DĚKUJEME! Službou Pokud se rozhodnete pomoci nám službou (malování, stavební práce, sekání trávy,...), pak vám vystavíme darovací smlouvu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚKUJEME! Službou Pokud se rozhodnete pomoci nám službou (malování, stavební práce, sekání trávy,...), pak vám vystavíme darovací smlouvu."

Transkript

1 číslo účtu: /0800 Můžete nás podpořit Hmotným darem Pokud se rozhodnete věnovat nám jakékoli hmotné dary (věci, zboží, nábytek...), pak vám vystavíme darovací smlouvu. Budete - li tedy darovací smlouvu potřebovat, pak se, prosím, obraťte na zaměstnance ředitelství, kteří vám rádi pomohou. Dobrovolnickou prací Finančním darem Pokud se rozhodnete věnovat nám jakoukoli finanční částku, pak vám vystavíme darovací smlouvu. Peníze je možno darovat obecně na činnost Charity Valašské Meziříčí, či přímo konkrétně na určitý účel či službu. Budete - li mít zájem, pak vám zašleme i vyúčtování vámi darované částky. Podmínky pro uplatnění daru jako položky snižující základ daně jsou uvedeny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dárce - fyzická osoba: může odečíst ze základu daně hodnotu daru, pokud jeho hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí minimálně 1 000,- Kč, maximálně však 10% daňového základu. Dárce - právnická osoba: může snížit základ daně za předpokladu, že hodnota daru - každého daru jednotlivě - činí alespoň 2 000,- Kč. Maximálně lze odečíst 5% ze základu daně (souhrn všech darů za zdaňovací období). Tuto odpočitatelnou položku od základu daně lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém byl dar prokazatelně poskytnut (tzn. dar poskytnutý v roce 2009 lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období za rok Finanční dar je možno naší organizaci poskytnout v hotovosti nebo složením finanční částky na účet. Službou Pokud se rozhodnete pomoci nám službou (malování, stavební práce, sekání trávy,...), pak vám vystavíme darovací smlouvu. DĚKUJEME!

2 Loga našich sponzorů: Působnost Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Působnost Charity Valašské Meziříčí t i s k a g r a f i c k á ú p r a v a w w w. g r a f i a n o v a. c z

3 Úvodní slovo Milí přátelé, podle Benedikta XVI., jak zdůraznil při nedávné návštěvě České republiky, stojí naše církev před třemi společenskými výzvami. Měli bychom usilovat o navázání dialogu s agnostiky, zkvalitňovat církevní školství a v neposlední řadě také charitativní práci. Poslední úkol je právě naším posláním, ale nejen naším, protože propojenost profesionální charity s farností a církví je zde nasnadě. To potvrzuje kupříkladu naše spolupráce na Tříkrálové sbírce. Papež ve své encyklice Deus caritas est k tomu poznamenává, že charitativní práce není jen úlohou pro jednotlivého věřícího člověka, ale také pro celou církevní komunitu, a to na všech úrovních od místní komunity po partikulární církev až k univerzální církvi v její globalitě. Lásky caritas bude vždy zapotřebí, míní Benedikt, a to i v té nejspravedlivější společnosti. Neexistuje žádné spravedlivé státní uspořádání, jemuž by se podařilo to, aby služba lásky byla zbytečná. Dnes se neustále skloňuje pojem globální ekonomická krize, která vnáší do naších domovů nejistotu. Z druhé strany ale nárůst blahobytu nedává žádné odpovědi na mnohé palčivé otázky lidské existence. Vždy budou lidé strádat, ať už po materiální či duchovní stránce. Papežova slova jsou a budou programovým prohlášením naší práce. Snažíme se o přítomnost církve ve společnosti o církev sloužící, jež potřebné doprovází a zároveň je připravena předložit důvody své naděje. Ne jako Jobovi přátelé, kteří svému těžce zkoušenému příteli předkládali různé obecné teorie o původu a důvodu jeho utrpení, ale jako ti, kteří se snaží pochopit papežova slova: Ten, kdo uplatňuje lásku (caritas) ve jménu církve, se nebude nikdy snažit o to, aby druhým vnucoval víru církve. Takový člověk ví, že láska ve své čistotě a nezištnosti je tím nejlepším svědectvím vydaným Bohu, v něhož věříme a jenž nás pohnul k tomu, abychom milovali. Křesťan ví, kdy je vhodné o Bohu mluvit a kdy je zase správné o něm mlčet a nechat promlouvat pouze lásku. Děkujeme všem našim kolegům za spolupráci a Vám všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporujete. Věříme, že nám zůstanete i nadále nakloněni a těšíme se na další spolupráci. Mgr. Zdislava Odstrčilová Ředitelka Charity Valašské Meziříčí Mgr. Petr Vrána Zástupce ředitelky a pastorační asistent Charity ValašskéMeziříčí 1

4 Veřejný závazek Charity Valašské Meziříčí Charita (latinsky caritas) v překladu znamená křesťanská láska k bližnímu a dobročinnost na základě této lásky prokazovaná nebo organizovaná. Motto Charity Valašské Meziříčí Podílíme se na přinášení naděje prostřednictvím našich služeb Proč tu jsme? Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. Pro koho tu jsme? Lidé v krizi, nouzi nebo v nepříznivé sociální situaci Rodiny ve složité životní situaci Lidé se zdravotním postižením Lidé s duševním onemocněním Senioři Příjemci humanitární a náhlé krizové pomoci Veřejnost Co je v naší práci důležité? Ochrana důstojnosti člověka Věříme, že každý člověk má neodejmutelnou důstojnost a hodnotu, která je podstatou člověka, stvořeného k Božímu obrazu (srovnej Gn 1,27). Vnímáme člověka v jeho celistvosti, jehož nedílnou součástí je oblast tělesná, psychická a duchovní. Chceme chránit lidský život od početí do smrti a kde je tento život ohrožen nouzí (ve všech oblastech), chceme jej doprovázet svou podporou. Hájíme zájmy těch, kteří jsou v ohrožení života, žijí na okraji společnosti nebo jsou přehlíženi. Usilujeme o to, aby se člověk stal aktérem svého rozvoje a změny a aby se nestal objektem 2 výroční zpráva 2009

5 našeho soucitu a pomoci. Cílem naší práce je proto podporovat člověka tak, aby si byl schopen pomoci sám a aby byl schopen rozhodovat sám o sobě. Kvalita Odborná kompetence je prvním a základním předpokladem, ale sama o sobě nestačí. Jedná se totiž o lidské bytosti, které vždy potřebují něco víc nežli pouze technicky správně prováděnou péči. Potřebují lidskost. Potřebují pozorné srdce. (Benedikt XVI, DCE čl. 31) Kvalita má svůj odborný, ekonomický a ekologický, ale i biblicko-teologický a etický rozměr. Proto chceme být organizací, kde jednotlivé činnosti vykonávají pracovníci s odpovídajícím vzděláním, kompetencemi a zkušenostmi, jejíchž způsob práce vychází z osvědčených metod. Sledujeme také nejnovější vývoj a trendy a tyto poznatky zapojujeme do naší práce. Chceme být organizací, v níž vytváříme prostředí pro rozvoj odbornosti jednotlivých pracovníků i jednotlivých činností. Kvalita naší práce je však především zaměřena na zdařilé vztahy a setkávání mezi lidmi. Zdařilé vztahy a setkávání předpokládají vzájemné uznání. Z tohoto základu může vyrůstat nezbytná důvěra. Usilujeme o to, aby pracovníci naší organizace byli nejen nositeli odborných dovedností a znalostí, ale i lidskosti. Činnost naší organizace je charakteristická svou otevřeností a transparentností, která pomáhá udržovat a posilovat důvěru sponzorů, spolupracovníků a příjemců pomoci; informace o činnosti jsou přístupné pro všechny zainteresované lidi. Solidarita Lidský život se rozvíjí v různorodých mezilidských vztazích v rodině, v zaměstnání, v sousedských vazbách, v politických společenstvích, v soužití různých názorových a zájmových skupin, kultur a náboženství. Naše organizace tuto pestrost přijímá a spolu se všemi lidmi dobré vůle chce budovat solidární soužití, v němž není místo pro předsudky a v němž je možno přispívat ke tvorbě všeobecného blaha. Při své činnosti naše organizace plně respektuje autonomii ostatních charitativních organizací, naše spolupráce s nimi je založena na vzájemné podpoře a partnerství. Chceme sdílet své zkušenosti se svými partnery a také čerpat ze společně dosažených úspěchů ve prospěch různě nezvýhodněných skupin. Život v důstojnosti pro všechny bez rozdílu je možný jen za předpokladu svobody, spravedlnosti a celosvětového míru a za předpokladu respektu vůči celému stvoření, proto se podílíme na pomoci i za hranicemi naší územní působnosti. Chceme být solidární i vůči budoucím generacím, a proto přijímáme závazek trvale 3

6 udržitelného života a vytváření udržitelného světového řádu včetně zdravého a ekologického řádu pro budoucnost. Společenství služby Věříme, že každý člověk má svůj osobní příběh s Bohem, ať už si je toho vědom nebo ne. Chceme být organizací, jejíž činnost je založena na vzájemném respektu a přijetí duchovní a životní cesty ostatních spolupracovníků, kde se vzájemně podporujeme ve službě potřebným i ve vlastní duchovní cestě, kde si vzájemně předáváme naději i v přicházejících těžkostech Jak toho chceme dosáhnout? Zajištění služeb tak, aby byly dlouhodobě udržitelné a kvalitní Prvořadým cílem naší organizace je poskytování kvalitních sociálních služeb. S platností zákona 108/2006 se ukázala ještě intenzivněji nutnost transformovat naše služby v návaznosti na krajské i místní plánování s důrazem na potřeby místní komunity i jednotlivců. Chceme se zaměřit se na stabilitu personálního zajištění a efektivitu služeb. Jednou z priorit je také vyřešení vhodných prostor pro jejich potřebný rozvoj. Posílení charitního cítění v církvi Závazkem každého křesťana je všeobecná diakonie. Bez ní nelze naplnit Kristovu výzvu vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi, což je poslání naší organizace. Profesionalizace naší charity znamenala pro mnohé farníky naplnění této výzvy i bez jejich osobní účasti. Naším cílem je změnit toto vnímání a vyzvat je k aktivnější spolupráci. Zvýšení příjmů z jiných, než státních zdrojů a snaha o stabilizaci veřejných finančních zdrojů Financování naší činnosti není žádným způsobem stabilně zajištěno. Proto chceme rozvinout i další činnosti, které nám zajistí jiné než veřejné finance. Z tohoto důvodu je nutné stále usilovat o změnu povědomí u veřejnosti a politiků na všech úrovních o sociálních službách. Výsledkem by měla být změna legislativy směrem k zajištění stability a spravedlivějšího financování sociálních služeb. 4 výroční zpráva 2009

7 Základní údaje o organizaci Charita Valašské Meziříčí je součástí Charity Česká republika, která je účelovým zařízením Římskokatolické církve pro službu všem potřebným bez rozdílu. Naše organizace je samostatná církevní právnická osoba (podle ustanovení kánonu 114 Kodexu kanonického práva a podle zák. 3/2002 Sb.). Spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc a řídí se jejími stanovami. Statutární zástupce ředitel je jmenovaný olomouckým arcibiskupem a jeho důležitá rozhodnutí jsou podmíněna souhlasem Charitní rady. Hospodaření charity je kontrolováno nezávislou Revizní komisí. Název organizace: Charita Valašské Meziříčí Sídlo: Kpt. Zavadila 1345, Val. Meziříčí, IČO: Právní forma: účelové zařízení římskokatolické církve (církevní právnická osoba) Registrace u Ministerstva kultury: Telefon: ředitelka provozní úsek ekonomický úsek Stránky na internetu: Konto: Česká spořitelna, a.s /0800 Statutární zástupce (ředitelka): Mgr. Zdislava Odstrčilová Charitní rada: Mgr. Pavel Kotrady (předseda charitní rady), Ing. Michal Perutka, Ing. Irena Gorejová, Ing.arch. Alena Vráželová, MUDr. Libuše Rohanová, Mgr. Rostislav Skýpala, Karel Kutálek Revizní komise: Ing. Jiří Lev, JUDr. Marie Pernická, Jaroslava Žilinská Územní působnost: Valašské Meziříčí, Krhová, Hrachovec, Podlesí, Poličná, Juřinka, Bynina, Lhotka u Choryně, Branky na Moravě, Jarcová, Oznice, Lešná, Mikulůvka, Lhotka nad Bečvou, Jasenice,Vysoká, Příluky, Mštěnovice, Choryně, Kelč, Loučka, Police, Němetice, Perná, Kunovice 5

8 Organizační struktura ke Ředitelka Charity Valašské Meziříčí Mgr. Zdislava Odstrčilová Správa Charity Valašské Meziříčí Zástupce ředitelky, pastorační asistent Mgr. Petr Vrána Provozní asistent, sekretariát Mgr. Petr Liška Správce IT Marek Ševčík Vedoucí ekonomického a personálního úseku Ing. Elena Stáňová Ekonom Ing. František Bažacký Provozní a mzdová účetní Blanka Gregorková Koordinátorka Individuálních projektů Zlínského kraje Hana Žarloková Azylový dům pro matky s dětmi Vedoucí /sociální pracovnice Bc. Naděžda Gilarová, DiS. Sociální pracovnice o Bc. Markéta Krhutová o Bc. Markéta Dřímalová, DiS. Sociální asistentky o Hana Mikušková o Petra Vávrová o Kamila Kubějová o Helena Kyšáková o Zuzana Chroustová o Ing. Ludmila Plevová o Mgr. Renata Václavková o Simona Babicová Vedoucí tématické skupiny Bc. Jana Sedlářová Údržbář Jan Gilar Klub Zeferino Vedoucí Klubu Zeferino Ing. Irena Ševčíková Pracovník Klubu Zeferino Kateřina Pechová Denní centrum, Noclehárna a Terénní programy pro lidi bez domova Vedoucí Hana Sulovská Sociální pracovnice o Bc. Ivana Holubová, DiS. o Mgr. Lucie Kettnerová (terénní) Kontaktní a terénní pracovník Pavel Sadila Kontaktní pracovník Bc. Jana Sedlářová 6 výroční zpráva 2009

9 Pracovníci noclehárny o Pavel Březovják o Petr Kyselý o Jiří Foltýn o Pavel Karafiát Centrum osobní asistence Vedoucí Iveta Minářová Osobní asistenti o Bohuslav Ulrych o Ivana Malušková o Sylvie táborská o Zdeněk Perdoch o Helena Tvrdoňová Sociální rehabilitace atta Vedoucí a odborný konzultant Ing. Martina Došková Odborný konzultant Ing. Radmila Táborská Sociální pracovnice a odborný konzultant Bc. Lucie Krupová Centrum Amika Vedoucí a sociální pracovník Bc. Alice Zemanová Pracovník v sociálních službách Vladana Štěpková Lektor výuky na PC Kateřina Jugová Charitní pečovatelská služba Kelč Vedoucí/sociální pracovník - Iveta Minářová Pečovatelé o Bc. Alena Polášková o Renáta Dohnalová o Pavla Müllerová o Helena Tvrdoňová Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vedoucí/terénní pracovník Bc. Júlia Kundrátková Sociální pracovnice Žaneta Čápová, DiS. Terénní pracovnice Anna Pavelková Sociální pracovnice Bc. Kristýna Čechová Terénní pracovnice Jana Hasalíková Sociální pracovnice Hana Zubíková, DiS. Terénní pracovnice Kateřina Sigmundová 7

10 AZYLOVÝ DŮM PRO Matky S DĚTMI Jedna klientka, maminka dvou dětí, která žíla ve dvanáctiletém násilném vztahu, o naší službě řekla: Díky Azylovému domu jsem si uvědomila, že násilí nemusím snášet, že to není samozřejmost ve vztahu, jak mi to manžel neustále opakoval. Díky této službě jsem začala žít nový život, otevřely se mi možnosti, o kterých jsem dosud netušila. Název zařízení: Azylový dům pro matky s dětmi Adresa: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí Vedoucí: Bc. Naděžda Gilarová Telefon: , Provozní doba: nepřetržitá Vznik zařízení: rok 2000 Pracovní tým: Bc. Markéta Krhutová, sociální pracovnice Bc. Markéta Dřímalová, sociální pracovnice Hana Mikušková, sociální asistentka Petra Vávrová, sociální asistentka Kamila Kubějová, sociální asistentka Helena Kyšáková, sociální asistentka Zuzana Chroustová, sociální asistentka Ing. Ludmila Plevová, sociální asistentka Mgr. Renata Václavková, sociální asistentka Simona Babicová, sociální asistentka Bc. Jana Sedlářová, vedoucí tématické skupiny 8 výroční zpráva 2009

11 Poslání: Posláním Azylového domu pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí je vytváření bezpečného prostředí, pomoc těhotné ženě nebo matce a jejím dětem v obtížné životní situaci a podpora jejich začleňování do běžného života společnosti, především podpora jejich samostatnosti a nezávislosti. Zařízení má dne uděleno Krajským úřadem Zlínského kraje pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. Registrace sociální služby dle Zákona o sociálních službách č. 108 / 2006 Sb. byla udělena KÚ ZK Cíl: Cíle směrem ke uživatelům podpora uživatelek ve zvyšování schopnosti obstát v běžném životě prostřednictvím posunu v těchto vydefinovaných oblastech dle individuálního plánu, možností a schopností dané uživatelky: zabezpečení základních životních potřeb vybavení uživatelek znalostmi potřebnými pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci a jejich praktické využití sebereflexe stereotypů chování a myšlení reflexe problémů a nalezení možného řešení posílení psychické soběstačnosti uživatelek při řešení krizové situace aktivizace uživatelek v každodenním životě motivace k osobní iniciativě poskytnutí podpory a prostoru vedoucích ke zlepšení vztahů mezi uživatelkami a jejich dětmi vedení k převzetí zodpovědnosti za sebe i své děti zlepšení mezilidských, sociálních a rodinných vztahů Cíle směrem k poskytování služby zvyšování kvality služeb Cíle směrem k veřejnosti osvěta veřejnosti za účelem snižování stigmatizace našich uživatelek snaha o zlepšování spolupráce s příslušnými institucemi podílejícími se na péči o naše uživatelky 9

12 Typy činností: Statistika: 1. přechodné ubytování v zařízených garsoniérách 2. pomoc při zajištění stravy 3. základní sociální poradenství 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 5. psychická podpora žen a jejich dětí 6. nezbytná fyzická ochrana 7. doprovázení klientky při jednáních na úřadech, k soudu, atd., dle její potřeby 8. poradenství v oblasti sociálně právní, péče o děti a vedení domácnosti 9. poradenství v oblasti domácího násilí v partnerských vztazích 10. poskytování základní krizové intervence 11. tématická skupina 12. zprostředkování kontaktů na další odbornou pomoc V roce 2009 byla kapacita naplněna z 97,5 %, zařízení poskytlo pomoc 25 matkám, 1 otci a 56 dětem Projekty: Azylový dům pro matky s dětmi uspěl ve výběrovém řízení v rámci projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , konkrétně se jedná o Zajištění sítě sociálních služeb typu azylové domy pro osoby pečující o osobu blízkou (rodiče s dětmi) ve Zlínském kraji. Proto je služba od 1.října 2009 financována plně z této veřejné zakázky. Finanční podporu na realizaci této služby v roce 2009 také poskytlo MPSV a Zlínský kraj a Město Valašské Meziříčí. Akce: Kromě každoročních akcí pro klienty jako je Dětský den, maškarní karneval, Mikulášská besídka jsme o letních prázdninách v našem zařízení přivítali velkou dobrovolnickou akci trvající 2 týdny, kdy si Adra se svými dobrovolníky pro naše děti připravila program plný her a soutěží. Před koncem roku nás již druhý rok velmi příjemně překvapila obec Skalička, která uspořádala velkou vánoční výstavu s dobročinnou akcí Dárek pro Azylový dům ve Valašském Meziříčí. Za tuto vlnu solidarity jim právem patří náš dík. Obdobnou akci, ale pro více humanitárních organizací uspořádalo i město Hranice na Moravě, odkud jsme rovněž obdrželi mnoho praktických dárků a poděkování patří také jim. Sponzoři: 10 výroční zpráva 2009

13 Obecní úřad Skalička a občané této obce, Městský úřad Hranice na Moravě a jeho občané, firma Váhala, TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 11

14 sociální rehabilitace atta Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností způsobem, který využívá jejich schopnosti, potenciál a kompetence. Sociální rehabilitace je poskytována formou ambulantní a terénní. adresa: Vedoucí: Zašovská 784, Valašské Meziříčí Ing. Martina Došková telefon: , Provozní doba : Vznik zařízení : Pracovní tým : Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek 8:00 14:00 hodin Pátek jen pro objednané klienty Ing. Martina Došková vedoucí projektu a odborný konzultant Ing. Radmila Táborská odborný konzultant Bc. Lucie Krupová sociální pracovník a odborný konzultant ( od ) Poslání : Posláním služeb sociální rehabilitace Atta je podpora rozvoje schopností a dovedností lidí ohrožených sociálním vyloučením, a posilování jejich návyků potřebných pro samostatný život s důrazem na nalezení vhodného pracovního uplatnění. 12 výroční zpráva 2009

15 Cíl : podporovat klienty k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na pomoci jiných podporovat klienty při získání nebo obnovení základních společenských a pracovních návyků poskytnout pomoc při řešení problémů prostřednictvím základního sociálního poradenství podporovat klienty při vyhledávání vhodného pracovního místa podporovat klienty v navazování a upevňování kontaktů s rodinou, přáteli i ostatními lidmi Cílová skupina : Klienty zařízení jsou lidé starší 18 let, kteří potřebují pomoc při řešení složité životní situace, jejíž důsledkem může být sociální vyloučení. Typ služeb : Sociální rehabilitace Atta dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytuje tyto základní činnosti a úkony : podporu klientů k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na pomoci jiných podporu klientů při získávání nebo obnovení základních společenských a pracovních návyků pomoc při řešení problémů prostřednictvím základního sociálního poradenství pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí podporu klientů při vyhledávání vhodného pracovního uplatnění podporu klientů v navazování a upevňování kontaktů s rodinou, přáteli i ostatními lidmi vytváření příležitostí k tomu, aby klienti mohli uplatňovat vlastní vůli a jednali na základě vlastních rozhodnutí zprostředkování dalších služeb, které mohou klienti využít při řešení své osobní situace Statistika : Služby Sociální rehabilitace v roce 2009 využilo 65 uživatelů. Projekty : Sociální rehabilitace ATTA uspěla ve výběrovém řízení v rámci projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ Konkrétně 13

16 se jedná o Zajištění sítě služeb typu sociální rehabilitace poskytované formou ambulantní a terénní pro osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji. Proto od je část služby určená pro osoby bez přístřeší financována z této veřejné zakázky. Finanční podporu na realizaci této služby v roce 2009 také poskytlo MPSV a Zlínský kraj a Město Valašské Meziříčí. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 14 výroční zpráva 2009

17 Centrum Amika sociálně aktivizační služby pro lidi s duševním onemocněním Adresa: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí Vedoucí služby: Bc. Alice Zemanová Telefon: , Provozní doba: Po: 10:00 12:00 poradna sociálního pracovníka Út a Čt: 9:00 14:00 centrum denních aktivit St: 13:00 15:00 klub deskových her Výuka práce na PC, angličtina, plavání, relaxační cvičení a další aktivity dle aktuálního harmonogramu Vznik zařízení: Pracovní tým: Bc. Alice Zemanová, vedoucí, sociální pracovník Vladana Štěpková, pracovník v sociálních službách Kateřina Jugová, lektor výuky práce na PC Zuzana Jugová, lektor výuky AJ (leden únor 2009) Kamila Adamcová, lektor výuky AJ (březen září 2009) Hana Zubíková, DiS., lektor výuky AJ (listopad prosinec 2009) Poslání: Posláním Centra Amika je poskytnutí bezpečného prostoru pro setkávání, komunikaci, navazování a upevňování sociálních vztahů lidí s duševním onemocněním a jejich podpora k samostatnosti a k aktivnímu a smysluplnému trávení času. 15

18 Cíl služby: Cílem Centra Amika je všestranná podpora lidí s duševním onemocněním. Zaměřujeme se především na: Podporu klientů v navazování a zachovávání sociálních vztahů s rodinou, přáteli i ostatními lidmi Podporu klientů k samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných (v oblasti péče o sebe, bydlení, práce ) Poskytnutí bezpečného prostor pro setkávání Podporu schopnosti klientů trávit svůj čas smysluplně Poskytnutí pomoci při řešení problémů prostřednictvím sociálního poradenství Vytváření příležitostí k tomu, aby naši klienti mohli uplatňovat vlastní vůli a jednali na základě vlastních rozhodnutí Vytváření příležitostí ke změně, nebo i k udržení stávajícího stavu Zprostředkujeme případné další sociální služby, kterých mohou klienti využít při řešení své osobní situace Typy činností: Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím prostřednictvím těchto aktivit: výuka anglického jazyka a práce na PC společné výlety, návštěvy kulturních a společenských akcí (výstavy, kino, čajovna,..), bowling, setkání s jinými službami obdobného charakteru apod. v denním centru, kde se mohou klienti v pro ně bezpečném prostoru setkávat a přirozeně vstupovat do vzájemných interakcí Sociálně terapeutické činnosti, které v Centru Amika probíhají: při ergoterapeutických činnostech (keramika, pletení z pedigů, malování na hedvábí, drátkování, ), kdy klienti rozvíjejí tvořivost, zlepšují jemnou motoriku a celkově se u těchto činností uvolní. prostřednictvím sportovně relaxačních aktivit (relaxační cvičení, plavání), které napomáhají zvýšit celkovou fyzickou odolnost při krizových intervencích duševně nemocní se dostávají do krizových situací častěji, než je běžné, což pramení právě z jejich nemoci podpora při překonávání sociálních bariér z neznámých míst, situací či osob, ať už individuálně či ve skupině v centru, nebo při doprovodech v rámci klubu deskových her, kde klienti zábavnou formou získávají schopnost spolupracovat s ostatními, učí se prohrávat i vyhrávat a pružně reagovat na změny. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a to formou: sociálního poradenství, prostřednictvím kterého pomáháme klientům při řešení 16 výroční zpráva 2009

19 jejich problémů zprostředkování případných dalších sociálních služeb, kterých mohou klienti využít při řešení své osobní situace podpory v případě, že si nevědí rady při vyřizování běžných záležitostí Statistika: V roce 2009 navštěvovalo Centrum Amika 13 klientů, z toho 9 mužů a 4 ženy. Granty, dotace: V roce 2009 jsme u Nadace Děti kultura sport (DKS) uspěli s projektem Rozšíření vybavení Centra Amika. Získali jsme od nadace DKS Kč na vybavení klubovny televizí, DVD přehrávačem a výukovými DVD pro výuku anglického jazyka. Toto vybavení nám v budoucnu bude sloužit ke společnému sledování filmů s tématikou duševních nemocí, ale i filmů z jiných oblastí života ať už pro poučení či k relaxaci. Akce v Centru Amika: V průběhu roku jsme se společně zúčastnili několika společenských, kulturních či sportovních akcí. Jednalo se o výlety, návštěvu muzea, čajovny, historické kavárny a také například bowlingu. Zapojili jsme se do akce města Dny zdraví, v rámci kterých jsme ve spolupráci s psychiatrem MUDr. Pastuchou uspořádali přednášku s prezentací Centra Amika v čítárně místní knihovny na téma Pár slov o duševním zdraví, aneb co se léčí na psychiatrii a jak se žije s duševní nemocí. Společně s Rožnovským Sociálním centrem denních aktivit Iskérka jsme zorganizovali několik setkání s různorodým programem. 17

20 CENTRUM OSOBNÍ asistence Osobní asistence je poskytována osobám se sníženou soběstačností, ať již z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž aktuální situace vyžaduje podporu a pomoc druhé osoby. Důvodem poskytování osobní asistence je snaha o vyrovnání sociálního handicapu. Osobní asistence je poskytována v domácnostech klientů, ve školských zařízeních, při doprovodech nebo při volnočasových aktivitách. Region působnosti: Osobní asistence je terénní služba, která je poskytována ve Valašském Meziříčí a jeho okolní spádové oblasti. Od září 2008 jsme naše služby osobní asistence rozšířili i o region Kelečska. Adresa: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí Vedoucí: Iveta Minářová Telefon: Provozní doba: kontaktní hodiny Po Pá 7:00 15:00 vždy po předchozí telefonické domluvě Vznik zařízení: Pracovní tým: Iveta Minářová (vedoucí pracovník, sociální pracovník), Veronika Vozihnojová (osobní asistentka), Bohuslav Ulrych (osobní asistent), Zdenka Kudlová (osobní asistentka DPČ), Ivana Malušková (osobní asistentka - DPP). 18 výroční zpráva 2009

21 Poslání: Osobní asistence je poskytována lidem se sníženou soběstačností, ať již z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž aktuální situace vyžaduje podporu a pomoc druhého člověka. Posláním osobní asistence je pomoci lidem se zdravotním znevýhodněním kompenzovat jejich znevýhodnění tak, aby se mohli v co největší míře zapojovat do běžného života. Pomoci lidem se zvládáním každodenních dovedností, působit v jejich přirozeném domácím prostředí, ve školských zařízeních, při doprovodech a volnočasových aktivitách. Cíl: Hlavním cílem osobní asistence je podpora klientů a setrvat v jejich přirozeném prostředí co nejdéle to půjde. Dosažení maximální míry jejich samostatnosti, soběstačnosti, seberealizace, nezávislého způsobu života a také podpora klienta ve všech formách zapojení do běžného života společnosti. Typy služeb: osobní asistence základní poradenství Statistika: Celkem jsme asistovali 5 klientům. Za rok 2009 jsme poskytli hodin osobní asistence a uskutečnili 373 kontaktů. Finanční podpora: Projekt Centra osobní asistence byl v roce 2009 financován Ministerstvem práce a sociálních věcí, Zlínským krajem a městem Valašské Meziříčí. Finanční příspěvek poskytla také obec Vlčnov. Finanční částky věnované Obecním úřadem Vlčnov a městem Valašské Meziříčí byly použity na provoz Centra osobní asistence. 19

22 CHARITNÍ PEČOVatelská služba Pečovatelská služba v Kelči je jedinou službou tohoto druhu, která poskytuje služby seniorům nad 65 let, kteří jsou omezeni v sebeobsluze a těžce zdravotně postiženým občanům od věku 18 let, kteří jsou omezeni v sebeobsluze. V současnosti poskytujeme služby 25 klientům. Naše služby jsou poskytovány v tomto regionu působnosti: Region působnosti: Kelč, Babice, Lhotka u Kelče, Kunovice, Loučka, Police, Lázy, Podolí, Němetice, Kladeruby, Choryně, Lhota u Choryně, Komárovice. Adresa: Kelč 39 (přístavba radnice), Kelč Vedoucí: Iveta Minářová Telefon: , Provozní doba: Po - Pá 7:00 15:00 hod Vznik zařízení: Pracovní tým: Iveta Minářová (vedoucí služby, sociální pracovník), Bc. Alena Polášková (pečovatelka), Renáta Dohnalová (pečovatelka), Marcela Orságová (pečovatelka DPP), Jan Orság (pečovatel DPP). Poslání: Posláním terénní Charitní pečovatelské služby (dále jen CHPS) je poskytovat sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 20 výroční zpráva 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 18 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 [O DIECÉZNÍ CHARITĚ PLZEŇ] Statut: Církevní právnická osoba (COP) dle zákona č. 3/2002 Sb. Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň Statutární

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 17 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1 Výroční zpráva 2014 Elim Vsetín, o.p.s. 1 Úvodní slovo Vážení a milí přátelé, máme za sebou rok činnosti naší obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s., od chvíle, kdy jsme převzali veškeré aktivity

Více

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most Oblastní charita Most Výroční zpráva 2010 Úvod Vážení, představujeme Vám činnost Oblastní charity Most v roce 2010. Oblastní charita Most je nestátní nezisková- církevní organizace. Poskytuje humanitární

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE Vážení spoluobčané, velmi mě těší, že Vám mohu představit v pořadí již čtvrtý katalog sociální služeb města Litoměřice. Každého z nás může potkat složitá životní

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, přijměte mé pozvání k seznámení se s výroční zprávou, ve které se Vám představí jednotlivá zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Zároveň se dozvíte, co jsme v minulém roce

Více

Přístup radnice k sociálním službám

Přístup radnice k sociálním službám Přístup radnice k sociálním službám Katalog poskytovatelů sociálních služeb Vsetínska Vsetín, září 2006 Kolektiv autorů: Mgr. Alena Beková; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Milan Půček, MBA; Daniel

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více