S mě r n i c e p r o o d p i s o v á n í d l o u h o d o b é h o m a j e t k u města Králíky o d p i s o v ý p l á n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S mě r n i c e p r o o d p i s o v á n í d l o u h o d o b é h o m a j e t k u města Králíky o d p i s o v ý p l á n"

Transkript

1 MĚSTO K R Á L Í K Y S mě r n i c e p r o o d p i s o v á n í d l o u h o d o b é h o m a j e t k u města Králíky o d p i s o v ý p l á n Spis. značka: PP/187/S/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: PORTÁL ÚŘEDNÍKA Platnost od: Účinnost od : Platnost do: Počet příloh: 2 Vyjmenované budovy a stavby příloha směrnice č. 1 a č. 2 Zpracoval: Jaroslava Maťašovská Dne: Podpis: Schválil: Rada města Králíky Dne: Usnesení č.: RM/2015/06/091 Předchozí úprava: Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku města Králíky odpisový plán PP/178/S/2014 Interval revize rok (do )

2 ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku města Králíky odpisový plán stanovuje zásady a postupy pro účetní odpisování dlouhodobého majetku. (2) Právní úprava: a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů b) Vyhláška č. 410/2009 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů c) ČÚS č. 708, Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů Článek 2 Zásady pro odpisování majetku (1) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku budou prováděny podle schváleného odpisového plánu. (2) Účetní jednotka volí odpis dle předpokládané doby používání příslušného dlouhodobého majetku, to znamená, že volí rovnoměrný způsob odpisování. (3) O účetních odpisech bude účtováno měsíčně. ČÁST DRUHÁ VĚCNÁ ČÁST Článek 3 Odpisový plán (1) Pro odpisový plán volí účetní jednotka dobu používání v letech dle ČÚS č. 708 (přílohy č. 2 a 3) s těmito výjimkami: Dlouhodobý hmotný majetek Stanovená doba používání v letech Vyjmenované budovy a stavby dle přílohy č. 1 této směrnice Doba dle přílohy č. 1 Vyjmenované budovy a stavby dle přílohy č. 2 této směrnice 150 V případě technického zhodnocení cizího majetku Doba dle sjednané doby užívání Zdi kamenné a valy (protihlukové) samostatné, včetně hrází a technické rekultivace 250 Komunikace včetně mostů vyjma komunikací dlažebních (kámen) 65 Komunikace dlažební (kámen) 100 Studny s výjimkou vrtů 80 Studny vrtané 50 Kanalizace 80 Stavby herní prvky na dětském hřišti 15 Vodní nádrže 80 Oplocení 20 Dopravní prostředky 12 Sekačka, sněhová fréza a obdobné stroje ruční 6 2

3 Sekačky, sněhové frézy dopravní (traktůrky) 10 Územní plán, krajinný projekt apod. 20 Lesní hospodářský plán, osnovy 10 Věcná břemena zřízená na dobu neurčitou 30 (2) Majetek pořízený od roku 2015: a) Pokud bude odhadovaná doba použitelnosti konkrétního majetku neslučitelná s dobou vyjmenovaných druhů majetku v odpisovém plánu, bude pro vyjmenované budovy, stavby a věci, případně ostatní dlouhodobý majetek vytvořená nová příloha této směrnice, která bude dobu použitelnosti majetku řešit individuálně. Odpisový plán ve smyslu prodloužení doby použitelnosti konkrétního majetku určí osoba, která s majetkem bude nakládat a to kvalifikovaným odhadem. U majetku významné hodnoty (nad 10 mil. Kč) bude doba použitelnosti vždy projednána se statutárním zástupcem města. K vyhodnocení přiměřenosti odhadu doby životnosti a případně k její změně bude docházet v rámci inventarizačních postupů. b) V případě provedení technického zhodnocení s vlivem podstatného prodloužení životnosti majetku (za podstatný vliv považuje účetní jednotka ¼ doby životnosti) bude změna odpisového plánu řešena individuálně vytvořením nové přílohy této směrnice. Odpisový plán ve smyslu prodloužení doby použitelnosti konkrétního majetku určí pro konkrétní majetek s technickým zhodnocením osoba, která s majetkem bude nakládat a to kvalifikovaným odhadem. U technického zhodnocení významné hodnoty (nad 10 mil. Kč) bude doba použitelnosti vždy projednána se statutárním zástupcem města. Doba životnosti bude prodloužena od následujícího měsíce po datu zařazení TZ s vlivem na prodloužení životnosti do užívání. (3) Účetní jednotka rozhodla, že ve smyslu dispozice dle bodu ČUS č. 708 nebude uvažovat s aplikací zbytkové hodnoty. (4) Dlouhodobý majetek oceněný ve výši 0,10 Kč až 100 Kč se nebude v souladu s 19 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s bodem 6.5. ČÚS č. 701 odpisovat. (5) Postup odpisování nebude v průběhu roku měněn s výjimkou vlivů TZ na prodloužení životnosti majetku. (6) Výpočet roční výše odpisů:hodnota ocenění majetku v účetnictví předpokládaná doba používání v letech. (7) Majetek bude evidován v účetní jednotce až do doby jeho vyřazení. Odpisy jsou zahajovány od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání a ukončovány v měsíci, ve kterém je provedeno vyřazení. Obdobně to platí i pro jiné změny vstupní hodnoty majetku (technická zhodnocení, dílčí vyřazení apod.). ČÁST TŘETÍ ZMĚNY Článek 4 Změny v postupech 3

4 (1) Inventarizace dlouhodobého majetku bude probíhat (v souladu se směrnicí o inventarizaci) jedenkrát ročně. V rámci této inventarizace bude porovnáván nejen stav majetku vykázaný v účetnictví se skutečností, ale bude posuzována i výše ocenění tohoto majetku snížená o oprávky. Zjištěný významný rozdíl mezi stavem majetku a evidovanou hodnotou sníženou o oprávky zakládá povinnost na změnu odpisového plánu u konkrétního majetku (horší stav, než odpovídá hodnotě netto znamená zkrácení doby odpisování; lepší stav, než odpovídá hodnotě netto, znamená prodloužení odpisování). Případně vytvořená opravná položka bude rovněž upravena ve vztahu ke skutečnosti ohledně dočasného znehodnocení majetku (dotvořena nebo rozpuštěna). Konkrétní změnu odpisového plánu navrhuje osoba, která s majetkem nakládá, případně statutární zástupce. Tyto změny budou postupně evidovány v nově vytvořené příloze této směrnice. (4) Změny způsobu oceňování a postupu odpisování mohou být provedeny za určitých podmínek a v souladu s obecně závaznými předpisy. V průběhu účetního období nesmí dojít ke změně způsobů oceňování a postupů odpisování. Použité způsoby v jednom účetním období se mohou změnit v účetnictví a v účetní závěrce bezprostředně následujícího účetního období. Za změnu ocenění a odpisování není považováno zařazení a vyřazení majetku, zařazení TZ majetku a změny v ocenění souboru. (5) Pokud by došlo k některé z uvedených změn, bude vydán dodatek tohoto interního předpisu, který bude obsahovat zdůvodnění této změny oproti předcházejícímu účetnímu období. Důvody změn a peněžní částky z nich vyplývající musí být uvedeny v příloze účetní závěrky. ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 5 Závěrečná ustanovení (1) Tato směrnice nabývá účinnosti dne (2) Ustanovení směrnice budou poprvé aplikovány v účetním období 01/2015. (3) Současně se ruší platnost směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku města Králíky odpisový plán PP/178/S/2014 ze dne Jana Ponocná v. r. Mgr. Martin Hejkrlík v. r. starostka místostarosta Přílohy: Vyjmenované budovy a stavby příloha směrnice č. 1 Vyjmenované budovy a stavby příloha směrnice č. 2 4

5 VYJMENOVANÉ BUDOVY A STAVBY - příloha směrnice č. 1 ÚČET INVENTÁRNÍ ČÍSLO NÁZEV MAJETKU DOBA POUŽÍVÁNÍ V LETECH Bytový dům čp Bytový dům čp Bytový dům čp Bytový dům čp Bytový dům čp Bytový dům čp Bytový dům čp Bytový dům čp Bytový dům čp. 369, Amálka Bytový dům čp Bytový dům čp Bytový dům čp Budova čp. 3 v Králíkách, Lékárna Budova čp. 275 v Králíkách, Sázava Budova čp. 5 v Králíkách, Radnice Budova čp. 412 v Králíkách, ZŠ Budova čp. 274 v Králíkách, Zelenina Budova čp. 462 v Králíkách, SMK Budova čp. 374 v Králíkách, Střelnice 82 5

6 Budova čp. 488 v Králíkách, Sokolovna Budova čp. 35 v Dolní Lipce, Klubovna Budova čp. 353 v Králíkách, Evropský dům Budova čp. 359 v Králíkách, Jiskra Budova čp. 651 v Králíkách, MŠ Moravská Budova čp. 390 v Králíkách, Hřbitov Budova čp. 423 v Králíkách, MŠ Pivovarská Budova čp. 367 v Králíkách, Gymnázium Budova čp. 483 v Králíkách, ZUŠ Budova čp. 365 v Králíkách, Muzeum Budova na st.p.č. 231 v Dolních Boříkovicích, 99 Zbrojnice Budova čp. 130 v Králíkách, ZŠ praktická Budova na st.p.č. 508 v Králíkách, Tělocvična Budova čp. 78 v Červeném Potoku, MŠ Budova čp. 273 v Králíkách, Knihovna Budova na st.p.č. 176 v Prostřední Lipce, 55 Zbrojnice Budova na st.p.č. 234 v Horní Lipce, 85 Zbrojnice Budova č.e.8, 9, 10 v Hněvkově, Letní tábor Budova čp. 2 v Prostřední Lipce, MŠ Budova čp. 647 v Králíkách, ZŠ Budova čp. 109 v Dolních Boříkovicích, 80 Obchod Budova na st.p.č. 1053/1 v Králíkách, 49 Depozitář Budova na st.p.č. 305/2 v Králíkách, Veřejné 75 WC Budova čp. 414 v Králíkách, Zdravotní střed Budova čp. 625 v Králíkách, Fotbalové šatny 67 6

7 Budova na st.p.č. 789 v Králíkách, Fotbalová 48 klubovna Budova na st.p.č. 39 v Dolní Lipce, Kostel Budova na st.p.č. 143 v Heřmanicích, Kostel Budova na st.p.č. 40 v Prostřední Lipce 58 Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie Budova na st.p.č. 58 v Horní Lipce, Kostel Budova čp. 316 v Králíkách, Pověřený úřad Vojenské muzeum čp. 1, Prostřední Lipka Budova na st.p.č. 301 v Dolních Boříkovicích, 54 Fotbalové šatny Budova na st.p.č v Králíkách, šatny u ZŠ Budova čp. 364 v Králíkách, Česká spořitelna Budova čp v Králíkách, Hůrka SO Budova na st.p.č. 41/6 v Prostřední Lipce, Klubovna SDH 62 7

8 VYJMENOVANÉ BUDOVY A STAVBY - příloha směrnice č. 2 ÚČET INVENTÁRNÍ ČÍSLO NÁZEV MAJETKU Pevnostní objekt v Prostřední Lipce, KS Stavba na st.p.č. 233 v Prostřední Lipce, KS Stavba na st.p.č. 234 v Prostřední Lipce, KS Stavba na st.p.č. 236 v Prostřední Lipce, KS Budova na st.p.č v Králíkách, SO 001 8

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ).

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/18 Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-04/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/4-MPK Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval:

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : 441. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Strana 7422 Sbírka

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více