BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin"

Transkript

1 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. BRNO 2014

2 Tato skripta jsou spolufinancována z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ )

3

4 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. BRNO 2014

5

6 Obsah 1. Bakalářská práce Bakalářská práce Téma bakalářské práce Charakter bakalářské práce Přihlášení studenta ke zpracování bakalářské práce Vedoucí bakalářské práce Zpracování bakalářské práce Odevzdání bakalářské práce Oponentský posudek na bakalářskou práci Obhajoba bakalářské práce Zveřejňování bakalářských prací Formální úprava bakalářské práce Formální úprava knižní vazby Formální úprava textu Formální úprava tabulek Formální úprava grafů Formální úprava fotodokumentace Formální úprava obrázků Obsahová úprava bakalářské práce Strana knižní vazby Strana titulního listu Prohlášení studenta Poděkování Obsah bakalářské práce Kapitola Úvod Kapitola Literární přehled Kapitola Materiál a metodika Kapitola Výsledky Kapitola Diskuze Kapitola Závěr Seznam literatury Základní pravidla pro vytváření bibliografických citací Pravidla a prvky bibliografické citace Příklady bibliografických citací Abstrakt a klíčová slova Seznam příloh Prohlášení autora a Potvrzení autora Etika psaní bakalářské práce Etika práce s pokusnými zvířaty Literatura Přílohy. 42 5

7 1. Bakalářská práce 1.1. Bakalářská práce Student v průběhu studia plní studijní program, jehož součástí je absolvování výuky předepsaných předmětů a jejich zakončování zápočtem a zkouškou. Absolventy studia bakalářského studijního programu se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž povinnou součástí je obhajoba bakalářské práce. Bakalářská práce má charakter odborné kvalifikační práce, kterou student bakalářského studijního programu prokazuje odbornou úroveň v oblasti zvoleného oboru. Bakalářská práce musí splňovat určené obsahové i formální náležitosti a být odevzdána v určeném termínu. Harmonogram zpracování bakalářských prací na FVHE VFU Brno Postup Odpovědnost Termín Předání návrhů témat (témata navrhuje vedoucí práce, student může vedoucímu práce navrhnout vlastní téma). Přednosta ústavu Zveřejnění témat vyvěšením na informační tabuli příslušného ústavu, na nástěnce studijního oddělení a na webové stránce FVHE. 6 Přednosta ústavu Studijní oddělení 30. duben (v 2. semestru studia) 30. červen (v 2. semestru studia) Přihlašování studentů ke zpracování práce. Student 31. říjen (v 3. semestru studia) Předání vyplněného a vytištěného formuláře Přednosta ústavu 30. listopad ze STAG ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ (v 3. semestru studia) PRÁCE na studijní oddělení. Formulář musí být opatřen originálním razítkem a podpisy (včetně podpisu studenta), musí obsahovat téma práce v ČJ a AJ, jméno vedoucího práce, zásady pro vypracování a seznam literatury. Zadání oponentů pro práci do STAG. Přednosta ústavu 31. prosinec (v 5. semestru studia) Odevzdání práce v tištěné podobě na ústav a v elektronické podobě do STAG. Student 31. březen (v 6. semestru studia) Zadání a kontrola údajů ve STAG. Přednosta ústavu 15. duben Zajištění posudků. Přednosta ústavu 15. květen Vyzvednutí posudků na ústavu. Student květen Předání prací a posudků na studijní oddělení. Přednosta ústavu 31. květen Obhajoba práce před odbornou komisí. Student červen (v 6. semestru studia) 1.2. Téma bakalářské práce Téma bakalářské práce musí být zaměřeno do oblasti zaměření bakalářského studijního programu. Téma bakalářské práce by mělo být aktuální. Pouze řešením aktuální problematiky může student bakalářského studijního programu prokázat schopnost samostatně řešit příslušnou problematiku v souvislostech současného odborného poznání. Téma bakalářské práce by mělo být zvoleno z oblasti aktuální činnosti ústavu nebo kliniky, na které je bakalářská práce zpracovávána. Je-li tematika zvolena obsahově vzdáleně od aktuální odborné nebo vědecké činnosti ústavu nebo kliniky, je její zpracování velmi obtížně realizovatelné

8 zejména v části získávání podkladů pro zpracování bakalářské práce. Téma bakalářské práce by mělo být zvoleno realisticky. Je-li tématika zvolena příliš široce, tvůrčí naplnění celého obsahu tématu může být objemově tak rozsáhlé, že přesáhne reálnou schopnost studenta celou problematiku zpracovat. Obdobně, je-li zvolená problematika nad rámec technických možností ústavu nebo kliniky, nelze bakalářskou práci reálně dokončit, např. z důvodu nedosažitelnosti materiálu, přístrojového vybavení, případně dalších náležitostí potřebných pro získání podkladů pro zpracování bakalářské práce. Volbě tématu bakalářské práce je třeba věnovat velkou pozornost. Je-li téma bakalářské práce zvoleno přiměřeně, je sestavování bakalářské práce efektivní a vede ke splnění účelu bakalářské práce. Není-li téma bakalářské práce zvoleno přiměřeně, vyvstávají v průběhu sestavování bakalářské práce problémy aktuálnosti, získávání podkladů, rozsáhlosti zpracovávaného tématu, technických možností řešení zvolené problematiky, případně další. Sestavování bakalářské práce je pak neefektivní a nevede ke splnění účelu bakalářské práce. Témata bakalářských prací a příslušné vedoucí těchto prací navrhují přednostové ústavů Fakulty veterinární hygieny a ekologie v počtech stanovených děkanem Fakulty veterinární hygieny a ekologie. Student může navrhnout vedoucímu práce své téma bakalářské práce, zpracování bakalářské práce na toto téma je však podmíněno souhlasem vedoucího práce. Zveřejnění témat je po schválení děkanem provedeno vyvěšením na informační tabuli příslušného ústavu, na nástěnce studijního oddělení a na webové stránce Fakulty veterinární hygieny a ekologie Charakter bakalářské práce Bakalářská práce by měla mít charakter práce experimentální nebo práce hodnotící, případně práce kompilační. Experimentální práce tvůrčím způsobem zpracovává údaje získané vlastním experimentem, který směřuje k potvrzení nebo vyvrácení určité hypotézy, k vyhodnocení výsledků a dovození závěrů o této hypotéze (např.: Biochemické změny plazmy u kapra obecného po subchronickém působení atrazinu). Hodnotící práce tvůrčím způsobem zpracovává údaje získané vlastní činností nebo z jiných zdrojů, např. ve spolupráci s jinými pracovišti, vyhodnocuje je a dovozuje z nich závěry (např.: Nejčastější nálezy při prohlídce prasat ve vybraném provozu jatek v období let z pohledu bezpečnosti potravin). Kompilační práce podává souhrnný přehled o poznatcích v určité oblasti získaných jinými autory a je doplněna o vlastní názory a závěry studenta (např. Využití sorbentů ve výživě zvířat) Přihlášení studenta ke zpracování bakalářské práce Student je povinen se přihlásit ke zpracování bakalářské práce na vybrané téma k příslušnému vedoucímu práce nejpozději do 31. října ve třetím semestru bakalářského studia. V případě, že téma je již obsazeno jiným studentem, je povinen přihlásit se ke zpracování bakalářské práce na jiné téma a tomuto tématu odpovídajícímu vedoucímu práce. Součástí zadání práce je přesný název práce v češtině a angličtině, zásady pro vypracování práce (postup) a seznam vhodné literatury. Formulář zadání práce je podepsán studentem, přednostou ústavu, na kterém bude práce zpracovávána, a děkanem fakulty. V odůvodněných případech lze téma bakalářské práce změnit i po přihlášení se na určité téma. V takovém případě je nutné vyplnit formulář Změna tématu bakalářské práce, který je dostupný ke stažení na internetových stránkách fakulty v části Formuláře pro závěrečné práce. Vzor formuláře je uveden v příloze. Podmínkou provedení změny je souhlas potvrzený podpisem vedoucího práce, studenta, přednosty ústavu a proděkana fakulty. 7

9 1.5. Vedoucí bakalářské práce Bakalářská práce může být zpracovávána na ústavech Fakulty veterinární hygieny a ekologie nebo ústavech a klinikách Fakulty veterinárního lékařství nebo Fakulty farmaceutické zabezpečujících integrovanou výuku, výzkumném ústavu, státním veterinárním ústavu, případně pracovišti obdobném. Vedoucím bakalářské práce je přednostou příslušného ústavu stanovený akademický pracovník VFU Brno na úrovni profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta. V případě, že je práce zpracovávána na pracovišti mimo VFU Brno, je pracovník daného pracoviště mimo VFU Brno, pod jehož vedením je práce zpracovávána, jmenován vedoucím práce specialistou. Vedoucí bakalářské práce studenta vede v oblasti metodiky zpracovávání bakalářské práce. V osobě vedoucího práce má student bakalářského studijního programu podporu odborné autority vybavené teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi v daném oboru včetně vedení bakalářských prací. Vedoucí bakalářské práce vhodným metodickým vedením usměrňuje studenta tak, že zpracování bakalářské práce je efektivní, není zatíženo nadbytečným hledáním a ověřováním postupů zpracovávání bakalářské práce, není zatíženo obsahovými a formálními nedostatky, jejichž odstraňování studenta výrazně zatěžuje v průběhu zpracování bakalářské práce. Po odevzdání bakalářské práce studentem vedoucí bakalářské práce vypracuje posudek, ve kterém zhodnotí celkový přístup studenta k řešení zadané problematiky, vlastní aktivitu studenta, samostatnost, schopnost formulace cílů práce, schopnost práce s vědeckou literaturou, schopnost práce s odborným jazykem, schopnost grafického zpracování výsledků, splnění cílů práce, schopnost formulovat závěry práce, schopnost formulovat souhrn práce a formální úroveň práce. Jednotlivé body ohodnotí klasifikačními stupni A až F. Vedoucí bakalářské práce může uvést také konkrétní připomínky k práci studenta. Posudek vedoucího bakalářské práce musí být zakončen návrhem výsledné klasifikace stupni: výborně A, výborně B, velmi dobře C, velmi dobře D, dobře E - vše s doporučením k obhajobě, neprospěl FX nebo neprospěl F s nedoporučením k obhajobě. Posudek vedoucího bakalářské práce je vypracován na předepsaném formuláři, který je dostupný ke stažení na internetových stránkách fakulty v části Formuláře pro závěrečné práce. Vzor formuláře je uveden v příloze Zpracování bakalářské práce Bakalářskou práci zpracovává student bakalářského studijního programu v průběhu svého studia, zpravidla v období 4., 5. a 6. semestru studia. Student vypracovává bakalářskou práci samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce na příslušném pracovišti, a to v rámci příslušných zapsaných předmětů (Bakalářská práce I, II a III). Vedoucí práce stanoví na začátku každého semestru konkrétní požadavky pro jeho úspěšné ukončení a po jejich splnění udělí studentovi zápočet. Student přistupuje ke zpracování bakalářské práce aktivně, koncepčně, efektivně a soustavně tak, aby plnil určené požadavky a odevzdal bakalářskou práci ve stanoveném termínu Odevzdání bakalářské práce Vypracovanou bakalářskou práci student odevzdává ve dvou pevně svázaných exemplářích vedoucímu práce v určeném termínu, tj. do 31. března šestého semestru svého studia. Do stejného termínu uloží student písemnou práci jako soubor ve formátu pdf do Informačního systému STAG. V případě nedodržení stanoveného termínu pro odevzdání bakalářské práce nebude student připuštěn k obhajobě bakalářské práce v řádném termínu. 8

10 1.8. Oponentský posudek na bakalářskou práci Vedoucí bakalářské práce navrhne přednostovi příslušného ústavu nebo kliniky jednoho oponenta pro příslušnou bakalářskou práci, přednosta ústavu nebo kliniky určí oponenta a požádá jej o vypracování oponentského posudku. Oponent vypracovaný oponentský posudek odevzdá nejpozději do tří týdnů přednostovi příslušného ústavu. Ve svém posudku oponent zhodnotí formulaci cílů práce, úroveň zpracování literární rešerše, úroveň práce s vědeckou literaturou, správnost a úplnost citací literárních údajů, vhodnost metodiky, přehlednost zpracování, přehlednost a úplnost výsledků, úroveň diskuze, přehlednost tabulek, grafů a obrázků, závěry práce a jejich formulace, splnění cílů práce, zda souhrn odpovídá obsahu práce a také formální zpracování, tj. celkový dojem (přesnost formulací, úroveň jazykového zpracování) bakalářské práce. Jednotlivé body ohodnotí klasifikačními stupni A až F. Oponent práce může v posudku uvést také konkrétní připomínky a dotazy k práci. Oponentský posudek musí být zakončen návrhem výsledné klasifikace stupni: výborně A, výborně B, velmi dobře C, velmi dobře D, dobře E - vše s doporučením k obhajobě, neprospěl FX nebo neprospěl F s nedoporučením k obhajobě. Oponentský posudek je vypracován na předepsaném formuláři, který je dostupný ke stažení na internetových stránkách fakulty v části Formuláře pro závěrečné práce. Vzor formuláře je uveden v příloze. Student má právo se s hodnocením oponenta seznámit nejpozději pět dní před datem obhajoby bakalářské práce Obhajoba bakalářské práce Obhajoba bakalářské práce probíhá v termínu určeném děkanem Fakulty veterinární hygieny a ekologie jako součást státní závěrečné zkoušky před odbornou komisí. Úspěšná obhajoba bakalářské práce je podmínkou úspěšného zakončení bakalářského studijního programu příslušného oboru studia. Členy komise pro obhajoby bakalářských prací navrhne děkan. Členové komise jsou schváleni Vědeckou radou fakulty, obhajoby se musí účastnit předepsaný počet členů schválené komise. Oponent a vedoucí práce nejsou členy komise a jejich účast u obhajoby není povinná. Obhajoby se však musí oponent nebo vedoucí práce účastnit, pokud bakalářskou práci hodnotil výsledným stupněm neprospěl FX nebo neprospěl F s nedoporučením k obhajobě. Obhajoba práce se nekoná v případě, že oba posudky obsahují návrh výsledné klasifikace neprospěl FX nebo neprospěl F s nedoporučením k obhajobě. V tomto případě je práce vrácena k přepracování. Obhajoba probíhá formou rozpravy mezi studentem a členy komise. Obhajobu řídí předseda komise nebo v případě jeho nepřítomnosti děkanem fakulty pověřený jiný člen komise. Průběh obhajoby je zpravidla následující: - předseda komise zahájí obhajobu bakalářské práce, - student uvede základní teze bakalářské práce, obvykle formou předem připravené prezentace (cca 10 min.), - vedoucí bakalářské práce nebo pověřený člen komise seznámí komisi a studenta s posudkem vedoucího práce, - oponent bakalářské práce nebo pověřený člen komise seznámí komisi a studenta s obsahem oponentského posudku, - student se vyjádří k připomínkám a dotazům uvedených v posudcích, - rozprava se členy komise - student v rozpravě zodpoví dotazy účastníků rozpravy. Průběh rozpravy zhodnotí komise v neveřejném zasedání členů komise. Bakalářskou práci a její obhajobu klasifikuje s přihlédnutím k hodnocení vedoucího práce a oponenta a k průběhu obhajoby stupni: výborně A, výborně B, velmi dobře C, velmi dobře D, dobře E, neprospěl FX nebo neprospěl F. Výsledek vyznačí předseda komise do výkazu o studiu studenta. Známka neprospěl se do výkazu o studiu studenta nezapisuje. Výsledek obhajoby 9

11 bakalářské práce včetně známky neprospěl/a FX nebo neprospěl/a F zaznamená předseda komise do přehledu o vykonaných zkouškách (protokolu) a elektronické studijní agendy STAG. Průběh a výsledek obhajoby bakalářské práce předseda komise zaznamená do protokolu o státní závěrečné zkoušce. Obhajobu bakalářské práce lze opakovat nanejvýš dvakrát Zveřejňování bakalářských prací Zveřejnění bakalářských prací je provedeno prostřednictvím Informačního systému univerzity. Za vložení práce ve formátu pdf do informačního systému odpovídá student, který podpisem formuláře Potvrzení autora stvrzuje, že elektronická forma práce je totožná s písemnou verzí, a podpisem formuláře Prohlášení autora potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním práce. Kontrolu vložených údajů zajistí přednosta ústavu. Studijní oddělení zajistí vytvoření seznamu obhájených prací a vložení kopií obou posudků a průběhu obhajoby do Informačního systému univerzity. Plné texty odevzdaných bakalářských prací jsou k nahlédnutí na internetových stránkách univerzity v části Zveřejňování závěrečných prací. 10

12 2. Formální úprava bakalářské práce Formální úprava bakalářské práce je dána požadavky na odborné práce a jejich součásti a dále určitými zvyklostmi vytvořenými v průběhu uplynulých let realizace bakalářských studijních programů. Jsou vymezeny požadavky formální úpravy bakalářské práce týkající se úpravy knižní vazby, úpravy a členění textu, zpracování tabulek, grafů, fotodokumentace a obrázků. Bakalářská práce musí být sepsána v jazyce českém nebo slovenském, pokud se jedná o český studijní program, nebo v jazyce anglickém, pokud se jedná o studijní program akreditovaný v anglickém jazyce Formální úprava knižní vazby Bakalářská práce je vázána pevnou knihařskou vazbou do černých desek. Text na deskách je psán zlatým písmem a obsahuje název instituce, která realizuje bakalářský studijní program, název bakalářské práce, označení práce ( Bakalářská práce ), jméno a příjmení autora bakalářské práce, místo a rok tisku bakalářské práce. Vzor textu na knižní vazbě je uveden v příloze. Na hřbetě vazby se nevyžaduje žádný text Formální úprava textu Text bakalářské práce je psán na počítači v textovém editoru typem písma Times New Roman, velikostí písma 12 při řádkování 1,5 (případně 2) s vyrovnáním textu do bloku (tj. zleva i zprava). Okraje stránky musejí být nastaveny tak, aby při knihařském vyvazování práce nedošlo k odříznutí části textu nebo k jeho uzavření do hřbetu vazby. Doporučené okraje stránky jsou vlevo 3,5 cm, vpravo 2,5 cm, nahoře 2,5 cm a dole 2,5 cm. Nadpisy se zvýrazňují tučným písmem, u nadpisů první úrovně lze použít i větší velikost písma (velikost 14). Za nadpisy se nedělá tečka. Vlastní text práce by měl být psán jednotným řezem písma, tj. bez zvýrazňování částí textu tučným písmem, kurzívou, podtržením apod. Výjimkou jsou ustálená zvyklostní pravidla, např. psaní latinských názvů kurzívou. Jednotlivé odstavce se v práci odlišují odsazením prvního řádku nového odstavce zleva. K členění textu lze využívat také odrážek a číslování. Při používání zkratek v textu je třeba každou zkratku při jejím prvním použití vysvětlit nebo práci opatřit přehledem zkratek. Je však třeba zkratky používat úměrně tak, aby jejich používání nesnížilo přehlednost a srozumitelnost práce. Zkratky by se v žádném případě neměly používat v nadpisech a abstraktu práce. Text bakalářské práce se píše jednostranně, tj. pouze z jedné strany listu. Stránky se číslují s uvedením čísla strany dole uprostřed, s výjimkou strany titulního listu, prohlášení studenta, poděkování a příloh, na kterých se číslo strany viditelně neuvádí. Text bakalářské práce je rozčleněn do kapitol akceptujících formální strukturu bakalářské práce. Kapitoly jsou označeny názvem a jsou číslovány arabskými číslicemi. Každá kapitola se může členit na podkapitoly, tyto jsou označeny názvem a číslovány tak, že číslo obsahuje číslo kapitoly a číslo podkapitoly oddělené tečkou. Příklad členění bakalářské práce do kapitol a podkapitol 1. Úvod 2. Literární přehled 2.1. Porážení jatečných zvířat Porážení skotu Porážení prasat Porážení drůbeže 2.2. Nutné porážky jatečných zvířat 2.3. Příčiny nutných porážek 3. Materiál a metodika 11

13 2.3. Formální úprava tabulek Tabulky, které mají být zařazeny do bakalářské práce, jsou vyhotovovány pomocí tabulkového nebo textového editoru. Všechny tabulky v bakalářské práci by měly mít jednotnou úpravu zejména s ohledem na jednotné značení a oddělování řádků, sloupců, použitého stylu a velikosti písma apod. Tabulky musejí být logicky členěné, srozumitelné a přehledné. Každá tabulka je označena pořadovým číslem a názvem tabulky. Číslo tabulky je uváděno arabskou číslicí, název tabulky musí vyjadřovat obsah tabulky. Označení se umísťuje nad tabulku. Každá tabulka musí být opatřena natolik výstižným názvem a popisky, aby bylo možné pochopit její obsah i bez čtení ostatního textu bakalářské práce. Počátek každého řádku tabulky obsahuje text sdělení, co jednotlivé údaje v řádku vyjadřují. Obdobně počátek každého sloupce tabulky obsahuje text sdělení, co jednotlivé údaje ve sloupci vyjadřují. Obsahuje-li tabulka číselné údaje, pak musí obsahovat také sdělení, v jakých jednotkách jsou tyto údaje uváděny. V zásadě je třeba tyto údaje uvádět v jednotkách SI (System International). Každá buňka v tabulce by měla obsahovat údaj, pokud údaj chybí, je třeba v této buňce použít symbol -. Pod tabulkou se uvádí vysvětlivky k tabulce obsahující např. vysvětlení zkratek obsažených v tabulce nebo vysvětlení symbolu označujícího výsledky statistické významnosti apod. Tabulky lze zhotovovat na výšku stránky, případně na šířku stránky. Je-li tabulka zpracována na šířku stránky, je třeba horní část tabulky orientovat k levému okraji stránky, tj. do strany vyvázání bakalářské práce. Tabulky mohou být zařazeny přímo v textu práce nebo jako přílohy bakalářské práce. Příklad tabulky v bakalářské práci Tabulka č. 1: Vliv teploty prostředí na hmotnost brojlerů ve věku 42 dnů Skupina Kontrola Pokus Kontrola Pokus Četnost Pohlaví Teplota prostředí ( o C) 20 ± 1 30 ± 1 20 ± 1 30 ± 1 Průměrná hmotnost (g) Minimum (g) Maximum (g) Směrodatná odchylka (g) t-test (hodnota P) 0,000 ** 0,019 * Vysvětlivky: * = statisticky významný rozdíl (P 0,05) ** = statisticky vysoce významný rozdíl (P 0,01) 2.4. Formální úprava grafů Grafy, které mají být zařazeny do bakalářské práce, jsou vyhotovovány pomocí tabulkového editoru. Všechny grafy v bakalářské práci by měly mít jednotnou úpravu, tj. zejména používání shodného nebo obdobného typu grafů, použitého stylu a velikosti písma při jejich popisu apod. Grafy musejí být logické, srozumitelné a přehledné. Každý graf je označen pořadovým číslem a názvem grafu. Číslo grafu je uváděno arabskou číslicí, název grafu musí vyjadřovat obsah tabulky. Označení se umísťuje nad graf. Každý graf musí být 12

14 teplota prostředí ( C) opatřen natolik výstižným názvem a popisky, aby bylo možné pochopit jeho obsah i bez čtení ostatního textu bakalářské práce. Osa x v grafu musí obsahovat popis, jaké údaje jsou na ní zakreslovány. V případě číselných údajů musí být osa x členěna, musí na ní být uvedeny hodnoty členění a musí obsahovat popis, v jakých jednotkách jsou číselné údaje na ose x uváděny. Obdobně osa y v grafu musí obsahovat popis, jaké údaje jsou na ní zakreslovány. V případě číselných údajů musí být osa y členěna, musejí na ní být uvedeny hodnoty členění a musí obsahovat popis, v jakých jednotkách jsou číselné údaje na ose y uváděny. V zásadě je třeba tyto údaje uvádět v jednotkách SI (System International). Údaje v grafu se vyjadřují různým způsobem, záleží na typu použitého grafu. Jako vhodné typy grafů lze označit graf sloupcový (vyjadřuje hodnoty výškou sloupce), graf bodový (vyjadřuje hodnoty vyznačením bodu) nebo graf spojnicový (vyjadřuje hodnoty vyznačením bodů se současným propojením těchto bodů křivkou). Za méně vhodné grafy lze označit graf plošný, výsečový, prstencový, paprskový, povrchový a bublinový, u nichž je přehlednost vyjádření zjištěných údajů snížena. Obdobně lze posuzovat také grafy trojrozměrné, které působí z hlediska estetického velmi pozitivně, nicméně přehlednost a srozumitelnost znázornění zjištěných údajů je při jejich používání velmi nízká. Do grafu lze umístit i další doplňující údaje, např. označení statistické významnosti hvězdičkou apod. Na pravé straně grafu uprostřed se umísťuje legenda grafu. Ta obsahuje vysvětlení k znázornění jednotlivých ploch nebo úseček nebo křivek uvedených v grafu. Pod spodním okrajem grafu se uvádějí vysvětlivky ke grafu obsahující např. vysvětlení zkratek obsažených v grafu nebo vysvětlení symbolu označujícího výsledky statistické významnosti apod. Grafy lze zhotovovat na výšku stránky, případně na šířku stránky. Je-li graf zpracován na šířku stránky, je třeba horní část grafu orientovat k levému okraji stránky, tj. do strany vyvázání bakalářské práce. Grafy mohou být zařazeny přímo v textu práce nebo jako přílohy bakalářské práce. Příklad grafu v bakalářské práci Graf č. 1: Teplota prostředí v průběhu výkrmu brojlerových kuřat Teplota prostředí v průběhu výkrmu věk (den) 13

15 Graf č. 2: Postavení telat u žlabu při napájení v prvním měsíci sledování 2.5. Formální úprava fotodokumentace Fotodokumentace ve formě digitálních fotografií se využívá v bakalářských pracích zejména ke zvýšení názornosti zjištěných údajů nebo popisovaných postupů. Fotografie by měly mít v celé bakalářské práci jednotnou úpravu, tj. používání shodného nebo obdobného formátu, nastavení tónu barev, stylu a velikosti písma při jejich popisu apod. Fotografie musejí být názorné a srozumitelné. Každá fotografie je označena pořadovým číslem a názvem fotografie. Číslo fotografie je uváděno arabskou číslicí, název fotografie musí vyjadřovat obsah fotografie. Označení se umísťuje nad fotografii. Pod spodním okrajem fotografie se uvádějí vysvětlivky k fotografii obsahující např. vysvětlení zvýraznění obsažených na fotografii nebo vysvětlení symbolu označujícího významnou část fotografie apod. Příklad fotodokumentace v bakalářské práci Fotografie č. 1: Orální stereotypie - rolování jazyka 14

16 2.6. Formální úprava obrázků Bakalářská práce může být doplněna také diagramy, schématy, záznamy z registračních přístrojů, nákresy apod. Tyto můžeme zahrnout pod označení obrázky v bakalářské práci. Také obrázky musejí být názorné a srozumitelné a obsahovat potřebné náležitosti. Každý obrázek je označen pořadovým číslem a názvem obrázku. Číslo obrázku je uváděno arabskou číslicí, název obrázku musí vyjadřovat obsah obrázku. Označení se umísťuje nad obrázek. Pod spodním okrajem obrázku se uvádějí vysvětlivky k obrázku obsahující např. vysvětlení části, pojmu apod. obsažených na obrázku nebo vysvětlení symbolu označujícího významnou část obrázku apod. Příklad obrázku v bakalářské práci Obrázek č. 1: Nákres dřevěné boudy pro odchov telat 15

17 3. Obsahová úprava bakalářské práce Bakalářská práce musí být zpracována ve stanoveném členění. Práce experimentální a hodnotící obsahují titulní list, prohlášení studenta, obsah, úvod, literární přehled, materiál a metodiku, výsledky, diskuzi, závěr, seznam použité literatury, abstrakt doplněný klíčovými slovy (v českém a anglickém jazyce), prohlášení autora a potvrzení autora. Práce kompilační mají odlišné členění, obsahují titulní list, prohlášení studenta, obsah, úvod, cíl práce, vlastní text práce, závěr, seznam použité literatury, abstrakt doplněný klíčovými slovy (v českém a anglickém jazyce), prohlášení autora a potvrzení autora. Nepovinnou částí bakalářské práce jsou poděkování a přílohy Strana knižní vazby Strana knižní vazby obsahuje údaje uvedené zlatým písmem na černých deskách knižní vazby bakalářské práce. Uvádí se název instituce, která realizuje bakalářský studijní program, název bakalářské práce, označení práce ( Bakalářská práce ), jméno a příjmení autora bakalářské práce, místo a rok tisku bakalářské práce. Vzor strany knižní vazby je uveden v příloze Strana titulního listu Strana titulního listu je první strana bakalářské práce a obsahuje název instituce, která realizuje bakalářský studijní program, dále název bakalářské práce, označení práce ( Bakalářská práce ), jméno a příjmení autora bakalářské práce, titul, jméno a příjmení vedoucího bakalářské práce (případně také vedoucího bakalářské práce specialisty, pokud je určen) a místo a rok tisku bakalářské práce. Vzor strany titulního listu je uveden v příloze Prohlášení studenta Strana Prohlášení studenta obsahuje vlastnoručně podepsané prohlášení studenta, že předloženou bakalářskou práci vypracoval zcela samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a veškeré podkladové materiály, z nichž vycházel, uvádí v seznamu literatury. Prohlášení studenta je do bakalářské práce vkládáno na samostatnou stranu za stranu titulního listu na předepsaném formuláři dostupném ke stažení na internetových stránkách fakulty v části Formuláře pro závěrečné práce. Tato strana se nečísluje. Příklad Prohlášení studenta v bakalářské práci PROHLÁŠENÍ STUDENTA Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou práci vypracoval zcela samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a veškeré podkladové materiály, z nichž jsem vycházel, uvádím v seznamu literatury. V Brně dne (podpis studenta) 16

18 3.4. Poděkování V případě, že autor bakalářské práce považuje za vhodné poděkovat některým osobám za konzultace, rady, připomínky apod., které mu byly poskytovány při zpracovávání bakalářské práce, případně za technické zázemí poskytnuté některou institucí, nebo některým osobám za technickou spolupráci, je možné toto poděkování zařadit do bakalářské práce za stranu titulního listu a Prohlášení studenta, tj. jako 3. nečíslovanou stranu bakalářské práce (před Obsah). Pokud byla bakalářská práce realizována v rámci výzkumného grantu, uvádí se zde také dedikace na příslušný grantový projekt. Příklad Poděkování v bakalářské práci PODĚKOVÁNÍ Tato práce byla realizována v rámci projektu IGA VFU 28/2013/FVHE. Děkuji MVDr. Ireně Nováčkové, Ph.D., vedoucí bakalářské práce, za odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi poskytla v průběhu zpracovávání bakalářské práce. Dále děkuji RNDr. Ivaně Novotné za pomoc při laboratorních analýzách a statistickém zpracování dat Obsah bakalářské práce Obsah bakalářské práce je první viditelně číslovanou stranou, na předcházejících stranách (Titulní list, Prohlášení studenta, příp. Poděkování) není číslo strany uvedeno, avšak i tyto strany se započítávají. Na straně obsahu tak bude uvedeno číslo strany 3 nebo 4 (podle toho, zda je v práci zařazena strana Poděkování nebo ne). Příklad obsahu bakalářské práce Obsah 1. Úvod Literární přehled Přeprava prasat na jatky Úhyny prasat při přepravě na jatky Příčiny úhynu prasat při přepravě na jatky Materiál a metodika Výsledky Četnost úhynů prasat při přepravě na jatky v roce Četnost úhynů prasat při přepravě na jatky v roce Četnost úhynů prasat při přepravě na jatky v roce Četnost úhynů prasat při přepravě na jatky v roce Četnost úhynů prasat při přepravě na jatky v roce Četnost úhynů prasat při přepravě na jatky v roce Vývoj úhynů prasat při přepravě na jatky v letech Diskuze Závěr Literatura Abstrakt Abstract Přílohy

19 3.6. Kapitola Úvod Kapitola nazvaná Úvod uvádí do problematiky, která je obsahem bakalářské práce. Zpravidla obsahuje část, v níž je obecně charakterizována zpracovávaná problematika, dále obsahuje část, v níž je uveden význam zpracovávané problematiky v obecných souvislostech s poukazem a zdůvodněním aktuálnosti zpracovávaného tématu. Další část této kapitoly navazuje na význam a aktuálnost zpracovávaného tématu a dokládá potřebu dalšího rozvoje poznatků ve zvolené oblasti. Další část této kapitoly obsahuje cíl práce. V této části kapitoly je třeba charakterizovat stručně, zřetelně a zcela konkrétně obsahový záměr bakalářské práce. Této části kapitoly je třeba věnovat zvláštní pečlivost, protože je zpravidla podkladem, ze kterého se vychází při posuzování bakalářské práce, pro zhodnocení, zda byl splněn vytyčený cíl bakalářské práce. U kompilační práce je cíl práce uveden v samostatné kapitole. Rozsah kapitoly Úvod je zpravidla 1 2 strany. Příklad kapitoly Úvod bakalářské práce Produkce drůbežího masa je podle Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) nejdynamičtějším sektorem světové produkce masa. Také v České republice se spotřeba drůbežího masa pravidelně každoročně zvyšuje a výkrm brojlerových kuřat patří mezi nejintenzivněji se vyvíjející odvětví živočišné výroby. Kromě důrazu na zvyšování užitkovosti a ekonomické efektivnosti produkce drůbežího masa dochází v současnosti zejména v rozvinutých státech k odbornému přehodnocování ekonomických aspektů a technologických pohledů na chov a využití zvířat ve vztahu k zajištění pohody zvířat a ochrany před utrpením. Pohoda zvířat je ovlivňována mnoha faktory, jedním z nejdůležitějších je teplota okolního prostředí. Optimální teplota představuje u brojlerů také optimální konverzi přijímaných živin, dobrou užitkovost a zdraví. K výraznému snížení užitkovosti vede často teplotní stres působící v průběhu výkrmu v důsledku poruch v činnosti technických zařízení nebo extrémně horkým počasím. Zvýšená teplota prostředí v organismu zvířete uvádí do činnosti termoregulační mechanismy, kterými se zvíře snaží vyrovnat se změnou teploty a má také z hlediska ekonomiky výkrmu brojlerů negativní důsledky. Lepší poznání těchto mechanismů a vlivu zvýšené teploty prostředí na organismus drůbeže v různých fázích výkrmu může být podkladem pro stanovení opatření ke zlepšení péče v intenzivních chovech. Cílem práce bylo posoudit vliv chronické a akutní tepelné zátěže na u nás chovaných užitkových hybridech pro masný výkrm drůbeže. Byl sledován dopad chronické a akutní tepelné zátěže na užitkovost, na vybrané ukazatele vnitřního prostředí a mortalitu brojlerů v různých fázích výkrmu a při různě dlouhém působení zvýšené teploty prostředí Kapitola Literární přehled Kapitola nazvaná Literární přehled obsahuje popis současného stavu poznatků ve zpracovávané problematice s využitím odborné literatury, na níž odkazuje. Přednostně by měla vycházet z poznatků dohledatelných ve vědecké a odborné literatuře na úrovni článků ve vědeckých časopisech, článků v odborných časopisech, článků uvedených ve sbornících z kongresů, konferencí, seminářů a workshopů na úrovni mezinárodní i národní a z poznatků publikovaných ve vědeckých monografiích. Další literární zdroje (např. vysokoškolské učebnice, skripta, habilitační práce, doktorské dizertační práce, rigorózní práce, diplomové práce a bakalářské práce) by měly být použity pouze omezeně. Je třeba si uvědomit, že v kvalitním literárním přehledu jednoznačně převládají citace vědeckých a odborných článků, jejich poměr k ostatním literárním zdrojů bude oponent práce vždy kriticky hodnotit. Pokud možno zcela vyvarovat by se student měl citací zdrojů z internetu a jiných neověřených typů informací. 18

20 Literární přehled obsahuje popis současného stavu poznatků ve zvolené problematice zpracovaný do uceleného logicky provázaného textu v dané problematice, na základě objektivního hodnocení těchto poznatků, není tedy jen výčtem vyhledaných literárních odkazů v dané problematice. Při zpracovávání této kapitoly student prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou, a to při jejím vyhledávání, třídění, objektivním hodnocení poznatků v ní uvedených a jejich zpracovávání do uceleného logicky členěného textu shrnujícího poznatky ve zvolené oblasti. Při zpracovávání literárního přehledu se vyhledávají literární zdroje ve vědecké a odborné literatuře. Dnes již autor práce není odkázán na pracné manuální prohledávání archivů v knihovnách. K vyhledávání příslušných vědeckých a odborných literárních zdrojů lze využívat různých databází, které mají vyhledávací programy zpravidla založené na prohledávání databáze určitého zaměření, a to podle klíčových slov, slov uvedených v názvu práce, slov uvedených v abstraktu práce, případně i podle slov v celém textu. Některé databáze jsou na internetu volně dostupné, pouze pro přístup k plným textům může být u některých zdrojů vyžadována bezplatná registrace. Jiné databáze, tzv. licencované zdroje jsou dostupné pouze předplatitelům. VFU Brno platí přístup k celé řadě takových databází (např. Web of Knowledge, Science Direct, Scopus, EBSCO). K informacím z těchto databází se tedy studenti mohou dostat zdarma z počítačů zapojených do univerzitní sítě, ale také prostřednictvím vzdáleného přístupu přes službu EZproxy z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. EZproxy server je knihovnická aplikace provozovaná Centrem informačních technologií VFU Brno, která stojí mezi univerzitními systémy a servery českých i zahraničních dodavatelů a producentů elektronických informačních zdrojů. K přihlášení na EZproxy server musí student pouze zadat své univerzitní přihlašovací jméno a heslo. Před prohledáváním jednotlivých databází je vhodné se seznámit s pravidly pro vyhledávání, mohou se u různých databází lišit (návod a průvodce elektronickými databázemi je na stránkách VFU Brno). Jazykem používaným většinou vědeckých databází je angličtina. Nejjednodušší a nejčastější typ vyhledávání je spojení několika slov charakterizujících hledané téma (př.: poultry stress transport, food gluten diet ). Takové vyhledávání vede k výsledku, že jsou vyhledány publikace, v nichž se vyskytují všechna uvedená slova současně. Vhodnou kombinací vyhledávaných slov lze rozsah prováděné rešerše v jejím zaměření zužovat a konkretizovat až na požadovanou šíři a hloubku poznatků. Na základě abstraktů článků vyhledaných v literárních databázích lze vyhledané publikace vytřídit na vztahující se k zpracovávanému tématu a potřebné a na ty, které se nevztahují k zpracovávanému tématu a tím nepotřebné. U těch publikací, které se vztahují k zpracovávanému tématu, je třeba dohledat plná znění pro další práci. Na základě studia plných znění dohledaných článků a objektivního hodnocení poznatků v nich uvedených se zpravidla seřadí jednotlivé publikace podle určitého logického systému, např. od obecnějších ke zcela konkrétním poznatkům tak, aby poznatky mohly být zpracovány do uceleného logicky členěného textu shrnujícího poznatky ve zvolené problematice. Objem zpracovávaných literárních zdrojů má být odpovídající zpracovávané problematice. Obsahuje-li tato kapitola neúměrně velké množství literárních citací, pak její rozsah zahrnuje více jak polovinu práce a literární přehled obsahuje zpravidla mnoho literárních zdrojů navíc, které nesouvisejí nebo souvisejí jen velmi okrajově se zpracovávanou problematikou. Takto zpracovaný literární přehled pak dokládá nevhodně zvolené široké téma pro bakalářskou práci nebo nevhodně široce zpracovaný literární přehled ve zvolené problematice. Obsahuje-li tato kapitola přiměřené množství literárních citací, pak její rozsah zahrnuje zpravidla jednu třetinu práce a literární přehled obsahuje literární zdroje zaměřené k zpracovávanému tématu. Obsahuje-li tato kapitola jen velmi malé množství literárních citací, pak její rozsah je zpravidla menší než jedna třetina práce a literární přehled pak není zpracován v dostatečné šířce a hloubce poznatků k zpracovávanému tématu. 19