Objasní základní principy členění zemského povrchu Rozliší složky a prvky fyzickogeografické sféry a rozpozná vztahy mezi nimi Analyzuje různé druhy poruch v litosféře Vysvětlí příčiny vnitřních a vnějších geologických procesů a jejich vliv na utváření zemského povrchu a život lidí F Bi společný projekt přírodní sféry Země Ch, F

2 Atmosféra -Složení a struktura atmosféry -Všeobecná cirkulace atmosf. -Počasí a podnebí -Podnebné pásy -Skleníkový efekt, ozonová díra, kyselé deště Objasní mechanismy globální cirkulace atmosféry a její důsledky pro vytváření klimatických pásů Vysvětlí mechanismus vzniku kyselých dešťů, změny v atmosféře vlivem lidské činnosti Ch Hydrosféra -Vodstvo pevnin -Světový oceán -Pohyb a význam vody v krajině Pedosféra -Půdotvorní činitelé -Složení a tvorba půd -Typy a druhy půd -Rozšíření půd na Zemi Biosféra -Hlavní biomy a jejich charakteristika Rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci v krajině a ve vodním hospodářství Lokalizuje hlavní oceánské proudy ve vztahu k celkové cirkulaci v atmosféře Zhodnotí vodní obal jako součást základu života a zdroj rozvoje společnosti Zhodnotí půdní obal jako součást základu života a zdroj rozvoje společnosti Posoudí rizika působení lidské činnosti na kvalitu půd nachází možnosti snižování zátěže Rozliší hlavní biomy světa Posoudí vliv činnosti člověka na ohrožování krajiny v lokální, regionální a globální úrovni Ch Bi Ch

3 Životní prostředí Typy krajin Funkce krajiny Přírodní a civilizační rizika Porovná různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické složky a funkce krajin Uvádí konkrétní příklady kulturních a přírodních krajinných složek a prvků Uvádí na konkrétních případech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí Obyvatelstvo Základní geografické, demografické, etnické charakteristiky Sídla a osídlení Zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje obyvatelstva na Zemi Analyzuje hlavní etnická, jazyková, náboženská i kulturní specifika v různých regionech světa Podle demografických ukazatelů určuje fáze demografické revoluce v různých oblastech světa Sv Hospodářství Politická geografie Vývoj hospodářství Lokalizační faktory Typy zemědělství Průmyslové oblasti světa Jádra a periferie Odvětví průmyslu Doprava Služby Politické uspořádání světa Mezinárodní integrace Problémové oblasti světa Zhodnotí na příkladech světové hospodářství jako otevřený systém s určitými složkami, strukturou a funkcemi Zohlední faktory územního rozmístění hospodářských aktivit Vymezí jádrové a periferní oblasti světa Vyhledá na mapách hlavní světové oblasti cestovního ruch, porovná jejich lokalizační faktory a potenciál Rozliší a porovná státy světa a jejich integrační seskupení a organizace podle kritérií vzájemné podobnosti a odlišnosti Lokalizuje na politické mapě hlavní aktuální geopolitické problémy a změny s přihlédnutím k historickému vývoji Sv, Ch D, Sv

4 Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: sexta, II. ročník Tématická oblast Regionální geografie Mimoevropské regiony Islámský svět Subsaharská Afrika J, JV, V Asie Severní Amerika Latinská Amerika Austrálie a Oceánie Rozlišuje na konkrétních územních příkladech mikroregionální, regionální, státní, makroregionální a globální geografickou dimenzi Lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti, jednotlivé regiony vzájemně porovná D, Sv Regionální geografie Evropy Přírodní podmínky Politický a ekonomický vývoj Evropská integrace Západní Evropa Severní Evropa Jižní Evropa Jihovýchodní Evropa Východní Evropa Rozlišuje na konkrétních územních příkladech mikroregionální, regionální, státní, makroregionální a globální geografickou dimenzi D, Sv

5 Regionální geografie Střední Evropy Přírodní podmínky Sociální prostředí Německo, Rakousko Švýcarsko, Lichtenštejnsko Polsko, Slovensko Maďarsko, Slovinsko Rozlišuje na konkrétních územních příkladech mikroregionální, regionální, státní, makroregionální a globální geografickou dimenzi Zhodnotí polohu, přírodní a sociální poměry regionu Lokalizuje hlavní rozvojová jádra a periferie D, Sv Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: septima, III. ročník Tématická oblast Česká republika Poloha, přírodní podmínky Ochrana přírody Administrativní členění Obyvatelstvo a sídla Struktura hospodářství Regiony, euroregiony Zhodnotí polohu a politické postavení ČR v Evropě Zhodnotí přírodní poměry a zdroje ČR Uvádí základní socioekonomické charakteristiky ČR Vysvětlí transformační ekonomické procesy Lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti, rozlišuje jejich specifika Sv společný projekt-eu Ch

6 Česká republika Místní region Vymezí místní region, zhodnotí přírodní, hospodářské, kulturní poměry regionu Geografické informace a terénní vyučování Geografická podstata map Obsah map Mapování a současné mapy DPZ, GIS, GPS Práce s mapou velkého měřítka Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Používá dostupné kartografické produkty a další geografické zdroje dat a informací v tištěné i elektronické podobě pro řešení geografických problémů Používá s porozuměním vybranou geografickou, topografickou a kartografickou terminologii Vytváří a využívá vlastní mentální mapy pro orientaci v konkrétním území Čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky, analyzuje a interpretuje číselné geografické údaje Orientuje se s pomocí map v krajině Zvládá bezpečnost pohybu a pobytu v terénu Připraví geografickou vycházku v místním regionu s aplikací získaných znalostí a vědomostí. M M, Tv

7 Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ Ročník: oktáva, IV. ročník Tématická oblast Sociální prostředí Aplikovaná geografie Globální problémy lidstva Ekologická krize Globální problém vody Demografické problémy Surovinový a energetický problém Problém výživy Globální problém zaostalosti Světová ohniska napětí Proces globalizace Územní plán Strategický plán Orientuje se ve vazbách fyzickogeografických a socioekonomických globálních problémů Chápe propojenost celosvětových problémů a nutnost hledání společného řešení Lokalizuje na politické mapě hlavní aktuální ohniska konfliktů jednotlivých makroregionů Chápe nutnost aplikace geografických znalostí pro rozvoj mikroregionů Sv

8 Kartografie Místní region Charakterizuje změny využívání ploch Prahy 15 pomocí starých map regionu Mentální mapa Prahy, Hostivaře Práce s turistickou mapou D

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.11 Zeměpis 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: V předmětu žáci dosahují části očekávaných výstupů vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu gymnaziálního vzdělávání

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis pro nižší gymnázium a ze vzdělávacího

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 5.9.4 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis navazuje na vzdělávací obsah několika předmětů 1. stupně ZŠ, v největší míře však na Vlastivědu a Přírodovědu ve 4.

Více

Gymnázia Rumburk. Předmět: Zeměpis. Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium. Charakteristika vyučovacího předmětu

Gymnázia Rumburk. Předmět: Zeměpis. Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium. Charakteristika vyučovacího předmětu Gymnázia Rumburk Předmět: Zeměpis Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Časové, obsahové a organizační informace Předmět vzniká

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu 13. Zeměpis 154 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu zeměpisu je získání základních informací o planetě

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků.

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků. 4.5.5. Zeměpis Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Integruje osobnostní a sociální výchovu demokratického občana. Vychovává k myšlení v souvislostech,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více