BECHYŇSKÝ ÈERVEN 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ ÈERVEN 1998"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ DIVADELNÍ BECHYNÌ tradice stále košatìjší Jižpo dvacátésedmé se sjedou do malebného lázeòského mìsteèka nad Lužnicí nejlepší armádní skupiny,soubory a sólisté rozlièných oborù umìlecké èinnosti na svùj festival. V letošním roce se poprvé bude konat pod hlavièkou Dnù kultury velitelstvívojska územníobrany Tábor. V jejich rámci a termínu èervna 1998 se uskuteèní XXVII. roèník festivalu Divadelní Bechynì, II. soutìžní pøehlídka hudby a zpìvu a IV. soutìžní pøehlídka souborù mažoretek, spolupracujících s armádou. Souèástífestivalového dìníbude i vernisáž výstavy obrazù s tématikou zátiší, vystoupení profesionálních umìlcù a souborù v úvodním a závìreèném programu,promenádní koncert Hudby hradní stráže a policie ÈR a dalšídoprovodné akce. Spoluorganizátory festivalu Dnù kultury... jsou Centrum kultury Armády Èeské republiky a Mìsto Bechynì. Na jeho prùbìhu však mají nespornýpodíl i firmy,spoleènosti a jednotlivci,kteøí pøispìli penìžními i vìcnými dary. Díky jim opìt pøibude další rok festivalové historie,jížsi je tøeba,jako kulturní tradice,náležitìvážit. Když historie,tak od zaèátku -po letech putování po zemích èeských zakotvil v roce 1972 armádnífestival vbechyni ato v novìpostaveném kulturním domì. Osou festivalového dìníbyla soutìž divadelních souborù,jichž pracovaly v armádì dvì desítky. Jevištì však patøilo i souborùm malých forem, recitátorùm a v nìkterých letech i hudebním skupinám. Nezapomínalo se ani na literární tvùrce,jejichž soutìžní práce postupujído bechyòského finále dodnes. Souèástífestivalového dìní,kterédøíve trvalo celýtýden,byla mimosoutìžnívystoupení úèastníkùfestivalu a pozvaných hudebních skupin ve školách, ústavech sociální péèe i na veøejných prostranstvích. Nejvdìènìjšími diváky vždy bývaly dìti, pro které pøipravuje brnìnský armádní divadelní soubor Dráèek každý rok nové pøedstavení. Souèástí festivalu bývaly i odborné tvùrèí dílny, urèenédivadelníkùm ale i recitátorùm. V devadesátých letech byl program obohacen o netradièní divadelní projekty,které zaujaly svou bezprostøedností a tvùrèí invencí. Zazáøily v nich zejména soubory Netrdlo z Vyškova, Lužnice z Bechynìèi Javorina z Nového Mesta nad Váhom. Na nìkolik let byla souèástí festivalu i regionální jihoèeská divadelní pøehlídka a hrálo se i pìt divadelních pøedstavení dennì. V roce 1995 již tak pestrý program obohatila atraktivní soutìž souborù mažoretek, která pøiláká každým rokem do festivalové náruèe tisíce divákù. Od loòska probíhajíisoutìžefolkových zpìvákùa skupin,pro nìž prostøedí Klášterní zahradyvytváøí nejmalebnìjší kulisu. Festival rozkošatìldo podoby,z níž každýmùže okusit rozmanitých pøíležitostípro setkánísumìním èi krásou. Za uplynuládesetiletí prošla festivalem øada hercù,režisérùèi zpìvákù. V Bechyni soutìžil režisér Petr Novotný,dramaturg Jan Vedral,Jiøí Hromada,Jaroslav Sypal,Pavel Kikinèuk,jako recitátorka zazáøila moderátorka ÈT-1 Jolana Voldánová, nejlepší bechyòské inscenace pronikly i na jevištì Jiráskova divadla v Hronovì v rámci prùbìhu jednoho z nejstarších divadelních festivalùvevropì. Stalo se tak zásluhou DS Armiscéna,DS Pard èi DS Netrdlo,pokud hovoøíme jen o 90. letech. V letošním roce vystoupípohostinsky dva divadelní soubory z bechyòsképøehlídky i v Divadle Oskara Nedbala v Táboøe. Bude to DS Dráèek z Brna a festivalový host,ds Javorina z Nového Mesta nad Váhom. Vìøme,že všechny programy,které Dny kultury... nabízejí budou pøíjemným obohacením regionální kulturníscény a mimoøádnou pøíležitostí pro setkání s neprofesionální tvùrèí umìleckou seberealizací, kteráse stávástále cennìjšílidskou aktivitou. Dan Zavoral ÈERVEN ELINKA elektrická dráha Tábor -Bechynì. Jižod sklonku19.stoletíusilovalibechyòštíoželeznièníspojenímìsta stáborem seventuelnímožností do Týna nad Vltavou avodòan. V èele Družstva bechyòskédráhy stanul starostamìstamudr.hynek Daniel.Družstvozískalobrzy pøízeòvládyazemskéhosnìmuatakjižv roce 1896 rozhodl snìm království Èeského pøevzít záruku za stavbu dráhy ztábora do Bechynì. Pøibližnì ve stejné dobì podniká své pokusy selektrickýmpohonemnaželeznici èeský Edison František Køižík, kterývytrvale ahouževnatìpøesvìdèuje ovýhodách moderní elektrické dopravy. Atak po spoleèném úsilí družstva afirmy Køižík bylo udìleno povolení k vypracování projektu pro elektrický pohon. Složitá jednání Družstva bechyòské dráhy byla dne korunována udìlením koncese na stavbu dráhy s elektrickým pohonem Tábor-Bechynì. Udìlená koncese stanovila, že stavba má být hotova do konce roku 1904, ale zemský výbor posunul tento termín na Stavba byla dokonèena pøesnì v termínu aprvní zkušební jízda se uskuteènila ! Následovaly komisionelní prohlídky všech zaøízení apo jejich skonèení byl dne slavnostnì zahájen pravidelný provoz. První elektrifikovaná dráha tehdejšího Rakousko-Uherska byla na svìtì. Zahajovací jízdy se zúèastnila øada osobností veøejného života: místodržitel království èeského hrabì Coudenhove, pøedseda zemského výboruhrabìschönborn,nejvyššímaršálekkrálovstvíkníže Jiøí Lobkovic, vynálezce ing.františek Køižík adalší. Myšlenka na prodlouženítéto trati do Týna nad Vltavou avodòan již realizována nebyla. Až do roku 1928 konèila tra na levém bøehu Lužnice v dnešnímprostoru staréhonádraží.spolusotevøenímnovéhomostu pøes Lužnicivroce1928bylatra prodlouženaaždodnešního nádraží vemìstì. František Køižík 1847 narodilse vpošumavské Plánici 1878 sestrojil elektrické blokové signální zaøízení 1880 pøihlásil svùj vynález -obloukovu lampu 1891 postavil prvníelektrickoumìstskou dráhu vprazezletné do Královské obory 1898 získal patent na konstrukci elektr. soustrojí pro železnici 1903 zrealizoval elektrickou dráhu ztábora do Bechynì 1941 ve svých94. letech umírá ve Stádlci ubechynì

2 Váženíspoluobèané, vminulém mìstském zpravodaji jsem Vásseznámilstím,jaké krokybyly udìlány v rámciøešeníenergetikymìsta.vúvodusenynívrátímmalinkodohistorie,kdy jsme jakomìsto Bechynì pøebírali od tehdejšího Okresního bytového podniku bytové a tepelnéhospodáøství domajetku mìsta.pøedáníprobíhalovroce1992aèásteènìi 1993 a zde konstatuji, že pøevzetí tepelného hospodáøství bylo odsouhlaseno rozhodnutím mìstského zastupitelstva ze dne Pøi rozhodování o pøevzetítepelnéhohospodáøstvíjsmevlastnìstálipøedproblémemato: 1) Buï tepelné hospodáøství nepøevzít vùbec, pøièemž by se s nejvìtší pravdìpodobnostístaloto,žebytepelnéhospodáøstvíbylozprivatizováno,tím pádem by bylo provozováno bez možného vlivu a zásahu mìsta na ovlivòováníprovozuacenyvkorunáchza1gj. 2) Nebo pøevzít tepelné hospodáøství vtakovém stavu, vjakém je, ato vèetnì dluhù,kterénatepelnémhospodáøstvíbyly. Mìstské zastupitelstvoserozhodlopøevzíttepelné hospodáøstvído majetkumìstaa míttakmožno, abymìstorozhodovalo ojižvýšeuvedenýchskuteènostech.osobnì se domnívám, že jsme jakomìstské zastupitelstvo (já jsem pro pøevzetí tepelného hospodáøství také hlasoval) udìlali správnì, když jsme pøevzali, by se znaènými problémy adluhydelimitovanou èástokresníhobytovéhopodniku týkajícísemìsta Bechynì. Tehdy nám také bylo panem pøednostou Okresního úøadu vtáboøe slíbeno,že bude provedenodorovnánízávazkùapohledávek, kterénasebemìsta delimitacíokresního bytovéhopodnikupøevzala. Dopisemze dne jsem panapøednostužádalourychlenévyøešenívýšedluhové zátìžepro mìstobechynì, kterábylanámivyèíslenavevýši3,5milionu korunaprodalšíléta4milionykorun. Ovyrovnání závazkù apohledávek bylo jednáno ina Okresním shromáždìní a mìstu Bechynì byla vprosinci 1992 uhrazena pouze pomìrná èást vzhledem k celkovému dluhuokresního bytového podniku. Samozøejmì, že jsme jednalidál o uhrazenízbývajícíchdluhù,alesmìremkokresnímuúøadubezúspìšnì. Toliko zhrubazhistorie pøebíránítepelného hospodáøství. Vpøíštím èísle Vásbudu informovat opostupu apracích, které jsounutné kprovedení rekonstrukce kotelny, rozvodù, výmìníkovýchstanicapøechoduzparníhosystémunasystémteplovodní. Jan Charypar Životní jubilea -èerven let Kramář Zdeněk 76 let Habešová Marie Kuchařová Vlasta 77 let CíchováAloisie Kolací Božena RadováAnna Stach Ladislav 78 let Babíková Jarmila Dvořák Jiří Špačková Emílie Vondrušková Libuše 80 let Lála Josef 82 let Kopáček František 83 let Maňák Jan 84 let Pechová Marie VejsadováAntonie Habeš Jan 85 let Mašková Alžběta Staňková Marie Šonková Božena 86 let HovorkováPavla Suchanová Marie Kálalová Marie 87 let Tichá Božena 88 let PodojilováAnna 90 let Stach Bohumil Bezecná Anna Navždy nás opustili: Dřízhalová Jarmila, Martínek František, Honsa Josef, Popov Karel, KafkováAnna, Kolář Jan Vítáme nové bechyòské obèánky: ŠabatkaPetr, LašákováAdéla, Homolka Jan, HrubcováNikol, ŽemberyováAndrea, Stoulilová Vminulémèíslejsemuvádìlpøehledodmìòováníèlenùmìstskéhozstupitelstvaanyníbychom navázaliuvedenímpøehleduprávapovinnostíèlenùmìstskéhozastupitelstvapodlezákonao obcích è. 41O/92 Sb., postupnìpak práv apovinností rady auvolnìných èlenù mìstského zastupitelstva/starosty,místostarosty/.považuji zanutnétotosdìlit,protožesedomnívám,že obèanénejsoudostateènìsezákonemoobcíchseznámeni.mnohdydocházíknedorozumìním jenomproto,žekaždýzezvolenýchorgánùmásváprávaapovinnosti,které nasebenemùže pøebírat,pouzetak,jakjevymezenozákonem. JanCharypar Zákon oobcíchè.41o /1992 Sb. Oddíldruhý Obecnízastupitelstvo 29 1/ Èlen obeníhozastupitelstva nabýváprávapovinnostíèlena OZzvolením.Platnostvolby ovìøujeobecnízastupitelstvonaprvnímzasedání,jehožseèlenzastupitelstvazúèastní. 30 1/Funkèníobdobíèlenaobecníhozastupitelstvakonèídnemuplynutívolebníhoobdobí.Funkèní obdobíèlenùobedníhozastupitelstva,kteøíjsouèlenyobecnírady,konèízvolenímnovéobecní radypovolbáchdozastupitelstevvobcích. 31 1/Výkonpovinnostívypùývajícíchzfunkceèlenaobecníhozastupitelstvasepovažujezavýkon veøejnéfunkce 2/ Èlen obecního zastupitelstva nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajícíchzjehopracovníhonebojinéhoobdobnéhopomìru. 32 1/Èlenoviobecníhozastupitelstva,kterýjeprovýkontétofunkcedlouhodobìuvolnìnzesvého zamìstnání/dálejen"dlouhodobìuvolnìnýèlenzastupitelstva"/,sezachovávápracovnínebo jiný obdobný pomìr. Místo mzdy nebojiné odmìny za práci mu pøísluší odobce odmìna stanovenápodlenaøízenívlády.tatoodmìna pøísluší ièlenoviobecníhozastupitelstva,který vykonáváfunkcidlouhodobì uvolnìného èlenazastupitelstva anebylpøedtímvpracovním nebojinémobdobnémpomìru. 33 Náhradaskuteènýchvýdajù,kteréèlenoviobecníhozastupitelstvavzniknouvsouvislosti svýkonemjehofunkce,munáležípodlepøedpisùplatnýchpropracovníkyvpracovnímpomìru. 34 Èlenobecníhozastupitelstvamápøivýkonusvéfunkceprávo a/pøedkládatobecnímuzastupitelstvunávrhy b/vznášetdotazy,pøipomínkyapodnìtynaobecníraduajejíjednotlivéèleny,nadalšíorgány obceavedoucíorganizacíazaøízení,kteréobeczaložilaneboøídí,odpovìïnanìmumusíbýt dánabezodkladnì,nejpozdìjivšakdo30dnù, c/požadovatodpracovníkùobecního úøaduinformacevevìcech,kterésouvisejísvýkonem jehofunkce. 35 Èlen obecního zastupitelstvaje povinenzúèastòovat sezasedání obecního zastupitelstva, popøípadìobecníradyakomise,je-lièlenem,aplnitúkoly,kterémutytoorgányuleží. 36 1/Obecnímuzastupitelstvujevyhrazeno: a/schvalovatprogramrozvojeúzemníhoobvoduobce, b/schvalovatrozpoèetobceavyúètováníhospodaøenízauplynulýkalendáønírok, c/uzavíratdohodyozmìnìhranicobce, d/rozhodovatozaloøení,zøízenínebozánikuprávnickýchosobnebozaøízení, e/rozhodovatoúèastiobcevobchodníchspoleènostechanadacích, f/schvalovatobecnìzávaznévyhláškyvevìcechsamostatnépùsobnosti, g/ volit zøad svých èlenù starostu, zástupce starosty adalšíèleny obecní rady /radní/ a odvolávatjezfunkce, stanovitpoèetèlenùobecnírady,jakož ipoèet dlouhodobìuvolnìných èlenùzastupitelstva, h/stavnovitvýšiodmìn podle 32odst. 1starostovi ajeho zástupci vobcích, kdesenevolí obecnírada, i/stanovitvýšiodmìnpodle 32odst.3èlenùmobecníhozastupitelstva, j/stanovitvýšiosobníchavìcnýchnákladùnaèinnostobecníhoúøadu,jde-lionákladynavýkon státnísprávy,jevázánstanosviskemokresníhoúøadu, k/zøizovatobecní/mìstskou/policii, l/ rozhodovat oèlenství obce ve svazku aovystoupení ztohoto svazku, oúèasti obce v mezinárodním sdružení místních orgánù a o èlenství obce v právnických osobách s mezinárodnímprvkem, pokračování na str. 4

3 Jiskra Bechyně -oddílstolního tenisu 1. Pedagog ČB bodů 2. Studená B bodů 3. Písek bodů 4. Zubčice bodů 5. Pelhřimov bodů 6. ISŠ Větřní bodů 7. SO Tábor bodů 8. Bechyně bodů 9. SezimovoÚstí bodů 10.Slavoj ČB bodů 11.J.Hradec bodů Divize ženy Bechyně -4.místo bodů Úspěšnost vsoutěžích: Divize -muzi -12. Mikolášek, Divize -ženy -6.Cvachová TJ Jiskra-oddíltenisu Tenisté uspořádali okresní přebor mladšího žactva. Okresním přeborníkem ve dvouhře i čtyřhře se stal Tomáš Hlaváček z Bechyně. Jednotlivé výsledky:dvouhra-semifinále:hlaváček Tomáš (Jiskra Bechyně)-PokornýPetr(VSTábor)6/0,6/0 VašíčekJan(S.Ústí)-KavkaRoman(S.Ústí)6/0,6/0 Finále: Hlaváček -Vašíček 6/1, 6/2 čtyřhra: finále Hlaváček, Vašíček -Pokorný, Kousal (Tábor)6/1, 6/2 Ve čtyřhře dívek se umístila na I.místě Simona Vontorová z Bechyně. Vyhrála skotalíkovounad dvojicí Steinerová, Kabešová 6/1,6/0aPečmanovou,Zieglerovou6/3,6/2. Ve dvouhře se Simona Vontorová probojovala do semifinále po vítězstvínadkotalíkovou6/0,6/0. TJ Jiskra-oddílkošíkové Konečné tabulky basketbalu -KP staršížáci -finále 1. JB Tábor bodů 2. ŠSKPísek bodů 3. Bechyně bodů 4Humpolec bodů 5. Strakonice bodů 6. Soběslav bodů 7. Pelhřimov bodů 8. KIN ČB B bodů 9. Kaplice bodů Volejbal Tabulka přeboru okresužen po podzimní azimní části: 1. VK Bechyně 17 bodů 2. S.Chýnov 16 bodů 3. Sp.S.Ústí 14 bodů 4. VK Tábor B 13 bodů 5.TJMalšice 12 bodů 6.Sudoměřice 9 bodů Šachy Bechyňští šachisté uspořádali již podruhé přebor okresu v bleskovém šachu. Sešlo se přiněmdvanáct týmů (tři znich byly mimookresní),což je odvě družstva více, než přiloňském ročníku. Při dvoukolovém systému soutěže ovládli čelo podle očekávání šachistísokolatábor. Medailovépořadí: 1.SokolTáborA72,5bodu,2.ZajíčekBechyněA65,5bodu,3.Sokol Tábordorost61,5bodu,4.SokolTáborB, 5.SilonPlanánadLužnicí, 6. Zajíček Bechyně B, 7. Temelín 8, 8.Temelín, 8. Loko Veselí nad Lužnicí, 9.Zajíček Bechyně C, 10. Jindřichův Hradec, 11. Zajíček Bechyně D,12.Bernartice Nejúspěšnější bechyňští hráči: 1.šachovnice - Janeček, 4.šachovnice-Houdek,Jelínek. I.Divize-ZajíčekBechyně -4.místopo11utkáních,14bodů Kopaná I.A -skupinab-starší žáci -3.místo -34 body I.A -skupinab-mladší žáci.11.místo -8bodů Okresní přebormuži -6.místo -26 bodů II. třída -dorost -1.místo -37 bodů VYHLÁŠKA Mìsta Bechynì è.23/98, oveøejném poøádku aèistotì voblasti povodí øeky Lužnice Mìstské zastupitelstvo vbechyni schválilo dne 4. bøezna 1998 v souladu sustanovením 14, 16, a36 zákona è. 367/1990 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù tuto obecnì závaznou vyhlášku: V souladu s potøebou udržet v oblasti povodí øeky Lužnice dodržování základních pravidel veøejného poøádku, èistoty a hygienyavesnazepøispìt kochranìpøírody aživotníhoprostøedí, a to zejména vobdobí zvýšeného turistického avodáckého ruchu, rozhodlo mìstské zastupitelstvo stanovit následující obecnì závaznápravidlachování. Stanování, táboøení abivakování na veøejnì pøístupných místech mimo vyhražená apøíslušnými orgány schválená táboøištì není dovoleno. Rovnìž není dovoleno rozdìlávat ohnì mimo místa k tomuúèeluvyhraženávprostoráchveøejnýchtáboøiš. Noèníklid vobci se stanovuje vèasovém rozmezí 22,00 hodin až 06,00hodin. Všichni obèané inávštìvníci obcejsou povinni dodržovat èistotu a poøádeknabøezíchlužniceavjejímbezprostøednímokolí. Není dovolenovolnìodkládatodpadymimo místaktomuúèeluobcí urèená.likvidaceodpadùjemožnápouzevsouladusezákonem o odpadechaobecnìzávaznouvyhláškouobce,pøijatoupodletohoto zákona. Není dovoleno zejména ukládání odpadù na volných prostranstvíchanijehozakopávánídozemìèispalování. Porušenípovinnostístanovenýchtoutoobecnìzávaznouvyhláškou bude postihováno podle obecnì závazných pøedpisù (zákon è. 200/1990Sb.,opøestupcíchveznìnípozdìjšíchpøedpisù). VBechyni dne 4. bøezna1998 Nìkolik zpráv ze Zvláštní školy Konecškolníhorokusseboupřinášírůznésoutěžeapřeboryipro žáky speciálních škol.vdubnuproběhly naškoláchškolní kolav recitaciazpěvu.děti,které seumístily nejlépe, změřilysvésílys vrstevníky celého okresu přisoutěži ZUČ vtáboře.přehlídky se zúčastnili čtyřižácinašíškoly,znichžsejedenumístilna2.místěv recitaciadalší na místě pátem, rovněž vrecitaci. VSoběslavise konalo okresní kolo sportovních her anaši žáci zde získali tato umístění: Mladšíděvčata Staršíchlapci Staršíděvčata èl.1 èl.2 èl.3 èl.4 èl.5 èl.6 Božena Vorlová,zástupcestarosty JanCharypar, starosta mìsta 2.místovhodumíčkem 3.místoveskokudalekém 2.místoveskokudalekém 3.místovběhuna1500m našežákyně vybojovalacelkově 4.místoapostupujedokrajského koladopelhřimova. Pavla Ondřichová

4 dokončenízestr2 m/udìlovatèestnéobèanstvíobceacenyobce, n/schvalovatúzemnìplánovacídokumentacisídelníchútvarùazón. 2/Vobcích, kdesevolíobecnírada,mùžeobecnízastupitelstvopodlemístníchpodmíneksvìøit obecníradìèástsvépravomocischvalovatrozpoètováopatøení. 3/ Obecnímu zastupitelstvu nepøísluší rozhodovat voblasti pøenesené pùsobnosti obce, s vyjímkouvìciuvedenévodstavci1písm.n/. 36a 1/Obecnízastupitelstvorozhodujeotìchtomajetkoprávníchúkonechobce: a/nabytíapøevodunemovitýchvìcí, b/bezúplatnémpøevodumovitýchvìcívèetnìpenìz,svýjimkouobvyklýchdarováníkživotním jubileímaobdobnýmpøíležitostem,svýjimkoudarùvìnovanýchtuzemskýmprávnickýmosobám navìduavzdìlání, nacharitativní, sociální,zdravotníaekologickéúèelyanapodporurozvoje kultury, tìlesné výchovy asportu vcelkové èástce nejvýše 5OOO Kè roènì asvýjimkou poskytováníjednorázovýchsociálníchvýpomocíobèanùm, c/bezúplatnémpostoupenípohledávek, d/ pøijetí úvìru /pùjèky,dotace/, poskytnutí úvìru /pùjèky adotace/, pøevzetí dluhu, pøistoupeníkdluhuapøevzetízáruky,požaduje-litoalespoòjednadesetinavšechèlenùoz, e/penìžitýchanepenìžitýchvkladechdoobchodníchspoleènostíasvazku/ 2Oaodst.1/ f/majetkovéúèastinapodnikáníjinýchosobsvýjimkouvlastníchpodnikù, g/vzdáníseprávaaprominutípohledávkyvyššínež5oookè, h/zastavenínemovitýchvìcí, i/zastavenímovitýchvìcíneboprávvhodnotìvyššínež5oookè, j/dohodádhosplátkáchslhùtousplatnostidelšínež18mìsícù, k/emisíkomunálníchobligací. Jednáníobecníhozastupitelstva 38 1) Obecnízastupitelstvosescházídlepotøeby,nejménìvšakjedenkrátzatøimìsíce.Zasedání obecního zastupitelstva svolává azpravidla øídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedáníobecníhozastupitelstvanejpozdìjido14dnù,požádá-liotoalespoòjednatøetina èlenùzastupitelstvanebopøednostaokresníhoúøadu. 2) Nesvolá-listarostazasedání obecníhozastupitelstva podleodstavce 1,uèiní takzástupce starosty,popøípadìjinýèlenobecníhozastupitelstva. 3) Nesejde-li se obecní zastupitelstvo po dobu delší než šest mìsícù, mùže je na návrh pøednostyokresníhoúøadupovyjádøenívládyrozpustitèeskánárodnírada. 4) Jestliže pøizahájení jednání obecního zastupitelstva nenípøítomna nadpoloviènívìtšina všechèlenùobecníhozastupitelstva,ukonèístarostazasedáníobecníhozastupitelstvaado 14dnùsvolájehonáhradníjednání. 5) Obecnízastupitelstvojeschopnouseusnášet,je-lipøítomnanadpoloviènívìtšinavšechjeho èlenù.kplatnémuusnesení, rozhodnutínebo volbìjetøebasouhlasunadpoloviènívìtšiny všechèlenùobecníhozastupitelstva. 39) Ustavujícízasedání novìzvoleného obecníhozastupitelstva svolávádosavadníobecníradatak, abysekonalodo15dnùodvyhlášenívýsledkùvolebmístnívolebníkomisí.ustavujícímuzasedání pøedsedázpravidlanejstaršíèlenobecníhozastupitelstvadodoby,nežjezvolenstarosta.ustavující zasedáníobecníhozastupitelstvazvolístarostuadalšíèlenyobecnírady. 40) Zasedání obecního zastupitelstva jsou veøejná. Starosta informuje obèany omístì, dobì a navrženém poøadu pøipravovaného zasedání obecního zastupitelstva zpùsobem v místì obvyklým. 41) Právopøedkládatnávrhykprojednánínazasedáníobecníhozastupitelstvamajíjehoèlenovéa obecnírada. 42) Oprùbìhuzasedáníobecníhozastupitelstvasepoøizujezápis,který podepisujestarostaaurèení ovìøovatelé.zápis, kterýje nutnopoøíditdosedmi dnùposkonèeníjednání,musíbýtuloženna obecnímúøadìknahlédnutí. Onámitkách èlenaobecního zastupitelstvaprotizápisurozhodne nejbližšízasedáníobecníhozastupitelstva. 43) Obecnízastupitelstvovydájednacíøád,vnìmžstanovípodrobnostiojednání. Bytenes Bechynì oznamuje Žádáme nájemníky, aby nezasílali platby vyúètování služeb za rok Vyúètování bylo provedeno nesprávnì av souèasné dobì spol. Bytenes provádíopravnépøeúètování. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR VolièivBechyni,takjak jsme sijiž zvykli,budoumocivolitv7 volebních místnostech, které se otevøou vpátek19.6. ve 14 hodin atento den seuzavøouve 22 hodin. Druhý den voleb 20.6.jemožnépøijítdovolebníchmístnostíjižránov7hodin akuzavøenídojdeve14hodin. Volební okrsky byly stanoveny takto : Volební okrsek è.1 (volební místnost :Stará škola, Libušina 164 ) Volební okrsek è.2 (volební místnost :Nová škola, Školní 293) Volební okrsek è.3. (volební místnost:kulturní dùm, UNádraží 602 ) Volební okrsek è.4. (volební místnost:kulturní dùm, UNádraží 602 ) Volební okrsek è.5 (volební místnost:jitex, U Nádraží 706 ) Volební okrsek è.6 (volební místnost: Domov mládeže, Písecká 365 ) Volební okrsek è.7 (volební místnost:hvožïany, škola ) O všech tìchto dùležitých skuteènostech budou volièi seznámeni nejpozdìji 15dnùpøed volbami naúøední desce formouvyvìšenívyhlášky odobìamístu konání voleb,kde se také dozví, které èasti obce pøipadají k jednotlivým volebnímokrskùm. Volièi který nebude moci volit ve volebním okrsku kde je zapsán,vydámìstskýúøadnajehožádostvolièskýprùkaz.po uzavøení Stálých seznamù volièù, tj. dva dny pøede dnem voleb, po uplynutí úøedních hodin, se již Volièské prùkazy nevydávají. Nejpozdìji tøi dny pøede dnem voleb budou všem volièùm dodányhlasovacílístky,takabysevolièvklidumohlsevšemi seznámit. Pro samotný den volebje nutné pøipomenout, že voliè pøed provedení volby musí prokázat svoutotožnost a státní obèanství ÈR a proto doporuèujme všem,kteøí se chtìjízùèastnit voleb,abysipøíslušnédoklady vèasprohlédly adalydopoøádku. Další dotazy rádi zodpovíme na telefoním èísle nebopøímonamìú evidenciobyvatel.

5 Kulturní dùm Unádraží Bechyně tel: fax: BECHYŇSKÝ ÈERVEN 1998 PRO DÌTI /15.00 hodin /Velkýsál KD /Vstupné:20,-Kč VODNÍK MAŘENKA-Vlastimil Novák a StanislavOubram Lidovápohádka o třech dějstvích,kterou si pro rodiče s dětmi připravil DOS Lužnice Bechyně. Režie:Růžena Dvořáková DISKOTÉKA /20.00 hodin /Prostory KD VÝSTAVY /Výstavní síň KD/Vstupné:5,- Kč VÝSTAVA OBRAZŮ JOSEFA CHRTA -OLEJOMALBY Prodejnívýstava. Otevřeno :Po-Pá: hodin,so-ne :14-17 hodin / Výstavní síň KD /Vstupné :5,- Kč ZÁTIŠÍ Vernisáž výstavy se uskutečnív rámci zahájení Dnů kultury Velitelství vojska územní obrany -1. ročník 27. ročník festivalu Divadelní Bechyně soutěžní přehlídka hudby a zpěvu soutěžní přehlídka mažoretek ČR 98 Na vernisáži,která proběhne od hodin,vystoupí Žesťový kvintet Ústřední hudby Praha Otevřeno :Po -Pá :15-17 hodin,so-ne :14-17 hodin FESTIVALY / Prostory KD a klášterní zahrada DNY KULTURY VELITELSTVÍVOJSKA ÚZEMNÍ OBRANY 1. ročník 27.ročník festivalu DivadelníBechyně soutěžní přehlídka hudby a zpěvu soutěžní přehlídka mažoretek 98 Divadelní přehlídku pořádá Velitel vojska územní obrany Tábor, Centrum kultury AČR,Město Bechyně a KulturnídůmBechyně. PROGRAM: čtvrtek 11. června hodin-kulturní dům-výstavní síň Vernisáž výstavy obrazů Zátiší hodin-kulturní dům-velkýsál Slavnostní zahájení festivalu TŘI MUŠKETÝŘI-Daniel Hrbek,Jiří Janků Divadlo v Celetné Praha -hostujícíprofesionální soubor pátek 12. června hodin-kulturní dům-velkýsál BUBÁCI -Svatopluk Kouřil DS Dráček VA Brno hodin-kulturní dům-malýsál SLOKY ATÓNY soutěžvkategorii uměleckého přednesu akomorníhudby hodin-kulturní dům-velký+ malý sál MALÉ FORMY V HLAVNÍ ROLI soutěžní přehlídka malých divadelních forem, zábavných výstupů aprogramů hodin-kulturní dům - velký sál TULÁK PO HVĚZDÁCH -Jack London,Karel Vontroba DOS Lužnice Bechyně hodin-kulturní dům-velkýsál INKOGNITO-Ján Palárik zahraniční host festivalu DS Javorina Nové Mesto nad Váhom sobota 13. června hodin-kulturní dům -velký sál JAK SE KRADOU PRINCEZNY DS Rubikon DA Tábor hodin-kulturní dům -velký sál VODNÍK MAŘENKA-Vlastimil Novák,Stanislav Oubram DOS Lužnice II Bechyně hodin-klášterní zahrada Promenádníkoncert -Hudba hradní stráže a policie ČR hodin -Kulturnídům-velký sál NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA-Renčín -Brabec -Kvapilová DS Divoch PDA Stříbro hodin -Klášterní zahrada FOLKPARÁDA přehlídka folkových zpěváků a skupin hodin -Kulturnídům - velkýsál VÝPRODEJ - Václav Syrový, Pavel Šuchman, František Nebřeský Divadlo Skleněných bublin PDA Hodonín (muzikál ) neděle 14. června hodin -Kulturnídům - exterier SOUTĚŽMAŽORETEK ČR -4. ROČNÍK hodin -Kulturnídům-velký sál závěrečný zábavnýprogram SOUTÌŽ Zkuste uhodnout autora reprodukovaného obrázku. Svùj typ na autora èervnové soutìže odevzdejte do kanceláøe KD nejpozdìji do 15. èervna Vylosovaný výherce obdrží vìcnou cenu. Jméno výherce a správnou odpovìï se dozvíte v Kulturním kalendáøi na mìsíc èervenec. Do kvìtnové soutìže se pøihlásil 1soutìžící. Autorem obrázku byl Václav Špála. Vìcnou cenu obdrží Josef Hapatyka,Bechynì, Písecká 755. Blahopøejeme.??????????????? Jméno avěk Adresa ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

6 KINO BECHYNÌ PROGRAM NA ÈERVEN pondělí,2.úterý /20.00 hodin /Vstupné: 37,- Kč/124 nimut ANDĚL SMRTI Detektiv John Hobbes pátrá po vrahovi,kterého již jednou potkal,kterého již jednou chytil a kterého již jednou zabil. V hlavních rolíchdenzel Washington a Donald Sutherland. 4.čtvrtek,5.pátek /20.00 hodin /Vstupné :30,-Kč/100 minut SOPKA Rozběsněný živel v ulicích Los Angeles. Tommy Lee Jones v hlavníroli katastrofického filmu. 6.sobota,7.neděle /20.00 hodin /Vstupné :41,- Kč/158 minut PROLOMIT VLNY Konečně příběh o hlubokých a opravdových lidských citech. 8.pondělí,9.úterý /20.00 hodin /Vstupné: 37,- Kč/120 minut KOULE Jsou zde,aby nám ukázali,jak jsme nedokonalí. Sci-fi podle románu Michaela Crichtona v hlavních rolích Dustin Hoffman,Scharon Stoneová a Samuel L.Jackson. 11.čtvrtek /20.00 hodin /Vstupné :33,- Kč/130 minut LID VERSUS LARRY FLYNT Woody Harrelson v hl. roli filmu režiséra Miloše Formana. 12.pátek,13.sobota /20.00 hodin /Vstupné :35,- Kč/125 minut MUŽSE ŽELEZNOU MASKOU Jeden za všechny... Leonardo DiCaprio,Jeremy Irons, John Malkovich,Gérard Depardieu a Gabriel Byrne v hlavních rolích dobrodružného filmu. 14.neděle /20.00 hodin /Vstupné :30,- Kč/118 minut ČARODĚJKY ZE SALEMU Winona Ryderová a Daniel Day-Lewis ve filmovém zpracování divadelní hry Arthura Millera. 15.pondělí,16.úterý /20.00 hodin /Vstupné :37,- Kč/136 minut LEPŠÍ UŽTO NEBUDE Jack Nicholson v komedii od srdce,která vám jde po krku. 18.čtvrtek,19.pátek /20.00 hodin /Vstupné :30,- Kč/145 minut AMISTAD Pravdivý filmový příběh od režiséra Stevena Spielberga. 20.sobota /20.00 hodin /Vstupné :30,-Kč /106 minut VŘÍSKOT Neotvírejte dveře,nezvedejte telefon a hlavně za žádných okolností nevřískejte. Dnes již klasický filmový horor režiséra Wese Cravena. 21.neděle,22.pondělí /20.00 hodin /Vstupné :35,- Kč/135 minut VYVOLÁVAČ DEŠTĚ Mladý právník ve velkém skandálu o velké peníze. Film režiséra Francise Forda Coppoly asoučasného amerického spisovatele Johna Grishama. 23.úterý /20.00 hodin /Vstupné :30,- Kč/110 minut BOXER Láska je vzácná,že stojí za to o ni bojovat. 25.čtvrtek,26.pátek /20.00 hodin /Vstupné :30,- Kč/110 minut VELKÉNADĚJE Každý je veden svým osudem. Volné zpracování klasického románu Charlese Dickense. 27.sobota,28.neděle /20.00 hodin /Vstupné: 30,- Kč/115 minut SBĚRATEL POLIBKŮ Zmizely beze stopy... Morgan Freman v hlavníroli detektivního thrilleru. 29.pondělí,30.úterý /20.00 hodin /Vstupné :37,- Kč/120 minut MĚSTO ŠÍLENCŮ Jeden muž udělá chybu. Druhý z níudělá šílené představení. V hlavních rolích D.Hoffman aj. Travolta. TISKOVÁOPRAVA pøi odkrýváníkeltského kultovního pøedmìtu,na jehož pøítomnost u Kulturního domu v Bechyni nás upozornil Prof.Dr.ing. Z. W. Fixley Drsc.,jsem pøi jednom z rozhovorù s milými médii øekl,že nìkteré akce,které Kulturnídùm poøádá s OS Tatrmani,majív pøítomných vzbudit nedùvìru.mìl jsem øíci slovo pochybnost. Pochybnost vede èlovìka ke zkoumání,k pronikánído tajù vìcí,posouvá èlovìka dopøedu a nedává mu naletìt nejen druhým,ale ani sobìsamému. Nedùvìra vede èlovìka k podezíravosti a opatrnictví. Drží èlovìka zpìt od všeho nového,nedovoluje mu se vyvíjet. A protože se domnívám,že pochybují vìdci a mudrci,a nedùvìøují závistivci a zbabìlci, lituji svého pøeøeknutí a tìm, kteréjsem uvedl vomyl, se co nejpokornìji omlouvám. Josef Brùèek vedoucíkulturního domu v Bechyni Tatrman PØIPRAVUJEME NA ÈERVENEC Jihoèeský hudební festival 98 Divadlo v trávì Host festivalu sa predstavuje: Divadelný súbor JAVORINA Rodina: Stáladivadelná ochotnícka scénavnovom Mestenad Váhom Príslušníci rodiny: Divadelný súborjavorina -súbordospelých Mládežnický divadelnýsúbor Javorinka Detský divadelnýsúbor Javorinèatá Zriaïovatelia: Mestské kultúrnestredisko avoj.útvar 1890 vnovom Meste nad Váhom Píšu sa sedemdesiate rokyavnovommestenad Váhom, ktoré má bohatú divadelnú históriu, dochádzakfúzii civilných avojenských divadelných ochotníkov,abyvykroèilirukavrukepo doskách,ktoré znamenajú svet. Práca divadelníkov nabrala na systematickosti. Budovali sa základy pre aktívnu a tvorivú èinnos v slovesných odboroch róznych žánrov s prioritou èinoherného divadla. Podnetom boli nielen civilné súaže, do ktorých sa novomestskí divadelníci zapájali, ale aj armádne súaže ASUT.Tieto vytvárali priestorpre tradiènú èinnos obèanov, ktorí sa rozhodli pósobi v armáde. Nosite¾om tejto tradície sa stal DS Javorina. Svoje meno dostal do vienka na Celoarmádnom festivale ASUT vbechyni v roku1974.užvroku1970zaèínajúcirežisérštefanpsotný,vojakz povolania,spojildivadelnéúsilie civilov a vojakov ahroujohna Patricka Opalu má každý rád vstúpili novomestskí divadelní ochotníci na divadelné javisko ahneï do kategórie B, vktorejsú dodnes. Prvým vážnejším vystúpením spoloèného súboru, vtedy ešte pod menom Domu osvety a Spojovacieho uèiliša, bola inscenácia hry A.K. Vengúra Samota, s ktorou sa zúèastnili I.celoarmádneho festivalu ASUT (CAF ASUT) v roku 1972 v Bechyni. Práve na tomto festivale vznikla dodnes trvajúca družba medzi DS JavorinaaDS Lužnice vbechyni. Tieto súborysa stali základnými kolektívmi celoarmádneho stretávania sa divadelných ochotníkov. VÝZVA Vyzývám všechny alespoò trochu kulturní politické strany, aby svými volebními plakáty nepøekrývaly kulturní informace okulturních akcích Kulturního domu v Bechyni. S pozdravem Kulturnípolitikou k dùvìøe obèanù Josef Brùèek, vedoucíkulturního domu v Bechyni

7 Klubpøátel elektrickédráhytábor-bechynì,mìstotábor amìsto Bechynìletosopìtpoøádají Nostalgickéjízdy1998 elektrickoudráhoufrantiškakøižíkatábor-bechynì 20.èervna1903vyjela Elinkapoprvé Jízdavhistorickésoupravìzahrnuje atraktivní nabídkuslužeb - možnostobèerstvení vevlakovémbufetu,kdebudeteobslouženiibìhemjízdy - prohlídkakulturníchzajímavostíbechynì - každájízdenkabudepopøíjezdudo Bechynìslosovánaavýherceobdržíceny Zahajovacíjízdaje20.èervna(slavnostnízahájení-95.výroèíprovozunatétotrati) jízdy vèervenci-4.,11.,18.,25. jízdy vsrpnu-8.,22. jízdy vzáøí -5.,12. (festivaltáborskásetkání-závìreènájízda) OdjezdzTáboravždyv10.00hodin,pøíjezddoBechynìv11.04hodin OdjezdzBechynìve13.52hodin, pøíjezddotáborave14.57hodin Ceny jízdného:jednotnéjízdné(zpáteèní)70 Kè,dìti6-15let35 Kè. Podìkování policistùm. Mùjvnukzavøeldveøeubytu,klíèezùstalyvbytì.Jájsempracovala na zahrádce apùjèilajsem mu klíèe po jeho pøíchodu ze školy. Jelikož se jedná obezpeènostní zámek, nastal problém, jak se dostat do bytu ve tøetím poschodí. Obvolala jsem od sousedù údajnétøizámeèníky,alemìlajsemsmùlu.bezradnìjsemzavolala policiiaprosilaoradu.obratempøijelidvapolicistémrzenapavela Daniel Gálik. Pan Mrzena obìtavìod sousedù po parapetì pøešel aždooknanaší kuchynì,kterébylootevøené,ataksedostal aždo našehobytu.anijsem senatonechtìladívathrùzou,abynespadl. Moc dìkuji a pøeji všem policistùm zdatnost jakou prokázal uvedený policista aobèanùm jenty nejlepší zkušenosti zvýkonu službypolicistù. Obèanka mìsta Bechynì, Emília Doktorová Jak se zdravì stravovat anetloustnout. Tukvmléènýchpotravinách. Èlovìkbymìl spotøebovatzatýden1litrmléka, asi7jogurtù a150g sýru nebo tvarohu. Ale pozor,sledujte peèlivì obsah tuku,protože mnohé mléèné výrobky ho obsahují vysoké množství. U mléka a tekutých mléèných výrobkù bývá obsah tuku oznaèen na obalech. Plnotuèné mléko obsahujevìtšinou 3,5 %tuku, polotuèné 2%tuku, nízkotuènépak0,5 %tuku.vjednéporci(200ml)pak mùžemevypít od 1gpo 7,5 g. tuku. Vneodstøedìném kravském mléce dokonceaž 10 gtuku. Pokud pijeme mléko jen obèas, pak to není tak dùležité. Pokud však dìti pijí dennì 1litr amají sklon knadváze je rozdíl významný. Jogurty bývají znaèeny podobnì jako mléko, tj. v%tuku. Rozdílytuènostijsou veliké-od 0%tuku(MlékárnyKunín),èastìji 1,5 %tuku mají vesmìs lehké jogurty apøeš 3%tuku mají jogurty bez zvláštníhooznaèení.smetanovéjogurtyobsahují8-15%tuku.pøíjem tukuvjednéporcijogurtu(150ml)mùžebýtodnulyažpotémìø25g tuku.dáme-lisi2smetanovéjogurty dennì,pøíjmeme 2xvìtšídávku živoèišných tukù než je doporuèována. Také usýrù bývá oznaèeno množství tuku: Množství tuku vsušinì. Proto si vybereme sýry s nejnižším obsahem tuku. Výrobky vhodné kpravidelné konzumaci: jogurtlehký,mlékopolotuèné,biokys,tvrdý atavenýsýrdo30%tuku vsušinì,tvarohnetuèný,tvarùžky. Výrobky kobèasné konzumaci: plnotuèné mléko, tvrdý sýr 40 %, tvarohtuèný,jogurtdo5%,odlehèenášlehaèka(nízkokalorická). Nevhodnévýrobky kpravidelné konzumaci: šlehaèka, sýr % tuku,smetanovéjogurtynad11%tuku. 13 let od zaèátku dívèí kopané vbechyni Vroce1985vzniklpøidomovìmládežeSPŠkeramickézájmovýkroužekdívèí kopané. Tento pokus zaktivizovat dìvèata nakonec zaznamenal rozjezd pro bájeènoupartukmnožstvíprimaakcí,úspìchùmasamozøejmìineúspìchùm. Vycházeli jsme zpomìrù skromných, holky trénovaly venku vlétì ivzimì, pokud to jen poèasí dovolilo. Okrásné halenašich vìèných rivalù zsou -3 Tábor se nám mohlo jenzdát atìlocvièna vzš vbechyni pro nás byla také dlouhozapovìzená.atakseèasempotvrdilo,žeslabšíkusyodpadají.kteráz dívek vydržela první zimu, ta už zùstala. Zaèínali jsme pod prozatímním názvem FC DM Bechynì anetušili jsme, že to nakonecbude známáadobrá znaèka pro celou naší historii, kterou naplòovaly výhry iprohry vsrdci Mladého svìta, vítìzství na turnajích vplavsku, Heømanièkách, Sepekovì, Strunkovicích,aleipropadákyvDaèicíchidomavBechyni,støídavìoblaènov Borotínì,alehlavnìdobrévýkonyvtáborskéhalenaVánoènímkaprovi.Tady jsmedosáhlinejvìtšíhoúspìchuklubu,kdyžjsmevroce1989vkonkurenci10 družstev, ztoho 5ligových, dosáhli na druhé místo avsouboji opostup do fináleporaziliprvoligovénetolice!!!halatenkrátdivnespadla.akvánoènímu kaprovi se váže inejvìtší úspìch jednotlivce, kdyžjitkajeníèková byla roku 1987nejlepšíbrankáøkouturnaje.DalšícenyjsmevozilizkategorieMISS.Už jsmebylivpodezøení,ževždyudìlámemissspškatynejhezèípakuèímehrát fotbalajezdímesnimipoturnajích.atakjenjména,kterápadalanaturnajích pravidelnì -Radka Sládková, Pavla Jankù, Markéta Librcajtová, Renáta Loukotová,RadkaHeblákováaKamilaRouèková.Nejenkrásoualepøitahovaly naše dívky oèi soupeøových trenérù. Do Sparty Praha se dostala Zdeòka RokùskováaJolanìBudíèkovévtomzabránilypouzerodinnédùvody,vMládí Praha hrály Radka Sládková avlaïka Staòková, do Netolic odešla Romana Fajtlováachtìly ijitku Jeníèkovou. Velmi slušné.rùznorodé byly ivýsledky zápasù. Od nášupùod Netolic 0:15, 1:10a1:8, také 2:10od Svornosti Hvozdataké0:9odTáboraažkpìkným6:0sTJPodolíII,6:0sTáborem,7: 0sVoticemi,7:0takésPaèejovemadokonce13:0jsmedaliOpaøanùm.To vše bylo na velkém høišti. Znaèné rozdíly jsme zažili ivhale srivalem SOU Tábor.Odslabších3:6,2:4,1:5a4:7ažktakovýmparádám,jako9:6,7:3, 10:6,11:5,11:3. VelkousportovnìspoleèenskouudálostísestávalJAGA CUP.Vpøekladu toznamená Èarodìjnický pohár aje toutkánímezifcdma zamìstnanci školy adm -tedy PROFITEAM. Pøi zápasech nastává zvláštní atmosféra,kdysidívky mohou nasportovnímpolivyøíditúètysvyuèujícímia vychovateli. Utkání jsou bojovná avìènì putovní pohár nedostane nikdo zadarmo.jetøebapøiznat,žeprofiteamsenaddívkamineslituje.vroèníku 1993všakmuselholkámJAGACUPporemíze 1:1apenaltáchpøenechat!A právì úèast na nìkterém roèníku JAGA CUPu byla nominací na turnaj k 13.výroèízaloženíFCDMBechynì.Sradostísevsobotu25.dubnasešlastará dobrápartasloženázpatøiènì nažhavených dívekakantorù,abysehráladalší už13.jagacupapotomještìvýroèníturnaj.pøesto,žesebojovalourputnì, výsledkynebylyrozhodující.dùležitébylo,žejsmesesešliazahrálisi.poèasí bylobájeènéajenjsmevzpomínalinahrùzyvroce95a97.jagacupvyhrálii letoskantoøi,tentokrát3:1(2:0),kdyžseobrankypodìlilijardamatìjka-2a VráaŠastný-1.Zadívkysnižovalana1:2JarkaLutovská.Byltozasepríma fotbálek. Jako vždy. Holky bojovaly,mìly pár nadìjných šancí, ale nedaly. V týmukantorùserozpoutalsoubojvzahazováníšancímezievženemkotouèem amilanemvágnerematitonašiostrostøelcibylidokonalí-nedalinic.nakonec jsme se ani nedozvìdìli, kdo jejich soukromý zápas vyhrál. Nejlepšími hráèkami byly Zdenka Rokùsková aromana Fajtlová. Pak se pokraèovalo turnajem smíšených družstev na malém høišti. Byly to dobré avyrovnané zápasy,kde holky rozhodnì nehrály podøadnou roli. Všechno peèlivì zapsal JirkaVanìkaèasomíruzvládlakamarádkaMarcela.Jakturnajdopadl?Dobøe. Zahrálijsmesi,srandybyloplnoahlavnì-bylijsmezasespolu!Avýsledky? Nojasnì,ženámtonebylojedno,aletybylyopravduvedlejší.Apakjsmesešli poveselit. Tiskovákonference seuskuteènilavrestauraci Kulturnídùm aza bájeènýservisjetøebapodìkovatpanubalèíkoviapøímonaplaceobsluhující Kristýnce. Vyhlásili jsme nejlepší støelce -holky KamiluRouèkovou, Zdenku Rokùskovou a Romanu Køížkovou, nejlepší hráèky jednotlivých družstev Kamilu Rouèkovou, Vlaïku Staòkovu, Romanu Køížkovou a Zdenku Rokùskovou atakynejlepší brankáøkuturnaje JitkuHadáèkovou.Apakužse jen vzpomínalo apovídalo abylo to vùbec moc fajn. Závìrem je tøeba podìkovat sponzorùm naší akce: Butik NICOLA -p.kohoutová, Drogerie - p.hlavatý, ITALMARKET -p.vavøièka, Pekárna p.malá, SOU JIKA Bechynì - p.antalová, a Pláteníková, Zelenina - p.komínek. Dík ale patøí všem zúèastnìným, zvláštì pak holkám. Dostavily se Jolana Budíèková, Pavla Dušková, RomanaFajtlová, JitkaHadáèková, Radka Hebláková, Pavla Jankù, Jitka Jeníèková, Romana Køížková, Vìrka Kundrátová, Markéta Librcajtová, Renata Loukotová, Jarka Lutovská, Míša Masáková, Martina Perníková, Zdenka Rokùsková, Kamila Rouèková, Radka Sládková, Vlaïka Staòková a Hanka Vyhlídková. Moc se na nì tìšili aspoleènost jim pak dìlali Štefan Bernáth,JindraDoròák,PepaDušek,LáïaHonsa,HonzaIngr,JirkaJíra,Evžen Kotouè, Ota Leitgeb, Jarda Matìjka, Láïa Mìšan, Petr Niederhafner, Jirka Novotný, Libor Øehoø, Luboš Sehnal, Vráa Šastný, Milan Vágner,Honza VanèuraaJirkaVanìk.Kdyžtodobøedopadne,takzasezarok! V.Šastný

8 PRONÁJEM Kulturní dùm Bechynì nabízí k dispozici pronájem prostor bývalého reklamního ateliéru o 2 rozloze 65 m. Prostory jsou v pøízemí s èelní prosklenou stìnou. Bližší informace v KD Bechynì u vedoucího organizace pana Josefa Brùèka. Telefon : nebo Mateøská škola Na Libuši 920 dìkuje firmám Keramika Barták ahrnèíøství Švagr ašvagr za poskytnutí keramických výrobkù kvýzdobì interieru adárkù pro dìti. Dìtem pøejeme hezké prázdniny a novým školákùm úspìchy vzš. Sempra Mažice s.r.o. Mažice, Veselí nad Lužnicí, Nabízí sbìr jahod do vlastních nádob v mìsícièervnuaèervenci. Sbìrseuskuteèní: Po-Pá: hod. So: hod. Informace na telefonu 0363/ ZÁKLADNÍ KURS TANCE ASPOLEČENSKÉVÝCHOVY Od měsíce června probíhá zápis do Základního kursu tance a společenské výchovy. Přihlášky a úhrada kursovného v kanceláři KD Bechyně denně od 8.00 hodin do hodin v pátek od 8.00 hodin do hodin.kursovné:700,-kč, garde:200,-kč.! Octavia Škoda v nových rozmìrech Pøijïte, èekajína Vás pøedvádìcí vozy! Elegance, variabilní prostor, špièkový komfort a výkonné motory.toje OctaviaCombi! Pøijïte si sami vyzkoušet radost a požitek zjízdy vautì, které splní všechnyvašepøedstavy! Pøesvìdèítese,jakprostornýmùže býtelegantníautomobil. AUTOSERVIS NOVOTNÝ s. r.o. Táborská Týnnad Vltavou Tel.:0334/ Fax:0334 / Vydává Mìstský úøad Bechynì, Nám. T.G.Masaryka 2, vnákladu 2000 výtiskù. ZDARMA. 2 Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel.0361/ a nebo na Tisk RUDI reklamní studio, tiskárna Tábor -tel: 0361/259680

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 6 Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jan Červa, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Štěpánka Slezáková,

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

* 5: C - Jan Herbe b Miroslav Šmi m k i má m to t r ** 7.C - Gert Procházka Josef Hlásek

* 5: C - Jan Herbe b Miroslav Šmi m k i má m to t r ** 7.C - Gert Procházka Josef Hlásek Školní rok 1986 1987 Jména žáků: Robert Anderle Zdeněk Bartoš Robert Bazala Rudolf Bláha David Čábela Petr Důra Roman Dušek Libor Faktů Pavel Gábor Robert Hlásek Lukáš Homolka Rostislav Janoušek Jiří Kraus

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16

Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16 Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16 Úvodem několik informací, přílohou zpravodaje je dále přehled soupisek s barevným odlišením u hráčů, kterým končí platnost registračního průkazu v průběhu celého

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH Neděle 1.10.2017 8:30 17:00 *VÝLET DO OLOMOUCE. NÁVŠTĚVA KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA, ARCIDIÉCÉZNÍHO

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, Regionálním přeborem žákovských družstev

34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, Regionálním přeborem žákovských družstev Výkonný výbor Regionálního svazu stolního tenisu Kutná Hora vypisuje 34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, který je zároveň Regionálním přeborem žákovských družstev A. Všeobecná ustanovení:

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

8: (11:1) TJ - TJ

8: (11:1) TJ - TJ TJ Dynamo České Budějovice - KK Český Krumlov 8:0 2499-2318 (11:1) 31.01. TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí - TJ Sokol Chotoviny B 7,5:0,5 2543-2388 (9:3) 05.02. TJ Kunžak A - TJ Dynamo Č: Budějovice 6:2 2577-2497

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

OPEN ORLOVÁ 2014 XI. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová

OPEN ORLOVÁ 2014 XI. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová OPEN ORLOVÁ 2014 XI. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 24. 5. - 1. 6. 2014 Ředitel festivalu: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle MěÚ Orlová) Jiří Novák tel: +420 608 830 041

Více

Mistrovství České republiky družstev mužů, žen a mládeže neslyšících Mistrovství České republiky jednotlivců mužů, žen a mládeže

Mistrovství České republiky družstev mužů, žen a mládeže neslyšících Mistrovství České republiky jednotlivců mužů, žen a mládeže Mistrovství České republiky družstev mužů, žen a mládeže neslyšících Mistrovství České republiky jednotlivců mužů, žen a mládeže ve stolním tenise dne 4. března 05 v Brně V sobotu 4. března 05 se konal

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov JIHOČESKÉ DIVADLO ZÁŘÍ 2015 03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov 04 pá Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami -

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - 2016 pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - www.karatecup.com Pozvání Kamil Guzek øeditel Grand Prix Hradec

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí - TJ Sokol Nové Hrady 6:2 2592-2458 25.11. TJ Spartak Trhové Sviny - TJ Sokol Chotoviny 5:3 2497-2464 (6:6) 25.11. TJ Nová Ves u Č. B. - TJ Kunžak A 6:2 2498-2363 (8,5:3,5)

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum: pořadatel: Spartak Kaplice kategorie: starší žactvo

Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum: pořadatel: Spartak Kaplice kategorie: starší žactvo Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum: 8..0 pořadatel: kategorie: starší žactvo dvouhra chlapců. Slapnička Jakub (). Pešek Ondřej (Jiskra Třeboň).-. Ondráček Jan (Sokol Studená).-. Beneš Pavel ()

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Jiskra Nová Bystřice B - KK Český Krumlov A 8:0 2629-2418 (9:3) 03.12. TJ Spartak Soběslav - TJ Tatran Lomnice n/ Luž. 5:3 2369-2287 (7,5:4,5) 02.12. TJ Lokomotiva České Budějovice - TJ Silon Sezimovo

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

PRŮBĚŽNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

PRŮBĚŽNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 PRŮBĚŽNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 PLÁNOVANÉ AKCE - TRVALKY PRVÉ ČŮRÁNÍ ŽIŽKY (XIII.) čtvrtek 30. duben (od 17.00 hod.) Při této nové tradici vítání jara si rodiče a děti hrají s barvami a se stavebnicí.

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 20.10. a 21.10.2006 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

A DA DORIS ŠUMPERK ZÁŽITEK TANEC EKOLOGIE HUDBA ZÁBAVA SEMINÁŘE TÁBORY. Středisko volného času VOLNÝ ČAS PŘÍRODA SPORT

A DA DORIS ŠUMPERK ZÁŽITEK TANEC EKOLOGIE HUDBA ZÁBAVA SEMINÁŘE TÁBORY. Středisko volného času VOLNÝ ČAS PŘÍRODA SPORT Komenského 810/9 787 01 Šumperk www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk POČÍTAČE PŘÍRODA ZÁŽITEK HUDBA ZÁBAVA SEMINÁŘE TANEC EKOLOGIE

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV ODDÍL STOLNÍHO TENISU ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ze dne 22.5.2015 1. Vyhodnocení sezóny 2014/2015 1.1. Výsledky soutěží družstev mužů a žen - Konečné umístění družstev: Družstvo Soutěž

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ

2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ 2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ pod patronací starosty městské části Praha 9 - Satalice SPARŤANKA CUP (pro hráčky narozené po 01.01.1998) Úvodní slovo Váţení sportovní přátelé, vítáme Vás na druhém ročníku

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

DR: Ing. S. Pacinda,Ph.D., J. Strouhal, Ing. L.Štekl, D. Pečenka-částečně - omluven: P. Hep

DR: Ing. S. Pacinda,Ph.D., J. Strouhal, Ing. L.Štekl, D. Pečenka-částečně - omluven: P. Hep Usnesení 9 2016 ze zasedání výkonného výboru Východočeského oblastního tenisového svazu zvoleného mimořádnou valnou hromadou dne 24. října 2015 v Ústí n. Orl, které se konalo dne 2. září 2016 od 8:30 hodin

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Zpravodaj č

Zpravodaj č MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16 Zpravodaj č. 8 03.11.2015 TJ Přeštice B - Sokol Plzeň V C 3:5 2326-2371 (12:12) 30.10. CB Dobřany B - TJ Baník Stříbro E 1:7 2760-3039

Více

Dlouhodobé soutěže v Orlu

Dlouhodobé soutěže v Orlu Dlouhodobé soutěže v Orlu Tělovýchovná rada Orla chystá od podzimu 2008 rozšíření nabídky dlouhodobých soutěží v Orlu. Zasíláme vám nyní několik základních informací a prosíme o vyplnění přihlášky, pokud

Více

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka vedoucí družstva: Jan Cikán 1. kolo 16. května Liberec Sokol Hradec Králové 2. kolo 30. května Nové Město nad Metují 3. kolo 13.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

5: (6:6) TJ

5: (6:6) TJ TJ Fezko Strakonice - TJ Loko České Budějovice 5:3 2626-2566 06.12. TJ Spartak Soběslav A - TJ Sokol Chotoviny B 6:2 2458-2381 06.12. TJ Sokol Písek A - TJ Dynamo Č. Budějovice 5:3 2444-2435 06.12. TJ

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok 2014-2015 SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel:

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel: Budova:

Více