Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období. kontrolní výbor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období. kontrolní výbor"

Transkript

1 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období kontrolní výbor Z Á P I S z 38. schůze kontrolního výboru, která se konala dne 21. ledna 2009 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, zasedací místnost č. 56

2 Z Á P I S z 38. schůze kontrolního výboru, která se konala dne 21. ledna 2009 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, zasedací místnost č. 56 Středa 21. ledna 2009 Přítomni poslanci: J. Bürgermeister, J. Čerňanský, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, P. Kubuš, J. Látka, D. Reisiegel, V. Snopek, P. Svoboda, V. Šlajs, L. Šustr, J. Valouch, Omluveni poslanci: R. Dušek, M. Patera, D. Petruška, O. Plašil, T. Zajíček Hosté: dle prezenční listiny Tuto schůzi řídil předseda výboru posl. V. Koníček. Předseda výboru posl. V. Koníček v úvodu přivítal přítomné poslance a hosty. Navrhl pořad jednání 38. schůze kontrolního výboru dle pozvánky: 1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/29 Finanční prostředky státního rozpočtu vynaložené v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/24 Finanční prostředky poskytnuté veřejným vysokým školám s uměleckým zaměřením 3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/28 Majetek státu a vybrané prostředky státního rozpočtu určené na zajištění výkonu celní správy 5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/01 Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky 6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/34 Finanční prostředky poskytnuté na úhradu pozemkových úprav z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství, Pozemkového fondu České republiky, operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, popř. programu SAPARD 7. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2007 /sněmovní tisk 582/ 8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - pokračování (přerušeno na 35. schůzi kontrolního výboru) - 2 -

3 9. Informace Ministerstva pro místní rozvoj o aktuálním stavu Monitorovacího systému fondů Evropské unie pro programové období 2007 až 2013 v České republice 10. Sdělení předsedy, různé 11. Návrh termínu a pořadu 39. schůze kontrolního výboru. Nikdo z přítomných poslanců nevznesl návrh na změnu, doplnění nebo vypuštění některého z bodů. Všichni přítomní poslanci souhlasili s navrženým pořadem ( 8 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Čerňanský, J. Fiala, V. Koníček, P. Kubuš, J. Látka, V. Snopek, V. Šlajs, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. 1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/29 Finanční prostředky státního rozpočtu vynaložené v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy S úvodním výkladem vystoupil viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu M. Kala. Uvedl, že cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s účelově určenými prostředky státního rozpočtu na program Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kontrolovaným obdobím byly roky 2004 až 2006, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ R. Němeček. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní ústav odborného vzdělávání v Praze a Státní technická knihovna. Na investiční program evidenční číslo bylo v letech 2004 až 2006 vynaloženo tis. Kč, z toho byl Nejvyšším kontrolním úřadem kontrolován objem ve výši tis. Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že: Od roku 2004 byla výstavba nové budovy Národní technické knihovny (dále jen "NTK") zařazena do programu , aniž by bylo zřejmé, zda finanční prostředky vynaložené v předcházejících letech byly účelně využity a zda nová realizace výstavby na původní účelně navázala. Příprava výstavby nové budovy NTK byla od začátku nekoncepční a neujasněná, což dokládají i časté změny investičních záměrů akce. Důsledkem bylo mj. zvyšování nákladů a prodlužování termínů výstavby. Termín ukončení výstavby, stanovený usnesením vlády ČR ze dne 25. února 2004 č. 169 na červen 2006 nebyl splněn. A dle informací NKÚ není budova ještě předána k užívání ani v současné době. U akce s evidenčním číslem nazvané MŠMT Pořízení a obnova informačních technologií MŠMT v roce 2006 bylo zjištěno, že MŠMT nepostupovalo hospodárně, protože téměř jedna třetina zakoupených počítačů, tj. 42 kusů, nebyla od svého pořízení v srpnu, respektive v září 2006 k datu ukončení kontroly NKÚ využívána. MŠMT nepostupuje při vystavování limitů výdajů v rámci MŠMT v souladu s právními předpisy, když je vystavuje souhrnně a ne na jednotlivé akce. U akce s evidenčním číslem nazvané MŠMT, koupě, oprava a úprava objektu Karmelitská 378/17, Praha 1 MŠMT v kupní smlouvě akceptovalo cenu ve výši Kč, stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným podle právních předpisů, které již byly v době uzavření kupní smlouvy zrušeny

4 MŠMT porušilo rozpočtovou kázeň při převodu finančních prostředků ve výši Kč do rezervního fondu k datu Za kontrolovanou osobu vystoupila náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy E. Bartoňová. Uvedla, že Studie pro projekt výstavby nové budovy NTK byla zpracována v letech v programu Z důvodu rozsahu celé stavby překračující lhůty pro ukončení tohoto programu byla v této fázi akce ukončena a její pokračování vypracování projektu a samotná výstavba byla zařazena do nového programu řady 233. Prodloužení termínu dokončení stavby bylo způsobeno náročností projektové a realizační přípravy, náročností výběrového řízení a zdržením vlastní výstavby v důsledku archeologických nálezů na místě stavby. Finanční navýšení akce na 2,2 mld. Kč je důsledkem jednak výše uvedených skutečností a jednak změnou výše DPH v průběhu stavby. Uváděný objem finančních potřeb 3,2 mld. Kč je chybný, rozdíl těchto částek je způsoben nutností uvádět v bilanci finančních potřeb a zdrojů jak výši úvěru, tak jeho splácení. Skutečně schválená výše dotace ze státního rozpočtu v posledním platném Rozhodnutí je 2,2 mld. Kč. V současné době je budova NTK připravena k předání do užívání, ale řeší se ještě otázka hrazení provozních nákladů. MŠMT provedlo v rámci připravovaných opatření rozdělení zakoupených počítačů a při rozdělování výpočetní techniky postupuje podle předem schváleného harmonogramu. U akce s evidenčním číslem nazvané MŠMT, koupě, oprava a úprava objektu Karmelitská 378/17, Praha 1 MŠMT v kupní smlouvě akceptovalo cenu ve výši Kč, stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným podle právních předpisů, které již byly v době uzavření kupní smlouvy zrušeny. Znalecký posudek byl vypracován dle, v té době platné, prováděcí vyhlášky, k zákonu o oceňování majetku. Během schvalovacího procesu kupní smlouvy došlo k novelizaci prováděcí vyhlášky, na kterou však již ministerstvo nereagovalo. Při otvírání limitů výdajů na akce MŠMT bylo přistoupeno k vystavení limitky na souhrnnou částku investičních nebo neinvestičních prostředků na požadavek financující banky ČNB. K žádosti o vystavení příslušného celkového limitu jsou vždy přiloženy výstupy zdatabáze ISPROFIN na jednotlivé akce dokumentující objem uvolňovaných investičních a neinvestičních finančních prostředků a další doklady s rozkladem přesné finanční částky na jednotlivé akce v členění na investiční a neinvestiční prostředky a uvedením čísla účtu. Sumární limitky lze na základě těchto dokumentů rozklíčovat. Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj posl. J. Látka. Uvedl, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od samého začátku podcenilo náročnost jednotlivých fází přípravy a jednoznačnost realizace investičního záměru výstavby budovy Národní technické knihovny. MŠMT mělo reagovat na změnu vyhlášky při realizaci kupní smlouvy na budovu Karmelitská 378/17, Praha 1. MŠMT nepostupovalo hospodárně při nákupu počítačů. MŠMT nepostupovalo při vystavování limitů výdajů v rámci MŠMT v souladu s právními předpisy, když je vystavovalo souhrnně a ne na jednotlivé akce. V obecné rozpravě vystoupili: posl. V. Koníček (Vyslovil obavu, aby nedošlo opakovaně k navyšování cen investičních akcí v kapitole MŠMT.), posl. J. Valouch - 4 -

5 (Konstatoval, že nyní je důležité, aby nová Národní technická knihovna měla strategického partnera a byla otevřena veřejnosti.), posl. V. Snopek (Zajímal se o rozestavěné stavby v rámci investičních programů MŠMT.), posl. L. Ježek (Zdůraznil, že přípravě investičních akcí by měla být věnována náležitá pozornost. Přirovnal výstavbu budovy Národní technické knihovny k výstavbě Justičního areálu v Brně. Požádal o předložení seznamu realizovaných stavebních investičních akcí v období let 2004 až 2008.) a posl. J. Látka (Zajímal se o kontrolní činnost v resortu MŠMT.). Na vznesené dotazy odpověděla náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy E. Bartoňová (Mimo jiné uvedla, že stavba Národní technické knihovny byla koncem roku 2008 zkolaudována. Nyní probíhají jednání o zajištění provozu a jeho financování. MŠMT pozastavilo všechny investiční akce, které neměly zajištěné finanční krytí. Seznam realizovaných stavebních investičních akcí předloží. Ohradila se proti přirovnání výstavby Národní technické knihovny k výstavbě Justičního areálu v Brně. Jednají s Ministerstvem financí ve věci vystavování limitek, ale musejí respektovat požadavky České národní banky.). Viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu M. Kala uvedl, že ke krytí finačních nákladů na výstavbu budovy Národní technické knihovny použilo MŠMT dodavatelský úvěr s rozložením do několika let. Tato varianta finančního krytí není vhodná. Domnívá se, že by vláda ani Poslanecká sněmovna variantu financování dodavatelským úvěrem neschválila. V podrobné rozpravě zpravodaj posl. J. Látka navrhl usnesení a posl. L. Ježek jeho doplnění o bod IV. Bylo tedy navrženo usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, stanovisku náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Evy Bartoňové, zpravodajské zprávě poslance Jana Látky a po rozpravě I. bere na vědomí a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/29 Finanční prostředky státního rozpočtu vynaložené v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen Kontrolní závěr č. 06/29 ), b) Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru č. 06/29, obsažené v části III materiálu vlády č.j. 1180/07; II. konstatuje, že a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od samého začátku výrazně podcenilo náročnost jednotlivých fází přípravy a jednoznačnost realizace investičního záměru výstavby budovy Národní technické knihovny, b) dlouhodobě neprovádělo průběžnou kontrolu výdajů finančních prostředků III. z programu evidenční číslo ; doporučuje ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy: a) odstranit všechny nedostatky zmíněné v Kontrolním závěru č. 06/29, b) posílit kapacity na odboru investic k zabezpečení realizace průběžných kontrol; IV. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby do předložil kontrolnímu výboru: a) informaci o rozdílu v ocenění nemovitosti objektu Karmelitská 378/17, Praha 1 s ohledem na novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o oceňování majetku, b) sestavu realizovaných stavebních investičních akcí v období let 2004 až 2008 (porovnání plánu a skutečnosti), - 5 -

6 c) interní pokyny týkající se investiční činnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; V. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra školství, mládeže a tělovýchovy a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 277 ( 9 ; 0 ; 1 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, P. Kubuš, J. Látka, V. Snopek, P. Svoboda, V. Šlajs, L. Šustr, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. 2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/24 Finanční prostředky poskytnuté veřejným vysokým školám s uměleckým zaměřením S úvodním výkladem vystoupil viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu M. Kala. Uvedl, že cílem kontroly bylo prověřit hospodaření, čerpání a užití finančních prostředků poskytnutých veřejným vysokým školám s uměleckým zaměřením z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 a 2006, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období do ukončení kontroly. Kontrolovanými osobami bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Janáčkova akademie múzických umění v Brně a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ J. Steidlová. Námitky proti kontrolním protokolům, které podaly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Akademie múzických umění v Praze, byly vypořádány vedoucím skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podala Akademie múzických umění v Praze, bylo dne 9. června 2008 vypořádáno usnesením kolegia NKÚ. Podrobněji zjištěné nedostatky viz kontrolní závěr. Vláda tento kontrolní závěr projednala dne 3. září 2008 a přijala usnesení č. 1104, kterým uložila ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy informovat vládu do 31. prosince 2008 o plnění opatření přijatých na základě zjištění NKÚ. Tato zpráva byla vládě předložena v prosinci loňského roku (č.j. vlády 1996/08, resp. č.j. MŠMT 26073/ ) Za kontrolovanou osobu vystoupila náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy E. Bartoňová s velice podrobnou zprávou o plnění přijatých nápravných opatření (viz materiál MŠMT č.j / , resp. č.j. vlády 1996/08). Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj posl. J. Látka a poděkoval náměstkyni ministra školství, mládeže a tělovýchovy E. Bartoňové za velice podrobné seznámení s plněním přijatých nápravných opatření. V obecné rozpravě vystoupili: posl. L. Ježek, posl. J. Látka a posl. J. Valouch. Diskutována byla přijatá nápravná opatření a jejich realizace, problematika nastavení řídící kontroly na MŠMT a naplňování zákona o finanční kontrole. Na vznesené dotazy odpověděla náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy E. Bartoňová

7 V podrobné rozpravě zpravodaj posl. J. Látka navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, stanovisku náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Evy Bartoňové, zpravodajské zprávě poslance Jana Látky a po rozpravě I. bere na vědomí a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/24 Finanční prostředky poskytnuté veřejným vysokým školám s uměleckým zaměřením (dále jen Kontrolní závěr č. 07/24 ), b) Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru č. 07/24, obsažené v části III materiálu vlády č.j. 1160/08 c) Informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem při kontrolní akci č. 07/24, obsažené v části II materiálu vlády č.j. 1996/08; II. konstatuje, že a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kontrolovaném období 2005 a 2006 nakládalo s příspěvky ze státního rozpočtu bez prováděcího předpisu o způsobu nakládání s těmito prostředky, b) u veřejných vysokých škol s uměleckým zaměřením nebyly v kontrolovaném období vnitřní kontrolní systémy plně v souladu s příslušnými zákony, c) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo nápravu většiny zjištěných nedostatků; III. doporučuje ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy: a) odstranit případné zbývající nedostatky vyplývající z Kontrolního závěru č. 07/24, b) zaměřit se na lepší soulad vnitřních kontrolních systémů veřejných vysokých škol s uměleckým zaměřením s příslušnými zákony, především pak se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákonem č. 218/2005 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony; IV. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra školství, mládeže a tělovýchovy a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 278 ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, P. Kubuš, J. Látka, V. Snopek, P. Svoboda, V. Šlajs, L. Šustr, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. 3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2007 S úvodním výkladem vystoupil viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu M. Kala. Uvedl, že cílem kontroly bylo prověřit spolehlivost účetních závěrek k 31. prosinci 2007 předkládaných Ministerstvem práce a sociálních věcí, Českou správou - 7 -

8 sociálního zabezpečení a Úřadem práce Brno-město jako podklad pro závěrečný účet kapitoly. Dalším cílem kontroly bylo prověřit, zda při sestavování závěrečného účtu kapitoly za rok 2007 postupovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s příslušnými právními předpisy. Kontrole byly podrobeny činnosti a skutečnosti, které byly předmětem účetnictví Ministerstva práce a sociálních věcí, České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce Brno-město a které měly vliv na hodnotu kontrolovaných konečných zůstatků v účetní závěrce k 31. prosinci 2007 jednotlivých kontrolovaných osob náležejících do kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to za období roku 2007 včetně souvisejících skutečností z let předchozích a roku Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ J. Vedral. Kontrolovanými osobami bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), Úřad práce Brno město, hlavní město Praha a městská část Praha 5. Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podaly MPSV a ČSSZ, byly vypořádány rozhodnutími vedoucích skupin kontrolujících. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podala ČSSZ, bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKÚ. Tento kontrolní závěr nebyl dosud projednán vládou. Tato kontrolní akce následovala po kontrolní akci č. 07/13. Kontrolované osoby deklarovaly snahu napravit zjištění uvedená v kontrolním závěru č. 07/13, ale kontrolní akci č. 08/13 bylo zjištěno, že účetní závěrky k 31. prosinci 2007 (zejména v případě účetní závěrky MPSV) byly i nadále ovlivněny řadou nesprávností, typově shodných s těmi, které se vyskytly i vúčetním období roku 2006 (tj. v kontrolním závěru č. 07/13). Úplné posouzení účinnosti přijatých nápravných opatření bude možné až za účetní období roku Z tohoto důvodu Nejvyšší kontrolní úřad zahájí následnou kontrolu v kapitole MPSV v průběhu měsíce února t.r. Za kontrolované osoby vystoupil náměstek ministra práce a sociálních věcí R. Schinko a seznámil poslance s již realizovanými nápravnými opatřeními. Dále uvedl, že zbývající nápravná opatření budou realizována v rozpočtovém roce Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj posl. L. Ježek. Uvedl, že v kapitole MPSV se opakují pochybení stejného druhu a účetní závěrka MPSV opakovaně nepodává věrný a poctivý obraz účetnictví za účetní rok Kontrolní výbor se již několikrát zabýval funkčností kontrolního systému na MPSV a bohužel musí konstatovat, že kontrolní systém MPSV není stále plně funkční. V obecné rozpravě vystoupili: posl. V. Snopek (Vyslovil názor, že by bylo vhodné projednávání tohoto bodu přerušit do doby ukončení následné kontroly, kterou NKÚ zahájí v únoru letošního roku.), posl. V. Koníček (Následnou kontrolu bude kontrolní výbor projednávat v rámci nového kontrolního závěru.) a posl. L. Ježek (Nedoporučil přerušení projednávání tohoto bodu.). Na vznesené dotazy odpověděli: náměstek ministra práce a sociálních věcí R. Schinko, vrchní ředitel sekce ekonomické Ministerstva práce a sociálních věcí B. Myšička a ředitel odboru financování majetku Ministerstva práce a sociálních věcí O. Němec. V podrobné rozpravě posl. V. Snopek navrhl přerušení projednávání tohoto bodu, ale s tím nebyl vysloven souhlas ( 2 ; 0 ; 7 ) a zpravodaj posl. L. Ježek navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, stanovisku náměstka ministra práce a sociálních věcí Robina Schinka, zpravodajské zprávě poslance Libora Ježka a po rozpravě - 8 -

9 I. bere na vědomí Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2007 (dále jen Kontrolní závěr č. 08/13 ); II. konstatuje, že účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí opakovaně nepodává věrný a poctivý obraz účetnictví za období 2007; III. konstatuje, že činnost Ministerstva práce a sociálních věcí je i nadále v rozporu se zákonem: a) č. 563/1991 Sb., o účetnictví, b) č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole); IV. konstatuje, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá stále zavedený funkční účetní systém ani funkční kontrolní systém; V. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra práce a sociálních věcí a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 279 ( 8 ; 0 ; 1 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Čerňanský, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, P. Kubuš, J. Látka, V. Snopek, P. Svoboda, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/. 4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/28 Majetek státu a vybrané prostředky státního rozpočtu určené na zajištění výkonu celní správy Zpravodaj posl. J. Látka doporučil výboru tento bod projednávat v tzv. zkráceném projednávání, tzn. bez účasti zástupců Nejvyššího kontrolního úřadu a kontrolovaných osob. Dále ve zpravodajské zprávě uvedl, že cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu na rozvoj a obnovu materiálně technické základny celní správy. Kontrolovaným obdobím byly roky 2004 a 2005, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující (do ukončení kontrolní akce). Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí a Generální ředitelství cel. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ R. Němeček. V obecné rozpravě nikdo z přítomných poslanců nevystoupil. V podrobné rozpravě zpravodaj posl. J. Látka navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslance Jana Látky a po rozpravě I. bere na vědomí a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/28 Majetek státu a vybrané prostředky státního rozpočtu určené na zajištění výkonu celní správy (dále jen Kontrolní závěr č. 06/28 ), b) Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru č. 06/28, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 1183/07; II. konstatuje, že a) Generální ředitelství cel nepostupovalo v některých případech v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, - 9 -

10 III. IV. b) Generální ředitelství cel neplnilo v některých případech povinnosti stanovené zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, c) Generální ředitelství cel nepostupovalo účelně a ve vztahu ke státnímu rozpočtu hospodárně, d) Ministerstvo financí nevystavovalo včas doklady a neuplatňovalo si nároky, čímž snižovalo své příjmy; doporučuje ministrovi financí a) odstranit případné zbývající nedostatky vyplývající z Kontrolního závěru č. 06/28, b) přijmout taková opatření, aby především oblasti hospodaření s majetkem státu byla věnována mimořádná pozornost; žádá ministra financí, aby do předložil kontrolnímu výboru opatření, kterými byly pověřeny příslušné kontrolní orgány k prověření efektivnosti a účinnosti opatření pro období, které bylo předmětem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu v Kontrolním závěru č. 06/28, a to až do současnosti; V. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra financí a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 280 ( 9 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Čerňanský, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, P. Kubuš, J. Látka, P. Svoboda, V. Šlajs, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/. 5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/01 Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Zpravodaj posl. P. Kubuš doporučil výboru tento bod projednávat v tzv. zkráceném projednávání, tzn. bez účasti zástupců Nejvyššího kontrolního úřadu a kontrolovaných osob. Ve zpravodajské zprávě uvedl, že cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem státu a s peněžními prostředky při zabezpečení činnosti Hasičského záchranného sboru České republiky automobilní a speciální mobilní technikou. Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 a 2006, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období do ukončení kontroly. Kontrolovanými osobami bylo Ministerstvo vnitra. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ L. Zeman. Při této kontrolní akci nebyly zjištěny závažné systémové nedostatky. V obecné rozpravě vystoupil posl. V. Koníček a přivítal stanovisko Ministerstva vnitra uvedené v materiálu pro vládu ve věci pokračování obnovování požární techniky Hasičského záchranného sboru ČR. V podrobné rozpravě zpravodaj posl. P. Kubuš navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslance Pavola Kubuše a po rozpravě

11 I. bere na vědomí a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/01 Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen Kontrolní závěr č. 07/01 ), b) Stanovisko Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru č. 07/01, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 1848/07, c) Informaci Ministerstva vnitra o plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem při kontrolní akci č. 07/01, obsažené v části II materiálu vlády č.j 931/08; II. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra vnitra a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 281 ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Čerňanský, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, P. Kubuš, J. Látka, V. Snopek, P. Svoboda, V. Šlajs, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/. 6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/34 Finanční prostředky poskytnuté na úhradu pozemkových úprav z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství, Pozemkového fondu České republiky, operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, popř. programu SAPARD Zpravodaj posl. J. Čerňanský doporučil výboru tento bod projednávat v tzv. zkráceném projednávání, tzn. bez účasti zástupců Nejvyššího kontrolního úřadu a kontrolovaných osob. Ve zpravodajské zprávě uvedl, že cílem kontroly bylo posoudit účelnost poskytování finančních prostředků na úhradu nákladů pozemkových úprav a ověřit hospodárnost nakládání s těmito prostředky pozemkovými úřady. Kontrolovaným obdobím byly roky 2003 až 2006, v případě věcných souvislostí i období předcházející a navazující. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Z. Profeldová. Zpravodaj zdůraznil, že zjištěné nedostatky nejsou závažného charakteru, nedošlo k neoprávněnému čerpání finančních prostředků a nedošlo ani ke zneužití poskytnutých finančních prostředků. V obecné rozpravě nikdo z přítomných poslanců nevystoupil. V podrobné rozpravě zpravodaj posl. J. Čerňanský navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslance Josefa Čerňanského a po rozpravě I. bere na vědomí a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/34 Finanční prostředky poskytnuté na úhradu nákladů pozemkových úprav z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství, Pozemkového fondu České republiky, operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, popř. programu SAPARD (dále jen Kontrolní závěr č. 06/34 ),

12 b) Stanoviska Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru č. 06/34, obsažená v části IV a V materiálu vlády č.j. 1486/07; II. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra zemědělství, ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 282 ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Čerňanský, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, P. Kubuš, J. Látka, V. Snopek, P. Svoboda, L. Šustr, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. 7. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2007 /sněmovní tisk 582/ S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil předseda Rady Českého rozhlasu J. Florian. Uvedl, že předložená zpráva o hospodaření Českého rozhlasu představuje souhrnný přehled hospodaření Českého rozhlasu a dosažených ekonomických výsledků v roce Zpráva je zpracována takovým způsobem, aby přehledně, jasně a srozumitelně informovala o jednotlivých složkách hospodaření Českého rozhlasu. Podává obraz o hospodaření Českého rozhlasu jako celku a seznamuje s výsledky v jednotlivých divizích instituce. Ekonomické řízení Českého rozhlasu vychází z legislativních norem platných v hodnoceném období, především ze zákonů č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 262/2006 Sb., zákoník práce a dalších. Jimi se rovněž řídí vnitřní metodika vedoucí k jednotnosti složitého systému a zachování jeho transparentnosti. Hlavním podkladem pro hodnocení ekonomických činností je nezávislým auditorem ověřená účetní závěrka za rok Zpráva již tradičně vychází z údajů uzavřeného účetního roku, které jsou doplněny logickými závěry, jejichž realizace ovlivní hospodaření dalších let. Stanovisko přednesla také předsedkyně Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu M. Gellová. Mimo jiné podrobně informovala poslance o stavu řešení problémů s daní z přidané hodnoty u koncesionářských poplatků. Generální ředitel Českého rozhlasu V. Kasík předřečníky. se plně ztotožnil se svými Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj předseda výboru posl. V. Koníček. Uvedl, že Český rozhlas v roce 2007 hospodařil se ziskem po zdanění ve výši 140 mil. Kč. Ale dle dlouhodobého výhledu se předpokládá, že hospodaření Českého rozhlasu bude v roce 2010 se záporným výsledkem. Konstatoval, že vzhledem k tomu, že v 8 odst. 3 zákona č. 484/1991 Sb., je uvedeno, že náklady na činnost Rady a na odměny jejích členů, jakož i náklady na činnost Dozorčí komise a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu Českého rozhlasu, očekával by, že ve výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu bude této problematice věnováno více pozornosti (Ve Výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2007 jsou pouze dvě čísla v tabulce č. 2, která se vztahuje k Radě.)

13 V obecné rozpravě vystoupili: posl. L. Ježek (Zajímal se o úspěšnost vybíraní koncesionářských poplatků. Vyslovil souhlas s tím, že je nezbytné provést změnu v zákoně o dani z přidané hodnoty.), posl. V. Koníček (Dotázal se na základě jakého právního předpisu má Rada zřízené funkce místopředsedů a předsednictvo. V zákoně o Českém rozhlase jsou uvedeny pouze dvě funkce a to člen Rady a předseda Rady. Poukázal na to, že dle zákona je zasedání Rady veřejné, ale Rada si vytvořila předsednictvo, které se schází v mezidobí než zasedá Rada, a to je již neveřejné.) a posl. J. Valouch. Na vznesené dotazy odpověděli: předseda Rady Českého rozhlasu J. Florian (Uvedl, že odměny členů Rady jsou stanoveny zákonem a vždycky Rada měla tříčlenné předsednictvo dva místopředsedy a předsedu. Uvedl, že je přesvědčen, že funkce místopředsedů je v zákoně o Českém rozhlase zakotvena.) a generální ředitel Českého rozhlasu V. Kasík. Na to reagoval zpravodaj předseda výboru posl. V. Koníček (Konstatoval, že funkci místopředsedy nikde v zákoně o Českém rozhlase nenašel) a posl. J. Látka (Uvedl, že je nutné vysvětlit zřízení funkcí místopředsedů.). Generální ředitel Českého rozhlasu V. Kasík uvedl, že na tuto otázku momentálně neumí odpovědět. Předseda Rady Českého rozhlasu J. Florian přislíbil, že odpověď dodají písemně. Dále vystoupil Posl. L. Ježek (Doporučil výboru vyžádat si usnesení Rady Českého rozhlasu přijatá v roce 2007, která se týkají hospodaření Českého rozhlasu.) a posl. V. Snopek (Zajímal se o problematiku placení koncesionářských poplatků z mobilních telefonů, jejichž součástí je rozhlasový přijímač, obcemi a státními orgány a organizacemi.) V podrobné rozpravě zpravodaj předseda výboru posl. V. Koníček navrhl usnesení a posl. L. Ježek jeho doplnění o body II.a) a II.c). Bylo tedy přijato usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu předsedy Rady Českého rozhlasu Jiřího Floriana, stanovisku předsedkyně Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu Marty Gellové, zpravodajské zprávě poslance Vladimíra Koníčka a po rozpravě I. bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2007 /sněmovní tisk 582/; II. žádá předsedu Rady Českého rozhlasu, aby do předložil kontrolnímu výboru: a) usnesení Rady Českého rozhlasu přijatá v roce 2007, která se týkají hospodaření Českého rozhlasu, b) stanovisko Rady Českého rozhlasu k odměňování členů Rady Českého rozhlasu, c) informaci o stavu výběru koncesionářských poplatků; III. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil generálního ředitele Českého rozhlasu a předsedu Rady Českého rozhlasu. S takto navrženým usnesením vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 283 ( 9 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Čerňanský, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, P. Kubuš, D. Reisiegel, V. Snopek, P. Svoboda, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/

14 8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - pokračování (přerušeno na 35. schůzi kontrolního výboru) S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil náměstek ministra průmyslu a obchodu T. Hüner. Uvedl, že od 35. schůze kontrolního výboru došlo se zpravodajem k jednání a byla nalezena shoda. Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj posl. L. Ježek. Ano, došlo ke shodě a výsledkem jsou nové pozměňovací návrhy, které na dnešním jednání písemně předložil (viz příloha zápisu č. 2). V obecné rozpravě nikdo z přítomných poslanců nevystoupil. V podrobné rozpravě zpravodaj posl. L. Ježek stáhl původní pozměňovací návrhy a předložil nové pozměňovací návrhy (viz výše) a navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu náměstka ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, zpravodajské zprávě poslance Libora Ježka a po rozpravě I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ s c h v á l i l a s těmito pozměňovacími návrhy: V části první návrhu zákona 1. V bodě 42 návrhu, v 17 odst. 5 se v písmenu g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která znějí: h) zveřejňuje přehledy o cenách tepelné energie včetně jejich srovnání, a to v členění podle lokalit a technických parametrů výroby a rozvodu tepelné energie, i) spolupracuje s regulačními orgány členských států a s Komisí při výkonu jejich pravomocí, j) spolupracuje s občanskými sdruženími a jinými právnickými osobami založenými za účelem ochrany práv spotřebitelů energií." 2. V bodě 49 návrhu, v 19a odst. 1 větě první se za slovo pokrývaly vkládají slova nezbytně nutné. 3. Bod 193 návrhu nově zní: V 76 odst. 1 uvozovací část zní: Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie je povinen zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup výsledné kalkulace cen jím dodávané tepelné energie a na vyžádání odběratele poskytovat předběžnou a výslednou kalkulaci cen tepelné energie včetně struktury jednotlivých nákladů a jejich cen. Držitel licence na výrobu nebo rozvod je povinen, pokud mu odběratel poskytne nezbytné technické údaje, uzavřít smlouvu o dodávce tepelné energie, na základě které zajistí dodávku tepelné energie každému, kdo. II. z m o c ň u j e zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

15 S takto navrženým usnesením vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 284 ( 7 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Čerňanský, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, D. Reisiegel, V. Snopek, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. Po ukončení projednávání bodu č. 8. navrhl předseda výboru posl. V. Koníček předřadit bod č. 10. Sdělení předsedy, různé a bod č. 11. Návrh termínu a pořadu 39. schůze kontrolního výboru. S předřazením těchto bodů souhlasili všichni přítomní poslanci ( 8 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Čerňanský, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, P. Kubuš, D. Reisiegel, V. Snopek, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/. předřazený bod 10. Sdělení předsedy, různé Předseda výboru posl. V. Koníček v rámci tohoto bodu informoval členy výboru o tom, že: přijetí zahraničních delegací bude probíhat v týdnech, kdy je plánováno zasedání Poslanecké sněmovny; v 15. týdnu se nebude konat schůze výboru; v 16. týdnu se bude konat schůze výboru ve středu a ve čtvrtek ; V rámci tohoto bodu posl. L. Ježek: informoval členy výboru o tom, že na některé z příštích schůzí výboru navrhne přijmout usnesení, které se bude týkat koncepce rozvoje teplárenství; doporučil členům výboru na příští schůzi požádat ministra průmyslu o předložení koncepce Ministerstva průmyslu (v souladu s 22 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky); kontrolní výbor by se měl vrátit k rozjednanému bodu, který se týká nákupu přístrojů v resortu zdravotnictví (CT, MR, AG) a požádal, aby předseda výboru požádal ministryni zdravotnictví o předložení seznamu nákupů těchto přístrojů v roce Zároveň požádal Ministerstvo pro místní rozvoj o předložení seznamu těchto zakázek z evidence veřejných zakázek. Seznam z MMR by se měl shodovat se seznamem MZ. Dotázal se zda předseda výboru obdržel na žádost výboru (viz usnesení kontrolního výboru č. 276) od ministra financí kopii smlouvy uzavřené s dodavatelem Integrovaného informačního systému Státní pokladny. Předseda výboru posl. V. Koníček k dotazu posl. L. Ježka uvedl, že obdržel dopis od ministra financí, ve kterém uvádí: "Smlouva na dodávku Integrovaného informačního systému Státní pokladny byla podepsána na mé úrovni se společností IBM Česká republika, spol. s r.o. Ze strany Ministerstva financí nevidím překážky k poskytnutí kopie této smlouvy kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Smlouva je však dvoustranným aktem a dle zvyklostí jsem vázán při jejím zveřejnění i stanoviskem smluvního partnera. Vzhledem ke krátkosti lhůty pro předložení smlouvy si Vás dovoluji požádat

16 o strpení. Odpověď Vám zašlu hned, jakmile obdržím vyjádření společnosti IBM Česká republika spol. s r.o., nejpozději v pátek 23. ledna Po krátké diskusi byl předseda výboru zmocněn ( 9 ; 0 ; 0 ; hlasování se zúčastnili poslanci: J. Bürgermeister, J. Čerňanský, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, P. Kubuš, D. Reisiegel, V. Snopek, J. Valouch) k projednání s vedoucím legislativního odboru řešení povinnosti zveřejňovat smlouvy u veřejných zakázek, které přesahují hodnotu 100 mil. Kč. 11. Návrh termínu a pořadu 39. schůze kontrolního výboru Po úvodním vystoupení předsedy výboru posl. V. Koníčka a po rozpravě kontrolní výbor zmocnil předsedu výboru, aby stanovil pořad a termín 39. schůze výboru na základě dohody s místopředsedy výboru. Viz přijaté usnesení č. 285 ( 9 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Bürgermeister, J. Čerňanský, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, P. Kubuš, D. Reisiegel, V. Snopek, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/. 9. Informace Ministerstva pro místní rozvoj o aktuálním stavu Monitorovacího systému fondů Evropské unie pro programové období 2007 až 2013 v České republice Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj předseda výboru posl. V. Koníček. A podrobně zrekapituloval projednávání této tématiky od listopadu loňského roku. Dále uvedl, že ministr J. Čunek potvrdil účast na dnešním jednání, ale krátce před zahájením projednávání tohoto bodu se dopisem omluvil, ale nedelegoval svého zástupce. Ministr J. Čunek v dopise mimo jiné uvedl: "Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, že výhrady týkající se monitorovacího systému budou vyřešeny ve velmi krátké době.". Zpravodaj předseda výboru posl. V. Koníček zdůraznil, že je to poprvé, kdy nějaký ministr nedelegoval své zástupce na jednání kontrolního výboru a tím naprosto ignoroval jednání výboru Poslanecké sněmovny. V rozpravě vystoupili: posl. L. Ježek (Uvedl, že situace je velice vážná a doufá, že nový ministr C. Svoboda, který bude zítra jmenován prezidentem republiky, bude činit rychlé a účinné kroky k nápravě. Konstatoval, že ministr J. Čunek za dobu svého působení na MMR neudělal nic pro nápravu právní vady monitorovacího systému a ani včas nezajistil pořízení nového Monitorovacího systému fondů Evropské unie pro programové období 2007 až 2013.) a posl. J. Bürgermeister (Je velice zarážející, že se ministr J. Čunek omluvil z tohoto jednání výboru, aniž by delegoval svého zástupce.). Zpravodaj předseda výboru posl. V. Koníček navrhl usnesení a posl. J. Bürgermeister jeho doplnění o bod II. Bylo tedy navrženo usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslance Vladimíra Koníčka a po rozpravě I. přerušuje projednávání tohoto bodu;

17 II. III. konstatuje, že se ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek písemně omluvil z jednání kontrolního výboru a nedelegoval svého zástupce; z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády a ministra pro místní rozvoj. S takto navrženým usnesením vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 286 ( 9 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Bürgermeister, J. Čerňanský, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, P. Kubuš, D. Reisiegel, V. Snopek, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/. Předseda výboru posl. V. Koníček poděkoval všem přítomným za spolupráci a ukončil třicátou osmou schůzi kontrolního výboru. Schůze výboru byla ukončena v hodin. Zapsala: M. Hálková tajemnice výboru Daniel Reisiegel v.r. ověřovatel Vladimír Koníček v.r. předseda výboru

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

03/22 Majetek státu a finanční prostředky Státního zemědělského intervenčního fondu

03/22 Majetek státu a finanční prostředky Státního zemědělského intervenčního fondu Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 264 03/22 Majetek státu a finanční prostředky Státního zemědělského intervenčního fondu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

7. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014

7. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 415 7. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 schválený Kolegiem NKÚ usnesením č. 9/XVII/2013 na XVII. zasedání dne 14. října 2013 Číslo kontrolní akce: 14/01 Majetek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 7. dubna 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 66 04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012

11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 367 11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 4/XVII/2011 na XVII. zasedání, konaném dne 24. 10. 2011 Číslo kontrolní akce: 12/01

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 77 04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013 mládeže a tělovýchovy Č.j. MSMT-42683/2013 Pokyn ministerstva k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina)

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Z á p i s z 22. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. 4. 2011 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. ZÁPIS z jednání řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové, IČ: 465 05 156, konané dne 21. května 2014 od 13:00 hodin v sídle společnosti

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor Z á p i s z 36. schůze výboru, která se konala dne 10. listopadu 2004 v Praze listopad 2004 2 Z á p i s z 36. schůze

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

VH VaK Židlochovicko Zápis 25 4/2005 Strana 1/1 29.11.2005 Blučina

VH VaK Židlochovicko Zápis 25 4/2005 Strana 1/1 29.11.2005 Blučina VH VaK Židlochovicko Zápis 25 4/2005 Strana 1/1 ZÁPIS č. 25-4/2005 z jednání valné hromady svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicko, konané dne 29.11.2005 v Blučině Přítomni: viz. prezenční listina 1

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 307 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit

Více

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 509 06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů

02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 190 02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více