Štruktúra študijných programov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Štruktúra študijných programov"

Transkript

1 Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický titul: bakalár (Bc.) typ názov kredity BSPP10101 P Základy psychológie 1 BSPP10102 P Dejiny psychológie 4 2 BSPP10103 P Psychológia osobnosti 6 4 BSPP10104 P ývinová psychológia 6 4 BSPP10105 P Úvod do metodológie sociálnych vied 6 4 BSPP10119 P Odborná komunikácia v anglickom jazyku BSPP10106 P Základy psychológie 2 BSPP10107 P Pedagogická psychológia 6 4 BSPP10108 P Sociálna psychológia 6 4 BSPP10109 P Psychológia práce a organizácie 6 4 BSPP10120 P Odborná komunikácia v anglickom jazyku BSPP10114 P Metódy a techniky kvantitatívneho výskumu 4 4 Pozn. prvom ročníku sú všetky predmety povinné (P). 1

2 Bakalárske štúdium v II. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický titul: bakalár (Bc.) typ názov kredity BSPP10111 P Školská psychológia 6 4 BSPP10112 P Poradenská psychológia 6 4 BSPP10121 P Odborná komunikácia v anglickom jazyku 4 BSPP20201 BSPP20202 BSPP20203 BSPP20204 BSPP20205 BSPP20206 Psychobiológia Psychopatológia Sociológia Filozofia Sociálna psychológia vo filme Príprava experienciálneho vzdelávacieho projektu BSPP10110 P Kvantitatívna analýza psychologických dát štatistika 6 4 BSPP10113 P Klinická psychológia 6 4 BSPP10122 P Odborná komunikácia v anglickom jazyku 4 BSPP20209 BSPP20210 BSPP20207 BSPP20208 BSPP30315 BSPP30316 Komunikácia s verejnosťou Prezentačné a komunikačné zručnosti Pedagogika Kognitívna psychológia ýcvik v sebapoznávaní Sociálne skupiny Pozn. Študent si v 2. ročníku vyberá z každej dvojice povinne voliteľných () predmetov jeden tak, aby mohol získať v zimnom semestri za povinne voliteľné predmety 15 kreditov a v letnom semestri 12 kreditov. Z výberových () predmetov si v letnom semestri zvolí jeden predmet. 2

3 Bakalárske štúdium v III. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický titul: bakalár (Bc.) typ názov kredity BSPP10115 P Úvod do psychodiagnostiky 6 4 BSPP10116 P Seminár k záverečnej práci 6 4 BSPP20211 BSPP20212 BSPP20213 BSPP20214 BSPP30314 BSPP30317 Psychológia marketingovej komunikácie Psychológia bezpečnosti práce Kritické čítanie odborných prác Zber a spracovávanie vedeckých informačných zdrojov Aspekty komunikácie Prezentačné a komunikačné zručnosti pre pokročilých 2 3 BSPP10117 P Metódy a techniky kvalitatívneho výskumu 6 4 BSPP20215 BSPP20216 BSPP20217 BSPP20218 BSPP30308 BSPP30311 Psychológia tvorivosti Prax vo výskume ýcvik v skupinovej intervencii ýcvik diagnostických zručností Psychohygiena Psychoanalýza a hlbinná psychológia 2 3 Pozn. Študent si v 3. ročníku vyberá z každej dvojice povinne voliteľných () predmetov jeden tak, aby mohol získať v zimnom aj v letnom semestri za povinne voliteľné predmety 10 kreditov (spolu za akademický rok 20 kreditov). Z výberových () predmetov si v zimnom aj v letnom semestri zvolí jeden predmet. Podmienky prihlásenia sa na štátnu skúšku: 1. získanie celkového počtu 162 kreditov za bakalársky stupeň štúdia 2. úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v predpísanej štruktúre Štátna skúška Predmet kredity šeobecná psychológia 4 Metódy psychológie 4 Teórie psychológie 3 Aplikácie psychologických disciplín 3 Obhajoba bakalárskej práce 4 3

4 Magisterské štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: školská a pracovná psychológia Stupeň štúdia: druhý Dĺžka štúdia: 2 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický titul: magister (Mgr.) typ názov kredity BSPP60005 P Pracovná psychológia a pracovný psychológ 6 3 BSPP60013 P Školská psychológia a školský psychológ 6 3 BSPP60003 P Metodológia psychologického výskumu 6 3 BSPP60010 P Sociálno psychologický výcvik I. 5 3 BSPP70012 BSPP70014 BSPP70016 BSPP70010 BSPP80003 BSPP80011 Psychológia výchovy Riadenie ľudských zdrojov v pracovnej organizácii Personálny manažment v škole Proces psychologického poradenstva Komunikácia s klientom Sociálno-patologické javy v školách 2 2 BSPP60002 P Edukačná psychológia v biodromálnom kontexte 5 3 BSPP60006 P Psychodiagnostika detí a mládeže 6 3 BSPP60011 P Sociálno-psychologický výcvik II 5 3 BSPP60004 P Odborná psychologická prax 5 3 BSPP70005 BSPP70004 BSPP70013 BSPP70003 BSPP80001 BSPP80014 Metódy školskej psychológie Metódy pracovnej psychológie Psychológia zdravia Manažment sociálnych systémov Efektívne riešenie konfliktov Psychologické programy v organizácii 2 2 Pozn. Študent si v 1. ročníku vyberá z každej dvojice povinne voliteľných () predmetov jeden tak, aby mohol získať v zimnom aj v letnom semestri za povinne voliteľné predmety 8 kreditov (spolu za akademický rok 16 kreditov). Z výberových () predmetov si v zimnom aj v letnom semestri zvolí jeden predmet. 4

5 Magisterské štúdium v II. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: školská a pracovná psychológia Stupeň štúdia: druhý Dĺžka štúdia: 2 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický titul: magister (Mgr.) typ názov kredity BSPP60012 P Súčasná sociálna psychológia 5 3 BSPP60007 P Psychodiagnostika dospelých 5 3 BSPP60009 P Seminár k diplomovej práci BSPP60008 P Psychológia tvorivosti a nadania BSPP70009 BSPP70002 Preventívne a intervenčné programy Kariérové poradenstvo BSPP80011 Sociálno-patologické javy 2 2 BSPP80025 Teória merania psychometrika 2 2 BSPP70001 BSPP70007 BSPP70011 BSPP70008 BSPP70015 BSPP70006 Andragogika Politická psychológia Psychológia násilia Prevencia rizikového správania na pracovisku Špeciálna pedagogika Motivácia a sociálne správanie BSPP80010 Prevencia drogových závislostí 2 2 BSPP80013 Psychológia rodiny 2 2 Pozn. Študent si v 2. ročníku vyberá z každej dvojice povinne voliteľných () predmetov jeden tak, aby mohol získať v zimnom semestri za povinne voliteľné predmety 3 kredity a v letnom semestri 9 kreditov. Z výberových () predmetov si v zimnom aj v letnom semestri zvolí dva predmety. Podmienky prihlásenia sa na štátnu skúšku: 1. získanie celkového počtu 104 kreditov za magisterský stupeň štúdia 2. úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v predpísanej štruktúre Štátna skúška Predmet kredity Metodológia výskumu 3 Psychológia práce 3 Školská psychológia 3 Psychodiagnostika 3 Obhajoba diplomovej práce 4 5

6 Magisterské štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: sociálna a poradenská psychológia Stupeň štúdia: druhý Dĺžka štúdia: 2 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický titul: magister (Mgr.) typ názov kredity BSPS60001 P Súčasná sociálna psychológia 5 3 BSPS60002 P Teória a prax poradenskej psychológie 6 3 BSPS60003 P Metodológia psychologického výskumu 6 3 BSPS60004 P Sociálno psychologický výcvik I. 5 3 BSPS70001 BSPS70009 BSPS70002 BSPS70010 Psychoanalytický a dynamický prístup Prevencia drogových závislostí Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupy Rozvojové a tréningové programy BSPS80001 Sociálno-patologické javy 2 2 BSPS60005 P Kariérové poradenstvo 5 3 BSPS60006 P Psychopatológia a základy psychiatrie 6 3 BSPS60007 P Sociálno-psychologický výcvik II 5 3 BSPS60008 P Odborná psychologická prax 5 3 BSPS70003 BSPS70011 Kognitívno behaviorálny, humanistický, existenciálny a integrovaný prístup Komunikácia s klientom BSPS70004 BSPS70012 Manažment sociálnych systémov Pomocné techniky psychologického poradenstva a psychoterapie BSPS80002 Efektívne riešenie konfliktov 2 2 Pozn. Študent si v 1. ročníku vyberá z každej dvojice povinne voliteľných () predmetov jeden tak, aby mohol získať v zimnom semestri za povinne voliteľné predmety 6 kreditov a v letnom semestri 8 kreditov (spolu za akademický rok 14 kreditov). Z výberových () predmetov si v zimnom aj v letnom semestri zvolí jeden predmet. 6

7 Magisterské štúdium v II. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: sociálna a poradenská psychológia Stupeň štúdia: druhý Dĺžka štúdia: 2 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický titul: magister (Mgr.) typ názov kredity BSPS60009 P Psychometria - psychodiagnostika 5 3 BSPS60010 P Párové poradenstvo a párová terapia 5 3 BSPS60011 P Seminár k diplomovej práci BSPS70005 BSPS70013 Skupinové riešenie problémov a skupinová psychoterapia - kazuistický seminár Základy psychológie ľudí s postihnutím BSPS70006 BSPS70014 Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapia Psychologické poradenstvo s klientom so zdravotným postihnutím ýberový predmet 2 2 ýberový predmet 2 2 BSPS60012 P Rodinné poradenstvo a terapia BSPS60013 P Pozitívna psychológia BSPS70008 BSPS70016 BSPS70007 BSPS70015 Psychológia násilia Stresmanažment a prevencia Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine Muzikoterapia a vybrané artetechniky ýberový predmet 2 2 ýberový predmet 2 2 Pozn. Študent si v 2. ročníku vyberá z každej dvojice povinne voliteľných () predmetov jeden tak, aby mohol získať v zimnom aj v letnom semestri za povinne voliteľné predmety 6 kreditov (spolu za akademický rok 12 kreditov). Z výberových () predmetov si v zimnom aj v letnom semestri zvolí dva predmety. Podmienky prihlásenia sa na štátnu skúšku: 1. získanie celkového počtu 104 kreditov za magisterský stupeň štúdia 2. úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v predpísanej štruktúre Štátna skúška Predmet kredity Metodológia výskumu 4 Poradenská psychológia 4 Sociálna psychológia 4 Obhajoba diplomovej práce 4 7

8 PhD. štúdium školská psychológia 2013/2014 Študijný odbor: pedagogická, poradenská a školská psychológia Študijný program: školská psychológia Stupeň štúdia: tretí Dĺžka štúdia: 3/5 rokov Forma štúdia: denná/externá Akademický titul: PhD. Povinné predmety názov Semester hod./kredit 1 Semester hod./kredit 2 Semester hod./kredit 3 Semester hod./kredit 4 BSPP90001 Súčasné medzinárodné trendy v školskej psychológii BSPP90002 Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ BSPP90003 Súčasné trendy v edukačnej psychológii BSPP90004 Sociálno-psychologický výskum BSPP90005 Psychodiagnostické metódy v práci školsvkého psychológa BSPP90006 Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti Povinne voliteľné predmety BSPP90102 Aplikácia systému SPSS BSPP90103 Súčasná organizačná a pracovná psychológia BSPP90110 Antická psychagógia BSPP90105 Súčasná sociológia BSPP90106 Smery a teórie sociálnej psychológie BSPP90104 Aktuálne otázky psychológie osobnosti BSPP90107 Párové poradenstvo BSPP90108 Program rozvoja tolerancie žiakov BSPP90109 Seminár z pedagogickej psychológie ýberové predmety BSPP90101 Psychopatológia BSPP90201 Komunikačné zručnosti psychológa BSPP90202 Biodromálna psychológia SPOLU Obsah dizertačnej skúšky podľa individuálneho študijného plánu sa skladá z troch predmetov a písomnej práce: 1. základy sociálnych vied, sociálnej, školskej a pedagogickej psychológie, 2. psychologická metodológia, 3. oblasť doktorandovej užšej špecializácie, 4. písomná práca k dizertačnej skúške prehľad o stave bádania v doktorandovej užšej špecializácii (teoretické a metodologické základy) a projekt vlastnej dizertačnej práce. 8

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý PSb004 Psychoracionalizácia učenia a štúdia P 4 3 40:60 Ján Grác PSb002 Dejiny psychológie I. P 3 2 100:0 Alena Michalcová

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVKÁ UNIVERZITA V TRNAVE, 918 43 Trnava Odporúčaný študijný plán Trnava ID: 5379 YCH-Bc D - sychológia Akademický rok Forma štúdia tupeň štúdia Študijný program 2012/2013 Denná 1. 7701700 - YCH-Bc sychológia

Více

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma Príloha 1 ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) 1. ročník zimný semester (1. semester) Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 8 P 8 prof. PhDr. A. Mrázová, PhD., MPH. Základy filozofie 3 P 8 PhDr.

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

Študijné plány platné pre študentov v akademikom roku 2018/2019

Študijné plány platné pre študentov v akademikom roku 2018/2019 Študijné plány platné pre študentov v akademikom roku 2018/2019 Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo Študijný odbor : 5.2.26 materiály Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky študijný

Více

Účtovníctvo denné štúdium 1. ročník

Účtovníctvo denné štúdium 1. ročník Gestorská katedra: Študijný program 1. stupňa: Garant študijného programu: KÚA FHI EU v Bratislave Účtovníctvo denné štúdium 1. ročník doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. Bakalárske štúdium - denné hodiny

Více

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 11. 9. 2017, prerokované členmi

Více

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE (a) Názov študijného odboru: Sociálna psychológia a psychológia práce (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V B R A T I S L A V E Študijný odbor: Sociálna práca Študijný program: Misijná a charitatívna práca Trojročné bakalárske štúdium, Bratislava Externá

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca Sociálna práca Vedúca detašovaného pracoviska: PhDr. Mikuličková Dagmar, PhD. MPH e-mail: sekretariat.vszspsi@gmail.com Vedúci katedry sociálnej práce: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD. tel. +421 911

Více

Supervizní seminář 2 - PhDr., Ph. D. Lečbych, B, maximálně 20 studentů (13:30-15:00)

Supervizní seminář 2 - PhDr., Ph. D. Lečbych, B, maximálně 20 studentů (13:30-15:00) Pondělí 8:00-9:30 9:4-11:1 11:30-13:00 13:1-14:4 1:00-16:30 16:4-18:1 18:30-20:00 Školní psychologie - Dr. Smékalová, A, Speciální psychoterapie - PhDr., Ph. D. Lečbych, B, 2+2 (9:4-13:00) Supervizní seminář

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Psychologický ústav obor psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Psychologický ústav obor psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2007 2008 Psychologický ústav obor psychologie Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4355-8 2 PSYCHOLOGIE Jednooborové prezenční magisterské

Více

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Predmet Predmet 1 5BE101 Základy ekonómie P 2-2 - 0 5 1 5BE001 Základy ekonomickej teórie P 2-2 - 0 6 1 5BF101 Algebra P 2-2 - 0 5 1 5BF001 Algebra P 2-2

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 4. 12. 2017, prerokované členmi

Více

Správa o činnosti organizácie SAV. Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Správa o činnosti organizácie SAV. Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Filozofia vedy 1 Názov semestr. predmetu: Filozofia vedy 2 Názov semestr. predmetu: Metodológia vedy

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 21.11.2016, prerokované členmi

Více

KTT HTF VŠMU. Študijné plány Magisterský študijný program Externá forma štúdia

KTT HTF VŠMU. Študijné plány Magisterský študijný program Externá forma štúdia KTT HTF VŠMU Študijné plány 2017 2018 Magisterský študijný program Externá forma štúdia Katedra tanečnej tvorby Magisterské štúdium Externá forma štúdia Tanečné umenie Choreografia baletu KTT/MechbChB1-4

Více

Študijný plán Schválený. Povinné predmety

Študijný plán Schválený. Povinné predmety Študijný plán Schválený Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: XETN15b etnológia (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma) Študijný odbor: 3.1.3 etnológia garant : prof. Garaj, CSc.

Více

Mimoklinické uplatnenie princípov a metód psychoterapie

Mimoklinické uplatnenie princípov a metód psychoterapie UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky Katedra sociálnej práce Mimoklinické uplatnenie princípov a metód psychoterapie Vladimir Labáth Psychoterapia

Více

Supervizní seminář 2 - PhDr., Ph. D. Lečbych, B, maximálně 20 studentů (13:30-15:00)

Supervizní seminář 2 - PhDr., Ph. D. Lečbych, B, maximálně 20 studentů (13:30-15:00) Pondělí 8:00-9:30 9:4-11:1 11:30-13:00 13:1-14:4 1:00-16:30 16:4-18:1 18:30-20:00 Somatopatologie - Dr. Orel (max. 2 studentů) Speciální psychoterapie - PhDr., Ph. D. Lečbych, B, 2+2 (10:00-13:1) Supervizní

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování Kombinované Bc. studium (6 semestrů) Celoživotní vzdělávání (4 semestry) Technické obory Obchod a služby Dopravní služby Zdravotnické

Více

Blok - Cestovný ruch. Kultúrna geografia a cestovný ruch KMKT/GCR1m/ Európa 3 2P A 1 Z

Blok - Cestovný ruch. Kultúrna geografia a cestovný ruch KMKT/GCR1m/ Európa 3 2P A 1 Z Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2011/2012 RKTAm - kulturológia - riadenie kultúry a turizmu - (Jednoodborové štúdium, Študijný program: magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor: 3.1.2

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Hornopotočná 23, 918 43 Trnava ID: 5379 Odporúčaný študijný plán E1-LVMvZ - Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Akademický

Více

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí Národný projekt 17/01/2013 30/11/2015 Moderné

Více

Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Kód SIS hodin předn./sem. Atestace Kredity ZS LS Povinné oborové předměty Profesní vzdělávání dospělých

Více

Teorie sociálně- psychologického. Dr. Kolařík (13,45-15,15) Klinická psychologie 2 - Dr. Kupka (11,30-13,45)

Teorie sociálně- psychologického. Dr. Kolařík (13,45-15,15) Klinická psychologie 2 - Dr. Kupka (11,30-13,45) Pondělí 8,00-9,30 9,4-11,1 11,30-13,00 13,1-14,4 1,00-16,30 16,4-18,1 18,30-20,00 Psychologie veřejného mínění - Doc. Cakirpaloglu, P. Obecná psychoterapie - Dr. Lečbych Koučink - Dr. Šucha výcvik 1, A

Více

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zoznam príloh, ktoré sú dokumentáciou k praktickému vyučovaniu u zamestnávateľa. Dokumentácia je uvedená ako vzor. Po dohode zmluvných strán sa môže zmeniť. Zoznam

Více

Analýza rozdílů prezenčního a kombinovaného studia psychologie na Katedře psychologie FF UP

Analýza rozdílů prezenčního a kombinovaného studia psychologie na Katedře psychologie FF UP Analýza rozdílů prezenčního a kombinovaného studia psychologie na Katedře psychologie FF UP Přehledové srovnání 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, únor 2010 Název studie:

Více

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ Usmernenie k uznávaniu trénerských kvalifikácií a trénerských licencií. 1/6 Usmernenie k uznávaniu trénerských kvalifikácií a trénerských licencií. 1. Trénerskú kvalifikáciu Tréner I. kvalifikačného stupňa

Více

OŠETROVATEĽSTVO. 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity. bakalárske štúdium denná forma. podmieňujúce predmety. zimný semester

OŠETROVATEĽSTVO. 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity. bakalárske štúdium denná forma. podmieňujúce predmety. zimný semester OŠETROVATEĽSTVO bakalárske štúdium denná forma 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Ošetrovateľstvo I., 1 Lekárska biológia/genetika doc. RNDr. Anna Ondruššeková, PhD. Zdravotná výchova a ochrana zdravia MUDr.

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Fakulta ekológie a environmentalistiky Študijný program: Environmentálne inžinierstvo ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Fakulta ekológie a environmentalistiky Študijný program: Environmentálne inžinierstvo ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Fakulta ekológie a environmentalistiky Študijný program: Environmentálne inžinierstvo Študijný odbor: Stupeň štúdia: Forma štúdia: Štandardná dĺžka štúdia: Udeľovaný akademický

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Psychologický ústav obor psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Psychologický ústav obor psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2006 2007 Psychologický ústav obor psychologie Masarykova univerzita, 2006 ISBN 80 210 4040 8 2 PSYCHOLOGIE Jednooborové prezenční magisterské

Více

J. Bottu 1134/4, Revúca (Slovensko) Zdravotníctvo a sociálne služby. Sociálne poradenstvo,,vzdelávanie, projektový manažment, supervízia

J. Bottu 1134/4, Revúca (Slovensko) Zdravotníctvo a sociálne služby. Sociálne poradenstvo,,vzdelávanie, projektový manažment, supervízia Europass - životopis Osobné údaje Priezvisko(á) / Meno(á) Adresa(y) J. Bottu 1134/4, 05001 Revúca (Slovensko) Mobil 00421907172035 Fax(y) 00421584426252 E-mail(y) miroslav@cangar.sk Dátum narodenia 15.07.1979

Více

Konferencia Dieťa v ohrození XXII

Konferencia Dieťa v ohrození XXII Konferencia Dieťa v ohrození XXII OPTIMALIZAČNÉ TRENDY V ŠKOLSKOM PORADENSKOM SYSTÉME Postery Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Tomášikova ul. 20, Bratislava 12. 12. 2013 Názov: Rozvíjanie sociálnych

Více

PV 3 KM 30:70 Spolu: 16

PV 3 KM 30:70 Spolu: 16 Študijný odbor: Dejiny a teória umenia Študijný program: Dejiny a teória umenia a architektúry Forma štúdia: externá 1. semester DUd001e Metodologický seminár I Historiografia dejín umenia a arch., Ivan

Více

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA Tel.: 033/5565 159, 5565 145,

Více

Den otevřených dveří 2018

Den otevřených dveří 2018 Den otevřených dveří 2018 Studijní program: sociální politika a sociální práce Katedra sociální práce FF UK Přehled informací 1. Nabízené studijní programy 2. Přijímací řízení 2018/19 3. Přípravné kurzy

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Min. 46 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci

Min. 46 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Študijný plán - Schválený Akademický rok: 05/06 Študijný program: AboVA - východoázijské štúdiá - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor:..0. - orientálne jazyky a literatúry

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY (a) Názov študijného odboru: Klasické jazyky (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných

Více

Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie

Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie 1 Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie 442P102 Aplikovaná chémia 2 2 s 5 345E102 Manažment podniku 2 1 s 4 422A204 Ochrana a tvorba životného prostredia 1 2 s 4 523M118 Základy informatiky 0

Více

ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN DENNÁ FORMA ŠTÚDIA Študijný program: Bezpečnosť Študijný odbor: 1615 Environmentálny manažment Stupeň štúdia: prvý Forma štúdia: denná Štandardná dĺžka: 3 roky Metóda štúdia: kombinovaná

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE - Filozofická fakulta Hornopotočná 23, 918 43 Trnava Z, S Trnava ID: 5379 dporúčaný študijný plán ETIKA_PhD_D - Etika a morálna filozofia Akademický rok Forma Stupeň tudijný

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie DEN NÁZEV OTEVŘENÝCH KONFERENCE DVEŘÍ 2015 KRÁTCE / MÍSTO KONFERENCE CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat

Více

(5. a 6. semestr) Povinné předměty ANPR11009 / Bakalářský seminář Jiří Reichel Z ANPR11010 / Sociální psychologie Zdeněk Štěpánek Z,Zk

(5. a 6. semestr) Povinné předměty ANPR11009 / Bakalářský seminář Jiří Reichel Z ANPR11010 / Sociální psychologie Zdeněk Štěpánek Z,Zk ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ ANDR ANPR / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOMBINOVANÉ (tříleté dobíhající program studia) Společný základ (1. a 2. semestr) ANPR11001 / Úvod do filozofie Zk ANPR11002

Více

Vzdelávací štandard pre učebné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie OBČIANSKA NÁUKA

Vzdelávací štandard pre učebné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie OBČIANSKA NÁUKA OBČIANSKA NÁUKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

Študijná časť Povinné predmety

Študijná časť Povinné predmety Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: mvpvsd17en - Verejná politika a verejná správa - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor: 3.1.7 - verejná politika a verejná

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium Instrukce pro zápis školní rok 2016 2017 Pro 2., 3. Bc a 1., 2. NMg pokud si chcete jako volitelný zapsat předmět, který není v nabídce, je třeba zkonzultovat s vyučujícím a s tajemnicí katedry; je možné

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

Vyžádané přednášky. Projektivní techniky: vědecký status a/nebo klinická zkušenost. Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi

Vyžádané přednášky. Projektivní techniky: vědecký status a/nebo klinická zkušenost. Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi ǀ ǀ Vyžádané přednášky Projektivní techniky: vědecký status a/nebo klinická zkušenost Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi Meze a možnosti výuky diagnostiky a klinického managementu v psychiatrii

Více

SOCIÁLNE PORADENSTVO

SOCIÁLNE PORADENSTVO Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave Štátnicové okruhy pre magisterský stupeň, v študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo SOCIÁLNE PORADENSTVO 1. Vysvetlite aká je súvislosť medzi sociálnou diagnostikou

Více

Programovanie CNC strojov

Programovanie CNC strojov Programovanie CNC strojov odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Programovanie CNC strojov Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Rozvoj

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2017/2018 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Vypracovanie rozvrhu školského psychológa v spolupráci

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Evidencia žiakov s poruchami správania a pozornosti.

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Supervizní seminář 1 - Doc. Lečbych (max. 20 studentů) Somatopatologie - Dr. Orel (max. 20 studentů) Kognitivní psychologie - Dr. Dostál - přednáška

Supervizní seminář 1 - Doc. Lečbych (max. 20 studentů) Somatopatologie - Dr. Orel (max. 20 studentů) Kognitivní psychologie - Dr. Dostál - přednáška Pondělí 8,00-9,30 9,4-11,1 11,30-13,00 13,1-14,4 1,00-16,30 16,4-18,1 18,30-20,00 Obecná psychoterapie - Doc. Lečbych Somatopatologie - Dr. Orel (max. 20 studentů) Supervizní seminář 1 - Doc. Lečbych (max.

Více

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017 Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017 Bakalářské studium Všeobecná sestra prezenční a kombinovaná forma Písemný test ze znalostí uchazeče

Více

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy.

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Materiál slúži ako pomôcka pre aplikačnú prax. Kvalifikačné predpoklady,

Více

S M E R N I C A č.2/2009

S M E R N I C A č.2/2009 SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ BRATISLAVA S M E R N I C A č.2/2009 Slovenského stolnotenisového zväzu o udeľovaní a aktualizácii trénerských licencií v stolnom tenise Slovenskej republiky Výkonný výbor

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium dramatické výchovy - 0............................. 2 1.2 Prohloubené studium německého jazyka - 0.............................. 3 1.3 Prohloubené

Více

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboFI - - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.1. - garant : doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

Více

Roschachova metoda 2 - PhDr., Ph.D. Lečbych, B, 0+2 PCH/RME2M 15:15-16:45. Psycholingvistika -Mgr. Machů, B, 1+1 (15:00-16:30) PCH/PCHLB

Roschachova metoda 2 - PhDr., Ph.D. Lečbych, B, 0+2 PCH/RME2M 15:15-16:45. Psycholingvistika -Mgr. Machů, B, 1+1 (15:00-16:30) PCH/PCHLB Pondělí 8:00-9:30 9:4-11:1 11:30-13:00 13:1-14:4 1:00-16:30 16:4-18:1 18:30-20:00 Školní psychologie - Dr. Šmahaj, A, 1+1 PCH/SKOLM Speciální psychoterapie - PhDr., Ph. D. Lečbych, B, 2+2 (9:4-13:00) PCH/SPTM

Více

PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k

PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k Moderné pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kó d ITMS projekt u: 26130130051 Číslo zmluvy: OPV/24/2011 PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k

Více

Povinné predmety - 1.ročník

Povinné predmety - 1.ročník Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2017/2018 Študijný program: Študijný odbor: garant : bat14 - animovaná tvorba - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) 2.2.5. - filmové umenie

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS)

PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS) PSYCHOLOGIE PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS) PS I. cyklus (6 semestrů) realizace 001. Filozofie (spol. základ) 2/- 2/- Zk 201. Základy pedagogiky Vališová

Více

VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV UČITEĽSTVO UMELECKO - VÝCHOVNÝCH PREDMETOV UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV (METODICKÉ POKYNY A HODNOTENIE ŠTUDENTA)

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

B-IIa Studijní plán pro magisterský studijní program

B-IIa Studijní plán pro magisterský studijní program B-IIa Studijní plán pro magisterský studijní program Označení studijního plánu Číslo Název předmětu 1. Studijní plán pro prezenční formu studia Andragogika a management rozsah Povinné předměty Úvod do

Více

PSYCHOLOGIE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

PSYCHOLOGIE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHOLOGIE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOG JAKO SOUČÁST SYSTÉMU ŠKOLY AKTÉŘI VYUČOVACÍHO PROCESU Školní poradenské pracoviště Základní forma Výchovný poradce Školní metodik prevence Rozšířená forma

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat IV. Naše laboratoř I. TROCHA HISTORIE Na Univerzitě Palackého vznikl

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Šk. rok. 2016/2017 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo Študijný odbor : 5.2.26 materiály Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Forma štúdia: denná/externá Profil absolventa Absolvent

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více