BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin"

Transkript

1 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. BRNO 2014

2 Tato skripta jsou spolufinancována z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ )

3

4 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. BRNO 2014

5

6 Obsah 1. Bakalářská práce Bakalářská práce Téma bakalářské práce Charakter bakalářské práce Přihlášení studenta ke zpracování bakalářské práce Vedoucí bakalářské práce Zpracování bakalářské práce Odevzdání bakalářské práce Oponentský posudek na bakalářskou práci Obhajoba bakalářské práce Zveřejňování bakalářských prací Formální úprava bakalářské práce Formální úprava knižní vazby Formální úprava textu Formální úprava tabulek Formální úprava grafů Formální úprava fotodokumentace Formální úprava obrázků Obsahová úprava bakalářské práce Strana knižní vazby Strana titulního listu Prohlášení studenta Poděkování Obsah bakalářské práce Kapitola Úvod Kapitola Literární přehled Kapitola Materiál a metodika Kapitola Výsledky Kapitola Diskuze Kapitola Závěr Seznam literatury Základní pravidla pro vytváření bibliografických citací Pravidla a prvky bibliografické citace Příklady bibliografických citací Abstrakt a klíčová slova Seznam příloh Prohlášení autora a Potvrzení autora Etika psaní bakalářské práce Etika práce s pokusnými zvířaty Literatura Přílohy. 42 5

7 1. Bakalářská práce 1.1. Bakalářská práce Student v průběhu studia plní studijní program, jehož součástí je absolvování výuky předepsaných předmětů a jejich zakončování zápočtem a zkouškou. Absolventy studia bakalářského studijního programu se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž povinnou součástí je obhajoba bakalářské práce. Bakalářská práce má charakter odborné kvalifikační práce, kterou student bakalářského studijního programu prokazuje odbornou úroveň v oblasti zvoleného oboru. Bakalářská práce musí splňovat určené obsahové i formální náležitosti a být odevzdána v určeném termínu. Harmonogram zpracování bakalářských prací na FVHE VFU Brno Postup Odpovědnost Termín Předání návrhů témat (témata navrhuje vedoucí práce, student může vedoucímu práce navrhnout vlastní téma). Přednosta ústavu Zveřejnění témat vyvěšením na informační tabuli příslušného ústavu, na nástěnce studijního oddělení a na webové stránce FVHE. 6 Přednosta ústavu Studijní oddělení 30. duben (v 2. semestru studia) 30. červen (v 2. semestru studia) Přihlašování studentů ke zpracování práce. Student 31. říjen (v 3. semestru studia) Předání vyplněného a vytištěného formuláře Přednosta ústavu 30. listopad ze STAG ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ (v 3. semestru studia) PRÁCE na studijní oddělení. Formulář musí být opatřen originálním razítkem a podpisy (včetně podpisu studenta), musí obsahovat téma práce v ČJ a AJ, jméno vedoucího práce, zásady pro vypracování a seznam literatury. Zadání oponentů pro práci do STAG. Přednosta ústavu 31. prosinec (v 5. semestru studia) Odevzdání práce v tištěné podobě na ústav a v elektronické podobě do STAG. Student 31. březen (v 6. semestru studia) Zadání a kontrola údajů ve STAG. Přednosta ústavu 15. duben Zajištění posudků. Přednosta ústavu 15. květen Vyzvednutí posudků na ústavu. Student květen Předání prací a posudků na studijní oddělení. Přednosta ústavu 31. květen Obhajoba práce před odbornou komisí. Student červen (v 6. semestru studia) 1.2. Téma bakalářské práce Téma bakalářské práce musí být zaměřeno do oblasti zaměření bakalářského studijního programu. Téma bakalářské práce by mělo být aktuální. Pouze řešením aktuální problematiky může student bakalářského studijního programu prokázat schopnost samostatně řešit příslušnou problematiku v souvislostech současného odborného poznání. Téma bakalářské práce by mělo být zvoleno z oblasti aktuální činnosti ústavu nebo kliniky, na které je bakalářská práce zpracovávána. Je-li tematika zvolena obsahově vzdáleně od aktuální odborné nebo vědecké činnosti ústavu nebo kliniky, je její zpracování velmi obtížně realizovatelné

8 zejména v části získávání podkladů pro zpracování bakalářské práce. Téma bakalářské práce by mělo být zvoleno realisticky. Je-li tématika zvolena příliš široce, tvůrčí naplnění celého obsahu tématu může být objemově tak rozsáhlé, že přesáhne reálnou schopnost studenta celou problematiku zpracovat. Obdobně, je-li zvolená problematika nad rámec technických možností ústavu nebo kliniky, nelze bakalářskou práci reálně dokončit, např. z důvodu nedosažitelnosti materiálu, přístrojového vybavení, případně dalších náležitostí potřebných pro získání podkladů pro zpracování bakalářské práce. Volbě tématu bakalářské práce je třeba věnovat velkou pozornost. Je-li téma bakalářské práce zvoleno přiměřeně, je sestavování bakalářské práce efektivní a vede ke splnění účelu bakalářské práce. Není-li téma bakalářské práce zvoleno přiměřeně, vyvstávají v průběhu sestavování bakalářské práce problémy aktuálnosti, získávání podkladů, rozsáhlosti zpracovávaného tématu, technických možností řešení zvolené problematiky, případně další. Sestavování bakalářské práce je pak neefektivní a nevede ke splnění účelu bakalářské práce. Témata bakalářských prací a příslušné vedoucí těchto prací navrhují přednostové ústavů Fakulty veterinární hygieny a ekologie v počtech stanovených děkanem Fakulty veterinární hygieny a ekologie. Student může navrhnout vedoucímu práce své téma bakalářské práce, zpracování bakalářské práce na toto téma je však podmíněno souhlasem vedoucího práce. Zveřejnění témat je po schválení děkanem provedeno vyvěšením na informační tabuli příslušného ústavu, na nástěnce studijního oddělení a na webové stránce Fakulty veterinární hygieny a ekologie Charakter bakalářské práce Bakalářská práce by měla mít charakter práce experimentální nebo práce hodnotící, případně práce kompilační. Experimentální práce tvůrčím způsobem zpracovává údaje získané vlastním experimentem, který směřuje k potvrzení nebo vyvrácení určité hypotézy, k vyhodnocení výsledků a dovození závěrů o této hypotéze (např.: Biochemické změny plazmy u kapra obecného po subchronickém působení atrazinu). Hodnotící práce tvůrčím způsobem zpracovává údaje získané vlastní činností nebo z jiných zdrojů, např. ve spolupráci s jinými pracovišti, vyhodnocuje je a dovozuje z nich závěry (např.: Nejčastější nálezy při prohlídce prasat ve vybraném provozu jatek v období let z pohledu bezpečnosti potravin). Kompilační práce podává souhrnný přehled o poznatcích v určité oblasti získaných jinými autory a je doplněna o vlastní názory a závěry studenta (např. Využití sorbentů ve výživě zvířat) Přihlášení studenta ke zpracování bakalářské práce Student je povinen se přihlásit ke zpracování bakalářské práce na vybrané téma k příslušnému vedoucímu práce nejpozději do 31. října ve třetím semestru bakalářského studia. V případě, že téma je již obsazeno jiným studentem, je povinen přihlásit se ke zpracování bakalářské práce na jiné téma a tomuto tématu odpovídajícímu vedoucímu práce. Součástí zadání práce je přesný název práce v češtině a angličtině, zásady pro vypracování práce (postup) a seznam vhodné literatury. Formulář zadání práce je podepsán studentem, přednostou ústavu, na kterém bude práce zpracovávána, a děkanem fakulty. V odůvodněných případech lze téma bakalářské práce změnit i po přihlášení se na určité téma. V takovém případě je nutné vyplnit formulář Změna tématu bakalářské práce, který je dostupný ke stažení na internetových stránkách fakulty v části Formuláře pro závěrečné práce. Vzor formuláře je uveden v příloze. Podmínkou provedení změny je souhlas potvrzený podpisem vedoucího práce, studenta, přednosty ústavu a proděkana fakulty. 7

9 1.5. Vedoucí bakalářské práce Bakalářská práce může být zpracovávána na ústavech Fakulty veterinární hygieny a ekologie nebo ústavech a klinikách Fakulty veterinárního lékařství nebo Fakulty farmaceutické zabezpečujících integrovanou výuku, výzkumném ústavu, státním veterinárním ústavu, případně pracovišti obdobném. Vedoucím bakalářské práce je přednostou příslušného ústavu stanovený akademický pracovník VFU Brno na úrovni profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta. V případě, že je práce zpracovávána na pracovišti mimo VFU Brno, je pracovník daného pracoviště mimo VFU Brno, pod jehož vedením je práce zpracovávána, jmenován vedoucím práce specialistou. Vedoucí bakalářské práce studenta vede v oblasti metodiky zpracovávání bakalářské práce. V osobě vedoucího práce má student bakalářského studijního programu podporu odborné autority vybavené teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi v daném oboru včetně vedení bakalářských prací. Vedoucí bakalářské práce vhodným metodickým vedením usměrňuje studenta tak, že zpracování bakalářské práce je efektivní, není zatíženo nadbytečným hledáním a ověřováním postupů zpracovávání bakalářské práce, není zatíženo obsahovými a formálními nedostatky, jejichž odstraňování studenta výrazně zatěžuje v průběhu zpracování bakalářské práce. Po odevzdání bakalářské práce studentem vedoucí bakalářské práce vypracuje posudek, ve kterém zhodnotí celkový přístup studenta k řešení zadané problematiky, vlastní aktivitu studenta, samostatnost, schopnost formulace cílů práce, schopnost práce s vědeckou literaturou, schopnost práce s odborným jazykem, schopnost grafického zpracování výsledků, splnění cílů práce, schopnost formulovat závěry práce, schopnost formulovat souhrn práce a formální úroveň práce. Jednotlivé body ohodnotí klasifikačními stupni A až F. Vedoucí bakalářské práce může uvést také konkrétní připomínky k práci studenta. Posudek vedoucího bakalářské práce musí být zakončen návrhem výsledné klasifikace stupni: výborně A, výborně B, velmi dobře C, velmi dobře D, dobře E - vše s doporučením k obhajobě, neprospěl FX nebo neprospěl F s nedoporučením k obhajobě. Posudek vedoucího bakalářské práce je vypracován na předepsaném formuláři, který je dostupný ke stažení na internetových stránkách fakulty v části Formuláře pro závěrečné práce. Vzor formuláře je uveden v příloze Zpracování bakalářské práce Bakalářskou práci zpracovává student bakalářského studijního programu v průběhu svého studia, zpravidla v období 4., 5. a 6. semestru studia. Student vypracovává bakalářskou práci samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce na příslušném pracovišti, a to v rámci příslušných zapsaných předmětů (Bakalářská práce I, II a III). Vedoucí práce stanoví na začátku každého semestru konkrétní požadavky pro jeho úspěšné ukončení a po jejich splnění udělí studentovi zápočet. Student přistupuje ke zpracování bakalářské práce aktivně, koncepčně, efektivně a soustavně tak, aby plnil určené požadavky a odevzdal bakalářskou práci ve stanoveném termínu Odevzdání bakalářské práce Vypracovanou bakalářskou práci student odevzdává ve dvou pevně svázaných exemplářích vedoucímu práce v určeném termínu, tj. do 31. března šestého semestru svého studia. Do stejného termínu uloží student písemnou práci jako soubor ve formátu pdf do Informačního systému STAG. V případě nedodržení stanoveného termínu pro odevzdání bakalářské práce nebude student připuštěn k obhajobě bakalářské práce v řádném termínu. 8

10 1.8. Oponentský posudek na bakalářskou práci Vedoucí bakalářské práce navrhne přednostovi příslušného ústavu nebo kliniky jednoho oponenta pro příslušnou bakalářskou práci, přednosta ústavu nebo kliniky určí oponenta a požádá jej o vypracování oponentského posudku. Oponent vypracovaný oponentský posudek odevzdá nejpozději do tří týdnů přednostovi příslušného ústavu. Ve svém posudku oponent zhodnotí formulaci cílů práce, úroveň zpracování literární rešerše, úroveň práce s vědeckou literaturou, správnost a úplnost citací literárních údajů, vhodnost metodiky, přehlednost zpracování, přehlednost a úplnost výsledků, úroveň diskuze, přehlednost tabulek, grafů a obrázků, závěry práce a jejich formulace, splnění cílů práce, zda souhrn odpovídá obsahu práce a také formální zpracování, tj. celkový dojem (přesnost formulací, úroveň jazykového zpracování) bakalářské práce. Jednotlivé body ohodnotí klasifikačními stupni A až F. Oponent práce může v posudku uvést také konkrétní připomínky a dotazy k práci. Oponentský posudek musí být zakončen návrhem výsledné klasifikace stupni: výborně A, výborně B, velmi dobře C, velmi dobře D, dobře E - vše s doporučením k obhajobě, neprospěl FX nebo neprospěl F s nedoporučením k obhajobě. Oponentský posudek je vypracován na předepsaném formuláři, který je dostupný ke stažení na internetových stránkách fakulty v části Formuláře pro závěrečné práce. Vzor formuláře je uveden v příloze. Student má právo se s hodnocením oponenta seznámit nejpozději pět dní před datem obhajoby bakalářské práce Obhajoba bakalářské práce Obhajoba bakalářské práce probíhá v termínu určeném děkanem Fakulty veterinární hygieny a ekologie jako součást státní závěrečné zkoušky před odbornou komisí. Úspěšná obhajoba bakalářské práce je podmínkou úspěšného zakončení bakalářského studijního programu příslušného oboru studia. Členy komise pro obhajoby bakalářských prací navrhne děkan. Členové komise jsou schváleni Vědeckou radou fakulty, obhajoby se musí účastnit předepsaný počet členů schválené komise. Oponent a vedoucí práce nejsou členy komise a jejich účast u obhajoby není povinná. Obhajoby se však musí oponent nebo vedoucí práce účastnit, pokud bakalářskou práci hodnotil výsledným stupněm neprospěl FX nebo neprospěl F s nedoporučením k obhajobě. Obhajoba práce se nekoná v případě, že oba posudky obsahují návrh výsledné klasifikace neprospěl FX nebo neprospěl F s nedoporučením k obhajobě. V tomto případě je práce vrácena k přepracování. Obhajoba probíhá formou rozpravy mezi studentem a členy komise. Obhajobu řídí předseda komise nebo v případě jeho nepřítomnosti děkanem fakulty pověřený jiný člen komise. Průběh obhajoby je zpravidla následující: - předseda komise zahájí obhajobu bakalářské práce, - student uvede základní teze bakalářské práce, obvykle formou předem připravené prezentace (cca 10 min.), - vedoucí bakalářské práce nebo pověřený člen komise seznámí komisi a studenta s posudkem vedoucího práce, - oponent bakalářské práce nebo pověřený člen komise seznámí komisi a studenta s obsahem oponentského posudku, - student se vyjádří k připomínkám a dotazům uvedených v posudcích, - rozprava se členy komise - student v rozpravě zodpoví dotazy účastníků rozpravy. Průběh rozpravy zhodnotí komise v neveřejném zasedání členů komise. Bakalářskou práci a její obhajobu klasifikuje s přihlédnutím k hodnocení vedoucího práce a oponenta a k průběhu obhajoby stupni: výborně A, výborně B, velmi dobře C, velmi dobře D, dobře E, neprospěl FX nebo neprospěl F. Výsledek vyznačí předseda komise do výkazu o studiu studenta. Známka neprospěl se do výkazu o studiu studenta nezapisuje. Výsledek obhajoby 9

11 bakalářské práce včetně známky neprospěl/a FX nebo neprospěl/a F zaznamená předseda komise do přehledu o vykonaných zkouškách (protokolu) a elektronické studijní agendy STAG. Průběh a výsledek obhajoby bakalářské práce předseda komise zaznamená do protokolu o státní závěrečné zkoušce. Obhajobu bakalářské práce lze opakovat nanejvýš dvakrát Zveřejňování bakalářských prací Zveřejnění bakalářských prací je provedeno prostřednictvím Informačního systému univerzity. Za vložení práce ve formátu pdf do informačního systému odpovídá student, který podpisem formuláře Potvrzení autora stvrzuje, že elektronická forma práce je totožná s písemnou verzí, a podpisem formuláře Prohlášení autora potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním práce. Kontrolu vložených údajů zajistí přednosta ústavu. Studijní oddělení zajistí vytvoření seznamu obhájených prací a vložení kopií obou posudků a průběhu obhajoby do Informačního systému univerzity. Plné texty odevzdaných bakalářských prací jsou k nahlédnutí na internetových stránkách univerzity v části Zveřejňování závěrečných prací. 10

12 2. Formální úprava bakalářské práce Formální úprava bakalářské práce je dána požadavky na odborné práce a jejich součásti a dále určitými zvyklostmi vytvořenými v průběhu uplynulých let realizace bakalářských studijních programů. Jsou vymezeny požadavky formální úpravy bakalářské práce týkající se úpravy knižní vazby, úpravy a členění textu, zpracování tabulek, grafů, fotodokumentace a obrázků. Bakalářská práce musí být sepsána v jazyce českém nebo slovenském, pokud se jedná o český studijní program, nebo v jazyce anglickém, pokud se jedná o studijní program akreditovaný v anglickém jazyce Formální úprava knižní vazby Bakalářská práce je vázána pevnou knihařskou vazbou do černých desek. Text na deskách je psán zlatým písmem a obsahuje název instituce, která realizuje bakalářský studijní program, název bakalářské práce, označení práce ( Bakalářská práce ), jméno a příjmení autora bakalářské práce, místo a rok tisku bakalářské práce. Vzor textu na knižní vazbě je uveden v příloze. Na hřbetě vazby se nevyžaduje žádný text Formální úprava textu Text bakalářské práce je psán na počítači v textovém editoru typem písma Times New Roman, velikostí písma 12 při řádkování 1,5 (případně 2) s vyrovnáním textu do bloku (tj. zleva i zprava). Okraje stránky musejí být nastaveny tak, aby při knihařském vyvazování práce nedošlo k odříznutí části textu nebo k jeho uzavření do hřbetu vazby. Doporučené okraje stránky jsou vlevo 3,5 cm, vpravo 2,5 cm, nahoře 2,5 cm a dole 2,5 cm. Nadpisy se zvýrazňují tučným písmem, u nadpisů první úrovně lze použít i větší velikost písma (velikost 14). Za nadpisy se nedělá tečka. Vlastní text práce by měl být psán jednotným řezem písma, tj. bez zvýrazňování částí textu tučným písmem, kurzívou, podtržením apod. Výjimkou jsou ustálená zvyklostní pravidla, např. psaní latinských názvů kurzívou. Jednotlivé odstavce se v práci odlišují odsazením prvního řádku nového odstavce zleva. K členění textu lze využívat také odrážek a číslování. Při používání zkratek v textu je třeba každou zkratku při jejím prvním použití vysvětlit nebo práci opatřit přehledem zkratek. Je však třeba zkratky používat úměrně tak, aby jejich používání nesnížilo přehlednost a srozumitelnost práce. Zkratky by se v žádném případě neměly používat v nadpisech a abstraktu práce. Text bakalářské práce se píše jednostranně, tj. pouze z jedné strany listu. Stránky se číslují s uvedením čísla strany dole uprostřed, s výjimkou strany titulního listu, prohlášení studenta, poděkování a příloh, na kterých se číslo strany viditelně neuvádí. Text bakalářské práce je rozčleněn do kapitol akceptujících formální strukturu bakalářské práce. Kapitoly jsou označeny názvem a jsou číslovány arabskými číslicemi. Každá kapitola se může členit na podkapitoly, tyto jsou označeny názvem a číslovány tak, že číslo obsahuje číslo kapitoly a číslo podkapitoly oddělené tečkou. Příklad členění bakalářské práce do kapitol a podkapitol 1. Úvod 2. Literární přehled 2.1. Porážení jatečných zvířat Porážení skotu Porážení prasat Porážení drůbeže 2.2. Nutné porážky jatečných zvířat 2.3. Příčiny nutných porážek 3. Materiál a metodika 11

13 2.3. Formální úprava tabulek Tabulky, které mají být zařazeny do bakalářské práce, jsou vyhotovovány pomocí tabulkového nebo textového editoru. Všechny tabulky v bakalářské práci by měly mít jednotnou úpravu zejména s ohledem na jednotné značení a oddělování řádků, sloupců, použitého stylu a velikosti písma apod. Tabulky musejí být logicky členěné, srozumitelné a přehledné. Každá tabulka je označena pořadovým číslem a názvem tabulky. Číslo tabulky je uváděno arabskou číslicí, název tabulky musí vyjadřovat obsah tabulky. Označení se umísťuje nad tabulku. Každá tabulka musí být opatřena natolik výstižným názvem a popisky, aby bylo možné pochopit její obsah i bez čtení ostatního textu bakalářské práce. Počátek každého řádku tabulky obsahuje text sdělení, co jednotlivé údaje v řádku vyjadřují. Obdobně počátek každého sloupce tabulky obsahuje text sdělení, co jednotlivé údaje ve sloupci vyjadřují. Obsahuje-li tabulka číselné údaje, pak musí obsahovat také sdělení, v jakých jednotkách jsou tyto údaje uváděny. V zásadě je třeba tyto údaje uvádět v jednotkách SI (System International). Každá buňka v tabulce by měla obsahovat údaj, pokud údaj chybí, je třeba v této buňce použít symbol -. Pod tabulkou se uvádí vysvětlivky k tabulce obsahující např. vysvětlení zkratek obsažených v tabulce nebo vysvětlení symbolu označujícího výsledky statistické významnosti apod. Tabulky lze zhotovovat na výšku stránky, případně na šířku stránky. Je-li tabulka zpracována na šířku stránky, je třeba horní část tabulky orientovat k levému okraji stránky, tj. do strany vyvázání bakalářské práce. Tabulky mohou být zařazeny přímo v textu práce nebo jako přílohy bakalářské práce. Příklad tabulky v bakalářské práci Tabulka č. 1: Vliv teploty prostředí na hmotnost brojlerů ve věku 42 dnů Skupina Kontrola Pokus Kontrola Pokus Četnost Pohlaví Teplota prostředí ( o C) 20 ± 1 30 ± 1 20 ± 1 30 ± 1 Průměrná hmotnost (g) Minimum (g) Maximum (g) Směrodatná odchylka (g) t-test (hodnota P) 0,000 ** 0,019 * Vysvětlivky: * = statisticky významný rozdíl (P 0,05) ** = statisticky vysoce významný rozdíl (P 0,01) 2.4. Formální úprava grafů Grafy, které mají být zařazeny do bakalářské práce, jsou vyhotovovány pomocí tabulkového editoru. Všechny grafy v bakalářské práci by měly mít jednotnou úpravu, tj. zejména používání shodného nebo obdobného typu grafů, použitého stylu a velikosti písma při jejich popisu apod. Grafy musejí být logické, srozumitelné a přehledné. Každý graf je označen pořadovým číslem a názvem grafu. Číslo grafu je uváděno arabskou číslicí, název grafu musí vyjadřovat obsah tabulky. Označení se umísťuje nad graf. Každý graf musí být 12

14 teplota prostředí ( C) opatřen natolik výstižným názvem a popisky, aby bylo možné pochopit jeho obsah i bez čtení ostatního textu bakalářské práce. Osa x v grafu musí obsahovat popis, jaké údaje jsou na ní zakreslovány. V případě číselných údajů musí být osa x členěna, musí na ní být uvedeny hodnoty členění a musí obsahovat popis, v jakých jednotkách jsou číselné údaje na ose x uváděny. Obdobně osa y v grafu musí obsahovat popis, jaké údaje jsou na ní zakreslovány. V případě číselných údajů musí být osa y členěna, musejí na ní být uvedeny hodnoty členění a musí obsahovat popis, v jakých jednotkách jsou číselné údaje na ose y uváděny. V zásadě je třeba tyto údaje uvádět v jednotkách SI (System International). Údaje v grafu se vyjadřují různým způsobem, záleží na typu použitého grafu. Jako vhodné typy grafů lze označit graf sloupcový (vyjadřuje hodnoty výškou sloupce), graf bodový (vyjadřuje hodnoty vyznačením bodu) nebo graf spojnicový (vyjadřuje hodnoty vyznačením bodů se současným propojením těchto bodů křivkou). Za méně vhodné grafy lze označit graf plošný, výsečový, prstencový, paprskový, povrchový a bublinový, u nichž je přehlednost vyjádření zjištěných údajů snížena. Obdobně lze posuzovat také grafy trojrozměrné, které působí z hlediska estetického velmi pozitivně, nicméně přehlednost a srozumitelnost znázornění zjištěných údajů je při jejich používání velmi nízká. Do grafu lze umístit i další doplňující údaje, např. označení statistické významnosti hvězdičkou apod. Na pravé straně grafu uprostřed se umísťuje legenda grafu. Ta obsahuje vysvětlení k znázornění jednotlivých ploch nebo úseček nebo křivek uvedených v grafu. Pod spodním okrajem grafu se uvádějí vysvětlivky ke grafu obsahující např. vysvětlení zkratek obsažených v grafu nebo vysvětlení symbolu označujícího výsledky statistické významnosti apod. Grafy lze zhotovovat na výšku stránky, případně na šířku stránky. Je-li graf zpracován na šířku stránky, je třeba horní část grafu orientovat k levému okraji stránky, tj. do strany vyvázání bakalářské práce. Grafy mohou být zařazeny přímo v textu práce nebo jako přílohy bakalářské práce. Příklad grafu v bakalářské práci Graf č. 1: Teplota prostředí v průběhu výkrmu brojlerových kuřat Teplota prostředí v průběhu výkrmu věk (den) 13

15 Graf č. 2: Postavení telat u žlabu při napájení v prvním měsíci sledování 2.5. Formální úprava fotodokumentace Fotodokumentace ve formě digitálních fotografií se využívá v bakalářských pracích zejména ke zvýšení názornosti zjištěných údajů nebo popisovaných postupů. Fotografie by měly mít v celé bakalářské práci jednotnou úpravu, tj. používání shodného nebo obdobného formátu, nastavení tónu barev, stylu a velikosti písma při jejich popisu apod. Fotografie musejí být názorné a srozumitelné. Každá fotografie je označena pořadovým číslem a názvem fotografie. Číslo fotografie je uváděno arabskou číslicí, název fotografie musí vyjadřovat obsah fotografie. Označení se umísťuje nad fotografii. Pod spodním okrajem fotografie se uvádějí vysvětlivky k fotografii obsahující např. vysvětlení zvýraznění obsažených na fotografii nebo vysvětlení symbolu označujícího významnou část fotografie apod. Příklad fotodokumentace v bakalářské práci Fotografie č. 1: Orální stereotypie - rolování jazyka 14

16 2.6. Formální úprava obrázků Bakalářská práce může být doplněna také diagramy, schématy, záznamy z registračních přístrojů, nákresy apod. Tyto můžeme zahrnout pod označení obrázky v bakalářské práci. Také obrázky musejí být názorné a srozumitelné a obsahovat potřebné náležitosti. Každý obrázek je označen pořadovým číslem a názvem obrázku. Číslo obrázku je uváděno arabskou číslicí, název obrázku musí vyjadřovat obsah obrázku. Označení se umísťuje nad obrázek. Pod spodním okrajem obrázku se uvádějí vysvětlivky k obrázku obsahující např. vysvětlení části, pojmu apod. obsažených na obrázku nebo vysvětlení symbolu označujícího významnou část obrázku apod. Příklad obrázku v bakalářské práci Obrázek č. 1: Nákres dřevěné boudy pro odchov telat 15

17 3. Obsahová úprava bakalářské práce Bakalářská práce musí být zpracována ve stanoveném členění. Práce experimentální a hodnotící obsahují titulní list, prohlášení studenta, obsah, úvod, literární přehled, materiál a metodiku, výsledky, diskuzi, závěr, seznam použité literatury, abstrakt doplněný klíčovými slovy (v českém a anglickém jazyce), prohlášení autora a potvrzení autora. Práce kompilační mají odlišné členění, obsahují titulní list, prohlášení studenta, obsah, úvod, cíl práce, vlastní text práce, závěr, seznam použité literatury, abstrakt doplněný klíčovými slovy (v českém a anglickém jazyce), prohlášení autora a potvrzení autora. Nepovinnou částí bakalářské práce jsou poděkování a přílohy Strana knižní vazby Strana knižní vazby obsahuje údaje uvedené zlatým písmem na černých deskách knižní vazby bakalářské práce. Uvádí se název instituce, která realizuje bakalářský studijní program, název bakalářské práce, označení práce ( Bakalářská práce ), jméno a příjmení autora bakalářské práce, místo a rok tisku bakalářské práce. Vzor strany knižní vazby je uveden v příloze Strana titulního listu Strana titulního listu je první strana bakalářské práce a obsahuje název instituce, která realizuje bakalářský studijní program, dále název bakalářské práce, označení práce ( Bakalářská práce ), jméno a příjmení autora bakalářské práce, titul, jméno a příjmení vedoucího bakalářské práce (případně také vedoucího bakalářské práce specialisty, pokud je určen) a místo a rok tisku bakalářské práce. Vzor strany titulního listu je uveden v příloze Prohlášení studenta Strana Prohlášení studenta obsahuje vlastnoručně podepsané prohlášení studenta, že předloženou bakalářskou práci vypracoval zcela samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a veškeré podkladové materiály, z nichž vycházel, uvádí v seznamu literatury. Prohlášení studenta je do bakalářské práce vkládáno na samostatnou stranu za stranu titulního listu na předepsaném formuláři dostupném ke stažení na internetových stránkách fakulty v části Formuláře pro závěrečné práce. Tato strana se nečísluje. Příklad Prohlášení studenta v bakalářské práci PROHLÁŠENÍ STUDENTA Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou práci vypracoval zcela samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a veškeré podkladové materiály, z nichž jsem vycházel, uvádím v seznamu literatury. V Brně dne (podpis studenta) 16

18 3.4. Poděkování V případě, že autor bakalářské práce považuje za vhodné poděkovat některým osobám za konzultace, rady, připomínky apod., které mu byly poskytovány při zpracovávání bakalářské práce, případně za technické zázemí poskytnuté některou institucí, nebo některým osobám za technickou spolupráci, je možné toto poděkování zařadit do bakalářské práce za stranu titulního listu a Prohlášení studenta, tj. jako 3. nečíslovanou stranu bakalářské práce (před Obsah). Pokud byla bakalářská práce realizována v rámci výzkumného grantu, uvádí se zde také dedikace na příslušný grantový projekt. Příklad Poděkování v bakalářské práci PODĚKOVÁNÍ Tato práce byla realizována v rámci projektu IGA VFU 28/2013/FVHE. Děkuji MVDr. Ireně Nováčkové, Ph.D., vedoucí bakalářské práce, za odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi poskytla v průběhu zpracovávání bakalářské práce. Dále děkuji RNDr. Ivaně Novotné za pomoc při laboratorních analýzách a statistickém zpracování dat Obsah bakalářské práce Obsah bakalářské práce je první viditelně číslovanou stranou, na předcházejících stranách (Titulní list, Prohlášení studenta, příp. Poděkování) není číslo strany uvedeno, avšak i tyto strany se započítávají. Na straně obsahu tak bude uvedeno číslo strany 3 nebo 4 (podle toho, zda je v práci zařazena strana Poděkování nebo ne). Příklad obsahu bakalářské práce Obsah 1. Úvod Literární přehled Přeprava prasat na jatky Úhyny prasat při přepravě na jatky Příčiny úhynu prasat při přepravě na jatky Materiál a metodika Výsledky Četnost úhynů prasat při přepravě na jatky v roce Četnost úhynů prasat při přepravě na jatky v roce Četnost úhynů prasat při přepravě na jatky v roce Četnost úhynů prasat při přepravě na jatky v roce Četnost úhynů prasat při přepravě na jatky v roce Četnost úhynů prasat při přepravě na jatky v roce Vývoj úhynů prasat při přepravě na jatky v letech Diskuze Závěr Literatura Abstrakt Abstract Přílohy

19 3.6. Kapitola Úvod Kapitola nazvaná Úvod uvádí do problematiky, která je obsahem bakalářské práce. Zpravidla obsahuje část, v níž je obecně charakterizována zpracovávaná problematika, dále obsahuje část, v níž je uveden význam zpracovávané problematiky v obecných souvislostech s poukazem a zdůvodněním aktuálnosti zpracovávaného tématu. Další část této kapitoly navazuje na význam a aktuálnost zpracovávaného tématu a dokládá potřebu dalšího rozvoje poznatků ve zvolené oblasti. Další část této kapitoly obsahuje cíl práce. V této části kapitoly je třeba charakterizovat stručně, zřetelně a zcela konkrétně obsahový záměr bakalářské práce. Této části kapitoly je třeba věnovat zvláštní pečlivost, protože je zpravidla podkladem, ze kterého se vychází při posuzování bakalářské práce, pro zhodnocení, zda byl splněn vytyčený cíl bakalářské práce. U kompilační práce je cíl práce uveden v samostatné kapitole. Rozsah kapitoly Úvod je zpravidla 1 2 strany. Příklad kapitoly Úvod bakalářské práce Produkce drůbežího masa je podle Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) nejdynamičtějším sektorem světové produkce masa. Také v České republice se spotřeba drůbežího masa pravidelně každoročně zvyšuje a výkrm brojlerových kuřat patří mezi nejintenzivněji se vyvíjející odvětví živočišné výroby. Kromě důrazu na zvyšování užitkovosti a ekonomické efektivnosti produkce drůbežího masa dochází v současnosti zejména v rozvinutých státech k odbornému přehodnocování ekonomických aspektů a technologických pohledů na chov a využití zvířat ve vztahu k zajištění pohody zvířat a ochrany před utrpením. Pohoda zvířat je ovlivňována mnoha faktory, jedním z nejdůležitějších je teplota okolního prostředí. Optimální teplota představuje u brojlerů také optimální konverzi přijímaných živin, dobrou užitkovost a zdraví. K výraznému snížení užitkovosti vede často teplotní stres působící v průběhu výkrmu v důsledku poruch v činnosti technických zařízení nebo extrémně horkým počasím. Zvýšená teplota prostředí v organismu zvířete uvádí do činnosti termoregulační mechanismy, kterými se zvíře snaží vyrovnat se změnou teploty a má také z hlediska ekonomiky výkrmu brojlerů negativní důsledky. Lepší poznání těchto mechanismů a vlivu zvýšené teploty prostředí na organismus drůbeže v různých fázích výkrmu může být podkladem pro stanovení opatření ke zlepšení péče v intenzivních chovech. Cílem práce bylo posoudit vliv chronické a akutní tepelné zátěže na u nás chovaných užitkových hybridech pro masný výkrm drůbeže. Byl sledován dopad chronické a akutní tepelné zátěže na užitkovost, na vybrané ukazatele vnitřního prostředí a mortalitu brojlerů v různých fázích výkrmu a při různě dlouhém působení zvýšené teploty prostředí Kapitola Literární přehled Kapitola nazvaná Literární přehled obsahuje popis současného stavu poznatků ve zpracovávané problematice s využitím odborné literatury, na níž odkazuje. Přednostně by měla vycházet z poznatků dohledatelných ve vědecké a odborné literatuře na úrovni článků ve vědeckých časopisech, článků v odborných časopisech, článků uvedených ve sbornících z kongresů, konferencí, seminářů a workshopů na úrovni mezinárodní i národní a z poznatků publikovaných ve vědeckých monografiích. Další literární zdroje (např. vysokoškolské učebnice, skripta, habilitační práce, doktorské dizertační práce, rigorózní práce, diplomové práce a bakalářské práce) by měly být použity pouze omezeně. Je třeba si uvědomit, že v kvalitním literárním přehledu jednoznačně převládají citace vědeckých a odborných článků, jejich poměr k ostatním literárním zdrojů bude oponent práce vždy kriticky hodnotit. Pokud možno zcela vyvarovat by se student měl citací zdrojů z internetu a jiných neověřených typů informací. 18

20 Literární přehled obsahuje popis současného stavu poznatků ve zvolené problematice zpracovaný do uceleného logicky provázaného textu v dané problematice, na základě objektivního hodnocení těchto poznatků, není tedy jen výčtem vyhledaných literárních odkazů v dané problematice. Při zpracovávání této kapitoly student prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou, a to při jejím vyhledávání, třídění, objektivním hodnocení poznatků v ní uvedených a jejich zpracovávání do uceleného logicky členěného textu shrnujícího poznatky ve zvolené oblasti. Při zpracovávání literárního přehledu se vyhledávají literární zdroje ve vědecké a odborné literatuře. Dnes již autor práce není odkázán na pracné manuální prohledávání archivů v knihovnách. K vyhledávání příslušných vědeckých a odborných literárních zdrojů lze využívat různých databází, které mají vyhledávací programy zpravidla založené na prohledávání databáze určitého zaměření, a to podle klíčových slov, slov uvedených v názvu práce, slov uvedených v abstraktu práce, případně i podle slov v celém textu. Některé databáze jsou na internetu volně dostupné, pouze pro přístup k plným textům může být u některých zdrojů vyžadována bezplatná registrace. Jiné databáze, tzv. licencované zdroje jsou dostupné pouze předplatitelům. VFU Brno platí přístup k celé řadě takových databází (např. Web of Knowledge, Science Direct, Scopus, EBSCO). K informacím z těchto databází se tedy studenti mohou dostat zdarma z počítačů zapojených do univerzitní sítě, ale také prostřednictvím vzdáleného přístupu přes službu EZproxy z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. EZproxy server je knihovnická aplikace provozovaná Centrem informačních technologií VFU Brno, která stojí mezi univerzitními systémy a servery českých i zahraničních dodavatelů a producentů elektronických informačních zdrojů. K přihlášení na EZproxy server musí student pouze zadat své univerzitní přihlašovací jméno a heslo. Před prohledáváním jednotlivých databází je vhodné se seznámit s pravidly pro vyhledávání, mohou se u různých databází lišit (návod a průvodce elektronickými databázemi je na stránkách VFU Brno). Jazykem používaným většinou vědeckých databází je angličtina. Nejjednodušší a nejčastější typ vyhledávání je spojení několika slov charakterizujících hledané téma (př.: poultry stress transport, food gluten diet ). Takové vyhledávání vede k výsledku, že jsou vyhledány publikace, v nichž se vyskytují všechna uvedená slova současně. Vhodnou kombinací vyhledávaných slov lze rozsah prováděné rešerše v jejím zaměření zužovat a konkretizovat až na požadovanou šíři a hloubku poznatků. Na základě abstraktů článků vyhledaných v literárních databázích lze vyhledané publikace vytřídit na vztahující se k zpracovávanému tématu a potřebné a na ty, které se nevztahují k zpracovávanému tématu a tím nepotřebné. U těch publikací, které se vztahují k zpracovávanému tématu, je třeba dohledat plná znění pro další práci. Na základě studia plných znění dohledaných článků a objektivního hodnocení poznatků v nich uvedených se zpravidla seřadí jednotlivé publikace podle určitého logického systému, např. od obecnějších ke zcela konkrétním poznatkům tak, aby poznatky mohly být zpracovány do uceleného logicky členěného textu shrnujícího poznatky ve zvolené problematice. Objem zpracovávaných literárních zdrojů má být odpovídající zpracovávané problematice. Obsahuje-li tato kapitola neúměrně velké množství literárních citací, pak její rozsah zahrnuje více jak polovinu práce a literární přehled obsahuje zpravidla mnoho literárních zdrojů navíc, které nesouvisejí nebo souvisejí jen velmi okrajově se zpracovávanou problematikou. Takto zpracovaný literární přehled pak dokládá nevhodně zvolené široké téma pro bakalářskou práci nebo nevhodně široce zpracovaný literární přehled ve zvolené problematice. Obsahuje-li tato kapitola přiměřené množství literárních citací, pak její rozsah zahrnuje zpravidla jednu třetinu práce a literární přehled obsahuje literární zdroje zaměřené k zpracovávanému tématu. Obsahuje-li tato kapitola jen velmi malé množství literárních citací, pak její rozsah je zpravidla menší než jedna třetina práce a literární přehled pak není zpracován v dostatečné šířce a hloubce poznatků k zpracovávanému tématu. 19

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Obsah: 1. Úvod 2. Obecná ustanovení 3. Státní závěrečná zkouška 4. Kvalifikační práce 5. Celkové hodnocení studia 6. Závěrečná ustanovení

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Neratovice 2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA MATURITNÍ PRÁCE... 3 2 STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE... 4 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE...

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah.

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. 1. OBECNÉ POKYNY Referáty Každý referát bude mít tyto části: titulní strana (viz dále) vlastní text

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 Škroupova 13, 301 00 Plzeň, 377 235 389 Obor vzdělání: 82 41 M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Třída: 4 MO Školní rok: 2013/2014 Zkušební

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Výnos rektora č. 4/2006

Výnos rektora č. 4/2006 V Praze dne 9.května 2006 Čj. 900/06/01715 Výnos rektora č. 4/2006 jímž se vydává Pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU Rozdělovník: rektor, prorektoři, kvestorka,

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie Bakalářské studium Bakalářská práce Student si vybere z témat Bakalářských prací po jejich zveřejnění v SIS. V co nejkratší

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Studijní obor Informační technologie 26-47-M/003 Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Platnost od 1. 9. 2011 Schválil: Zadání maturitní

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací Charakteristické znaky závěrečné práce Důraz je kladen na vědecký charakter práce; Student musí prokázat

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Výchova ke zdraví a aktivní životní styl

Výchova ke zdraví a aktivní životní styl Katedra výchovy ke zdraví PF JU v Českých Budějovicích ve spolupráci s domácími a zahraničními institucemi pořádá 4. mezinárodní konferenci u příležitosti 65. výročí založení Pedagogické fakulty Výchova

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO: 045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I

Více

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř PŘÍLOHY Příloha č. 1 Samostatná odborná práce A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Žáci vypracují

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia

Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia Pokyny k obsahovému zaměření Závěrečné práce: Vytvoření autorsky původní práce je jedním ze způsobů, jak podnítit u studentů Doplňujícího

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více