C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro II. stupeň ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro II. stupeň ZŠ"

Transkript

1 C Mléko a mléčné výrobky Didaktická část pro II. stupeň ZŠ C Milch und Milchprodukte Praxis für II. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty na další aktivity Texty pro děti Recepty

2 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 1 Na houpačce Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Zjištění znalostí žáků o dané problematice, nácvik komunikačních schopností argumentace, dotazy, doplňující odpovědi. Žákům II. stupně ZŠ. Danou aktivitu lze přizpůsobit konkrétnímu věku dětí volbou náročnosti tématu hry. Maximálně 45 minut, ale je možné i méně (podle potřeb pedagoga). Řešení problémových otázek ve skupinách nebo samostatně za kontroly ostatních. karty s nadepsanými otázkami; karty nadepsané ANO a NE případně příběhy k řešení; křída nebo provázek Popis námětu: Aktivitu lze realizovat dvojím způsobem: Skupinová práce Třída se rozdělí na několik skupin, z nichž si každá vylosuje určitý počet karet (záleží na čase, který bude aktivitě věnován). Na každé kartě je otázka nebo tvrzení, na které lze odpovědět pouze ANO nebo NE, a družstvo daný problém společně vyřeší. Mluvčí prezentující jednotlivé týmy spolužáků se poté střídají a svá řešení představují. Zbytek třídy je v roli diváků, kteří mohou do hry dále zasahovat svými dotazy. Práce několika jednotlivců za supervize celé třídy Rozpočítáním je vybráno několik žáků (podle času, který bude na aktivitu věnován), kteří si vylosují jednu či více karet. Na lístcích je otázka nebo tvrzení, na něž lze odpovědět pouze ANO nebo NE, a žák se musí samostatně rozhodnout, jakou odpověď bude volit. Zbytek třídy je v roli diváků, kteří mohou do aktivity zasahovat svými dotazy. V dalších hodinách si žáci role prostřídají. V tuto chvíli již pokračuje didaktický námět stejným způsobem bez rozdílu, zda pracovala původně skupina nebo jednotlivec. Nakreslete na podlahu čáru křídou, nebo ji naznačte z provázku. Na jeden její konec položte kartu nadepsanou ANO, na druhý konec kartu, na níž je NE. Úkolem mluvčího skupiny nebo samostatně pracujícího žáka je postavit se na tu stranu čáry, kterou by volil jako odpověď na svoji otázku. Po rozmístění žáků každý svoji kartu přečte a odůvodní rozhodnutí, které ho dovedlo ke konečné volbě mezi ANO a NE. Spolužáci mohou do aktivity zasahovat doplňujícími otázkami nebo zpochybňovat nalezené řešení, na což by měl odpovídající dále reagovat. Žák se zde učí obhajovat své názory, a tak je nutné dávat pozor, aby nedošlo k manipulaci, usměrňovat odpovědi a případně do debaty vstoupit. Pokud však byla odpověď správná, je vhodné, aby diváci dávali další otázky a více se doptávali odpovídající se tak učí argumentovat a vybavuje si další, podpůrná fakta pro své tvrzení. C-1

3 Náměty na skupinové úkoly V závěru žáka pochvalte za správnou odpověď i její obhajobu. V případě, že žák nebo skupina zvolí špatnou odpověď, snažte se společně se třídou klást pomocné otázky a navést jej na správné řešení. Podaří-li se to, žák se následně z jednoho konce čáry posune sám na základě poznání, ke kterému mu pomohli ostatní, na druhý konec čáry, a proto se daná aktivita jmenuje Na houpačce. Za správnou reakci, přiznání chyby a uvědomění si správné odpovědi žáka vždy pochvalte. Smyslem hry není, aby byl po špatné odpovědi žák pokárán za neznalost, ale aby se spolu se třídou pokusil na správnou odpověď přijít. Aktivitu lze se stejnými kartami po čase zopakovat, a tím ještě více posílit prožitek žáků, kteří si vždy velmi dobře pamatují, na kterou kartu poprvé někdo špatně zareagoval. Celá aktivita je směrována k vyjádření vlastního názoru, k rozvíjení komunikace a obhájení stanovisek, k ohleduplnosti k ostatním a pomoci druhým najít správná řešení, k přiznání svých chyb a uvědomění si nutnosti vzájemné spolupráce. Vede k tomu, že se na základě získané informace vytváří dovednost tuto informaci použít v praxi a postupně si budovat svůj postoj k danému tématu. Náměty otázek a tvrzení na karty: Vápník je důležitý pro stavbu kostí, proto se doporučuje pít mléko. Když žena kojí, nevadí, když kouří. Mateřské mléko neobsahuje žádné protilátky. Mateřské mléko je sterilní. Nízkotučné mléko vápník neobsahuje. Mléko neobsahuje cukr. Zemí, kde je tradicí výroba parmazánu, je Švýcarsko. Jogurty se vyrábějí technologií, která se nazývá homogenizace. Kolostrum je pojem, který souvisí s tvorbou mateřského mléka. Každé tvrzení se napíše velkými písmeny na čtvrtku A4. C-2

4 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 2 Moje fantazie Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Nácvik komunikačních dovedností a schopností, rozvoj fantazie tvůrčí práce, podpora sociálních vztahů mezi žáky. Žákům II. stupně ZŠ. Danou aktivitu lze konkrétnímu věku žáků přizpůsobit volbou obsahu hry. Lze využít i mezipředmětových vztahů s výtvarnou výchovou. 2 x 45 minut, včetně zhodnocení. Je možné i více, když se vše bude také konkrétně vytvářet. Skupinová práce nebo samostatná s navazující prací skupin. Řešení problému formou výtvarného zpracování. výtvarné potřeby Popis námětu: Práce probíhá ve skupinách nebo individuálně, avšak je možná kombinace obou forem. Žáci malují či jinak ztvárňují (např. i formou koláže) zadané téma, které souvisí s probíranou problematikou a své návrhy představí ostatním. Svůj záměr také odůvodní. Společně se třídou pak jednotlivé práce ohodnoťte a vyberte nejoriginálnější nápady, které se následně vystaví v učebně. Aktivita je náročná na čas a využité výtvarné potřeby. V případě, že se rozhodnete zadat zpracování i formou koláže, je potřeba informovat žáky týden dopředu, aby si připravili nejrůznější časopisy, výstřižky, ale i nůžky, lepidlo apod. Návrh na téma: Navrhněte plakát na školní akci Den mléka. (např. u příležitosti Světového dne zdraví 7. dubna) Navrhněte logo pro nového výrobce mléčných výrobků Tato aktivita je směrována k týmové práci, kdy se žáci na společném návrhu musí nejdříve domluvit, hledat možná řešení a varianty postupů a posléze vše společně zrealizovat. Naučí se hledat kompromisy, vhodně argumentovat a přiměřeně asertivním způsobem obájit svůj názor či naopak respektovat názor druhého. Je vhodné, máte-li na danou aktivitu dostatek času, zadat úkol nejdříve jako samostatnou práci každému žákovi a teprve potom zahájit práci ve skupinách. Na základě několika návrhů se pak skupina domlouvá na další společné práci. Druhou možností je zadání práce žákům přímo již ve skupinách. Tehdy se nejdříve musí ve skupině prodiskutovat nápady všech a hledat kompromisy. Můžete poté nechat žáky porovnat, zda se jim pracovalo lépe hned společně ve skupině a nebo v situaci, kdy si každý námět připravoval sám a teprve potom skupina hledala společnou závěrečnou variantu. Toto porovnání můžete provést tehdy, zadáte-li obě možnosti v jedné časové jednotce. C-3

5 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 3 Kulatý stůl Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Rozvoj schopnosti věcné argumentace a prezentace vlastních názorů. Začlenění žáků do problematiky chodu školy. (Výsledky diskuze je možno přednést na Žákovském parlamentu, vedení školy apod.) Žákům II. stupně ZŠ. Danou aktivitu lze přizpůsobit danému věku dětí volbou obsahu hry. 45 minut, lze i méně. Hraní rolí v modelové situaci. Řešení problému formou diskuze u kulatého stolu. karty s nadepsanou rolí (u každé lze uvést úvodní větu pro jednodušší zahájení diskuze) Popis námětu: Aktivita je určena pro menší počet žáků, ostatní jsou diváky. U kulatého stolu se probírají různá témata, která souvisejí s danou látkou. Vyberte téma kulatého stolu a připravte karty s různými rolemi. Celou situaci nejprve vysvětlete. Připomeňte žákům, že vše bude pouze v relacích jako, co kdyby, jak by situace mohla vypadat a co by se vše mohlo stát. Jde zde o rozehrání tzv. modelové situace. Žáci si rozdělí na kartičkách vylosují své úlohy, a rozehrají dané role v diskuzi. Ostatní mohou do hry vstupovat prostřednictvím doplňujících informací nebo otázek, které se kladou jako při tiskové konferenci. Debatu moderujte a dbejte na její uspořádanost. Žáci se učí komunikovat, argumentovat, kultivovat svůj projev, obhájit názor a tolerovat názor druhých, rozhodovat se, aplikovat své znalosti do praktického života. V závěru je třeba práci celé třídy zhodnotit a zjistit, jak se žáci v daných rolích cítili, a promluvit o celém tématu kulatého stolu z pohledu etiky. Návrh na téma kulatého stolu: Pitný režim žáků v naší škole Návrhy rolí: Zástupce rodičů žáků: Pane řediteli, byli bychom rádi, kdyby naše děti měly u vás ve škole zajištěný pitný režim. Co pro to můžete udělat? Co školní jídelna? Poté, co jme se dozvěděli, že vás kontaktují dodavatelé plechovkových nápojů Ředitel školy: Jsem rád, že mi to říkáte, ale s touto situací zatím nemám zkušenost C-4

6 Náměty na skupinové úkoly Žák, který prosazuje právě nápoje z plechovek: No to je přece fajn, budeme jako vedlejší škola, kam chodí můj kamarád, oni také mají na chodbách automaty na plechovky Zástupce ostatních žáků: No, my si myslíme, že by bylo vhodnější nám zajistit krabičkové mléko. Přece z hodin víme, že Proč také naše škola neřeší pitný režim jako jiné školy u nás na sídlišti, kde děti dostávají školní mléko? Lékař: Z mého pohledu je zřejmé, že nejvhodnější by bylo Zástupce školní jídelny: Náš názor je Zástupce dodavatele plechovkových nápojů: My jsme přesvědčeni, a máme pro to dost argumentů, že Aktivita je náročná na čas. Všichni žáci by se v hraní rolí měli vystřídat, a to i při jiném tématu v jiných hodinách. Použijete-li tuto aktivitu jako uvedení do určité látky, jako motivační, a umožníte i žákům-divákům, aby do děje vstupovali svými dotazy a připomínkami, pak je nutné pečlivě sledovat dialog a chybná sdělení opravovat či upřesňovat. V tomto případě se dozvíte, jaké informace žáci z dané oblasti mají, a podle toho zvolíte postup výuky v dalších hodinách. Bude-li hra následovat až po vysvětlení problematiky, stane se možností k upevnění dovedností a postojů a čas na její realizaci bude kratší. V tomto případě mohou také diváci do hry vstupovat, ale vaše zásahy do debaty už by neměly být tak razantní. Etický podtext je přítomen v postojích všech, kteří hrají své role, ale i ostatní ve třídě prožívají daný příběh a uvědomují si své postoje k tématu. Tuto aktivitu lze připravit i jako dramatizaci či hereckou etudu, když probírané téma spolu se žáky, kteří se stanou aktéry, dopředu připravíte. Ponecháte samozřejmě volný prostor pro kreativitu žáků, ale pomůžete je směrovat a navodit vhodná východiska pro svoji další práci. C-5

7 Přehled individuálních úkolů Číslo Název Určeno pro Časová náročnost Poznámka 1 Křížovka VII. IX. třídu 10 minut Tato křížovka vám dá odpověď na otázku, proč je důležité konzumovat mléko a mléčné výrobky. 2 Mléčné pojmy IX. třídu 30 minut Při výrobě mléka a mléčných výrobků dochází k různým procesům. Uměli byste je vysvětlit? 3 Proč je pasterace pasterací? VII. IX. třídu minut Jak vznikl název pro tepelnou úpravu mléka pro pasteraci? Tento úkol vám to určitě prozradí. 4 Sýrové legendy IX. třídu minut Jak vznikl sýr? Pokud umíte anglicky nebo německy, dozvíte se to. 5 Jak na jogurt? VI. VIII. třídu 15 minut Jak se vyrábí jeden z nejoblíbenějších mléčných výrobků jogurt? Zjistíte to, když správně seřadíte jednotlivé etapy jeho výroby. 6 Co je co? VII. IX. třídu minut K mléčným výrobkům nepatří jenom jogurt a sýr. Uměli byste podle základních popisů rozluštit, o jaký mléčný výrobek se jedná? 7 Vápník na celý den VII. IX. třídu minut Denně bychom měli přijmout až 1000 mg vápníku. Podle skutečných údajů o jeho obsahu v různých mléčných výrobcích si navrhněte denní mléčný jídelníček. 8 Nakupování v cizině VI. IX. třídu minut Uměli byste si v zahraničí v obchodě požádat paní prodavačku o nějaký mléčný výrobek? 9 Cestování po cizích zemích VI. VII. třídu 5 10 minut Druhů sýrů je nespočetné množství. Co stát to jiný druh sýru. Uměli byste podle hlavních měst států správně určit, jaký sýr produkuje ten který stát? 10 Vápník VI. IX. třídu 5 minut Ne každý mléčný výrobek obsahuje stejné množství vápníku. Zkuste jednotlivé mléčné výrobky seřadit vzestupně podle toho, kolik vápníku obsahují. 11 Kdo ví, správně odpoví VI. IX. třídu minut Hravý vědomostní test. C-6

8 Úkol č. 1 Křížovka Proč se tak často doporučuje pití mléka a konzumace mléčných výrobků? Uveďte správné odpovědi na několik níže uvedených otázek. Tajenku doplňte do věty pod křížovkou. 1. Označení pro mléko, které po ošetření vysokou teplotou (metodou UHT Ultra Heat Treatment) můžeme skladovat při pokojové teplotě i několik měsíců? 2. Vedlejší produkt při výrobě sýrů a tvarohů je to zelenožlutá tekutina, která zůstane po oddělení mléčné bílkoviny kaseinu z mléka. Neobsahuje téměř žádné tuky, zato však mnoho kvalitních bílkovin. 3. Nemoc, u které dochází k odvápnění kostí. 4. Tučná část mléka. 5. Rostlinné máslo. 6. Odborný název pro mléčný cukr. Odpověď: Mléko a mléčné výrobky obsahují.. C-7

9 Úkol č. 2 Mléčné pojmy Při výrobě mléka a mléčných výrobků dochází k různým procesům. Zkuste v odborné literatuře nebo na internetu vyhledat, co znamenají následující pojmy: C-8

10 Úkol č. 3 Proč je pasterace pasterací? Chcete vědět, jak vznikl název pro proces tepelné úpravy mléka pasteraci? Pozorně si přečtete následující článek. Vaším úkolem je správně doplnit chybějící slova do textu. Chybějící slova: profesor, malování, pokusy, přežívají, císař, kvašení, tekutin, studovat, udržovat, zahřát, potraviny, problém, úprava, průmyslu, světě, věd, chemie, narodil, pařížské, ztráty, chladničce. Louis Pasteur se prosince 1822 ve Francii. Ve škole se příliš dobře neučil, raději se věnoval... Časem jej ale nadchla..., a tak ji začal pilně... Již ve svých 20 letech byl proslulý svými..., které realizoval v průběhu studií v Paříži. Po skončení školy pracoval jako... chemie ve Štrasburku a poté na katedře chemie ve městě Lille. Později začal vyučovat i na... Sorbonně. V roce 1856 požádal... Napoleon III. na žádost zástupců francouzského vinařského... Pasteura o pomoc, neboť kvašení vína způsobovalo vinařskému průmyslu značné hospodářské... A tak se Pasteur vydal tento... studovat. Zjistil, že... způsobují kvasné mikroorganizmy, které se dostanou do..., jako je víno, pivo a mléko, ze vzduchu. Přišel však na to, že tyto potraviny stačí po krátkou dobu... na určitou teplotu a nežádoucí zárodky jsou pak zničeny. U piva a vína je tato teplota 52,7 C. Mléko však vyžaduje teplotu vyšší, a to 61,6 C, a je nutné ji... po dobu 30 minut. Po této proceduře mají takto upravené potraviny delší trvanlivost, protože většina škodlivých mikroorganizmů se zahřátím zničí. Nezničí se však všechny, některé užitečné bakterie... Proto je vhodné pak tyto... uchovávat v chladném prostředí, například v... Tato tepelná... byla poprvé použita v roce 1870 a je dodnes používána na celém... Své označení pasterace získala po svém objeviteli Louisi Pasteurovi, zakladateli mikrobiologických... C-9

11 Úkol č. 4 Sýrové legendy Zkuste správně odpovědět na několik následujících otázek týkajících se historie vzniku sýra. Aby to nebylo tak jednoduché, původní text je v cizím jazyce. English The majority of historians claim that cheese was first made in the Middle East. The first types of cheese were made from set milk, soon after people found out they could milk their domestic animals and use the commodity. An old legend says that cheese was discovered by one unknown Arabian nomad, who had a water bag filled with milk, so he could survive on a horseback the whole way through the desert. After a few hours of his journey he stopped to quench his thirst, but he found out, that the milk curdled into a pale fluid with white clots. The fact that the water bag was made from the stomach of a junior animal, which contained a precipitant enzyme known as rennin, helped this to happen. The milk was thanks to the combination of rennin, hot sun and swaying movements of the horse very effectively separated into cheese curd and whey. We don t really know these days when the production of cheese was invented, but it is considered to be a very old skill. We can even find drawings of slaves making cheese in the Egyptian hieroglyphs. The first types of cheese were not the same as we know today, but they were curds in whey. In the old times whey was consumed straight away and the curd was salted or dried, so it would keep longer. The Roman legionnaires, who were very skilful, spread the art of making cheese into Europe and England. During the medieval times this art became widespread in monasteries all over Europe. The monks also became the greatest innovators of cheese and thanks to them we now have so many different varieties of cheese in our shops. During the Renaissance cheese declined greatly in popularity and was even declared unhealthy. The liking for cheese boomed again in the nineteenth century and in this time we can also see the processing of cheese move from the farms into the industrial production. Deutsch Die meisten Historiker behaupten, der Käse wäre als erster im Mittleren Osten hergestellt. Die ersten Käsetypen waren aus Sauermilch, und das bald danach, als die Leute darauf gekommen waren, dass sie ihre Tiere melken können, und die Milch zu bekommen. In einer alten Legende heißt es, dass der Käse durch einen unbekannten arabischen Nomade erfunden wurde, der einen Balg mit Milch gefüllt hatte um die Reise mit dem Pferd über die Wüste auszuhalten. Nach ein paar Reitstunden hielt er an, um seinen Durst zu löschen, er stellte aber fest, dass die Milch zu einer bleichen Flüssigkeit und feste weiße Klümpchen stockte. Dem allen half das, dass der Balg aus dem Magen eines Jungtieres gemacht wurde, der das käsende Enzym, bekannt als Rennin beinhaltet. Die Milch war, wegen der Kombination von Rennin, heißen Sonne und der Schaukelbewegungen des Pferdes, wirksam im Balg auf Käsebruch und Käsemilch. Heutzutage wissen wir nicht mehr, wo zum ersten Mal die Käseherstellung erfunden wurde, es handelt sich um eine sehr alte Kunst. Schon auf den ägyptischen Hieroglyphen sind Sklaven dargestellt, die den Käse produzieren. Die ersten Käsesorten waren nicht so, wie wir sie heute kennen, aber ein Sediment in der Käsemilch. In den alten Zeiten speiste man die Käsemilch sofort und das Sediment salzte oder trocknete man, um sie gut lagern zu können. Die römischen Legionäre, die sehr geschickt waren, verbreiteten die Kunst der Käseproduktion in Europa und nach England. Im Mittelalter verbreitete sich diese Kunst in Klöstern im gesamten Europa sehr. Die Mönche wurde somit zu den größten Erneuern von Käse und dank ihnen haben wir heute auf den Ladentischen so viele verschiedene Käsesorten und -Varianten. Während der Renaissance traf der Käse einen bedeutenden Popularitätsverfall und wurde als C-10

12 Úkol č. 4 Sýrové legendy pokračování ungesund erklärt. Seine Beliebtheit stieg jedoch wieder im neunzehnten Jahrhundert, in dieser Zeit verschiebt sich die Produktion aus den Farmen in die Industriebetriebe. a) Kdo je podle staré legendy první objevitel sýrů?... b) Jak se řekne v cizím jazyce sýřenina a syrovátka?... c) Jakým zázrakem se ve staré legendě stal v poušti z mléka sýr (sýřenina)?... d) Co se dělalo ve starých dobách se sýřeninou?... e) Díky komu máme dnes v obchodech tolik různých druhů sýrů?... f) Kdy zažila výroba sýrů úpadek a proč tomu tak bylo?... C-11

13 Úkol č. 5 Jak na jogurt? Víte, jak se vyrábí jogurt? Zkuste správně seřadit jednotlivé etapy jeho výroby a označit je čísly od 1 do 11. C-12

14 Úkol č. 6 Co je co? Poznáte podle popisu jednotlivé mléčné výrobky? Spojte čarou texty s příslušnými obrázky. Potom zkuste výrobky pojmenovat v cizích jazycích, které se ve škole učíte. A. Je to sladká smetana, která obsahuje alespoň 32 % tuku a dá se šlehat. U nás se prodává v obchodech s obsahem tuku od 30 % do 40 %. Používá se často při vaření k zahušťování polévek, omáček nebo ke zdobení pokrmů. B. Jedná se o nejtučnější část mléka, která se usazuje na povrchu. Získává se sbíráním nebo odstřeďováním a v obchodě se prodává sladká nebo kysaná. Obsahuje 10 a více procent tuku. C. Je to mléčný výrobek, při kterém se v mléce 4 8 hodin nechávají při teplotě asi 40 C vyvíjet bakterie, které procesem zvaným kysání přemění cukr (laktózu) na kyselinu mléčnou. Ve velkém množství se tento výrobek začal ve světě vyrábět teprve na začátku 20. století. Pro zajímavost v roce 1933 byla vymyšlena jeho první ovocná varianta v Radlické mlékárně na Smíchově v Praze. D. Tento výrobek se dělá z kyselého mléka, které se zahřeje na teplotu cca 50 C. Je to ve své podstatě sýr. Nezrající sýr, který se získává kyselým srážením. Po výživové stránce se jedná o velmi hodnotný mléčný výrobek. E. V podstatě jde o zkvašené kravské mléko s pikantní, trochu nahořklou chutí. Pochází z Kavkazu a je velmi populární ve východní Evropě. Kromě pití je tento výrobek výborný i k přípravě pokrmů vynikající je podávaný vychlazený s listy máty nebo v kombinaci s ovocem. V jeho jednom gramu musí být nejméně milion bakterií a deset tisíc kvasinek. mléčný výrobek překlad do cizího jazyka překlad do cizího jazyka A B C D E C-13

15 Úkol č. 7 Vápník na celý den Určitě již víte, že vápník je pro člověka velmi důležitý. Doporučená denní dávka vápníku činí v závislosti podle věku zhruba od 400 do 1000 mg. V případě mladších školních dětí je to pak 550 mg denně, v případě starších školních dětí je to 800 mg pro dívky a 1000 mg pro chlapce. Pod textem je několik obrázků potravin, které obsahují různé množství vápníku. Vaším úkolem je vytvořit z těchto potravin takový jídelní lístek, který zajistí dostatečný příjem vápníku 1000 mg. Jaké jsou vaše návrhy mléčného jídelního lístku na dnešní den? C-14

16 Úkol č. 8 Nakupování v cizině Mléčné výrobky se vyrábějí nejenom u nás, v České republice, ale také v zahraničí. Určitě jste už jeli se svými rodiči na výlet do cizí země, kde jste v obchodech viděli spoustu různých mléčných výrobků. Uměli byste si o ně správně říci? Vaším úkolem je nyní přiřadit název mléčného výrobku v anglickém nebo německém jazyce ke konkrétnímu produktu na obrázku. C-15

17 Úkol č. 9 Cestování po cizích zemích Sýry patří k nejstarším, a proto také nejvíce vyšlechtěným, potravinám. Některé národy opečovávají tradici sýrů jako součást svého kulturního bohatství. Zkuste k jednotlivým druhům sýrů přiřadit státy, ze kterých pocházejí. Aby úkol nebyl tak jednoduchý, máte k dispozici pouze hlavní města jednotlivých zemí. Spojte tedy druh sýru s hlavním městem a do prázdného pole napište název odpovídajícího státu. C-16

18 Úkol č. 10 Vápník Mléko a mléčné výrobky obsahují vápník. Jeho množství však není u všech mléčných výrobků stejné. Umíte správně seřadit následující mléčné výrobky podle jeho obsahu? Který z nich podle vás obsahuje vápníku nejvíce a který nejméně? Číslo jedna přiřaďte výrobku s nejmenším obsahem vápníku, číslo šest zase tomu s největším množstvím této látky na jednotku hmotnosti. Na pomoc si vezměte například obaly od mléčných výrobků. C-17

19 Úkol č. 11 Kdo ví, správně odpoví Na závěr jsme pro vás připravili doopravdy záludný test. Jestli se vám podaří správně odpovědět alespoň na čtyři otázky, můžete se považovat za odborníky na mléčnou stravu. 1. Který druh mléka neobsahuje laktózu? a) velbloudí b) sójové c) kozí 8. Mateřské mléko přijímají děti nejčastěji: a) do 2 let b) do 6 měsíců c) mezi prvním a druhým rokem života 2. Kolik procent tuku obsahuje čerstvě podojené kravské mléko? a) 9 % b) 6 % c) 4 % 3. Z mléčných výrobků nejvíc tuku obsahuje: a) plnotučné mléko b) tvaroh c) šlehačka 9. Nejvíce mléka se v Česku získává od: a) krav b) ovcí c) koz 10. Která z uvedených potravin nepatří do sýrů? a) eidam b) gouda c) penne 4. Mléčné výrobky konzumujeme proto, že ze všech minerálních látek obsahují nejvíce: a) železa b) selenu c) vápníku 5. Dostačující množství vápníku pro naše tělo zabezpečí denně: a) sklenic mléka b) 6 8 sklenic mléka c) 2 4 sklenice mléka 6. Máslo se vyrábí z: a) plnotučného mléka b) smetany c) tvarohu 7. Nejčastěji používaná tepelná úprava mléka se nazývá: a) pasterace b) klimatizace c) zahřívání C-18

20 Řešení: Úkol č. 1 trvanlivé, syrovátka, osteoporóza, smetana, margarín, laktóza Tajenka: Vápník Úkol č. 2 Pasterace je proces tepelného ošetření mléka nebo mléčných výrobků zahřátím. Minimální teplota je 71,7 C a to po dobu minimálně 15 sekund. Účelem je likvidace mikroorganizmů a tím zvýšení trvanlivosti potravin, ale i zabránění šíření nemocí těmito potravinami. Termizace je šetrnější alternativa pasterace. Tentokrát se jedná o teplotu mezi C po dobu 15 minut. Tímto procesem se upravují kysané mléčné výrobky, u kterých je třeba zastavit kysání a používá se také pro výrobu čerstvých sýrů. Fermentace (kvašení) je přeměna látky za účasti enzymů mikroorganizmů, při němž ze sacharidů vznikají látky energeticky chudší nebo se nové látky syntetizují. Mléčné kvašení se používá při výrobě tvarohů a sýrů. Síření je vedle pastrace další konzervační metoda, která působí na potlačení populace bakterií a zabraňuje šíření plísní. Homogenizace je proces, při kterém je mléko velkým tlakem protlačováno skrz malý otvor. Mléčný tuk se tím rozbije na tak malé částice, že zůstanou emulgované v mléku a neplavou na povrchu, čímž vznikne stejnorodá (homogenní) tekutina. Úkol č. 3 narodil, malování, chemie, studovat, pokusy, profesor, pařížské, císař, průmyslu, ztráty, problém, kvašení, tekutin, zahřát, udržovat, přežívají, potraviny, chladničce, úprava, světě, věd Úkol č. 4 Překlad textu do českého jazyka: Většina historiků tvrdí, že sýr byl nejdříve vyráběn na Středním východě. První typy sýra byly ze zkyslého mléka a to brzy poté, co lidé přišli na to, že mohou svá domácí zvířata podojit a získat z nich mléko. Stará legenda praví, že sýr byl vynalezen neznámým arabským nomádem, který měl měch naplněný mlékem, aby vydržel cestu na koni přes poušť. Po pár hodinách jízdy zastavil, aby uhasil svou žízeň, jenže zjistil, že se mléko srazilo na bledou tekutinu a pevné bílé hrudky. Všemu pomohlo to, že měch byl vyroben ze žaludku mladého zvířete a obsahoval srážecí enzym známý jako rennin. Mléko proto bylo díky kombinaci renninu, horkého slunce a houpavých pohybů koně účinně rozděleno na sýřeninu a syrovátku. Dnes již nevíme, kdy byla poprvé výroba sýra vynalezena, ale jedná se o umění velmi staré. Již na egyptských hieroglyfech jsou znázorněni otroci vyrábějící sýr. První sýry nebyly sýry, jaké známe dnes, ale sraženina v syrovátce. Ve starých dobách se syrovátka konzumovala ihned a sraženina se solila nebo sušila, aby ji bylo možno dobře uchovat. Římští legionáři, kteří byli velmi zruční, rozšířili umění výroby sýra do Evropy a Anglie. Během středověku se toto umění velmi rozšířilo v klášterech po celé Evropě. Mniši se také stali největšími inovátory sýra a díky nim máme dnes na pultech obchodů tolik různých druhů a variant sýrů. Během renezance utrpěl sýr značný úpadek popularity a byl prohlašován za nezdravý. Jeho obliba však znovu vzrostla ve století devatenáctém, v této době se také výroba začíná stěhovat z farem do velkých továren. C-19

21 Úkol č. 4 pokračování a) neznámý arabský nomád b) nj: r Käsebruch, e Käsemilch, aj: cheese curd, whey c) Měch, ve kterém bylo mléko, byl ze zvířecího žaludku, a proto obsahoval enzym rennin. Měch v kombinaci s teplem a houpavými pohyby umožnil vznik sýra. d) se solila nebo sušila, aby ji bylo možno dobře uchovat e) mnichům f) v průběhu renezance, byl prohlašován za nezdravý Úkol č Podojit krávu, 2. Příprava směsi, 3. Pasterace, 4. Homogenizace, 5. Přidání jogurtových kultur, 6. Zrání kultur, 7. Chlazení, 8. Skladovací tank, 9. Dávkování jogurtů do kelímků (balení), 10. Opětovné chlazení, 11. Distribuce Úkol č. 6 A šlehačka, e Sahne, whipping-cream B smetana, r Rahm, cream C jogurt, r Joghurt, yoghurt D tvaroh, r Quark, curds E kefír, r Kefir, kefir, butter milk Úkol č. 7 Např.: 1 jogurt 180 ml = 180 mg 200 ml mléka = 250 mg 75 g tvrdého sýra = 585 g Celkem = 1015 mg Úkol č. 8 1 E, 2 F, 3 D, 4 C, 5 H, 6 A, 7 B, 8 G Úkol č. 9 Ementál Bern Švýcarsko Olomoucké syrečky Praha Česká republika Parmazán Řím Itálie Roqueford Paříž Francie Gouda Amsterdam Holandsko Úkol č Tvrdý sýr (780 mg/100 g), 5. Tvrdý tvaroh (740 mg/100 g), 4. Tavený sýr (420 mg/100 g), 3. Smetana (67 mg/100 g), 2. Měkký tvaroh (60 mg/100 g), 1. Mateřské mléko (30 mg/100 g) Úkol č b, 2 c, 3 c, 4 c, 5 c, 6 b, 7 a, 8 b, 9 a, 10 c C-20

22 Náměty na další aktivity Svět sýrů Úkolem žáků druhého stupně je vytvořit vlastní malou encyklopedii sýrů. Žáci budou mít na splnění úkolů několik dnů. Žáci společně nebo jednotlivě zjistí, jaké druhy sýrů existují. Stačí, aby se podívali doma do lednice nebo zašli do obchodu. Všechny druhy si pečlivě zaznamenají. Tímto úkolem však jejich práce teprve začíná. V další části vyhledají co nejvíce informací (internet, knihovna) o jednotlivých druzích sýrů, které si poznamenali. O jejich historii, ze které země pocházejí, jakou mají chuť, jak voní apod. Na speciální kartičky následně sepíší zjištěné informace, které mohou doplnit i obalem a vyobrazením sýra. Kartičky je možné vylepit na žáky vyrobenou mapu Evropy, světa. Různé sýry se různě zpracovávají. Žáci se mohou zamyslet nad různým použitím jednotlivých druhů sýrů v naší a světové kuchyni. Součástí kartičky mohou být i návrhy receptů (případně žáci mohou vytvořit samostatnou malou sýrovou kuchařku ). Použití sýrů je různé. Hermelín se smaží, balkánský sýr se dává do šopského salátu, mozzarela se jí na špejli nakrájená spolu s bazalkou a rajčaty apod. Žáci si mohou tyto pokrmy i připravit. Vhodné je žáky rozdělit do skupin a na závěr celou jejich práci a snažení vyhodnotit. Kdo našel nejvíce druhů sýrů, která skupina našla o sýrech nejvíce informací, srovnat, kdo co našel (jaké kuriozity apod.), které družstvo vytvořilo nejhezčí mapu či malou kuchařku. Design mléčného výrobku Žáci se mohou opět rozdělit do družstev. Každé družstvo si může vybrat některý z druhů mléčných výrobků, pro který chtějí vymyslet: design obalu výrobku (nejde jenom o barevnost obalu, ale také možnost vymyslet nový tvar obalu), reklamu pro TV nebo rádio pro skupinou vybraný druh mléčného výrobku. C-21

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Jak naucit deti lépe jíst Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Vymalujte si Potravinová pyramida aneb Co jíst často a co jen výjimečneˇ Přestože je určena zejména pro dospělé,

Více

Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY

Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY Jak poznáme kvalitu? Sýry a tvarohy Ing. Oldřich Obermaier, CSc. Ing. Vladimír Čejna, Ph.D. OBSAH Předmluva 1 Úvod 2 Zásady zdravé výživy 2 Bezpečné potraviny 2 Kvalita

Více

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE Pexeso Vím, co jím vzniklo zejména jako didaktická pomůcka, která bude skýtat mnoho možností využití při výuce v základních školách. Jak jej lze vyžít, a

Více

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou Příručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou 1 eea financial mechanism norway norwegian financial mechanism grants Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu

Více

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy OBSAH 1 Obsah O Nápadníku 2 Výběr a zpracování uvedených námětů 3 Jak s Nápadníkem pracovat 4 Komu je Nápadník určen 6 12 Nápadníkových námětů 1 Co máme doma v kuchyni 8 2 Hry s potravinami 11 3 Učíme

Více

Co vlastně jíme? Kde se vzaly chlebíčky? Strašák obezita. eidamy. 12 jarních receptů Klasa. Jak nakupovat kvalitní jídlo radí JAROSLAV SAPÍK

Co vlastně jíme? Kde se vzaly chlebíčky? Strašák obezita. eidamy. 12 jarních receptů Klasa. Jak nakupovat kvalitní jídlo radí JAROSLAV SAPÍK PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY pro váš zdravý stůl 05/13 KVětEN 2013 TESTOVALI JSME eidamy strana 18 cena 29 Kč Co vlastně jíme? Kde se vzaly chlebíčky? Strašák obezita květen 2013

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

Michala Turny Miroslava Matouška

Michala Turny Miroslava Matouška Vítáme vás u publikace 14 dní ke změně života, která vznikla ve spolupráci Michala Turny a Miroslava Matouška, autorů internetových stránek grasa.cz a mmetla.wordpress.com. Oba nás velmi baví jídlo. Nejen,

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

Návod jak správně nakládat s potravinami

Návod jak správně nakládat s potravinami Návod jak správně nakládat s potravinami v domácnostech ABF-BOKU Obsah Úvod... ii Co pro nás potraviny znamenají... 1 Co je zapotřebí pro výrobu potravin... 2 Proč se potraviny vyhazují... 3 Co každý z

Více

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v

Více

Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům

Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům Část 2 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům Přehled aktivit Úroveň Obecná lidská práva Bezpečnost Děti Demokracie Diskr. a xenofobie Globalizace Chudoba Média Mír a násilí Občanství

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

měsíčník pro trvale udržitelný život

měsíčník pro trvale udržitelný život měsíčník pro trvale udržitelný život vydává vh press Hradec Králové ročník 16 cena 21 Kč / 1 E 1/2012 Rozvrat klimatu? Mékařská družstva Pěstujme si semínka biopotraviny ekozemědělství ekologie biodiverzita

Více

no. 32 01/14 FOODGYM www.casopisgym.cz

no. 32 01/14 FOODGYM www.casopisgym.cz no. 32 01/14 FOODGYM www.casopisgym.cz EDITORIAL Naposled... 3 Jak už je u školních časopisů tradiční, žádné jméno v jejich redakci nevydrží věčně. Ztráta motivace, změna priorit časového harmonogramu

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání:

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání: www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce září 2014 Osobnosti tohoto vydání: Petr Zháňal Jan Houdek Jaroslav Kovář Ľuboslav Komár Zdeněk Juračka Pavel Hejzlar Petr Zháňal Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské

Více

Perlivý svět / 12 / Své první víno jsem ochutnala v Paříži. / 16 / Téma. a čokoláda Dokonalý akord chutí / 20 / DOPORUČUJE Vánoční ryba trochu jinak

Perlivý svět / 12 / Své první víno jsem ochutnala v Paříži. / 16 / Téma. a čokoláda Dokonalý akord chutí / 20 / DOPORUČUJE Vánoční ryba trochu jinak zima 2014 Perlivý svět / 16 / Téma Víno a čokoláda Dokonalý akord chutí / 20 / SOMMELIER DOPORUČUJE Vánoční ryba trochu jinak / 12 / Tereza Maxová Své první víno jsem ochutnala v Paříži editorial KDO KLADE

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více