BECHYŇSKÝ ÈERVEN 1998

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ ÈERVEN 1998"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ DIVADELNÍ BECHYNÌ tradice stále košatìjší Jižpo dvacátésedmé se sjedou do malebného lázeòského mìsteèka nad Lužnicí nejlepší armádní skupiny,soubory a sólisté rozlièných oborù umìlecké èinnosti na svùj festival. V letošním roce se poprvé bude konat pod hlavièkou Dnù kultury velitelstvívojska územníobrany Tábor. V jejich rámci a termínu èervna 1998 se uskuteèní XXVII. roèník festivalu Divadelní Bechynì, II. soutìžní pøehlídka hudby a zpìvu a IV. soutìžní pøehlídka souborù mažoretek, spolupracujících s armádou. Souèástífestivalového dìníbude i vernisáž výstavy obrazù s tématikou zátiší, vystoupení profesionálních umìlcù a souborù v úvodním a závìreèném programu,promenádní koncert Hudby hradní stráže a policie ÈR a dalšídoprovodné akce. Spoluorganizátory festivalu Dnù kultury... jsou Centrum kultury Armády Èeské republiky a Mìsto Bechynì. Na jeho prùbìhu však mají nespornýpodíl i firmy,spoleènosti a jednotlivci,kteøí pøispìli penìžními i vìcnými dary. Díky jim opìt pøibude další rok festivalové historie,jížsi je tøeba,jako kulturní tradice,náležitìvážit. Když historie,tak od zaèátku -po letech putování po zemích èeských zakotvil v roce 1972 armádnífestival vbechyni ato v novìpostaveném kulturním domì. Osou festivalového dìníbyla soutìž divadelních souborù,jichž pracovaly v armádì dvì desítky. Jevištì však patøilo i souborùm malých forem, recitátorùm a v nìkterých letech i hudebním skupinám. Nezapomínalo se ani na literární tvùrce,jejichž soutìžní práce postupujído bechyòského finále dodnes. Souèástífestivalového dìní,kterédøíve trvalo celýtýden,byla mimosoutìžnívystoupení úèastníkùfestivalu a pozvaných hudebních skupin ve školách, ústavech sociální péèe i na veøejných prostranstvích. Nejvdìènìjšími diváky vždy bývaly dìti, pro které pøipravuje brnìnský armádní divadelní soubor Dráèek každý rok nové pøedstavení. Souèástí festivalu bývaly i odborné tvùrèí dílny, urèenédivadelníkùm ale i recitátorùm. V devadesátých letech byl program obohacen o netradièní divadelní projekty,které zaujaly svou bezprostøedností a tvùrèí invencí. Zazáøily v nich zejména soubory Netrdlo z Vyškova, Lužnice z Bechynìèi Javorina z Nového Mesta nad Váhom. Na nìkolik let byla souèástí festivalu i regionální jihoèeská divadelní pøehlídka a hrálo se i pìt divadelních pøedstavení dennì. V roce 1995 již tak pestrý program obohatila atraktivní soutìž souborù mažoretek, která pøiláká každým rokem do festivalové náruèe tisíce divákù. Od loòska probíhajíisoutìžefolkových zpìvákùa skupin,pro nìž prostøedí Klášterní zahradyvytváøí nejmalebnìjší kulisu. Festival rozkošatìldo podoby,z níž každýmùže okusit rozmanitých pøíležitostípro setkánísumìním èi krásou. Za uplynuládesetiletí prošla festivalem øada hercù,režisérùèi zpìvákù. V Bechyni soutìžil režisér Petr Novotný,dramaturg Jan Vedral,Jiøí Hromada,Jaroslav Sypal,Pavel Kikinèuk,jako recitátorka zazáøila moderátorka ÈT-1 Jolana Voldánová, nejlepší bechyòské inscenace pronikly i na jevištì Jiráskova divadla v Hronovì v rámci prùbìhu jednoho z nejstarších divadelních festivalùvevropì. Stalo se tak zásluhou DS Armiscéna,DS Pard èi DS Netrdlo,pokud hovoøíme jen o 90. letech. V letošním roce vystoupípohostinsky dva divadelní soubory z bechyòsképøehlídky i v Divadle Oskara Nedbala v Táboøe. Bude to DS Dráèek z Brna a festivalový host,ds Javorina z Nového Mesta nad Váhom. Vìøme,že všechny programy,které Dny kultury... nabízejí budou pøíjemným obohacením regionální kulturníscény a mimoøádnou pøíležitostí pro setkání s neprofesionální tvùrèí umìleckou seberealizací, kteráse stávástále cennìjšílidskou aktivitou. Dan Zavoral ÈERVEN ELINKA elektrická dráha Tábor -Bechynì. Jižod sklonku19.stoletíusilovalibechyòštíoželeznièníspojenímìsta stáborem seventuelnímožností do Týna nad Vltavou avodòan. V èele Družstva bechyòskédráhy stanul starostamìstamudr.hynek Daniel.Družstvozískalobrzy pøízeòvládyazemskéhosnìmuatakjižv roce 1896 rozhodl snìm království Èeského pøevzít záruku za stavbu dráhy ztábora do Bechynì. Pøibližnì ve stejné dobì podniká své pokusy selektrickýmpohonemnaželeznici èeský Edison František Køižík, kterývytrvale ahouževnatìpøesvìdèuje ovýhodách moderní elektrické dopravy. Atak po spoleèném úsilí družstva afirmy Køižík bylo udìleno povolení k vypracování projektu pro elektrický pohon. Složitá jednání Družstva bechyòské dráhy byla dne korunována udìlením koncese na stavbu dráhy s elektrickým pohonem Tábor-Bechynì. Udìlená koncese stanovila, že stavba má být hotova do konce roku 1904, ale zemský výbor posunul tento termín na Stavba byla dokonèena pøesnì v termínu aprvní zkušební jízda se uskuteènila ! Následovaly komisionelní prohlídky všech zaøízení apo jejich skonèení byl dne slavnostnì zahájen pravidelný provoz. První elektrifikovaná dráha tehdejšího Rakousko-Uherska byla na svìtì. Zahajovací jízdy se zúèastnila øada osobností veøejného života: místodržitel království èeského hrabì Coudenhove, pøedseda zemského výboruhrabìschönborn,nejvyššímaršálekkrálovstvíkníže Jiøí Lobkovic, vynálezce ing.františek Køižík adalší. Myšlenka na prodlouženítéto trati do Týna nad Vltavou avodòan již realizována nebyla. Až do roku 1928 konèila tra na levém bøehu Lužnice v dnešnímprostoru staréhonádraží.spolusotevøenímnovéhomostu pøes Lužnicivroce1928bylatra prodlouženaaždodnešního nádraží vemìstì. František Køižík 1847 narodilse vpošumavské Plánici 1878 sestrojil elektrické blokové signální zaøízení 1880 pøihlásil svùj vynález -obloukovu lampu 1891 postavil prvníelektrickoumìstskou dráhu vprazezletné do Královské obory 1898 získal patent na konstrukci elektr. soustrojí pro železnici 1903 zrealizoval elektrickou dráhu ztábora do Bechynì 1941 ve svých94. letech umírá ve Stádlci ubechynì

2 Váženíspoluobèané, vminulém mìstském zpravodaji jsem Vásseznámilstím,jaké krokybyly udìlány v rámciøešeníenergetikymìsta.vúvodusenynívrátímmalinkodohistorie,kdy jsme jakomìsto Bechynì pøebírali od tehdejšího Okresního bytového podniku bytové a tepelnéhospodáøství domajetku mìsta.pøedáníprobíhalovroce1992aèásteènìi 1993 a zde konstatuji, že pøevzetí tepelného hospodáøství bylo odsouhlaseno rozhodnutím mìstského zastupitelstva ze dne Pøi rozhodování o pøevzetítepelnéhohospodáøstvíjsmevlastnìstálipøedproblémemato: 1) Buï tepelné hospodáøství nepøevzít vùbec, pøièemž by se s nejvìtší pravdìpodobnostístaloto,žebytepelnéhospodáøstvíbylozprivatizováno,tím pádem by bylo provozováno bez možného vlivu a zásahu mìsta na ovlivòováníprovozuacenyvkorunáchza1gj. 2) Nebo pøevzít tepelné hospodáøství vtakovém stavu, vjakém je, ato vèetnì dluhù,kterénatepelnémhospodáøstvíbyly. Mìstské zastupitelstvoserozhodlopøevzíttepelné hospodáøstvído majetkumìstaa míttakmožno, abymìstorozhodovalo ojižvýšeuvedenýchskuteènostech.osobnì se domnívám, že jsme jakomìstské zastupitelstvo (já jsem pro pøevzetí tepelného hospodáøství také hlasoval) udìlali správnì, když jsme pøevzali, by se znaènými problémy adluhydelimitovanou èástokresníhobytovéhopodniku týkajícísemìsta Bechynì. Tehdy nám také bylo panem pøednostou Okresního úøadu vtáboøe slíbeno,že bude provedenodorovnánízávazkùapohledávek, kterénasebemìsta delimitacíokresního bytovéhopodnikupøevzala. Dopisemze dne jsem panapøednostužádalourychlenévyøešenívýšedluhové zátìžepro mìstobechynì, kterábylanámivyèíslenavevýši3,5milionu korunaprodalšíléta4milionykorun. Ovyrovnání závazkù apohledávek bylo jednáno ina Okresním shromáždìní a mìstu Bechynì byla vprosinci 1992 uhrazena pouze pomìrná èást vzhledem k celkovému dluhuokresního bytového podniku. Samozøejmì, že jsme jednalidál o uhrazenízbývajícíchdluhù,alesmìremkokresnímuúøadubezúspìšnì. Toliko zhrubazhistorie pøebíránítepelného hospodáøství. Vpøíštím èísle Vásbudu informovat opostupu apracích, které jsounutné kprovedení rekonstrukce kotelny, rozvodù, výmìníkovýchstanicapøechoduzparníhosystémunasystémteplovodní. Jan Charypar Životní jubilea -èerven let Kramář Zdeněk 76 let Habešová Marie Kuchařová Vlasta 77 let CíchováAloisie Kolací Božena RadováAnna Stach Ladislav 78 let Babíková Jarmila Dvořák Jiří Špačková Emílie Vondrušková Libuše 80 let Lála Josef 82 let Kopáček František 83 let Maňák Jan 84 let Pechová Marie VejsadováAntonie Habeš Jan 85 let Mašková Alžběta Staňková Marie Šonková Božena 86 let HovorkováPavla Suchanová Marie Kálalová Marie 87 let Tichá Božena 88 let PodojilováAnna 90 let Stach Bohumil Bezecná Anna Navždy nás opustili: Dřízhalová Jarmila, Martínek František, Honsa Josef, Popov Karel, KafkováAnna, Kolář Jan Vítáme nové bechyòské obèánky: ŠabatkaPetr, LašákováAdéla, Homolka Jan, HrubcováNikol, ŽemberyováAndrea, Stoulilová Vminulémèíslejsemuvádìlpøehledodmìòováníèlenùmìstskéhozstupitelstvaanyníbychom navázaliuvedenímpøehleduprávapovinnostíèlenùmìstskéhozastupitelstvapodlezákonao obcích è. 41O/92 Sb., postupnìpak práv apovinností rady auvolnìných èlenù mìstského zastupitelstva/starosty,místostarosty/.považuji zanutnétotosdìlit,protožesedomnívám,že obèanénejsoudostateènìsezákonemoobcíchseznámeni.mnohdydocházíknedorozumìním jenomproto,žekaždýzezvolenýchorgánùmásváprávaapovinnosti,které nasebenemùže pøebírat,pouzetak,jakjevymezenozákonem. JanCharypar Zákon oobcíchè.41o /1992 Sb. Oddíldruhý Obecnízastupitelstvo 29 1/ Èlen obeníhozastupitelstva nabýváprávapovinnostíèlena OZzvolením.Platnostvolby ovìøujeobecnízastupitelstvonaprvnímzasedání,jehožseèlenzastupitelstvazúèastní. 30 1/Funkèníobdobíèlenaobecníhozastupitelstvakonèídnemuplynutívolebníhoobdobí.Funkèní obdobíèlenùobedníhozastupitelstva,kteøíjsouèlenyobecnírady,konèízvolenímnovéobecní radypovolbáchdozastupitelstevvobcích. 31 1/Výkonpovinnostívypùývajícíchzfunkceèlenaobecníhozastupitelstvasepovažujezavýkon veøejnéfunkce 2/ Èlen obecního zastupitelstva nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajícíchzjehopracovníhonebojinéhoobdobnéhopomìru. 32 1/Èlenoviobecníhozastupitelstva,kterýjeprovýkontétofunkcedlouhodobìuvolnìnzesvého zamìstnání/dálejen"dlouhodobìuvolnìnýèlenzastupitelstva"/,sezachovávápracovnínebo jiný obdobný pomìr. Místo mzdy nebojiné odmìny za práci mu pøísluší odobce odmìna stanovenápodlenaøízenívlády.tatoodmìna pøísluší ièlenoviobecníhozastupitelstva,který vykonáváfunkcidlouhodobì uvolnìného èlenazastupitelstva anebylpøedtímvpracovním nebojinémobdobnémpomìru. 33 Náhradaskuteènýchvýdajù,kteréèlenoviobecníhozastupitelstvavzniknouvsouvislosti svýkonemjehofunkce,munáležípodlepøedpisùplatnýchpropracovníkyvpracovnímpomìru. 34 Èlenobecníhozastupitelstvamápøivýkonusvéfunkceprávo a/pøedkládatobecnímuzastupitelstvunávrhy b/vznášetdotazy,pøipomínkyapodnìtynaobecníraduajejíjednotlivéèleny,nadalšíorgány obceavedoucíorganizacíazaøízení,kteréobeczaložilaneboøídí,odpovìïnanìmumusíbýt dánabezodkladnì,nejpozdìjivšakdo30dnù, c/požadovatodpracovníkùobecního úøaduinformacevevìcech,kterésouvisejísvýkonem jehofunkce. 35 Èlen obecního zastupitelstvaje povinenzúèastòovat sezasedání obecního zastupitelstva, popøípadìobecníradyakomise,je-lièlenem,aplnitúkoly,kterémutytoorgányuleží. 36 1/Obecnímuzastupitelstvujevyhrazeno: a/schvalovatprogramrozvojeúzemníhoobvoduobce, b/schvalovatrozpoèetobceavyúètováníhospodaøenízauplynulýkalendáønírok, c/uzavíratdohodyozmìnìhranicobce, d/rozhodovatozaloøení,zøízenínebozánikuprávnickýchosobnebozaøízení, e/rozhodovatoúèastiobcevobchodníchspoleènostechanadacích, f/schvalovatobecnìzávaznévyhláškyvevìcechsamostatnépùsobnosti, g/ volit zøad svých èlenù starostu, zástupce starosty adalšíèleny obecní rady /radní/ a odvolávatjezfunkce, stanovitpoèetèlenùobecnírady,jakož ipoèet dlouhodobìuvolnìných èlenùzastupitelstva, h/stavnovitvýšiodmìn podle 32odst. 1starostovi ajeho zástupci vobcích, kdesenevolí obecnírada, i/stanovitvýšiodmìnpodle 32odst.3èlenùmobecníhozastupitelstva, j/stanovitvýšiosobníchavìcnýchnákladùnaèinnostobecníhoúøadu,jde-lionákladynavýkon státnísprávy,jevázánstanosviskemokresníhoúøadu, k/zøizovatobecní/mìstskou/policii, l/ rozhodovat oèlenství obce ve svazku aovystoupení ztohoto svazku, oúèasti obce v mezinárodním sdružení místních orgánù a o èlenství obce v právnických osobách s mezinárodnímprvkem, pokračování na str. 4

3 Jiskra Bechyně -oddílstolního tenisu 1. Pedagog ČB bodů 2. Studená B bodů 3. Písek bodů 4. Zubčice bodů 5. Pelhřimov bodů 6. ISŠ Větřní bodů 7. SO Tábor bodů 8. Bechyně bodů 9. SezimovoÚstí bodů 10.Slavoj ČB bodů 11.J.Hradec bodů Divize ženy Bechyně -4.místo bodů Úspěšnost vsoutěžích: Divize -muzi -12. Mikolášek, Divize -ženy -6.Cvachová TJ Jiskra-oddíltenisu Tenisté uspořádali okresní přebor mladšího žactva. Okresním přeborníkem ve dvouhře i čtyřhře se stal Tomáš Hlaváček z Bechyně. Jednotlivé výsledky:dvouhra-semifinále:hlaváček Tomáš (Jiskra Bechyně)-PokornýPetr(VSTábor)6/0,6/0 VašíčekJan(S.Ústí)-KavkaRoman(S.Ústí)6/0,6/0 Finále: Hlaváček -Vašíček 6/1, 6/2 čtyřhra: finále Hlaváček, Vašíček -Pokorný, Kousal (Tábor)6/1, 6/2 Ve čtyřhře dívek se umístila na I.místě Simona Vontorová z Bechyně. Vyhrála skotalíkovounad dvojicí Steinerová, Kabešová 6/1,6/0aPečmanovou,Zieglerovou6/3,6/2. Ve dvouhře se Simona Vontorová probojovala do semifinále po vítězstvínadkotalíkovou6/0,6/0. TJ Jiskra-oddílkošíkové Konečné tabulky basketbalu -KP staršížáci -finále 1. JB Tábor bodů 2. ŠSKPísek bodů 3. Bechyně bodů 4Humpolec bodů 5. Strakonice bodů 6. Soběslav bodů 7. Pelhřimov bodů 8. KIN ČB B bodů 9. Kaplice bodů Volejbal Tabulka přeboru okresužen po podzimní azimní části: 1. VK Bechyně 17 bodů 2. S.Chýnov 16 bodů 3. Sp.S.Ústí 14 bodů 4. VK Tábor B 13 bodů 5.TJMalšice 12 bodů 6.Sudoměřice 9 bodů Šachy Bechyňští šachisté uspořádali již podruhé přebor okresu v bleskovém šachu. Sešlo se přiněmdvanáct týmů (tři znich byly mimookresní),což je odvě družstva více, než přiloňském ročníku. Při dvoukolovém systému soutěže ovládli čelo podle očekávání šachistísokolatábor. Medailovépořadí: 1.SokolTáborA72,5bodu,2.ZajíčekBechyněA65,5bodu,3.Sokol Tábordorost61,5bodu,4.SokolTáborB, 5.SilonPlanánadLužnicí, 6. Zajíček Bechyně B, 7. Temelín 8, 8.Temelín, 8. Loko Veselí nad Lužnicí, 9.Zajíček Bechyně C, 10. Jindřichův Hradec, 11. Zajíček Bechyně D,12.Bernartice Nejúspěšnější bechyňští hráči: 1.šachovnice - Janeček, 4.šachovnice-Houdek,Jelínek. I.Divize-ZajíčekBechyně -4.místopo11utkáních,14bodů Kopaná I.A -skupinab-starší žáci -3.místo -34 body I.A -skupinab-mladší žáci.11.místo -8bodů Okresní přebormuži -6.místo -26 bodů II. třída -dorost -1.místo -37 bodů VYHLÁŠKA Mìsta Bechynì è.23/98, oveøejném poøádku aèistotì voblasti povodí øeky Lužnice Mìstské zastupitelstvo vbechyni schválilo dne 4. bøezna 1998 v souladu sustanovením 14, 16, a36 zákona è. 367/1990 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù tuto obecnì závaznou vyhlášku: V souladu s potøebou udržet v oblasti povodí øeky Lužnice dodržování základních pravidel veøejného poøádku, èistoty a hygienyavesnazepøispìt kochranìpøírody aživotníhoprostøedí, a to zejména vobdobí zvýšeného turistického avodáckého ruchu, rozhodlo mìstské zastupitelstvo stanovit následující obecnì závaznápravidlachování. Stanování, táboøení abivakování na veøejnì pøístupných místech mimo vyhražená apøíslušnými orgány schválená táboøištì není dovoleno. Rovnìž není dovoleno rozdìlávat ohnì mimo místa k tomuúèeluvyhraženávprostoráchveøejnýchtáboøiš. Noèníklid vobci se stanovuje vèasovém rozmezí 22,00 hodin až 06,00hodin. Všichni obèané inávštìvníci obcejsou povinni dodržovat èistotu a poøádeknabøezíchlužniceavjejímbezprostøednímokolí. Není dovolenovolnìodkládatodpadymimo místaktomuúèeluobcí urèená.likvidaceodpadùjemožnápouzevsouladusezákonem o odpadechaobecnìzávaznouvyhláškouobce,pøijatoupodletohoto zákona. Není dovoleno zejména ukládání odpadù na volných prostranstvíchanijehozakopávánídozemìèispalování. Porušenípovinnostístanovenýchtoutoobecnìzávaznouvyhláškou bude postihováno podle obecnì závazných pøedpisù (zákon è. 200/1990Sb.,opøestupcíchveznìnípozdìjšíchpøedpisù). VBechyni dne 4. bøezna1998 Nìkolik zpráv ze Zvláštní školy Konecškolníhorokusseboupřinášírůznésoutěžeapřeboryipro žáky speciálních škol.vdubnuproběhly naškoláchškolní kolav recitaciazpěvu.děti,které seumístily nejlépe, změřilysvésílys vrstevníky celého okresu přisoutěži ZUČ vtáboře.přehlídky se zúčastnili čtyřižácinašíškoly,znichžsejedenumístilna2.místěv recitaciadalší na místě pátem, rovněž vrecitaci. VSoběslavise konalo okresní kolo sportovních her anaši žáci zde získali tato umístění: Mladšíděvčata Staršíchlapci Staršíděvčata èl.1 èl.2 èl.3 èl.4 èl.5 èl.6 Božena Vorlová,zástupcestarosty JanCharypar, starosta mìsta 2.místovhodumíčkem 3.místoveskokudalekém 2.místoveskokudalekém 3.místovběhuna1500m našežákyně vybojovalacelkově 4.místoapostupujedokrajského koladopelhřimova. Pavla Ondřichová

4 dokončenízestr2 m/udìlovatèestnéobèanstvíobceacenyobce, n/schvalovatúzemnìplánovacídokumentacisídelníchútvarùazón. 2/Vobcích, kdesevolíobecnírada,mùžeobecnízastupitelstvopodlemístníchpodmíneksvìøit obecníradìèástsvépravomocischvalovatrozpoètováopatøení. 3/ Obecnímu zastupitelstvu nepøísluší rozhodovat voblasti pøenesené pùsobnosti obce, s vyjímkouvìciuvedenévodstavci1písm.n/. 36a 1/Obecnízastupitelstvorozhodujeotìchtomajetkoprávníchúkonechobce: a/nabytíapøevodunemovitýchvìcí, b/bezúplatnémpøevodumovitýchvìcívèetnìpenìz,svýjimkouobvyklýchdarováníkživotním jubileímaobdobnýmpøíležitostem,svýjimkoudarùvìnovanýchtuzemskýmprávnickýmosobám navìduavzdìlání, nacharitativní, sociální,zdravotníaekologickéúèelyanapodporurozvoje kultury, tìlesné výchovy asportu vcelkové èástce nejvýše 5OOO Kè roènì asvýjimkou poskytováníjednorázovýchsociálníchvýpomocíobèanùm, c/bezúplatnémpostoupenípohledávek, d/ pøijetí úvìru /pùjèky,dotace/, poskytnutí úvìru /pùjèky adotace/, pøevzetí dluhu, pøistoupeníkdluhuapøevzetízáruky,požaduje-litoalespoòjednadesetinavšechèlenùoz, e/penìžitýchanepenìžitýchvkladechdoobchodníchspoleènostíasvazku/ 2Oaodst.1/ f/majetkovéúèastinapodnikáníjinýchosobsvýjimkouvlastníchpodnikù, g/vzdáníseprávaaprominutípohledávkyvyššínež5oookè, h/zastavenínemovitýchvìcí, i/zastavenímovitýchvìcíneboprávvhodnotìvyššínež5oookè, j/dohodádhosplátkáchslhùtousplatnostidelšínež18mìsícù, k/emisíkomunálníchobligací. Jednáníobecníhozastupitelstva 38 1) Obecnízastupitelstvosescházídlepotøeby,nejménìvšakjedenkrátzatøimìsíce.Zasedání obecního zastupitelstva svolává azpravidla øídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedáníobecníhozastupitelstvanejpozdìjido14dnù,požádá-liotoalespoòjednatøetina èlenùzastupitelstvanebopøednostaokresníhoúøadu. 2) Nesvolá-listarostazasedání obecníhozastupitelstva podleodstavce 1,uèiní takzástupce starosty,popøípadìjinýèlenobecníhozastupitelstva. 3) Nesejde-li se obecní zastupitelstvo po dobu delší než šest mìsícù, mùže je na návrh pøednostyokresníhoúøadupovyjádøenívládyrozpustitèeskánárodnírada. 4) Jestliže pøizahájení jednání obecního zastupitelstva nenípøítomna nadpoloviènívìtšina všechèlenùobecníhozastupitelstva,ukonèístarostazasedáníobecníhozastupitelstvaado 14dnùsvolájehonáhradníjednání. 5) Obecnízastupitelstvojeschopnouseusnášet,je-lipøítomnanadpoloviènívìtšinavšechjeho èlenù.kplatnémuusnesení, rozhodnutínebo volbìjetøebasouhlasunadpoloviènívìtšiny všechèlenùobecníhozastupitelstva. 39) Ustavujícízasedání novìzvoleného obecníhozastupitelstva svolávádosavadníobecníradatak, abysekonalodo15dnùodvyhlášenívýsledkùvolebmístnívolebníkomisí.ustavujícímuzasedání pøedsedázpravidlanejstaršíèlenobecníhozastupitelstvadodoby,nežjezvolenstarosta.ustavující zasedáníobecníhozastupitelstvazvolístarostuadalšíèlenyobecnírady. 40) Zasedání obecního zastupitelstva jsou veøejná. Starosta informuje obèany omístì, dobì a navrženém poøadu pøipravovaného zasedání obecního zastupitelstva zpùsobem v místì obvyklým. 41) Právopøedkládatnávrhykprojednánínazasedáníobecníhozastupitelstvamajíjehoèlenovéa obecnírada. 42) Oprùbìhuzasedáníobecníhozastupitelstvasepoøizujezápis,který podepisujestarostaaurèení ovìøovatelé.zápis, kterýje nutnopoøíditdosedmi dnùposkonèeníjednání,musíbýtuloženna obecnímúøadìknahlédnutí. Onámitkách èlenaobecního zastupitelstvaprotizápisurozhodne nejbližšízasedáníobecníhozastupitelstva. 43) Obecnízastupitelstvovydájednacíøád,vnìmžstanovípodrobnostiojednání. Bytenes Bechynì oznamuje Žádáme nájemníky, aby nezasílali platby vyúètování služeb za rok Vyúètování bylo provedeno nesprávnì av souèasné dobì spol. Bytenes provádíopravnépøeúètování. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR VolièivBechyni,takjak jsme sijiž zvykli,budoumocivolitv7 volebních místnostech, které se otevøou vpátek19.6. ve 14 hodin atento den seuzavøouve 22 hodin. Druhý den voleb 20.6.jemožnépøijítdovolebníchmístnostíjižránov7hodin akuzavøenídojdeve14hodin. Volební okrsky byly stanoveny takto : Volební okrsek è.1 (volební místnost :Stará škola, Libušina 164 ) Volební okrsek è.2 (volební místnost :Nová škola, Školní 293) Volební okrsek è.3. (volební místnost:kulturní dùm, UNádraží 602 ) Volební okrsek è.4. (volební místnost:kulturní dùm, UNádraží 602 ) Volební okrsek è.5 (volební místnost:jitex, U Nádraží 706 ) Volební okrsek è.6 (volební místnost: Domov mládeže, Písecká 365 ) Volební okrsek è.7 (volební místnost:hvožïany, škola ) O všech tìchto dùležitých skuteènostech budou volièi seznámeni nejpozdìji 15dnùpøed volbami naúøední desce formouvyvìšenívyhlášky odobìamístu konání voleb,kde se také dozví, které èasti obce pøipadají k jednotlivým volebnímokrskùm. Volièi který nebude moci volit ve volebním okrsku kde je zapsán,vydámìstskýúøadnajehožádostvolièskýprùkaz.po uzavøení Stálých seznamù volièù, tj. dva dny pøede dnem voleb, po uplynutí úøedních hodin, se již Volièské prùkazy nevydávají. Nejpozdìji tøi dny pøede dnem voleb budou všem volièùm dodányhlasovacílístky,takabysevolièvklidumohlsevšemi seznámit. Pro samotný den volebje nutné pøipomenout, že voliè pøed provedení volby musí prokázat svoutotožnost a státní obèanství ÈR a proto doporuèujme všem,kteøí se chtìjízùèastnit voleb,abysipøíslušnédoklady vèasprohlédly adalydopoøádku. Další dotazy rádi zodpovíme na telefoním èísle nebopøímonamìú evidenciobyvatel.

5 Kulturní dùm Unádraží Bechyně tel: fax: BECHYŇSKÝ ÈERVEN 1998 PRO DÌTI /15.00 hodin /Velkýsál KD /Vstupné:20,-Kč VODNÍK MAŘENKA-Vlastimil Novák a StanislavOubram Lidovápohádka o třech dějstvích,kterou si pro rodiče s dětmi připravil DOS Lužnice Bechyně. Režie:Růžena Dvořáková DISKOTÉKA /20.00 hodin /Prostory KD VÝSTAVY /Výstavní síň KD/Vstupné:5,- Kč VÝSTAVA OBRAZŮ JOSEFA CHRTA -OLEJOMALBY Prodejnívýstava. Otevřeno :Po-Pá: hodin,so-ne :14-17 hodin / Výstavní síň KD /Vstupné :5,- Kč ZÁTIŠÍ Vernisáž výstavy se uskutečnív rámci zahájení Dnů kultury Velitelství vojska územní obrany -1. ročník 27. ročník festivalu Divadelní Bechyně soutěžní přehlídka hudby a zpěvu soutěžní přehlídka mažoretek ČR 98 Na vernisáži,která proběhne od hodin,vystoupí Žesťový kvintet Ústřední hudby Praha Otevřeno :Po -Pá :15-17 hodin,so-ne :14-17 hodin FESTIVALY / Prostory KD a klášterní zahrada DNY KULTURY VELITELSTVÍVOJSKA ÚZEMNÍ OBRANY 1. ročník 27.ročník festivalu DivadelníBechyně soutěžní přehlídka hudby a zpěvu soutěžní přehlídka mažoretek 98 Divadelní přehlídku pořádá Velitel vojska územní obrany Tábor, Centrum kultury AČR,Město Bechyně a KulturnídůmBechyně. PROGRAM: čtvrtek 11. června hodin-kulturní dům-výstavní síň Vernisáž výstavy obrazů Zátiší hodin-kulturní dům-velkýsál Slavnostní zahájení festivalu TŘI MUŠKETÝŘI-Daniel Hrbek,Jiří Janků Divadlo v Celetné Praha -hostujícíprofesionální soubor pátek 12. června hodin-kulturní dům-velkýsál BUBÁCI -Svatopluk Kouřil DS Dráček VA Brno hodin-kulturní dům-malýsál SLOKY ATÓNY soutěžvkategorii uměleckého přednesu akomorníhudby hodin-kulturní dům-velký+ malý sál MALÉ FORMY V HLAVNÍ ROLI soutěžní přehlídka malých divadelních forem, zábavných výstupů aprogramů hodin-kulturní dům - velký sál TULÁK PO HVĚZDÁCH -Jack London,Karel Vontroba DOS Lužnice Bechyně hodin-kulturní dům-velkýsál INKOGNITO-Ján Palárik zahraniční host festivalu DS Javorina Nové Mesto nad Váhom sobota 13. června hodin-kulturní dům -velký sál JAK SE KRADOU PRINCEZNY DS Rubikon DA Tábor hodin-kulturní dům -velký sál VODNÍK MAŘENKA-Vlastimil Novák,Stanislav Oubram DOS Lužnice II Bechyně hodin-klášterní zahrada Promenádníkoncert -Hudba hradní stráže a policie ČR hodin -Kulturnídům-velký sál NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA-Renčín -Brabec -Kvapilová DS Divoch PDA Stříbro hodin -Klášterní zahrada FOLKPARÁDA přehlídka folkových zpěváků a skupin hodin -Kulturnídům - velkýsál VÝPRODEJ - Václav Syrový, Pavel Šuchman, František Nebřeský Divadlo Skleněných bublin PDA Hodonín (muzikál ) neděle 14. června hodin -Kulturnídům - exterier SOUTĚŽMAŽORETEK ČR -4. ROČNÍK hodin -Kulturnídům-velký sál závěrečný zábavnýprogram SOUTÌŽ Zkuste uhodnout autora reprodukovaného obrázku. Svùj typ na autora èervnové soutìže odevzdejte do kanceláøe KD nejpozdìji do 15. èervna Vylosovaný výherce obdrží vìcnou cenu. Jméno výherce a správnou odpovìï se dozvíte v Kulturním kalendáøi na mìsíc èervenec. Do kvìtnové soutìže se pøihlásil 1soutìžící. Autorem obrázku byl Václav Špála. Vìcnou cenu obdrží Josef Hapatyka,Bechynì, Písecká 755. Blahopøejeme.??????????????? Jméno avěk Adresa ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

6 KINO BECHYNÌ PROGRAM NA ÈERVEN pondělí,2.úterý /20.00 hodin /Vstupné: 37,- Kč/124 nimut ANDĚL SMRTI Detektiv John Hobbes pátrá po vrahovi,kterého již jednou potkal,kterého již jednou chytil a kterého již jednou zabil. V hlavních rolíchdenzel Washington a Donald Sutherland. 4.čtvrtek,5.pátek /20.00 hodin /Vstupné :30,-Kč/100 minut SOPKA Rozběsněný živel v ulicích Los Angeles. Tommy Lee Jones v hlavníroli katastrofického filmu. 6.sobota,7.neděle /20.00 hodin /Vstupné :41,- Kč/158 minut PROLOMIT VLNY Konečně příběh o hlubokých a opravdových lidských citech. 8.pondělí,9.úterý /20.00 hodin /Vstupné: 37,- Kč/120 minut KOULE Jsou zde,aby nám ukázali,jak jsme nedokonalí. Sci-fi podle románu Michaela Crichtona v hlavních rolích Dustin Hoffman,Scharon Stoneová a Samuel L.Jackson. 11.čtvrtek /20.00 hodin /Vstupné :33,- Kč/130 minut LID VERSUS LARRY FLYNT Woody Harrelson v hl. roli filmu režiséra Miloše Formana. 12.pátek,13.sobota /20.00 hodin /Vstupné :35,- Kč/125 minut MUŽSE ŽELEZNOU MASKOU Jeden za všechny... Leonardo DiCaprio,Jeremy Irons, John Malkovich,Gérard Depardieu a Gabriel Byrne v hlavních rolích dobrodružného filmu. 14.neděle /20.00 hodin /Vstupné :30,- Kč/118 minut ČARODĚJKY ZE SALEMU Winona Ryderová a Daniel Day-Lewis ve filmovém zpracování divadelní hry Arthura Millera. 15.pondělí,16.úterý /20.00 hodin /Vstupné :37,- Kč/136 minut LEPŠÍ UŽTO NEBUDE Jack Nicholson v komedii od srdce,která vám jde po krku. 18.čtvrtek,19.pátek /20.00 hodin /Vstupné :30,- Kč/145 minut AMISTAD Pravdivý filmový příběh od režiséra Stevena Spielberga. 20.sobota /20.00 hodin /Vstupné :30,-Kč /106 minut VŘÍSKOT Neotvírejte dveře,nezvedejte telefon a hlavně za žádných okolností nevřískejte. Dnes již klasický filmový horor režiséra Wese Cravena. 21.neděle,22.pondělí /20.00 hodin /Vstupné :35,- Kč/135 minut VYVOLÁVAČ DEŠTĚ Mladý právník ve velkém skandálu o velké peníze. Film režiséra Francise Forda Coppoly asoučasného amerického spisovatele Johna Grishama. 23.úterý /20.00 hodin /Vstupné :30,- Kč/110 minut BOXER Láska je vzácná,že stojí za to o ni bojovat. 25.čtvrtek,26.pátek /20.00 hodin /Vstupné :30,- Kč/110 minut VELKÉNADĚJE Každý je veden svým osudem. Volné zpracování klasického románu Charlese Dickense. 27.sobota,28.neděle /20.00 hodin /Vstupné: 30,- Kč/115 minut SBĚRATEL POLIBKŮ Zmizely beze stopy... Morgan Freman v hlavníroli detektivního thrilleru. 29.pondělí,30.úterý /20.00 hodin /Vstupné :37,- Kč/120 minut MĚSTO ŠÍLENCŮ Jeden muž udělá chybu. Druhý z níudělá šílené představení. V hlavních rolích D.Hoffman aj. Travolta. TISKOVÁOPRAVA pøi odkrýváníkeltského kultovního pøedmìtu,na jehož pøítomnost u Kulturního domu v Bechyni nás upozornil Prof.Dr.ing. Z. W. Fixley Drsc.,jsem pøi jednom z rozhovorù s milými médii øekl,že nìkteré akce,které Kulturnídùm poøádá s OS Tatrmani,majív pøítomných vzbudit nedùvìru.mìl jsem øíci slovo pochybnost. Pochybnost vede èlovìka ke zkoumání,k pronikánído tajù vìcí,posouvá èlovìka dopøedu a nedává mu naletìt nejen druhým,ale ani sobìsamému. Nedùvìra vede èlovìka k podezíravosti a opatrnictví. Drží èlovìka zpìt od všeho nového,nedovoluje mu se vyvíjet. A protože se domnívám,že pochybují vìdci a mudrci,a nedùvìøují závistivci a zbabìlci, lituji svého pøeøeknutí a tìm, kteréjsem uvedl vomyl, se co nejpokornìji omlouvám. Josef Brùèek vedoucíkulturního domu v Bechyni Tatrman PØIPRAVUJEME NA ÈERVENEC Jihoèeský hudební festival 98 Divadlo v trávì Host festivalu sa predstavuje: Divadelný súbor JAVORINA Rodina: Stáladivadelná ochotnícka scénavnovom Mestenad Váhom Príslušníci rodiny: Divadelný súborjavorina -súbordospelých Mládežnický divadelnýsúbor Javorinka Detský divadelnýsúbor Javorinèatá Zriaïovatelia: Mestské kultúrnestredisko avoj.útvar 1890 vnovom Meste nad Váhom Píšu sa sedemdesiate rokyavnovommestenad Váhom, ktoré má bohatú divadelnú históriu, dochádzakfúzii civilných avojenských divadelných ochotníkov,abyvykroèilirukavrukepo doskách,ktoré znamenajú svet. Práca divadelníkov nabrala na systematickosti. Budovali sa základy pre aktívnu a tvorivú èinnos v slovesných odboroch róznych žánrov s prioritou èinoherného divadla. Podnetom boli nielen civilné súaže, do ktorých sa novomestskí divadelníci zapájali, ale aj armádne súaže ASUT.Tieto vytvárali priestorpre tradiènú èinnos obèanov, ktorí sa rozhodli pósobi v armáde. Nosite¾om tejto tradície sa stal DS Javorina. Svoje meno dostal do vienka na Celoarmádnom festivale ASUT vbechyni v roku1974.užvroku1970zaèínajúcirežisérštefanpsotný,vojakz povolania,spojildivadelnéúsilie civilov a vojakov ahroujohna Patricka Opalu má každý rád vstúpili novomestskí divadelní ochotníci na divadelné javisko ahneï do kategórie B, vktorejsú dodnes. Prvým vážnejším vystúpením spoloèného súboru, vtedy ešte pod menom Domu osvety a Spojovacieho uèiliša, bola inscenácia hry A.K. Vengúra Samota, s ktorou sa zúèastnili I.celoarmádneho festivalu ASUT (CAF ASUT) v roku 1972 v Bechyni. Práve na tomto festivale vznikla dodnes trvajúca družba medzi DS JavorinaaDS Lužnice vbechyni. Tieto súborysa stali základnými kolektívmi celoarmádneho stretávania sa divadelných ochotníkov. VÝZVA Vyzývám všechny alespoò trochu kulturní politické strany, aby svými volebními plakáty nepøekrývaly kulturní informace okulturních akcích Kulturního domu v Bechyni. S pozdravem Kulturnípolitikou k dùvìøe obèanù Josef Brùèek, vedoucíkulturního domu v Bechyni

7 Klubpøátel elektrickédráhytábor-bechynì,mìstotábor amìsto Bechynìletosopìtpoøádají Nostalgickéjízdy1998 elektrickoudráhoufrantiškakøižíkatábor-bechynì 20.èervna1903vyjela Elinkapoprvé Jízdavhistorickésoupravìzahrnuje atraktivní nabídkuslužeb - možnostobèerstvení vevlakovémbufetu,kdebudeteobslouženiibìhemjízdy - prohlídkakulturníchzajímavostíbechynì - každájízdenkabudepopøíjezdudo Bechynìslosovánaavýherceobdržíceny Zahajovacíjízdaje20.èervna(slavnostnízahájení-95.výroèíprovozunatétotrati) jízdy vèervenci-4.,11.,18.,25. jízdy vsrpnu-8.,22. jízdy vzáøí -5.,12. (festivaltáborskásetkání-závìreènájízda) OdjezdzTáboravždyv10.00hodin,pøíjezddoBechynìv11.04hodin OdjezdzBechynìve13.52hodin, pøíjezddotáborave14.57hodin Ceny jízdného:jednotnéjízdné(zpáteèní)70 Kè,dìti6-15let35 Kè. Podìkování policistùm. Mùjvnukzavøeldveøeubytu,klíèezùstalyvbytì.Jájsempracovala na zahrádce apùjèilajsem mu klíèe po jeho pøíchodu ze školy. Jelikož se jedná obezpeènostní zámek, nastal problém, jak se dostat do bytu ve tøetím poschodí. Obvolala jsem od sousedù údajnétøizámeèníky,alemìlajsemsmùlu.bezradnìjsemzavolala policiiaprosilaoradu.obratempøijelidvapolicistémrzenapavela Daniel Gálik. Pan Mrzena obìtavìod sousedù po parapetì pøešel aždooknanaší kuchynì,kterébylootevøené,ataksedostal aždo našehobytu.anijsem senatonechtìladívathrùzou,abynespadl. Moc dìkuji a pøeji všem policistùm zdatnost jakou prokázal uvedený policista aobèanùm jenty nejlepší zkušenosti zvýkonu službypolicistù. Obèanka mìsta Bechynì, Emília Doktorová Jak se zdravì stravovat anetloustnout. Tukvmléènýchpotravinách. Èlovìkbymìl spotøebovatzatýden1litrmléka, asi7jogurtù a150g sýru nebo tvarohu. Ale pozor,sledujte peèlivì obsah tuku,protože mnohé mléèné výrobky ho obsahují vysoké množství. U mléka a tekutých mléèných výrobkù bývá obsah tuku oznaèen na obalech. Plnotuèné mléko obsahujevìtšinou 3,5 %tuku, polotuèné 2%tuku, nízkotuènépak0,5 %tuku.vjednéporci(200ml)pak mùžemevypít od 1gpo 7,5 g. tuku. Vneodstøedìném kravském mléce dokonceaž 10 gtuku. Pokud pijeme mléko jen obèas, pak to není tak dùležité. Pokud však dìti pijí dennì 1litr amají sklon knadváze je rozdíl významný. Jogurty bývají znaèeny podobnì jako mléko, tj. v%tuku. Rozdílytuènostijsou veliké-od 0%tuku(MlékárnyKunín),èastìji 1,5 %tuku mají vesmìs lehké jogurty apøeš 3%tuku mají jogurty bez zvláštníhooznaèení.smetanovéjogurtyobsahují8-15%tuku.pøíjem tukuvjednéporcijogurtu(150ml)mùžebýtodnulyažpotémìø25g tuku.dáme-lisi2smetanovéjogurty dennì,pøíjmeme 2xvìtšídávku živoèišných tukù než je doporuèována. Také usýrù bývá oznaèeno množství tuku: Množství tuku vsušinì. Proto si vybereme sýry s nejnižším obsahem tuku. Výrobky vhodné kpravidelné konzumaci: jogurtlehký,mlékopolotuèné,biokys,tvrdý atavenýsýrdo30%tuku vsušinì,tvarohnetuèný,tvarùžky. Výrobky kobèasné konzumaci: plnotuèné mléko, tvrdý sýr 40 %, tvarohtuèný,jogurtdo5%,odlehèenášlehaèka(nízkokalorická). Nevhodnévýrobky kpravidelné konzumaci: šlehaèka, sýr % tuku,smetanovéjogurtynad11%tuku. 13 let od zaèátku dívèí kopané vbechyni Vroce1985vzniklpøidomovìmládežeSPŠkeramickézájmovýkroužekdívèí kopané. Tento pokus zaktivizovat dìvèata nakonec zaznamenal rozjezd pro bájeènoupartukmnožstvíprimaakcí,úspìchùmasamozøejmìineúspìchùm. Vycházeli jsme zpomìrù skromných, holky trénovaly venku vlétì ivzimì, pokud to jen poèasí dovolilo. Okrásné halenašich vìèných rivalù zsou -3 Tábor se nám mohlo jenzdát atìlocvièna vzš vbechyni pro nás byla také dlouhozapovìzená.atakseèasempotvrdilo,žeslabšíkusyodpadají.kteráz dívek vydržela první zimu, ta už zùstala. Zaèínali jsme pod prozatímním názvem FC DM Bechynì anetušili jsme, že to nakonecbude známáadobrá znaèka pro celou naší historii, kterou naplòovaly výhry iprohry vsrdci Mladého svìta, vítìzství na turnajích vplavsku, Heømanièkách, Sepekovì, Strunkovicích,aleipropadákyvDaèicíchidomavBechyni,støídavìoblaènov Borotínì,alehlavnìdobrévýkonyvtáborskéhalenaVánoènímkaprovi.Tady jsmedosáhlinejvìtšíhoúspìchuklubu,kdyžjsmevroce1989vkonkurenci10 družstev, ztoho 5ligových, dosáhli na druhé místo avsouboji opostup do fináleporaziliprvoligovénetolice!!!halatenkrátdivnespadla.akvánoènímu kaprovi se váže inejvìtší úspìch jednotlivce, kdyžjitkajeníèková byla roku 1987nejlepšíbrankáøkouturnaje.DalšícenyjsmevozilizkategorieMISS.Už jsmebylivpodezøení,ževždyudìlámemissspškatynejhezèípakuèímehrát fotbalajezdímesnimipoturnajích.atakjenjména,kterápadalanaturnajích pravidelnì -Radka Sládková, Pavla Jankù, Markéta Librcajtová, Renáta Loukotová,RadkaHeblákováaKamilaRouèková.Nejenkrásoualepøitahovaly naše dívky oèi soupeøových trenérù. Do Sparty Praha se dostala Zdeòka RokùskováaJolanìBudíèkovévtomzabránilypouzerodinnédùvody,vMládí Praha hrály Radka Sládková avlaïka Staòková, do Netolic odešla Romana Fajtlováachtìly ijitku Jeníèkovou. Velmi slušné.rùznorodé byly ivýsledky zápasù. Od nášupùod Netolic 0:15, 1:10a1:8, také 2:10od Svornosti Hvozdataké0:9odTáboraažkpìkným6:0sTJPodolíII,6:0sTáborem,7: 0sVoticemi,7:0takésPaèejovemadokonce13:0jsmedaliOpaøanùm.To vše bylo na velkém høišti. Znaèné rozdíly jsme zažili ivhale srivalem SOU Tábor.Odslabších3:6,2:4,1:5a4:7ažktakovýmparádám,jako9:6,7:3, 10:6,11:5,11:3. VelkousportovnìspoleèenskouudálostísestávalJAGA CUP.Vpøekladu toznamená Èarodìjnický pohár aje toutkánímezifcdma zamìstnanci školy adm -tedy PROFITEAM. Pøi zápasech nastává zvláštní atmosféra,kdysidívky mohou nasportovnímpolivyøíditúètysvyuèujícímia vychovateli. Utkání jsou bojovná avìènì putovní pohár nedostane nikdo zadarmo.jetøebapøiznat,žeprofiteamsenaddívkamineslituje.vroèníku 1993všakmuselholkámJAGACUPporemíze 1:1apenaltáchpøenechat!A právì úèast na nìkterém roèníku JAGA CUPu byla nominací na turnaj k 13.výroèízaloženíFCDMBechynì.Sradostísevsobotu25.dubnasešlastará dobrápartasloženázpatøiènì nažhavených dívekakantorù,abysehráladalší už13.jagacupapotomještìvýroèníturnaj.pøesto,žesebojovalourputnì, výsledkynebylyrozhodující.dùležitébylo,žejsmesesešliazahrálisi.poèasí bylobájeènéajenjsmevzpomínalinahrùzyvroce95a97.jagacupvyhrálii letoskantoøi,tentokrát3:1(2:0),kdyžseobrankypodìlilijardamatìjka-2a VráaŠastný-1.Zadívkysnižovalana1:2JarkaLutovská.Byltozasepríma fotbálek. Jako vždy. Holky bojovaly,mìly pár nadìjných šancí, ale nedaly. V týmukantorùserozpoutalsoubojvzahazováníšancímezievženemkotouèem amilanemvágnerematitonašiostrostøelcibylidokonalí-nedalinic.nakonec jsme se ani nedozvìdìli, kdo jejich soukromý zápas vyhrál. Nejlepšími hráèkami byly Zdenka Rokùsková aromana Fajtlová. Pak se pokraèovalo turnajem smíšených družstev na malém høišti. Byly to dobré avyrovnané zápasy,kde holky rozhodnì nehrály podøadnou roli. Všechno peèlivì zapsal JirkaVanìkaèasomíruzvládlakamarádkaMarcela.Jakturnajdopadl?Dobøe. Zahrálijsmesi,srandybyloplnoahlavnì-bylijsmezasespolu!Avýsledky? Nojasnì,ženámtonebylojedno,aletybylyopravduvedlejší.Apakjsmesešli poveselit. Tiskovákonference seuskuteènilavrestauraci Kulturnídùm aza bájeènýservisjetøebapodìkovatpanubalèíkoviapøímonaplaceobsluhující Kristýnce. Vyhlásili jsme nejlepší støelce -holky KamiluRouèkovou, Zdenku Rokùskovou a Romanu Køížkovou, nejlepší hráèky jednotlivých družstev Kamilu Rouèkovou, Vlaïku Staòkovu, Romanu Køížkovou a Zdenku Rokùskovou atakynejlepší brankáøkuturnaje JitkuHadáèkovou.Apakužse jen vzpomínalo apovídalo abylo to vùbec moc fajn. Závìrem je tøeba podìkovat sponzorùm naší akce: Butik NICOLA -p.kohoutová, Drogerie - p.hlavatý, ITALMARKET -p.vavøièka, Pekárna p.malá, SOU JIKA Bechynì - p.antalová, a Pláteníková, Zelenina - p.komínek. Dík ale patøí všem zúèastnìným, zvláštì pak holkám. Dostavily se Jolana Budíèková, Pavla Dušková, RomanaFajtlová, JitkaHadáèková, Radka Hebláková, Pavla Jankù, Jitka Jeníèková, Romana Køížková, Vìrka Kundrátová, Markéta Librcajtová, Renata Loukotová, Jarka Lutovská, Míša Masáková, Martina Perníková, Zdenka Rokùsková, Kamila Rouèková, Radka Sládková, Vlaïka Staòková a Hanka Vyhlídková. Moc se na nì tìšili aspoleènost jim pak dìlali Štefan Bernáth,JindraDoròák,PepaDušek,LáïaHonsa,HonzaIngr,JirkaJíra,Evžen Kotouè, Ota Leitgeb, Jarda Matìjka, Láïa Mìšan, Petr Niederhafner, Jirka Novotný, Libor Øehoø, Luboš Sehnal, Vráa Šastný, Milan Vágner,Honza VanèuraaJirkaVanìk.Kdyžtodobøedopadne,takzasezarok! V.Šastný

8 PRONÁJEM Kulturní dùm Bechynì nabízí k dispozici pronájem prostor bývalého reklamního ateliéru o 2 rozloze 65 m. Prostory jsou v pøízemí s èelní prosklenou stìnou. Bližší informace v KD Bechynì u vedoucího organizace pana Josefa Brùèka. Telefon : nebo Mateøská škola Na Libuši 920 dìkuje firmám Keramika Barták ahrnèíøství Švagr ašvagr za poskytnutí keramických výrobkù kvýzdobì interieru adárkù pro dìti. Dìtem pøejeme hezké prázdniny a novým školákùm úspìchy vzš. Sempra Mažice s.r.o. Mažice, Veselí nad Lužnicí, Nabízí sbìr jahod do vlastních nádob v mìsícièervnuaèervenci. Sbìrseuskuteèní: Po-Pá: hod. So: hod. Informace na telefonu 0363/ ZÁKLADNÍ KURS TANCE ASPOLEČENSKÉVÝCHOVY Od měsíce června probíhá zápis do Základního kursu tance a společenské výchovy. Přihlášky a úhrada kursovného v kanceláři KD Bechyně denně od 8.00 hodin do hodin v pátek od 8.00 hodin do hodin.kursovné:700,-kč, garde:200,-kč.! Octavia Škoda v nových rozmìrech Pøijïte, èekajína Vás pøedvádìcí vozy! Elegance, variabilní prostor, špièkový komfort a výkonné motory.toje OctaviaCombi! Pøijïte si sami vyzkoušet radost a požitek zjízdy vautì, které splní všechnyvašepøedstavy! Pøesvìdèítese,jakprostornýmùže býtelegantníautomobil. AUTOSERVIS NOVOTNÝ s. r.o. Táborská Týnnad Vltavou Tel.:0334/ Fax:0334 / Vydává Mìstský úøad Bechynì, Nám. T.G.Masaryka 2, vnákladu 2000 výtiskù. ZDARMA. 2 Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel.0361/ a nebo na Tisk RUDI reklamní studio, tiskárna Tábor -tel: 0361/259680

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl Novojicínský B rezen 2010 Mesícník mesta Nový Jicín se stal krajským Historickým mestem roku 2009 Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl g Nový Jičín zvítězil v krajském kole prestižní soutěže Historické

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10 Program Olympiády dětí a mládeže str. 3 Hřiště u základních škol využití pro veřejnost Městská policie Blansko slaví 15 let str. 4 str. 8 Cestovní doklady si můžete také vyřídit v rozšíře- ných úředních

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD ROÍK, ÍLO 0 LITOAD 00 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA městečka pod kalkou BUĎ DOBRÝ ROK TE ŘÍŠTÍ! obota. prosince 00, od.00 hod. Vánoční KOFLÍKOVÝ TRH Kulturní program - MŠ, ZŠ, Rorejs, Křoví, vernisáž vánočních

Více

Dalším lednový m víkendem pokračovaly zimní fotbalové turnaje. Fotbalisty nezastavila ani bohatá sněhová nadílka. Miloš na Hradě

Dalším lednový m víkendem pokračovaly zimní fotbalové turnaje. Fotbalisty nezastavila ani bohatá sněhová nadílka. Miloš na Hradě Máme své hasiče! V pondělí 7. ledna byl slavnostně jmenován velitel nově zřízené jednotky SDH Miškovice pan Michal Linhart Nový kontrakt s italský m letecký m vý robcem, firmou AleniaAermacchi, 3 3 5 podepsalo

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel.

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel. Valtický zpravodaj 3. května 2014 l. máj Mladí lidé dnes chápou 1. máj spíše jako svátek zamilovaných a právě letos mají velké starosti, kde se budou líbat, protože všechny třešně v našem okrese již odkvetly,

Více