VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ"

Transkript

1 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

2 Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost Charity Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, výroční zpráva je pro nás vždy výzvou pro bilancování a ohlédnutí se za uplynulým rokem. Přijměte proto pozvání a alespoň na stránkách této Výroční zprávy nahlédněte do naší činnosti. Rok 2010 pro nás byl rokem, kdy jsme se zaměřili na zlepšování naší služby. Učili jsme se více rozumět potřebám našich klientů, povedlo se nám i vylepšovat zázemí pro naše činnosti. Rok 2010 pro nás však byl především rokem přípravy na velkou změnu. Na základě rozhodnutí našeho zřizovatele, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, započaly intenzivní přípravy vedoucí ke sloučení tří původně samostatných charit Charity Valašská Bystřice, Farní charity Rožnov pod Radhoštěm a Charity Valašské Meziříčí. K tomuto sloučení došlo k Tím započala nová etapa charitního díla na území děkanátu Valašské Meziříčí. A také skončila jedna z velkých a pro nás, kteří jsme se na chodu jednotlivých charit podíleli, nezapomenutelných etap našeho života. Nové charitě přeji hodně sil do práce, která se žádnou organizační změnou nemění a která je pro nás stálou inspirací - chceme naše služby poskytovat s láskou po vzoru Krista, který stojí u zrodu myšlenky charitní služby všem potřebným. Děkuji Vám všem, kteří jste jakkoli přispěli k dobré práci Charity Valašské Meziříčí. Mgr. Zdislava Odstrčilová ředitelka Charity Valašské Meziříčí Vážení čtenáři této výroční zprávy, obracím se na Vás tímto krátkým textem jako předseda charitní rady naší charity. Jak mnoho z Vás ví, došlo k z rozhodnutí otce arcibiskupa Jana ke sloučení charit v našem děkanátu, a to Charity Valašské Meziříčí, Farní charity Rožnov pod Radhoštěm a Charity Valašská Bystřice. Nově vzniklá charita nese prozatím název Charita Valašské Meziříčí. Proces sloučení charit byl provázen mnoha neočekávanými událostmi a dodnes se s některými následky sloučení charita vyrovnává. Charitní dílo by však neměla žádná změna organizační struktury jakýmkoliv způsobem narušit. Nově vzniklá charita s 16 službami, více než 70 zaměstnanci a rozpočtem přes 26 milionů korun potřebuje Vaši podporu, a to v jakékoliv podobě. O tu Vás tímto prosím. Zejména o duchovní podporu skrze modlitbu. Nejen za celé charitní dílo, ale také za všechny zaměstnance nově vzniklé charity. Charita totiž skrze zaměstnance a jejich služby bližním vydává svědectví o lásce Kristově. Pamatujte proto na ně, prosím, ve svých modlitbách, aby i nadále svojí náročnou prací mohli šířit milosrdnou lásku všem potřebným. Mgr. Pavel Kotrady předseda charitní rady Charity Valašské Meziříčí

4 Veřejný závazek Charity Valašské Meziříčí Charita (latinsky caritas) v překladu znamená křesťanská láska k bližnímu a dobročinnost na základě této lásky prokazovaná nebo organizovaná. Motto Charity Valašské Meziříčí Podílíme se na přinášení naděje prostřednictvím našich služeb Proč tu jsme? Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. Pro koho tu jsme? Lidé v krizi, nouzi nebo v nepříznivé sociální situaci Rodiny ve složité životní situaci Lidé se zdravotním postižením Lidé s duševním onemocněním Senioři Příjemci humanitární a náhlé krizové pomoci Veřejnost Co je v naší práci důležité? Ochrana důstojnosti člověka Věříme, že každý člověk má neodejmutelnou důstojnost a hodnotu, která je podstatou člověka, stvořeného k Božímu obrazu (srovnej Gn 1,27). Vnímáme člověka v jeho celistvosti, jehož nedílnou součástí je oblast tělesná, psychická a duchovní. Chceme chránit lidský život od početí do smrti a kde je tento život ohrožen nouzí (ve všech oblastech), chceme jej doprovázet svou podporou. Hájíme zájmy těch, kteří jsou v ohrožení života, žijí na okraji společnosti nebo jsou přehlíženi. Usilujeme o to, aby se člověk stal aktérem svého rozvoje a změny a aby se nestal objektem našeho soucitu a pomoci. Cílem naší práce je proto podporovat člověka tak, aby si byl schopen pomoci sám a aby byl schopen rozhodovat sám o sobě. 4 výroční zpráva 2009

5 Kvalita Odborná kompetence je prvním a základním předpokladem, ale sama o sobě nestačí. Jedná se totiž o lidské bytosti, které vždy potřebují něco víc nežli pouze technicky správně prováděnou péči. Potřebují lidskost. Potřebují pozorné srdce. (Benedikt XVI, DCE čl. 31) Kvalita má svůj odborný, ekonomický a ekologický, ale i biblicko-teologický a etický rozměr. Proto chceme být organizací, kde jednotlivé činnosti vykonávají pracovníci s odpovídajícím vzděláním, kompetencemi a zkušenostmi, jejíchž způsob práce vychází z osvědčených metod. Sledujeme také nejnovější vývoj a trendy a tyto poznatky zapojujeme do naší práce. Chceme být organizací, v níž vytváříme prostředí pro rozvoj odbornosti jednotlivých pracovníků i jednotlivých činností. Kvalita naší práce je však především zaměřena na zdařilé vztahy a setkávání mezi lidmi. Zdařilé vztahy a setkávání předpokládají vzájemné uznání. Z tohoto základu může vyrůstat nezbytná důvěra. Usilujeme o to, aby pracovníci naší organizace byli nejen nositeli odborných dovedností a znalostí, ale i lidskosti. Činnost naší organizace je charakteristická svou otevřeností a transparentností, která pomáhá udržovat a posilovat důvěru sponzorů, spolupracovníků a příjemců pomoci; informace o činnosti jsou přístupné pro všechny zainteresované lidi. Solidarita Lidský život se rozvíjí v různorodých mezilidských vztazích v rodině, v zaměstnání, v sousedských vazbách, v politických společenstvích, v soužití různých názorových a zájmových skupin, kultur a náboženství. Naše organizace tuto pestrost přijímá a spolu se všemi lidmi dobré vůle chce budovat solidární soužití, v němž není místo pro předsudky a v němž je možno přispívat ke tvorbě všeobecného blaha. Při své činnosti naše organizace plně respektuje autonomii ostatních charitativních organizací, naše spolupráce s nimi je založena na vzájemné podpoře a partnerství. Chceme sdílet své zkušenosti se svými partnery a také čerpat ze společně dosažených úspěchů ve prospěch různě nezvýhodněných skupin. Život v důstojnosti pro všechny bez rozdílu je možný jen za předpokladu svobody, spravedlnosti a celosvětového míru a za předpokladu respektu vůči celému stvoření, proto se podílíme na pomoci i za hranicemi naší územní působnosti. Chceme být solidární i vůči budoucím generacím, a proto přijímáme závazek trvale udržitelného života a vytváření udržitelného světového řádu včetně zdravého a ekologického řádu pro budoucnost. 5

6 Společenství služby Věříme, že každý člověk má svůj osobní příběh s Bohem, ať už si je toho vědom nebo ne. Chceme být organizací, jejíž činnost je založena na vzájemném respektu a přijetí duchovní a životní cesty ostatních spolupracovníků, kde se vzájemně podporujeme ve službě potřebným i ve vlastní duchovní cestě, kde si vzájemně předáváme naději i v přicházejících těžkostech Jak toho chceme dosáhnout? Zajištění služeb tak, aby byly dlouhodobě udržitelné a kvalitní Prvořadým cílem naší organizace je poskytování kvalitních sociálních služeb. S platností zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách se ukázala ještě intenzivněji nutnost transformovat naše služby v návaznosti na krajské i místní plánování s důrazem na potřeby místní komunity i jednotlivců. Chceme se zaměřit se na stabilitu personálního zajištění a efektivitu služeb. Jednou z priorit je také vyřešení vhodných prostor pro jejich potřebný rozvoj. Posílení charitního cítění v církvi Závazkem každého křesťana je všeobecná diakonie. Bez ní nelze naplnit Kristovu výzvu vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi, což je poslání naší organizace. Profesionalizace naší charity znamenala pro mnohé farníky naplnění této výzvy i bez jejich osobní účasti. Naším cílem je změnit toto vnímání a vyzvat je k aktivnější spolupráci. Zvýšení příjmů z jiných, než státních zdrojů a snaha o stabilizaci veřejných finančních zdrojů Financování naší činnosti není žádným způsobem stabilně zajištěno. Proto chceme rozvinout i další činnosti, které nám zajistí jiné než veřejné finance. Z tohoto důvodu je nutné stále usilovat o změnu povědomí u veřejnosti a politiků na všech úrovních o sociálních službách. Výsledkem by měla být změna legislativy směrem k zajištění stability a spravedlivějšího financování sociálních služeb. 6 výroční zpráva 2009

7 Základní údaje o organizaci Charita Valašské Meziříčí je součástí Charity Česká republika, která je účelovým zařízením Římskokatolické církve pro službu všem potřebným bez rozdílu. Naše organizace je samostatná církevní právnická osoba (podle ustanovení kánonu 114 Kodexu kanonického práva a podle zák. 3/2002 Sb.). Zřizovatelem Charity Valašské Meziříčí je Arcibiskupství olomoucké. Charita Valašské Meziříčí organizačně spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc a řídí se jejími stanovami. Statutární zástupce ředitel je jmenovaný olomouckým arcibiskupem a jeho důležitá rozhodnutí jsou podmíněna souhlasem Charitní rady. Hospodaření charity je kontrolováno nezávislou Revizní komisí. Název organizace: Charita Valašské Meziříčí Sídlo: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí IČO: Právní forma: účelové zařízení římskokatolické církve (církevní právnická osoba) Vznik: Registrace u Ministerstva kultury: (č. 8/ /1996) Telefony: ředitelka koordinátor ředitelství (provozní oddělení) ekonomický úsek (ekonom, provozní a mzdová účetní, administrativní koordinátorka veřejných zakázek) Stránky na internetu: Konto: Česká spořitelna, a.s /0800 Statutární zástupce (ředitelka): Mgr. Zdislava Odstrčilová Charitní rada v roce 2010: Mgr. Pavel Kotrady (předseda charitní rady), Ing. Michal Perutka, Ing. Irena Gorejová, Ing.arch. Alena Vráželová, MUDr. Libuše Rohanová, Mgr. Rostislav Skýpala, Karel Kutálek Revizní komise v roce 2010: Ing. Jiří Lev, JUDr. Marie Pernická, Jaroslava Žilinská Územní působnost v roce 2010: Valašské Meziříčí, Krhová, Hrachovec, Podlesí, Poličná, Juřinka, Bynina, Lhotka u Choryně, Branky na Moravě, Jarcová, Oznice, Lešná, Mikulůvka, Lhotka nad Bečvou, Jasenice,Vysoká, Příluky, Mštěnovice, Choryně, Kelč, Loučka, Police, Němetice, Perná, Kunovice 7

8 Organizační struktura stav ke Ředitelka Charity Valašské Meziříčí Mgr. Zdislava Odstrčilová Úsek ředitelství Koordinátor ředitelství Mgr. Petr Liška Pomocná administrativní pracovnice Marcela Baletková Správce IT Marek Ševčík Správce www stránek Kateřina Jugová Úsek správy Vedoucí ekonomického a personálního úseku (úseku správy) Ing. Elena Stáňová Ekonom Ing. František Bažacký Provozní a mzdová účetní Blanka Gregorková Administrativní koordinátorka veřejných zákazech v rámci Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji Ing. Gabriela Galetková Úsek služeb pro rodinu v obtížné životní situaci Vedoucí úseku Bc. Naděžda Gilarová, DiS. 1. Azylový dům pro matky s dětmi Sociální pracovnice o Bc. Markéta Krhutová koordinátorka služby o Bc. Simona Babicová Sociální asistentky (animátorky) o Hana Mikušková o Petra Vávrová o Helena Kyšáková o Zuzana Chroustová o Ing. Ludmila Plevová o Mgr. Renata Václavková o Iveta Dolečková o Jana Kleinová o Darina Gilarová Vedoucí tématické skupiny Bc. Jana Sedlářová Údržbář Jan Gilar 2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASanky) Kateřina Sigmundová koordinátorka služby, terénní pracovnice Žaneta Čápová, DiS. sociální pracovnice 8 výroční zpráva 2009

9 Anna Pavelková terénní pracovnice Jana Hasalíková terénní pracovnice Mgr. Vendula Štěpánová sociální pracovnice Ivana Tolášová DiS. sociální pracovnice Bc. Kristýna Gilarová sociální pracovnice 3. Klub Zeferino Ing. Irena Ševčíková koordinátorka služby Kateřina Pechová pedagogická asistentka Anna Jelínková pracovník klubu Zeferino, metoda učení FIE 4. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bc. Hana Benčáková koordinátorka služby a sociální pracovnice Eva Hilská DiS. sociální pracovnice Bohuslav Ulrych vedení řezbářského kroužku Úsek služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením Vedoucí úseku Mgr. Radomír Petr 1. Centrum osobní asistence Mgr. Alena Holešovská koordinátorka služby a sociální pracovnice Osobní asistenti o Bohuslav Ulrych o Ivana Malušková o Zdeněk Perdoch o Helena Tvrdoňová o Marie Staňková o Sylvie Táborská 2. Centrum Amika Hana Zubíková, DiS. koordinátorka služby a sociální pracovnice Vladana Štěpková pracovnice v sociálních službách Monika Tuell DiS. sociální pracovnice 3. Charitní pečovatelská služba Kelč Iveta Minářová koordinátorka služby a pečovatelka Renáta Dohnalová pečovatelka Helena Tvrdoňová pečovatelka Pavla Müllerová roznos obědů 9

10 ÚSEK SLUŽEB PRO LIDI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Vedoucí úseku Hana Sulovská 1. Denní centrum Bc. Ivana Holubová, DiS. koordinátorka služby a sociální pracovnice Pavel Sadila kontaktní a terénní pracovník Bc. Jana Sedlářová kontaktní pracovnice 2. Noclehárna Pracovníci Noclehárny o Pavel Březovják koordinátor služby, animátor o Petr Kyselý animátor o Jiří Foltýn animátor o Zdeněk Perdoch animátor 3. Terénní program Mgr. Lucie Kettnerová koordinátorka služby a terénní sociální pracovnice Pavel Sadila kontaktní a terénní pracovník 4. Sociální rehabilitace Atta Hana Sulovská koordinátorka služby Ing. Martina Došková odborná konzultantka Ing. Radmila Táborská odborná konzultantka Bc. Lucie Krupová sociální pracovnice a odborná konzultantka 10 výroční zpráva 2009

11 ÚSEK SLUŽEB PRO RODINU V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI Název zařízení: Azylový dům pro matky s dětmi Adresa: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí Telefon: , , Provozní doba: nepřetržitá Vznik zařízení: rok 2000 Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: Pracovní tým: Bc. Naděžda Gilarová - vedoucí úseku služeb pro rodinu v obtížné životní situaci Bc. Markéta Krhutová - koordinátorka služby a sociální pracovnice Bc. Simona Rabicová - sociální pracovnice Helena Kyšáková - sociální asistentka - animátorka Petra Vávrová - sociální asistentka - animátorka Zuzana Chroustová - sociální asistentka - animátorka Hana Mikušková - sociální asistentka - animátorka Ing. Ludmila Plevová - sociální asistentka - animátorka Mgr. Renata Václavková - sociální asistentka - animátorka Jana Kleinová - sociální asistentka animátorka Darina Gilarová - sociální asistentka animátorka Iveta Dolečková - sociální asistentka animátorka 11

12 Poslání Posláním Azylového domu pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí je vytváření bezpečného prostředí, ve kterém podporujeme matky s dětmi a těhotné ženy ve vyřešení jejich problematické situace tak, aby mohly žít co nejdříve samostatné a nezávisle. Služba je poskytována na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne pod registračním číslem Zařízení má ode dne uděleno Krajským úřadem Zlínského kraje pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. Cíl ke klientům: 1. podporovat samostatnost a soběstačnost každého klienta 2. podporovat každého klienta v začlenění do společnosti k naší službě: 1. budovat stabilní tým na základě vzájemného respektu, podpory a rozvoje kompetencí a dovedností jednotlivých pracovníků 2. zvýšit kvalitu poskytované služby zlepšit spolupráci s organizacemi, jejichž činnost souvisí s poskytováním naší služby, zviditelnit službu laické i odborné veřejnosti k veřejnosti: 1. předcházet negativnímu vnímání cílové skupiny ze strany veřejnosti 2. podporovat solidaritu ve společnosti účast na komunitním plánování, tvorbě rozvojových plánů v sociální oblasti na různých úrovních územních celků apod. Cílová skupina matky starší 18 let s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy prožívající domácí násilí matky starší 18 let s nezaopatřenými dětmi nebo těhotné ženy potřebující podporu a vedení při naplňování své mateřské role a péči o domácnost matky starší 18 let s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy hledající východisko či pomoc z nucené prostituce matky starší 18 let s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy v krizové situaci spojené s akutní ztrátou bydlení 12 výroční zpráva 2009

13 Typy činností (služeb) 1) Základní sociální poradenství (např. o druhu sociálních služeb, o sociálních dávkách, možnosti nalezení bydlení) 2) Pomoc při zajištění stravy Tato činnost znamená vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy Uživatelům je v rámci zařízení poskytujícího sociální službu zajištěna kuchyňská linka s příslušným vybavením, kde si mohou samostatně připravit jak studené, tak teplé jídlo. Uživatelům je dle jejich individuálních potřeb poskytována také podpora pracovníků při přípravě stravy. Důraz je přitom kladen na osvojení návyků a dovedností nezbytných k samostatné přípravě stravy. (Ubytované ženy - matky mají ve svém bytě vybavenou kuchyňskou linku, kde si mohou samy připravovat jídlo. Pokud to ubytovaná matka potřebuje, poskytujeme i pomoc a podporu při přípravě stravy. Může se jednat buď o nácvik vaření, pečení nebo pomoc s plánováním vhodného jídelníčku zohledňujícího potřeby dětí i možnosti matky.) 3) Poskytnutí ubytování Tato činnost znamená ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok: Matky s dětmi jsou ubytovány v samostatném pokoji s kuchyňským koutem a koupelnou, která má buď sprchový kout nebo vanu, umyvadlo a toaletu. Pouze u dvou pokojů je koupelna společná. Pokoj pro matku a děti je vybaven nábytkem, lůžkovinami, ložním prádlem, nádobím a základními kuchyňskými elektrospotřebiči, jako je lednička, vařič a varná konvice. Součástí každého pokoje jsou i potřeby pro úklid. K zapůjčení nabízíme také pračku, žehličku, vysavač a další elektrospotřebiče. 4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Jedná se o zprostředkování možnosti kontaktů s rodinnými příslušníky, kontaktů na další služby, na pracovní i volnočasové aktivity. Také nabízíme podporu při plánování důležitých kroků, které vedou k řešení nepříznivé situace, hledání bydlení, popř. i doprovody klienta na úřady, k zaměstnavateli, k lékaři, do školy, apod. a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů a) Každý uživatel má nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb vytvořen individuální plán, který je pravidelně aktualizován a přehodnocován. b) Pracovníci zajišťují uživatelům pomoc a podporu při vyřizování osobních 13

14 dokladů, zajišťování finančního zabezpečení, bydlení, příp. pracovního uplatnění. b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek V azylovém domě umožňujeme matkám i jejich dětem navázat nebo dále rozvíjet své vztahy s rodinou a přáteli. Pro tento účel mohou u nás používat návštěvní místnost, ale i telefon a internet. Matkám i dětem nabízíme informace o běžných službách ve Valašském Meziříčí a okolí. Seznam služeb je dostupný v našem adresáři. Matkám poskytujeme také pomoc a podporu při řešení jejich problémů se zajištěním péče o děti, domácnost a finančního hospodaření rodiny, včetně nácviku těchto situací, popř. i doprovodů na různé instituce. Poskytujeme také poradenství a podporu při řešení problémů spojených s domácím násilím. Smyslem služby je vést matku k zodpovědnému rodičovskému chování. V akutních situacích poskytujeme i poradenství v oblasti zákona o rodině, v oblasti řešení dluhů a krizovou intervenci 5) Kromě těchto činností nabízíme matkám také účast na tématické skupině řešící problémy vzájemných vztahů mezi matkami spojené s dlouhodobým pobytem v zařízení. Statistika V roce 2010 byla poskytována služba 35 matkám a 66 dětem. Akce ve službě Ve službě organizujeme ve spolupráci s ubytovanými matkami akce pro ně a jejich děti jako je maškarní karneval, Mikulášská besídka, rozloučení s prázdninami, apod. Již pátým rokem nám pomáhají dobrovolníci z dobrovolnického centra ADRA, kteří se o letních prázdninách intenzivně věnují práci s dětmi. Také máme několik stálých celoročních dobrovolníků. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 14 výroční zpráva 2009

15 ÚSEK SLUŽEB PRO RODINU V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI SASanky - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) Adresa: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí Telefon: , , Provozní doba: Terénní službu poskytujeme v pracovny dny, vždy po osobní domluvě v rozmezí od 7:00 do 18:00 hod. Vznik zařízení: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi roce 2007 se začaly transformovat z charitního zařízení Zeferino (to existuje od roku 1999). V takové podobě jaké jsou dnes existují SAS pro rodiny s dětmi od září Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: Pracovní tým: Bc. Naděžda Gilarová - vedoucí úseku služeb pro rodinu v obtížné životní situaci Mgr. Kateřina Sigmundová - koordinátorka služby a terénní pracovnice Mgr. Vendula Štěpánová - sociální pracovnice Bc. Markéta Dřímalová - sociální pracovnice Žaneta Čápová DiS. - sociální pracovnice Bc. Markéta Dřímalová - sociální pracovnice Ivana Tolášová DiS. - sociální pracovnice Bc. Kristýna Gilarová - sociální pracovnice Jana Hasalíková DiS. - terénní pracovnice Anna Pavelková - terénní pracovnice 15

16 Poslání Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Charity Valašské Meziříčí je aktivizace rodin s nezaopatřenými dětmi, v situaci, kdy není v možnostech, schopnostech, dovednostech a postojích rodiny samostatně plnit své základní funkce. Smyslem naší služby je podpora a vedení jednotlivých členů při obnově těchto funkcí. Své služby poskytujeme v domácím prostředí rodiny v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny. Základní funkce rodiny: 1. Vytváření zdravých citových vztahů mezi rodiči a dětmi (vzájemný pocit lásky, bezpečí, jistoty, přijetí a vzájemného respektu) 2. Vytváření bezpečného prostředí pro zdravý rozvoj všech členů rodiny (otevřenost a respekt, přiměřená kontrola dětí, nastavovaní hranic, neagresivní prostředí, vnímání každého dítěte jako jedince, vnímání a respektování potřeb odpovídající danému věku dítěte a pod) 3. Vytváření prostoru pro výchovu a vzdělávání dětí (vedení dítěte k hodnotám a normám společenského chování, učení společenskému chování, podpora a vytváření prostoru pro zájmové aktivity odpovídající věku dítěte a běžně dostupným možnostem, kamarádi, zacházení s komunikačními prostředky, vhodný výchovný přístup rodičů k dítěti, společné trávení volného času rodičů a dětí) 4. Zabezpečení životních potřeb všech členů rodiny (oblečení adekvátní době a věku, vybavené prostory pro bydlení, hygiena, školské pomůcky, lékařská péče) Cíl Cílem služby je rodina, která je v daném prostředí a sociální pozici: 1. sama schopná účelně hospodařit s přijatými prostředky 2. zabezpečit pravidelnou školní (předškolní) docházku a vhodné prostředí pro studium 3. zabezpečit vhodné prostředí pro zdravý vývoj dětí 4. umí využívat příležitostí a obecných institucí k dobru svého růstu a uplatnění svých členů v daném společenském prostředí 5. dokáže udržet svou situaci na úrovni neohrožující bezpečí a zdravý vývoj všech svých členů Cílová skupina Cílovou skupinu SAS tvoří: - Rodiny s dětmi maximálně do ukončení jejich středoškolského studia žijící v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, které potřebují podporu při obnově svých základních funkcí. 16 výroční zpráva 2009

17 - Rodiny s dětmi maximálně do ukončení středoškolského studia žijící v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, které usilují o navrácení dětí z ústavní výchovy a potřebují podporu při obnově svých základních funkcí Typy činností (služeb) Nabízíme tyto služby: 1. Poskytování základního sociálního poradenství (např. o druhu sociálních služeb, o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o bydlení) 2. Výchovné, vzdělávání a aktivizační činnosti a) Pracovně výchovná činnost s dětmi (např. podpora zapojení dětí do domácích prací) b) Pracovně výchovná činnost s dospělými (např. podpora a nácvik rodičovského chování, společná činnost dětí a rodičů, vedení hospodaření, udržování domácnosti, vedení k pravidelné zdravotnické péči o sebe a děti, k hygienickým návykům, podpora a nácvik schopností a dovedností v jednání na úřadech a školách) c) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních činností a dovedností dítěte (např. nácvik rodičů při přípravě dětí do školy, rozvoj grafomotoriky dětí pomocí pracovních listů,vedení k zásadám slušného chování) d) Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (např. vedení rodičů k vytváření denního režimu dětí, vedení k pravidelné docházce do školy a školky, vedení k zajištění klidného prostředí dítěte pro přípravu do školy) e) Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např. motivace rodičů k návštěvám dětí do kroužků, včetně doprovodů, motivace k využívání možností dostupného doučování) 3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. zkontaktování na odborníky, jiné organizace a instituce, doprovody rodičů) 4. Sociálně terapeutické činnosti (např. posilování vlastní hodnoty, hledání vnitřních a vnějších zdrojů při řešení nepříznivé situace, podpora k přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí, vedení ke společenským hodnotám, budování / upevňování vlastních hranic) 5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí a) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. doprovod při vyřizování dávek, k jednání na úřadech, k lékaři, vyřizování dokladů) 17

18 b) Pomoc při obnovení nebo upevňování rodinných kontaktů, společenských kontaktů, motivace k zapojení blízké rodiny do řešení situace Statistika Za rok 2010 jsme poskytovali službu 62 rodinám. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 18 výroční zpráva 2009

19 ÚSEK SLUŽEB PRO RODINU V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI KLUB ZEFERINO Adresa: Masarykova 291, Valašské Meziříčí Telefon: Vznik zařízení: rok 1999 Pracovní tým: Bc. Naděžda Gilarová - vedoucí úseku služeb pro rodinu v obtížné životní situaci Ing. Irena Ševčíková - koordinátorka Klubu Zeferino Kateřina Pechová - pedagogická asistentka Anna Jelínková - odborná pracovnice učební metody FIE (od ) Poslání Nabídnout romským dětem a dětem z rodin v nepříznivé sociální situaci možnosti, které jim pomohou být rovnocennými partnery dětí z většinové společnosti a povedou je k smysluplnému využívání volného času a k harmonizaci jejich osobnosti. Poskytované služby a jejich cíle 1. Doučování a) pomoci dětem v učení, aby v průběhu studia zvládaly látku probíranou ve škole 19

20 b) motivovat je k pravidelné školní docházce, k dokončení úplného základního vzdělání a k následnému studiu 2. Kroužky a) podpořit různorodou činností harmonický rozvoj osobnosti dítěte b) nabídnout dětem hodnotné možnosti trávení volného času c) nabídnout způsoby a možnosti, jak mohou děti rozvinout své schopnosti a dovednosti, vlohy a talenty (obdarování) d) zprostředkovat dětem kontakt se společenským a kulturním prostředím 3. Terénní práce a) informovat rodiče o chystaných akcích b) vzájemně se s rodiči informovat a domluvit na způsobu naplňování potřeb jejich dětí v souvislosti s nabídkou služeb klubu c) motivovat rodiče k zájmu o vzdělávání jejich dětí 4. Předškolní příprava a) nabídnout předškolním dětem možnost klidné, systematické a cílené přípravy na zápis a vstup do ZŠ b) podpořit v domácím prostředí předškolní děti i jejich maminky k soustavné práci na vzdělávání dětí ukázat dětem i maminkám prostředky a způsoby učení a her, které by mohly využívat Cílová skupina a) Děti z romských rodin a rodin v nepříznivé sociální situaci ve věku 4-6 let (předškolní věk) a jejich rodiče. b) Děti z romských rodin a rodin v nepříznivé sociální situaci ve věku 6-15 let (školní věk). Pravidelné aktivity 1x týdně kroužek malých - Zeferino 1x týdně kroužek velkých - Sára 1x týdně kroužek PC 4x týdně cílené doučování a pomoc při zpracovávání domácích úkolů V 1.pol.roku 2010 také příprava předškolních dětí v rodinách Ve 2.pol. roku 2010 polední klub Poledníček možný výběr aktivit (od 11:30 do 13:30), kroužek metody FIE podle tříd (1.-5.) každá třída 1x týdně. Statistika Za rok 2010 jsme měli celkem 2985 kontaktů s dětmi v kroužcích, doučování, předškolní přípravě a poledním klubu, z toho v kroužku metody FIE bylo135 kontaktů. Celkem se aktivit roku 2010 účastnilo 39 dětí. 20 výroční zpráva 2009

21 Dobrovolníci V celém roce 2010 u nás pomáhalo 11 dobrovolníků: Jiří Dřímal, Lenka Kaclerová, Lucie Hodulová, Silvie Maňáková, Gabriela Krajíčková, Eva Meixnerová, Hana Benčáková, Veronika Majerová, Petra Ondřejová, Lucie Dunová a Xenie Šándorová. Podíleli se zejména na doučování mladších i starších školních dětí, asistovali v kroužcích a při jednorázových akcích a výletech s dětmi. Celkem odpracovali 429 hodin. Projekty Projekt Most mezi dítětem a školou byl realizován z finančních prostředků na neinvestiční dotace státního rozpočtu České republiky v rámci programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků poskytovaných Úřadem vlády ČR. V rámci dotačního programu MŠMT - Na podporu integrace romské komunity - jsme projekt spolufinancovali od září do prosince Tuto podporu jsme dostali zejména na rozjezd nové Metody instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, kterou jsme chtěli podpořit děti v růstu jejich vnímavosti a schopnosti promýšlení a hledání strategií k řešení úkolů na ně kladených ve škole i v životě. Dále byl projekt dotován z finančních prostředků Zlínského kraje na podporu integrace romské komunity, z prostředků Veřejné podpory Města Valašské Meziříčí, společnosti Bonver a drobných sponzorů. Akce V roce 2010 jsme se účastnili karnevalu v Domečku, uspořádali jsme i karneval vlastní, s hudbou a písněmi dětí z pěveckého kroužku Ivana Kandráče. Oslavili jsme společně s centrem Avarde Mezinárodní den Romů a k tomuto dni jsme uspořádali děkovnou bohoslužbu v kostele Nanebevzetí Panny Marie se zpěvy dětí a svědectvími Romů o jejich životě. Prožili jsme s dětmi přípravu na Den matek a zúčastnili se akce Rozloučení se školním rokem, které pořádala ZŠ Masarykova na svém hřišti. S dětmi jsme o prázdninách strávili 2 dny nocováním na srubu, vařením, hrami v přírodě a výpravou do lesa. V srpnu se pak konala nezapomenutelná ekumenická bohoslužba v kapli v Poličné při příležitosti svátku blahoslaveného Zeferina, které se účastnili i zástupci romské komunity a sboru Apoštolské církve ze Vsetína. Na tradiční prázdninový výlet jsme se vypravili do blízkého Štramberka, kde jsme po procházce naučnou stezkou někteří vylezli na Trúbu, zatímco jiní se rozhodli navštívit místní aqua-terárium. 21

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Působnost Charity Valašské Meziříčí Úvodní slovo Vážení přátelé, výroční zpráva je pro nás

Více

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí: Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro lidi se zdravotním postižením, která je zaměřena na získávání, trénink a rozvoj osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít a fungovat

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Nízkoprahové denní centrum NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Denní centrum, ul. Zámecká 1, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí FORMULÁŘ

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Popis realizace poskytované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Tento dokument je soubor informací o této sociální službě. Další informace je možno poskytnout a dotazy zodpovědět telefonicky,

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

DĚKUJEME! Službou Pokud se rozhodnete pomoci nám službou (malování, stavební práce, sekání trávy,...), pak vám vystavíme darovací smlouvu.

DĚKUJEME! Službou Pokud se rozhodnete pomoci nám službou (malování, stavební práce, sekání trávy,...), pak vám vystavíme darovací smlouvu. číslo účtu: 1766921369/0800 Můžete nás podpořit Hmotným darem Pokud se rozhodnete věnovat nám jakékoli hmotné dary (věci, zboží, nábytek...), pak vám vystavíme darovací smlouvu. Budete - li tedy darovací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

INFORMACE O ORGANIZACI

INFORMACE O ORGANIZACI se zvukem INFORMACE O ORGANIZACI IČ: 26594544 Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T. G. Masaryka 100 261 01 Příbram I Kontaktní osoba: ředitelka Radka Jarolímová, DiS. Tel/fax:

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Centrum denních služeb Města Úpice

Centrum denních služeb Města Úpice Centrum denních služeb Města Úpice Národní 1109, 542 32 Úpice IČ: 00278386 mobil: 730 890 643 e-mail: hofmanova@upice.cz 1 POPIS REALIZACE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Identifikátor služby - Zřizovatelem Centra

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více