Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU POŠTOVÉ TECHNOLÓGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU POŠTOVÉ TECHNOLÓGIE"

Transkript

1 Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU POŠTOVÉ TECHNOLÓGIE

2 (a) Názov študijného odboru: Poštové technológie (anglický názov "Postal Technology") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského štúdia: - V prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia v dennej forme štúdia najmenej 3 a najviac 4 akademické roky, v externej forme štúdia najmenej 3 a najviac 5 akademických rokov. - V druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou štúdia v dennej forme štúdia najmenej 1 a najviac 3 akademické roky, v externej forme štúdia najmenej 2 a najviac 4 akademické roky. Predpokladá sa, že uchádzač o štúdium ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore poštové technológie alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí ukončili štúdium prvého stupňa v niektorom inom študijnom odbore, je možné navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia dlhšou, ako pre uchádzačov z rovnakého alebo príbuzného študijného odboru. - V treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia v dennej forme štúdia 3 alebo 4 akademické roky, v externej forme štúdia 4 alebo 5 akademických rokov. (c) Obsah študijného odboru: (c1) Všeobecná časť Absolventi štúdia v študijnom odbore poštové technológie sú spôsobilí vykonávať, podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, profesie: Po ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia - poštový technológ (postal technologist). Poštový technológ ovláda problematiku konštrukcie poštových sietí, charakteristické vlastnosti poštových produktov a ich orientáciu na zákazníka. Dokáže riešiť technologické problémy realizácie poštových procesov, má základné 1

3 poznatky o teórii informácie a jej prenose, informačných technológiách, prepravných procesoch a technike v pošte. Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia poštový inžinier (postal engineer). Poštový inžinier ovláda metódy výpočtu, modelovania a simulácie technologických procesov v poštových sieťach a poštových podnikoch, využitia nových technológií pri poskytovaní poštových služieb a zabezpečení poštovej prevádzky, má znalosti o metódach manipulácie s materiálom, o manipulačnej technike a o mechanizácii, automatizácii a robotizácii využívanej v technologických procesoch v pošte. Pozná metódy riadenia technologických procesov. Po ukončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia - vedecký pracovník špecializovaný na riešenie zložitých, komplexných problémov v rámci problematiky študijného odboru poštové technológie. Vedecký pracovník v pôsobiaci v oblasti študijného odboru poštové technológie ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja technologických procesov v pošte s orientáciou na diagnostiku, modelovanie, simuláciu a optimalizáciu procesov a technológií, logistiku, obehové procesy a riadenie kvality v pošte. (c2) Opis prvého stupňa Absolventi ŠO Poštové technológie (Bc.) dokážu analyzovať problémy, procesy v poštovej prevádzke a hľadať možnosti ich riešenia v spojitosti s rozvojom iných oblastí priemyslu, navrhovať riešenia častí technologických postupov. Absolventi nachádzajú uplatnenie v niektorých profesiách v poštovej prevádzke a na poštách. Absolvovanie 1. stupňa štúdia je však najmä kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa štúdia. Teoretické vedomosti (1. stupeň) Absolvent: získa apochopí podstatné súvislosti, pojmy, prístupy ametódy voblasti poštovej techniky atechnológie vie aplikovať vhodné postupy ametódy pre riešení návrhu štandardných technologických postupov 2

4 dokáže analyzovať poštové technologické problémy ašpecifikovať požiadavky na ich riešenie Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň) Absolvent získa schopnosť: hodnotiť technologické otázky vpošte špecifikovať najvhodnejšie postupy vpošte organizovať azabezpečovať prevádzku v pošte špecifikovať kritické body apracovať so štandardnými metódami používanými pri riadení poštových procesov Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň) Absolvent dokáže: prezentovať technologické problémy vpošte amožnosti ich riešenia porozumieť avysvetliť kvantitatívne otázky poštovej technológie sledovať vývoj vproblematike poštových technológií doma ivo svete Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň) Nosné témy jadra znalostí ŠO Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa VŠ štúdia sú viazané najmä na: Poštové technológie a procesy. Jadro obsahuje: matematicko-štatistické základy poštových technológií, procesov a sietí (PTPS), fyzikálne a elektrotechnické základy PTPS (fyzikálne základy javov, základy elektrotechniky rovnice prenosu), informatické základy PTPS, teória informácie a jej prenosu, aplikačná časť teórie grafov a riešenia dopravných úloh na sieti, manažérske zručnosti (spojené s riadením kolektívov pri riešení PTPS), technológia pošty, telematické a bankové služby, mechanizačná, skladovacia a manipulačná technika, záverečná práca, štátna skúška. Ďalšie témy jadra znalostí ŠO Všeobecná ekonomická teória spojená s problematikou riešenia sieťových systémov a verejného záujmu Spoločenské, etické a legislatívne aspekty profesie 3

5 Základy podnikania a manažmentu Základy komunikácie Štátna skúška V rámci prvého stupňa štúdia v študijnom poštové technológie študent vypracuje záverečnú prácu a vykoná štátnu skúšku skladajúcu sa z (rámcový obsah): obhajoby záverečnej práce, kolokviálnej skúšky z oblasti poznania študijného odboru poštové technológie. (c3) Opis druhého stupňa Absolventi 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Poštové technológie získavajú komplexné vedomosti z oblasti poštových technológií, vrátane riešenia sieťových problémov, projektovania technologických procesov, automatizácie poštových operácií, využitia informačných a komunikačných technológií. Absolventi sú pripravovaní na riadenie prevádzkových a technologických činností v pošte na rôznych organizačných stupňoch. Zároveň sú vychovávaní pre riešenie, posudzovanie a rozhodovanie neustále zložitejších úloh rozvoja poštových procesov a hodnotových reťazcov, v zmysle prebiehajúcej deľby práce pri prenose a preprave správ, zásielok a informácií. Aby dokázal navrhovať a implementovať vhodné technológie, ako aj organizovať a zabezpečovať prevádzku poštových jednotiek, musí ovládať a poznať vlastnosti a parametre jednotlivých procesov, spôsob zabezpečenia ich technickej spôsobilosti a spoľahlivosti s využitím diagnostických metód. Absolvent má znalosti o podnikaní na poštových trhoch a o riadení projektov v oblasti technológie sieťových systémov. Predpokladá sa, že absolvent ukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia v niektorom príbuznom študijnom odbore. Teoretické vedomosti (2. stupeň) Absolvent vie: sa orientovať a rozvíjať teoretickú bázu poštových technológií, použiť podstatné postupy, metodiky a metódy pri riešení a posudzovaní rozsiahlych systémov v pošte, poštových sietí ako aj procesov, diagnostikovať kritické miesta v poštových procesoch a navrhovať riešenia 4

6 resp. opatrenia pre ich odstránenie Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň) Absolvent: tvorivo rozvíja získané poznatky pri riešení praktických úloh organizácie a riadenia poštového premiestňovacieho procesu, vie definovať, racionalizovať, modelovať a projektovať rozsiahle riešenia technologických procesov v pošte analyzuje a navrhuje možnosti riešenia mechanizovaného a automatizovaného spracovania zásielok pracovať a koordinovať práce na technologických projektoch PTPS Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň) Absolvent: prezentovať technologické problémy vpošte,možnosti ich riešenia a optimalizácie porozumieť avysvetliť kvantitatívne akvalitatívne otázky poštovej technológie sledovať vývoj vproblematike poštových technológií doma ivo svete Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň) Nosné témy jadra znalostí ŠO Jadro znalostí študijného odboru poštové technológie obsahuje: automatizácia v pošte (technika pre spracovanie jednotlivých typov zásielok), modelovanie a simulácia poštových procesov, logistika (analýza logistických nákladov a výnosov), projektovanie technologických procesov v pošte, semestrálny projekt zameraný na riešenie vybraného technologického procesu. technicko-ekonomické hodnotenie procesov v pošte, projektový manažment, diplomová práca konkrétne riešenie zadania. Štátna skúška Štátna skúška na druhom stupni štúdia pozostáva z: 5

7 obhajoby diplomovej práce overenia spôsobilosti riešiť a hodnotiť inžinierske zadania, úlohy a projekty, kolokviálnej skúšky z oblasti poznania študijného odboru poštové technológie. (c4) Obsah tretieho stupňa Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja jednotlivých činiteľov technologických procesov v pošte - technických a prevádzkových parametrov, ako aj riadiacich a normatívnych parametrov poštových procesov, sietí, techniky, v kontexte pôsobenia humanitného činiteľa - psychológie, sociológie, ergonómie. Teoretické vedomosti (3. stupeň) Absolvent odboru Poštové technológie Vedecky báda a prináša nové riešenia problémov v oblasti poštových technológií, pričom predmetom skúmania sú spôsoby realizácie pracovných postupov v pošte s cieľom zvýšenia spoľahlivosti, rýchlosti a bezpečnosti poskytovaných poštových služieb. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň) Absolvent odboru poštové technológie si osvojí a dokáže: Zásady vedeckej práce, väzby veda - výskum - vývoj - použitie vrátane spätných väzieb, Formulovať vedecké problémy, vedecké a praktické ciele riešení, hypotézy a overovať ich platnosť modelovaním, experimentovaním a v praxi, Prezentovať dosiahnuté výsledky doma i v zahraničí prostredníctvom vedeckých konferencií, seminárov a vedeckých a odborných časopisov. Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň) Nosné témy jadra znalostí ŠO Vzorkové metódy, neparametrické metódy, indexy, rozhodovanie pri neistotách, riadenie štatistickej kvality Modelovanie statických, dynamických a stochastických procesov v pošte, modelovanie sietí. Úlohy v distribučných sieťach a rajonizačné úlohy. Metodologické otázky systémov, vlastnosti poštových procesov a systémov. 6

8 Nástroje a techniky pre analýzu informačných systémov, funkčné a dátové modely, technika zberu a spracovania informácií Spoľahlivosť, bezpečnosť a životnosť a ich súvislosť, apriórna a aposteriórna spoľahlivosť, bezpečnosť a životnosť, metódy ich zabezpečovania a hodnotenia, program riadenia spoľahlivosti a bezpečnosti. Materiálové a hodnotové toky a reťazce Hodnotenie externých vplyvov, harmonizácie podmienok a vytváranie koordinačných predpokladov na poštovom trhu. Hospodárnosť prevádzky, optimalizácia, vyhodnocovanie variantov, ekonomická efektívnosť. Synergia, druhy a uplatnenie. Diagnostické systémy v pošte, diagnostické metódy a techniky, terapeutika. Samoobslužné zariadenia, triediace systémy listových zásielok a balíkov, mechanizácia a automatizácia manipulácie s poštovými zásielkami v poštovej sieti Optimalizácia siete pošty v území - väzba rozloženia funkcií a aktivít v území a ich vplyv na premiestňovacie nároky. Dopravno-inžinierske metódy v plánovaní. Študijná časť: Teoretický fundament, metodologický aparát a špecializácia sa formuje absolvovaním povinných a voliteľných predmetov študijného odboru vo väzbe na zadanú vedeckú tému dizertačnej práce : aplikovaná matematika, optimalizácia a modelovanie poštových procesov, informačné systémy v riadení poštových procesov, riadenie kvality, logistika a obehové procesy, ekonomika pošty, diagnostické systémy, technické prostriedky manipulačné, skladovacie a triediace systémy, poštové inžinierstvo, cudzí jazyk. Vedecká časť: Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru Zásady vedeckej práce Formulovanie účelu, cieľov, vstupov, výstupov, výsledkov a dopadov riešení vedeckého problému z poštových technológií Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. 7

9 Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musia preukázať schopnosť študenta samostatne získavať a tvorivo aplikovať a rozvíjať teoretické a praktické poznatky. (d) Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru: Poštové technológie a poštové podniky prechádzajú obdobím radikálnych zmien. Tieto zmeny sú spojené najmä s rýchlym rozvojom v oblasti logistiky, zasielateľstva a informačných a komunikačných technológií. Základnými charakteristikami tohto rozvoja sú outsourcing, hodnotové reťazce orientované na integráciu služieb a prudký rozvoj elektronického podnikania a obchodovania. Z pohľadu technických podmienok zabezpečujúcich uvedené procesy ide o zmeny hmotnostných limitov a cenových limitov pri zabezpečovaní univerzálnej služby, podmienky prístupu k poštovej sieti, zmeny v identifikácii zásielok, ich spracovaní, zbere i dodaní. S týmito procesmi je spojená potreba absolventov v študijnom odbore poštové technológie. (e) Príklady podobných študijných odborov v zahraničí: Nemecko - TU Dresden, Poľsko - University of Szeczin, University of Bydgoszcz, Maďarsko - University Gyor, Francúzsko - ENSPTT Paris, ENSPTT Rennes (f) Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi: poštové služby Študijný odbor poštové služby sa zameriava, na rozdiel od študijného odboru poštové technológie, primárne na tvorbu a modifikáciu portfólia ponúkaných poštových služieb na trhu, na komunikáciu so zákazníkom, na predaj a hodnotenie kvality operátorov a samotných poštových služieb, kým študijný odbor poštové technológie sa dominantne venuje technológii manipulácie s poštovými zásielkami, t.j. spracovaniu zásielok pri výbere zásielok, smerovaniu a triedeniu zásielok, preprave zásielok a samotnému doručovaniu adresátovi. 8

10 doprava Študijný odbor doprava sa zameriava, na rozdiel od študijného odboru poštové technológie, predovšetkým na koordináciu medzi jednotlivými druhmi dopravy, na perspektívne budovanie inteligentných dopravných systémov, na riadenie súčasných dopravných systémov a na tvorbu dopravnej siete nevyhnutnej pre premiestňovanie osôb a tovaru všeobecne, kým študijný odbor Poštové technológie sa zaoberá technológiami pre automatizáciu, mechanizáciu a manipuláciu primárne s poštovými zásielkami v rámci premiestňovacieho procesu v technologickom poštovom systéme. dopravné služby Študijný odbor dopravné služby, na rozdiel od študijného odboru poštové technológie, prevažne rieši otázky vytvárania prepravných reťazcov, organizácie prepravnej činnosti, výberu druhu dopravy a dopravcov, zaoberá sa metódami hodnotenia kvality dopravcov, zaoberá sa využitím informačných technológií na kontrolu a riadenie prepravných a logistických činností. Je zameraný na zákazníka a kvalitu prepravnej činnosti osôb a tovaru všeobecne, zatiaľ čo študijný odbor poštové technológie rieši predovšetkým technologické procesy automatizácie, mechanizácie a manipulácie s poštovými zásielkami v rámci premiestňovacieho procesu. Ide najmä o technológie a technologické postupy spracovania zásielok pri ich výbere a distribúcii. 9

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV Júlia Šumná, Beáta Michniaková Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. Gen. Svobodu 5, 812 49 Bratislava Abstrakt Už viac ako 30 rokov je proces nakladania s odpadmi

Více

IMPLEMENTACE IS v rámci projektu Terminál intermodálnej prepravy Žilina Teplička

IMPLEMENTACE IS v rámci projektu Terminál intermodálnej prepravy Žilina Teplička IMPLEMENTACE IS v rámci projektu Ing. Peter Hrapko Vedúci oddelenia Oddelenie projektov intermodálnej prepravy Sekcia riadenia projektov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Radim

Více

Katalog firem / institucí kooperační burza

Katalog firem / institucí kooperační burza Katalog firem / institucí kooperační burza kooperační burza Irena Černá Technologické inovační centrum s.r.o. cerna@ticzlin.cz +420 739 570 793 Gumference 2012 Ing. Petr Konečný Technologické inovační

Více

Environmentální účetnictví a reporting na mikroekonomické a makroekonomické úrovni (Sborník z mezinárodní vědecké konference)

Environmentální účetnictví a reporting na mikroekonomické a makroekonomické úrovni (Sborník z mezinárodní vědecké konference) Ministerstvo životního prostředí Český statistický úřad Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Masarykova univerzita v Brně Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze Univerzita Pardubice Vysoká škola

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Návod k použití čerpadla IM 10

Návod k použití čerpadla IM 10 Návod k použití čerpadla IM 10 1.00 ÚVOD Tento návod popisuje použití a údržbu 4 čerpadla řady IM 10 pro 4 vrty a větší studny. Všechny čerpadla jsou zkontrolovány ve výrobě s nejvyšší pozorností tak,

Více

KONCEPCE MONITOROVACÍHO A KONTROLNÍHO SYSTÉMU

KONCEPCE MONITOROVACÍHO A KONTROLNÍHO SYSTÉMU ING. VLADIMÍR DZURILLA, DIP MGMT KONCEPCE MONITOROVACÍHO A KONTROLNÍHO SYSTÉMU Vážené dámy, Vážení pání, Je mi cťou predstaviť Vám koncepciu projektu CMS, ktorý je plánovaný na podporu nového zákona o

Více

Proactinance. Systém komplexního řešení proaktivní údržby podniku

Proactinance. Systém komplexního řešení proaktivní údržby podniku Proactinance Systém komplexního řešení proaktivní údržby podniku Základná starostlivosť o majetok je odvodená z niekoľkých konceptov ( pilierov ) TPM (Total Productive Maintenance). Niektoré z týchto konceptov

Více

OBSAH (English summary see page no. 19)

OBSAH (English summary see page no. 19) Kč 15, 7 březen 2004 5 67. ročník OBSAH (English summary see page no. 19) Řemesla Ligna Bohemia...2 Uplatnění lesnických (i ostatních) středoškoláků ve světě práce...3 Zmeny v štruktúre a obsahu študijných

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over.

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. správnosti 1, Členen. dokl. podµa vecn. obs.: externé - vz»ah p. k okol. interné - proces p. vo vnútr externé - prijaté

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb Moderní

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Všechny expanzní a tlakové nádoby s vyměnitelnou membránou jsou vyrobeny firmou AQUAPRESS s.r.l a vyhovují bezpečnostním požadavkům Směrnice Evropského parlamentu

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

Management vzdělávání v současném diskurzu aneb jednota v různosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

Management vzdělávání v současném diskurzu aneb jednota v různosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ IV. mezinárodní vědecká konference školského managementu Management vzdělávání v současném diskurzu aneb jednota v různosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Praha, 27. 04. 2015 IV. mezinárodní vědecká konference školského

Více

VISI v TC CONTACT. V roce 2008 začalala TC CONTACT používat VISI Modelování, 3D obrábění včetně adaptivního hrubování a VISI Drátové řezání.

VISI v TC CONTACT. V roce 2008 začalala TC CONTACT používat VISI Modelování, 3D obrábění včetně adaptivního hrubování a VISI Drátové řezání. VISI v TC CONTACT Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl Společnost TC CONTACT s.r.o. působí jako výrobněobchodní firma v Novém Meste nad Váhom od roku 1992. Od počátku se zaměřuje na vývoj,

Více

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení program EHB QuickCalc SFTVÉR RE RJEKTATV (RÝCHLA METÓA) ázov softvéru: EHB QuickCalc rogram EHB QuickCalc je v podstate tabuľková aplikácia, ktorá obsahuje spracovanú

Více

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O. KUNOVICE SBORNÍK PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STUDENTSKÉ 2008 24 leden, Kunovice, Česká Republika Kolektiv

Více

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Vysousec rucniku B-4140:Layout 1 12.6.2007 7:48 Page 1 Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140 Návod k obsluze Návod na obsluhu V/07 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

Obsah. Kognitívna ekonómia na báze umelej (komputačnej) inteligencie Ladislav Andrášik...

Obsah. Kognitívna ekonómia na báze umelej (komputačnej) inteligencie Ladislav Andrášik... Obsah Předmluva... III Kognitívna ekonómia na báze umelej (komputačnej) inteligencie Ladislav Andrášik.... Použitie neurónových sietí pri spracovaní obrázkov získaných pomocou ultrazvuku Gabriela Andrejková,

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Vysoká škola Karla Engliše a.s. Periodica Academica. číslo 1 / ročník VIII / 2013. Opera Collegii Karel Englis

Vysoká škola Karla Engliše a.s. Periodica Academica. číslo 1 / ročník VIII / 2013. Opera Collegii Karel Englis Vysoká škola Karla Engliše a.s. Periodica Academica číslo 1 / ročník VIII / 2013 Opera Collegii Karel Englis Obsah Katarína Buganová: Analýza rizika v podniku s využitím analýzy typu motýlik (BTA).3 Katarína

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha. FORTIfikovaná virtualizace perimetru

Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha. FORTIfikovaná virtualizace perimetru Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha FORTIfikovaná virtualizace perimetru Představení společnosti AutoCont CZ a.s. Poslání AutoContu Naše poslání: Zavádíme a provozuje užitečné IT technologie v organizacích

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

Solární svíèka Solárna svieèka

Solární svíèka Solárna svieèka Solární svíèka Solárna svieèka B-5066 Návod k obsluze - Návod na obsluhu V/09 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Solární svíèka (dále

Více

Úvodem je nutno říci, že cílem experimentů

Úvodem je nutno říci, že cílem experimentů Ľubomír GAJDOŠ, Martin ŠPERL* Lomové zkoušky trubky DN 500 z oceli L485MB (1. část) Úvodem je nutno říci, že cílem experimentů na trubním tělese DN500 z oceli L485MB bylo studium kritických podmínek lomu

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha Osobní digitální váha Osobná digitálna váha B-4266 Návod k obsluze - Návod na obsluhu X/08 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Osobní

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Hra 1 - Rodinná hra. Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut

Hra 1 - Rodinná hra. Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut Hra 1 - Rodinná hra Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut Je 17 Srpna 1896 George Carmack společně s manželkou Kate a skupinou Indiánů z kmene Tagishů, loví lososy na řece Klondike

Více

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 Návratnosť investície Priame ukazovatele Nepriame ukazovatele Oblasti hodnotenia Práca Miesto Zásoby Vybavenie Služby Ďalšie (Doprava,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více

Kráječ potravin Krájač potravín B-4216. Návod na použití Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Kráječ potravin Krájač potravín B-4216. Návod na použití Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Kraje? potravin B-4216:Layout 1 25.4.2007 16:27 Page 1 Kráječ potravin Krájač potravín B-4216 Návod na použití Návod na obsluhu IV/07 CZ,SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones NÁVOD NA OBSLUHU SK WFHC MASTER RF 6 zón 868MHz & SLAVE RF 4 alebo 6 zón 2-5 NÁVOD K OBSLUZE CZ WFHC MASTER RF 6 zón 868MHz & SLAVE RF 4 nebo 6 zón

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

Energetický management budov jako st Facility managementu

Energetický management budov jako st Facility managementu Energetický management budov jako součást st Facility managementu Facility a technologické řízení budov plánovaní, ekonomika operativa Správa a údržba budovy Facility Management system Řízení a správa

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

III. mezinárodní vědecká konference školského managementu HORIZONT 2020. vize inovace změna SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

III. mezinárodní vědecká konference školského managementu HORIZONT 2020. vize inovace změna SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ III. mezinárodní vědecká konference školského managementu HORIZONT 2020 vize inovace změna SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 28. 5. 2014 III. mezinárodní vědecká konference školského managementu HORIZONT 2020 vize, inovace,

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Oddíl 28 - Výroba strojů a zařízení j. n.

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Oddíl 28 - Výroba strojů a zařízení j. n. SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Oddíl 28 - Výroba strojů a zařízení j. n. 1 ZADÁNÍ PROJEKTU 9 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 9 1.2 PŘEDMĚT ČINNOSTI A VÝROBNÍ PROGRAM 9 1.2.1 Předmět činnosti 9 1.3 VÝROBNÍ PROGRAM

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

Kolébková pila na palivové dříví. str. 1-13. Kolísková píla na drevo. str. 14-26. Sw50. Návod k použití Návod na použitie 06-2009

Kolébková pila na palivové dříví. str. 1-13. Kolísková píla na drevo. str. 14-26. Sw50. Návod k použití Návod na použitie 06-2009 CZ SK Kolébková pila na palivové dříví str. 1-13 Kolísková píla na drevo str. 14-26 Sw50 Návod k použití Návod na použitie 06-2009 WOODSTER Kolébková pila na palivové dříví Sw50 Výrobce: Woodster GmbH

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika Jaký je Vás výhled? Tax news srpen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 09 Příloha Protischodkový balíček zamítnut Senátem Judikatura Soudního dvora EU (SDEU)

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů)

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů) Název Rok vytvoření Stručný popis/anotace 1 KA02, Vzdělávací program Operátor poštovního provozu 4 modulové kurzy (PK1 - Pracovník poštovní přepážky, PK2 - Pracovník poštovní přepravy, PK3 - Poštovní doručovatel,

Více

Navíc každý žák 1. ročníku denního vzdělávání obdrží 1. září TABLET!

Navíc každý žák 1. ročníku denního vzdělávání obdrží 1. září TABLET! Navíc každý žák 1. ročníku denního vzdělávání obdrží 1. září TABLET! Fiktivní firma Autoškola v rámci výuky zdarma! Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 ŠVP Logistika Připravujeme odborníky v oblasti

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7.

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM Petr Hlaďo KNIHY P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. Nakladatelství Grada Publishing vydalo v minulém roce monografii nazvanou Andragogický

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Magisterské studium Zařazení předmětu na fakultě:. Katedra marketingové komunikace Vyučující:. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA Typ studijního předmětu:..

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme

Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme Zdeněk Borůvka Rational Brand Technical Leader, IBM CEE Úvod Dodať biznisu viac s menšími prostriedkami a v čo najkratšom čase. Túto základnú požiadavku kladie

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! Nizkotlaková batéria/ Nizkotlaká batrie 20 PAP EZV 5 N, 5P, 10N, 10P CZ ОBSAH Technické

Více

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm.

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm. BINO B 212 3 x1 4 x1 6 x32 9 x4 RLČNÍ ŘÁ Na nábytek z přírodního nehomogenního materiálu s výskytem suků, letorostů a s texturou letního a zimního dřeva 1/11 1130x845x700 12 x6 6x100mm 3mm 22 x18 3,5x16mm

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Návod na používanie a inštaláciu

Návod na používanie a inštaláciu Vestavné polyvalentní vařidlové desky elektrické Vstavané polyvalentné varné dosky elektrické SKLOKERAMICKÉ DESKY SKLOKERAMICKÉ DOSKY VFP - 320 TI VFP - 320 TS VFP - 400 TI VFP - 400 TS VFP - 212 VI VFP

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ 2011 rok 20. výročí vzniku univerzity 2011 - rok 5. výročí vzniku Ústavu ošetřovatelství PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP

Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP Economics and Business Scientific Journal of the Faculty of Economy and Business The Bratislava School of Law Ekonómia a podnikanie

Více