DĚKUJEME! Službou Pokud se rozhodnete pomoci nám službou (malování, stavební práce, sekání trávy,...), pak vám vystavíme darovací smlouvu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚKUJEME! Službou Pokud se rozhodnete pomoci nám službou (malování, stavební práce, sekání trávy,...), pak vám vystavíme darovací smlouvu."

Transkript

1 číslo účtu: /0800 Můžete nás podpořit Hmotným darem Pokud se rozhodnete věnovat nám jakékoli hmotné dary (věci, zboží, nábytek...), pak vám vystavíme darovací smlouvu. Budete - li tedy darovací smlouvu potřebovat, pak se, prosím, obraťte na zaměstnance ředitelství, kteří vám rádi pomohou. Dobrovolnickou prací Finančním darem Pokud se rozhodnete věnovat nám jakoukoli finanční částku, pak vám vystavíme darovací smlouvu. Peníze je možno darovat obecně na činnost Charity Valašské Meziříčí, či přímo konkrétně na určitý účel či službu. Budete - li mít zájem, pak vám zašleme i vyúčtování vámi darované částky. Podmínky pro uplatnění daru jako položky snižující základ daně jsou uvedeny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dárce - fyzická osoba: může odečíst ze základu daně hodnotu daru, pokud jeho hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí minimálně 1 000,- Kč, maximálně však 10% daňového základu. Dárce - právnická osoba: může snížit základ daně za předpokladu, že hodnota daru - každého daru jednotlivě - činí alespoň 2 000,- Kč. Maximálně lze odečíst 5% ze základu daně (souhrn všech darů za zdaňovací období). Tuto odpočitatelnou položku od základu daně lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém byl dar prokazatelně poskytnut (tzn. dar poskytnutý v roce 2009 lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období za rok Finanční dar je možno naší organizaci poskytnout v hotovosti nebo složením finanční částky na účet. Službou Pokud se rozhodnete pomoci nám službou (malování, stavební práce, sekání trávy,...), pak vám vystavíme darovací smlouvu. DĚKUJEME!

2 Loga našich sponzorů: Působnost Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Působnost Charity Valašské Meziříčí t i s k a g r a f i c k á ú p r a v a w w w. g r a f i a n o v a. c z

3 Úvodní slovo Milí přátelé, podle Benedikta XVI., jak zdůraznil při nedávné návštěvě České republiky, stojí naše církev před třemi společenskými výzvami. Měli bychom usilovat o navázání dialogu s agnostiky, zkvalitňovat církevní školství a v neposlední řadě také charitativní práci. Poslední úkol je právě naším posláním, ale nejen naším, protože propojenost profesionální charity s farností a církví je zde nasnadě. To potvrzuje kupříkladu naše spolupráce na Tříkrálové sbírce. Papež ve své encyklice Deus caritas est k tomu poznamenává, že charitativní práce není jen úlohou pro jednotlivého věřícího člověka, ale také pro celou církevní komunitu, a to na všech úrovních od místní komunity po partikulární církev až k univerzální církvi v její globalitě. Lásky caritas bude vždy zapotřebí, míní Benedikt, a to i v té nejspravedlivější společnosti. Neexistuje žádné spravedlivé státní uspořádání, jemuž by se podařilo to, aby služba lásky byla zbytečná. Dnes se neustále skloňuje pojem globální ekonomická krize, která vnáší do naších domovů nejistotu. Z druhé strany ale nárůst blahobytu nedává žádné odpovědi na mnohé palčivé otázky lidské existence. Vždy budou lidé strádat, ať už po materiální či duchovní stránce. Papežova slova jsou a budou programovým prohlášením naší práce. Snažíme se o přítomnost církve ve společnosti o církev sloužící, jež potřebné doprovází a zároveň je připravena předložit důvody své naděje. Ne jako Jobovi přátelé, kteří svému těžce zkoušenému příteli předkládali různé obecné teorie o původu a důvodu jeho utrpení, ale jako ti, kteří se snaží pochopit papežova slova: Ten, kdo uplatňuje lásku (caritas) ve jménu církve, se nebude nikdy snažit o to, aby druhým vnucoval víru církve. Takový člověk ví, že láska ve své čistotě a nezištnosti je tím nejlepším svědectvím vydaným Bohu, v něhož věříme a jenž nás pohnul k tomu, abychom milovali. Křesťan ví, kdy je vhodné o Bohu mluvit a kdy je zase správné o něm mlčet a nechat promlouvat pouze lásku. Děkujeme všem našim kolegům za spolupráci a Vám všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporujete. Věříme, že nám zůstanete i nadále nakloněni a těšíme se na další spolupráci. Mgr. Zdislava Odstrčilová Ředitelka Charity Valašské Meziříčí Mgr. Petr Vrána Zástupce ředitelky a pastorační asistent Charity ValašskéMeziříčí 1

4 Veřejný závazek Charity Valašské Meziříčí Charita (latinsky caritas) v překladu znamená křesťanská láska k bližnímu a dobročinnost na základě této lásky prokazovaná nebo organizovaná. Motto Charity Valašské Meziříčí Podílíme se na přinášení naděje prostřednictvím našich služeb Proč tu jsme? Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. Pro koho tu jsme? Lidé v krizi, nouzi nebo v nepříznivé sociální situaci Rodiny ve složité životní situaci Lidé se zdravotním postižením Lidé s duševním onemocněním Senioři Příjemci humanitární a náhlé krizové pomoci Veřejnost Co je v naší práci důležité? Ochrana důstojnosti člověka Věříme, že každý člověk má neodejmutelnou důstojnost a hodnotu, která je podstatou člověka, stvořeného k Božímu obrazu (srovnej Gn 1,27). Vnímáme člověka v jeho celistvosti, jehož nedílnou součástí je oblast tělesná, psychická a duchovní. Chceme chránit lidský život od početí do smrti a kde je tento život ohrožen nouzí (ve všech oblastech), chceme jej doprovázet svou podporou. Hájíme zájmy těch, kteří jsou v ohrožení života, žijí na okraji společnosti nebo jsou přehlíženi. Usilujeme o to, aby se člověk stal aktérem svého rozvoje a změny a aby se nestal objektem 2 výroční zpráva 2009

5 našeho soucitu a pomoci. Cílem naší práce je proto podporovat člověka tak, aby si byl schopen pomoci sám a aby byl schopen rozhodovat sám o sobě. Kvalita Odborná kompetence je prvním a základním předpokladem, ale sama o sobě nestačí. Jedná se totiž o lidské bytosti, které vždy potřebují něco víc nežli pouze technicky správně prováděnou péči. Potřebují lidskost. Potřebují pozorné srdce. (Benedikt XVI, DCE čl. 31) Kvalita má svůj odborný, ekonomický a ekologický, ale i biblicko-teologický a etický rozměr. Proto chceme být organizací, kde jednotlivé činnosti vykonávají pracovníci s odpovídajícím vzděláním, kompetencemi a zkušenostmi, jejíchž způsob práce vychází z osvědčených metod. Sledujeme také nejnovější vývoj a trendy a tyto poznatky zapojujeme do naší práce. Chceme být organizací, v níž vytváříme prostředí pro rozvoj odbornosti jednotlivých pracovníků i jednotlivých činností. Kvalita naší práce je však především zaměřena na zdařilé vztahy a setkávání mezi lidmi. Zdařilé vztahy a setkávání předpokládají vzájemné uznání. Z tohoto základu může vyrůstat nezbytná důvěra. Usilujeme o to, aby pracovníci naší organizace byli nejen nositeli odborných dovedností a znalostí, ale i lidskosti. Činnost naší organizace je charakteristická svou otevřeností a transparentností, která pomáhá udržovat a posilovat důvěru sponzorů, spolupracovníků a příjemců pomoci; informace o činnosti jsou přístupné pro všechny zainteresované lidi. Solidarita Lidský život se rozvíjí v různorodých mezilidských vztazích v rodině, v zaměstnání, v sousedských vazbách, v politických společenstvích, v soužití různých názorových a zájmových skupin, kultur a náboženství. Naše organizace tuto pestrost přijímá a spolu se všemi lidmi dobré vůle chce budovat solidární soužití, v němž není místo pro předsudky a v němž je možno přispívat ke tvorbě všeobecného blaha. Při své činnosti naše organizace plně respektuje autonomii ostatních charitativních organizací, naše spolupráce s nimi je založena na vzájemné podpoře a partnerství. Chceme sdílet své zkušenosti se svými partnery a také čerpat ze společně dosažených úspěchů ve prospěch různě nezvýhodněných skupin. Život v důstojnosti pro všechny bez rozdílu je možný jen za předpokladu svobody, spravedlnosti a celosvětového míru a za předpokladu respektu vůči celému stvoření, proto se podílíme na pomoci i za hranicemi naší územní působnosti. Chceme být solidární i vůči budoucím generacím, a proto přijímáme závazek trvale 3

6 udržitelného života a vytváření udržitelného světového řádu včetně zdravého a ekologického řádu pro budoucnost. Společenství služby Věříme, že každý člověk má svůj osobní příběh s Bohem, ať už si je toho vědom nebo ne. Chceme být organizací, jejíž činnost je založena na vzájemném respektu a přijetí duchovní a životní cesty ostatních spolupracovníků, kde se vzájemně podporujeme ve službě potřebným i ve vlastní duchovní cestě, kde si vzájemně předáváme naději i v přicházejících těžkostech Jak toho chceme dosáhnout? Zajištění služeb tak, aby byly dlouhodobě udržitelné a kvalitní Prvořadým cílem naší organizace je poskytování kvalitních sociálních služeb. S platností zákona 108/2006 se ukázala ještě intenzivněji nutnost transformovat naše služby v návaznosti na krajské i místní plánování s důrazem na potřeby místní komunity i jednotlivců. Chceme se zaměřit se na stabilitu personálního zajištění a efektivitu služeb. Jednou z priorit je také vyřešení vhodných prostor pro jejich potřebný rozvoj. Posílení charitního cítění v církvi Závazkem každého křesťana je všeobecná diakonie. Bez ní nelze naplnit Kristovu výzvu vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi, což je poslání naší organizace. Profesionalizace naší charity znamenala pro mnohé farníky naplnění této výzvy i bez jejich osobní účasti. Naším cílem je změnit toto vnímání a vyzvat je k aktivnější spolupráci. Zvýšení příjmů z jiných, než státních zdrojů a snaha o stabilizaci veřejných finančních zdrojů Financování naší činnosti není žádným způsobem stabilně zajištěno. Proto chceme rozvinout i další činnosti, které nám zajistí jiné než veřejné finance. Z tohoto důvodu je nutné stále usilovat o změnu povědomí u veřejnosti a politiků na všech úrovních o sociálních službách. Výsledkem by měla být změna legislativy směrem k zajištění stability a spravedlivějšího financování sociálních služeb. 4 výroční zpráva 2009

7 Základní údaje o organizaci Charita Valašské Meziříčí je součástí Charity Česká republika, která je účelovým zařízením Římskokatolické církve pro službu všem potřebným bez rozdílu. Naše organizace je samostatná církevní právnická osoba (podle ustanovení kánonu 114 Kodexu kanonického práva a podle zák. 3/2002 Sb.). Spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc a řídí se jejími stanovami. Statutární zástupce ředitel je jmenovaný olomouckým arcibiskupem a jeho důležitá rozhodnutí jsou podmíněna souhlasem Charitní rady. Hospodaření charity je kontrolováno nezávislou Revizní komisí. Název organizace: Charita Valašské Meziříčí Sídlo: Kpt. Zavadila 1345, Val. Meziříčí, IČO: Právní forma: účelové zařízení římskokatolické církve (církevní právnická osoba) Registrace u Ministerstva kultury: Telefon: ředitelka provozní úsek ekonomický úsek Stránky na internetu: Konto: Česká spořitelna, a.s /0800 Statutární zástupce (ředitelka): Mgr. Zdislava Odstrčilová Charitní rada: Mgr. Pavel Kotrady (předseda charitní rady), Ing. Michal Perutka, Ing. Irena Gorejová, Ing.arch. Alena Vráželová, MUDr. Libuše Rohanová, Mgr. Rostislav Skýpala, Karel Kutálek Revizní komise: Ing. Jiří Lev, JUDr. Marie Pernická, Jaroslava Žilinská Územní působnost: Valašské Meziříčí, Krhová, Hrachovec, Podlesí, Poličná, Juřinka, Bynina, Lhotka u Choryně, Branky na Moravě, Jarcová, Oznice, Lešná, Mikulůvka, Lhotka nad Bečvou, Jasenice,Vysoká, Příluky, Mštěnovice, Choryně, Kelč, Loučka, Police, Němetice, Perná, Kunovice 5

8 Organizační struktura ke Ředitelka Charity Valašské Meziříčí Mgr. Zdislava Odstrčilová Správa Charity Valašské Meziříčí Zástupce ředitelky, pastorační asistent Mgr. Petr Vrána Provozní asistent, sekretariát Mgr. Petr Liška Správce IT Marek Ševčík Vedoucí ekonomického a personálního úseku Ing. Elena Stáňová Ekonom Ing. František Bažacký Provozní a mzdová účetní Blanka Gregorková Koordinátorka Individuálních projektů Zlínského kraje Hana Žarloková Azylový dům pro matky s dětmi Vedoucí /sociální pracovnice Bc. Naděžda Gilarová, DiS. Sociální pracovnice o Bc. Markéta Krhutová o Bc. Markéta Dřímalová, DiS. Sociální asistentky o Hana Mikušková o Petra Vávrová o Kamila Kubějová o Helena Kyšáková o Zuzana Chroustová o Ing. Ludmila Plevová o Mgr. Renata Václavková o Simona Babicová Vedoucí tématické skupiny Bc. Jana Sedlářová Údržbář Jan Gilar Klub Zeferino Vedoucí Klubu Zeferino Ing. Irena Ševčíková Pracovník Klubu Zeferino Kateřina Pechová Denní centrum, Noclehárna a Terénní programy pro lidi bez domova Vedoucí Hana Sulovská Sociální pracovnice o Bc. Ivana Holubová, DiS. o Mgr. Lucie Kettnerová (terénní) Kontaktní a terénní pracovník Pavel Sadila Kontaktní pracovník Bc. Jana Sedlářová 6 výroční zpráva 2009

9 Pracovníci noclehárny o Pavel Březovják o Petr Kyselý o Jiří Foltýn o Pavel Karafiát Centrum osobní asistence Vedoucí Iveta Minářová Osobní asistenti o Bohuslav Ulrych o Ivana Malušková o Sylvie táborská o Zdeněk Perdoch o Helena Tvrdoňová Sociální rehabilitace atta Vedoucí a odborný konzultant Ing. Martina Došková Odborný konzultant Ing. Radmila Táborská Sociální pracovnice a odborný konzultant Bc. Lucie Krupová Centrum Amika Vedoucí a sociální pracovník Bc. Alice Zemanová Pracovník v sociálních službách Vladana Štěpková Lektor výuky na PC Kateřina Jugová Charitní pečovatelská služba Kelč Vedoucí/sociální pracovník - Iveta Minářová Pečovatelé o Bc. Alena Polášková o Renáta Dohnalová o Pavla Müllerová o Helena Tvrdoňová Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vedoucí/terénní pracovník Bc. Júlia Kundrátková Sociální pracovnice Žaneta Čápová, DiS. Terénní pracovnice Anna Pavelková Sociální pracovnice Bc. Kristýna Čechová Terénní pracovnice Jana Hasalíková Sociální pracovnice Hana Zubíková, DiS. Terénní pracovnice Kateřina Sigmundová 7

10 AZYLOVÝ DŮM PRO Matky S DĚTMI Jedna klientka, maminka dvou dětí, která žíla ve dvanáctiletém násilném vztahu, o naší službě řekla: Díky Azylovému domu jsem si uvědomila, že násilí nemusím snášet, že to není samozřejmost ve vztahu, jak mi to manžel neustále opakoval. Díky této službě jsem začala žít nový život, otevřely se mi možnosti, o kterých jsem dosud netušila. Název zařízení: Azylový dům pro matky s dětmi Adresa: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí Vedoucí: Bc. Naděžda Gilarová Telefon: , Provozní doba: nepřetržitá Vznik zařízení: rok 2000 Pracovní tým: Bc. Markéta Krhutová, sociální pracovnice Bc. Markéta Dřímalová, sociální pracovnice Hana Mikušková, sociální asistentka Petra Vávrová, sociální asistentka Kamila Kubějová, sociální asistentka Helena Kyšáková, sociální asistentka Zuzana Chroustová, sociální asistentka Ing. Ludmila Plevová, sociální asistentka Mgr. Renata Václavková, sociální asistentka Simona Babicová, sociální asistentka Bc. Jana Sedlářová, vedoucí tématické skupiny 8 výroční zpráva 2009

11 Poslání: Posláním Azylového domu pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí je vytváření bezpečného prostředí, pomoc těhotné ženě nebo matce a jejím dětem v obtížné životní situaci a podpora jejich začleňování do běžného života společnosti, především podpora jejich samostatnosti a nezávislosti. Zařízení má dne uděleno Krajským úřadem Zlínského kraje pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. Registrace sociální služby dle Zákona o sociálních službách č. 108 / 2006 Sb. byla udělena KÚ ZK Cíl: Cíle směrem ke uživatelům podpora uživatelek ve zvyšování schopnosti obstát v běžném životě prostřednictvím posunu v těchto vydefinovaných oblastech dle individuálního plánu, možností a schopností dané uživatelky: zabezpečení základních životních potřeb vybavení uživatelek znalostmi potřebnými pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci a jejich praktické využití sebereflexe stereotypů chování a myšlení reflexe problémů a nalezení možného řešení posílení psychické soběstačnosti uživatelek při řešení krizové situace aktivizace uživatelek v každodenním životě motivace k osobní iniciativě poskytnutí podpory a prostoru vedoucích ke zlepšení vztahů mezi uživatelkami a jejich dětmi vedení k převzetí zodpovědnosti za sebe i své děti zlepšení mezilidských, sociálních a rodinných vztahů Cíle směrem k poskytování služby zvyšování kvality služeb Cíle směrem k veřejnosti osvěta veřejnosti za účelem snižování stigmatizace našich uživatelek snaha o zlepšování spolupráce s příslušnými institucemi podílejícími se na péči o naše uživatelky 9

12 Typy činností: Statistika: 1. přechodné ubytování v zařízených garsoniérách 2. pomoc při zajištění stravy 3. základní sociální poradenství 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 5. psychická podpora žen a jejich dětí 6. nezbytná fyzická ochrana 7. doprovázení klientky při jednáních na úřadech, k soudu, atd., dle její potřeby 8. poradenství v oblasti sociálně právní, péče o děti a vedení domácnosti 9. poradenství v oblasti domácího násilí v partnerských vztazích 10. poskytování základní krizové intervence 11. tématická skupina 12. zprostředkování kontaktů na další odbornou pomoc V roce 2009 byla kapacita naplněna z 97,5 %, zařízení poskytlo pomoc 25 matkám, 1 otci a 56 dětem Projekty: Azylový dům pro matky s dětmi uspěl ve výběrovém řízení v rámci projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , konkrétně se jedná o Zajištění sítě sociálních služeb typu azylové domy pro osoby pečující o osobu blízkou (rodiče s dětmi) ve Zlínském kraji. Proto je služba od 1.října 2009 financována plně z této veřejné zakázky. Finanční podporu na realizaci této služby v roce 2009 také poskytlo MPSV a Zlínský kraj a Město Valašské Meziříčí. Akce: Kromě každoročních akcí pro klienty jako je Dětský den, maškarní karneval, Mikulášská besídka jsme o letních prázdninách v našem zařízení přivítali velkou dobrovolnickou akci trvající 2 týdny, kdy si Adra se svými dobrovolníky pro naše děti připravila program plný her a soutěží. Před koncem roku nás již druhý rok velmi příjemně překvapila obec Skalička, která uspořádala velkou vánoční výstavu s dobročinnou akcí Dárek pro Azylový dům ve Valašském Meziříčí. Za tuto vlnu solidarity jim právem patří náš dík. Obdobnou akci, ale pro více humanitárních organizací uspořádalo i město Hranice na Moravě, odkud jsme rovněž obdrželi mnoho praktických dárků a poděkování patří také jim. Sponzoři: 10 výroční zpráva 2009

13 Obecní úřad Skalička a občané této obce, Městský úřad Hranice na Moravě a jeho občané, firma Váhala, TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 11

14 sociální rehabilitace atta Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností způsobem, který využívá jejich schopnosti, potenciál a kompetence. Sociální rehabilitace je poskytována formou ambulantní a terénní. adresa: Vedoucí: Zašovská 784, Valašské Meziříčí Ing. Martina Došková telefon: , Provozní doba : Vznik zařízení : Pracovní tým : Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek 8:00 14:00 hodin Pátek jen pro objednané klienty Ing. Martina Došková vedoucí projektu a odborný konzultant Ing. Radmila Táborská odborný konzultant Bc. Lucie Krupová sociální pracovník a odborný konzultant ( od ) Poslání : Posláním služeb sociální rehabilitace Atta je podpora rozvoje schopností a dovedností lidí ohrožených sociálním vyloučením, a posilování jejich návyků potřebných pro samostatný život s důrazem na nalezení vhodného pracovního uplatnění. 12 výroční zpráva 2009

15 Cíl : podporovat klienty k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na pomoci jiných podporovat klienty při získání nebo obnovení základních společenských a pracovních návyků poskytnout pomoc při řešení problémů prostřednictvím základního sociálního poradenství podporovat klienty při vyhledávání vhodného pracovního místa podporovat klienty v navazování a upevňování kontaktů s rodinou, přáteli i ostatními lidmi Cílová skupina : Klienty zařízení jsou lidé starší 18 let, kteří potřebují pomoc při řešení složité životní situace, jejíž důsledkem může být sociální vyloučení. Typ služeb : Sociální rehabilitace Atta dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytuje tyto základní činnosti a úkony : podporu klientů k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na pomoci jiných podporu klientů při získávání nebo obnovení základních společenských a pracovních návyků pomoc při řešení problémů prostřednictvím základního sociálního poradenství pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí podporu klientů při vyhledávání vhodného pracovního uplatnění podporu klientů v navazování a upevňování kontaktů s rodinou, přáteli i ostatními lidmi vytváření příležitostí k tomu, aby klienti mohli uplatňovat vlastní vůli a jednali na základě vlastních rozhodnutí zprostředkování dalších služeb, které mohou klienti využít při řešení své osobní situace Statistika : Služby Sociální rehabilitace v roce 2009 využilo 65 uživatelů. Projekty : Sociální rehabilitace ATTA uspěla ve výběrovém řízení v rámci projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ Konkrétně 13

16 se jedná o Zajištění sítě služeb typu sociální rehabilitace poskytované formou ambulantní a terénní pro osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji. Proto od je část služby určená pro osoby bez přístřeší financována z této veřejné zakázky. Finanční podporu na realizaci této služby v roce 2009 také poskytlo MPSV a Zlínský kraj a Město Valašské Meziříčí. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 14 výroční zpráva 2009

17 Centrum Amika sociálně aktivizační služby pro lidi s duševním onemocněním Adresa: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí Vedoucí služby: Bc. Alice Zemanová Telefon: , Provozní doba: Po: 10:00 12:00 poradna sociálního pracovníka Út a Čt: 9:00 14:00 centrum denních aktivit St: 13:00 15:00 klub deskových her Výuka práce na PC, angličtina, plavání, relaxační cvičení a další aktivity dle aktuálního harmonogramu Vznik zařízení: Pracovní tým: Bc. Alice Zemanová, vedoucí, sociální pracovník Vladana Štěpková, pracovník v sociálních službách Kateřina Jugová, lektor výuky práce na PC Zuzana Jugová, lektor výuky AJ (leden únor 2009) Kamila Adamcová, lektor výuky AJ (březen září 2009) Hana Zubíková, DiS., lektor výuky AJ (listopad prosinec 2009) Poslání: Posláním Centra Amika je poskytnutí bezpečného prostoru pro setkávání, komunikaci, navazování a upevňování sociálních vztahů lidí s duševním onemocněním a jejich podpora k samostatnosti a k aktivnímu a smysluplnému trávení času. 15

18 Cíl služby: Cílem Centra Amika je všestranná podpora lidí s duševním onemocněním. Zaměřujeme se především na: Podporu klientů v navazování a zachovávání sociálních vztahů s rodinou, přáteli i ostatními lidmi Podporu klientů k samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných (v oblasti péče o sebe, bydlení, práce ) Poskytnutí bezpečného prostor pro setkávání Podporu schopnosti klientů trávit svůj čas smysluplně Poskytnutí pomoci při řešení problémů prostřednictvím sociálního poradenství Vytváření příležitostí k tomu, aby naši klienti mohli uplatňovat vlastní vůli a jednali na základě vlastních rozhodnutí Vytváření příležitostí ke změně, nebo i k udržení stávajícího stavu Zprostředkujeme případné další sociální služby, kterých mohou klienti využít při řešení své osobní situace Typy činností: Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím prostřednictvím těchto aktivit: výuka anglického jazyka a práce na PC společné výlety, návštěvy kulturních a společenských akcí (výstavy, kino, čajovna,..), bowling, setkání s jinými službami obdobného charakteru apod. v denním centru, kde se mohou klienti v pro ně bezpečném prostoru setkávat a přirozeně vstupovat do vzájemných interakcí Sociálně terapeutické činnosti, které v Centru Amika probíhají: při ergoterapeutických činnostech (keramika, pletení z pedigů, malování na hedvábí, drátkování, ), kdy klienti rozvíjejí tvořivost, zlepšují jemnou motoriku a celkově se u těchto činností uvolní. prostřednictvím sportovně relaxačních aktivit (relaxační cvičení, plavání), které napomáhají zvýšit celkovou fyzickou odolnost při krizových intervencích duševně nemocní se dostávají do krizových situací častěji, než je běžné, což pramení právě z jejich nemoci podpora při překonávání sociálních bariér z neznámých míst, situací či osob, ať už individuálně či ve skupině v centru, nebo při doprovodech v rámci klubu deskových her, kde klienti zábavnou formou získávají schopnost spolupracovat s ostatními, učí se prohrávat i vyhrávat a pružně reagovat na změny. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a to formou: sociálního poradenství, prostřednictvím kterého pomáháme klientům při řešení 16 výroční zpráva 2009

19 jejich problémů zprostředkování případných dalších sociálních služeb, kterých mohou klienti využít při řešení své osobní situace podpory v případě, že si nevědí rady při vyřizování běžných záležitostí Statistika: V roce 2009 navštěvovalo Centrum Amika 13 klientů, z toho 9 mužů a 4 ženy. Granty, dotace: V roce 2009 jsme u Nadace Děti kultura sport (DKS) uspěli s projektem Rozšíření vybavení Centra Amika. Získali jsme od nadace DKS Kč na vybavení klubovny televizí, DVD přehrávačem a výukovými DVD pro výuku anglického jazyka. Toto vybavení nám v budoucnu bude sloužit ke společnému sledování filmů s tématikou duševních nemocí, ale i filmů z jiných oblastí života ať už pro poučení či k relaxaci. Akce v Centru Amika: V průběhu roku jsme se společně zúčastnili několika společenských, kulturních či sportovních akcí. Jednalo se o výlety, návštěvu muzea, čajovny, historické kavárny a také například bowlingu. Zapojili jsme se do akce města Dny zdraví, v rámci kterých jsme ve spolupráci s psychiatrem MUDr. Pastuchou uspořádali přednášku s prezentací Centra Amika v čítárně místní knihovny na téma Pár slov o duševním zdraví, aneb co se léčí na psychiatrii a jak se žije s duševní nemocí. Společně s Rožnovským Sociálním centrem denních aktivit Iskérka jsme zorganizovali několik setkání s různorodým programem. 17

20 CENTRUM OSOBNÍ asistence Osobní asistence je poskytována osobám se sníženou soběstačností, ať již z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž aktuální situace vyžaduje podporu a pomoc druhé osoby. Důvodem poskytování osobní asistence je snaha o vyrovnání sociálního handicapu. Osobní asistence je poskytována v domácnostech klientů, ve školských zařízeních, při doprovodech nebo při volnočasových aktivitách. Region působnosti: Osobní asistence je terénní služba, která je poskytována ve Valašském Meziříčí a jeho okolní spádové oblasti. Od září 2008 jsme naše služby osobní asistence rozšířili i o region Kelečska. Adresa: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí Vedoucí: Iveta Minářová Telefon: Provozní doba: kontaktní hodiny Po Pá 7:00 15:00 vždy po předchozí telefonické domluvě Vznik zařízení: Pracovní tým: Iveta Minářová (vedoucí pracovník, sociální pracovník), Veronika Vozihnojová (osobní asistentka), Bohuslav Ulrych (osobní asistent), Zdenka Kudlová (osobní asistentka DPČ), Ivana Malušková (osobní asistentka - DPP). 18 výroční zpráva 2009

21 Poslání: Osobní asistence je poskytována lidem se sníženou soběstačností, ať již z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž aktuální situace vyžaduje podporu a pomoc druhého člověka. Posláním osobní asistence je pomoci lidem se zdravotním znevýhodněním kompenzovat jejich znevýhodnění tak, aby se mohli v co největší míře zapojovat do běžného života. Pomoci lidem se zvládáním každodenních dovedností, působit v jejich přirozeném domácím prostředí, ve školských zařízeních, při doprovodech a volnočasových aktivitách. Cíl: Hlavním cílem osobní asistence je podpora klientů a setrvat v jejich přirozeném prostředí co nejdéle to půjde. Dosažení maximální míry jejich samostatnosti, soběstačnosti, seberealizace, nezávislého způsobu života a také podpora klienta ve všech formách zapojení do běžného života společnosti. Typy služeb: osobní asistence základní poradenství Statistika: Celkem jsme asistovali 5 klientům. Za rok 2009 jsme poskytli hodin osobní asistence a uskutečnili 373 kontaktů. Finanční podpora: Projekt Centra osobní asistence byl v roce 2009 financován Ministerstvem práce a sociálních věcí, Zlínským krajem a městem Valašské Meziříčí. Finanční příspěvek poskytla také obec Vlčnov. Finanční částky věnované Obecním úřadem Vlčnov a městem Valašské Meziříčí byly použity na provoz Centra osobní asistence. 19

22 CHARITNÍ PEČOVatelská služba Pečovatelská služba v Kelči je jedinou službou tohoto druhu, která poskytuje služby seniorům nad 65 let, kteří jsou omezeni v sebeobsluze a těžce zdravotně postiženým občanům od věku 18 let, kteří jsou omezeni v sebeobsluze. V současnosti poskytujeme služby 25 klientům. Naše služby jsou poskytovány v tomto regionu působnosti: Region působnosti: Kelč, Babice, Lhotka u Kelče, Kunovice, Loučka, Police, Lázy, Podolí, Němetice, Kladeruby, Choryně, Lhota u Choryně, Komárovice. Adresa: Kelč 39 (přístavba radnice), Kelč Vedoucí: Iveta Minářová Telefon: , Provozní doba: Po - Pá 7:00 15:00 hod Vznik zařízení: Pracovní tým: Iveta Minářová (vedoucí služby, sociální pracovník), Bc. Alena Polášková (pečovatelka), Renáta Dohnalová (pečovatelka), Marcela Orságová (pečovatelka DPP), Jan Orság (pečovatel DPP). Poslání: Posláním terénní Charitní pečovatelské služby (dále jen CHPS) je poskytovat sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 20 výroční zpráva 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CARAVAN ČSL armády 808/43b, Krnov, 794 01 Název a adresa provozovatele: EUROTOPIA Opava o.p.s.

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Vážení spoluobčané, klienti, uplynul další rok a já vám předkládám výroční zprávu naší organizace za rok 2008.

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více