2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ"

Transkript

1 2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 2.1 Úvod Na rozdíl od zapojení operačních zesilovačů (OZ), v nichž je závislost výstupního napětí na napětí vstupním reprezentována lineární funkcí (v mezích rozsahu výstupního napětí OZ), se v této úloze budeme zabývat případy aplikací OZ, kdy linearita této funkce zachována nebude. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit např. literaturu [2.1], str Pojem nelineární aplikace OZ je možné chápat jako několik různých alternativ: a) OZ s kladnou zpětnou vazbou nebo obecněji bez záporné zpětné vazby.v takovémto případě má nelineární charakter závislost výstupního napětí na napětí vstupním u samotného operačního zesilovače (výstupní napětí OZ nabývá prakticky pouze dvou diskrétních hodnot). Typickým příkladem takovéto aplikace je OZ pracující jako komparátor. b) OZ se zápornou zpětnou vazbou, která však obsahuje jeden nebo více prvků s nelineární voltampérovou charakteristikou. Příkladem takovéto aplikace je logaritmický zesilovač, většina typů omezovačů, tzv. ideální dioda apod. c) Případná kombinace obou předchozích možností u jediného OZ. Některé části úlohy předpokládají základní znalosti problematiky lineárních aplikací OZ Napěťový komparátor Zřejmě nejjednodušší aplikací OZ je tzv. napěťový komparátor. Jedná se o obvod, jehož výstup může nabývat pouze dvou diskrétních hodnot v závislosti na okamžité vzájemné hodnotě dvou vstupních signálů (obvykle bývá jeden z nich konstantní - referenční napětí U r ). Jako komparátor můžeme použít běžný OZ, viz schéma uvedené na obr Obr Schéma zapojení komparátoru s OZ, příklad průběhů signálů 1

2 Jeho výstupní napětí bude nabývat skokově pouze dvou hodnot, nejvyšší či nejnižší možné úrovně. v závislosti na tom, který vstup OZ bude mít v daném okamžiku vyšší napětí. Tyto úrovně se blíží mezím napájecího napětí. Rozdíl je dán obvykle úbytkem napětí na zcela otevřeném příslušném výstupním tranzistoru; uvedené úrovně napětí se označují jako napětí saturační. Při výpočtech je tedy nutno si uvědomit, že úrovně saturačních napětí jsou závislé na napájecím napětí. Při běžně používaném symetrickém napájení OZ jsou i saturační napětí symetrická a v teoretických rozborech jsou označována jako saturační napětí kladné (U OS+ ) a saturační napětí záporné (U OS- ), přičemž se předpokládá U OS+ = U OS-. Jak je z obr. 2.1 patrné, je OZ zapojen bez jakýchkoli zpětných vazeb, takže jeho zesílení je shodné s katalogovým údajem pro zesílení v otevřené smyčce. To se samozřejmě negativně odrazí na dynamických vlastnostech chování výstupu OZ při přechodu z jedné saturace do druhé. Odezva výstupu nebude tedy ideální - překlápěcí hrany výstupního obdélníkového průběhu nebudou ve skutečnosti svislé, nýbrž pouze šikmé, protože k překlopení z jedné saturace do druhé je potřeba určitá doba, v katalogových údajích označovaná jako tzv. doba přeběhu. Velmi často má jedno ze vstupních napětí konstantní úroveň, pak je obvykle značeno jako napětí referenční U r. Pozn.: na obr. 2.1 je naznačeno napájení OZ. Pokud na dalších schématech nebude, rozumí se automaticky symetrické napájení. Komparátor podle obr. 2.1 může mít při praktickém použití jednu nevýhodu. Při průchodu vstupního napětí rozhodovací úrovní (tj. při shodnosti napětí na obou vstupech OZ) nelze nijak přesně stanovit při jak velkém napěťovém rozdílu mezi vstupy dojde ke změně na výstupu OZ. Praktickým důsledkem tohoto jevu je nedefinované chování výstupu komparátoru v případě, kdy na alespoň jeden ze vstupních signálů je superponován šumový signál a to i s velmi malou amplitudou, což je v technické praxi velmi běžný jev (viz obr. 2.2, kde pro názornost U r = 0). Obr. 2.2 Příklad průběhu výstupního napětí komparátoru podle obr. 2.1 při šumu na vstupu Při průchodu vstupního signálu se superponovaným šumem komparační úrovní komparátoru dochází k náhodnému překlápění výstupu OZ mezi saturacemi po dobu dokud vstupní signál nepřekročí komparační úroveň s dostatečnou napěťovou rezervou. Tento nedostatek lze odstranit zavedením hystereze a to doplněním obvodu z obr. 2.1 o kladnou zpětnou vazbu, realizovanou podle obr. 2.3 odporovým děličem R 1 a R 2. 2

3 Obr. 2.3 Schéma zapojení invertujícího komparátoru s hysterezí Obdobné chování je možno vysledovat u zapojení neinvertujícího komparátoru s hysterezí (viz obr. 2.4). Obr. 2.4 Schéma zapojení neinvertujícího komparátoru s hysterezí Výstup komparátoru bývá obvykle vstupem logického obvodu. V případě použití OZ může vzniknout problém s napěťovým přizpůsobením. Proto se vyrábějí obvody určené speciálně pro tyto případy, které nemají aktivní výstup; jejich výstupní obvod je obvykle obdobou výstupu logického obvodu, tzv. výstupu s otevřeným kolektorem. Nelineárních aplikací OZ je nepřeberné množství. Pro alespoň částečné seznámení s touto problematikou zde uvedeme pouze několik typických příkladů. Vážnějším zájemcům o tuto problematiku je možno doporučit opět např. literaturu [2.1] tj. Vysoký, O.: Elektronické systémy II, skriptum FEL ČVUT, 1997, str Příklady zapojení omezovačů s OZ Dosud jsme předpokládali, že výstupní napětí OZ nabývá při nelineární aplikaci OZ pouze hodnot saturačních napětí. Pro požadované napěťové přizpůsobení k následujícím obvodům je možno použít některých typů omezovačů (tvarovačů) s OZ. Jedno z nejjednodušších zapojení omezovače využívající OZ je na obr V obvodu záporné zpětné vazby OZ je zapojena dioda (v tomto případě Zenerova), umožňující nelineárním průběhem své VA charakteristiky oboustranné nesymetrické omezení amplitudy na výstupu OZ. Obr. 2.5 Příklad zapojení omezovače s OZ 3

4 Přivedeme - li na vstup napětí záporné vůči U r, poteče z výstupu OZ proud do uzlu na invertujícím vstupu OZ. Protože proud do vstupu OZ uvažujeme nulový, musí se při změně u I měnit proud diodou. Zenerovo napětí U Z diody však ve velké oblasti VA charakteristiky diody zůstává téměř konstantní; to znamená, že výstupní napětí OZ bude za předpokladu u vst U r prakticky nezávislé na změnách vstupního napětí. Pro u I U r, je Zenerova dioda polarizována záporným napětím na výstupu OZ v propustném směru. Pro U r = 0V její napětí naměříme na výstupu OZ. Požadujeme - li tedy např. symetrické omezení vstupního napěťového průběhu, použijeme ve větvi záporné zpětné vazby dvojici antisériově zapojených Zenerových diod se shodnými hodnotami U Z. Pomocí OZ lze realizovat např. jednocestný operační usměrňovač (je znám též pod pojmem ideální dioda). Pomocí OZ lze eliminovat odpor diody v propustném směru i napětí otevřeného přechodu. Při popisu funkce obvodu podle schéma zapojení uvedeného na obr. 2.6 nebudeme pro jednoduchost uvažovat větev se vstupem U r. Pokud je u I < 0V je výstupní napětí OZ kladné, dioda D 1 je polarizována v propustném směru a omezuje výstupní napětí OZ na hodnotu jejího prahového napětí. Dioda D 2 je polarizována v nepropustném směru a výstup obvodu (u O ) je tedy prakticky odpojen od výstupu OZ; je připojen přes rezistor R 2 k invertujícímu vstupu OZ, na kterém se udržuje virtuální nula. Překročí - li vstupní napětí rozhodovací úroveň (závislou na U r ) směrem do kladných hodnot, dioda D 1 se uzavře. Otevře se však v propustném směru polarizovaná dioda D 2 a přes ní se do obvodu záporné zpětné vazby OZ zapojí rezistor R 2. Zesílení obvodu tedy bude dáno poměrem odporů R 1 a R 2 (též směrnice přímky na statické charakteristice obvodu); na výstupu OZ bude napětí zápornější (o napětí diody D 2 ) než na výstupu obvodu. Změnou polarity a hodnoty referenčního napětí je možno posouvat statickou charakteristiku obvodu po ose u I. Obr. 2.6 Schéma zapojení a převodní charakteristiky jednocestného operačního usměrňovače Pro získání absolutní hodnoty vstupního signálu (dvoucestně usměrněného napětí) můžeme použít např. zapojení uvedené na obr Levá část obvodu s OZ A je zapojena jako jednocestný operační usměrňovač. Pravá část obvodu s OZ B pak jako součtový zesilovač. Pro polaritu u I > 0V se na výstupu obvodu objeví (pro uvedené vzájemné poměry odporů) napětí u I se zesílením -1 v součtu s výstupem OZ A (-u I ) se zesílením -2. To znamená, že u O = u I. Pro polaritu u I < 0V je na výstupu OZ A nulové napětí, takže u O = - u I. 4

5 Obr. 2.7 Schéma zapojení obvodu absolutní hodnoty Protože jsou v této aplikaci použity dva kaskádně řazené OZ, povšimněme si ještě vlivu parametrů OZ při jejich použití v popsaném zapojení. Ze statických vlastností OZ má největší negativní vliv vstupní napěťová resp. proudová nesymetrie. U OZ A může způsobit nesymetrický posun výstupního napětí pro jednu polaritu vstupního signálu a tím výrazně ovlivnit funkci obvodu. Dynamické vlastnosti reálných OZ, především malá rychlost přeběhu, zavádí do převodní charakteristiky obvodu určitou hysterezi při vyšších frekvencích vstupního signálu Příklad zapojení klopného obvodu s OZ Jako příklad zapojení klopného obvodu s OZ si zde uvedeme jedno z možných zapojení astabilního klopného obvodu (AKO), viz obr Obr. 2.8 Schéma zapojení AKO s OZ Základem je zapojení invertujícího komparátoru s hysterezí. Kondenzátor C je nabíjen z výstupu OZ přes rezistor R 3, resp. přes paralelní kombinaci R 3 a R 4. Frekvenci kmitů obvodu, resp. periodu, lze odvodit z popisu průběhu napětí na kondenzátoru. Napětí na kondenzátoru má exponenciální průběh s amplitudou danou šířkou hysterezní smyčky komparátoru. 5

6 2.1.4 Příklad zapojení generátoru tvarových kmitů Zapojením většího počtu OZ do kaskády můžeme získat nepřeberné množství obvodů realizujícím nejrůznější generátory, převodníky a pod. Jedno z jednodušších zapojení generátoru trojúhelníkového (a obdélníkového) průběhu je naznačeno na obr Obr. 2.9 Schéma zapojení jednoduchého generátoru trojúhelníkového průběhu napětí Jedná o kaskádně řazený neinvertující komparátor s OZ A a invertující integrátor s OZ B, se zpětnou vazbou realizovanou spojením výstupu integrátoru se vstupem komparátoru (lichý počet inverzí ve smyčce je nutnou podmínkou pro vznik kmitů). Výstupní napětí komparátoru má obdélníkový průběh. Napětí na výstupu integrátoru má trojúhelníkový tvar s amplitudou danou šířkou hysterezní smyčky komparátoru. Ta také, spolu s časovou konstantou R 3 C (ev. jak je na obr. 2.9 naznačeno s časovými konstantami odlišnými podle polarity signálu) a hodnotami saturačních napětí na výstupu komparátoru, určuje frekvenci signálu. Předpokládáme - li např. výstup komparátoru v kladné saturaci, pak napětí na výstupu integrátoru klesá po přímce se směrnicí danou integrační konstantou integrátoru a velikostí saturačního napětí na výstupu komparátoru, až do okamžiku, v němž dosáhne hodnoty totožné s rozhodovací úrovní komparátoru. Výstup komparátoru v tom okamžiku přejde do záporné saturace a celý děj se opakuje, tentokrát s opačnou směrnicí napěťového průběhu na výstupu integrátoru. Pro výpočet parametrů obvodu stačí určit hodnoty rozhodovacích úrovní komparátoru a ty dosadit do vztahu popisujícího chování invertujícího integrátoru Příklad zapojení převodníku napětí/frekvence Jako příklad převodníků s kaskádním řazením OZ si ukážeme převodník U/f. Jedno z možných zapojení obvodu je naznačeno na obr Obr Schéma zapojení jednoduchého převodníku napětí - frekvence 6

7 Zapojení, podobně jako u funkčního generátoru, sestává z kaskádně řazených obvodů s OZ zastávajících každý jen jednu funkci, se smyčkou zpětné vazby realizovanou spojením výstupu posledního obvodu - invertujícího komparátoru s hysterezí - s ovládacím vstupem prvního obvodu v kaskádě, realizujícího zesilovač s logicky ovládaným znaménkem zesílení. Prostředním členem kaskády je invertující integrátor s pevně nastavenou integrační konstantou R 3 C. Zesilovač s logicky ovládaným znaménkem zesílení má pro uvedené vzájemné poměry odporů zesílení rovno -1 při sepnutém spínači T a +1 při spínači rozepnutém. Reálným provedením spínače je spínací tranzistor. Vstupní napětí u I je přes obvod zesilovače s logicky ovládaným znaménkem zesílení přivedeno na vstup invertujícího integrátoru, který toto napětí integruje tak dlouho, dokud napětí jeho výstupu nedosáhne rozhodovací úrovně invertujícího komparátoru. V tom okamžiku komparátor překlopí, na což prostřednictvím spínače zareaguje obvod zesilovače s logicky ovládaným znaménkem zesílení a změní polaritu vstupního napětí integrátoru. Integrátor tedy bude integrovat na opačnou stranu tak dlouho, dokud nedojde k opětnému překlopení komparátoru. Protože integrační konstanta invertujícího integrátoru je pevně dána, bude střída překlápění komparátoru rovna jedné a frekvence překlápění bude záviset jedině na velikosti napětí přiváděného na vstup převodníku. Postup odvození vztahů potřebných pro výpočet parametrů obvodu je obdobný jako v případě funkčního generátoru. 2.2 Řešený příklad Zadání: Pro zapojení na obr. 2.11, (předpokládejte ideální diodu, sat. napětí OZ U OSA = ±10V): a) určete funkci obvodu b) nakreslete v měřítku převodní charakteristiku u K = f (u O ) c) nakreslete v měřítku časové průběhy signálů u K, u O a u + d) určete frekvenci výstupu f O e) zvažte vliv reálné diody (U F 0,7V), tj. určete novou frekvenci f O Obr K řešenému příkladu Řešení: a) Jedná se o astabilní klopný obvod složený z neinvertujícího komparátoru s hysterezí a invertujícího integrátoru. b) Pro u O kladné: U P1 = 0 (prahové napětí hysterezní smyčky komparátoru), pro u O záporné: 7

8 U P2 R2 R + R 1 2 U OSA R1 ( + ) = 0 U P2 5,6V R + R 1 2 převodní charakteristika u K = f (u O ) - viz obr. 2.12(A) c) Časové průběhy signálů u K, u O a u + - viz obr. 2.12(B) T d) t1 = t2 = 2 e) u U O UOSAt = CR 3 1 T 17,2ms f O 58Hz R1 = ( R U U ( + ) ) = 525, V f O 62Hz ' P2 OSA F Neřešené příklady Obr K řešenému příkladu Zadání I.: Pro obvod zapojený podle schéma na obr. 2.13, (předpokládejte ideální diody, saturační napětí OZ U OS = ±15V, R 1 = R 2 = R 3 = 10KΩ) nakreslete v měřítku převodní charakteristiku u O = f (u I ) Obr K neřešenému příkladu I. 8

9 Zadání II: Pro obvod zapojený podle schéma na obr. 2.14, (předpokládejte ideální diody, saturační napětí OZ U OS = ±15V): a) určete funkci obvodu b) nakreslete v měřítku převodní charakteristiku u O = f (u 2 ) c) nakreslete v měřítku časové průběhy signálů u 1, u 2 a u O pro u I = +5V d) určete frekvenci výstupu f O pro u I = +5V Obr K neřešenému příkladu II. 2.4 Domácí příprava A. Vypočtěte hodnoty rezistorů R 2 a R 3 (R 1 = 10KΩ) a hodnotu referenčního napětí U r pro invertující komparátor s hysterezí zapojeného podle obr Požadovaná prahová napětí hysterezní smyčky jsou +2V a +4V. Saturační napětí OZ předpokládejte cca ± 7V. B. Přepočítejte hodnoty z předchozího zapojení tak, aby parametry statické charakteristiky byly stejné i u neinvertujícího komparátoru s hysterezí zapojeného podle obr C. Pro oba typy komparátorů určete přibližně statickou převodní charakteristiku, zapojíte-li do série s rezistorem R2 diodu (pro oba případy se stejnou polarizací, U r = 0V). D. Uveďte postup pro odvození délky periody signálu na výstupu AKO zapojeného podle obr E. Navrhněte hodnoty součástek AKO podle obr. 2.8 (R 2 = 10K, R 4 =1K) tak, aby perioda výstupního obdélníkového průběhu byla t O = 1,05ms při střídě δ = 0,05 a rozkmitu napěťového průběhu na kondenzátoru 10V šš. Sat. napětí OZ předpokládejte cca ±7V (viz obr. 2.15). F. Navrhněte úpravu předchozího zapojení AKO, které by zaručilo stejné parametry pro zadání podle předchozího bodu (vypočítejte hodnoty součástek), při nesymetrickém napájení +15V (saturační napětí předpokládejte cca +14V a +1V). 9

10 Obr K bodu E. domácí přípravy 2.5 Popis měřicího přípravku K sestavování nelineárních aplikací s OZ je využívána stavebnice DOMINOPUTER. Moduly OZ této stavebnice jsou osazeny přesnými přístrojovými operačními zesilovači OP27 a obsahují též převodníky napětí z napájecího napětí modulů +5V na dvě symetrická napětí pro napájení OZ, na úrovních cca ±8V. Tyto moduly neumožňují změnu napájecího napětí či nesymetrické napájení OZ. 2.6 Úkoly měření Obr K bodu 4. úkolů měření 1. Ověřte správnost výpočtů bodu A domácí přípravy. Nakreslete v měřítku změřenou statickou převodní charakteristiku a vysvětlete případné rozdíly proti teoretickým výpočtům. 2. Ověřte správnost výpočtů bodu B domácí přípravy stejně jako v předchozím bodu Ověřte správnost Vašeho řešení bodu C domácí přípravy. Nakreslete pro oba případy schéma zapojení se zvolenou polaritou diod a změřené statické převodní charakteristiky. 4. Změřte statické převodní charakteristiky obvodů podle obr Obě charakteristiky zakreslete v měřítku do společného grafu. 5. Sestavte obvod pro realizaci absolutní hodnoty signálu podle obr. 2.7 (R = 10KΩ). Zapojení navrhněte tak, aby výstupní napětí u O bylo vždy kladné. Změřte statickou charakteristiku obvodu, zejména v okolí počátku, a zakreslete ji do grafu (případné nesymetrie charakteristiky se pokuste odstranit). Určete horní mezní frekvenci obvodu. Jaké parametry OZ ovlivňují tuto hodnotu? 6. Ověřte správnost výpočtů bodu E domácí přípravy. 10

11 7. Navrhněte generátor trojúhelníkového průběhu podle obr Pro R 1 = R 3 = 100KΩ vypočtěte hodnoty ostatních součástek tak, aby výstupní frekvence byla 2kHz a amplituda napěťového průběhu na výstupu integrátoru 10V šš. Správnost návrhu experimentálně ověřte. Zakreslete charakteristické průběhy na výstupech obou OZ v měřítku do jednoho grafu. Zapojte paralelně k R 3 diodu (R 4 = 0) a zakreslete nové průběhy. 8. Navrhněte převodník U/f podle obr tak, aby převodní konstanta byla 100Hz/V, při C = 100nF a R 1 = R 2 = R = 10KΩ. Obvod zapojte a změřte linearitu převodu pro 0 < u I < +10V. Zakreslete v měřítku do grafu průběhy na výstupech všech OZ. 2.7 Literatura [2.1] Vysoký, O.: Elektronické systémy II, skriptum FEL ČVUT, 1997 [2.2] Kodeš, J., Krejčiřík, A., Vobecký, J.: Elektronika přednášky, skriptum FEL ČVUT, 1994 [2.3] Krejčiřík, A., Rozehnal, Z., Vobecký, J., Záhlava, V.: Elektronika laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT, 1993 [2.4] Neumann, P., Uhlíř, J.: Elektronické systémy II - přednášky, skriptum FEL ČVUT, 1991 [2.5] Dostál, J.: Operační zesilovače, SNTL,

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů OPEAČNÍ ZESLOVAČ (OZ) Operační zesilovač je polovodičová součástka vyráběná formou integrovaného obvodu vyznačující se velkým napěťovým zesílením vstupního rozdílového napětí (diferenciální napěťový zesilovač).

Více

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu 4. Operační usměrňovače Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu Výklad Operační

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

Generátory měřicího signálu

Generátory měřicího signálu Generátory měřicího signálu. Zadání: A. Na předloženém generátoru obdélníkového a trojúhelníkového signálu s OZ změřte: a) kmitočet f 0 b) amplitudu obdélníkového mp a trojúhelníkového mt signálu c) rozsah

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo Projektu Škola CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Bc.Štěpán Pavelka Číslo VY_32_INOVACE_EL_2.17_zesilovače 8 Název Základní

Více

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou 10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou Jak to funguje Operační zesilovač je součástka, která byla původně vyvinuta

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

Sylabus kurzu Elektronika

Sylabus kurzu Elektronika Sylabus kurzu Elektronika 5. ledna 2004 1 Analogová část Tato část je zaměřena zejména na elektronické prvky a zapojení v analogových obvodech. 1.1 Pasivní elektronické prvky Rezistor, kondenzátor, cívka-

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

Teoretický úvod: [%] (1)

Teoretický úvod: [%] (1) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

Operační zesilovač. 1 Teoretická část

Operační zesilovač. 1 Teoretická část Operační zesilovač Klíčovou součástkou v analogových obvodech je operační zesilovač (dále jen OZ). Pod tímto názvem rozumíme elektronický zesilovač s velkým zesílením, velkým vstupním a malým výstupním

Více

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz) Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2 Pro zadané hodnoty napájecího napětí, odporů a zesilovacího činitele β vypočtěte proudy,, a napětí,, (předpokládejte, že tranzistor je křemíkový a jeho pracovní bod je nastaven do aktivního normálního

Více

Zpětná vazba a linearita zesílení

Zpětná vazba a linearita zesílení Zpětná vazba Zpětná vazba přivádí část výstupního signálu zpět na vstup. Kladná zp. vazba způsobuje nestabilitu, používá se vyjímečně. Záporná zp. vazba (zmenšení vstupního signálu o část výstupního) omezuje

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

5. A/Č převodník s postupnou aproximací 5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) Školní rok: 2007/2008 Ročník: 2. Datum: 12.12. 2007 Vypracoval: Bc. Tomáš Kavalír Zapojení

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače slouží k převedení střídavého napětí, nejčastěji napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru, na stejnosměrné. Jsou

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním

Více

Zvyšující DC-DC měnič

Zvyšující DC-DC měnič - 1 - Zvyšující DC-DC měnič (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2007 Na obr. 1 je nakresleno principielní schéma zapojení zvyšujícího měniče, kterému se také říká boost nebo step-up converter. Princip je založen,

Více

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností jednostupňových zesilovačů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednostupňových zesilovačů a to jak

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU &1. Které elektrické stroje jsou spotřebiči jalového výkonu a na co ho potřebují? &2. Nakreslete fázorový diagram RL zátěže připojené na zdroj střídavého napětí. &2.1 Z fázorového

Více

Měřící přístroje a měření veličin

Měřící přístroje a měření veličin Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Měřící přístroje a měření veličin Číslo projektu

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (18) VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (11) (51) Int. Cl. G 01 N 24/00 (BI) (22) Přihlášeno 21 01 82 [21) (PV 419-82) (40) Zveřejněno 15 09 B3 ÚRAD PRO VVNAlEZY

Více

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2.

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2. Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R 00 kω, φ 5mW/cm 2. Fotovoltaický režim: fotodioda pracuje jako zdroj (s paralelně zapojeným odporem-zátěží). Obvod je popsán

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro: Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Více

MĚŘENÍ NA OPERAČNÍM USMĚRŇOVAČI

MĚŘENÍ NA OPERAČNÍM USMĚRŇOVAČI MĚŘENÍ NA OPERAČNÍM SMĚRŇOVAČI možňuje určení aritmetické střední hodnoty periodického signálu u 1 (t) definované t 0 +T :u s 1 T 0 t 0 u 1 (t)dt kde t 0 je okamžik průchodu napětí u 1 (t) nulou s kladnou

Více

Flyback converter (Blokující měnič)

Flyback converter (Blokující měnič) Flyback converter (Blokující měnič) 1 Blokující měnič patří do rodiny měničů se spínaným primárním vinutím, což znamená, že výstup je od vstupu galvanicky oddělen. Blokující měniče se používají pro napájení

Více

Oscilátory Oscilátory

Oscilátory Oscilátory Oscilátory. Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různých období vývoje a za zcela odlišných podmínek):

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Milan Nechanický MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3 R OBORU 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA - MECHATRONIKA

Více

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil Obor vzdělání: Mechanik elektronik 26 41 L/01 Školní rok: 2014/2015 Předmět: Odborné předměty Maturitní témata pro ústní část profilové maturitní zkoušky Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing.

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část 3-5-1 Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část 3-5-1 Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-5-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu:

Více

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkoly měření: 1. Změřte napětí termočlánku a) přímo pomocí ručního multimetru a stolního multimetru U3401A. Při výpočtu teploty uvažte skutečnou teplotu srovnávacího spoje termočlánku,

Více

Převodníky f/u, obvod NE555

Převodníky f/u, obvod NE555 Převodníky f/u, obvod NE555 Na tomto cvičení byste se měli seznámit s funkcí jednoduchého převodníku kmitočet/napětí sestaveného z dvojice operačních zesilovačů. Dále byste se měli seznámit s obvodem NE555.

Více

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno: C OSCILÁTO 20-4. Navrhněte C oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno: - rozsah frekvencí: f 60 Hz, f 600Hz - operační

Více

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY VZORY OTÁZEK A PŘÍKLADŮ K TUTORIÁLU 1 1. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Proč je používáme. 2. Co jsou polovodiče vlastní. 3. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Jakým způsobem

Více

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu? Oblastní kolo, Vyškov 2006 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí

Více

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH 1. ÚLOHA MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM JEDNOCESTNÉM USMĚRŇOVAČI 1. Změřte zatěžovací charakteristiku U SS = f(i SS ) bez filtračního kondenzátoru C, s filtračním kondenzátorem C1= 100µF

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-2

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-2 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-2 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Úloha č. 5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Odevzdal dne: 24.10.2013 Pracovní úkol 1. Pomocí

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření 2 Seznam použitých přístrojů 1. Laboratorní zdroj stejnosměrného napětí Vývojové laboratoře Poděbrady 2. Generátor funkcí Instek GFG-8210 3. Číslicový multimetr Agilent, 34401A 4. Digitální

Více

Laboratorní cvičení č.10

Laboratorní cvičení č.10 Laboratorní cvičení č.10 Název: Měření na usměrňovačích. Zadání: 1) Navrhněte jednocestný usměrňovač, jsou-li na výstupu požadovány následující parametry. U ss = V I výst =..A p=5% 2)Navrhněte můstkový

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

Sekvenční logické obvody

Sekvenční logické obvody Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vzdálené laboratoře pro IET1

Vzdálené laboratoře pro IET1 Vzdálené laboratoře pro IET1 1. Bezpečnost práce v elektrotechnice Odpovědná osoba - doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (steinbau@feec.vutbr.cz) Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky: - rizika

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH

OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH Josef Punčochář Katedra elektrotechniky, FEI, VŠB TU Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, josef.puncochar@vsb.cz Abstrakt: V textu jsou stručně popsány

Více

Měření základních vlastností logických IO TTL

Měření základních vlastností logických IO TTL Měření základních vlastností logických IO TTL 1. Zadání: A. Kombinační obvody: U jednoho hradla NAND TTL (IO 7400): a) Změřte převodní statickou charakteristiku U výst = f(u vst ) b) Změřte vstupní charakteristiku

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 2 název Vlastnosti polovodičových prvků Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 11. 11. 2008 vypracování protokolu 23. 11. 2008 Zadání 1. Seznamte se s funkcí

Více

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika Tematický celek:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou:

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou: Funční měniče. Zadání: A. Na předloženém aproximačním funčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funci danou tabulou: proveďte: U / V / V a) pomocí oscilosopu měnič nastavte b) změřte na něm jeho

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Compact Matrix System

Compact Matrix System Stavební návody Compact Matrix System CMA - 3510 CMA - 3520 CMD - 2120 rev. 01 11/2014 www.cygnus2.net OBSAH 1 JAK POUŽÍVAT NÁVOD... 4 2 JEDNODUCHÉ OBVODY SE SVÍTIVÝMI DIODAMI PRO ZAČÁTEČNÍKY...6 2.1 Dvě

Více

Technická dokumentace. === Plošný spoj ===

Technická dokumentace. === Plošný spoj === VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky KAT453 Katedra elektrických strojů a přístrojů Technická dokumentace Zadání úkolu č.4 a č.5 === Plošný spoj === Zadání platné pro

Více

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 1. LNEÁNÍ APLKACE OPEAČNÍCH ZESLOVAČŮ 1.1 ÚVOD Cílem laboratorní úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi a zapojeními operačních zesilovačů. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit

Více

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku Měřicí řetězec fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač převod fyz. veličiny na elektrickou (odpor, proud, napětí, kmitočet...) převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) 7) Stabilita regulačního obvodu

Více

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Popis měřeného předmětu: Zde bude uvedeno - základní parametry diod - zapojení pouzdra diod - VA charakteristika diod z katalogového listu

Popis měřeného předmětu: Zde bude uvedeno - základní parametry diod - zapojení pouzdra diod - VA charakteristika diod z katalogového listu Laboratorní cvičení č.8 Název: Měření A charakteristiky diod Zadání: Změřte voltampérovou charakteristiku usměrňovací diody (v propustném a závěrném směru), zenerovy diody ( v závěrném směru)a led diody

Více

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů (elektrony nebo díry) pracují s kanálem jednoho typu vodivosti

Více

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Vstupní zesilovač musí zpracovat celý dynamický rozsah mikrofonu s přijatelným zkreslením a nízkým ekvivalentním šumovým odporem. To s sebou nese určité specifické

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_36_Aktivní zátěž Název školy Střední

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice

Více

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

Anemometr s vyhřívanými senzory

Anemometr s vyhřívanými senzory Anemometr s vyhřívanými senzory Úvod: Přípravek anemometru je postaven na 0,5 m větrném tunelu, kde se na jedné straně nachází měřící část se senzory na straně druhé ventilátor s řízením. Na obr. 1 je

Více

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení Autor textu: Prof Ing Dalibor Biolek, CSc Brno 2003 FEKT Vysokého učení

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF K Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. V Název: Měření osciloskopem Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 1.1.28 Odevzdal dne:...

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Hlídač světel automobilu

Hlídač světel automobilu Hlídač světel automobilu Jan Perný 24.07.2006 www.pernik.borec.cz 1 Úvod Protože se u nás stalo povinným celoroční svícení a za nedodržení tohoto nařízení hrozí poměrně vysoké sankce, požádal mě bratr,

Více