DĚKUJEME! Službou Pokud se rozhodnete pomoci nám službou (malování, stavební práce, sekání trávy,...), pak vám vystavíme darovací smlouvu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚKUJEME! Službou Pokud se rozhodnete pomoci nám službou (malování, stavební práce, sekání trávy,...), pak vám vystavíme darovací smlouvu."

Transkript

1 číslo účtu: /0800 Můžete nás podpořit Hmotným darem Pokud se rozhodnete věnovat nám jakékoli hmotné dary (věci, zboží, nábytek...), pak vám vystavíme darovací smlouvu. Budete - li tedy darovací smlouvu potřebovat, pak se, prosím, obraťte na zaměstnance ředitelství, kteří vám rádi pomohou. Dobrovolnickou prací Finančním darem Pokud se rozhodnete věnovat nám jakoukoli finanční částku, pak vám vystavíme darovací smlouvu. Peníze je možno darovat obecně na činnost Charity Valašské Meziříčí, či přímo konkrétně na určitý účel či službu. Budete - li mít zájem, pak vám zašleme i vyúčtování vámi darované částky. Podmínky pro uplatnění daru jako položky snižující základ daně jsou uvedeny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dárce - fyzická osoba: může odečíst ze základu daně hodnotu daru, pokud jeho hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí minimálně 1 000,- Kč, maximálně však 10% daňového základu. Dárce - právnická osoba: může snížit základ daně za předpokladu, že hodnota daru - každého daru jednotlivě - činí alespoň 2 000,- Kč. Maximálně lze odečíst 5% ze základu daně (souhrn všech darů za zdaňovací období). Tuto odpočitatelnou položku od základu daně lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém byl dar prokazatelně poskytnut (tzn. dar poskytnutý v roce 2009 lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období za rok Finanční dar je možno naší organizaci poskytnout v hotovosti nebo složením finanční částky na účet. Službou Pokud se rozhodnete pomoci nám službou (malování, stavební práce, sekání trávy,...), pak vám vystavíme darovací smlouvu. DĚKUJEME!

2 Loga našich sponzorů: Působnost Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Působnost Charity Valašské Meziříčí t i s k a g r a f i c k á ú p r a v a w w w. g r a f i a n o v a. c z

3 Úvodní slovo Milí přátelé, podle Benedikta XVI., jak zdůraznil při nedávné návštěvě České republiky, stojí naše církev před třemi společenskými výzvami. Měli bychom usilovat o navázání dialogu s agnostiky, zkvalitňovat církevní školství a v neposlední řadě také charitativní práci. Poslední úkol je právě naším posláním, ale nejen naším, protože propojenost profesionální charity s farností a církví je zde nasnadě. To potvrzuje kupříkladu naše spolupráce na Tříkrálové sbírce. Papež ve své encyklice Deus caritas est k tomu poznamenává, že charitativní práce není jen úlohou pro jednotlivého věřícího člověka, ale také pro celou církevní komunitu, a to na všech úrovních od místní komunity po partikulární církev až k univerzální církvi v její globalitě. Lásky caritas bude vždy zapotřebí, míní Benedikt, a to i v té nejspravedlivější společnosti. Neexistuje žádné spravedlivé státní uspořádání, jemuž by se podařilo to, aby služba lásky byla zbytečná. Dnes se neustále skloňuje pojem globální ekonomická krize, která vnáší do naších domovů nejistotu. Z druhé strany ale nárůst blahobytu nedává žádné odpovědi na mnohé palčivé otázky lidské existence. Vždy budou lidé strádat, ať už po materiální či duchovní stránce. Papežova slova jsou a budou programovým prohlášením naší práce. Snažíme se o přítomnost církve ve společnosti o církev sloužící, jež potřebné doprovází a zároveň je připravena předložit důvody své naděje. Ne jako Jobovi přátelé, kteří svému těžce zkoušenému příteli předkládali různé obecné teorie o původu a důvodu jeho utrpení, ale jako ti, kteří se snaží pochopit papežova slova: Ten, kdo uplatňuje lásku (caritas) ve jménu církve, se nebude nikdy snažit o to, aby druhým vnucoval víru církve. Takový člověk ví, že láska ve své čistotě a nezištnosti je tím nejlepším svědectvím vydaným Bohu, v něhož věříme a jenž nás pohnul k tomu, abychom milovali. Křesťan ví, kdy je vhodné o Bohu mluvit a kdy je zase správné o něm mlčet a nechat promlouvat pouze lásku. Děkujeme všem našim kolegům za spolupráci a Vám všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporujete. Věříme, že nám zůstanete i nadále nakloněni a těšíme se na další spolupráci. Mgr. Zdislava Odstrčilová Ředitelka Charity Valašské Meziříčí Mgr. Petr Vrána Zástupce ředitelky a pastorační asistent Charity ValašskéMeziříčí 1

4 Veřejný závazek Charity Valašské Meziříčí Charita (latinsky caritas) v překladu znamená křesťanská láska k bližnímu a dobročinnost na základě této lásky prokazovaná nebo organizovaná. Motto Charity Valašské Meziříčí Podílíme se na přinášení naděje prostřednictvím našich služeb Proč tu jsme? Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. Pro koho tu jsme? Lidé v krizi, nouzi nebo v nepříznivé sociální situaci Rodiny ve složité životní situaci Lidé se zdravotním postižením Lidé s duševním onemocněním Senioři Příjemci humanitární a náhlé krizové pomoci Veřejnost Co je v naší práci důležité? Ochrana důstojnosti člověka Věříme, že každý člověk má neodejmutelnou důstojnost a hodnotu, která je podstatou člověka, stvořeného k Božímu obrazu (srovnej Gn 1,27). Vnímáme člověka v jeho celistvosti, jehož nedílnou součástí je oblast tělesná, psychická a duchovní. Chceme chránit lidský život od početí do smrti a kde je tento život ohrožen nouzí (ve všech oblastech), chceme jej doprovázet svou podporou. Hájíme zájmy těch, kteří jsou v ohrožení života, žijí na okraji společnosti nebo jsou přehlíženi. Usilujeme o to, aby se člověk stal aktérem svého rozvoje a změny a aby se nestal objektem 2 výroční zpráva 2009

5 našeho soucitu a pomoci. Cílem naší práce je proto podporovat člověka tak, aby si byl schopen pomoci sám a aby byl schopen rozhodovat sám o sobě. Kvalita Odborná kompetence je prvním a základním předpokladem, ale sama o sobě nestačí. Jedná se totiž o lidské bytosti, které vždy potřebují něco víc nežli pouze technicky správně prováděnou péči. Potřebují lidskost. Potřebují pozorné srdce. (Benedikt XVI, DCE čl. 31) Kvalita má svůj odborný, ekonomický a ekologický, ale i biblicko-teologický a etický rozměr. Proto chceme být organizací, kde jednotlivé činnosti vykonávají pracovníci s odpovídajícím vzděláním, kompetencemi a zkušenostmi, jejíchž způsob práce vychází z osvědčených metod. Sledujeme také nejnovější vývoj a trendy a tyto poznatky zapojujeme do naší práce. Chceme být organizací, v níž vytváříme prostředí pro rozvoj odbornosti jednotlivých pracovníků i jednotlivých činností. Kvalita naší práce je však především zaměřena na zdařilé vztahy a setkávání mezi lidmi. Zdařilé vztahy a setkávání předpokládají vzájemné uznání. Z tohoto základu může vyrůstat nezbytná důvěra. Usilujeme o to, aby pracovníci naší organizace byli nejen nositeli odborných dovedností a znalostí, ale i lidskosti. Činnost naší organizace je charakteristická svou otevřeností a transparentností, která pomáhá udržovat a posilovat důvěru sponzorů, spolupracovníků a příjemců pomoci; informace o činnosti jsou přístupné pro všechny zainteresované lidi. Solidarita Lidský život se rozvíjí v různorodých mezilidských vztazích v rodině, v zaměstnání, v sousedských vazbách, v politických společenstvích, v soužití různých názorových a zájmových skupin, kultur a náboženství. Naše organizace tuto pestrost přijímá a spolu se všemi lidmi dobré vůle chce budovat solidární soužití, v němž není místo pro předsudky a v němž je možno přispívat ke tvorbě všeobecného blaha. Při své činnosti naše organizace plně respektuje autonomii ostatních charitativních organizací, naše spolupráce s nimi je založena na vzájemné podpoře a partnerství. Chceme sdílet své zkušenosti se svými partnery a také čerpat ze společně dosažených úspěchů ve prospěch různě nezvýhodněných skupin. Život v důstojnosti pro všechny bez rozdílu je možný jen za předpokladu svobody, spravedlnosti a celosvětového míru a za předpokladu respektu vůči celému stvoření, proto se podílíme na pomoci i za hranicemi naší územní působnosti. Chceme být solidární i vůči budoucím generacím, a proto přijímáme závazek trvale 3

6 udržitelného života a vytváření udržitelného světového řádu včetně zdravého a ekologického řádu pro budoucnost. Společenství služby Věříme, že každý člověk má svůj osobní příběh s Bohem, ať už si je toho vědom nebo ne. Chceme být organizací, jejíž činnost je založena na vzájemném respektu a přijetí duchovní a životní cesty ostatních spolupracovníků, kde se vzájemně podporujeme ve službě potřebným i ve vlastní duchovní cestě, kde si vzájemně předáváme naději i v přicházejících těžkostech Jak toho chceme dosáhnout? Zajištění služeb tak, aby byly dlouhodobě udržitelné a kvalitní Prvořadým cílem naší organizace je poskytování kvalitních sociálních služeb. S platností zákona 108/2006 se ukázala ještě intenzivněji nutnost transformovat naše služby v návaznosti na krajské i místní plánování s důrazem na potřeby místní komunity i jednotlivců. Chceme se zaměřit se na stabilitu personálního zajištění a efektivitu služeb. Jednou z priorit je také vyřešení vhodných prostor pro jejich potřebný rozvoj. Posílení charitního cítění v církvi Závazkem každého křesťana je všeobecná diakonie. Bez ní nelze naplnit Kristovu výzvu vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi, což je poslání naší organizace. Profesionalizace naší charity znamenala pro mnohé farníky naplnění této výzvy i bez jejich osobní účasti. Naším cílem je změnit toto vnímání a vyzvat je k aktivnější spolupráci. Zvýšení příjmů z jiných, než státních zdrojů a snaha o stabilizaci veřejných finančních zdrojů Financování naší činnosti není žádným způsobem stabilně zajištěno. Proto chceme rozvinout i další činnosti, které nám zajistí jiné než veřejné finance. Z tohoto důvodu je nutné stále usilovat o změnu povědomí u veřejnosti a politiků na všech úrovních o sociálních službách. Výsledkem by měla být změna legislativy směrem k zajištění stability a spravedlivějšího financování sociálních služeb. 4 výroční zpráva 2009

7 Základní údaje o organizaci Charita Valašské Meziříčí je součástí Charity Česká republika, která je účelovým zařízením Římskokatolické církve pro službu všem potřebným bez rozdílu. Naše organizace je samostatná církevní právnická osoba (podle ustanovení kánonu 114 Kodexu kanonického práva a podle zák. 3/2002 Sb.). Spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc a řídí se jejími stanovami. Statutární zástupce ředitel je jmenovaný olomouckým arcibiskupem a jeho důležitá rozhodnutí jsou podmíněna souhlasem Charitní rady. Hospodaření charity je kontrolováno nezávislou Revizní komisí. Název organizace: Charita Valašské Meziříčí Sídlo: Kpt. Zavadila 1345, Val. Meziříčí, IČO: Právní forma: účelové zařízení římskokatolické církve (církevní právnická osoba) Registrace u Ministerstva kultury: Telefon: ředitelka provozní úsek ekonomický úsek Stránky na internetu: Konto: Česká spořitelna, a.s /0800 Statutární zástupce (ředitelka): Mgr. Zdislava Odstrčilová Charitní rada: Mgr. Pavel Kotrady (předseda charitní rady), Ing. Michal Perutka, Ing. Irena Gorejová, Ing.arch. Alena Vráželová, MUDr. Libuše Rohanová, Mgr. Rostislav Skýpala, Karel Kutálek Revizní komise: Ing. Jiří Lev, JUDr. Marie Pernická, Jaroslava Žilinská Územní působnost: Valašské Meziříčí, Krhová, Hrachovec, Podlesí, Poličná, Juřinka, Bynina, Lhotka u Choryně, Branky na Moravě, Jarcová, Oznice, Lešná, Mikulůvka, Lhotka nad Bečvou, Jasenice,Vysoká, Příluky, Mštěnovice, Choryně, Kelč, Loučka, Police, Němetice, Perná, Kunovice 5

8 Organizační struktura ke Ředitelka Charity Valašské Meziříčí Mgr. Zdislava Odstrčilová Správa Charity Valašské Meziříčí Zástupce ředitelky, pastorační asistent Mgr. Petr Vrána Provozní asistent, sekretariát Mgr. Petr Liška Správce IT Marek Ševčík Vedoucí ekonomického a personálního úseku Ing. Elena Stáňová Ekonom Ing. František Bažacký Provozní a mzdová účetní Blanka Gregorková Koordinátorka Individuálních projektů Zlínského kraje Hana Žarloková Azylový dům pro matky s dětmi Vedoucí /sociální pracovnice Bc. Naděžda Gilarová, DiS. Sociální pracovnice o Bc. Markéta Krhutová o Bc. Markéta Dřímalová, DiS. Sociální asistentky o Hana Mikušková o Petra Vávrová o Kamila Kubějová o Helena Kyšáková o Zuzana Chroustová o Ing. Ludmila Plevová o Mgr. Renata Václavková o Simona Babicová Vedoucí tématické skupiny Bc. Jana Sedlářová Údržbář Jan Gilar Klub Zeferino Vedoucí Klubu Zeferino Ing. Irena Ševčíková Pracovník Klubu Zeferino Kateřina Pechová Denní centrum, Noclehárna a Terénní programy pro lidi bez domova Vedoucí Hana Sulovská Sociální pracovnice o Bc. Ivana Holubová, DiS. o Mgr. Lucie Kettnerová (terénní) Kontaktní a terénní pracovník Pavel Sadila Kontaktní pracovník Bc. Jana Sedlářová 6 výroční zpráva 2009

9 Pracovníci noclehárny o Pavel Březovják o Petr Kyselý o Jiří Foltýn o Pavel Karafiát Centrum osobní asistence Vedoucí Iveta Minářová Osobní asistenti o Bohuslav Ulrych o Ivana Malušková o Sylvie táborská o Zdeněk Perdoch o Helena Tvrdoňová Sociální rehabilitace atta Vedoucí a odborný konzultant Ing. Martina Došková Odborný konzultant Ing. Radmila Táborská Sociální pracovnice a odborný konzultant Bc. Lucie Krupová Centrum Amika Vedoucí a sociální pracovník Bc. Alice Zemanová Pracovník v sociálních službách Vladana Štěpková Lektor výuky na PC Kateřina Jugová Charitní pečovatelská služba Kelč Vedoucí/sociální pracovník - Iveta Minářová Pečovatelé o Bc. Alena Polášková o Renáta Dohnalová o Pavla Müllerová o Helena Tvrdoňová Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vedoucí/terénní pracovník Bc. Júlia Kundrátková Sociální pracovnice Žaneta Čápová, DiS. Terénní pracovnice Anna Pavelková Sociální pracovnice Bc. Kristýna Čechová Terénní pracovnice Jana Hasalíková Sociální pracovnice Hana Zubíková, DiS. Terénní pracovnice Kateřina Sigmundová 7

10 AZYLOVÝ DŮM PRO Matky S DĚTMI Jedna klientka, maminka dvou dětí, která žíla ve dvanáctiletém násilném vztahu, o naší službě řekla: Díky Azylovému domu jsem si uvědomila, že násilí nemusím snášet, že to není samozřejmost ve vztahu, jak mi to manžel neustále opakoval. Díky této službě jsem začala žít nový život, otevřely se mi možnosti, o kterých jsem dosud netušila. Název zařízení: Azylový dům pro matky s dětmi Adresa: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí Vedoucí: Bc. Naděžda Gilarová Telefon: , Provozní doba: nepřetržitá Vznik zařízení: rok 2000 Pracovní tým: Bc. Markéta Krhutová, sociální pracovnice Bc. Markéta Dřímalová, sociální pracovnice Hana Mikušková, sociální asistentka Petra Vávrová, sociální asistentka Kamila Kubějová, sociální asistentka Helena Kyšáková, sociální asistentka Zuzana Chroustová, sociální asistentka Ing. Ludmila Plevová, sociální asistentka Mgr. Renata Václavková, sociální asistentka Simona Babicová, sociální asistentka Bc. Jana Sedlářová, vedoucí tématické skupiny 8 výroční zpráva 2009

11 Poslání: Posláním Azylového domu pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí je vytváření bezpečného prostředí, pomoc těhotné ženě nebo matce a jejím dětem v obtížné životní situaci a podpora jejich začleňování do běžného života společnosti, především podpora jejich samostatnosti a nezávislosti. Zařízení má dne uděleno Krajským úřadem Zlínského kraje pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. Registrace sociální služby dle Zákona o sociálních službách č. 108 / 2006 Sb. byla udělena KÚ ZK Cíl: Cíle směrem ke uživatelům podpora uživatelek ve zvyšování schopnosti obstát v běžném životě prostřednictvím posunu v těchto vydefinovaných oblastech dle individuálního plánu, možností a schopností dané uživatelky: zabezpečení základních životních potřeb vybavení uživatelek znalostmi potřebnými pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci a jejich praktické využití sebereflexe stereotypů chování a myšlení reflexe problémů a nalezení možného řešení posílení psychické soběstačnosti uživatelek při řešení krizové situace aktivizace uživatelek v každodenním životě motivace k osobní iniciativě poskytnutí podpory a prostoru vedoucích ke zlepšení vztahů mezi uživatelkami a jejich dětmi vedení k převzetí zodpovědnosti za sebe i své děti zlepšení mezilidských, sociálních a rodinných vztahů Cíle směrem k poskytování služby zvyšování kvality služeb Cíle směrem k veřejnosti osvěta veřejnosti za účelem snižování stigmatizace našich uživatelek snaha o zlepšování spolupráce s příslušnými institucemi podílejícími se na péči o naše uživatelky 9

12 Typy činností: Statistika: 1. přechodné ubytování v zařízených garsoniérách 2. pomoc při zajištění stravy 3. základní sociální poradenství 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 5. psychická podpora žen a jejich dětí 6. nezbytná fyzická ochrana 7. doprovázení klientky při jednáních na úřadech, k soudu, atd., dle její potřeby 8. poradenství v oblasti sociálně právní, péče o děti a vedení domácnosti 9. poradenství v oblasti domácího násilí v partnerských vztazích 10. poskytování základní krizové intervence 11. tématická skupina 12. zprostředkování kontaktů na další odbornou pomoc V roce 2009 byla kapacita naplněna z 97,5 %, zařízení poskytlo pomoc 25 matkám, 1 otci a 56 dětem Projekty: Azylový dům pro matky s dětmi uspěl ve výběrovém řízení v rámci projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , konkrétně se jedná o Zajištění sítě sociálních služeb typu azylové domy pro osoby pečující o osobu blízkou (rodiče s dětmi) ve Zlínském kraji. Proto je služba od 1.října 2009 financována plně z této veřejné zakázky. Finanční podporu na realizaci této služby v roce 2009 také poskytlo MPSV a Zlínský kraj a Město Valašské Meziříčí. Akce: Kromě každoročních akcí pro klienty jako je Dětský den, maškarní karneval, Mikulášská besídka jsme o letních prázdninách v našem zařízení přivítali velkou dobrovolnickou akci trvající 2 týdny, kdy si Adra se svými dobrovolníky pro naše děti připravila program plný her a soutěží. Před koncem roku nás již druhý rok velmi příjemně překvapila obec Skalička, která uspořádala velkou vánoční výstavu s dobročinnou akcí Dárek pro Azylový dům ve Valašském Meziříčí. Za tuto vlnu solidarity jim právem patří náš dík. Obdobnou akci, ale pro více humanitárních organizací uspořádalo i město Hranice na Moravě, odkud jsme rovněž obdrželi mnoho praktických dárků a poděkování patří také jim. Sponzoři: 10 výroční zpráva 2009

13 Obecní úřad Skalička a občané této obce, Městský úřad Hranice na Moravě a jeho občané, firma Váhala, TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 11

14 sociální rehabilitace atta Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností způsobem, který využívá jejich schopnosti, potenciál a kompetence. Sociální rehabilitace je poskytována formou ambulantní a terénní. adresa: Vedoucí: Zašovská 784, Valašské Meziříčí Ing. Martina Došková telefon: , Provozní doba : Vznik zařízení : Pracovní tým : Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek 8:00 14:00 hodin Pátek jen pro objednané klienty Ing. Martina Došková vedoucí projektu a odborný konzultant Ing. Radmila Táborská odborný konzultant Bc. Lucie Krupová sociální pracovník a odborný konzultant ( od ) Poslání : Posláním služeb sociální rehabilitace Atta je podpora rozvoje schopností a dovedností lidí ohrožených sociálním vyloučením, a posilování jejich návyků potřebných pro samostatný život s důrazem na nalezení vhodného pracovního uplatnění. 12 výroční zpráva 2009

15 Cíl : podporovat klienty k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na pomoci jiných podporovat klienty při získání nebo obnovení základních společenských a pracovních návyků poskytnout pomoc při řešení problémů prostřednictvím základního sociálního poradenství podporovat klienty při vyhledávání vhodného pracovního místa podporovat klienty v navazování a upevňování kontaktů s rodinou, přáteli i ostatními lidmi Cílová skupina : Klienty zařízení jsou lidé starší 18 let, kteří potřebují pomoc při řešení složité životní situace, jejíž důsledkem může být sociální vyloučení. Typ služeb : Sociální rehabilitace Atta dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytuje tyto základní činnosti a úkony : podporu klientů k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na pomoci jiných podporu klientů při získávání nebo obnovení základních společenských a pracovních návyků pomoc při řešení problémů prostřednictvím základního sociálního poradenství pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí podporu klientů při vyhledávání vhodného pracovního uplatnění podporu klientů v navazování a upevňování kontaktů s rodinou, přáteli i ostatními lidmi vytváření příležitostí k tomu, aby klienti mohli uplatňovat vlastní vůli a jednali na základě vlastních rozhodnutí zprostředkování dalších služeb, které mohou klienti využít při řešení své osobní situace Statistika : Služby Sociální rehabilitace v roce 2009 využilo 65 uživatelů. Projekty : Sociální rehabilitace ATTA uspěla ve výběrovém řízení v rámci projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ Konkrétně 13

16 se jedná o Zajištění sítě služeb typu sociální rehabilitace poskytované formou ambulantní a terénní pro osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji. Proto od je část služby určená pro osoby bez přístřeší financována z této veřejné zakázky. Finanční podporu na realizaci této služby v roce 2009 také poskytlo MPSV a Zlínský kraj a Město Valašské Meziříčí. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 14 výroční zpráva 2009

17 Centrum Amika sociálně aktivizační služby pro lidi s duševním onemocněním Adresa: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí Vedoucí služby: Bc. Alice Zemanová Telefon: , Provozní doba: Po: 10:00 12:00 poradna sociálního pracovníka Út a Čt: 9:00 14:00 centrum denních aktivit St: 13:00 15:00 klub deskových her Výuka práce na PC, angličtina, plavání, relaxační cvičení a další aktivity dle aktuálního harmonogramu Vznik zařízení: Pracovní tým: Bc. Alice Zemanová, vedoucí, sociální pracovník Vladana Štěpková, pracovník v sociálních službách Kateřina Jugová, lektor výuky práce na PC Zuzana Jugová, lektor výuky AJ (leden únor 2009) Kamila Adamcová, lektor výuky AJ (březen září 2009) Hana Zubíková, DiS., lektor výuky AJ (listopad prosinec 2009) Poslání: Posláním Centra Amika je poskytnutí bezpečného prostoru pro setkávání, komunikaci, navazování a upevňování sociálních vztahů lidí s duševním onemocněním a jejich podpora k samostatnosti a k aktivnímu a smysluplnému trávení času. 15

18 Cíl služby: Cílem Centra Amika je všestranná podpora lidí s duševním onemocněním. Zaměřujeme se především na: Podporu klientů v navazování a zachovávání sociálních vztahů s rodinou, přáteli i ostatními lidmi Podporu klientů k samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných (v oblasti péče o sebe, bydlení, práce ) Poskytnutí bezpečného prostor pro setkávání Podporu schopnosti klientů trávit svůj čas smysluplně Poskytnutí pomoci při řešení problémů prostřednictvím sociálního poradenství Vytváření příležitostí k tomu, aby naši klienti mohli uplatňovat vlastní vůli a jednali na základě vlastních rozhodnutí Vytváření příležitostí ke změně, nebo i k udržení stávajícího stavu Zprostředkujeme případné další sociální služby, kterých mohou klienti využít při řešení své osobní situace Typy činností: Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím prostřednictvím těchto aktivit: výuka anglického jazyka a práce na PC společné výlety, návštěvy kulturních a společenských akcí (výstavy, kino, čajovna,..), bowling, setkání s jinými službami obdobného charakteru apod. v denním centru, kde se mohou klienti v pro ně bezpečném prostoru setkávat a přirozeně vstupovat do vzájemných interakcí Sociálně terapeutické činnosti, které v Centru Amika probíhají: při ergoterapeutických činnostech (keramika, pletení z pedigů, malování na hedvábí, drátkování, ), kdy klienti rozvíjejí tvořivost, zlepšují jemnou motoriku a celkově se u těchto činností uvolní. prostřednictvím sportovně relaxačních aktivit (relaxační cvičení, plavání), které napomáhají zvýšit celkovou fyzickou odolnost při krizových intervencích duševně nemocní se dostávají do krizových situací častěji, než je běžné, což pramení právě z jejich nemoci podpora při překonávání sociálních bariér z neznámých míst, situací či osob, ať už individuálně či ve skupině v centru, nebo při doprovodech v rámci klubu deskových her, kde klienti zábavnou formou získávají schopnost spolupracovat s ostatními, učí se prohrávat i vyhrávat a pružně reagovat na změny. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a to formou: sociálního poradenství, prostřednictvím kterého pomáháme klientům při řešení 16 výroční zpráva 2009

19 jejich problémů zprostředkování případných dalších sociálních služeb, kterých mohou klienti využít při řešení své osobní situace podpory v případě, že si nevědí rady při vyřizování běžných záležitostí Statistika: V roce 2009 navštěvovalo Centrum Amika 13 klientů, z toho 9 mužů a 4 ženy. Granty, dotace: V roce 2009 jsme u Nadace Děti kultura sport (DKS) uspěli s projektem Rozšíření vybavení Centra Amika. Získali jsme od nadace DKS Kč na vybavení klubovny televizí, DVD přehrávačem a výukovými DVD pro výuku anglického jazyka. Toto vybavení nám v budoucnu bude sloužit ke společnému sledování filmů s tématikou duševních nemocí, ale i filmů z jiných oblastí života ať už pro poučení či k relaxaci. Akce v Centru Amika: V průběhu roku jsme se společně zúčastnili několika společenských, kulturních či sportovních akcí. Jednalo se o výlety, návštěvu muzea, čajovny, historické kavárny a také například bowlingu. Zapojili jsme se do akce města Dny zdraví, v rámci kterých jsme ve spolupráci s psychiatrem MUDr. Pastuchou uspořádali přednášku s prezentací Centra Amika v čítárně místní knihovny na téma Pár slov o duševním zdraví, aneb co se léčí na psychiatrii a jak se žije s duševní nemocí. Společně s Rožnovským Sociálním centrem denních aktivit Iskérka jsme zorganizovali několik setkání s různorodým programem. 17

20 CENTRUM OSOBNÍ asistence Osobní asistence je poskytována osobám se sníženou soběstačností, ať již z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž aktuální situace vyžaduje podporu a pomoc druhé osoby. Důvodem poskytování osobní asistence je snaha o vyrovnání sociálního handicapu. Osobní asistence je poskytována v domácnostech klientů, ve školských zařízeních, při doprovodech nebo při volnočasových aktivitách. Region působnosti: Osobní asistence je terénní služba, která je poskytována ve Valašském Meziříčí a jeho okolní spádové oblasti. Od září 2008 jsme naše služby osobní asistence rozšířili i o region Kelečska. Adresa: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí Vedoucí: Iveta Minářová Telefon: Provozní doba: kontaktní hodiny Po Pá 7:00 15:00 vždy po předchozí telefonické domluvě Vznik zařízení: Pracovní tým: Iveta Minářová (vedoucí pracovník, sociální pracovník), Veronika Vozihnojová (osobní asistentka), Bohuslav Ulrych (osobní asistent), Zdenka Kudlová (osobní asistentka DPČ), Ivana Malušková (osobní asistentka - DPP). 18 výroční zpráva 2009

21 Poslání: Osobní asistence je poskytována lidem se sníženou soběstačností, ať již z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž aktuální situace vyžaduje podporu a pomoc druhého člověka. Posláním osobní asistence je pomoci lidem se zdravotním znevýhodněním kompenzovat jejich znevýhodnění tak, aby se mohli v co největší míře zapojovat do běžného života. Pomoci lidem se zvládáním každodenních dovedností, působit v jejich přirozeném domácím prostředí, ve školských zařízeních, při doprovodech a volnočasových aktivitách. Cíl: Hlavním cílem osobní asistence je podpora klientů a setrvat v jejich přirozeném prostředí co nejdéle to půjde. Dosažení maximální míry jejich samostatnosti, soběstačnosti, seberealizace, nezávislého způsobu života a také podpora klienta ve všech formách zapojení do běžného života společnosti. Typy služeb: osobní asistence základní poradenství Statistika: Celkem jsme asistovali 5 klientům. Za rok 2009 jsme poskytli hodin osobní asistence a uskutečnili 373 kontaktů. Finanční podpora: Projekt Centra osobní asistence byl v roce 2009 financován Ministerstvem práce a sociálních věcí, Zlínským krajem a městem Valašské Meziříčí. Finanční příspěvek poskytla také obec Vlčnov. Finanční částky věnované Obecním úřadem Vlčnov a městem Valašské Meziříčí byly použity na provoz Centra osobní asistence. 19

22 CHARITNÍ PEČOVatelská služba Pečovatelská služba v Kelči je jedinou službou tohoto druhu, která poskytuje služby seniorům nad 65 let, kteří jsou omezeni v sebeobsluze a těžce zdravotně postiženým občanům od věku 18 let, kteří jsou omezeni v sebeobsluze. V současnosti poskytujeme služby 25 klientům. Naše služby jsou poskytovány v tomto regionu působnosti: Region působnosti: Kelč, Babice, Lhotka u Kelče, Kunovice, Loučka, Police, Lázy, Podolí, Němetice, Kladeruby, Choryně, Lhota u Choryně, Komárovice. Adresa: Kelč 39 (přístavba radnice), Kelč Vedoucí: Iveta Minářová Telefon: , Provozní doba: Po - Pá 7:00 15:00 hod Vznik zařízení: Pracovní tým: Iveta Minářová (vedoucí služby, sociální pracovník), Bc. Alena Polášková (pečovatelka), Renáta Dohnalová (pečovatelka), Marcela Orságová (pečovatelka DPP), Jan Orság (pečovatel DPP). Poslání: Posláním terénní Charitní pečovatelské služby (dále jen CHPS) je poskytovat sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 20 výroční zpráva 2009

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Nízkoprahové denní centrum NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Denní centrum, ul. Zámecká 1, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí FORMULÁŘ

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Působnost Charity Valašské Meziříčí Úvodní slovo Vážení přátelé, výroční zpráva je pro nás

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí: Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro lidi se zdravotním postižením, která je zaměřena na získávání, trénink a rozvoj osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít a fungovat

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Popis realizace poskytované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Tento dokument je soubor informací o této sociální službě. Další informace je možno poskytnout a dotazy zodpovědět telefonicky,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.2014 Poslání Střediska sociální

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby 1. Dům na půl cesty Popis sociální služby Základním principem Domu na půl cesty je : - ubytování v prostředí podobném bydlení v domácnosti - zajištění úklidu,praní a žehlení,výměna ložního prádla - pomoc

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU I. Úvod 1) Směrnice je určena pro sociální službu terénní program, kterou

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Charita Vsetín 24. 9. 2015

Charita Vsetín 24. 9. 2015 Charita Vsetín 24. 9. 2015 Historie a území působnosti Trvání činnosti: od 1. 7. 1992 zřizovací dekret CZ 36/93. Území působnosti: Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové rozloze 38 000 ha: Bystřička,

Více

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko = LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení rodinám, matkám či otcům a jejich

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více