VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo"

Transkript

1 VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo standard kvality služeb číslo zásadní standard 3B 1c ano PŘEDMĚT: Směrnice, kterou se upravuje úhrada za sjednané sociální služby a vrácení úhrady za pobyt mimo Domov Hlavní vazby na zákl. principy a cíle poskytované podpory a péče: Cílem služby je zajištění sociální a právní ochrany osobních práv uživatele v rámci ústavních a společenských vztahů Cílem služby je zajištění bezpečnostních opatření pro ochranu práv uživatele v běžných a rizikových situacích Cílem služby je dosažení a údržba otevřenosti systému podpory a péče ve vztahu ke společenské-veřejné kontrole a budování a údržba garancí osobních práv a bezpečnosti uživatele v rámci ústavní péče Směrnice ze dne : Tato směrnice nabývá účinnosti dnem : Poslední aktualizace ze dne : Počet příloh : 2 Seznam příloh: 1 Sazebník úhrady za ubytování a stravu 2 Prohlášení o příjmech uživatele sociálních služeb STRUČNÝ OBSAH: Tato směrnice upravuje úhradu za pobyt v Domově pod hradem Žampach, její výši a skladbu; dále upravuje podmínky, za jakých se úhrada vrací v případě pobytu uživatele mimo Domov, a rozsah vracené úhrady. Směrnici zpracoval: Radek Fišar, DiS., sociální pracovník Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 1 (celkem 11)

2 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Domov pod hradem Žampach je příspěvková organizace Pardubického kraje, která je poskytovatelem sociálních služeb na základě rozhodnutí o registraci a je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb vedeného Krajským úřadem Pardubického kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). (2) Domov pod hradem Žampach vykonává svou činnost v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon, zřizovací listina a rozhodnutí o registraci podle odstavce 1. (3) Domov pod hradem Žampach je zařízením sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením 1, které poskytuje pobytovou službu sociální péče domov pro osoby se zdravotním postižením podle zákona o sociálních službách 2. Článek 2 Účel směrnice (1) Tato směrnice upravuje a) úhradu za poskytované sociální služby v Domově pod hradem Žampach, b) vratku z úhrady za pobyt mimo Domov pod hradem Žampach. (2) Směrnice provádí standard kvality sociálních služeb č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb podle Přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to jeho kritérium stanovené bodem 1. písm. c): číslo kritérium zásadní 1c Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle ano nich postupuje; v oblasti úhrady za sociální služby. Článek 3 Vymezení základních pojmů Pro účely této směrnice se rozumí a) zákonem zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, b) smlouvou smlouva o poskytnutí sociální služby podle 91 zákona, c) poskytovatelem sociálních služeb Domov pod hradem Žampach, je-li zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona, d) registrací rozhodnutí o zápisu Domova pod hradem Žampach do registru poskytovatelů sociálních služeb na základě rozhodnutí o registraci, tj. oprávnění Domova pod hradem Žampach poskytovat sociální služby, e) sociální službou sociální služby poskytované poskytovatelem podle rozhodnutí o registraci, f) Domovem Domov pod hradem Žampach, 1 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) zákona. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 2 (celkem 11)

3 g) pobytem mimo Domov období trvající nepřetržitě alespoň 24 hodin, ve kterém poskytovatel sociálních služeb nezajišťuje uživateli sociální služby, za pobyt mimo Domov se považuje též kulturní, společenská akce poskytovatele pořádaná pro uživatele, h) za celý den pobytu mimo Domov se považuje den, ve kterém se uživatel fyzicky zdržoval mimo Domov, nevyužíval tak sociální služby poskytované podle této Smlouvy a nebyl v péči zaměstnanců Domova, a to po celých 24 hodin tohoto dne, i) uživatelem uživatel sociální služby, tj. osoba, se kterou poskytovatel uzavřel smlouvu nebo osoba podle článku 21 odst. 1, j) vratkou z úhrady částka ze zaplacené úhrady za poskytování sociálních služeb, kterou podle pravidel určených touto směrnicí vrátí poskytovatel sociálních služeb při pobytu uživatele mimo zařízení sociálních služeb, k) sníženou úhradou úhrada, u které sazba úhrady je snížená o takovou částku, která zaručuje uživateli zaručený zůstatek z příjmů podle zákona nebo v případech podle 120 odst. 6 zákona podle právních předpisů platných do , jestliže příjmy uživatele nepokrývají sazbu úhrady a takto zaručený zůstatek z příjmů, l) zaopatřeným uživatelem uživatel, který není nezaopatřeným uživatelem nebo je bez příjmů; příjmy se hodnotí podle zvláštního právního předpisu 3, m) nezaopatřeným uživatelem uživatel, který je nezaopatřeným dítětem podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, n) osobou zajišťující péči osoba blízká uživateli, která v době pobytu uživatele mimo Domov zajišťuje péči o uživatele, o) příjmem příjem podle zákona o životním a existenčním minimu 4 ; za příjem se nepovažuje příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 5, p) uživatelem bez příjmů uživatel, který nemá žádný příjem podle zákona o životním a existenčním minimu 6 ; skutečnost, že uživatel je bez příjmů, se doloží rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení o zamítnutí nároku na dávku v sociálním zabezpečení, ostatní příjmu se doloží čestným prohlášením uživatele, q) hmotnou nouzí skutečnost podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, r) stravovací jednotkou hodnota potravin připadající na stravování jednoho uživatele sociální služby na jeden kalendářní den. ČÁST DRUHÁ VĚCNÝ ROZSAH Díl 1 Úhrada za poskytované sociální služby Oddíl první Základní rozsah Článek 4 (1) Domov pod hradem Žampach poskytuje sociální služby, které se podle zákona poskytují za úhradu a bez úhrady 7. (2) Rozsah poskytovaných sociálních služeb a úhradu za ně stanoví zákon, jeho prováděcí právní předpis, vnitřní předpis poskytovatele a smlouva. 3 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 4 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 5 7 odst. 5 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 6 7 zákona č. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů písm. a) a 73 odst. 1 písm. b) zákona. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 3 (celkem 11)

4 (3) Jestliže je dítě umístěno do Domova na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, stanoví úhradu za stravu a péči obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnutím 8. Článek 5 Zaopatření uživatelé (1) Za poskytnuté sociální služby hradí zaopatřený uživatel 9 úhradu za a) ubytování, b) stravu, c) péči. (2) Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat z jeho příjmů nejméně částka, kterou zaručuje zákon 10. Pokud by uživateli nezůstala částka podle předchozí věty, částky úhrady se sníží. (3) Jestliže má uživatel sníženou úhradu, Domov nepovažuje rozdíl mezi skutečnou úhradou a její sazbou za závazek uživatele vůči Domovu a nehodlá jej po uživateli vymáhat. (4) Při platbě úhrady se přednostně požaduje úhrada za stravu. Článek 6 Nezaopatření uživatelé (1) Za poskytnuté sociální služby hradí nezaopatřený uživatel 11 úhradu za a) stravu, b) péči. (2) Úhradu za stravu hradí rodiče nezaopatřeného uživatele nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba povinná výživou uživatele (dále jen plátce úhrady ) 12. (3) Jestliže se poskytovateli vyplácí přídavek na dítě, snižuje se úhrada podle odst. 2 o jeho výši 13. Článek 7 Výše úhrady (1) Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou službu sociální péče domov pro osoby se zdravotním postižením, která zahrnuje pro tuto službu zákonem stanovené základní činnosti; úhradu za tyto činnosti stanoví tabulka č. 1: Tabulka č. 1 základní činnost složka úhrady výše úhrady a) poskytnutí ubytování ubytování sjednána smlouvou, nejvýše však ve výši podle 14 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 8 74 odst. 2 zákona písm. a) a 73 odst. 1 písm. b) zákona odst. 4 a 73 odst. 3 zákona zákona odst. 1 zákona odst. 3 zákona. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 4 (celkem 11)

5 sociálních službách b) poskytnutí stravy strava sjednána smlouvou, nejvýše však ve výši podle 14 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím g) sociálně terapeutické činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí i) sociální poradenství v rozsahu základního sociálního poradenství péče 100 % příspěvku na péči bez úhrady 14 (2) Výše úhrady za základní činnost za kalendářní měsíc podle odst. 1 písm. a) a b) (záloha na úhradu) se stanoví jako součin sjednané sazby a koeficientu 30. (3) Úhrada stanovená podle článku 8 a 9 je pozicí poskytovatele při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby. (4) Výše sazeb úhrady za ubytování a stravu je přílohou č. 1 této směrnice. (5) Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 15. Článek 8 Úhrada za ubytování (1) Úhrada za ubytování se odvozuje od maximální výše úhrady za základní činnost poskytnutí ubytování v domovech pro osoby se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu 16. (2) Při stanovení úhrady za ubytování se zohlední a) míra soukromí uživatele na pokoji; míra soukromí je dána počtem lůžek na pokoji a rozlišují se pokoje s jedním lůžkem, se dvěmi lůžky a se třemi a více lůžky; b) míra vybavenosti pokoje; míra vybavenosti se zohlední a. standardní vybavení, b. vybavení instalací společně televizní antény a provozování televizního přístroje (dále jen TV ), c. vybavení, které odpovídá požadavkům na podporované bydlení (dále jen PB ), tj. vlastní sociální zařízení (WC, sprchový kout či vana), vlastní kuchyňka. (3) Výše sazby je dána součinem sazby podle odst. 1, koeficientu stanoveného pro kritérium míry soukromí a koeficientu pro kritérium míry vybavenosti písm. a) zákona odst. 4 písm. a) a 74 odst. 4 písm. a) zákona odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 5 (celkem 11)

6 (4) Koeficienty podle odst. 3 stanoví tabulka č. 2: Tabulka č. 2 Kritérium Míra soukromí Míra vybavenosti Pokoj Standardní TV PB 1 uživatel 1,00 0,90 0,95 1,00 2 uživatelé 0,95 0,90 0,95 1, uživatelé 0,90 0,90 0,95 1,00 (5) Částky podle odst. 3 se zaokrouhlují na celé koruny. Článek 9 Úhrada za stravu (1) Úhradu za stravu upravuje směrnice o stravování. (2) Podle bodu II. Směrnice o stravování hradí uživatel též náklady spojené s přípravou stravy; jestliže je sjednána úhrada a) podle 73 zákona, hradí uživatel 100 % těchto nákladů, které na něho připadají, b) podle 74 zákona, hradí uživatel až do výše 100 % těchto nákladů, které na něho připadají; výše tohoto podílu činí uživatel věk do 12 let nad 12 let osoba povinná výživou není v hmotné nouzi 15,00 20,00 je v hmotné nouzi 0,00 0,00 Článek 10 Příjmy (1) Uživatel je povinen při nástupu do Domova doložit příjmy, kterých je poživatelem; za příjmy se považují příjmy podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. (2) Uživatel je povinen uvést všechny příjmy podle odst. 1 pravdivě a žádný nezatajit. (3) Uživatel je povinen při každé změně příjmů oznámit a doložit jejich novou výši a to do 8 kalendářních dnů ode dne změny. (4) Výše příjmů se dokládá na prohlášení, které je přílohou č. 2 této směrnice. Oddíl druhý Sociální ustanovení Článek 11 Hmotná nouze (1) Poskytovatel může sjednat úhradu podle článku 6 odst. 1 písm. a) jako nulovou, jestliže plátce úhrady je v hmotné nouzi. Skutečnost podle předchozí věty se prokazuje rozhodnutím orgánu pomoci v hmotné nouzi o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi. Jestliže plátce úhrady přestane být v hmotné nouzi, je povinen tuto skutečnost oznámit a doložit poskytovateli do 8 dnů ode dne, kdy se tuto skutečnost dověděl. (2) O uplatnění ustanovení podle odst. 1 rozhoduje ředitel domova. Článek 12 Kapesné uživatele bez příjmů Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 6 (celkem 11)

7 Je-li uživatel bez příjmů, doplní poskytovatel měsíční kapesné uživatele do výše 10 % částky nejnižšího důchodu uživatele s výjimkou důchodů sirotčích; tato částka se zaokrouhluje na celé koruny. Díl 2 Vratka z úhrady Článek 13 Vzhledem k tomu, že ode dne účinnosti zákona o sociálních službách neexistuje právní předpis, který upravuje vratku z úhrady za pobyt mimo zařízení sociálních služeb, upravuje rozsah nároků při pobytu uživatele sociálních služeb mimo Domov pod hradem Žampach tato směrnice, není-li ve shodě s čl. 14 odst. 1 dohodnuto jinak. Článek 14 (1) Rozsah vratky z úhrady je stanoven dohodou mezi poskytovatelem sociálních služeb a uživatelem sociálních služeb na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby. (2) Do doby uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby a úpravy vratky z úhrady v rámci jednotlivých smluv s uživateli poskytovatel sociálních služeb stanovuje úpravu vratky z úhrady v rozsahu uvedeném touto směrnicí. (3) Rozsah vratky z úhrady vymezený touto směrnicí považuje poskytovatel sociálních služeb za své výchozí stanovisko při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby. Článek 15 Společné principy Poskytovatel sociálních služeb stanovuje tato základní pravidla pro zpracování vratky z úhrady: a) Bude-li uživatel pobývat mimo Domov a byla-li již úhrada zaplacena, vrátí poskytovatel uživateli ze zaplacené úhrady poměrnou část úhrady, která připadá na délku pobytu mimo Domov. b) Poskytovatel vrací úhradu za celé kalendářní dny pobytu uživatele mimo Domov, nestanoví-li směrnice jinak. c) Pro účely vrácení úhrady připadá na jeden den jedna třicetina zaplacené úhrady za kalendářní měsíc. d) (zrušeno). e) Jestliže úhrada na kalendářní měsíc není zaplacena, není nárok na vrácení úhrady za tento měsíc. f) Jestliže se jedná o pobyt mimo Domov ve zdravotnickém zařízení, příspěvek na péči se nevrací. g) Při určení příjemce vratky z úhrady musí být zachován zákonný účel dávky sociálního zabezpečení, ze kterého byla úhrada zaplacena. h) Zaopatřený uživatel nemůže být vyloučen z vyúčtování dávky sociálního zabezpečení, na kterou má nárok. Článek 16 Vratka z úhrady zaopatřených uživatelů (1) Poskytovatel vrátí za jeden celý kalendářní den pobytu zaopatřeného uživatele mimo Domov 100 % stravovací jednotky, a poměrnou část z příspěvku na péči, která připadá Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 7 (celkem 11)

8 na celé dny pobytu mimo Domov. Poskytovatel dále vrátí část stravovací jednotky připadající na jednotlivá jídla podle směrnice o stravování, kterou uživatel sociální služby neodebral. (2) Uživatel, který je bez příjmů, nemá nárok na vrácení úhrady podle této směrnice. To neplatí, je-li uživateli vyplácen příspěvek na péči. Článek 17 Vratka z úhrady nezaopatřených uživatelů (1) Poskytovatel vrátí za jeden celý kalendářní den pobytu nezaopatřeného uživatele mimo Domov 100 % stravovací jednotky snížené o 1/30 přídavku na dítě, jestliže poskytovatel přídavek na dítě přijímá, a poměrnou část z příspěvku na péči, která připadá na celé dny pobytu mimo Domov. Poskytovatel dále vrátí část stravovací jednotky připadající na jednotlivá jídla podle směrnice o stravování, kterou uživatel sociální služby neodebral, sníženou o částku, kterou se přídavek na dítě podílí na úhradě jednotlivého jídla. (2) Jestliže zákonný zástupce nezaopatřeného uživatele nemá podle platných právních předpisů k stanovenu úhradu, nemá nárok na vrácení úhrady podle této směrnice. To neplatí, je-li uživateli vyplácen příspěvek na péči. Článek 18 Příjemce vratky z úhrady (1) Příjemce vratky z úhrady je vymezen tabulkou č. 3. Příjemce vratky z úhrady lze ve smlouvě o poskytnutí sociální služby sjednat odlišně. Tabulka č. 3 pobyt v rodině, u osob blízkých akce poskytovatele uživatel zaopatřený nezaopatřený zaopatřený nezaopatřený složka úhrady příjemce přeplatku na úhradě strava uživatel plátce úhrady uživatel plátce úhrady ubytování nevrací se - nevrací se - péče zákonný zástupce nebo uživatel zákonný zástupce nebo uživatel poskytovatel poskytovatel (2) Částku vratky z úhrady poskytovatel sociálních služeb ve shodě s odst. 1 a) u zaopatřených uživatelů 1. zaúčtuje ve prospěch depozitního účtu uživatele, náleží-li tato uživateli, 2. ponechá v příjmu poskytovatele z úhrady, jestliže se nevrací; 3. vyplatí zákonnému zástupci, náleží-li mu; b) u nezaopatřených uživatelů 1. vyplatí plátci úhrady, je-li příjemcem vratky z úhrady plátce úhrady, 2. ponechá v příjmu poskytovatele z úhrady, jestliže se nevrací; 3. vyplatí zákonnému zástupci, náleží-li mu. (3) Není-li příjemcem vratky z úhrady uživatel, jsou zákonný zástupce nebo osoba zajišťující péči, o které to zákonný zástupce prohlásí, povinni podle příslušných platných právních předpisů využít vyplacenou část úhrady na zajištění pomoci, která je potřebná vzhledem k osobním poměrům uživatele 17. (4) Při pobytu uživatele ve zdravotnickém zařízení se příjemce vratky z úhrady stanoví stejným způsobem jako v případě akce poskytovatele. (5) Je-li nezaopatřený uživatel poživatelem sirotčího důchodu, příjemce vratky z úhrady se stanoví stejným způsobem jako v případě akce poskytovatele. (6) Je-li uživatel způsobilý k právním úkonům, lze vratku z úhrady vyplatit osobě zajišťující péči jen na základě písemného souhlasu uživatele odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 8 (celkem 11)

9 (7) Není-li osoba zajišťující péči totožná se zákonným zástupcem uživatele, lze vratku z úhrady vyplatit osobě zajišťující péči jen na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Článek 19 Minimální zůstatek a vrácení úhrady na depozitní účet uživatele (1) Minimální zůstatek se stanoví jako nejnižší hranici finančních prostředků na depozitním účtu uživatele. Pro účely vratky z úhrady činí minimální zůstatek částku životního minima jednotlivce stanovenou zákonem o životním a existenčním minimu 18. (2) Vratku z úhrady poskytovatel zaúčtuje vždy ve prospěch depozitního účtu uživatele, jestliže zůstatek na depozitním účtu uživatele není vyšší než zůstatek podle odst. 1; poskytovatel tuto skutečnost zákonnému zástupci oznámí. (3) Částka podle odst. 1 a zůstatek na depozitním účtu uživatele se zjišťují k poslednímu dni kalendářního měsíce, který bezprostředně předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém se provádí vyúčtování vratky z úhrady. Článek 20 Pravidla pro odhlašování stravy (1) Poskytovatel sociálních služeb vrátí poměrnou část ze zaplacené úhrady za celý den za dny pobytu uživatele mimo Domov za těchto podmínek: a) pobyt uživatele mimo Domov byl poskytovateli sociálních služeb předem oznámen (s výjimkou ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení), b) pobyt uživatele mimo Domov trval alespoň 1 kalendářní den (tj. celých 24 hodin kalendářního dne). (2) Pobyt uživatele mimo Domov je považován v Domově pod hradem Žampach za předem oznámený při splnění všech těchto podmínek: a) poskytovatel sociálních služeb převezme ústní, telefonické, písemné nebo jiným způsobem učiněné oznámení plánovaného data a hodiny odchodu uživatele k pobytu mimo Domov a příchodu uživatele z pobytu mimo Domov, b) oznámení podle písm. a) je převzato ve lhůtě pro odhlášení a přihlášení uživatele ve stavu stravovaných podle odst. 3. (3) Lhůta pro odhlášení a přihlášení uživatele ve stavu stravovaných je v Domově pod hradem Žampach: do 8.00 hodin předešlého dne, nejpozději však do čtvrtka do hodin je-li plánován odchod nebo příchod na dny víkendové (nebo dva dny předem, je-li plánován na dny svátků). (4) Pro odchod k pobytu mimo Domov a návrat do Domova je s ohledem na provozní podmínky v Domova pod hradem Žampach stanoveno časové rozmezí: od 8.00 hodin nejdříve do hodin nejpozději. (5) V den odchodu a příchodu je uživateli vždy poskytnuta minimálně snídaně nebo večeře. (6) Není-li součástí oznámení o plánovaném odchodu rovněž oznámení plánovaného data a hodiny návratu uživatele do Domova, platí pro oznámení o plánovaném návratu lhůty uvedené v odst. 3. (7) (zrušeno). (8) Návštěvy v Domově pod hradem Žampach lze vykonávat v denní době v kterýkoli den v týdnu bez omezení. ČÁST TŘETÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 18 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 9 (celkem 11)

10 HLAVA I PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Přechodná ustanovení Článek 21 (1) Za uživatele sociálních služeb Domova pod hradem Žampach se ve shodě s 120 odst. 6 zákona považují osoby, které ke dni účinnosti zákona, , byly přijaty na základě rozhodnutí příslušného orgánu zřizovatele o přijetí do Ústavu sociální péče Žampach. (2) Na rozsah vratky z úhardy podle platných právních předpisů k není od nárok, a to ani tehdy, hradí-li uživatel za poskytované sociální služby úhradu podle rozhodnutí o úhradě, které bylo vydáno podle platných právních předpisů do Vrácení úhrady za období prosince 2006 bude provedeno v rozsahu a za podmínek podle právních předpisů platných do (3) Podle 120 odst. 6 zákona zůstávají po v platnosti poslední rozhodnutí o úhradě za pobyt vydané podle platných právních předpisů do a to do doby, než poskytovatel sociální služby uzavře s osobou podle odst. 1 smlouvu o poskytnutí sociální služby. (4) Do doby podle odst. 3 mají uživatelé sociální služby nárok na rozsah stravy, který odpovídá úhradě za stravu podle rozhodnutí podle odst. 3. (5) Jestliže SOUHLAS OPATROVNÍKA S POSTUPEM PŘI VYPLÁCENÍ PŘEPLATKU NA ÚHRADĚ ZA POBYT ( VRATKY ) vydaný zákonným zástupcem na základě POKYNU ŘEDITELE k vyplácení přeplatku na úhradě za pobyt podle vyhlášky MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen úhradová vyhláška ), v Ústavu sociální péče Žampach, podle Přílohy č. 1 k tomuto pokynu zajišťuje výplatu vratky z úhrady zákonnému zástupci, považuje poskytovatel takový právní úkon zákonného zástupce za neplatný tehdy, nebyl-li tento učiněn v souladu s ustanoveními občanského zákoníku o střetu zájmů zákonného zástupce se zájmy zastoupeného 19. (6) Zákonný zástupce, který je současně poskytovatelem, zrušuje právní úkon INFORMACE OPATROVNÍKA O POSTUPU PŘI VYPLÁCENÍ PŘEPLATKU NA ÚHRADĚ ZA POBYT ( VRATKY ), vydaný zákonným zástupcem na základě POKYNU ŘEDITELE k vyplácení přeplatku na úhradě za pobyt podle vyhlášky MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen úhradová vyhláška ), v Ústavu sociální péče Žampach, podle Přílohy č. 2 k tomuto pokynu. (7) Směrnice ve znění její změny č. 1 se použije na vrácenou úhradu, která bude vyúčtovávána v měsíci září (8) Jestliže je uživateli vyplacen doplatek příspěvku na péči zpětně za období ode dne vzniku nároku na něj, poskytovatel za toto období provede přepočet vratky z úhrady péče a vzniklé rozdíly vyúčtuje v rozsahu podle platného znění této směrnice v tomto období. (9) Jestliže se nezaopatřený uživatel stane zaopatřeným uživatelem a smlouva není ještě uzavřena hradí úhradu v rozsahu jako nezaopatřený uživatel a to ve výši sazby úhrady, od které se odvozovala výše úhrady stanovená rozhodnutím o úhradě, které bylo platné k (10) Jestliže smlouva stanoví jiný rozsah vratky z úhrady než tato směrnice, postupuje se podle smlouvy. HLAVA II ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ občanského zákoníku. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 10 (celkem 11)

11 Článek 22 Tuto směrnici provede sociální pracovník. Článek 23 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. POKYN ŘEDITELE k vyplácení přeplatku na úhradě za pobyt podle vyhlášky MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen úhradová vyhláška ), v Ústavu sociální péče Žampach. Článek 24 Účinnost (1) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. ledna (2) Změna směrnice č. 1 ze dne 30. srpna 2007 nabývá účinnosti 1. září (3) Změna směrnice č. 2 ze dne 19. listopadu nabývá účinnosti 1. ledna Schválil: PaedDr. Luděk Grätz ředitel Domova pod hradem Žampach Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 11 (celkem 11)

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky pracoviště Duha Písek. Zběšičky 23, Bernartice IČ

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky pracoviště Duha Písek. Zběšičky 23, Bernartice IČ pracoviště Zběšičky 23, 398 43 Bernartice IČ 708 69 669 www.domovzbesicky.cz VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Úhrada za sjednané sociální služby a vrácení úhrady PŘÍLOHY: Příloha č. 1 Sazby úhrad ČÍSLO: 5/2012

Více

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28 Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy Směrnice č. 28 kterou se provádí ustanovení Smlouvy o poskytování sociálních služeb 1 Článek č. 1 Vymezení základních

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví IČ: 00190560, tel. : 466 680 125 7, fax: 466 680 326, číslo bankovního účtu 32731561/0100 Stanovení podmínek a částek úhrady za

Více

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č. 7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č. 7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č. 7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Schválil: Účinnost

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č.7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel :

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 13.1.2017 6. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2017 31.1.2020 Počet stran dokumentu

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku Rudné č. 8, Vysoká Pec 362 21 Zřizovatel: Hlavní město Praha Příloha 5 ke směrnici 1 O uzavírání smluv s klienty osobní číslo klienta/pořadové číslo

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov )

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) 3s Směrnice Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.

Více

Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby

Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby Druhové označení vnitřního předpisu: Číslo vnitřního předpisu: Směrnice S-01-14 Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby Obsah 1. Předmět úpravy směrnice... 2 2. Základní pravidla...

Více

Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb

Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace IČ: 00874671 Zastoupený ředitelem Alešem Koblihou

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov Domov bez hranic Rumburk U Stadionu 1425/3, Rumburk, 408 01 příspěvková organizace Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz michala.cervenkova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 2/2013

Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 2/2013 Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 2/2013 Věc: Úhrady uživatelů sociálních služeb poskytovaných v zařízení sociálních služeb Domov Arkénie v Brumovicích platné od 1. dubna 2013 1. Změna

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu DOMOV MLÁDEŽE, INTERNÁT A ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 tel. +420 495 540 060, fax: +420 495 540 065, PSČ 500 02 e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz Směrnice ke stanovení úplaty

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 872 /2010 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Pedagogická rada projednala

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti (platný od 1. 6. 2008; aktualizace k 1. 9. 2008; 1. 1. 2009; 1. 7. 2009; 1. 8. 2009; 1.11.2009;1.1.2011;1. 4. 2011; 1.1.2012;1.2.2012; 1.4.2012 )

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola Bruntál, Komenského 7 příspěvková organizace, IČ 62352776, tel. 554715016, mobil 739074818, E-mail: mahenka@atlas.cz, adresa: Komenského 7, Bruntál 792 01 Úplata za předškolní vzdělávání

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností SAZEBNÍK ÚHRAD Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností (platný od 1. 6. 2008; v platném znění aktualizace k 1.3. 2014) Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Vizovice, okres Zlín Palackého nám. 888 763 12 Vizovice Směrnice č. 5 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah : 1. Úvodní ustanovení 2. Plátci

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace, IČO 43379168 Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566621533, www.socsluzbyzdar.cz VZOR S m l o u v a o poskytování služby sociální

Více

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1)Uživatel Jméno : Bydliště Zastoupená: (v textu této smlouvy dále jen Uživatel

Více

Směrnice č. 13/2015. O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, LUXOR Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Směrnice č. 13/2015. O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, LUXOR Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2015 O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel Luxor Poděbrady,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM adresa: Domov se zvláštním režimem Bolevec

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní).., nar..,

Více

(2) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

(2) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY 39 (1) Zařízeními sociálně-právní ochrany jsou a) zařízení odborného poradenství pro péči o děti, b) zařízení sociálně výchovné činnosti, c) zařízení pro děti vyžadující

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák.

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Domov důchodců Jablonecké

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... uzavřená smluvními stranami: Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... Poskytovatelem sociální služby: uzavřená smluvními stranami: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Adresa: Sídlo: Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V souladu s ust. 91 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) uzavírají následující smluvní strany: 1. Domov důchodců Dobrá Voda, se sídlem Pod Lesem

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, XX/RRRR Domov pro seniory Dobřichovice zřizovatel hlavní město Praha Brunšov 365, 252 31 Všenory tel.: 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166 IČ: 708 758 80, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu 2001580034/6000

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín- okres Litoměřice Velemín 170, 411 31 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 17.června 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) platnost této smlouvy: od

Smlouva o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) platnost této smlouvy: od Smlouva o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) platnost této smlouvy: od 1. 6. 2013 uzavřena dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 347 9. funkční období 347 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY

DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY Mgr. Martina Buchalová, Horská Ředitelka DD Tel: 565 582 144 Fax: 565 650 308 E-mail: dd.senozaty@pel.cz www.ddsenozaty.cz Bankovní spojení: KB Pelhřimov, č.ú.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Sociální sluţby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, Uherské Hradiště. Směrnice č. 3/2016

Sociální sluţby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, Uherské Hradiště. Směrnice č. 3/2016 Sociální sluţby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č. 3/2016 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŢBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Zpracovatel:

Více

Domov důchodců sv. Zdislavy Zřizovatel: Obec Červená Voda Ředitel: Josef Kuběnka Adresa: 56161 Červená Voda IČO: 69172633 Telefon: 465 626 203, 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky Fax: 465 626 404 č.ú.1324476309/0800

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově se zvláštním režimem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: Článek I. Rozsah poskytování odlehčovací služby SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: Článek I. Rozsah poskytování odlehčovací služby SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Evidenční číslo smlouvy... Pan/paní Narozen/a Trvalé bydliště zastoupený/ná opatrovníkem panem/paní "[Doplnit jméno a příjmení]" ustaveným rozhodnutím "[Doplnit

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. DEFINICE SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZSAH ČINNOSTÍ Předmětná sociální

Více