Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU POŠTOVÉ TECHNOLÓGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU POŠTOVÉ TECHNOLÓGIE"

Transkript

1 Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU POŠTOVÉ TECHNOLÓGIE

2 (a) Názov študijného odboru: Poštové technológie (anglický názov "Postal Technology") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského štúdia: - V prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia v dennej forme štúdia najmenej 3 a najviac 4 akademické roky, v externej forme štúdia najmenej 3 a najviac 5 akademických rokov. - V druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou štúdia v dennej forme štúdia najmenej 1 a najviac 3 akademické roky, v externej forme štúdia najmenej 2 a najviac 4 akademické roky. Predpokladá sa, že uchádzač o štúdium ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore poštové technológie alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí ukončili štúdium prvého stupňa v niektorom inom študijnom odbore, je možné navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia dlhšou, ako pre uchádzačov z rovnakého alebo príbuzného študijného odboru. - V treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia v dennej forme štúdia 3 alebo 4 akademické roky, v externej forme štúdia 4 alebo 5 akademických rokov. (c) Obsah študijného odboru: (c1) Všeobecná časť Absolventi štúdia v študijnom odbore poštové technológie sú spôsobilí vykonávať, podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, profesie: Po ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia - poštový technológ (postal technologist). Poštový technológ ovláda problematiku konštrukcie poštových sietí, charakteristické vlastnosti poštových produktov a ich orientáciu na zákazníka. Dokáže riešiť technologické problémy realizácie poštových procesov, má základné 1

3 poznatky o teórii informácie a jej prenose, informačných technológiách, prepravných procesoch a technike v pošte. Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia poštový inžinier (postal engineer). Poštový inžinier ovláda metódy výpočtu, modelovania a simulácie technologických procesov v poštových sieťach a poštových podnikoch, využitia nových technológií pri poskytovaní poštových služieb a zabezpečení poštovej prevádzky, má znalosti o metódach manipulácie s materiálom, o manipulačnej technike a o mechanizácii, automatizácii a robotizácii využívanej v technologických procesoch v pošte. Pozná metódy riadenia technologických procesov. Po ukončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia - vedecký pracovník špecializovaný na riešenie zložitých, komplexných problémov v rámci problematiky študijného odboru poštové technológie. Vedecký pracovník v pôsobiaci v oblasti študijného odboru poštové technológie ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja technologických procesov v pošte s orientáciou na diagnostiku, modelovanie, simuláciu a optimalizáciu procesov a technológií, logistiku, obehové procesy a riadenie kvality v pošte. (c2) Opis prvého stupňa Absolventi ŠO Poštové technológie (Bc.) dokážu analyzovať problémy, procesy v poštovej prevádzke a hľadať možnosti ich riešenia v spojitosti s rozvojom iných oblastí priemyslu, navrhovať riešenia častí technologických postupov. Absolventi nachádzajú uplatnenie v niektorých profesiách v poštovej prevádzke a na poštách. Absolvovanie 1. stupňa štúdia je však najmä kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa štúdia. Teoretické vedomosti (1. stupeň) Absolvent: získa apochopí podstatné súvislosti, pojmy, prístupy ametódy voblasti poštovej techniky atechnológie vie aplikovať vhodné postupy ametódy pre riešení návrhu štandardných technologických postupov 2

4 dokáže analyzovať poštové technologické problémy ašpecifikovať požiadavky na ich riešenie Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň) Absolvent získa schopnosť: hodnotiť technologické otázky vpošte špecifikovať najvhodnejšie postupy vpošte organizovať azabezpečovať prevádzku v pošte špecifikovať kritické body apracovať so štandardnými metódami používanými pri riadení poštových procesov Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň) Absolvent dokáže: prezentovať technologické problémy vpošte amožnosti ich riešenia porozumieť avysvetliť kvantitatívne otázky poštovej technológie sledovať vývoj vproblematike poštových technológií doma ivo svete Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň) Nosné témy jadra znalostí ŠO Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa VŠ štúdia sú viazané najmä na: Poštové technológie a procesy. Jadro obsahuje: matematicko-štatistické základy poštových technológií, procesov a sietí (PTPS), fyzikálne a elektrotechnické základy PTPS (fyzikálne základy javov, základy elektrotechniky rovnice prenosu), informatické základy PTPS, teória informácie a jej prenosu, aplikačná časť teórie grafov a riešenia dopravných úloh na sieti, manažérske zručnosti (spojené s riadením kolektívov pri riešení PTPS), technológia pošty, telematické a bankové služby, mechanizačná, skladovacia a manipulačná technika, záverečná práca, štátna skúška. Ďalšie témy jadra znalostí ŠO Všeobecná ekonomická teória spojená s problematikou riešenia sieťových systémov a verejného záujmu Spoločenské, etické a legislatívne aspekty profesie 3

5 Základy podnikania a manažmentu Základy komunikácie Štátna skúška V rámci prvého stupňa štúdia v študijnom poštové technológie študent vypracuje záverečnú prácu a vykoná štátnu skúšku skladajúcu sa z (rámcový obsah): obhajoby záverečnej práce, kolokviálnej skúšky z oblasti poznania študijného odboru poštové technológie. (c3) Opis druhého stupňa Absolventi 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Poštové technológie získavajú komplexné vedomosti z oblasti poštových technológií, vrátane riešenia sieťových problémov, projektovania technologických procesov, automatizácie poštových operácií, využitia informačných a komunikačných technológií. Absolventi sú pripravovaní na riadenie prevádzkových a technologických činností v pošte na rôznych organizačných stupňoch. Zároveň sú vychovávaní pre riešenie, posudzovanie a rozhodovanie neustále zložitejších úloh rozvoja poštových procesov a hodnotových reťazcov, v zmysle prebiehajúcej deľby práce pri prenose a preprave správ, zásielok a informácií. Aby dokázal navrhovať a implementovať vhodné technológie, ako aj organizovať a zabezpečovať prevádzku poštových jednotiek, musí ovládať a poznať vlastnosti a parametre jednotlivých procesov, spôsob zabezpečenia ich technickej spôsobilosti a spoľahlivosti s využitím diagnostických metód. Absolvent má znalosti o podnikaní na poštových trhoch a o riadení projektov v oblasti technológie sieťových systémov. Predpokladá sa, že absolvent ukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia v niektorom príbuznom študijnom odbore. Teoretické vedomosti (2. stupeň) Absolvent vie: sa orientovať a rozvíjať teoretickú bázu poštových technológií, použiť podstatné postupy, metodiky a metódy pri riešení a posudzovaní rozsiahlych systémov v pošte, poštových sietí ako aj procesov, diagnostikovať kritické miesta v poštových procesoch a navrhovať riešenia 4

6 resp. opatrenia pre ich odstránenie Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň) Absolvent: tvorivo rozvíja získané poznatky pri riešení praktických úloh organizácie a riadenia poštového premiestňovacieho procesu, vie definovať, racionalizovať, modelovať a projektovať rozsiahle riešenia technologických procesov v pošte analyzuje a navrhuje možnosti riešenia mechanizovaného a automatizovaného spracovania zásielok pracovať a koordinovať práce na technologických projektoch PTPS Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň) Absolvent: prezentovať technologické problémy vpošte,možnosti ich riešenia a optimalizácie porozumieť avysvetliť kvantitatívne akvalitatívne otázky poštovej technológie sledovať vývoj vproblematike poštových technológií doma ivo svete Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň) Nosné témy jadra znalostí ŠO Jadro znalostí študijného odboru poštové technológie obsahuje: automatizácia v pošte (technika pre spracovanie jednotlivých typov zásielok), modelovanie a simulácia poštových procesov, logistika (analýza logistických nákladov a výnosov), projektovanie technologických procesov v pošte, semestrálny projekt zameraný na riešenie vybraného technologického procesu. technicko-ekonomické hodnotenie procesov v pošte, projektový manažment, diplomová práca konkrétne riešenie zadania. Štátna skúška Štátna skúška na druhom stupni štúdia pozostáva z: 5

7 obhajoby diplomovej práce overenia spôsobilosti riešiť a hodnotiť inžinierske zadania, úlohy a projekty, kolokviálnej skúšky z oblasti poznania študijného odboru poštové technológie. (c4) Obsah tretieho stupňa Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja jednotlivých činiteľov technologických procesov v pošte - technických a prevádzkových parametrov, ako aj riadiacich a normatívnych parametrov poštových procesov, sietí, techniky, v kontexte pôsobenia humanitného činiteľa - psychológie, sociológie, ergonómie. Teoretické vedomosti (3. stupeň) Absolvent odboru Poštové technológie Vedecky báda a prináša nové riešenia problémov v oblasti poštových technológií, pričom predmetom skúmania sú spôsoby realizácie pracovných postupov v pošte s cieľom zvýšenia spoľahlivosti, rýchlosti a bezpečnosti poskytovaných poštových služieb. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň) Absolvent odboru poštové technológie si osvojí a dokáže: Zásady vedeckej práce, väzby veda - výskum - vývoj - použitie vrátane spätných väzieb, Formulovať vedecké problémy, vedecké a praktické ciele riešení, hypotézy a overovať ich platnosť modelovaním, experimentovaním a v praxi, Prezentovať dosiahnuté výsledky doma i v zahraničí prostredníctvom vedeckých konferencií, seminárov a vedeckých a odborných časopisov. Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň) Nosné témy jadra znalostí ŠO Vzorkové metódy, neparametrické metódy, indexy, rozhodovanie pri neistotách, riadenie štatistickej kvality Modelovanie statických, dynamických a stochastických procesov v pošte, modelovanie sietí. Úlohy v distribučných sieťach a rajonizačné úlohy. Metodologické otázky systémov, vlastnosti poštových procesov a systémov. 6

8 Nástroje a techniky pre analýzu informačných systémov, funkčné a dátové modely, technika zberu a spracovania informácií Spoľahlivosť, bezpečnosť a životnosť a ich súvislosť, apriórna a aposteriórna spoľahlivosť, bezpečnosť a životnosť, metódy ich zabezpečovania a hodnotenia, program riadenia spoľahlivosti a bezpečnosti. Materiálové a hodnotové toky a reťazce Hodnotenie externých vplyvov, harmonizácie podmienok a vytváranie koordinačných predpokladov na poštovom trhu. Hospodárnosť prevádzky, optimalizácia, vyhodnocovanie variantov, ekonomická efektívnosť. Synergia, druhy a uplatnenie. Diagnostické systémy v pošte, diagnostické metódy a techniky, terapeutika. Samoobslužné zariadenia, triediace systémy listových zásielok a balíkov, mechanizácia a automatizácia manipulácie s poštovými zásielkami v poštovej sieti Optimalizácia siete pošty v území - väzba rozloženia funkcií a aktivít v území a ich vplyv na premiestňovacie nároky. Dopravno-inžinierske metódy v plánovaní. Študijná časť: Teoretický fundament, metodologický aparát a špecializácia sa formuje absolvovaním povinných a voliteľných predmetov študijného odboru vo väzbe na zadanú vedeckú tému dizertačnej práce : aplikovaná matematika, optimalizácia a modelovanie poštových procesov, informačné systémy v riadení poštových procesov, riadenie kvality, logistika a obehové procesy, ekonomika pošty, diagnostické systémy, technické prostriedky manipulačné, skladovacie a triediace systémy, poštové inžinierstvo, cudzí jazyk. Vedecká časť: Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru Zásady vedeckej práce Formulovanie účelu, cieľov, vstupov, výstupov, výsledkov a dopadov riešení vedeckého problému z poštových technológií Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. 7

9 Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musia preukázať schopnosť študenta samostatne získavať a tvorivo aplikovať a rozvíjať teoretické a praktické poznatky. (d) Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru: Poštové technológie a poštové podniky prechádzajú obdobím radikálnych zmien. Tieto zmeny sú spojené najmä s rýchlym rozvojom v oblasti logistiky, zasielateľstva a informačných a komunikačných technológií. Základnými charakteristikami tohto rozvoja sú outsourcing, hodnotové reťazce orientované na integráciu služieb a prudký rozvoj elektronického podnikania a obchodovania. Z pohľadu technických podmienok zabezpečujúcich uvedené procesy ide o zmeny hmotnostných limitov a cenových limitov pri zabezpečovaní univerzálnej služby, podmienky prístupu k poštovej sieti, zmeny v identifikácii zásielok, ich spracovaní, zbere i dodaní. S týmito procesmi je spojená potreba absolventov v študijnom odbore poštové technológie. (e) Príklady podobných študijných odborov v zahraničí: Nemecko - TU Dresden, Poľsko - University of Szeczin, University of Bydgoszcz, Maďarsko - University Gyor, Francúzsko - ENSPTT Paris, ENSPTT Rennes (f) Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi: poštové služby Študijný odbor poštové služby sa zameriava, na rozdiel od študijného odboru poštové technológie, primárne na tvorbu a modifikáciu portfólia ponúkaných poštových služieb na trhu, na komunikáciu so zákazníkom, na predaj a hodnotenie kvality operátorov a samotných poštových služieb, kým študijný odbor poštové technológie sa dominantne venuje technológii manipulácie s poštovými zásielkami, t.j. spracovaniu zásielok pri výbere zásielok, smerovaniu a triedeniu zásielok, preprave zásielok a samotnému doručovaniu adresátovi. 8

10 doprava Študijný odbor doprava sa zameriava, na rozdiel od študijného odboru poštové technológie, predovšetkým na koordináciu medzi jednotlivými druhmi dopravy, na perspektívne budovanie inteligentných dopravných systémov, na riadenie súčasných dopravných systémov a na tvorbu dopravnej siete nevyhnutnej pre premiestňovanie osôb a tovaru všeobecne, kým študijný odbor Poštové technológie sa zaoberá technológiami pre automatizáciu, mechanizáciu a manipuláciu primárne s poštovými zásielkami v rámci premiestňovacieho procesu v technologickom poštovom systéme. dopravné služby Študijný odbor dopravné služby, na rozdiel od študijného odboru poštové technológie, prevažne rieši otázky vytvárania prepravných reťazcov, organizácie prepravnej činnosti, výberu druhu dopravy a dopravcov, zaoberá sa metódami hodnotenia kvality dopravcov, zaoberá sa využitím informačných technológií na kontrolu a riadenie prepravných a logistických činností. Je zameraný na zákazníka a kvalitu prepravnej činnosti osôb a tovaru všeobecne, zatiaľ čo študijný odbor poštové technológie rieši predovšetkým technologické procesy automatizácie, mechanizácie a manipulácie s poštovými zásielkami v rámci premiestňovacieho procesu. Ide najmä o technológie a technologické postupy spracovania zásielok pri ich výbere a distribúcii. 9

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Katalog firem / institucí kooperační burza

Katalog firem / institucí kooperační burza Katalog firem / institucí kooperační burza kooperační burza Irena Černá Technologické inovační centrum s.r.o. cerna@ticzlin.cz +420 739 570 793 Gumference 2012 Ing. Petr Konečný Technologické inovační

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012 Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS Únor 2012 Agenda 1. Úvod 2. Pojmy a klíčové principy 3. Vazby PM/PgM/PfM na strategii 4. Úroveň zralosti organizace v oblasti PM

Více

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43 Důvěrnost: Číslo výtisku: Veřejná EVAD Verze: 07.09 Autor (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Lövy, 15.6.2009 Schválil (jméno, datum, podpis): David Mencl, 20.6.2009 Platnost od: 1. 7. 2009 Jiné informace:

Více

Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha. FORTIfikovaná virtualizace perimetru

Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha. FORTIfikovaná virtualizace perimetru Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha FORTIfikovaná virtualizace perimetru Představení společnosti AutoCont CZ a.s. Poslání AutoContu Naše poslání: Zavádíme a provozuje užitečné IT technologie v organizacích

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O. KUNOVICE SBORNÍK PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STUDENTSKÉ 2008 24 leden, Kunovice, Česká Republika Kolektiv

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 Návratnosť investície Priame ukazovatele Nepriame ukazovatele Oblasti hodnotenia Práca Miesto Zásoby Vybavenie Služby Ďalšie (Doprava,

Více

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Strana 1 z 13 VEDECKO-PEDAGOGICKÁ k habilitačnému a inauguračnému konaniu v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdia A) OSOBNÉ ÚDAJE: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Meno

Více

XVI. KONGRES. Souhrny referátů. HAVltOV 1979

XVI. KONGRES. Souhrny referátů. HAVltOV 1979 XVI. KONGRES PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ Souhrny referátů HAVltOV 1979 KHS Ostrava Automatizace a mechanizace, k. ú. p., OKR, k. p., Ostrava Zajištěni hygienické ochrany pracovníků dolů OKR při využiti nukleární

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

projektového řízení IMTRADEX CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com očima zákazníka zvyšuje produktivitu s IFS

projektového řízení IMTRADEX CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com očima zákazníka zvyšuje produktivitu s IFS 2/2010 CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com Upgrade v ARMATURÁCH očima zákazníka HBP těží z výhod projektového řízení IMTRADEX zvyšuje produktivitu s IFS Foto:

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Analýza výkonnosti podielových fondov vybraných bánk

Analýza výkonnosti podielových fondov vybraných bánk Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Analýza výkonnosti podielových fondov vybraných bánk Bakalárska práca Róbert Korec Apríl 2012 Bankovní institut vysoká škola

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme

Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme Zdeněk Borůvka Rational Brand Technical Leader, IBM CEE Úvod Dodať biznisu viac s menšími prostriedkami a v čo najkratšom čase. Túto základnú požiadavku kladie

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Dvě stě třicet slov úvodem Cílem předloženého textu je poskytnout stručnou analýzu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK Kartotéky Skříně Šatníky Dílenský nábytek Školní nábytek Trezory Regály Stolové kontejnery Kancelářský nábytek Žebříky a schůdky Manipulační technika Odpadové hospodářství a další ke každému nákupu nad

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

1/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

1/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1/2011 Praha, leden 2011 Roč. 57 (99) Číslo 1 str. 1 24 Cena 24, Kč 1, Obrázky

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

TÉMA: Alternativní distribuční kanály

TÉMA: Alternativní distribuční kanály MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRAVNÍ FAKULTA SEMINÁRNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU POJISTNÁ EKONOMIKA TÉMA: Alternativní distribuční kanály ZPRACOVALY: Erika Gorčíková Zuzana Čorejová DATUM PREZENTACE: 5. prosinec

Více

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS Struktura, forma a obsah průkazné dokumentace pro vybraná technologická zařízení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Adresa on-line časopisu: http://epedagog.upol.cz Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

University of Pardubice Jan Perner Transport Faculty LOGI 2010 LOGI 2010. Conference Proceedings. 19. 11. 2010 Pardubice, Czech Republic

University of Pardubice Jan Perner Transport Faculty LOGI 2010 LOGI 2010. Conference Proceedings. 19. 11. 2010 Pardubice, Czech Republic University of Pardubice Jan Perner Transport Faculty Conference Proceedings 9 788073 992057 19. 11. 2010 Pardubice, Czech Republic UNIVERSITY OF PARDUBICE JAN PERNER TRANSPORT FACULTY and INSTITUTE OF

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY

SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Projekt přeshraniční spolupráce Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. a Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, o. s. SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Informační brožurka - informace

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov BALEKA, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : ACADEMIA, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5. BANAŠ, J. 1989. Didaktika výtvarnej

Více

PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174

PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174 PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174 1 Účel workshopu 1. Ověřit správnost logického rámce a postupu vytváření profilu 2. Identifikovat klíčová slova pro kompetence

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 SSCC v Supply chain MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 Copyright 2009 Proč SSCC? 1 klik a zboží je naskladněné! Page 2 SSCC + DESADV = Jednoznačný identifikátor

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen společnost) stanoví k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen osvědčení) následující

Více

Vědečtí garanti mezinárodní vědecké elektronické konference. Organizační výbor konference. Editoři sborníku

Vědečtí garanti mezinárodní vědecké elektronické konference. Organizační výbor konference. Editoři sborníku Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní

Více

EBMNEWS03. Aktuální dění ve skupině společností EBM group

EBMNEWS03. Aktuální dění ve skupině společností EBM group EBMNEWS03 Aktuální dění ve skupině společností EBM group Úvodní slovo Vážení priatelia, od nášho posledného Newsletteru sa udialo mnoho skutočností podstatných pre fungovanie našich firiem v skupine EBM

Více

FINANCE V PEDAGOGICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI

FINANCE V PEDAGOGICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné FINANCE V PEDAGOGICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI Sborník referátů z mezinárodního semináře kateder financí, konaného u příležitosti 10.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

O ČASOPISU PRÁVO A BEZPEČNOST KAJÍNEK A PREZIDENT. Zdeněk Koudelka Předseda redakční rady

O ČASOPISU PRÁVO A BEZPEČNOST KAJÍNEK A PREZIDENT. Zdeněk Koudelka Předseda redakční rady O ČASOPISU PRÁVO A BEZPEČNOST Vysoká škola Karla Engliše se rozhodla výrazně změnit svůj časopis, co do názvu i obsahu. Časopis Právo a bezpečnost, který nyní čtete, bude vycházet dvakrát ročně a bude

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Monitorovací indikátory OP klub VaVpI

Monitorovací indikátory OP klub VaVpI Monitorovací indikátory OP klub VaVpI Indikátor 110502 Odborné publikace průběžný indikátor počet odborných publikací dokládáme pdf verze publikací ve vědeckých časopisech nebo přijatých k tisku (u těchto

Více

CENÍK 2012 CENNÍK 2012

CENÍK 2012 CENNÍK 2012 MULTLOCK_2012:_ 24.2.2012 17:16 Stránka 1 CENÍK 2012 CENNÍK 2012 1. vydání 1. vydanie MULTLOCK_2012:_ 24.2.2012 17:16 Stránka 2 Obsah Mise společnosti Mul-T-Lock Misia spoločnosti Mul-T-Lock...3 Certifikáty

Více

Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání Neformální vzdělávání Brno, ICM Vaňkovka 13. 2. 2012 Zpracovala: Mgr. Kristína Vanková (vankova.kristina@gmail.com) Význam lidského kapitálu a klíčových kompetencí Ľudský kapitál je definovaný Armostrongom

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Pokyny k provedení výběru a zápisu

Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů na ZS AR 2014/2015 (akreditace 2010) 1. ročník Bc civilní prezenční Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů se uskuteční elektronicky na: https://intranet.unob.cz/

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více