BECHYŇSKÝ ÈERVEN 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ ÈERVEN 1998"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ DIVADELNÍ BECHYNÌ tradice stále košatìjší Jižpo dvacátésedmé se sjedou do malebného lázeòského mìsteèka nad Lužnicí nejlepší armádní skupiny,soubory a sólisté rozlièných oborù umìlecké èinnosti na svùj festival. V letošním roce se poprvé bude konat pod hlavièkou Dnù kultury velitelstvívojska územníobrany Tábor. V jejich rámci a termínu èervna 1998 se uskuteèní XXVII. roèník festivalu Divadelní Bechynì, II. soutìžní pøehlídka hudby a zpìvu a IV. soutìžní pøehlídka souborù mažoretek, spolupracujících s armádou. Souèástífestivalového dìníbude i vernisáž výstavy obrazù s tématikou zátiší, vystoupení profesionálních umìlcù a souborù v úvodním a závìreèném programu,promenádní koncert Hudby hradní stráže a policie ÈR a dalšídoprovodné akce. Spoluorganizátory festivalu Dnù kultury... jsou Centrum kultury Armády Èeské republiky a Mìsto Bechynì. Na jeho prùbìhu však mají nespornýpodíl i firmy,spoleènosti a jednotlivci,kteøí pøispìli penìžními i vìcnými dary. Díky jim opìt pøibude další rok festivalové historie,jížsi je tøeba,jako kulturní tradice,náležitìvážit. Když historie,tak od zaèátku -po letech putování po zemích èeských zakotvil v roce 1972 armádnífestival vbechyni ato v novìpostaveném kulturním domì. Osou festivalového dìníbyla soutìž divadelních souborù,jichž pracovaly v armádì dvì desítky. Jevištì však patøilo i souborùm malých forem, recitátorùm a v nìkterých letech i hudebním skupinám. Nezapomínalo se ani na literární tvùrce,jejichž soutìžní práce postupujído bechyòského finále dodnes. Souèástífestivalového dìní,kterédøíve trvalo celýtýden,byla mimosoutìžnívystoupení úèastníkùfestivalu a pozvaných hudebních skupin ve školách, ústavech sociální péèe i na veøejných prostranstvích. Nejvdìènìjšími diváky vždy bývaly dìti, pro které pøipravuje brnìnský armádní divadelní soubor Dráèek každý rok nové pøedstavení. Souèástí festivalu bývaly i odborné tvùrèí dílny, urèenédivadelníkùm ale i recitátorùm. V devadesátých letech byl program obohacen o netradièní divadelní projekty,které zaujaly svou bezprostøedností a tvùrèí invencí. Zazáøily v nich zejména soubory Netrdlo z Vyškova, Lužnice z Bechynìèi Javorina z Nového Mesta nad Váhom. Na nìkolik let byla souèástí festivalu i regionální jihoèeská divadelní pøehlídka a hrálo se i pìt divadelních pøedstavení dennì. V roce 1995 již tak pestrý program obohatila atraktivní soutìž souborù mažoretek, která pøiláká každým rokem do festivalové náruèe tisíce divákù. Od loòska probíhajíisoutìžefolkových zpìvákùa skupin,pro nìž prostøedí Klášterní zahradyvytváøí nejmalebnìjší kulisu. Festival rozkošatìldo podoby,z níž každýmùže okusit rozmanitých pøíležitostípro setkánísumìním èi krásou. Za uplynuládesetiletí prošla festivalem øada hercù,režisérùèi zpìvákù. V Bechyni soutìžil režisér Petr Novotný,dramaturg Jan Vedral,Jiøí Hromada,Jaroslav Sypal,Pavel Kikinèuk,jako recitátorka zazáøila moderátorka ÈT-1 Jolana Voldánová, nejlepší bechyòské inscenace pronikly i na jevištì Jiráskova divadla v Hronovì v rámci prùbìhu jednoho z nejstarších divadelních festivalùvevropì. Stalo se tak zásluhou DS Armiscéna,DS Pard èi DS Netrdlo,pokud hovoøíme jen o 90. letech. V letošním roce vystoupípohostinsky dva divadelní soubory z bechyòsképøehlídky i v Divadle Oskara Nedbala v Táboøe. Bude to DS Dráèek z Brna a festivalový host,ds Javorina z Nového Mesta nad Váhom. Vìøme,že všechny programy,které Dny kultury... nabízejí budou pøíjemným obohacením regionální kulturníscény a mimoøádnou pøíležitostí pro setkání s neprofesionální tvùrèí umìleckou seberealizací, kteráse stávástále cennìjšílidskou aktivitou. Dan Zavoral ÈERVEN ELINKA elektrická dráha Tábor -Bechynì. Jižod sklonku19.stoletíusilovalibechyòštíoželeznièníspojenímìsta stáborem seventuelnímožností do Týna nad Vltavou avodòan. V èele Družstva bechyòskédráhy stanul starostamìstamudr.hynek Daniel.Družstvozískalobrzy pøízeòvládyazemskéhosnìmuatakjižv roce 1896 rozhodl snìm království Èeského pøevzít záruku za stavbu dráhy ztábora do Bechynì. Pøibližnì ve stejné dobì podniká své pokusy selektrickýmpohonemnaželeznici èeský Edison František Køižík, kterývytrvale ahouževnatìpøesvìdèuje ovýhodách moderní elektrické dopravy. Atak po spoleèném úsilí družstva afirmy Køižík bylo udìleno povolení k vypracování projektu pro elektrický pohon. Složitá jednání Družstva bechyòské dráhy byla dne korunována udìlením koncese na stavbu dráhy s elektrickým pohonem Tábor-Bechynì. Udìlená koncese stanovila, že stavba má být hotova do konce roku 1904, ale zemský výbor posunul tento termín na Stavba byla dokonèena pøesnì v termínu aprvní zkušební jízda se uskuteènila ! Následovaly komisionelní prohlídky všech zaøízení apo jejich skonèení byl dne slavnostnì zahájen pravidelný provoz. První elektrifikovaná dráha tehdejšího Rakousko-Uherska byla na svìtì. Zahajovací jízdy se zúèastnila øada osobností veøejného života: místodržitel království èeského hrabì Coudenhove, pøedseda zemského výboruhrabìschönborn,nejvyššímaršálekkrálovstvíkníže Jiøí Lobkovic, vynálezce ing.františek Køižík adalší. Myšlenka na prodlouženítéto trati do Týna nad Vltavou avodòan již realizována nebyla. Až do roku 1928 konèila tra na levém bøehu Lužnice v dnešnímprostoru staréhonádraží.spolusotevøenímnovéhomostu pøes Lužnicivroce1928bylatra prodlouženaaždodnešního nádraží vemìstì. František Køižík 1847 narodilse vpošumavské Plánici 1878 sestrojil elektrické blokové signální zaøízení 1880 pøihlásil svùj vynález -obloukovu lampu 1891 postavil prvníelektrickoumìstskou dráhu vprazezletné do Královské obory 1898 získal patent na konstrukci elektr. soustrojí pro železnici 1903 zrealizoval elektrickou dráhu ztábora do Bechynì 1941 ve svých94. letech umírá ve Stádlci ubechynì

2 Váženíspoluobèané, vminulém mìstském zpravodaji jsem Vásseznámilstím,jaké krokybyly udìlány v rámciøešeníenergetikymìsta.vúvodusenynívrátímmalinkodohistorie,kdy jsme jakomìsto Bechynì pøebírali od tehdejšího Okresního bytového podniku bytové a tepelnéhospodáøství domajetku mìsta.pøedáníprobíhalovroce1992aèásteènìi 1993 a zde konstatuji, že pøevzetí tepelného hospodáøství bylo odsouhlaseno rozhodnutím mìstského zastupitelstva ze dne Pøi rozhodování o pøevzetítepelnéhohospodáøstvíjsmevlastnìstálipøedproblémemato: 1) Buï tepelné hospodáøství nepøevzít vùbec, pøièemž by se s nejvìtší pravdìpodobnostístaloto,žebytepelnéhospodáøstvíbylozprivatizováno,tím pádem by bylo provozováno bez možného vlivu a zásahu mìsta na ovlivòováníprovozuacenyvkorunáchza1gj. 2) Nebo pøevzít tepelné hospodáøství vtakovém stavu, vjakém je, ato vèetnì dluhù,kterénatepelnémhospodáøstvíbyly. Mìstské zastupitelstvoserozhodlopøevzíttepelné hospodáøstvído majetkumìstaa míttakmožno, abymìstorozhodovalo ojižvýšeuvedenýchskuteènostech.osobnì se domnívám, že jsme jakomìstské zastupitelstvo (já jsem pro pøevzetí tepelného hospodáøství také hlasoval) udìlali správnì, když jsme pøevzali, by se znaènými problémy adluhydelimitovanou èástokresníhobytovéhopodniku týkajícísemìsta Bechynì. Tehdy nám také bylo panem pøednostou Okresního úøadu vtáboøe slíbeno,že bude provedenodorovnánízávazkùapohledávek, kterénasebemìsta delimitacíokresního bytovéhopodnikupøevzala. Dopisemze dne jsem panapøednostužádalourychlenévyøešenívýšedluhové zátìžepro mìstobechynì, kterábylanámivyèíslenavevýši3,5milionu korunaprodalšíléta4milionykorun. Ovyrovnání závazkù apohledávek bylo jednáno ina Okresním shromáždìní a mìstu Bechynì byla vprosinci 1992 uhrazena pouze pomìrná èást vzhledem k celkovému dluhuokresního bytového podniku. Samozøejmì, že jsme jednalidál o uhrazenízbývajícíchdluhù,alesmìremkokresnímuúøadubezúspìšnì. Toliko zhrubazhistorie pøebíránítepelného hospodáøství. Vpøíštím èísle Vásbudu informovat opostupu apracích, které jsounutné kprovedení rekonstrukce kotelny, rozvodù, výmìníkovýchstanicapøechoduzparníhosystémunasystémteplovodní. Jan Charypar Životní jubilea -èerven let Kramář Zdeněk 76 let Habešová Marie Kuchařová Vlasta 77 let CíchováAloisie Kolací Božena RadováAnna Stach Ladislav 78 let Babíková Jarmila Dvořák Jiří Špačková Emílie Vondrušková Libuše 80 let Lála Josef 82 let Kopáček František 83 let Maňák Jan 84 let Pechová Marie VejsadováAntonie Habeš Jan 85 let Mašková Alžběta Staňková Marie Šonková Božena 86 let HovorkováPavla Suchanová Marie Kálalová Marie 87 let Tichá Božena 88 let PodojilováAnna 90 let Stach Bohumil Bezecná Anna Navždy nás opustili: Dřízhalová Jarmila, Martínek František, Honsa Josef, Popov Karel, KafkováAnna, Kolář Jan Vítáme nové bechyòské obèánky: ŠabatkaPetr, LašákováAdéla, Homolka Jan, HrubcováNikol, ŽemberyováAndrea, Stoulilová Vminulémèíslejsemuvádìlpøehledodmìòováníèlenùmìstskéhozstupitelstvaanyníbychom navázaliuvedenímpøehleduprávapovinnostíèlenùmìstskéhozastupitelstvapodlezákonao obcích è. 41O/92 Sb., postupnìpak práv apovinností rady auvolnìných èlenù mìstského zastupitelstva/starosty,místostarosty/.považuji zanutnétotosdìlit,protožesedomnívám,že obèanénejsoudostateènìsezákonemoobcíchseznámeni.mnohdydocházíknedorozumìním jenomproto,žekaždýzezvolenýchorgánùmásváprávaapovinnosti,které nasebenemùže pøebírat,pouzetak,jakjevymezenozákonem. JanCharypar Zákon oobcíchè.41o /1992 Sb. Oddíldruhý Obecnízastupitelstvo 29 1/ Èlen obeníhozastupitelstva nabýváprávapovinnostíèlena OZzvolením.Platnostvolby ovìøujeobecnízastupitelstvonaprvnímzasedání,jehožseèlenzastupitelstvazúèastní. 30 1/Funkèníobdobíèlenaobecníhozastupitelstvakonèídnemuplynutívolebníhoobdobí.Funkèní obdobíèlenùobedníhozastupitelstva,kteøíjsouèlenyobecnírady,konèízvolenímnovéobecní radypovolbáchdozastupitelstevvobcích. 31 1/Výkonpovinnostívypùývajícíchzfunkceèlenaobecníhozastupitelstvasepovažujezavýkon veøejnéfunkce 2/ Èlen obecního zastupitelstva nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajícíchzjehopracovníhonebojinéhoobdobnéhopomìru. 32 1/Èlenoviobecníhozastupitelstva,kterýjeprovýkontétofunkcedlouhodobìuvolnìnzesvého zamìstnání/dálejen"dlouhodobìuvolnìnýèlenzastupitelstva"/,sezachovávápracovnínebo jiný obdobný pomìr. Místo mzdy nebojiné odmìny za práci mu pøísluší odobce odmìna stanovenápodlenaøízenívlády.tatoodmìna pøísluší ièlenoviobecníhozastupitelstva,který vykonáváfunkcidlouhodobì uvolnìného èlenazastupitelstva anebylpøedtímvpracovním nebojinémobdobnémpomìru. 33 Náhradaskuteènýchvýdajù,kteréèlenoviobecníhozastupitelstvavzniknouvsouvislosti svýkonemjehofunkce,munáležípodlepøedpisùplatnýchpropracovníkyvpracovnímpomìru. 34 Èlenobecníhozastupitelstvamápøivýkonusvéfunkceprávo a/pøedkládatobecnímuzastupitelstvunávrhy b/vznášetdotazy,pøipomínkyapodnìtynaobecníraduajejíjednotlivéèleny,nadalšíorgány obceavedoucíorganizacíazaøízení,kteréobeczaložilaneboøídí,odpovìïnanìmumusíbýt dánabezodkladnì,nejpozdìjivšakdo30dnù, c/požadovatodpracovníkùobecního úøaduinformacevevìcech,kterésouvisejísvýkonem jehofunkce. 35 Èlen obecního zastupitelstvaje povinenzúèastòovat sezasedání obecního zastupitelstva, popøípadìobecníradyakomise,je-lièlenem,aplnitúkoly,kterémutytoorgányuleží. 36 1/Obecnímuzastupitelstvujevyhrazeno: a/schvalovatprogramrozvojeúzemníhoobvoduobce, b/schvalovatrozpoèetobceavyúètováníhospodaøenízauplynulýkalendáønírok, c/uzavíratdohodyozmìnìhranicobce, d/rozhodovatozaloøení,zøízenínebozánikuprávnickýchosobnebozaøízení, e/rozhodovatoúèastiobcevobchodníchspoleènostechanadacích, f/schvalovatobecnìzávaznévyhláškyvevìcechsamostatnépùsobnosti, g/ volit zøad svých èlenù starostu, zástupce starosty adalšíèleny obecní rady /radní/ a odvolávatjezfunkce, stanovitpoèetèlenùobecnírady,jakož ipoèet dlouhodobìuvolnìných èlenùzastupitelstva, h/stavnovitvýšiodmìn podle 32odst. 1starostovi ajeho zástupci vobcích, kdesenevolí obecnírada, i/stanovitvýšiodmìnpodle 32odst.3èlenùmobecníhozastupitelstva, j/stanovitvýšiosobníchavìcnýchnákladùnaèinnostobecníhoúøadu,jde-lionákladynavýkon státnísprávy,jevázánstanosviskemokresníhoúøadu, k/zøizovatobecní/mìstskou/policii, l/ rozhodovat oèlenství obce ve svazku aovystoupení ztohoto svazku, oúèasti obce v mezinárodním sdružení místních orgánù a o èlenství obce v právnických osobách s mezinárodnímprvkem, pokračování na str. 4

3 Jiskra Bechyně -oddílstolního tenisu 1. Pedagog ČB bodů 2. Studená B bodů 3. Písek bodů 4. Zubčice bodů 5. Pelhřimov bodů 6. ISŠ Větřní bodů 7. SO Tábor bodů 8. Bechyně bodů 9. SezimovoÚstí bodů 10.Slavoj ČB bodů 11.J.Hradec bodů Divize ženy Bechyně -4.místo bodů Úspěšnost vsoutěžích: Divize -muzi -12. Mikolášek, Divize -ženy -6.Cvachová TJ Jiskra-oddíltenisu Tenisté uspořádali okresní přebor mladšího žactva. Okresním přeborníkem ve dvouhře i čtyřhře se stal Tomáš Hlaváček z Bechyně. Jednotlivé výsledky:dvouhra-semifinále:hlaváček Tomáš (Jiskra Bechyně)-PokornýPetr(VSTábor)6/0,6/0 VašíčekJan(S.Ústí)-KavkaRoman(S.Ústí)6/0,6/0 Finále: Hlaváček -Vašíček 6/1, 6/2 čtyřhra: finále Hlaváček, Vašíček -Pokorný, Kousal (Tábor)6/1, 6/2 Ve čtyřhře dívek se umístila na I.místě Simona Vontorová z Bechyně. Vyhrála skotalíkovounad dvojicí Steinerová, Kabešová 6/1,6/0aPečmanovou,Zieglerovou6/3,6/2. Ve dvouhře se Simona Vontorová probojovala do semifinále po vítězstvínadkotalíkovou6/0,6/0. TJ Jiskra-oddílkošíkové Konečné tabulky basketbalu -KP staršížáci -finále 1. JB Tábor bodů 2. ŠSKPísek bodů 3. Bechyně bodů 4Humpolec bodů 5. Strakonice bodů 6. Soběslav bodů 7. Pelhřimov bodů 8. KIN ČB B bodů 9. Kaplice bodů Volejbal Tabulka přeboru okresužen po podzimní azimní části: 1. VK Bechyně 17 bodů 2. S.Chýnov 16 bodů 3. Sp.S.Ústí 14 bodů 4. VK Tábor B 13 bodů 5.TJMalšice 12 bodů 6.Sudoměřice 9 bodů Šachy Bechyňští šachisté uspořádali již podruhé přebor okresu v bleskovém šachu. Sešlo se přiněmdvanáct týmů (tři znich byly mimookresní),což je odvě družstva více, než přiloňském ročníku. Při dvoukolovém systému soutěže ovládli čelo podle očekávání šachistísokolatábor. Medailovépořadí: 1.SokolTáborA72,5bodu,2.ZajíčekBechyněA65,5bodu,3.Sokol Tábordorost61,5bodu,4.SokolTáborB, 5.SilonPlanánadLužnicí, 6. Zajíček Bechyně B, 7. Temelín 8, 8.Temelín, 8. Loko Veselí nad Lužnicí, 9.Zajíček Bechyně C, 10. Jindřichův Hradec, 11. Zajíček Bechyně D,12.Bernartice Nejúspěšnější bechyňští hráči: 1.šachovnice - Janeček, 4.šachovnice-Houdek,Jelínek. I.Divize-ZajíčekBechyně -4.místopo11utkáních,14bodů Kopaná I.A -skupinab-starší žáci -3.místo -34 body I.A -skupinab-mladší žáci.11.místo -8bodů Okresní přebormuži -6.místo -26 bodů II. třída -dorost -1.místo -37 bodů VYHLÁŠKA Mìsta Bechynì è.23/98, oveøejném poøádku aèistotì voblasti povodí øeky Lužnice Mìstské zastupitelstvo vbechyni schválilo dne 4. bøezna 1998 v souladu sustanovením 14, 16, a36 zákona è. 367/1990 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù tuto obecnì závaznou vyhlášku: V souladu s potøebou udržet v oblasti povodí øeky Lužnice dodržování základních pravidel veøejného poøádku, èistoty a hygienyavesnazepøispìt kochranìpøírody aživotníhoprostøedí, a to zejména vobdobí zvýšeného turistického avodáckého ruchu, rozhodlo mìstské zastupitelstvo stanovit následující obecnì závaznápravidlachování. Stanování, táboøení abivakování na veøejnì pøístupných místech mimo vyhražená apøíslušnými orgány schválená táboøištì není dovoleno. Rovnìž není dovoleno rozdìlávat ohnì mimo místa k tomuúèeluvyhraženávprostoráchveøejnýchtáboøiš. Noèníklid vobci se stanovuje vèasovém rozmezí 22,00 hodin až 06,00hodin. Všichni obèané inávštìvníci obcejsou povinni dodržovat èistotu a poøádeknabøezíchlužniceavjejímbezprostøednímokolí. Není dovolenovolnìodkládatodpadymimo místaktomuúèeluobcí urèená.likvidaceodpadùjemožnápouzevsouladusezákonem o odpadechaobecnìzávaznouvyhláškouobce,pøijatoupodletohoto zákona. Není dovoleno zejména ukládání odpadù na volných prostranstvíchanijehozakopávánídozemìèispalování. Porušenípovinnostístanovenýchtoutoobecnìzávaznouvyhláškou bude postihováno podle obecnì závazných pøedpisù (zákon è. 200/1990Sb.,opøestupcíchveznìnípozdìjšíchpøedpisù). VBechyni dne 4. bøezna1998 Nìkolik zpráv ze Zvláštní školy Konecškolníhorokusseboupřinášírůznésoutěžeapřeboryipro žáky speciálních škol.vdubnuproběhly naškoláchškolní kolav recitaciazpěvu.děti,které seumístily nejlépe, změřilysvésílys vrstevníky celého okresu přisoutěži ZUČ vtáboře.přehlídky se zúčastnili čtyřižácinašíškoly,znichžsejedenumístilna2.místěv recitaciadalší na místě pátem, rovněž vrecitaci. VSoběslavise konalo okresní kolo sportovních her anaši žáci zde získali tato umístění: Mladšíděvčata Staršíchlapci Staršíděvčata èl.1 èl.2 èl.3 èl.4 èl.5 èl.6 Božena Vorlová,zástupcestarosty JanCharypar, starosta mìsta 2.místovhodumíčkem 3.místoveskokudalekém 2.místoveskokudalekém 3.místovběhuna1500m našežákyně vybojovalacelkově 4.místoapostupujedokrajského koladopelhřimova. Pavla Ondřichová

4 dokončenízestr2 m/udìlovatèestnéobèanstvíobceacenyobce, n/schvalovatúzemnìplánovacídokumentacisídelníchútvarùazón. 2/Vobcích, kdesevolíobecnírada,mùžeobecnízastupitelstvopodlemístníchpodmíneksvìøit obecníradìèástsvépravomocischvalovatrozpoètováopatøení. 3/ Obecnímu zastupitelstvu nepøísluší rozhodovat voblasti pøenesené pùsobnosti obce, s vyjímkouvìciuvedenévodstavci1písm.n/. 36a 1/Obecnízastupitelstvorozhodujeotìchtomajetkoprávníchúkonechobce: a/nabytíapøevodunemovitýchvìcí, b/bezúplatnémpøevodumovitýchvìcívèetnìpenìz,svýjimkouobvyklýchdarováníkživotním jubileímaobdobnýmpøíležitostem,svýjimkoudarùvìnovanýchtuzemskýmprávnickýmosobám navìduavzdìlání, nacharitativní, sociální,zdravotníaekologickéúèelyanapodporurozvoje kultury, tìlesné výchovy asportu vcelkové èástce nejvýše 5OOO Kè roènì asvýjimkou poskytováníjednorázovýchsociálníchvýpomocíobèanùm, c/bezúplatnémpostoupenípohledávek, d/ pøijetí úvìru /pùjèky,dotace/, poskytnutí úvìru /pùjèky adotace/, pøevzetí dluhu, pøistoupeníkdluhuapøevzetízáruky,požaduje-litoalespoòjednadesetinavšechèlenùoz, e/penìžitýchanepenìžitýchvkladechdoobchodníchspoleènostíasvazku/ 2Oaodst.1/ f/majetkovéúèastinapodnikáníjinýchosobsvýjimkouvlastníchpodnikù, g/vzdáníseprávaaprominutípohledávkyvyššínež5oookè, h/zastavenínemovitýchvìcí, i/zastavenímovitýchvìcíneboprávvhodnotìvyššínež5oookè, j/dohodádhosplátkáchslhùtousplatnostidelšínež18mìsícù, k/emisíkomunálníchobligací. Jednáníobecníhozastupitelstva 38 1) Obecnízastupitelstvosescházídlepotøeby,nejménìvšakjedenkrátzatøimìsíce.Zasedání obecního zastupitelstva svolává azpravidla øídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedáníobecníhozastupitelstvanejpozdìjido14dnù,požádá-liotoalespoòjednatøetina èlenùzastupitelstvanebopøednostaokresníhoúøadu. 2) Nesvolá-listarostazasedání obecníhozastupitelstva podleodstavce 1,uèiní takzástupce starosty,popøípadìjinýèlenobecníhozastupitelstva. 3) Nesejde-li se obecní zastupitelstvo po dobu delší než šest mìsícù, mùže je na návrh pøednostyokresníhoúøadupovyjádøenívládyrozpustitèeskánárodnírada. 4) Jestliže pøizahájení jednání obecního zastupitelstva nenípøítomna nadpoloviènívìtšina všechèlenùobecníhozastupitelstva,ukonèístarostazasedáníobecníhozastupitelstvaado 14dnùsvolájehonáhradníjednání. 5) Obecnízastupitelstvojeschopnouseusnášet,je-lipøítomnanadpoloviènívìtšinavšechjeho èlenù.kplatnémuusnesení, rozhodnutínebo volbìjetøebasouhlasunadpoloviènívìtšiny všechèlenùobecníhozastupitelstva. 39) Ustavujícízasedání novìzvoleného obecníhozastupitelstva svolávádosavadníobecníradatak, abysekonalodo15dnùodvyhlášenívýsledkùvolebmístnívolebníkomisí.ustavujícímuzasedání pøedsedázpravidlanejstaršíèlenobecníhozastupitelstvadodoby,nežjezvolenstarosta.ustavující zasedáníobecníhozastupitelstvazvolístarostuadalšíèlenyobecnírady. 40) Zasedání obecního zastupitelstva jsou veøejná. Starosta informuje obèany omístì, dobì a navrženém poøadu pøipravovaného zasedání obecního zastupitelstva zpùsobem v místì obvyklým. 41) Právopøedkládatnávrhykprojednánínazasedáníobecníhozastupitelstvamajíjehoèlenovéa obecnírada. 42) Oprùbìhuzasedáníobecníhozastupitelstvasepoøizujezápis,který podepisujestarostaaurèení ovìøovatelé.zápis, kterýje nutnopoøíditdosedmi dnùposkonèeníjednání,musíbýtuloženna obecnímúøadìknahlédnutí. Onámitkách èlenaobecního zastupitelstvaprotizápisurozhodne nejbližšízasedáníobecníhozastupitelstva. 43) Obecnízastupitelstvovydájednacíøád,vnìmžstanovípodrobnostiojednání. Bytenes Bechynì oznamuje Žádáme nájemníky, aby nezasílali platby vyúètování služeb za rok Vyúètování bylo provedeno nesprávnì av souèasné dobì spol. Bytenes provádíopravnépøeúètování. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR VolièivBechyni,takjak jsme sijiž zvykli,budoumocivolitv7 volebních místnostech, které se otevøou vpátek19.6. ve 14 hodin atento den seuzavøouve 22 hodin. Druhý den voleb 20.6.jemožnépøijítdovolebníchmístnostíjižránov7hodin akuzavøenídojdeve14hodin. Volební okrsky byly stanoveny takto : Volební okrsek è.1 (volební místnost :Stará škola, Libušina 164 ) Volební okrsek è.2 (volební místnost :Nová škola, Školní 293) Volební okrsek è.3. (volební místnost:kulturní dùm, UNádraží 602 ) Volební okrsek è.4. (volební místnost:kulturní dùm, UNádraží 602 ) Volební okrsek è.5 (volební místnost:jitex, U Nádraží 706 ) Volební okrsek è.6 (volební místnost: Domov mládeže, Písecká 365 ) Volební okrsek è.7 (volební místnost:hvožïany, škola ) O všech tìchto dùležitých skuteènostech budou volièi seznámeni nejpozdìji 15dnùpøed volbami naúøední desce formouvyvìšenívyhlášky odobìamístu konání voleb,kde se také dozví, které èasti obce pøipadají k jednotlivým volebnímokrskùm. Volièi který nebude moci volit ve volebním okrsku kde je zapsán,vydámìstskýúøadnajehožádostvolièskýprùkaz.po uzavøení Stálých seznamù volièù, tj. dva dny pøede dnem voleb, po uplynutí úøedních hodin, se již Volièské prùkazy nevydávají. Nejpozdìji tøi dny pøede dnem voleb budou všem volièùm dodányhlasovacílístky,takabysevolièvklidumohlsevšemi seznámit. Pro samotný den volebje nutné pøipomenout, že voliè pøed provedení volby musí prokázat svoutotožnost a státní obèanství ÈR a proto doporuèujme všem,kteøí se chtìjízùèastnit voleb,abysipøíslušnédoklady vèasprohlédly adalydopoøádku. Další dotazy rádi zodpovíme na telefoním èísle nebopøímonamìú evidenciobyvatel.

5 Kulturní dùm Unádraží Bechyně tel: fax: BECHYŇSKÝ ÈERVEN 1998 PRO DÌTI /15.00 hodin /Velkýsál KD /Vstupné:20,-Kč VODNÍK MAŘENKA-Vlastimil Novák a StanislavOubram Lidovápohádka o třech dějstvích,kterou si pro rodiče s dětmi připravil DOS Lužnice Bechyně. Režie:Růžena Dvořáková DISKOTÉKA /20.00 hodin /Prostory KD VÝSTAVY /Výstavní síň KD/Vstupné:5,- Kč VÝSTAVA OBRAZŮ JOSEFA CHRTA -OLEJOMALBY Prodejnívýstava. Otevřeno :Po-Pá: hodin,so-ne :14-17 hodin / Výstavní síň KD /Vstupné :5,- Kč ZÁTIŠÍ Vernisáž výstavy se uskutečnív rámci zahájení Dnů kultury Velitelství vojska územní obrany -1. ročník 27. ročník festivalu Divadelní Bechyně soutěžní přehlídka hudby a zpěvu soutěžní přehlídka mažoretek ČR 98 Na vernisáži,která proběhne od hodin,vystoupí Žesťový kvintet Ústřední hudby Praha Otevřeno :Po -Pá :15-17 hodin,so-ne :14-17 hodin FESTIVALY / Prostory KD a klášterní zahrada DNY KULTURY VELITELSTVÍVOJSKA ÚZEMNÍ OBRANY 1. ročník 27.ročník festivalu DivadelníBechyně soutěžní přehlídka hudby a zpěvu soutěžní přehlídka mažoretek 98 Divadelní přehlídku pořádá Velitel vojska územní obrany Tábor, Centrum kultury AČR,Město Bechyně a KulturnídůmBechyně. PROGRAM: čtvrtek 11. června hodin-kulturní dům-výstavní síň Vernisáž výstavy obrazů Zátiší hodin-kulturní dům-velkýsál Slavnostní zahájení festivalu TŘI MUŠKETÝŘI-Daniel Hrbek,Jiří Janků Divadlo v Celetné Praha -hostujícíprofesionální soubor pátek 12. června hodin-kulturní dům-velkýsál BUBÁCI -Svatopluk Kouřil DS Dráček VA Brno hodin-kulturní dům-malýsál SLOKY ATÓNY soutěžvkategorii uměleckého přednesu akomorníhudby hodin-kulturní dům-velký+ malý sál MALÉ FORMY V HLAVNÍ ROLI soutěžní přehlídka malých divadelních forem, zábavných výstupů aprogramů hodin-kulturní dům - velký sál TULÁK PO HVĚZDÁCH -Jack London,Karel Vontroba DOS Lužnice Bechyně hodin-kulturní dům-velkýsál INKOGNITO-Ján Palárik zahraniční host festivalu DS Javorina Nové Mesto nad Váhom sobota 13. června hodin-kulturní dům -velký sál JAK SE KRADOU PRINCEZNY DS Rubikon DA Tábor hodin-kulturní dům -velký sál VODNÍK MAŘENKA-Vlastimil Novák,Stanislav Oubram DOS Lužnice II Bechyně hodin-klášterní zahrada Promenádníkoncert -Hudba hradní stráže a policie ČR hodin -Kulturnídům-velký sál NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA-Renčín -Brabec -Kvapilová DS Divoch PDA Stříbro hodin -Klášterní zahrada FOLKPARÁDA přehlídka folkových zpěváků a skupin hodin -Kulturnídům - velkýsál VÝPRODEJ - Václav Syrový, Pavel Šuchman, František Nebřeský Divadlo Skleněných bublin PDA Hodonín (muzikál ) neděle 14. června hodin -Kulturnídům - exterier SOUTĚŽMAŽORETEK ČR -4. ROČNÍK hodin -Kulturnídům-velký sál závěrečný zábavnýprogram SOUTÌŽ Zkuste uhodnout autora reprodukovaného obrázku. Svùj typ na autora èervnové soutìže odevzdejte do kanceláøe KD nejpozdìji do 15. èervna Vylosovaný výherce obdrží vìcnou cenu. Jméno výherce a správnou odpovìï se dozvíte v Kulturním kalendáøi na mìsíc èervenec. Do kvìtnové soutìže se pøihlásil 1soutìžící. Autorem obrázku byl Václav Špála. Vìcnou cenu obdrží Josef Hapatyka,Bechynì, Písecká 755. Blahopøejeme.??????????????? Jméno avěk Adresa ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

6 KINO BECHYNÌ PROGRAM NA ÈERVEN pondělí,2.úterý /20.00 hodin /Vstupné: 37,- Kč/124 nimut ANDĚL SMRTI Detektiv John Hobbes pátrá po vrahovi,kterého již jednou potkal,kterého již jednou chytil a kterého již jednou zabil. V hlavních rolíchdenzel Washington a Donald Sutherland. 4.čtvrtek,5.pátek /20.00 hodin /Vstupné :30,-Kč/100 minut SOPKA Rozběsněný živel v ulicích Los Angeles. Tommy Lee Jones v hlavníroli katastrofického filmu. 6.sobota,7.neděle /20.00 hodin /Vstupné :41,- Kč/158 minut PROLOMIT VLNY Konečně příběh o hlubokých a opravdových lidských citech. 8.pondělí,9.úterý /20.00 hodin /Vstupné: 37,- Kč/120 minut KOULE Jsou zde,aby nám ukázali,jak jsme nedokonalí. Sci-fi podle románu Michaela Crichtona v hlavních rolích Dustin Hoffman,Scharon Stoneová a Samuel L.Jackson. 11.čtvrtek /20.00 hodin /Vstupné :33,- Kč/130 minut LID VERSUS LARRY FLYNT Woody Harrelson v hl. roli filmu režiséra Miloše Formana. 12.pátek,13.sobota /20.00 hodin /Vstupné :35,- Kč/125 minut MUŽSE ŽELEZNOU MASKOU Jeden za všechny... Leonardo DiCaprio,Jeremy Irons, John Malkovich,Gérard Depardieu a Gabriel Byrne v hlavních rolích dobrodružného filmu. 14.neděle /20.00 hodin /Vstupné :30,- Kč/118 minut ČARODĚJKY ZE SALEMU Winona Ryderová a Daniel Day-Lewis ve filmovém zpracování divadelní hry Arthura Millera. 15.pondělí,16.úterý /20.00 hodin /Vstupné :37,- Kč/136 minut LEPŠÍ UŽTO NEBUDE Jack Nicholson v komedii od srdce,která vám jde po krku. 18.čtvrtek,19.pátek /20.00 hodin /Vstupné :30,- Kč/145 minut AMISTAD Pravdivý filmový příběh od režiséra Stevena Spielberga. 20.sobota /20.00 hodin /Vstupné :30,-Kč /106 minut VŘÍSKOT Neotvírejte dveře,nezvedejte telefon a hlavně za žádných okolností nevřískejte. Dnes již klasický filmový horor režiséra Wese Cravena. 21.neděle,22.pondělí /20.00 hodin /Vstupné :35,- Kč/135 minut VYVOLÁVAČ DEŠTĚ Mladý právník ve velkém skandálu o velké peníze. Film režiséra Francise Forda Coppoly asoučasného amerického spisovatele Johna Grishama. 23.úterý /20.00 hodin /Vstupné :30,- Kč/110 minut BOXER Láska je vzácná,že stojí za to o ni bojovat. 25.čtvrtek,26.pátek /20.00 hodin /Vstupné :30,- Kč/110 minut VELKÉNADĚJE Každý je veden svým osudem. Volné zpracování klasického románu Charlese Dickense. 27.sobota,28.neděle /20.00 hodin /Vstupné: 30,- Kč/115 minut SBĚRATEL POLIBKŮ Zmizely beze stopy... Morgan Freman v hlavníroli detektivního thrilleru. 29.pondělí,30.úterý /20.00 hodin /Vstupné :37,- Kč/120 minut MĚSTO ŠÍLENCŮ Jeden muž udělá chybu. Druhý z níudělá šílené představení. V hlavních rolích D.Hoffman aj. Travolta. TISKOVÁOPRAVA pøi odkrýváníkeltského kultovního pøedmìtu,na jehož pøítomnost u Kulturního domu v Bechyni nás upozornil Prof.Dr.ing. Z. W. Fixley Drsc.,jsem pøi jednom z rozhovorù s milými médii øekl,že nìkteré akce,které Kulturnídùm poøádá s OS Tatrmani,majív pøítomných vzbudit nedùvìru.mìl jsem øíci slovo pochybnost. Pochybnost vede èlovìka ke zkoumání,k pronikánído tajù vìcí,posouvá èlovìka dopøedu a nedává mu naletìt nejen druhým,ale ani sobìsamému. Nedùvìra vede èlovìka k podezíravosti a opatrnictví. Drží èlovìka zpìt od všeho nového,nedovoluje mu se vyvíjet. A protože se domnívám,že pochybují vìdci a mudrci,a nedùvìøují závistivci a zbabìlci, lituji svého pøeøeknutí a tìm, kteréjsem uvedl vomyl, se co nejpokornìji omlouvám. Josef Brùèek vedoucíkulturního domu v Bechyni Tatrman PØIPRAVUJEME NA ÈERVENEC Jihoèeský hudební festival 98 Divadlo v trávì Host festivalu sa predstavuje: Divadelný súbor JAVORINA Rodina: Stáladivadelná ochotnícka scénavnovom Mestenad Váhom Príslušníci rodiny: Divadelný súborjavorina -súbordospelých Mládežnický divadelnýsúbor Javorinka Detský divadelnýsúbor Javorinèatá Zriaïovatelia: Mestské kultúrnestredisko avoj.útvar 1890 vnovom Meste nad Váhom Píšu sa sedemdesiate rokyavnovommestenad Váhom, ktoré má bohatú divadelnú históriu, dochádzakfúzii civilných avojenských divadelných ochotníkov,abyvykroèilirukavrukepo doskách,ktoré znamenajú svet. Práca divadelníkov nabrala na systematickosti. Budovali sa základy pre aktívnu a tvorivú èinnos v slovesných odboroch róznych žánrov s prioritou èinoherného divadla. Podnetom boli nielen civilné súaže, do ktorých sa novomestskí divadelníci zapájali, ale aj armádne súaže ASUT.Tieto vytvárali priestorpre tradiènú èinnos obèanov, ktorí sa rozhodli pósobi v armáde. Nosite¾om tejto tradície sa stal DS Javorina. Svoje meno dostal do vienka na Celoarmádnom festivale ASUT vbechyni v roku1974.užvroku1970zaèínajúcirežisérštefanpsotný,vojakz povolania,spojildivadelnéúsilie civilov a vojakov ahroujohna Patricka Opalu má každý rád vstúpili novomestskí divadelní ochotníci na divadelné javisko ahneï do kategórie B, vktorejsú dodnes. Prvým vážnejším vystúpením spoloèného súboru, vtedy ešte pod menom Domu osvety a Spojovacieho uèiliša, bola inscenácia hry A.K. Vengúra Samota, s ktorou sa zúèastnili I.celoarmádneho festivalu ASUT (CAF ASUT) v roku 1972 v Bechyni. Práve na tomto festivale vznikla dodnes trvajúca družba medzi DS JavorinaaDS Lužnice vbechyni. Tieto súborysa stali základnými kolektívmi celoarmádneho stretávania sa divadelných ochotníkov. VÝZVA Vyzývám všechny alespoò trochu kulturní politické strany, aby svými volebními plakáty nepøekrývaly kulturní informace okulturních akcích Kulturního domu v Bechyni. S pozdravem Kulturnípolitikou k dùvìøe obèanù Josef Brùèek, vedoucíkulturního domu v Bechyni

7 Klubpøátel elektrickédráhytábor-bechynì,mìstotábor amìsto Bechynìletosopìtpoøádají Nostalgickéjízdy1998 elektrickoudráhoufrantiškakøižíkatábor-bechynì 20.èervna1903vyjela Elinkapoprvé Jízdavhistorickésoupravìzahrnuje atraktivní nabídkuslužeb - možnostobèerstvení vevlakovémbufetu,kdebudeteobslouženiibìhemjízdy - prohlídkakulturníchzajímavostíbechynì - každájízdenkabudepopøíjezdudo Bechynìslosovánaavýherceobdržíceny Zahajovacíjízdaje20.èervna(slavnostnízahájení-95.výroèíprovozunatétotrati) jízdy vèervenci-4.,11.,18.,25. jízdy vsrpnu-8.,22. jízdy vzáøí -5.,12. (festivaltáborskásetkání-závìreènájízda) OdjezdzTáboravždyv10.00hodin,pøíjezddoBechynìv11.04hodin OdjezdzBechynìve13.52hodin, pøíjezddotáborave14.57hodin Ceny jízdného:jednotnéjízdné(zpáteèní)70 Kè,dìti6-15let35 Kè. Podìkování policistùm. Mùjvnukzavøeldveøeubytu,klíèezùstalyvbytì.Jájsempracovala na zahrádce apùjèilajsem mu klíèe po jeho pøíchodu ze školy. Jelikož se jedná obezpeènostní zámek, nastal problém, jak se dostat do bytu ve tøetím poschodí. Obvolala jsem od sousedù údajnétøizámeèníky,alemìlajsemsmùlu.bezradnìjsemzavolala policiiaprosilaoradu.obratempøijelidvapolicistémrzenapavela Daniel Gálik. Pan Mrzena obìtavìod sousedù po parapetì pøešel aždooknanaší kuchynì,kterébylootevøené,ataksedostal aždo našehobytu.anijsem senatonechtìladívathrùzou,abynespadl. Moc dìkuji a pøeji všem policistùm zdatnost jakou prokázal uvedený policista aobèanùm jenty nejlepší zkušenosti zvýkonu službypolicistù. Obèanka mìsta Bechynì, Emília Doktorová Jak se zdravì stravovat anetloustnout. Tukvmléènýchpotravinách. Èlovìkbymìl spotøebovatzatýden1litrmléka, asi7jogurtù a150g sýru nebo tvarohu. Ale pozor,sledujte peèlivì obsah tuku,protože mnohé mléèné výrobky ho obsahují vysoké množství. U mléka a tekutých mléèných výrobkù bývá obsah tuku oznaèen na obalech. Plnotuèné mléko obsahujevìtšinou 3,5 %tuku, polotuèné 2%tuku, nízkotuènépak0,5 %tuku.vjednéporci(200ml)pak mùžemevypít od 1gpo 7,5 g. tuku. Vneodstøedìném kravském mléce dokonceaž 10 gtuku. Pokud pijeme mléko jen obèas, pak to není tak dùležité. Pokud však dìti pijí dennì 1litr amají sklon knadváze je rozdíl významný. Jogurty bývají znaèeny podobnì jako mléko, tj. v%tuku. Rozdílytuènostijsou veliké-od 0%tuku(MlékárnyKunín),èastìji 1,5 %tuku mají vesmìs lehké jogurty apøeš 3%tuku mají jogurty bez zvláštníhooznaèení.smetanovéjogurtyobsahují8-15%tuku.pøíjem tukuvjednéporcijogurtu(150ml)mùžebýtodnulyažpotémìø25g tuku.dáme-lisi2smetanovéjogurty dennì,pøíjmeme 2xvìtšídávku živoèišných tukù než je doporuèována. Také usýrù bývá oznaèeno množství tuku: Množství tuku vsušinì. Proto si vybereme sýry s nejnižším obsahem tuku. Výrobky vhodné kpravidelné konzumaci: jogurtlehký,mlékopolotuèné,biokys,tvrdý atavenýsýrdo30%tuku vsušinì,tvarohnetuèný,tvarùžky. Výrobky kobèasné konzumaci: plnotuèné mléko, tvrdý sýr 40 %, tvarohtuèný,jogurtdo5%,odlehèenášlehaèka(nízkokalorická). Nevhodnévýrobky kpravidelné konzumaci: šlehaèka, sýr % tuku,smetanovéjogurtynad11%tuku. 13 let od zaèátku dívèí kopané vbechyni Vroce1985vzniklpøidomovìmládežeSPŠkeramickézájmovýkroužekdívèí kopané. Tento pokus zaktivizovat dìvèata nakonec zaznamenal rozjezd pro bájeènoupartukmnožstvíprimaakcí,úspìchùmasamozøejmìineúspìchùm. Vycházeli jsme zpomìrù skromných, holky trénovaly venku vlétì ivzimì, pokud to jen poèasí dovolilo. Okrásné halenašich vìèných rivalù zsou -3 Tábor se nám mohlo jenzdát atìlocvièna vzš vbechyni pro nás byla také dlouhozapovìzená.atakseèasempotvrdilo,žeslabšíkusyodpadají.kteráz dívek vydržela první zimu, ta už zùstala. Zaèínali jsme pod prozatímním názvem FC DM Bechynì anetušili jsme, že to nakonecbude známáadobrá znaèka pro celou naší historii, kterou naplòovaly výhry iprohry vsrdci Mladého svìta, vítìzství na turnajích vplavsku, Heømanièkách, Sepekovì, Strunkovicích,aleipropadákyvDaèicíchidomavBechyni,støídavìoblaènov Borotínì,alehlavnìdobrévýkonyvtáborskéhalenaVánoènímkaprovi.Tady jsmedosáhlinejvìtšíhoúspìchuklubu,kdyžjsmevroce1989vkonkurenci10 družstev, ztoho 5ligových, dosáhli na druhé místo avsouboji opostup do fináleporaziliprvoligovénetolice!!!halatenkrátdivnespadla.akvánoènímu kaprovi se váže inejvìtší úspìch jednotlivce, kdyžjitkajeníèková byla roku 1987nejlepšíbrankáøkouturnaje.DalšícenyjsmevozilizkategorieMISS.Už jsmebylivpodezøení,ževždyudìlámemissspškatynejhezèípakuèímehrát fotbalajezdímesnimipoturnajích.atakjenjména,kterápadalanaturnajích pravidelnì -Radka Sládková, Pavla Jankù, Markéta Librcajtová, Renáta Loukotová,RadkaHeblákováaKamilaRouèková.Nejenkrásoualepøitahovaly naše dívky oèi soupeøových trenérù. Do Sparty Praha se dostala Zdeòka RokùskováaJolanìBudíèkovévtomzabránilypouzerodinnédùvody,vMládí Praha hrály Radka Sládková avlaïka Staòková, do Netolic odešla Romana Fajtlováachtìly ijitku Jeníèkovou. Velmi slušné.rùznorodé byly ivýsledky zápasù. Od nášupùod Netolic 0:15, 1:10a1:8, také 2:10od Svornosti Hvozdataké0:9odTáboraažkpìkným6:0sTJPodolíII,6:0sTáborem,7: 0sVoticemi,7:0takésPaèejovemadokonce13:0jsmedaliOpaøanùm.To vše bylo na velkém høišti. Znaèné rozdíly jsme zažili ivhale srivalem SOU Tábor.Odslabších3:6,2:4,1:5a4:7ažktakovýmparádám,jako9:6,7:3, 10:6,11:5,11:3. VelkousportovnìspoleèenskouudálostísestávalJAGA CUP.Vpøekladu toznamená Èarodìjnický pohár aje toutkánímezifcdma zamìstnanci školy adm -tedy PROFITEAM. Pøi zápasech nastává zvláštní atmosféra,kdysidívky mohou nasportovnímpolivyøíditúètysvyuèujícímia vychovateli. Utkání jsou bojovná avìènì putovní pohár nedostane nikdo zadarmo.jetøebapøiznat,žeprofiteamsenaddívkamineslituje.vroèníku 1993všakmuselholkámJAGACUPporemíze 1:1apenaltáchpøenechat!A právì úèast na nìkterém roèníku JAGA CUPu byla nominací na turnaj k 13.výroèízaloženíFCDMBechynì.Sradostísevsobotu25.dubnasešlastará dobrápartasloženázpatøiènì nažhavených dívekakantorù,abysehráladalší už13.jagacupapotomještìvýroèníturnaj.pøesto,žesebojovalourputnì, výsledkynebylyrozhodující.dùležitébylo,žejsmesesešliazahrálisi.poèasí bylobájeènéajenjsmevzpomínalinahrùzyvroce95a97.jagacupvyhrálii letoskantoøi,tentokrát3:1(2:0),kdyžseobrankypodìlilijardamatìjka-2a VráaŠastný-1.Zadívkysnižovalana1:2JarkaLutovská.Byltozasepríma fotbálek. Jako vždy. Holky bojovaly,mìly pár nadìjných šancí, ale nedaly. V týmukantorùserozpoutalsoubojvzahazováníšancímezievženemkotouèem amilanemvágnerematitonašiostrostøelcibylidokonalí-nedalinic.nakonec jsme se ani nedozvìdìli, kdo jejich soukromý zápas vyhrál. Nejlepšími hráèkami byly Zdenka Rokùsková aromana Fajtlová. Pak se pokraèovalo turnajem smíšených družstev na malém høišti. Byly to dobré avyrovnané zápasy,kde holky rozhodnì nehrály podøadnou roli. Všechno peèlivì zapsal JirkaVanìkaèasomíruzvládlakamarádkaMarcela.Jakturnajdopadl?Dobøe. Zahrálijsmesi,srandybyloplnoahlavnì-bylijsmezasespolu!Avýsledky? Nojasnì,ženámtonebylojedno,aletybylyopravduvedlejší.Apakjsmesešli poveselit. Tiskovákonference seuskuteènilavrestauraci Kulturnídùm aza bájeènýservisjetøebapodìkovatpanubalèíkoviapøímonaplaceobsluhující Kristýnce. Vyhlásili jsme nejlepší støelce -holky KamiluRouèkovou, Zdenku Rokùskovou a Romanu Køížkovou, nejlepší hráèky jednotlivých družstev Kamilu Rouèkovou, Vlaïku Staòkovu, Romanu Køížkovou a Zdenku Rokùskovou atakynejlepší brankáøkuturnaje JitkuHadáèkovou.Apakužse jen vzpomínalo apovídalo abylo to vùbec moc fajn. Závìrem je tøeba podìkovat sponzorùm naší akce: Butik NICOLA -p.kohoutová, Drogerie - p.hlavatý, ITALMARKET -p.vavøièka, Pekárna p.malá, SOU JIKA Bechynì - p.antalová, a Pláteníková, Zelenina - p.komínek. Dík ale patøí všem zúèastnìným, zvláštì pak holkám. Dostavily se Jolana Budíèková, Pavla Dušková, RomanaFajtlová, JitkaHadáèková, Radka Hebláková, Pavla Jankù, Jitka Jeníèková, Romana Køížková, Vìrka Kundrátová, Markéta Librcajtová, Renata Loukotová, Jarka Lutovská, Míša Masáková, Martina Perníková, Zdenka Rokùsková, Kamila Rouèková, Radka Sládková, Vlaïka Staòková a Hanka Vyhlídková. Moc se na nì tìšili aspoleènost jim pak dìlali Štefan Bernáth,JindraDoròák,PepaDušek,LáïaHonsa,HonzaIngr,JirkaJíra,Evžen Kotouè, Ota Leitgeb, Jarda Matìjka, Láïa Mìšan, Petr Niederhafner, Jirka Novotný, Libor Øehoø, Luboš Sehnal, Vráa Šastný, Milan Vágner,Honza VanèuraaJirkaVanìk.Kdyžtodobøedopadne,takzasezarok! V.Šastný

8 PRONÁJEM Kulturní dùm Bechynì nabízí k dispozici pronájem prostor bývalého reklamního ateliéru o 2 rozloze 65 m. Prostory jsou v pøízemí s èelní prosklenou stìnou. Bližší informace v KD Bechynì u vedoucího organizace pana Josefa Brùèka. Telefon : nebo Mateøská škola Na Libuši 920 dìkuje firmám Keramika Barták ahrnèíøství Švagr ašvagr za poskytnutí keramických výrobkù kvýzdobì interieru adárkù pro dìti. Dìtem pøejeme hezké prázdniny a novým školákùm úspìchy vzš. Sempra Mažice s.r.o. Mažice, Veselí nad Lužnicí, Nabízí sbìr jahod do vlastních nádob v mìsícièervnuaèervenci. Sbìrseuskuteèní: Po-Pá: hod. So: hod. Informace na telefonu 0363/ ZÁKLADNÍ KURS TANCE ASPOLEČENSKÉVÝCHOVY Od měsíce června probíhá zápis do Základního kursu tance a společenské výchovy. Přihlášky a úhrada kursovného v kanceláři KD Bechyně denně od 8.00 hodin do hodin v pátek od 8.00 hodin do hodin.kursovné:700,-kč, garde:200,-kč.! Octavia Škoda v nových rozmìrech Pøijïte, èekajína Vás pøedvádìcí vozy! Elegance, variabilní prostor, špièkový komfort a výkonné motory.toje OctaviaCombi! Pøijïte si sami vyzkoušet radost a požitek zjízdy vautì, které splní všechnyvašepøedstavy! Pøesvìdèítese,jakprostornýmùže býtelegantníautomobil. AUTOSERVIS NOVOTNÝ s. r.o. Táborská Týnnad Vltavou Tel.:0334/ Fax:0334 / Vydává Mìstský úøad Bechynì, Nám. T.G.Masaryka 2, vnákladu 2000 výtiskù. ZDARMA. 2 Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel.0361/ a nebo na Tisk RUDI reklamní studio, tiskárna Tábor -tel: 0361/259680

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVEN 1999

BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVEN 1999 BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY Dne 17. kvìtna 1999 vyšla vtáborských listech pøíloha Novinky bechyòské radnice. Vìøíme, že se ètenáøùm pøíloha líbila, že to byla pøíjemná zmìna aže se opìtco nejdøívekpodobnéprezentacimìstavtáborskémregionu

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Krátká historie ŠO Kunovice

Krátká historie ŠO Kunovice Krátká historie ŠO Kunovice Kunovice a šachy V Kunovicích se šachy zajisté hrály odnepaměti, oficiální vznik šachového klubu je však dán datem 27 února 1944, kdy na zasedání župního výboru Uherskohradišťské

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V

èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V 1 Dne 23.4.2004 se konalo 9. veøejné zasedání zastupitelstva obce NEJDÙLEITÌJŠÍ INFORMACE: Zastupitelstvo obce schválilo 1. Zprávu

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Kalendář akcí v kraji za rok za rok 2012

Kalendář akcí v kraji za rok za rok 2012 Kalendář akcí v kraji za rok za rok 20 Termín Název akce (den, měsíc) 2.1. 14.1. 31.1. Soutěže pro děti v Cine Star 14.2. 18.2. Vernisáž výtvarných prací s dopravní tématikou dětí z MŠ Porada provozovatelů

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Dlouhodobé soutěže v ORLU

Dlouhodobé soutěže v ORLU Dlouhodobé soutěže v ORLU PING PONG - MALÁ KOPANÁ - NOHEJBAL Tělovýchovná rada Orla chystá od podzimu 2009 rozšíření nabídky dlouhodobých soutěží v Orlu. Zasíláme vám nyní několik základních informací

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

PORADENSTVÍ FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRIVATIZACE A REGENERACE BYTOVÉHO FONDU SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU

PORADENSTVÍ FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRIVATIZACE A REGENERACE BYTOVÉHO FONDU SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU zima 2009 PORADENSTVÍ FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRIVATIZACE A REGENERACE BYTOVÉHO FONDU SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU Krize? Ano, ale my se na ni tìšíme. Ne, to není fráze nebo pøeklep, to je návrat k realitì

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov JIHOČESKÉ DIVADLO ZÁŘÍ 2015 03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov 04 pá Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ==========================================

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== Výkonný výbor kuželek REGION BRUNTÁL, 792 01 BRUNTÁL R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== 1/

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok 2014-2015 SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel:

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Naše hody. POZVÁNKA NA HODY Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční MLADÉ HODY, na něž zve všechny naše občany

Naše hody. POZVÁNKA NA HODY Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční MLADÉ HODY, na něž zve všechny naše občany ČÍSLO 2 ROČNÍK X. ČERVEN 2001 ZDARMA Naše hody Èerven mìní slunovratem jaro v léto. Je mìsícem tøešní, jahod, rùží, kvetoucích luk i senoseèe. V naší obci se koncem èervna konají Mladé hody s dlouholetou

Více