Rostliny počínají svůj vývoj živou částí, která se oddělila. rozdělením mateřského jedince ve dvě nebo větší počet částí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rostliny počínají svůj vývoj živou částí, která se oddělila. rozdělením mateřského jedince ve dvě nebo větší počet částí."

Transkript

1 Reprodukce I

2 Rostliny počínají svůj vývoj živou částí, která se oddělila nebo byla oddělena od mateřského jedince nebo která vznikla rozdělením mateřského jedince ve dvě nebo větší počet částí. Němec, 1944

3 Reprodukce rostlin 1. Sexualita u rostlin není přesně vymezena 2. Rostliny nemají zárodečnou dráhu 3. Vývoj rostlinného těla je postembryonální 4. Rostliny se snadno množí nepohlavně 5. Životní cyklus rostlin je charakteristický y j ý střídáním generací (sporofytu a gametofytu)

4 Nepohlavní rozmnožování U rostlin je nepohlavní rozmnožování velmi rozšířené, a to od evolučně nejstarších rostlin, zelených řas, až po evolučně nejpokročilejší krytosemenné rostliny. Pokud se rostliny rozmnožují vegetativními orgány, hovoříme o rozmnožování vegetativním. Rostliny se také rozmnožují apomikticky, kdy jsou vytvořeny pohlavní orgány, ale nedochází k oplození; nejčastěji dochází k vývoji nové rostliny z gamety bez oplození. Při nepohlavním rozmnožování vznikají jedinci, kteří jsou identičtí smateřským organismem, z něhož vznikli, pokud nedošlo k nějaké mutaci.

5 Rozdělením mateřského organismu na několik dceřiných jedinců se rozmnožuje např. okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca)

6 Množení pomocí oddenků je typickým příkladem množení pomocí vegetativních orgánů. Ty mají ještě významnou funkci zásobní. oddenek Schéma funkce oddenku Oddenek zázvoru obecného (Zingiber officinale)

7 2 5 4 B 3 1 A Oddenek konvalinky vonné (Convallaria majalis) C A celkový pohled na rostlinu s oddenkem (1), B příčný řez oddenkem, C detail části příčného řezu 1 oddenek, 2 primární kůra, 3 endodermis, 4 parenchym ve středním válci, mezi cévními svazky, 5 koncentrický cévní svazek. svazek Tmavé částice v parenchymu jsou škrobová zrna

8 List nadutě Bryophyllum daigremontianum s mladými rostlinkami vzniklými na okrajích listu

9 List begonie s mladými rostlinami vzniklými na naříznutých částech listu (nahoře). Dole detail vzniku, A epidermis (1) s dělící se buňkou (remeristemisace), B další dělení vedoucí ke vzniku adventivního pupenu Obr. 51, skripta

10 Adventivní kořeny na řízku Coleus Adventivní kořeny na řízcích topolu pěstovaných v explantátových kulturách (in vitro ve skle) Obrázek vlevo Obrázek vpravo

11 Stonkové šlahouny mochny plazivé (Potentilla reptans) s novými rostlinami

12 DENTARIA ENNEAPHYLLOS L. - kyčelnice devítilistá / zubačka deväťlistá DENTARIA GLANDULOShttp://botany.cz/A cz/ Waldst. et Kit. - kyčelnice žláznatá / zubačka žliazkatá Opadavé pacibulky, které jsou přeměněnými pupeny, u kyčelnice cibulkonosné (Dentaria bulbifera z čeledi Brassicaceae)

13 Pacibulky v květenství lipnice cibulkaté (Poa bulbosa)

14 Turion - specializovaný vrchol prýtu, bohatě zásobený živinami, který se po odumření mateřské rostliny osamostatňuje a přezimuje u Myriophyllum. Na jaře zakoření a vyroste z něho nová rostlina.

15 Bublinatka (Utricularia), vodní masožravá rostlina, vyrůstající na jaře z turionu

16 Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) vyrůstající z cibule p

17 Ocún jesenní, Colchicum autumnale s hlízami vzniklými z bazálních částí stonků

18 Stonková hlíza mečíku (Gladiolus)

19 Oddenkové hlízy lilku bramboru (Solanum tuberosum) Vlevo schéma, červená šipka označuje starou hlízu, ze které vyrostla rostlina, modrá šipka označuje nově ě se tvořící íhlízu Vpravo rostliny se zralými hlízami

20 Kořenové hlízy Ipomoea batatas (sladké brambory)

21 Pohlavní rozmnožování Při pohlavním rozmnožování dochází ke splývání dvou pohlavních p p ý p buněk, gamet. Splýváním gamet vzniká zygota, buňka schopná dalšího samostatného vývoje. Při tomto způsobu rozmnožování dochází ke spojení dvou genetických informací a potomstvo vznikající tímto způsobem se skládá z jedinců geneticky odlišných.

22 Životní cyklus všech Embryophyt zahrnuje nejenom střídání jaderných fází (haploidní a diploidní), ale i střídání generací neboli rodozměnu. Jednou z generací je gametofytní pohlavní generace neboli gametofyt, jehož všechny buňky jsou haploidní. Gametofyt se rozmnožuje gametami, které ale nevznikají meiosou nýbrž mitosou; ze vzniklé zygoty y nevzniká přímo nový gametofyt, ale diploidní nepohlavní sporofytní generace neboli sporofyt. Ve sporofytu dochází k meiotickému dělení, jehož výsledkem ýldk jsou haploidní výtrusy neboli spory. Ty pak dají vznik novému haploidnímu gametofytu. Gametofytní a sporofytní generace se tedy v životním cyklu rostlin střídají a reprodukují jedna druhou gametofyt dává vznik sporofytu a ten zase gametofytu, přičemž vzhled gametofytu a sporofytu je obvykle odlišný.

23 Schéma střídání generací v životním cyklu rostlin Schéma střídání generací v životním cyklu rostlin Tučné podtržené písmo znázorňuje diploidní fáze, obyčejné písmo fáze haploidní

24 Rodozměna u dvoudomého mechu 1 spory, 2 prvoklíčky (základ gametofytu) se vznikající mechovou rostlinou, vlevo samčí, vpravo samičí, 3 mechové rostlinky, vlevo samčí, vpravo samičí, 4 antheridium (pelatka), 5 archegonium (zárodečník) č s vyrůstajícím sporofytem (štět s tobolkou), mezi rostlinkami je znázorněn pohyblivý spermatozoid, oid 6 tobolka (výtrusnice), kde meiotickým dělením vznikají spory Diploidní generace znázorněna silnější čarou, haploidní čarou slabší

25 Mechorosty (na příkladu dvoudomého mechu) Převažující generací je haploidní gametofyt představovaný zelenou rostlinkou, ta není rozčleněna na orgány, ale mohou ji tvořit útvary s podobnými funkcemi (fyloidy, kauloidy, rhizoidy). Na gametofytu se tvoří samčí asamičí gametangia (antheridia a archegonia), v nich vznikají mitosou samčí asamičí gamety (pohyblivé spermatozoidy a nepohyblivé vaječné buňky) Pro přesun spermatozoidů k vaječným buňkám je zapotřebí voda V archegoniu proběhne oplození, splynutí gamet, vznikne diploidní zygota Ze zygoty vznikne základ diploidního sporofytu, embryo, které se okamžitě vyvíjí v diploidní sporofyt, veštět s tobolkou Tobolka je sporangium (výtrusnice), v ní proběhnou meiotická dělení a vzniknou haploidní spory, výtrusy, které nejsou rozlišené. Mechy jsou rostliny isosporickéi Výtrusy vyklíčí v haploidní vláknitý prvoklíček (protonema), který je součástí gametofytu, na něm se vytvoří pupeny, z nich vyroste mechová rostlinka Sporofyt vzniká na gametofytu, je na něm zcela nebo částečně závislý

26 Kapraďorosty Převažující generací je diploidní sporofyt, jepředstavován rostlinou členěnou na orgány kořeny, stonky, listy. Většina kapraďorostů jsou rostliny stejnovýtrusé, isosporické, heterosporické různovýtrusé, ů jsou méně ě časté.

27 Rodozměna u stejnovýtrusých kapraďorostů 1 spory, 2 jednodomý prokel (gametofyt) s antheridiem (dole) a archegoniem (nahoře), šipka znázorňuje přenos spermatozoidů kvaječné buňce, 3 prokel po oplození s mladým sporofytem, 4 sporofyt ftsvýtrusnicemi i na listech, 5 detail mladé výtrusnice, ve které proběhne meiosa, 6 zralá výtrusnice se sporami vzniklými meiosou Diploidní generace znázorněna silnější čarou, haploidní čarou slabší

28 A.Isosporické kapraďorosty ď (příklad kapraď samec) U isosporických kapraďorostů vzniknou na listech sporangia a v nich meiosou vzniknou nerozlišené haploidní spory Ze spory vyroste haploidní gametofyt, zelený prokel. Na něm vzniknou samčí a samičí gametangia. Vnichmitotickým dělením vzniknou gamety, pohyblivé samčí č (spermatozoidy) o a nepohyblivé samičí č (vaječné buňky). Koplození o je také zapotřebí voda. Po oplození vznikne základ diploidního sporofytu, embryo, které okamžitě vyrůstá v diploidní sporofyt. Embryo a vyrůstající sporofyt je zpočátku vyživován gametofytem, ale jen po velmi krátkou dobu Sporofyt i gametofyt jsou vzájemně nezávislé, gametofyt žije jen krátce

29 Rodozměna u různovýtrusých kapraďorostů (vranečků) 1 spory, menší je samčí, větší samičí, 2 samčí gametofyt, 2 - samičí gametofyt, mezi gametofyty je znázorněn přenos spermatozoidu, 3 mladý sporofyt ft vyrůstající ze samičího gametofytu, 4 dospělý sporofyt, 5 šištice se samčími a samičími výtrusnicemi, 6 detail samčí výtrusnice, 6 - detail samičí výtrusnice, ve výtrusnicích vznikají meiosou spory Diploidní generace znázorněna silnější čarou, haploidní čarou slabší

30 B. Heterosporické kapraďorosty (příklad vranečky) Heterosporické kapraďorosty mají rozlišené samčí a samičí spory, mikrospory a megaspory Mikrospory a megaspory vznikají v různých sporangiích (mikrosporangiích a megasporangiích); ta vznikají na různých výtrusných listech (sporofylech) Z mikrospor a megaspor vznikají odlišné gametofyty (mikrogametofyty a megagametofyty). t Gametofyty t jsou velmi redukované, vyvíjejí jí se samostatně, ale uvnitř původní stěny spor. Redukovanější je samčí gametofyt. V gametofytech vzniknou samčí a samičí gametangia Vnichmitotickým dělením vzniknou gamety, pohyblivé samčí (spermatozoidy) a nepohyblivé samičí (vaječné buňky). K oplození je také zapotřebí voda. Po oplození vznikne základ diploidního sporofytu, embryo, které okamžitě vyrůstá v diploidní sporofyt

31 Rostliny semenné Převažující generací je diploidní sporofyt, je představován rostlinou členěnou na orgány Pokračuje redukce gametofytu, který není samostatný, ale vyvíjí se uvnitř sporofytu, kde se po určitou dobu vyvíjí i sporofyt (embryo). Nejvíce redukovaný gametofyt je u krytosemenných rostlin. Samčí gametofyty jsou více redukované než samičí Samčí gamety (spermatické buňky) nejsou pohyblivé, jsou přenášeny pylovou láčkou; k oplození není potřeba voda Došlo ke vzniku semena, které uzavírá a chrání embryo

32 Rodozměna u nahosemenných rostlin (jehličnanů) 1 samčí šištice,2 samičí šištice s podpůrnými a semennými e šupinami, 3 prašné pouzdro (samčí výtrusnice), kde meiosou vznikají mikrospory - pylová zrna (vlevo tetráda zrn, vpravo jednotlivá zrna), 4 samičí šupina s jedním ze dvou nahých vajíček (samičích výtrusnic), kde meiosou vznikly megaspory, 5 pylové zrno vícebuněčné (samčí gametofyt) přenášené větrem na vajíčko, 6 ve vajíčku samičí gametofyt vzniklý z megaspory, obsahující dvě archegonia, do jednoho z nich prorůstá pylová láčka, 7 semeno vzniklé z vajíčka se zárodkem

33 A. Nahosemenné (na příkladu jehličnanů) Tvoří se samčí a samičí šištice s výtrusnými listy (sporofyly). V samčích šišticích se na mikrosporofylech tvoří samčí výtrusnice, prašné váčky, v nich meiosou vzniknou pylová zrna samčí výtrusy (mikrospory). V samičích šišticích vzniknou na megasporofylech nahá vajíčka (samičí výtrusnice), v nich meiosou vzniknou samičí spory (megaspory) Z pylového zrna vzniká silně redukovaný samčí gametofyt bez typických gametangií, tvořený jen několika buňkami. Velká antheridiová buňka považována za zbytek gametangia. Vzniknou dvě samčí gamety Samičí spora se dělí a vzniká mnohobuněčný samičí gametofyt (haploidní endosperm), v něm se vytvoří gametangia (zárodečníky), každý s vaječnou buňkou Oplození je jednoduché, druhá spermatická buňka obvykle zaniká

34 Rodozměna u krytosemenných rostlin A poupě, 1 kališní lístky, 2 korunní lístky, 3 vlevo, prašník tvořený čtyřmi výtrusnicemi (prašnými pouzdry) s tetrádami pylových zrn vzniklými meiosou, vpravo prašník s jednotlivými pylovými zrny (vznikajícími samčími gametofyty), 4 semeník s vajíčkem (samičí výtrusnicí), 5 megaspora (mladý zárodečný vak) vzniklá meiosou ve vajíčku B rozvinutý květ, 1 kališní lístky, 2 korunní lístky, 3 vpravo, prasklý prašník se zralými pylovými zrny (samčími gametofyty) 4 semeník s vajíčkem, 6 zárodečný vak vzniklý z megaspory (samičí gametofyt), 7 pylové zrno klíčící v pylovou láčku, C plod se semenem a se zárodkem, 7 plod, 8 semeno, 9 endosperm, 10 embryo

35 B. Krytosemenné Došlo k vytvoření ř květu a k uzavřeníř vajíček uvnitř semeníku. Vyvinulo se dvojité oplození a došlo k vývoji plodu Tyčinky jsou mikrosporofyly, v prašníku jsou prašné váčky mikrosporangia. Vnichmeiosou vznikají pylová zrna samčí spory Plodolisty jsou megasporofyly, srůstají v pestíky. V pestíku vznikají vajíčka samičí výtrusnice. Uvnitř vajíček vzniká megaspora Samčí gametofyt tvoří pouze tři buňky vznikající v pylovém zrnu, z nichž dvě jsou gamety spermatické buňky. Netvoří se gametangium Samičí gametofyt je zárodečný vak obsahující samičí gametu vaječnou buňku spolu se synergidami, antipodami a centrálním jádrem zárodečného vaku Probíhá dvojité oplození jedna samčí gameta splývá s vaječnou buňkou, druhá s centrálním jádrem zárodečného vaku. Vznikne zygota a endosperm Ze zygoty vzniká embryo (nový sporofyt), z vajíčka semeno a ze semeníku event. z dalších částí květu plod

36 V ůběh l d há l t d k ik liš ý h V průběhu evoluce docházelo tedy ke vzniku rozlišených gamet (samčích a samičích), posléze pak k rozlišení spor, které znamenalo i rozlišení gametofytů. V průběhu evoluce rovněž docházelo ke ztrátě pohyblivosti samčích gamet a k redukci gametofytu.

37 Znázornění postupné redukce gametofytu v průběhu evoluce sporofyt Zelená vláknitá řasa mech Psilotum kapradina jehličnan Krytosemenná rostlina Poznámka: u zelených vláknitých řas (např. Ulothrix) může být jedinou diploidní buňkou zygota Psilotum je primitivní cévnatá výtrusná rostlina příbuzná kapradinám

38 Shrnutí terminologie Gamety Isogamety morfologicky nerozlišené, u většiny zelených řas Anisogamety morfologicky rozlišené, u některých zelených řas a u všech Embryophyt Samčí gamety, mikrogamety pohyblivé spermatozoidy nebo nepohyblivé spermatické buňky Samičí gamety, megagamety nepohyblivé vaječné buňky (oosféry) Vznik gamet gametogenese (mikrogametogenese a megagametogenese) Gametangia Samčí mikrogametangia, pelatky, antheridia Samičí megagametangia, zárodečníky, archegonia U semenných rostlin jsou pouze rudimenty gametangií

39 Spory výtrusy Isospory morfologicky nerozlišené u rostlin isosporických (stejnovýtrusých) zelené řasy, mechorosty a většina kapraďorostů Heterospory morfologicky rozlišené u rostliny heterosporických (různovýtrusých) - některé kapraďorosty a semenné rostliny Samčí spory - mikrospory Samičí spory megaspory Vznik spor sporogenese (mikrosporogenese, megasporogenese) Samčí výtrusnice mikrosporangia Samičí výtrusnice megasporangia Sporangia (výtrusnice) Sporofyly přeměněné listy, na kterých se tvoří sporangia. U některých kapraďorostů jsou tzv. trofosporofyly s dvojí funkcí, tvorbou sporangií i fotosyntézou.

40 Gametofyty Nerozlišené gametofyty pokud jsou nerozlišené spory Rozlišené gametofyty, pokud jsou rozlišené spory Samčí gametofyty (mikrogametofyty) produkují samčí gamety Samičí gametofyty (megagametofyty) produkují samičí gamety

Otázka 22 Rozmnožování rostlin

Otázka 22 Rozmnožování rostlin Otázka 22 Rozmnožování rostlin a) Nepohlavně (vegetativně): 1. Způsoby rozmnožování u rostlin: typ množení, kdy nový jedinec vzniká z jediné buňky, tkáně, nebo části orgánu o některé rostliny vytvářejí

Více

Vladimír Vinter

Vladimír Vinter Přehled vývojových cyklů cévnatých rostlin U nejstarších psilofytních rostlin se gametofyt pravděpodobně morfologicky neodlišoval od sporofytu. Rozdíl byl pouze v počtu chromozomů a také v tom, že na gametofytu

Více

6. ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN

6. ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN 6. ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN Reprodukce je způsobem zachování druhu v prostoru a čase Zvětšení počtu jedinců rozmnožení dosahují rostliny různými způsoby vegetativní: na procesu množení se podílí přímo tělo

Více

ÚVOD MECHOROSTY. Ivana Lipnerová

ÚVOD MECHOROSTY. Ivana Lipnerová ÚVOD MECHOROSTY Ivana Lipnerová ÚVOD - ORGANIZACE pokyny v informačním e-mailu zápočet max 2 absence protokoly morfologický herbář do 31. 5. 2013! http://www.botanickafotogalerie.cz/ zásady bezpečné práce

Více

= primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské. pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu Charales nemají pravé cévní svazky

= primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské. pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu Charales nemají pravé cévní svazky MECHOROSTY = primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské první fosilie ze svrchního devonu (před 360 mil. let) pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu Charales nemají pravé cévní svazky -odkázány na kapilární

Více

Otázka: Systém a evoluce vyšších výtrusných rostlin. Předmět: Biologie. Přidal(a): LenkaKrchova. Úvod k rostlinám:

Otázka: Systém a evoluce vyšších výtrusných rostlin. Předmět: Biologie. Přidal(a): LenkaKrchova. Úvod k rostlinám: Otázka: Systém a evoluce vyšších výtrusných rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): LenkaKrchova Úvod k rostlinám: Eukaryotické (Eukaryotická buňka s pravým jádrem) autotrofní (zdrojem uhlíku je anorganická

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. rostlina jednoletá rostlina

Více

- oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta, trimerophyta)

- oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta, trimerophyta) Otázka: Vyšší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Lucka J. SYSTÉM - Vývojová větev vyšší rostliny (není to taxon): 1. Vývojový stupeň psilofytní rostliny - oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta,

Více

Autor: Katka Téma: Suchozemské rostliny Ročník: 2. zygota 2n

Autor: Katka  Téma: Suchozemské rostliny Ročník: 2. zygota 2n Suchozemské rostliny - přechod již v prvohorách (siluru) - vývoj kořenů oddělení mechy - zelené výtrusné rostliny - patří mezi nejprimitivnější stále mají stélku o příchytná vlákna, lodyžka, lístky - nemá

Více

PROČ ROSTLINA KVETE Při opylení

PROČ ROSTLINA KVETE Při opylení - Při opylení je pylové zrno přeneseno u nahosemenných rostlin na nahé vajíčko nebo u krytosemenných rostlin na bliznu pestíku. - Květy semenných rostlin jsou přizpůsobeny různému způsobu opylení. - U

Více

MECHOROSTY (BRYOPHYTA)

MECHOROSTY (BRYOPHYTA) MECHOROSTY (BRYOPHYTA) pracovní list Mechorosty jsou většinou suchozemské, výtrusné, stélkaté organismy. Mají nápadnou rodozměnu. Zelené rostliny pohlavní generace (gametofytu) se pravidelně střídají se

Více

Vyšší rostliny Embryophyta. Milan Štech, PřF JU

Vyšší rostliny Embryophyta. Milan Štech, PřF JU Vyšší rostliny Embryophyta Milan Štech, PřF JU = suchozemské rostliny Embryophyta * mechorosty * cévnaté rostliny * jejich společní předci/přímí předchůdci Vznik chloroplastu klíčová událost na cestě k

Více

RODOZMENA VYŠŠÍCH RASTLÍN. RNDr. Jana Ščevková, PhD., RNDr. Ing. Eva Zahradníková, PhD. Katedra botaniky PriF UK,

RODOZMENA VYŠŠÍCH RASTLÍN. RNDr. Jana Ščevková, PhD., RNDr. Ing. Eva Zahradníková, PhD. Katedra botaniky PriF UK, RODOZMENA VYŠŠÍCH RASTLÍN RNDr. Jana Ščevková, PhD., RNDr. Ing. Eva Zahradníková, PhD. Katedra botaniky PriF UK, scevkova@fns.uniba.sk RODOZMENA VYŠŠÍCH RASTLÍN rodozmena (životný cyklus) = striedanie

Více

Pohlavní rozmnožování. Gametogeneze u rostlin a živočichů.

Pohlavní rozmnožování. Gametogeneze u rostlin a živočichů. "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Pohlavní rozmnožování Gametogeneze u rostlin a živočichů. 2/65 Pohlavní rozmnožování obecně zajišťuje variabilitu druhu

Více

Obrázky viz: http://www.ta3k.sk/bio/

Obrázky viz: http://www.ta3k.sk/bio/ Rozmnožování krytosemenných rostlin Materiál a pomůcky: Květy různých rostlin (doporučuji vybírat velké květy např. tulipán a pozor na záměnu květu a květenství), ostrá žiletka, pinzeta, preparační jehla.

Více

Jiří Mach. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Jiří Mach. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Jiří Mach Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školy Sokolovská 1638, 568 02 Svitavy

Více

cévnaté rostliny výtrusné semenné plavuně přesličky kapradiny... cykasy jinany jehličnany jednoděložné dvouděložné

cévnaté rostliny výtrusné semenné plavuně přesličky kapradiny... cykasy jinany jehličnany jednoděložné dvouděložné cévnaté rostliny výtrusné semenné nahosemenné krytosemenné plavuně přesličky kapradiny... cykasy jinany jehličnany jednoděložné dvouděložné VÝTRUSNÉ ROSTLINY spora izosporie n. heterosporie mikrosporofyly

Více

Rostlinná anatomie. generativní orgány, rozmnožování rostlin

Rostlinná anatomie. generativní orgány, rozmnožování rostlin Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Nahosemenné rostliny (odd. Gymnospermae) 1. část. řád Cycadales řád Ginkgoales řád Gnetales

Nahosemenné rostliny (odd. Gymnospermae) 1. část. řád Cycadales řád Ginkgoales řád Gnetales Nahosemenné rostliny (odd. Gymnospermae) 1. část řád Cycadales řád Ginkgoales řád Gnetales Nahosemenné rostliny dřeviny stromy a keře, druhotně tloustnou rostliny jednodomé i dvoudomé nemají květy, jen

Více

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY Zelené řasy Zelené řasy je významné oddělení jednobuněčných i mnohobuněčných stélkatých zelených rostlin. Představují blízké příbuzné vyšších rostlin, které se z jedné linie zelených řas vyvinuly. Stavba-

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: MECHOROSTY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie, geografie Ročník: 3. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41 Květ, jeho stavba, květenství, KVĚT - FLOS = výtrusorodý prýt omezeného vzrůstu listy na něm jsou přeměněny a přizpůsobeny pohlavnímu rozmnožování rostliny 2 Stavba květu KVĚTNÍ LŮŽKO Vyrůstají na něm

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Název: Kapraďorosty. Autor: Paed.Dr. Ludmila Pipková. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět: biologie

Název: Kapraďorosty. Autor: Paed.Dr. Ludmila Pipková. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět: biologie Název: Kapraďorosty Autor: Paed.Dr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

M A G N O L I O P H Y T A

M A G N O L I O P H Y T A M A G N O L I O P H Y T A Rozdíly nahosemenné x krytosemenné výhradně dřeviny s druhotným tloustnutím v sekundárním dřevě tracheidy sítkovice bez průvodních buněk jednopohlavné samčí a samičí pohlavní

Více

Krytosemenné rostliny

Krytosemenné rostliny Krytosemenné rostliny pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list na téma krytosemenné rostliny je koncipován jako výukových prostředek pro fixační

Více

16. VYŠŠÍ VÝTRUSNÉ ROSTLINY

16. VYŠŠÍ VÝTRUSNÉ ROSTLINY 16. VYŠŠÍ VÝTRUSNÉ ROSTLINY VYŠŠÍ ROSTLINY (CORMOBIONTA, EMBRYOBIONTA) mnohobuněčné většinou zelené suchozemské rostliny složitá soustava specializovaných vodivých pletiv o anorganické látky (roztoky)

Více

RŮST A VÝVOJ ROSTLIN

RŮST A VÝVOJ ROSTLIN RŮST A VÝVOJ ROSTLIN LIBUŠE PAVLOVÁ / LUKÁŠ FISCHER KAROLINUM Růst a vývoj rostlin doc. RNDr. Libuše Pavlová, CSc. RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. Recenzovaly: doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. rer. nat. RNDr.

Více

ROSTLINY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky, stavbou a dělením rostlin.

ROSTLINY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky, stavbou a dělením rostlin. ROSTLINY Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky, stavbou a dělením rostlin. Rostliny samy si umí vyrobit ústrojné látky z neústrojných (fotosyntéza)

Více

Typy stélek. Rozdělení řas, charakteristické znaky hlavních skupin a jejich systematické zařazení; ekologický význam, řasy jako symbiotické organismy.

Typy stélek. Rozdělení řas, charakteristické znaky hlavních skupin a jejich systematické zařazení; ekologický význam, řasy jako symbiotické organismy. Otázka: Řasy Předmět: Biologie Přidal(a): Don Typy stélek. Rozdělení řas, charakteristické znaky hlavních skupin a jejich systematické zařazení; ekologický význam, řasy jako symbiotické organismy. Řasy

Více

Otázka: Nižší rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Evka NIŽŠÍ ROSTLINY= PROTOBIONTA

Otázka: Nižší rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Evka NIŽŠÍ ROSTLINY= PROTOBIONTA Otázka: Nižší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Evka NIŽŠÍ ROSTLINY= PROTOBIONTA oddělení Ruduchy, Zelené řasy a Mechorosty eukaryotické autotrofní organismy tělo tvoří jednobuněčná nebo mnohobuněčná

Více

Oddělení : Mechorosty

Oddělení : Mechorosty Oddělení : Mechorosty 3 třídy játrovky (Marchantiophyta) hlevíky (Anthocerophyta) mechy (Bryophyta) (Bryophyta) drobné rostliny vlhčího prostředí, pohlavní rozmnožování je vázáno na vodu stélkaté organismy

Více

KAPRAĎOROSTY. pracovní list

KAPRAĎOROSTY. pracovní list KAPRAĎOROSTY pracovní list Mezi kapraďorosty patří následující oddělení vyšších rostlin: plavuně, přesličky a kapradiny. Jsou to zelené výtrusné rostliny s dokonale vyvinutou nepohlavní generací (sporofytem)

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Systém rostlin Část vyšší rostliny

Systém rostlin Část vyšší rostliny Systém rostlin Část vyšší rostliny Literatura Hendrych R. (1977): Systém a evoluce vyšších rostlin. Rosypal S. (1992): Fylogeneze, systém a biologie organismů. Mártonfi P. (2003): Systematika cievnatých

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní / zvýšený zájem

Více

BOTANIKA - 1.ročník. Krytosemenné rostliny (26)

BOTANIKA - 1.ročník. Krytosemenné rostliny (26) BOTANIKA - 1.ročník Krytosemenné rostliny (26) SEMENNÉ ROSTLINY opakování! Snaha o přežití období s nedostatkem vody v suchozemském prostředí vedla ke vzniku ochranných mechanismů a struktur: a) Proces

Více

Vznik a znaky vyšších rostlin

Vznik a znaky vyšších rostlin Vznik a znaky vyšších rostlin Strom života Vznik života - před necelými 4 miliardami Vznik eukaryot - před necelými 3 miliardami Odštěpení zvířat, hub a rostlin před 750-500 miliony let Po živočiších jsou

Více

ROSTLINNÁ PLETIVA I. Tělo cévnatých rostlin (kormus) je rozdělené strukturně ifunkčně na orgány: kořen, stonek a list.

ROSTLINNÁ PLETIVA I. Tělo cévnatých rostlin (kormus) je rozdělené strukturně ifunkčně na orgány: kořen, stonek a list. ROSTLINNÁ PLETIVA I Tělo cévnatých rostlin (kormus) je rozdělené strukturně ifunkčně na orgány: kořen, stonek a list. Orgány jsou složeny lž z buněk, které tvoří uvnitř orgánů ů odlišná uskupení pletiva.

Více

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Orgány rostlin II. Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Popis anatomie, morfologie a funkce

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Anatomie, histologie a embryologie

Anatomie, histologie a embryologie Anatomie, histologie a embryologie Témata: - Embryogeneze a sexuální rozmnožování rostlin - Vegetativní a generativní cykly semenných rostlin - Základní strukturní a funkční organizace generativních orgánů

Více

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Biologie - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Nejstarší cévnaté rostliny

Nejstarší cévnaté rostliny Nejstarší cévnaté rostliny nejstarší cévnaté rostliny vyhynulá skupina primitivních cévnatých rostlin gametofyt byl zcela oddělený od sporofytu výskyt na rozhraní suchozemského a vodního prostředí asimilace

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 8.4.2013

Martina Bábíčková, Ph.D. 8.4.2013 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 8.4.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Anatomie a morfologie rostlin Téma klíčová slova Květ a květenství

Více

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4 Obr.3 Obr.2 KAPRAĎOROSTY Obr.1 Obr.4 2011 Mgr. Božena Závodná Kapradiny, přesličky a plavuně jsou vývojově dokonalejší skupinou rostlin než mechorosty. Kapradiny, přesličky a plavuně mají vytvořeny kořeny,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.8 Opylení - přenos pylového zrna na bliznu větrem /větroprašné pylová zrnka malá/ - živočichy /hmyzosprašná větší, s výčnělky k přichycení na jejich těle/ - pokud je pylové zrnko přeneseno na

Více

MONILOPHYTA I přesličky, prutovky a spol.

MONILOPHYTA I přesličky, prutovky a spol. MONILOPHYTA I přesličky, prutovky a spol. botanika.bf.jcu.cz/systematikaweb/ MONILOPHYTA prutovky, přesličky, kapradiny Monilophyta I třída Psilotopsida řád Psilotales, čeleď Psilotaceae řád Ophioglossales,

Více

Martina Bábíčková, Ph.D

Martina Bábíčková, Ph.D Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 22013 Ročník Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Systém rostlin Téma klíčová slova Mechorosty pracovní list Stavba, životní

Více

Generativní orgány rostlin I.

Generativní orgány rostlin I. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Generativní orgány rostlin I.

Více

Evoluční vztahy kapraďorostů. Zosterophyllophyta

Evoluční vztahy kapraďorostů. Zosterophyllophyta Kapraďorosty Evoluční vztahy kapraďorostů vymřelé skupiny Rhyniophyta současné kapraďorosty Lycopodiophyta Zosterophyllophyta Trimerophyta Psilophyta Equisetophyta Polypodiophyta předkové Spermatophyta

Více

-RYNIOFYTY = nejjednodušší dosud známé vyšší rostliny, které pravděpodobně jako první vystoupily na souš

-RYNIOFYTY = nejjednodušší dosud známé vyšší rostliny, které pravděpodobně jako první vystoupily na souš Otázka: Vyšší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): t.klodnerova KAPRAĎOROSTY A ROSTLINY NAHOSEMENNÉ SYSTÉM, CHARAKTERISTIKA, VÝZNAM Podříše: VYŠŠÍ ROSTLINY (Cormobionta) =více diferenciované -RYNIOFYTY

Více

Rostlinné orgány. Kořen (radix)

Rostlinné orgány. Kořen (radix) - jsou tvořeny soubory pletiv - vyznačují se určitou funkcí a stavbou Rostlinné orgány Rostlinné orgány vegetativní (vyživovací) kořen, stonek, list - funkce : zajištění výživy, růstu a výměny látek s

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 34 Vyšší rostliny, mechorosty

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 34 Vyšší rostliny, mechorosty Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Ročník 1. Datum tvorby RNDr. Monika Jörková Biologie 34 Vyšší rostliny, mechorosty 15.5.2013 Anotace

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Květní vzorce a diagramy autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER28 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER28 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER28 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: PaedDr. Zuzana Mertlíková Datum: leden 2012 Ročník: VII. Vzdělávací oblast:

Více

Kapraďrosty HEN Tracheophyta po skupině Bryophyta již všechny ostatní skupiny mají přítomny tracheidy tracheidy v xylému a sítkové buňky ve floému (lýku) Tracheophyta Systematika pro pokročilé Lycophyta

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

Evoluční vztahy kapraďorostů

Evoluční vztahy kapraďorostů Kapraďorosty Evoluční vztahy kapraďorostů vymřelé skupiny ( ryniofyty ) Rhyniophyta bezlisté mikrofylní Zosterophyllophyta Trimerophyta megafylní současné skupiny Lycopodiopsida Psilotopsida Equisetopsida

Více

Mechorosty Samičí pohlavní orgány vaječnou buňku Samčí pohlavní orgány pohyblivých pohlavních buněk - Rozmnožování Individuální vývoj rodozměna.

Mechorosty Samičí pohlavní orgány vaječnou buňku Samčí pohlavní orgány pohyblivých pohlavních buněk - Rozmnožování Individuální vývoj rodozměna. Mechorosty - řazeny mezi vyšší rostliny - zelené výtrusné rostliny s mnohobuněčnou stélkou - nemají kořeny, k podkladu jsou přirostlé příchytnými vlákny (rhizoidy) - nemají cévní svazky, jsou odkázány

Více

oddělení Monilophyta

oddělení Monilophyta MONILOPHYTA II: Polypodiopsida oddělení Monilophyta Monilophyta I Monilophyta II třída Psilotopsida řád Psilotales Psilotaceae řád Ophioglossales Ophioglossaceae třída Equisetopsida (přesličky) stromové

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Plody, semena autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Opelenie (pollinatio) je prenesenie peľu z tyčinky na bliznu piestika.

Opelenie (pollinatio) je prenesenie peľu z tyčinky na bliznu piestika. Opelenie (pollinatio) je prenesenie peľu z tyčinky na bliznu piestika. Ak je peľ prenesený z tyčinky na piestik toho istého kvetu jedná sa o samoopelenie (autogamia). Ak je peľ prenesený na cudzí kvet

Více

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby Živá příroda Člověk Živé organismy Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby Znaky života rostlin Rostliny: Dýchají Přijímají vodu a živiny Vylučují odpadní látky Rozmnožují se Rostou Vyvíjejí se Rostliny

Více

Vladimír Vinter

Vladimír Vinter Embryo (zárodek) Vývoj embrya (embryogeneze) trvá různě dlouhou dobu (např. u pšenice 20-25 dnů). U některých rostlin jsou embrya zcela nediferencovaná, např. u orchidejí. Zygota je výrazně polární buňka

Více

Cvičení ze systému vyšších rostlin, část 4. Equisetales. aneb přesličky. RNDr. Michal Hroneš

Cvičení ze systému vyšších rostlin, část 4. Equisetales. aneb přesličky. RNDr. Michal Hroneš Cvičení ze systému vyšších rostlin, část 4. Equisetales. aneb přesličky RNDr. Michal Hroneš Přesličky výtrusné rostliny charakteristického vzhledu s přeslenitě větvenou lodyhou a článkovaným stonkem prvohorní

Více

Biologie 32 Pohyby, růst a vývin, rozmnožování rostlin

Biologie 32 Pohyby, růst a vývin, rozmnožování rostlin Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 32 Pohyby, růst a vývin, rozmnožování rostlin Ročník 1. Datum tvorby

Více

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13.1. VÝVOJ KVĚTU Při vývoji květních orgánů nastávají ve vrcholech podstatné změny organogeneze a růstu orgánů. Listový nebo pupenový původ květních orgánů je sice patrný

Více

Model květu - velký Kat. číslo

Model květu - velký Kat. číslo Model květu - velký Kat. číslo 107.7164 Strana 1 z 19 Poznámky pro vyučujícího O modelu Tento barevný výukový model byl vytvořen dle přístupu škola hrou a je vhodný pro žáky všech věkových kategorií. Sestává

Více

Nahosemenné rostliny (odd. Gymnospermae) 2. část. tapestry-sm-pots.jpg

Nahosemenné rostliny (odd. Gymnospermae) 2. část. tapestry-sm-pots.jpg Nahosemenné rostliny (odd. Gymnospermae) 2. část tapestry-sm-pots.jpg mikrofylní vývojová větev řád: PINALES (jehličnany) dřeviny (stromy, keře), větvený kmen listy malé, četné, často na brachyblastech

Více

Generativní orgány a rozmnožování vyšších rostlin. Květ

Generativní orgány a rozmnožování vyšších rostlin. Květ Generativní orgány a rozmnožování vyšších rostlin Květ Květ soubor listů vyrůstajících na zkrácené ose a metamorfovaných k účelům pohlavního rozmnožování směřujícího k vytvoření semen a plodů. na květním

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 2 Rozmnožování rostlin

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY KVĚT, PYLOVÁ ZRNA

ROSTLINNÉ ORGÁNY KVĚT, PYLOVÁ ZRNA Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Anatomie, histologie a embryologie

Anatomie, histologie a embryologie Anatomie, histologie a embryologie Témata: - Vývin pohlavních buněk, samičí gametofyt - Megasporogeneze - Megagametogeneze Květní orgány Soubor všech kališních (sepals) a korunních (petals) lupínků perianth

Více

Cupressaceae Taxaceae

Cupressaceae Taxaceae řád: Pinales čeledě: Pinaceae Cupressaceae Taxaceae Cévnaté rostliny výtrusné semenné nahosemenné krytosemenné plavuně přesličky kapradiny... cykasy jinany liánovce jehličnany jednoděložné dvouděložné

Více

Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin. Milan Dundr

Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin. Milan Dundr Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin Milan Dundr Květ tyčinky (samčí pohlavní ústrojí) nitka prašník 2 prašné váčky 4 prašná pouzdra pylová zrna Květ plodolisty (samičí pohlavní

Více

VÝTRUSNÉ ROSTLINY. jsou VYŠŠÍMI ROSTLINAMI rozlišené tělo na kořeny, stonek a listy

VÝTRUSNÉ ROSTLINY. jsou VYŠŠÍMI ROSTLINAMI rozlišené tělo na kořeny, stonek a listy VÝTRUSNÉ ROSTLINY jsou VYŠŠÍMI ROSTLINAMI rozlišené tělo na kořeny, stonek a listy ROZDĚLENÍ Obrázek: Výtrusné rostliny MECHOROSTY KAPRAĎOROSTY http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/streptophytax4.jpg/600px-streptophyta-x4.jpg

Více

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN Bi8240 GENETIKA ROSTLIN Prezentace 03 Reprodukční vývoj apomixie doc. RNDr. Jana Řepková, CSc. repkova@sci.muni.cz 1. Pohlavní amfimixis megasporogeneze megagametogeneze mikrosporogeneze mikrogametogeneze

Více

Vznik dřeva přednáška

Vznik dřeva přednáška Vznik dřeva přednáška strana 2 2 Rostlinné tělo a růst strana 3 3 Růst - nejcharakterističtější projev živých organizmů - nevratné zvětšování hmoty či velikosti spojené s činností živé protoplazmy - u

Více

1. ÚVOD, ROSTLINNÉ TĚLO

1. ÚVOD, ROSTLINNÉ TĚLO 1. ÚVOD, ROSTLINNÉ TĚLO CO JE TO MORFOLOGIE ROSTLIN? disciplína o stavbě rostlinného těla stojí vedle cytologie a histologie (anatomie) jako organologie zaměření na popis vnější a vnitřní stavby orgánů

Více

Oddělení Cycadophyta (cykasy)

Oddělení Cycadophyta (cykasy) Oddělení Cycadophyta (cykasy) Stálezelené recentní i fosilní dřeviny, vzhledem připomínající palmy hlavní kořen kůlovitý, s četnými postranními, dichotomicky větvenými V pletivech kořenů duté hlízky se

Více

Rozmnožování rostlin

Rozmnožování rostlin Rozmnožování rostlin 1. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní Rozmnožování slouží k zachování druhu. Existují dvě různé strategie rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Nepohlavní rozmnožování znamená, že vznikne

Více

VY_32_INOVACE_ / Výtrusné rostliny - mechy Výtrusné rostliny

VY_32_INOVACE_ / Výtrusné rostliny - mechy Výtrusné rostliny 1/6 3.2.08.2 Výtrusné rostliny Cíl popsat stavbu rostlinného těla - objasnit životní cyklus mechů - uvést zástupce mechů a játrovek Mechorosty - patří k nejstarším suchozemským rostlinám - nemají pravá

Více

ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE)

ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE) Úvod do biologie rostlin Systém Slide 1 ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE) podříše NIŽŠÍ ROSTLINY (Stélkaté Thallobionta) tělo = stélka (thallus) jednobuněčná vícebuněčná nerozlišená ve stonek, kořen, list, květ

Více

11- Vývoj a rozmnožování rostlin

11- Vývoj a rozmnožování rostlin 11- Vývoj a rozmnožování rostlin proces zvyšování počtu jedinců zachování existence druhu expanze do okolního prostoru Rozmnožování nepohlavní vznik z vegetativních částí rostliny rychlejší vývoj jedince

Více

Reprodukční systémy vyšších rostlin

Reprodukční systémy vyšších rostlin Reprodukční systémy vyšších rostlin Ivana Doležalová Osnova přednášky: Allogamie, autogamie, apomixie Výhody a nevýhody jednotlivých systémů Kombinované reprodukční systémy Evoluce reprodukčních systémů

Více

Reprodukční orgány II. Krytosemenné rostliny

Reprodukční orgány II. Krytosemenné rostliny Reprodukční orgány II Krytosemenné rostliny Samčí i samičí pohlavní orgány krytosemenných rostlin jsou součástí květu. Květ je část prýtu omezeného růstu, jehož jednotlivé části se buď přímo nebo nepřímo

Více

VY_32_INOVACE_08.10 1/10 3.2.08.10 Nahosemenné rostliny - jehličnany Nahosemenné rostliny

VY_32_INOVACE_08.10 1/10 3.2.08.10 Nahosemenné rostliny - jehličnany Nahosemenné rostliny 1/10 3.2.08.10 Nahosemenné rostliny Cíl vysvětlit pojem nahosemenné rostliny - vyjmenovat zástupce této skupiny - popsat rozmnožování jehličnanů - na konci prvohor se začaly vyvíjet rostliny semenné, na

Více

Praktické cvičení č. 2.

Praktické cvičení č. 2. Praktické cvičení č. 2. Cvičení 2. 1. Květ - stavba, květní vzorec, květní diagram (film) 2. Květenství a) film b) rozbor květenství racemózního (hroznovitého) - úboru (Helianthus tuberosus - slunečnice

Více

VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN

VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN 13 Soubory určitých pletiv vytvářejí u rostlin rostlinné orgány, a to buď vegetativního nebo generativního charakteru. Vegetativní orgány slouží rostlinám k zajištění růstu,

Více

REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce?

REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Rozmnožování Rozmnožování (reprodukce) může být nepohlavní (vegetativní, asexuální) pohlavní (sexuální;

Více

Historie mikroskopu. 1 Přílohy. 1.1 Příloha 1: Prezentace k laboratorní práci. Mikroskop

Historie mikroskopu. 1 Přílohy. 1.1 Příloha 1: Prezentace k laboratorní práci. Mikroskop 1 Přílohy 1.1 Příloha 1: Prezentace k laboratorní práci Historie mikroskopu Mikroskop Česky též DROBNOHLED Optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení V mikroskopu vidíme

Více

Atraktivní biologie. hybrid

Atraktivní biologie. hybrid hybrid ROZMNOŽOV OVÁNÍ ROSTLIN Rostliny se začínají rozmnožovat až po dosažení určitého věku a stupně vývoje; rozmnožování rostliny přitom patří mezi její nejdůle ležitější aktivity, směřujícíkzachovánídruhu.

Více

Autoři: Jana Kučerová (repa@emsbrno.cz) Zdeňka Vlahová (zdena.vlahova@centrum.cz) Gymnázium J.G. Mendela, Brno 1998. Maturitní téma č.

Autoři: Jana Kučerová (repa@emsbrno.cz) Zdeňka Vlahová (zdena.vlahova@centrum.cz) Gymnázium J.G. Mendela, Brno 1998. Maturitní téma č. Maturitní téma č. 10 VYŠŠÍ ROSTLINY NAHOSEMENNÉ, KRYTOSEMENNÉ a) NAHOSEMENNÉ ROSTLINY 4 oddělení - rostliny lyginodendrové - cykasy - jinany - jehličnany Společné znaky : - převaha sporofytu nad gametofytem,

Více