AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITOR ESKÉ REPUBLIKY. 52 P EZKOUMÁNÍ HOSPODA ENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITOR ESKÉ REPUBLIKY. 52 P EZKOUMÁNÍ HOSPODA ENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK"

Transkript

1 AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITOR ESKÉ REPUBLIKY. 52 PEZKOUMÁNÍ HOSPODAENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK OBSAH Odstavec Úvod Pedmt standardu 1-4 Datum úinnosti 5 Cíl 6 Požadavky Požadavky právních pedpis 7 Aplikace zákona o pezkoumání 8 Aplikace mezinárodních standard pro ovovací zakázky 9-12 Etické požadavky a ízení kvality 13 Pejetí zakázky pezkoumání hospodaení a pokraování smluvního vztahu 14 Dohodnutí podmínek zakázky o provedení pezkoumání hospodaení 15 Plánování a provedení zakázky pezkoumání hospodaení Pedmt a hlediska (kriteria) zakázky pezkoumání hospodaení Významnost (materialita) a riziko pezkoumání hospodaení 26 Využívání práce auditorova experta Získávání dkazních informací Posuzování následných událostí po konci pezkoumávaného období 34 Prohlášení odpovdné strany Dokumentace Zpracování zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení Obsah zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení Projednání zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení Aplikaní a vysvtlující ást Cíl A1 Aplikace mezinárodních standard pro ovovací zakázky A2 Plánování a provedení zakázky pezkoumání hospodaení A3 Pedmt a hlediska (kriteria) zakázky pezkoumání hospodaení A4-A7 Posuzování následných událostí po konci pezkoumávaného období A8-A9 Prohlášení odpovdné strany A10 Zpracování zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení A11-A12 Obsah zprávy o výsledku pezkoumání A13-A15

2 Píloha 1: Píklad smlouvy o pezkoumání hospodaení Píloha 2: Píklad zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení Píloha 3: Píklady možných vyjádení k souladu hospodaení s hledisky pezkoumání hospodaení Píloha 4: Píklady možných vyjádení ohledn chyb a nedostatk - 2 -

3 ÚVOD Pedmt standardu 1. Úelem tohoto standardu je stanovit základní zásady a poskytnout auditorovi vodítka pro provádní zakázky pezkoumání hospodaení územních samosprávných celk, jakož i mstských ástí hlavního msta Prahy, dobrovolných svazk obcí a Regionálních rad region soudržnosti (dále jen územní celek) (dále jen pezkoumání hospodaení) tak, aby mohl vyjádit názor na pedmt pezkoumání ve zpráv o výsledku pezkoumání hospodaení. 2. Zásady a postupy uvedené v tomto standardu lze pimen (se zamením zejména na dotaní vztahy, nakládání s dlouhodobým majetkem a píspvky) použít pro píspvkové organizace zizované územními celky, pokud smluvní strany uzavou smlouvu na pezkoumání hospodaení. 3. Pezkoumání hospodaení vykonávané auditorem je podle zákona. 420/2004 Sb., o pezkoumávání hospodaení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon o pezkoumání), auditorskou inností, která je vykonávána na základ smlouvy o poskytování auditorské služby v souladu se zákonem. 93/2009 Sb., o auditorech a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon o auditorech), a se standardy vydávanými Komorou auditor eské republiky. Výsledkem pezkoumání hospodaení je zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení. 4. Pezkoumání hospodaení není auditem (ovením) úetní závrky územního celku. Datum úinnosti 5. Tento standard je úinný pro pezkoumání hospodaení za kalendání rok Použití tohoto standardu pro pezkoumání hospodaení za dívjší období je doporueno. CÍL 6. Auditor má pi pezkoumání hospodaení územního celku následující cíle: (a) provést pezkoumání údaj o roním hospodaení územního celku vyjmenovaných v ustanovení 2 odst. 1 zákona o pezkoumání podle hledisek definovaných v ustanovení 3 zákona o pezkoumání, - 3 -

4 (b) provést pezkoumání oblastí hospodaení vyjmenovaných v ustanovení 2 odst. 2 zákona o pezkoumání podle hledisek definovaných v ustanovení 3 zákona o pezkoumání a (c) na základ svých zjištní podle písm. (a) a (b) a v souladu s píslušnými právními pedpisy vydat zprávu o výsledku pezkoumání hospodaení územního celku. POŽADAVKY Požadavky právních pedpis 7. Pi provádní pezkoumání hospodaení je auditor povinen ídit se: (a) píslušnými ustanoveními zákona o pezkoumání, (b) standardy vydávanými Komorou auditor eské republiky, (c) zákonem o auditorech a dalšími právními pedpisy platnými v eské republice. Aplikace zákona o pezkoumání 8. Pi provádní pezkoumání hospodaení je auditor povinen ídit se ustanoveními 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona o pezkoumání. Aplikace mezinárodních standard pro ovovací zakázky 9. Pezkoumání hospodaení je ovovací zakázkou v pojetí Mezinárodního rámce pro ovovací zakázky (dále jen Rámec), nebo má základní náležitosti ovovací zakázky stanovené odstavcem 20 tohoto Rámce. 10. Základním standardem aplikovaným pi pezkoumání hospodaení je ISAE 3000 Ovovací zakázky jiné než audit nebo provrky historických finanních informací (dále jen ISAE 3000). Pezkoumání hospodaení je zakázkou poskytující omezenou jistotu a formulace závru má negativní formu. 11. Postupy obsažené v mezinárodních auditorských standardech i standardech pro provrky, je auditor povinen použít pouze jako vodítko a pouze v takovém rozsahu, v jakém jsou píslušné postupy obecn aplikovatelné na pezkoumání hospodaení (napíklad postupy získávání dkazních informací i vedení spisu auditora)

5 12. Rozhodnutí o použití postup dle pedchozího odstavce je auditor povinen uinit na základ odborného úsudku v závislosti na charakteristických rysech územního celku, jehož hospodaení je pezkoumáváno, zejména na jeho velikosti, struktue, rozsahu a složitosti aktivit, fungování vnitního kontrolního systému, složitosti systému vedení úetnictví a jiných. Etické požadavky a ízení kvality 13. Auditor je pi pezkoumání hospodaení povinen jednat v souladu s požadavky uvedenými v Etickém kodexu a v souladu s mezinárodním auditorským standardem ISQC 1 ízení kvality u spoleností provádjících audity a provrky úetních závrek, ostatní ovovací zakázky a související služby. Pijetí zakázky pezkoumání hospodaení a pokraování smluvního vztahu 14. Auditor je oprávnn pijmout zakázku na pezkoumání hospodaení (resp. pokraovat v jejím provádní) pouze tehdy, jestliže se ujistí, že osoby, které mají provést zakázku, kolektivn disponují nezbytnou odbornou zpsobilostí. Dohodnutí podmínek zakázky o provedení pezkoumání hospodaení 15. Auditor je povinen dohodnout podmínky zakázky na pezkoumání hospodaení se statutárním orgánem územního celku resp. s osobou urenou stanovami dobrovolného svazku obcí i pedsedou Regionální rady regionu soudržnosti a v souladu se zákonem o pezkoumání uzavít písemnou smlouvu. Píklad smlouvy o vykonání pezkoumání hospodaení je uveden v Píloze 1. Plánování a provedení zakázky pezkoumání hospodaení 16. Auditor je povinen plánovat a provést zakázku na pezkoumání hospodaení tak, aby byly naplnny cíle pezkoumání hospodaení podle tohoto standardu. V rámci plánování je auditor povinen navrhnout celkovou strategii týkající se rozsahu, zamení, asového prbhu a zpsobu provedení pezkoumání hospodaení a plán pezkoumání hospodaení, jehož souástí je formulování detailního pístupu k povaze, asovému prbhu a rozsahu postup shromažování dkazních informací, jež je teba provést, a dvody pro volbu tchto postup

6 17. Plánování není izolovanou fází, ale kontinuálním a opakovaným procesem v celém prbhu realizace zakázky na pezkoumání hospodaení. V dsledku neoekávaných událostí, zmn podmínek nebo dkazních informací získaných na základ výsledk postup shromažování dkazních informací je auditor povinen revidovat celkovou strategii a plán pezkoumání hospodaení, a tím i výslednou plánovanou povahu, asový prbh a rozsah dalších postup. 18. Auditor je povinen pistupovat k plánování a provádní zakázky na pezkoumání hospodaení s profesní skepsí, vycházející z toho, že mohou existovat okolnosti, které zpsobí, že v oblastech, jež jsou pedmtem pezkoumání, existují významné (materiální) chyby a nedostatky. 19. Profesní skepsí se rozumí, že auditor je povinen provést kritické zhodnocení platnosti získaných dkazních informací a reagovat ostražit vi dkazním informacím, které jsou v rozporu s dokumentací nebo prohlášeními odpovdné strany nebo tuto dokumentaci i prohlášení odpovdné strany zpochybují. 20. Auditor je povinen získat takové porozumní pezkoumávanému hospodaení a dalším souvisejícím okolnostem, aby byl schopen identifikovat a vyhodnotit riziko existence významných (materiálních) chyb a nedostatk v oblastech, jež jsou pedmtem pezkoumání. 21. Auditor mže pezkoumání hospodaení provést jednorázov nebo je rozdlit do dílích pezkoumání hospodaení. Z dílích pezkoumání hospodaení je auditor, v souladu se zákonem o pezkoumání, povinen poídit zápisy. Pokud auditor provádí pezkoumání hospodaení rozdlené do dílích pezkoumání hospodaení, je povinen ve zpráv o výsledku pezkoumání hospodaení vycházet ze zápis z dílích pezkoumání hospodaení. 22. Pi urování rozsahu poznatk o konkrétním územním celku, které je o pedmtu zakázky a dalších okolnostech zakázky nutné získat, je auditor povinen uplatovat odborný úsudek. Pedmt a hlediska (kriteria) zakázky pezkoumání hospodaení 23. Pedmt a hlediska (kriteria) zakázky pezkoumání hospodaení jsou upraveny zákonem o pezkoumání. V pípad zmny ustanovení týkajících se pedmtu a hledisek pezkoumání v zákon o pezkoumání je povinností auditora tyto zákonné zmny pi pezkoumání hospodaení reflektovat. 24. Pedmtem pezkoumání hospodaení jsou podle zákona o pezkoumání údaje o roním hospodaení územního celku, tvoící souást závreného útu, nikoliv závrený úet sám. 25. Pi pezkoumání hospodaení je povinností auditora rovnž provit, zda byly odstranny nedostatky zjištné pi dílím pezkoumání hospodaení daného roku nebo pi pezkoumání za pedcházející roky

7 Významnost (materialita) a riziko pezkoumání hospodaení 26. Pi urování povahy, asového prbhu a rozsahu postup shromažování dkazních informací je auditor povinen posoudit hledisko významnosti (materiality). Pi posuzování významnosti (materiality) se vyžaduje, aby auditor pochopil a vyhodnotil, které faktory by mohly ovlivnit rozhodnutí pedpokládaných uživatel zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení. Významnost (materialita) je posuzována v kontextu kvantitativních a kvalitativních faktor, jako napíklad relativní závažnosti, povahy a rozsahu vlivu tchto faktor na vyhodnocení zájm pedpokládaných uživatel. Vyhodnocení významnosti (materiality) a relativního významu kvantitativních a kvalitativních faktor pi konkrétním pezkoumání hospodaení závisí na odborném úsudku auditora. Využívání práce auditorova experta 27. V nkterých pípadech mže pezkoumání hospodaení zahrnovat aspekty vyžadující specializované znalosti a kvalifikaci pi shromažování a vyhodnocování dkazních informací. V takových situacích se mže auditor rozhodnout, že využije práce další osoby nebo osob (dále jen auditorv expert), které disponují požadovanými znalostmi a kvalifikací. V takovém pípad musí být auditor schopen posoudit, že prostednictvím práce auditorova experta získá dostatené a vhodné dkazní informace. 28. Pi využití práce auditorova experta je auditor povinen pimen aplikovat mezinárodní auditorský standard ISA 620 Využití práce auditorova experta. Získávání dkazních informací 29. Auditor je povinen shromáždit dostatené a vhodné dkazní informace tak, aby byl schopen poskytnout omezené ujištní o pezkoumávaném hospodaení. 30. Omezené ujištní je mén než absolutní i pimené ujištní, a to v dsledku: (a) uplatování výbrového testování, (b) pirozených omezení vnitního kontrolního systému, (c) skutenosti, že mnoho dkazních informací, které má auditor k dispozici, je pesvdivých, nikoli však nezvratných, (d) uplatování úsudku pi shromažování a vyhodnocování dkazních informací a utváení závr na základ tchto dkazních informací, (e) charakteru pedmtu pezkoumání, (f) požadavk zákona o pezkoumání vyžadujícího negativní ujištní o tom, zda byly i nebyly zjištny chyby a nedostatky

8 31. Dostatenost dkazních informací je mítkem jejich kvantity. Vhodnost dkazních informací je mítkem jejich kvality, to znamená relevantnosti a spolehlivosti dkazních informací. Auditor je povinen posuzovat vztah mezi náklady na získání dkazních informací a užiteností informací získaných v prbhu pezkoumání hospodaení. Ovšem otázka obtížnosti nebo vzniklých náklad není sama o sob platným argumentem ve prospch upuštní od konkrétního postupu shromažování dkazních informací, pro který neexistuje žádná alternativa. Auditor je povinen pi vyhodnocování dostatenosti a vhodnosti dkazních informací uplatnit odborný úsudek a profesní skepsi. 32. Za úelem získání dostatených a vhodných dkazních informací v prbhu pezkoumání hospodaení je auditor povinen: (a) získat poznatky o pedmtu a ostatních okolnostech zakázky pezkoumání hospodaení, které v závislosti na pedmtu zakázky zahrnují také poznatky o vnitním kontrolním systému; (b) na základ tchto poznatk vyhodnotit rizika spoívající v možnosti existence významných (materiálních) chyb a nedostatk v oblastech, jež jsou pedmtem pezkoumání; (c) reagovat na vyhodnocená rizika, vetn navržení celkových reakcí a urení povahy, asového prbhu a rozsahu dalších postup; (d) provést další postupy, jasn související s identifikovanými riziky, a to na základ využití jednoho i kombinace nkterých z následujících postup: inspekce, pozorování, konfirmace, pepoítávání, optovného provedení, analytických postup a dotazování. Tyto další postupy mohou mít charakter test vcné správnosti, vetn získání potvrzujících informací ze zdroj nezávislých na daném územním celku, i test provozní úinnosti kontrol a (e) vyhodnotit dostatenost a vhodnost dkazních informací. 33. Souástí pezkoumání hospodaení obvykle nebývá ovování pravosti dokument použitých jako dkazní informace a auditor také nebývá školený v takovém ovování a nepedpokládá se ani, že by byl v tomto oboru expertem. Auditor je ovšem povinen posoudit spolehlivost informací získaných v prbhu pezkoumání hospodaení, které mají být použity jako dkazní informace, napíklad fotokopie, faksimile, dokumenty v podob filmu, digitalizované nebo jiné elektronické dokumenty, a pokud je to relevantní, posoudit také kontroly jejich zpracování a uchovávání. Posuzování následných událostí po konci pezkoumávaného období 34. Auditor je povinen dotázat se na události po konci pezkoumávaného období, které by mohly ovlivnit hospodaení územního celku za pezkoumávané období i období budoucí

9 Prohlášení odpovdné strany 35. Auditor je povinen získat písemné prohlášení osoby i osob odpovdných za údaje, které jsou pedmtem pezkoumání a tvoí souást závreného útu, obsahující: (a) uznání odpovdnosti výše uvedené osoby resp. osob za údaje o hospodaení územního celku, (b) potvrzení, že auditorovi byly poskytnuty veškeré relevantní informace a pístup k nim, (c) potvrzení o tom, že auditorovi pedkládané informace o hospodaení jsou úplné a správné a (d) další potvrzení o jiných skutenostech nebo k podpoe jiných dkazních informací, které dle svého odborného úsudku auditor považuje za nezbytné. 36. V pípad, že auditor nezíská prohlášení odpovdné strany, je povinen zvážit dopad této skutenosti na závr své zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení. 37. Prohlášení odpovdné strany nemže nahrazovat ostatní dkazní informace, o kterých mže auditor pimen pedpokládat, že budou k dispozici. Nemožnost získat dostatené a vhodné dkazní informace týkající se záležitosti, která má nebo mže mít významný vliv na pezkoumání hospodaení, v pípad, že takové dkazní informace jsou obvykle k dispozici, pedstavuje omezení rozsahu pezkoumání hospodaení, a to i v pípad, že bylo v dané záležitosti získáno prohlášení odpovdné strany. Dokumentace 38. Auditor je povinen vypracovat dokumentaci k zakázce pezkoumání hospodaení, která bude obsahovat dostatené a pimené záznamy o skutenostech, které tvoí východisko zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení, a dkazy o tom, že pezkoumání hospodaení bylo naplánováno a provedeno v souladu s píslušnými standardy. 39. Souástí dokumentace musí být zdvodnní všech dležitých záležitostí, které vyžadují uplatnní úsudku a souvisejících závr. 40. Není ani nutné, ani praktické dokumentovat každou záležitost, kterou auditor posuzuje. Auditor je povinen vypracovat dokumentaci o pezkoumání hospodaení tak, aby zkušený auditor, který se pedtím daným pezkoumáním hospodaení nezabýval, pochopil: (a) povahu, naasování a rozsah auditorských postup provedených s cílem dosáhnout souladu s píslušnými auditorskými standardy a píslušnými požadavky právních pedpis, - 9 -

10 (b) výsledky provedených auditorských postup a získané dkazní informace a (c) významné záležitosti, které vyplynuly z pezkoumání hospodaení, dosažené závry týkající se tchto záležitostí a významné odborné úsudky uinné pi tvoení tchto závr. Zpracování zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení 41. Auditor musí dojít k závru ohledn toho, zda byly získány dostatené a vhodné dkazní informace, které podporují závr vyjádený ve zpráv o výsledku pezkoumání hospodaení. Pi formulaci závru je auditor povinen posoudit veškeré relevantní získané dkazní informace, bez ohledu na to, zda podporují, nebo popírají údaje, které jsou pedmtem pezkoumání a tvoí souást závreného útu i soulad pezkoumávaného hospodaení s vybranými právními pedpisy. 42. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení musí mít písemnou formu. 43. Auditor mže vydat tzv. dopis vedení, který bude obsahovat souhrn doporuení auditora v návaznosti na provedené pezkoumání hospodaení. Tento dopis vedení nesmí nahrazovat povinné náležitosti zprávy o výsledku hospodaení stanovené tímto standardem a zákonem o pezkoumání. Chyby a nedostatky podle 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona o pezkoumání popíše auditor vždy ve zpráv o výsledku pezkoumání, pop. v píloze ke zpráv, která pak bude nedílnou souástí této zprávy. Obsah zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení 44. Zprávu o výsledku pezkoumání hospodaení je auditor povinen vypracovat na základ jednorázového pezkoumání hospodaení, anebo na základ zápis z dílího i dílích pezkoumání hospodaení. 45. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení musí obsahovat náležitosti vycházející z ISAE 3000 a náležitosti stanovené zákonem o pezkoumání (píklad zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení viz Píloha 2 až Píloha 4). 46. Závr zprávy o výsledku pezkoumání musí vždy obsahovat náležitosti podle: (a) ISAE 3000, který požaduje, aby auditor uinil celkový závr vyjadující omezené ujištní o pedmtu pezkoumání hospodaení z hlediska významnosti (materiality) zjištných chyb a nedostatk formou negativního vyjádení, a (b) zákona o pezkoumání, který požaduje: vyjádení, zda byly i nebyly zjištny chyby a nedostatky klasifikované podle 10 odst. 3 písm. b) a/nebo c),

11 upozornní na pípadná rizika, která lze dovodit ze zjištní vyplývajících z 10 odst. 2 písm. b) zákona o pezkoumání, uvedení podílu pohledávek a závazk na rozpotu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku. 47. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení musí obsahovat oznaení doklad a jiných materiál, ze kterých uvedená zjištní vycházejí. 48. Ke zpráv o výsledku pezkoumání hospodaení mže auditor piložit dokumenty, které vhodným zpsobem dokumentují zjištní uvedená v závru zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení. 49. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení (i píloha, která je nedílnou souástí této zprávy) musí obsahovat pehled právních pedpis pop. vybraných ustanovení právních pedpis, s nimiž auditor ovil soulad pi provádní pezkoumání hospodaení. 50. Auditor je povinen rozšíit zprávu o výsledku pezkoumání hospodaení rovnž o informace a vysvtlení, která nemají vliv na závr auditora, pokud je taková informace dležitá z hlediska poteb pedpokládaných uživatel. Doplující informace je auditor povinen jasn oddlit od závru auditora a formulovat je zpsobem, který tento závr neovlivní. Projednání zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení 51. Zprávu o výsledku pezkoumání hospodaení je auditor povinen projednat, jde-li o: (a) obec nebo mstskou ást hlavního msta Prahy se starostou, (b) statutární msto a hlavní msto Prahu s primátorem, Dále je auditor povinen zvážit, zda je vhodné zprávu o výsledku pezkoumání hospodaení projednat i s finanním výborem zastupitelstva územního celku. 52. V pípad svazku obcí je auditor povinen projednat zprávu s orgánem, který je k tomu uren stanovami svazku, a u Regionální rady regionu soudržnosti s jejím pedsedou

12 APLIKANÍ A VYSVTLUJÍCÍ ÁST Cíl (Odst. 6 (b)) A1. Pi provádní pezkoumání hospodaení auditor posuzuje soulad hospodaení nejmén s následujícími právními pedpisy pop. jejich vybranými ustanoveními: (a) zákonem. 420/2004 Sb., o pezkoumávání hospodaení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí, ve znní pozdjších pedpis, (b) vyhláškou. 449/2009 Sb., o zpsobu, termínech a rozsahu údaj pedkládaných pro hodnocení plnní státního rozpotu, rozpot státních fond, rozpot územních samosprávných celk, rozpot dobrovolných svazk obcí a rozpot Regionálních rad region soudržnosti, ve znní pozdjších pedpis, která provádí nkterá ustanovení zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla), ve znní pozdjších pedpis, (c) zákonem. 250/200 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších pedpis, a souvisejícími provádcími právními pedpisy: (d) (e) (f) (g) vyhláškou. 323/2002 Sb., o rozpotové skladb, ve znní pozdjších pedpis, zákonem. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis, a souvisejícími provádcími právními pedpisy: vyhláškou. 410/2009 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis, pro nkteré vybrané úetní jednotky, vyhláškou. 383/2009 Sb., o úetních záznamech v technické form vybraných úetních jednotek a jejich pedávání do centrálního systému úetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy úetních záznam (technická vyhláška o úetních záznamech), eskými úetními standardy pro nkteré vybrané úetní jednotky, které vedou úetnictví podle vyhlášky. 410/2009 Sb., zákonem. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších pedpis, ve znní pozdjších pedpis,, nebo zákonem. 131/2000 Sb., o hlavním mst Praze, ve znní pozdjších pedpis, zákonem. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis, zákonem. 243/2000 Sb., o rozpotovém urení výnos nkterých daní územních samosprávným celkm a nkterým státním fondm (zákon o rozpotovém urení daní), ve znní pozdjších pedpis,

13 (h) naízením vlády. 564/2006 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ, ve znní pozdjších pedpis, provádjící nkterá ustanovení zákona. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis. Aplikace mezinárodních standard pro ovovací zakázky (Odst. 11) A2. Pi provádní pezkoumání hospodaení je možné a vhodné pimen aplikovat relevantní ustanovení zejména tchto standard: ISA 220 ízení kvality auditu úetní závrky ISA 230 Dokumentace auditu ISA 240 Postupy auditor související s podvody pi auditu úetní závrky ISA 300 Plánování auditu úetní závrky ISA 315 Identifikace a vyhodnocení rizik výskytu významné (materiální) nesprávnosti na základ znalosti úetní jednotky a jejího prostedí ISA 320 Významnost (materialita) pi plánování a provádní auditu ISA 330 Reakce auditora na vyhodnocená rizika ISA 500 Dkazní informace ISA 520 Analytické postupy ISA 530 Výbr vzork ISA 550 Spíznné strany ISA 580 Písemná prohlášení ISA 600 Zvláštní aspekty - audit úetní závrky skupiny (vetn prací provedených auditorem složky) ISA 620 Využití práce auditorova experta Plánování a provedení zakázky pezkoumání hospodaení (Odst ) A3. Adekvátní plánování pispívá k tomu, že je vnována pimená pozornost dležitým oblastem pezkoumání hospodaení, potenciální problémy jsou zjištny vas a pezkoumání hospodaení je ádn organizováno a ízeno tak, aby mohlo být provedeno efektivním a úinným zpsobem. Adekvátní plánování také umožuje auditorovi ádn zadávat práci lenm týmu provádjícího pezkoumání hospodaení a ídit je, dohlížet na n a kontrolovat jejich práci. Dále také v pípadech, ve kterých to pipadá v úvahu, pomáhá koordinovat práci realizovanou ostatními auditorovými experty. Povaha a rozsah plánovacích

14 inností se bude lišit podle okolností pezkoumání hospodaení, napíklad rozsahu a složitosti pezkoumávaného územního celku a pedcházející zkušenosti auditora s tímto územním celkem. Pedmt a hlediska (kriteria) zakázky pezkoumání hospodaení (Odst ) A4. Pedmtem pezkoumání hospodaení jsou údaje o roním hospodaení územního celku, tvoící souást závreného útu podle zvláštního právního pedpisu (zákon. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších pedpis), a to: (a) plnní píjm a výdaj rozpotu vetn penžních operací, týkajících se rozpotových prostedk, (b) finanní operace, týkající se tvorby a použití penžních fond, (c) náklady a výnosy podnikatelské innosti územního celku, (d) penžní operace, týkající se sdružených prostedk vynakládaných na základ smlouvy mezi dvma nebo více územními celky, anebo na základ smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, (e) finanní operace, týkající se cizích zdroj ve smyslu právních pedpis o úetnictví, (f) hospodaení a nakládání s prostedky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostedky ze zahranií poskytnutými na základ mezinárodních smluv, (g) vyútování a vypoádání finanních vztah ke státnímu rozpotu, k rozpotm kraj, k rozpotm obcí, k jiným rozpotm, ke státním fondm a k dalším osobám. A5. Pedmtem pezkoumání hospodaení jsou dále oblasti: (a) nakládání a hospodaení s majetkem ve vlastnictví územního celku, (b) nakládání a hospodaení s majetkem státu, s nímž hospodaí územní celek, (c) zadávání a uskuteování veejných zakázek, s výjimkou úkon a postup pezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního pedpisu (zákon. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis), (d) stav pohledávek a závazk a nakládání s nimi, (e) ruení za závazky fyzických a právnických osob, (f) zastavování movitých a nemovitých vcí ve prospch tetích osob, (g) zizování vcných bemen k majetku územního celku, (h) úetnictví vedené územním celkem

15 A6. Pedmt pezkoumání se ovuje z hlediska: (a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními pedpisy, zejména pedpisy o finanním hospodaení územních celk, o hospodaení s jejich majetkem, o úetnictví a o odmování, (b) souladu hospodaení s finanními prostedky ve srovnání s rozpotem, (c) dodržení úelu poskytnuté dotace nebo návratné finanní výpomoci a podmínek jejich použití, (d) vcné a formální správnosti doklad o pezkoumávaných operacích. A7. Auditor nemá povinnost seznámit se se závreným útem, jehož souástí jsou pezkoumávané údaje o hospodaení územního celku. Pesto však mže být vhodné se se závreným útem územního celku seznámit, protože to auditorovi mže pomoci identifikovat pípadné nesoulady s informacemi získanými pi pezkoumání hospodaení nebo jiná významná (materiální) zkreslení údaj uvedených v závreném útu územního celku, které by mohly zpochybnit dvryhodnost zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení vydané auditorem a obsažené v závreném útu územního celku. Posuzování následných událostí po konci pezkoumávaného období (Odst. 34) A8. Auditor mže získat dkazní informace k následným událostem po konci pezkoumávaného období na základ: (a) pímého dotazování, (b) provádní jiných procedur. A9. Tyto informace je možné vyhodnotit z hlediska: (a) posouzení rizika možného negativního dopadu na hospodaení územního celku v budoucnosti, (b) posouzení dopadu možného zjištní na hospodaení územního celku za píslušné pezkoumávané období. Prohlášení odpovdné strany (Odst ) A10. V prbhu pezkoumání hospodaení mže odpovdná strana auditorovi poskytnout prohlášení, a to bu nevyžádané, nebo jako reakci na konkrétní dotazování. Pokud se taková prohlášení týkají záležitostí, které jsou významné (materiální) pro provedení pezkoumání hospodaení, auditor mže: (a) vyhodnotit jejich pimenost a soulad s ostatními získanými dkazními informacemi, vetn ostatních prohlášení, (b) posoudit, zda lze u osob, které tato prohlášení uiní, pedpokládat, že jsou dobe informované o konkrétních záležitostech

16 Zpracování zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení (Odst ) A11. Auditor mže nejprve zpracovat návrh zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení a pedat jej územnímu celku k vyjádení. Pípadné obdržené stanovisko územního celku k návrhu zprávy pak mže být pílohou zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení. A12. V pípad, že byly ze strany územního celku vzneseny k návrhu zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení námitky, je vhodné, aby auditor zjištní provil, formou písemného závru informovat územní celek o závrech provení a tyto závry s územním celkem projednal. Obsah zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení (Odst ) A13. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obsahuje následující náležitosti vycházející z ISAE 3000 a náležitosti stanovené v ustanovení 10 zákona o pezkoumání: (a) název zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení, (b) adresát, (c) název pezkoumávaného územního celku, (d) rok, za který bylo pezkoumání hospodaení provedeno, (e) oznaení osob provádjících pezkoumání hospodaení (jména a funkce auditor zúastnných na pezkoumání a pibraných osob), (f) místo pezkoumání hospodaení, (g) období, ve kterém pezkoumání hospodaení probíhalo, (h) popis pedmtu pezkoumání hospodaení, (i) popis hledisek pezkoumání hospodaení, (j) výet právních pedpis použitých auditorem pro posouzení souladu hospodaení s tmito pedpisy, (k) definování odpovdnosti územního celku, (l) definování odpovdnosti auditora, (m) rámcový rozsah prací, (n) závr z pezkoumání hospodaení podle ISAE 3000 a zákona o pezkoumání, (o) popis zjištných chyb a nedostatk vetn uvedení povinností, stanovených zvláštními právními pedpisy, nebo jiných hledisek pezkoumání hospodaení, která nebyla dodržena, (p) oznaení doklad a jiných materiál, ze kterých zjištní podle bodu (o) vychází,

17 (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) další povinné náležitosti dle zákona o pezkoumání, datum vyhotovení zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení, jméno a íslo oprávnní auditora odpovdného za pedložení zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení, podpis auditora, datum projednání zprávy s odpovdnou stranou, datum pedání zprávy o pezkoumání hospodaení, pílohu obsahující stanovisko podle 7 odst. 1 písm. f) zákona o pezkoumání, pokud bylo píslušnému auditorovi dorueno. A14. Pro zvýšení pehlednosti zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení pro její uživatele je možné rozsáhlejší výty zahrnout do samostatných píloh zprávy o výsledku pezkoumání, které však musí být její nedílnou souástí. A15. Auditor mže rozšíit zprávu o výsledku pezkoumání hospodaení rovnž o informace a vysvtlení, jejichž úelem není ovlivnit závr auditora. Mže se jednat napíklad o bližší vysvtlení k použitému principu a úrovni významnosti (materiality). Skutenost, zda bude jakákoli taková informace do zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení zahrnuta, závisí na její dležitosti z hlediska poteb pedpokládaných uživatel. Doplující informace jsou jasn oddleny od závru zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení a jsou formulovány zpsobem, který tento závr neovlivní

18 - 18 -

19 Píloha 1 PÍKLAD SMLOUVY O VYKONÁNÍ PEZKOUMÁNÍ HOSPODAENÍ OBCE Na základ 4 odst. 7 zákona. 420/2004 Sb., o pezkoumávání hospodaení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon o pezkoumání), a podle 2 písm. b) zákona. 93/2009 Sb., o auditorech a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon o auditorech), uzavírají dále uvedené smluvní strany pedmtnou smlouvu takto: l. I Smluvní strany 1. Obec 1 se sídlem v... jako zadavatel pezkoumání svého hospodaení auditorovi podle 4 odst. 1 a 7 zákona o pezkoumání (dále jen zadavatel ), jednající jménem 2. jako orgán oprávnný vystupovat jménem zadavatele 2. Auditor 3.. se sídlem v., jako vykonavatel pezkoumání hospodaení (dále jen vykonavatel ), jednající jménem 4. I... DI... 1 Rámcový vzor smlouvy se použije pro všechny kategorie obcí, tj. pro obec, mstys, msto, statutární msto, jakož i pro hlavní msto Prahu, dále pro dobrovolný svazek obcí a mstskou ást hlavního msta Prahy s tím, že se vždy uvede píslušné oznaení zadavatele pezkoumání hospodaení. 2 Jméno a píjmení statutárního zástupce územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí 3 Jméno a píjmení auditora a íslo a datum vydání auditorského oprávnní. Auditorská spolenost uvede název své obchodní firmy, sídlo, íslo a datum vydání auditorského oprávnní, pípadn další náležitosti podle 20 odst. 3 zákona o auditorech. 4 Alternativn bu svým jménem (auditor) nebo jménem auditorské spolenosti

20 l. II Pedmt smlouvy Pedmtem smlouvy je: a) vykonání pezkoumání hospodaení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí (dále jen územní celek ) a vydání zprávy o výsledku tohoto pezkoumání hospodaení za rok konící 31. prosincem 20xx s náležitostmi podle zákona o auditorech, auditorského standardu. 52 a dalších relevantních pedpis vydaných Komorou auditor eské republiky a ustanovení 10 zákona o pezkoumání, b) vydání dopisu vedení, který bude obsahovat souhrn doporuení auditora v návaznosti na provedené pezkoumání hospodaení 5. l. III Pedmt pezkoumání hospodaení Pedmtem pezkoumání jsou údaje o roním hospodaení zadavatele podle 2 odst. 1 a oblasti uvedené v odst. 2 zákona o pezkoumání - viz píloha A, která je nedílnou souástí této smlouvy. l. IV Hlediska pezkoumání hospodaení Pedmt pezkoumání hospodaení se ovuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními pedpisy, b) souladu hospodaení s finanními prostedky ve srovnání s rozpotem, c) dodržení úelu poskytnuté dotace nebo návratné finanní výpomoci a podmínek jejich použití, d) vcné a formální správnosti doklad o pezkoumávaných operacích. Právní pedpisy použité pi pezkoumání hospodaení pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v píloze B, která je nedílnou souástí této smlouvy. 5 Tento bod je souástí smlouvy za pedpokladu, že se tak smluvní strany dohodnou

21 l. V Zpsob, místo a as výkonu pezkoumání hospodaení Zpsob výkonu pezkoumání hospodaení se ídí píslušnými ustanoveními zákona o auditorech, auditorským standardem. 52 a dalšími relevantními pedpisy vydanými Komorou auditor eské republiky a ustanoveními 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona o pezkoumání. Pezkoumání hospodaení se vykonává na základ doklad pedložených zadavatelem podle požadavk vykonavatele a podle ovení skuteného stavu vci. Vykonavatel požádá o pedložení tchto doklad zadavatele nejpozdji 14 dn ped zahájením pezkoumání. Místem výkonu pezkoumání hospodaení je. Vykonavatel zahájí auditorské práce na dílí fázi v prostorách zadavatele dne. 20xx. Vykonavatel pedloží zadavateli požadavky na základní informace nejpozdji 14 dn ped tímto datem. 6 Vykonavatel zahájí auditorské práce na závrené fázi pezkoumání hospodaení v prostorách zadavatele dne.. 20xx. Vykonavatel pedloží zadavateli požadavky na základní informace nejpozdji 14 dn ped tímto datem. Zadavatel poskytne vykonavateli všechny nezbytné materiály a podklady vetn úetní závrky k 31. prosinci 20xx, sestavené v souladu s právními pedpisy eské republiky, k vykonání pezkoumání hospodaení do. 20xx. Smluvní strany se mohou dohodnout na zpracování písemného zápisu z dílího pezkoumání hospodaení ureného jen pro vnitní potebu zadavatele. l. VI Obsah zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení Náležitosti zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení se ídí požadavky zákona o auditorech, auditorským standardem. 52 a dalšími relevantními pedpisy vydanými Komorou auditor eské republiky a ustanovením 10 zákona o pezkoumání - viz píloha C, která je nedílnou souástí této smlouvy. 6 V pípad provádní jednorázového pezkoumání hospodaení, bod vymažte

22 l. VII Cena za vykonání pezkoumání hospodaení a zpsob jejího uhrazení Cena za vykonání pezkoumání hospodaení je smluvn stanovena ve výši.. K, slovy... korun eských, a to (var. 1) jako celková cena nebo (var. 2) jako cena bez dan z pidané hodnoty. Vykonavatel má právo též na úhradu nezbytných náklad (vedlejší náklady), které úeln vynaložil k výkonu sjednaných inností vetn obstarání informací a podklad nezbytných k pezkoumání hospodaení vymezeného v pedmtu smlouvy. V souvislosti s využitím práva na úhradu má vykonavatel povinnost upozornit zadavatele pedem na tuto okolnost a vyžádat si její pedbžný souhlas 7. Zpsob uhrazení ceny za vykonání pezkoumání hospodaení spoívá v poskytování plateb na základ faktur vystavených vykonavatelem v následující struktue: záloha ve výši K po uzavení smlouvy, první dílí faktura ve výši K, zvýšená o DPH a vedlejší náklady po zahájení dílí fáze pezkoumání hospodaení, tedy k.. 20xx, druhá dílí faktura ve výši K, zvýšená o DPH a vedlejší náklady po zahájení závrené fáze pezkoumání hospodaení, tedy k.. 20xx, tetí dílí faktura ve výši K, zvýšená o DPH a vedlejší náklady po odevzdání zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení zadavateli, dopisu vedení, tedy k.. 20xx, konenou fakturu ve výši K, zvýšenou o DPH a vedlejší náklady po ovení závreného útu. Všechny faktury vystavené vykonavatelem podle této smlouvy budou splatné do 14 dn ode dne jejich vystavení. V pípad, že zadavatel ádn a vas neuhradí nkterou fakturu, vyhrazuje si vykonavatel právo perušit práce až do úplného zaplacení všech splatných faktur s tím, že o dobu prodlení zadavatele s placením se prodlouží termíny pro provedení inností vykonavatelem podle této smlouvy. 7 Z textu uvedeného kurzívou je se smlouv použije pouze ten, který je v daném pípad opodstatnný

23 l. VIII Smluvní povinnosti zadavatele Zadavatel je odpovdný za všechny pedložené dokumenty a zavazuje se pedložit a poskytnout pro pezkoumání hospodaení následující: 1. uzavenou a vyhodnocenou inventarizaci majetku a závazk k rozvahovému dni, 2. zpracovanou úetní závrku, kterou tvoí (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, píloha, pehled o penžních tocích a zmnách vlastního kapitálu), 3. finanní výkaz (výkaz pro hodnocení plnní rozpotu), 4. po dobu platnosti smlouvy vytvoit podmínky k naplnní jejího úelu a v jejich rámci vyhovt oprávnným požadavkm vykonavatele ve smyslu 21 odst. 2 zákona o auditorech (viz píloha D, která je nedílnou souástí této smlouvy), 5. další materiály a podklady na základ vzájemné dohody. Dále se zavazuje uhradit platby za poskytnutí auditorské služby na základ vystavených faktur ve lht jejich splatnosti a v pípad prodlení uhradit též penále ve výši..%, slovy procent, za každý den prodlení. Až do uhrazení píslušné platby se zadavatel zavazuje strpt ze strany vykonavatele perušení výkonu auditorské služby. l. IX Smluvní povinnosti vykonavatele Vykonavatel se zavazuje po dobu platnosti smlouvy vykonávat pezkoumání hospodaení. Podle píslušných právních pedpis a v souladu s jejími ustanoveními se vykonavatel dále zavazuje zejména: a) konat sjednané práce odborn, kvalitn a pesn, a za pedpokladu vasného dodání odvodnn požadovaných podklad ukonit tyto práce v dohodnutých lhtách, b) ídit se pi výkonu sjednané práce píslušnými právními pedpisy a auditorskými standardy vydanými Komorou auditor eské republiky, c) postupovat tak, aby shromáždil dostatené a vhodné dkazní informace, na jejichž základ by byl schopen poskytnout omezené ujištní o pezkoumávaném hospodaení; pi tom je oprávnn vyžádat si písemné povení k pístupu k informacím vedeným o zadavateli u bank, dlužník a vitel,

24 d) projednat konené znní zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení vypracované podle zákona o auditorech a podle ustanovení 10 zákona o pezkoumání s oprávnnou osobou zadavatele pop. s finanním výborem zastupitelstva zadavatele a pedat ji v dohodnuté lht dva stejnopisy této zprávy vetn pehledu doklad a písemností, které byly pedmtem pezkoumání hospodaení, e) zachovávat mlenlivost o všech skutenostech, o kterých se dozvdl v souvislosti s výkonem pezkoumání hospodaení; mlenlivost se vztahuje i na osoby, které se s ním na pezkoumání podílely. l. X Termín pedání zprávy o výsledcích pezkoumání hospodaení Nejpozdjším termínem pro pedání zprávy vykonavatele o výsledcích pezkoumání hospodaení se po dohod smluvních stran stanovuje na.. 20xx. Pedpokladem dodržení termínu pedání zprávy o výsledcích pezkoumání hospodaení je pedání všech požadovaných podklad nejpozdji dn ped smluvn sjednaným termínem pedání zprávy o výsledcích pezkoumání hospodaení. l. XI Sankní ustanovení V pípad porušení povinnosti vykonavatele ukonit sjednané práce (l. VIII této smlouvy) v dohodnutých lhtách nebo v pípad, že vykonavatel jednostrann odstoupí od smlouvy v období po..20xx kalendáního roku, v nmž smlouva nabyla platnosti, se vykonavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu zadavateli pezkoumání hospodaení ve výši... K, slovy.. V pípad porušení smluvní povinnosti zadavatele poskytnout vykonavateli vas odvodnn požadované podklady (l. V smlouvy a ustanovením 21 odst. 2 zákona o auditorech), které by mlo za následek nedodržení dohodnutých lht ukonení prací vykonavatelem, se zadavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu vykonavateli pezkoumání hospodaení ve výši. K, slovy.... Je li prodlení s poskytnutím odvodnn požadovaných podklad delší než... dn po zahájení pezkoumání hospodaení, prodlužuje se lhta pro pedání zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení pimen o poet tchto dn, který není chápán jako porušení povinností vykonavatele podle odstavce prvního tohoto lánku

25 l. XII Závrená ustanovení Tato smlouva se uzavírá na období od 20xx do 20xx a mže být ujednáním smluvních stran prodloužena. Smlouva je uzavena okamžikem pipojení podpisu druhé smluvní strany nebo okamžikem, kdy návrh smlouvy opatený podpisem druhé smluvní strany obdrží navrhovatel smlouvy. Uzavením smlouvy nabývá smlouva platnosti. Smlouva mže být mnna a doplována jen písemn a musí být potvrzena souhlasnými podpisy oprávnných orgán smluvních stran. Tyto dodatky tvoí nedílnou souást smlouvy. Odstoupit od smlouvy mže smluvní strana, pokud druhá smluvní strana nebude plnit smluvní povinnosti, a to ani po marném uplynutí lhty dohodnuté k dodatenému splnní tchto povinností. Smlouva se vyhotovuje ve tech stejnopisech, piemž dva stejnopisy obdrží zadavatel a jeden stejnopis obdrží vykonavatel. V dne 20xx V dne 20xx Funkce Funkce Podpis 10 Podpis 9 8 Jméno a píjmení jednajícího za vykonavatele. 9 Jméno a píjmení jednajícího za zadavatele. 10 Podpis orgánu oprávnného jednat jménem smluvní strany a otisk úedního razítka

26 - 26 -

27 Píloha A Údaje o roním hospodaení obce podle 2 odst. 1 a oblasti podle odst. 2 zákona o pezkoumání Pedmtem pezkoumání jsou následující údaje: a) plnní píjm a výdaj rozpotu vetn penžních operací, týkajících se rozpotových prostedk; b) finanní operace, týkající se tvorby a použití penžních fond; c) náklady a výnosy podnikatelské innosti územního celku; d) penžní operace, týkající se sdružených prostedk vynakládaných na základ smlouvy mezi dvma nebo více územními celky, anebo na základ smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami; e) finanní operace, týkající se cizích zdroj ve smyslu právních pedpis o úetnictví; f) hospodaení a nakládání s prostedky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostedky ze zahranií poskytnutými na základ mezinárodních smluv; g) vyútování a vypoádání finanních vztah ke státnímu rozpotu, k rozpotm kraj, k rozpotm obcí, ke státním fondm a k dalším osobám. Pedmtem pezkoumání jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaení s majetkem ve vlastnictví územního celku; b) nakládání a hospodaení s majetkem státu, s nímž hospodaí územní celek; c) zadávání a uskuteování veejných zakázek, s výjimkou úkon a postup pezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního pedpisu; d) stav pohledávek a závazk a nakládání s nimi; e) ruení za závazky fyzických a právnických osob; f) zastavování movitých a nemovitých vcí ve prospch tetích osob; g) zizování vcných bemen k majetku územního celku; h) úetnictví vedené územním celkem

28 Píloha B Pehled právních pedpis, s nimiž auditor pi pezkoumávaného hospodaení oví soulad Pi provádní pezkoumání hospodaení auditor posuzuje soulad nejmén hospodaení s následujícími právními pedpisy pop. jejich vybranými ustanoveními: zákonem. 420/2004 Sb., o pezkoumávání hospodaení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí, ve znní pozdjších pedpis, vyhláškou. 449/2009 Sb., o zpsobu, termínech a rozsahu údaj pedkládaných pro hodnocení plnní státního rozpotu, rozpot státních fond, rozpot územních samosprávných celk, rozpot dobrovolných svazk obcí a rozpot Regionálních rad region soudržnosti, ve znní pozdjších pedpis, která provádí nkterá ustanovení zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla), ve znní pozdjších pedpis, zákonem. 250/200 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších pedpis, a souvisejícími provádcími právními pedpisy: vyhláškou. 323/2002 Sb., o rozpotové skladb, ve znní pozdjších pedpis, zákonem. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis, a souvisejícími provádcími právními pedpisy: vyhláškou. 410/2009 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis, pro nkteré vybrané úetní jednotky, vyhláškou. 383/2009 Sb., o úetních záznamech v technické form vybraných úetních jednotek a jejich pedávání do centrálního systému úetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy úetních záznam (technická vyhláška o úetních záznamech), eskými úetními standardy pro nkteré vybrané úetní jednotky, které vedou úetnictví podle vyhlášky. 410/2009 Sb., zákonem. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších pedpis, ve znní pozdjších pedpis, nebo zákonem. 131/2000 Sb., o hlavním mst Praze, ve znní pozdjších pedpis, zákonem. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis, zákonem. 243/2000 Sb., o rozpotovém ruení výnos nkterých daní územních samosprávným celkm a nkterým státním fondm (zákon o rozpotovém urení daní), ve znní pozdjších pedpis, zákonem. 248/2000 Sb., o podpoe regionálního rozvoje, naízením vlády. 564/2006 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ, ve znní pozdjších pedpis, provádjící nkterá ustanovení zákona. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis

29 Píloha C Obsahové náležitosti zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení podle auditorského standardu. 52 a ustanovení 10 odst. 2 až 5 zákona o pezkoumání. Jedná se zejména o: a) název zprávy o pezkoumání hospodaení, b) adresát, c) název pezkoumávaného územního celku, d) rok, za který bylo pezkoumání hospodaení provedeno, e) oznaení osob provádjících pezkoumání hospodaení (jména a funkce auditor zúastnných na pezkoumání a pibraných osob), f) místo pezkoumání hospodaení, g) období, ve kterém pezkoumání hospodaení probíhalo, h) popi pedmtu pezkoumání hospodaení, i) popis hledisek pezkoumání hospodaení, j) výet právních pedpis použitých auditorem pro posouzení souladu hospodaení s tmito pedpisy, k) definování odpovdnosti územního celku, l) definování odpovdnosti auditora, m) rámcový rozsah prací, n) závr z pezkoumání hospodaení podle ISAE 3000, o) závr z pezkoumání hospodaení podle zákona o pezkoumání musí obsahovat vyjádení, zda pi pezkoumání hospodaení: nebyly zjištny chyby a nedostatky, nebo byly zjištny chyby a nedostatky podle ustanovení 10 odst. 3 písm. b) zákona o pezkoumání, anebo byly zjištny nedostatky podle ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona o pezkoumání, spoívající: v porušení rozpotové kázn, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprkaznosti vedení úetnictví, v pozmování záznam nebo doklad v rozporu se zvláštními právními pedpisy, v porušení povinností nebo pekroení psobnosti územního celku stanovených zvláštními právními pedpisy,

30 v neodstranní nedostatk zjištných pi dílím pezkoumání hospodaení nebo pi pezkoumání hospodaení za pedcházející roky, nebo v nevytvoení podmínek pro pezkoumání hospodaení podle 7 odst. 2 zákona o pezkoumání, znemožující splnit požadavky stanovené v 2 a 3 zákona o pezkoumání, další povinné náležitosti podle zákona o pezkoumání: upozornní na pípadná rizika, která lze dovodit ze zjištní podle písmene p) a která mohou mít negativní dopad na hospodaení územního celku v budoucnosti; uvedení podílu pohledávek a závazk na rozpotu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku; p) popis zjištných chyb a nedostatk vetn uvedení povinností, stanovených zvláštními právními pedpisy, nebo jiných hledisek pezkoumání, která nebyla dodržena, q) oznaení doklad a jiných materiál, ze kterých zjištní podle písmena p) vychází, r) datum vyhotovení zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení, s) jméno a íslo oprávnní auditora odpovdného za pedložení zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení, t) podpis auditora, datum projednání zprávy s odpovdnou stranou, u) datum pedání zprávy o pezkoumání hospodaení územnímu celku, v) povinnou pílohou zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení je i stanovisko podle 7 odst. 1 písm. f) zákona o pezkoumání, pokud bylo píslušnému auditorovi dorueno

31 Píloha D Oprávnné požadavky auditora Podle ustanovení 21 odst. 2 zákona o auditorech má auditor právo, aby mu zadavatel poskytl veškeré jím požadované doklady a jiné písemnosti, dále informace a vysvtlení potebná k ádnému poskytnutí auditorských služeb. Jedná se zejména o: a) pedložení úetní závrky sestavené podle eských pedpis v originálním exemplái v eském jazyce, podepsané statutárním orgánem územního celku, b) pedložení finanního výkazu (výkaz pro hodnocení plnní rozpotu), c) zajištní pístupu k úetním knihám, úetním písemnostem a dokumentm zadavatele, vetn mzdové evidence, k zápism z jednání a usnesením volených orgán (tj. zastupitelstva a rady územního celku), k zápism výbor zastupitelstva a komisí rady za jakékoli asové období a v požadovaném ase, rozsahu a podrobnosti, a to souasn s informacemi a vysvtleními od odpovdných pracovník zadavatele. Vykonavatel je oprávnn si vyžádat písemné povení o pístupu k informacím vedeným o zadavateli u bank, právník a finanních úad, d) umožnní pístupu do veškerých prostor a k veškerému majetku zadavatele, e) umožnní úasti vykonavatele pi inventarizaci majetku a závazk zadavatele. Zadavatel oznámí vykonavateli termíny konání tchto inventur nejmén jeden msíc ped jejich konáním, pokud není dohodnuto jinak, f) poskytnutí Prohlášení vedení na žádost vykonavatele, potvrzující dležitá ústní vysvtlení a prohlášení uinná pracovníky zadavatele, podepsané orgánem oprávnným jednat za zadavatele, g) informování vykonavatele o výsledcích svého posouzení rizika vztahujícího se k možné existenci podvodu a o všech významných (materiálních) zjištných podvodech týkajících se zadavatele, s možným dopadem na pedmt pezkoumání hospodaení, i podezeních na takové podvody, h) ujištní o nezveejnní informací ze strany zadavatele, které pedtím nebyly oveny vykonavatelem, zpsobem, který by mohl jejich uživatele uvést v omyl, že vykonavatelem oveny byly

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

- 4 - PŘÍKLAD SMLOUVY O VYKONÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE

- 4 - PŘÍKLAD SMLOUVY O VYKONÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE - 4 - PŘÍKLAD SMLOUVY O VYKONÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE Na základě 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění

Více

SMLOUVA O VYKONÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

SMLOUVA O VYKONÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 1 SMLOUVA O VYKONÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Na základě 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

SMLOUVA O VYKONÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

SMLOUVA O VYKONÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ SMLOUVA O VYKONÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Číslo 1113 Na základě 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O VYKONÁVÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Číslo 1504

SMLOUVA O VYKONÁVÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Číslo 1504 SMLOUVA O VYKONÁVÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Číslo 1504 Na základě 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření Metodická pomůcka Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 6/ 2010 Úvodem Ministerstvo financí ČR v září 2007 zveřejnilo ve svých zprávách (Zprávy MF ČR pro finanční

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315, 334 52 Merklín Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Honezovice za rok 2012 1 I. Všeobecné informace Název účetní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ OBSAH odstavec Úvod Předmět standardu... 1 4 Datum účinnosti... 5 Cíl... 6 Požadavky Požadavky

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315, 334 52 Merklín Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Myslív za rok 2012 1 I. Všeobecné informace Název účetní

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu Č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Brno, květen 2014 Rozdělovník: Výtisk č. 1-2 Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Řenče za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb.,o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva. Dobrovolný svazek obcí LVA

Zpráva. Dobrovolný svazek obcí LVA Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a DSO podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

pro územní samosprávný celek obec Újezd u Svatého Kříže

pro územní samosprávný celek obec Újezd u Svatého Kříže ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 27.5.2013 Strana 2 (celkem 12) osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Více

pro Svazek obcí Východní Krkonoše IČ:

pro Svazek obcí Východní Krkonoše IČ: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. : 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

ZPRÁVA AUDITORA. Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy

ZPRÁVA AUDITORA. Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail : neizilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 K v ě t e n 2016 1 Obsah: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Více

! " #!" # $%& ' ( ) *+, - '. / 0

!  #! # $%& ' ( ) *+, - '. / 0 !" #!"#$%& '()*+,-'. /0 $$ '$,! * '2 3.'$ "'4&-' *."3 *.*#4 * * -#& #)*-*'2!)*!.-*#+ *!"#$%& ' 5'#!" 6 789 %* 78-*#+ *9: 8-*#+ * 6 ;.# < 4

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

pro územní samosprávný celek obec Lánov IČ:

pro územní samosprávný celek obec Lánov IČ: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ AUDIT Aj D4N.E ~OW.:>Lf.XNi r:kor-.:dmick~ SWŽRY ~«O PODNIKATELE A NE2!SKOW fif.ktor Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543243 108 v.' ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMLOUVA o auditorských službách,

SMLOUVA o auditorských službách, SMLOUVA o auditorských službách, ve smyslu provedení auditorského ověření účetní závěrky a vykonání přezkumu hospodaření statutárního města Chomutova za období let 2012 2015, v rozsahu stanoveném zákonem

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region Příloha č. 2 závěrečného účtu Stříbrského regionu za rok 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

nám. Hilmarovo 13, Kopidlno

nám. Hilmarovo 13, Kopidlno ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

města Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou

města Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorského standardu

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

S00RP00M6VUX řiczs/z. /fťůys pí y -3. SMLOUVA o vykonání přezkoumání hospodaření. č.311/1/14

S00RP00M6VUX řiczs/z. /fťůys pí y -3. SMLOUVA o vykonání přezkoumání hospodaření. č.311/1/14 AUDIT Brno spol. s r.o. oprávnění Komory auditorů ČR i. 373, IČO: 26243709, DIČ: CZ26243709 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39891 S00RP00M6VUX řiczs/z. /fťůys

Více

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015 Ev. Č. 07/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více