VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ"

Transkript

1 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

2 Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost Charity Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, výroční zpráva je pro nás vždy výzvou pro bilancování a ohlédnutí se za uplynulým rokem. Přijměte proto pozvání a alespoň na stránkách této Výroční zprávy nahlédněte do naší činnosti. Rok 2010 pro nás byl rokem, kdy jsme se zaměřili na zlepšování naší služby. Učili jsme se více rozumět potřebám našich klientů, povedlo se nám i vylepšovat zázemí pro naše činnosti. Rok 2010 pro nás však byl především rokem přípravy na velkou změnu. Na základě rozhodnutí našeho zřizovatele, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, započaly intenzivní přípravy vedoucí ke sloučení tří původně samostatných charit Charity Valašská Bystřice, Farní charity Rožnov pod Radhoštěm a Charity Valašské Meziříčí. K tomuto sloučení došlo k Tím započala nová etapa charitního díla na území děkanátu Valašské Meziříčí. A také skončila jedna z velkých a pro nás, kteří jsme se na chodu jednotlivých charit podíleli, nezapomenutelných etap našeho života. Nové charitě přeji hodně sil do práce, která se žádnou organizační změnou nemění a která je pro nás stálou inspirací - chceme naše služby poskytovat s láskou po vzoru Krista, který stojí u zrodu myšlenky charitní služby všem potřebným. Děkuji Vám všem, kteří jste jakkoli přispěli k dobré práci Charity Valašské Meziříčí. Mgr. Zdislava Odstrčilová ředitelka Charity Valašské Meziříčí Vážení čtenáři této výroční zprávy, obracím se na Vás tímto krátkým textem jako předseda charitní rady naší charity. Jak mnoho z Vás ví, došlo k z rozhodnutí otce arcibiskupa Jana ke sloučení charit v našem děkanátu, a to Charity Valašské Meziříčí, Farní charity Rožnov pod Radhoštěm a Charity Valašská Bystřice. Nově vzniklá charita nese prozatím název Charita Valašské Meziříčí. Proces sloučení charit byl provázen mnoha neočekávanými událostmi a dodnes se s některými následky sloučení charita vyrovnává. Charitní dílo by však neměla žádná změna organizační struktury jakýmkoliv způsobem narušit. Nově vzniklá charita s 16 službami, více než 70 zaměstnanci a rozpočtem přes 26 milionů korun potřebuje Vaši podporu, a to v jakékoliv podobě. O tu Vás tímto prosím. Zejména o duchovní podporu skrze modlitbu. Nejen za celé charitní dílo, ale také za všechny zaměstnance nově vzniklé charity. Charita totiž skrze zaměstnance a jejich služby bližním vydává svědectví o lásce Kristově. Pamatujte proto na ně, prosím, ve svých modlitbách, aby i nadále svojí náročnou prací mohli šířit milosrdnou lásku všem potřebným. Mgr. Pavel Kotrady předseda charitní rady Charity Valašské Meziříčí

4 Veřejný závazek Charity Valašské Meziříčí Charita (latinsky caritas) v překladu znamená křesťanská láska k bližnímu a dobročinnost na základě této lásky prokazovaná nebo organizovaná. Motto Charity Valašské Meziříčí Podílíme se na přinášení naděje prostřednictvím našich služeb Proč tu jsme? Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. Pro koho tu jsme? Lidé v krizi, nouzi nebo v nepříznivé sociální situaci Rodiny ve složité životní situaci Lidé se zdravotním postižením Lidé s duševním onemocněním Senioři Příjemci humanitární a náhlé krizové pomoci Veřejnost Co je v naší práci důležité? Ochrana důstojnosti člověka Věříme, že každý člověk má neodejmutelnou důstojnost a hodnotu, která je podstatou člověka, stvořeného k Božímu obrazu (srovnej Gn 1,27). Vnímáme člověka v jeho celistvosti, jehož nedílnou součástí je oblast tělesná, psychická a duchovní. Chceme chránit lidský život od početí do smrti a kde je tento život ohrožen nouzí (ve všech oblastech), chceme jej doprovázet svou podporou. Hájíme zájmy těch, kteří jsou v ohrožení života, žijí na okraji společnosti nebo jsou přehlíženi. Usilujeme o to, aby se člověk stal aktérem svého rozvoje a změny a aby se nestal objektem našeho soucitu a pomoci. Cílem naší práce je proto podporovat člověka tak, aby si byl schopen pomoci sám a aby byl schopen rozhodovat sám o sobě. 4 výroční zpráva 2009

5 Kvalita Odborná kompetence je prvním a základním předpokladem, ale sama o sobě nestačí. Jedná se totiž o lidské bytosti, které vždy potřebují něco víc nežli pouze technicky správně prováděnou péči. Potřebují lidskost. Potřebují pozorné srdce. (Benedikt XVI, DCE čl. 31) Kvalita má svůj odborný, ekonomický a ekologický, ale i biblicko-teologický a etický rozměr. Proto chceme být organizací, kde jednotlivé činnosti vykonávají pracovníci s odpovídajícím vzděláním, kompetencemi a zkušenostmi, jejíchž způsob práce vychází z osvědčených metod. Sledujeme také nejnovější vývoj a trendy a tyto poznatky zapojujeme do naší práce. Chceme být organizací, v níž vytváříme prostředí pro rozvoj odbornosti jednotlivých pracovníků i jednotlivých činností. Kvalita naší práce je však především zaměřena na zdařilé vztahy a setkávání mezi lidmi. Zdařilé vztahy a setkávání předpokládají vzájemné uznání. Z tohoto základu může vyrůstat nezbytná důvěra. Usilujeme o to, aby pracovníci naší organizace byli nejen nositeli odborných dovedností a znalostí, ale i lidskosti. Činnost naší organizace je charakteristická svou otevřeností a transparentností, která pomáhá udržovat a posilovat důvěru sponzorů, spolupracovníků a příjemců pomoci; informace o činnosti jsou přístupné pro všechny zainteresované lidi. Solidarita Lidský život se rozvíjí v různorodých mezilidských vztazích v rodině, v zaměstnání, v sousedských vazbách, v politických společenstvích, v soužití různých názorových a zájmových skupin, kultur a náboženství. Naše organizace tuto pestrost přijímá a spolu se všemi lidmi dobré vůle chce budovat solidární soužití, v němž není místo pro předsudky a v němž je možno přispívat ke tvorbě všeobecného blaha. Při své činnosti naše organizace plně respektuje autonomii ostatních charitativních organizací, naše spolupráce s nimi je založena na vzájemné podpoře a partnerství. Chceme sdílet své zkušenosti se svými partnery a také čerpat ze společně dosažených úspěchů ve prospěch různě nezvýhodněných skupin. Život v důstojnosti pro všechny bez rozdílu je možný jen za předpokladu svobody, spravedlnosti a celosvětového míru a za předpokladu respektu vůči celému stvoření, proto se podílíme na pomoci i za hranicemi naší územní působnosti. Chceme být solidární i vůči budoucím generacím, a proto přijímáme závazek trvale udržitelného života a vytváření udržitelného světového řádu včetně zdravého a ekologického řádu pro budoucnost. 5

6 Společenství služby Věříme, že každý člověk má svůj osobní příběh s Bohem, ať už si je toho vědom nebo ne. Chceme být organizací, jejíž činnost je založena na vzájemném respektu a přijetí duchovní a životní cesty ostatních spolupracovníků, kde se vzájemně podporujeme ve službě potřebným i ve vlastní duchovní cestě, kde si vzájemně předáváme naději i v přicházejících těžkostech Jak toho chceme dosáhnout? Zajištění služeb tak, aby byly dlouhodobě udržitelné a kvalitní Prvořadým cílem naší organizace je poskytování kvalitních sociálních služeb. S platností zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách se ukázala ještě intenzivněji nutnost transformovat naše služby v návaznosti na krajské i místní plánování s důrazem na potřeby místní komunity i jednotlivců. Chceme se zaměřit se na stabilitu personálního zajištění a efektivitu služeb. Jednou z priorit je také vyřešení vhodných prostor pro jejich potřebný rozvoj. Posílení charitního cítění v církvi Závazkem každého křesťana je všeobecná diakonie. Bez ní nelze naplnit Kristovu výzvu vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi, což je poslání naší organizace. Profesionalizace naší charity znamenala pro mnohé farníky naplnění této výzvy i bez jejich osobní účasti. Naším cílem je změnit toto vnímání a vyzvat je k aktivnější spolupráci. Zvýšení příjmů z jiných, než státních zdrojů a snaha o stabilizaci veřejných finančních zdrojů Financování naší činnosti není žádným způsobem stabilně zajištěno. Proto chceme rozvinout i další činnosti, které nám zajistí jiné než veřejné finance. Z tohoto důvodu je nutné stále usilovat o změnu povědomí u veřejnosti a politiků na všech úrovních o sociálních službách. Výsledkem by měla být změna legislativy směrem k zajištění stability a spravedlivějšího financování sociálních služeb. 6 výroční zpráva 2009

7 Základní údaje o organizaci Charita Valašské Meziříčí je součástí Charity Česká republika, která je účelovým zařízením Římskokatolické církve pro službu všem potřebným bez rozdílu. Naše organizace je samostatná církevní právnická osoba (podle ustanovení kánonu 114 Kodexu kanonického práva a podle zák. 3/2002 Sb.). Zřizovatelem Charity Valašské Meziříčí je Arcibiskupství olomoucké. Charita Valašské Meziříčí organizačně spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc a řídí se jejími stanovami. Statutární zástupce ředitel je jmenovaný olomouckým arcibiskupem a jeho důležitá rozhodnutí jsou podmíněna souhlasem Charitní rady. Hospodaření charity je kontrolováno nezávislou Revizní komisí. Název organizace: Charita Valašské Meziříčí Sídlo: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí IČO: Právní forma: účelové zařízení římskokatolické církve (církevní právnická osoba) Vznik: Registrace u Ministerstva kultury: (č. 8/ /1996) Telefony: ředitelka koordinátor ředitelství (provozní oddělení) ekonomický úsek (ekonom, provozní a mzdová účetní, administrativní koordinátorka veřejných zakázek) Stránky na internetu: Konto: Česká spořitelna, a.s /0800 Statutární zástupce (ředitelka): Mgr. Zdislava Odstrčilová Charitní rada v roce 2010: Mgr. Pavel Kotrady (předseda charitní rady), Ing. Michal Perutka, Ing. Irena Gorejová, Ing.arch. Alena Vráželová, MUDr. Libuše Rohanová, Mgr. Rostislav Skýpala, Karel Kutálek Revizní komise v roce 2010: Ing. Jiří Lev, JUDr. Marie Pernická, Jaroslava Žilinská Územní působnost v roce 2010: Valašské Meziříčí, Krhová, Hrachovec, Podlesí, Poličná, Juřinka, Bynina, Lhotka u Choryně, Branky na Moravě, Jarcová, Oznice, Lešná, Mikulůvka, Lhotka nad Bečvou, Jasenice,Vysoká, Příluky, Mštěnovice, Choryně, Kelč, Loučka, Police, Němetice, Perná, Kunovice 7

8 Organizační struktura stav ke Ředitelka Charity Valašské Meziříčí Mgr. Zdislava Odstrčilová Úsek ředitelství Koordinátor ředitelství Mgr. Petr Liška Pomocná administrativní pracovnice Marcela Baletková Správce IT Marek Ševčík Správce www stránek Kateřina Jugová Úsek správy Vedoucí ekonomického a personálního úseku (úseku správy) Ing. Elena Stáňová Ekonom Ing. František Bažacký Provozní a mzdová účetní Blanka Gregorková Administrativní koordinátorka veřejných zákazech v rámci Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji Ing. Gabriela Galetková Úsek služeb pro rodinu v obtížné životní situaci Vedoucí úseku Bc. Naděžda Gilarová, DiS. 1. Azylový dům pro matky s dětmi Sociální pracovnice o Bc. Markéta Krhutová koordinátorka služby o Bc. Simona Babicová Sociální asistentky (animátorky) o Hana Mikušková o Petra Vávrová o Helena Kyšáková o Zuzana Chroustová o Ing. Ludmila Plevová o Mgr. Renata Václavková o Iveta Dolečková o Jana Kleinová o Darina Gilarová Vedoucí tématické skupiny Bc. Jana Sedlářová Údržbář Jan Gilar 2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASanky) Kateřina Sigmundová koordinátorka služby, terénní pracovnice Žaneta Čápová, DiS. sociální pracovnice 8 výroční zpráva 2009

9 Anna Pavelková terénní pracovnice Jana Hasalíková terénní pracovnice Mgr. Vendula Štěpánová sociální pracovnice Ivana Tolášová DiS. sociální pracovnice Bc. Kristýna Gilarová sociální pracovnice 3. Klub Zeferino Ing. Irena Ševčíková koordinátorka služby Kateřina Pechová pedagogická asistentka Anna Jelínková pracovník klubu Zeferino, metoda učení FIE 4. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bc. Hana Benčáková koordinátorka služby a sociální pracovnice Eva Hilská DiS. sociální pracovnice Bohuslav Ulrych vedení řezbářského kroužku Úsek služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením Vedoucí úseku Mgr. Radomír Petr 1. Centrum osobní asistence Mgr. Alena Holešovská koordinátorka služby a sociální pracovnice Osobní asistenti o Bohuslav Ulrych o Ivana Malušková o Zdeněk Perdoch o Helena Tvrdoňová o Marie Staňková o Sylvie Táborská 2. Centrum Amika Hana Zubíková, DiS. koordinátorka služby a sociální pracovnice Vladana Štěpková pracovnice v sociálních službách Monika Tuell DiS. sociální pracovnice 3. Charitní pečovatelská služba Kelč Iveta Minářová koordinátorka služby a pečovatelka Renáta Dohnalová pečovatelka Helena Tvrdoňová pečovatelka Pavla Müllerová roznos obědů 9

10 ÚSEK SLUŽEB PRO LIDI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Vedoucí úseku Hana Sulovská 1. Denní centrum Bc. Ivana Holubová, DiS. koordinátorka služby a sociální pracovnice Pavel Sadila kontaktní a terénní pracovník Bc. Jana Sedlářová kontaktní pracovnice 2. Noclehárna Pracovníci Noclehárny o Pavel Březovják koordinátor služby, animátor o Petr Kyselý animátor o Jiří Foltýn animátor o Zdeněk Perdoch animátor 3. Terénní program Mgr. Lucie Kettnerová koordinátorka služby a terénní sociální pracovnice Pavel Sadila kontaktní a terénní pracovník 4. Sociální rehabilitace Atta Hana Sulovská koordinátorka služby Ing. Martina Došková odborná konzultantka Ing. Radmila Táborská odborná konzultantka Bc. Lucie Krupová sociální pracovnice a odborná konzultantka 10 výroční zpráva 2009

11 ÚSEK SLUŽEB PRO RODINU V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI Název zařízení: Azylový dům pro matky s dětmi Adresa: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí Telefon: , , Provozní doba: nepřetržitá Vznik zařízení: rok 2000 Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: Pracovní tým: Bc. Naděžda Gilarová - vedoucí úseku služeb pro rodinu v obtížné životní situaci Bc. Markéta Krhutová - koordinátorka služby a sociální pracovnice Bc. Simona Rabicová - sociální pracovnice Helena Kyšáková - sociální asistentka - animátorka Petra Vávrová - sociální asistentka - animátorka Zuzana Chroustová - sociální asistentka - animátorka Hana Mikušková - sociální asistentka - animátorka Ing. Ludmila Plevová - sociální asistentka - animátorka Mgr. Renata Václavková - sociální asistentka - animátorka Jana Kleinová - sociální asistentka animátorka Darina Gilarová - sociální asistentka animátorka Iveta Dolečková - sociální asistentka animátorka 11

12 Poslání Posláním Azylového domu pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí je vytváření bezpečného prostředí, ve kterém podporujeme matky s dětmi a těhotné ženy ve vyřešení jejich problematické situace tak, aby mohly žít co nejdříve samostatné a nezávisle. Služba je poskytována na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne pod registračním číslem Zařízení má ode dne uděleno Krajským úřadem Zlínského kraje pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. Cíl ke klientům: 1. podporovat samostatnost a soběstačnost každého klienta 2. podporovat každého klienta v začlenění do společnosti k naší službě: 1. budovat stabilní tým na základě vzájemného respektu, podpory a rozvoje kompetencí a dovedností jednotlivých pracovníků 2. zvýšit kvalitu poskytované služby zlepšit spolupráci s organizacemi, jejichž činnost souvisí s poskytováním naší služby, zviditelnit službu laické i odborné veřejnosti k veřejnosti: 1. předcházet negativnímu vnímání cílové skupiny ze strany veřejnosti 2. podporovat solidaritu ve společnosti účast na komunitním plánování, tvorbě rozvojových plánů v sociální oblasti na různých úrovních územních celků apod. Cílová skupina matky starší 18 let s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy prožívající domácí násilí matky starší 18 let s nezaopatřenými dětmi nebo těhotné ženy potřebující podporu a vedení při naplňování své mateřské role a péči o domácnost matky starší 18 let s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy hledající východisko či pomoc z nucené prostituce matky starší 18 let s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy v krizové situaci spojené s akutní ztrátou bydlení 12 výroční zpráva 2009

13 Typy činností (služeb) 1) Základní sociální poradenství (např. o druhu sociálních služeb, o sociálních dávkách, možnosti nalezení bydlení) 2) Pomoc při zajištění stravy Tato činnost znamená vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy Uživatelům je v rámci zařízení poskytujícího sociální službu zajištěna kuchyňská linka s příslušným vybavením, kde si mohou samostatně připravit jak studené, tak teplé jídlo. Uživatelům je dle jejich individuálních potřeb poskytována také podpora pracovníků při přípravě stravy. Důraz je přitom kladen na osvojení návyků a dovedností nezbytných k samostatné přípravě stravy. (Ubytované ženy - matky mají ve svém bytě vybavenou kuchyňskou linku, kde si mohou samy připravovat jídlo. Pokud to ubytovaná matka potřebuje, poskytujeme i pomoc a podporu při přípravě stravy. Může se jednat buď o nácvik vaření, pečení nebo pomoc s plánováním vhodného jídelníčku zohledňujícího potřeby dětí i možnosti matky.) 3) Poskytnutí ubytování Tato činnost znamená ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok: Matky s dětmi jsou ubytovány v samostatném pokoji s kuchyňským koutem a koupelnou, která má buď sprchový kout nebo vanu, umyvadlo a toaletu. Pouze u dvou pokojů je koupelna společná. Pokoj pro matku a děti je vybaven nábytkem, lůžkovinami, ložním prádlem, nádobím a základními kuchyňskými elektrospotřebiči, jako je lednička, vařič a varná konvice. Součástí každého pokoje jsou i potřeby pro úklid. K zapůjčení nabízíme také pračku, žehličku, vysavač a další elektrospotřebiče. 4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Jedná se o zprostředkování možnosti kontaktů s rodinnými příslušníky, kontaktů na další služby, na pracovní i volnočasové aktivity. Také nabízíme podporu při plánování důležitých kroků, které vedou k řešení nepříznivé situace, hledání bydlení, popř. i doprovody klienta na úřady, k zaměstnavateli, k lékaři, do školy, apod. a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů a) Každý uživatel má nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb vytvořen individuální plán, který je pravidelně aktualizován a přehodnocován. b) Pracovníci zajišťují uživatelům pomoc a podporu při vyřizování osobních 13

14 dokladů, zajišťování finančního zabezpečení, bydlení, příp. pracovního uplatnění. b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek V azylovém domě umožňujeme matkám i jejich dětem navázat nebo dále rozvíjet své vztahy s rodinou a přáteli. Pro tento účel mohou u nás používat návštěvní místnost, ale i telefon a internet. Matkám i dětem nabízíme informace o běžných službách ve Valašském Meziříčí a okolí. Seznam služeb je dostupný v našem adresáři. Matkám poskytujeme také pomoc a podporu při řešení jejich problémů se zajištěním péče o děti, domácnost a finančního hospodaření rodiny, včetně nácviku těchto situací, popř. i doprovodů na různé instituce. Poskytujeme také poradenství a podporu při řešení problémů spojených s domácím násilím. Smyslem služby je vést matku k zodpovědnému rodičovskému chování. V akutních situacích poskytujeme i poradenství v oblasti zákona o rodině, v oblasti řešení dluhů a krizovou intervenci 5) Kromě těchto činností nabízíme matkám také účast na tématické skupině řešící problémy vzájemných vztahů mezi matkami spojené s dlouhodobým pobytem v zařízení. Statistika V roce 2010 byla poskytována služba 35 matkám a 66 dětem. Akce ve službě Ve službě organizujeme ve spolupráci s ubytovanými matkami akce pro ně a jejich děti jako je maškarní karneval, Mikulášská besídka, rozloučení s prázdninami, apod. Již pátým rokem nám pomáhají dobrovolníci z dobrovolnického centra ADRA, kteří se o letních prázdninách intenzivně věnují práci s dětmi. Také máme několik stálých celoročních dobrovolníků. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 14 výroční zpráva 2009

15 ÚSEK SLUŽEB PRO RODINU V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI SASanky - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) Adresa: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí Telefon: , , Provozní doba: Terénní službu poskytujeme v pracovny dny, vždy po osobní domluvě v rozmezí od 7:00 do 18:00 hod. Vznik zařízení: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi roce 2007 se začaly transformovat z charitního zařízení Zeferino (to existuje od roku 1999). V takové podobě jaké jsou dnes existují SAS pro rodiny s dětmi od září Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: Pracovní tým: Bc. Naděžda Gilarová - vedoucí úseku služeb pro rodinu v obtížné životní situaci Mgr. Kateřina Sigmundová - koordinátorka služby a terénní pracovnice Mgr. Vendula Štěpánová - sociální pracovnice Bc. Markéta Dřímalová - sociální pracovnice Žaneta Čápová DiS. - sociální pracovnice Bc. Markéta Dřímalová - sociální pracovnice Ivana Tolášová DiS. - sociální pracovnice Bc. Kristýna Gilarová - sociální pracovnice Jana Hasalíková DiS. - terénní pracovnice Anna Pavelková - terénní pracovnice 15

16 Poslání Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Charity Valašské Meziříčí je aktivizace rodin s nezaopatřenými dětmi, v situaci, kdy není v možnostech, schopnostech, dovednostech a postojích rodiny samostatně plnit své základní funkce. Smyslem naší služby je podpora a vedení jednotlivých členů při obnově těchto funkcí. Své služby poskytujeme v domácím prostředí rodiny v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny. Základní funkce rodiny: 1. Vytváření zdravých citových vztahů mezi rodiči a dětmi (vzájemný pocit lásky, bezpečí, jistoty, přijetí a vzájemného respektu) 2. Vytváření bezpečného prostředí pro zdravý rozvoj všech členů rodiny (otevřenost a respekt, přiměřená kontrola dětí, nastavovaní hranic, neagresivní prostředí, vnímání každého dítěte jako jedince, vnímání a respektování potřeb odpovídající danému věku dítěte a pod) 3. Vytváření prostoru pro výchovu a vzdělávání dětí (vedení dítěte k hodnotám a normám společenského chování, učení společenskému chování, podpora a vytváření prostoru pro zájmové aktivity odpovídající věku dítěte a běžně dostupným možnostem, kamarádi, zacházení s komunikačními prostředky, vhodný výchovný přístup rodičů k dítěti, společné trávení volného času rodičů a dětí) 4. Zabezpečení životních potřeb všech členů rodiny (oblečení adekvátní době a věku, vybavené prostory pro bydlení, hygiena, školské pomůcky, lékařská péče) Cíl Cílem služby je rodina, která je v daném prostředí a sociální pozici: 1. sama schopná účelně hospodařit s přijatými prostředky 2. zabezpečit pravidelnou školní (předškolní) docházku a vhodné prostředí pro studium 3. zabezpečit vhodné prostředí pro zdravý vývoj dětí 4. umí využívat příležitostí a obecných institucí k dobru svého růstu a uplatnění svých členů v daném společenském prostředí 5. dokáže udržet svou situaci na úrovni neohrožující bezpečí a zdravý vývoj všech svých členů Cílová skupina Cílovou skupinu SAS tvoří: - Rodiny s dětmi maximálně do ukončení jejich středoškolského studia žijící v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, které potřebují podporu při obnově svých základních funkcí. 16 výroční zpráva 2009

17 - Rodiny s dětmi maximálně do ukončení středoškolského studia žijící v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, které usilují o navrácení dětí z ústavní výchovy a potřebují podporu při obnově svých základních funkcí Typy činností (služeb) Nabízíme tyto služby: 1. Poskytování základního sociálního poradenství (např. o druhu sociálních služeb, o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o bydlení) 2. Výchovné, vzdělávání a aktivizační činnosti a) Pracovně výchovná činnost s dětmi (např. podpora zapojení dětí do domácích prací) b) Pracovně výchovná činnost s dospělými (např. podpora a nácvik rodičovského chování, společná činnost dětí a rodičů, vedení hospodaření, udržování domácnosti, vedení k pravidelné zdravotnické péči o sebe a děti, k hygienickým návykům, podpora a nácvik schopností a dovedností v jednání na úřadech a školách) c) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních činností a dovedností dítěte (např. nácvik rodičů při přípravě dětí do školy, rozvoj grafomotoriky dětí pomocí pracovních listů,vedení k zásadám slušného chování) d) Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (např. vedení rodičů k vytváření denního režimu dětí, vedení k pravidelné docházce do školy a školky, vedení k zajištění klidného prostředí dítěte pro přípravu do školy) e) Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např. motivace rodičů k návštěvám dětí do kroužků, včetně doprovodů, motivace k využívání možností dostupného doučování) 3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. zkontaktování na odborníky, jiné organizace a instituce, doprovody rodičů) 4. Sociálně terapeutické činnosti (např. posilování vlastní hodnoty, hledání vnitřních a vnějších zdrojů při řešení nepříznivé situace, podpora k přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí, vedení ke společenským hodnotám, budování / upevňování vlastních hranic) 5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí a) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. doprovod při vyřizování dávek, k jednání na úřadech, k lékaři, vyřizování dokladů) 17

18 b) Pomoc při obnovení nebo upevňování rodinných kontaktů, společenských kontaktů, motivace k zapojení blízké rodiny do řešení situace Statistika Za rok 2010 jsme poskytovali službu 62 rodinám. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 18 výroční zpráva 2009

19 ÚSEK SLUŽEB PRO RODINU V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI KLUB ZEFERINO Adresa: Masarykova 291, Valašské Meziříčí Telefon: Vznik zařízení: rok 1999 Pracovní tým: Bc. Naděžda Gilarová - vedoucí úseku služeb pro rodinu v obtížné životní situaci Ing. Irena Ševčíková - koordinátorka Klubu Zeferino Kateřina Pechová - pedagogická asistentka Anna Jelínková - odborná pracovnice učební metody FIE (od ) Poslání Nabídnout romským dětem a dětem z rodin v nepříznivé sociální situaci možnosti, které jim pomohou být rovnocennými partnery dětí z většinové společnosti a povedou je k smysluplnému využívání volného času a k harmonizaci jejich osobnosti. Poskytované služby a jejich cíle 1. Doučování a) pomoci dětem v učení, aby v průběhu studia zvládaly látku probíranou ve škole 19

20 b) motivovat je k pravidelné školní docházce, k dokončení úplného základního vzdělání a k následnému studiu 2. Kroužky a) podpořit různorodou činností harmonický rozvoj osobnosti dítěte b) nabídnout dětem hodnotné možnosti trávení volného času c) nabídnout způsoby a možnosti, jak mohou děti rozvinout své schopnosti a dovednosti, vlohy a talenty (obdarování) d) zprostředkovat dětem kontakt se společenským a kulturním prostředím 3. Terénní práce a) informovat rodiče o chystaných akcích b) vzájemně se s rodiči informovat a domluvit na způsobu naplňování potřeb jejich dětí v souvislosti s nabídkou služeb klubu c) motivovat rodiče k zájmu o vzdělávání jejich dětí 4. Předškolní příprava a) nabídnout předškolním dětem možnost klidné, systematické a cílené přípravy na zápis a vstup do ZŠ b) podpořit v domácím prostředí předškolní děti i jejich maminky k soustavné práci na vzdělávání dětí ukázat dětem i maminkám prostředky a způsoby učení a her, které by mohly využívat Cílová skupina a) Děti z romských rodin a rodin v nepříznivé sociální situaci ve věku 4-6 let (předškolní věk) a jejich rodiče. b) Děti z romských rodin a rodin v nepříznivé sociální situaci ve věku 6-15 let (školní věk). Pravidelné aktivity 1x týdně kroužek malých - Zeferino 1x týdně kroužek velkých - Sára 1x týdně kroužek PC 4x týdně cílené doučování a pomoc při zpracovávání domácích úkolů V 1.pol.roku 2010 také příprava předškolních dětí v rodinách Ve 2.pol. roku 2010 polední klub Poledníček možný výběr aktivit (od 11:30 do 13:30), kroužek metody FIE podle tříd (1.-5.) každá třída 1x týdně. Statistika Za rok 2010 jsme měli celkem 2985 kontaktů s dětmi v kroužcích, doučování, předškolní přípravě a poledním klubu, z toho v kroužku metody FIE bylo135 kontaktů. Celkem se aktivit roku 2010 účastnilo 39 dětí. 20 výroční zpráva 2009

21 Dobrovolníci V celém roce 2010 u nás pomáhalo 11 dobrovolníků: Jiří Dřímal, Lenka Kaclerová, Lucie Hodulová, Silvie Maňáková, Gabriela Krajíčková, Eva Meixnerová, Hana Benčáková, Veronika Majerová, Petra Ondřejová, Lucie Dunová a Xenie Šándorová. Podíleli se zejména na doučování mladších i starších školních dětí, asistovali v kroužcích a při jednorázových akcích a výletech s dětmi. Celkem odpracovali 429 hodin. Projekty Projekt Most mezi dítětem a školou byl realizován z finančních prostředků na neinvestiční dotace státního rozpočtu České republiky v rámci programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků poskytovaných Úřadem vlády ČR. V rámci dotačního programu MŠMT - Na podporu integrace romské komunity - jsme projekt spolufinancovali od září do prosince Tuto podporu jsme dostali zejména na rozjezd nové Metody instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, kterou jsme chtěli podpořit děti v růstu jejich vnímavosti a schopnosti promýšlení a hledání strategií k řešení úkolů na ně kladených ve škole i v životě. Dále byl projekt dotován z finančních prostředků Zlínského kraje na podporu integrace romské komunity, z prostředků Veřejné podpory Města Valašské Meziříčí, společnosti Bonver a drobných sponzorů. Akce V roce 2010 jsme se účastnili karnevalu v Domečku, uspořádali jsme i karneval vlastní, s hudbou a písněmi dětí z pěveckého kroužku Ivana Kandráče. Oslavili jsme společně s centrem Avarde Mezinárodní den Romů a k tomuto dni jsme uspořádali děkovnou bohoslužbu v kostele Nanebevzetí Panny Marie se zpěvy dětí a svědectvími Romů o jejich životě. Prožili jsme s dětmi přípravu na Den matek a zúčastnili se akce Rozloučení se školním rokem, které pořádala ZŠ Masarykova na svém hřišti. S dětmi jsme o prázdninách strávili 2 dny nocováním na srubu, vařením, hrami v přírodě a výpravou do lesa. V srpnu se pak konala nezapomenutelná ekumenická bohoslužba v kapli v Poličné při příležitosti svátku blahoslaveného Zeferina, které se účastnili i zástupci romské komunity a sboru Apoštolské církve ze Vsetína. Na tradiční prázdninový výlet jsme se vypravili do blízkého Štramberka, kde jsme po procházce naučnou stezkou někteří vylezli na Trúbu, zatímco jiní se rozhodli navštívit místní aqua-terárium. 21

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více