VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,"

Transkript

1 VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví z 20. bøezna 1883, revidované v Bruselu 14. prosince 1900, ve Washingtonu 2. èervna 1911, v Haagu 6. ledna 1925, v Londýnì 2. èervna 1934, v Lisabonu 31. øíjna 1958 a ve Stockholmu 14. èervna 1967, se dohodly na následujícím: Èlánek 1 Vytvoøení Zvláštní unie; pøijetí mezinárodního tøídìní Zemì, na které se tato Dohoda vztahuje, tvoøí Zvláštní unii a pøijímají spoleèné tøídìné obrazových prvkù ochranných známek (dále uvádìné jako" Tøídìní obrazových prvkù"). Èlánek 2 Definice a uložení tøídìní obrazových prvkù (1) Tøídìní obrazových prvkù zahrnuje seznam tøíd, oddílù a sekcí, do kterých jsou zatøídìny obrazové prvky, jakož i vysvìtlivky podle povahy pøípadu. (2) Tøídìní obrazových prvkù je zahrnuto do jednoho autentického vyhotovení v anglickém a francouzském jazyce, podepsaném generálním øeditelem Svìtové organizace duševního vlastnictví (dále jen" generální øeditel" a " organizace") a uloženo u nìho po dobu, po níž je Dohoda otevøena k podpisu. (3) Doplòky a dodatky týkající se èlánku 5(3)(i) jsou rovnìž obsaženy v autentickém vyhotovení v anglickém a francouzském jazyce, podepsaném generálním øeditelem a uloženém i nìho. Èlánek 3 Jazyky tøídìní obrazových prvkù (1) Tøídìní obrazových prvkù je poøízeno v anglickém a francouzském jazyce, pøièemž oba texty mají stejnou platnost. (2) Mezinárodní úøad organizace (dále jen "Mezinárodní úøad") po poradì se zainteresovanými vládami poøídí úøední texty tøídìní obrazových prvkù v jazycích, které mùže urèit Shromáždìní uvedené v èlánku 7 v souladu s odstavcem (2)(a)(vi) tohoto èlánku. Èlánek 4 Používání tøídìní obrazových prvkù (1) S výhradou závazkù uložených touto Dohodou je dosah tøídìní obrazových prvkù takový, jaký mu pøiznává každý stát Zvláštní unie. Zejména pak tøídìní obrazových prvkù nezavazuje zemì Zvláštní unie co do rozsahu ochrany pøiznané známce. (2) Pøíslušné úøady zemí Zvláštní unie mají právo používat tøídìní obrazových prvkù buï jako hlavního nebo jako pomocného systému. (3) Pøíslušné úøady zemí Zvláštní unie uvádìjí v úøedních listinách a publikacích o zápisech a obnovách známek èísla tøíd, oddílù a sekcí, do kterých byly obrazové prvky tìchto známek zaøazeny. (4) Tyto èíslice budou pøedcházet slova "Tøídìní obrazových prvkù" nebo zkratka, kterou urèí Výbor expertù uvedený v èlánku 5. (5) Každá zemì mùže pøi podpisu nebo pøi uložení listiny o ratifikaci nebo pøístupu prohlásit, že nebude uvádìt èísla všech sekcí nebo nìkterých sekcí v úøedních listinách a publikacích o zápisech a obnovách ochranných známek. (6) Pokud nìkterá zemì Zvláštní unie povìøí zápisem známek mezivládní orgán uèiní všechna možná opatøení k tomu, aby tento orgán užíval tøídìní obrazových prvkù v souladu s tímto èlánkem. Èlánek 5 Výbor expertù (1) Zøizuje se Výbor expertù, ve kterém je zastoupena každá zemì Zvláštní unie. (2) (a) Generální øeditel mùže, a na žádost Výboru je povinen, pozvat zemì, které nejsou èleny Zvláštní unie, jsou ale èleny organizace nebo smluvními stranami Paøížské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví, aby se úèastnily porad Výboru expertù jaké pozorovatelé. (b) Generální øeditel zve mezinárodní organizace, které se zamìøují na obor ochranných známek a jejichž alespoò jediný èlen je úèastníkem Dohody, aby se na zasedáních Výboru daly zastupovat jako pozorovatelé. (c) Generální øeditel mùže, a na žádost Výboru expertù je povinen, pozvat zástupce jiných mezivládních organizací a mezinárodních nevládních organizací, aby se zúèastnili rozprav, které je zajímají. (3) Výbor expertù: (i) rozhoduje o zmìnách a doplòcích ke tøídìní obrazových prvkù; (ii) obrací se na zemì Zvláštní unie s doporuèeními, jejichž smyslem je usnadnìní užívání tøídìní obrazových prvkù a zaøízení jejich jednotného uplatòování; (iii) èiní všechna jiná opatøení, která mohou, aniž by to mìlo finanèní dùsledky pro rozpoèet Zvláštní unie nebo pro organizaci, usnadnit 248

2 užívání tøídìní obrazových prvkù v rozvojových zemích. (iv) je oprávnìn zøizovat podvýbory a pracovní skupiny. (4) Výbor expertù schvaluje svùj jednací øád. Tento øád poskytne možnost mezivládním organizacím zmínìným v odstavci (2)(b), které mohou podstatnì pøispìt k rozvoji tøídìní obrazových prvkù, zúèastnit se zasedání podvýborù a pracovních skupin Výboru expertù. (5) Návrhy na zmìny a doplòky tøídìní obrazových prvkù mohou být pøedkládány pøíslušným úøadem kterékoli zemì Zvláštní unie, Mezinárodním úøadem, kteroukoliv mezivládní organizací, zastoupenou ve Výboru expertù ve smyslu odstavce (2)(b) a každou zemí nebo organizací, která byla výslovnì vyzvána Výborem expertù, aby takové návrhy pøedložila. Návrhy se sdìlují Mezinárodnímu úøadu, který je pøedloží èlenùm Výboru expertù a pozorovatelùm nejpozdìji dva mìsíce pøed zasedáním Výboru expertù, na kterém budou posuzovány. (6) (a) Každá èlenská zemì Výboru expertù má jeden hlas. (b) Pro rozhodování Výboru expertù se požaduje prostá vìtšina zastoupených a hlasujících zemí. (c) Pøi každém rozhodování, které jedna pìtina pøítomných a hlasujících zemí považuje za zmìnu skladby tøídìní obrazových prvkù nebo navrhujících vìtší poèet pøetøídìní se vyžaduje tøí ètvrtinová vìtšina pøítomných a hlasujících zemí. (d) Zdržení se hlasování se nepoèítá jako hlas. Èlánek 6 Oznámení, vstup v platnost a zveøejòování zmìn a doplòkù (1) Každé rozhodnutí Výboru expertù, týkající se pøijetí návrhù zmìn nebo doplòkù tøídìní obrazových prvkù nebo doporuèení Výboru expertù, oznámí Mezinárodní úøad pøíslušným úøadùm zemí Zvláštní unie. Návrhy zmìn a doplòky nabudou platnosti šest mìsícù po odeslání oznámení o nich. (2) Mezinárodní úøad zaèlení do tøídìní obrazových prvkù zmìny a doplòky, které nabyly platnosti. Sdìlení o zmìnách a doplòcích se uveøejní v periodikách urèených Shromáždìním, uvedených v èlánku 7. Èlánek 7 Shromáždìní Zvláštní unie (1) (a) Zvláštní unie vytvoøí Shromáždìní, skládající se ze zemí Zvláštní unie: (b) Vláda každé zemì je zastoupena jedním delegátem, který mùže mít své zástupce, poradce a znalce. (c) Každá mezivládní organizace uvedená v èlánku 5(2)(b) mùže být zastoupena pozorovatelem na jednáních Shromáždìní a pokud to Shromáždìní schválí i ve výborech a pracovních skupinách jím øízených. (d) Výdaje každé delegace hradí vláda, která ji ustanovila. (2) (a) S výhradou ustanovení èlánku 5 Shromáždìní: (i) projednává všechny otázky týkající se chodu a vývoje Zvláštní unie a uplatòování této Dohody, (ii) dává Mezinárodnímu úøadu pokyny pro pøípravu revizních konferencí, (iii) pøezkoumává a schvaluje zprávy a èinnost generálního øeditele týkající se Zvláštní unie a dává mu všechny potøebné pokyny v otázce kompetence Zvláštní unie, (iv) stanoví program a pøijímá dvouletý rozpoèet Zvláštní unie a schvaluje její závìreèné úèty. (v) schvaluje finanèní øád Zvláštní unie, (vi) rozhoduje o poøízení oficiálních textù tøídìní obrazových prvkù v jiných jazycích než je angliètina a francouzština (vii) zøizuje takové výbory a pracovní skupiny, které považuje za úèelné pro dosažení cílù Zvláštní unie (viii) rozhoduje, s výhradou odstavce(1)(c), které zemì jež nejsou èleny Zvláštní unie a které mezivládní a mezinárodní nevládní organizace budou pøipuštìny jako pozorovatelé na jeho zasedáních a jednáních jím øízených výborù a pracovních skupin, (ix) èiní další vhodná opatøení na dosažení cílù Zvláštní unie, (x) plní jiné úkoly, které vyplývají z této Dohody. (b) V otázkách. které zajímají rovnìž jiné unie, spravované organizací, rozhoduje Shromáždìní s pøihlédnutím k doporuèením Koordinaèního výboru organizace. (3) (a) Každá èlenská zemì Shromáždìní má jeden hlas. (b) Polovina èlenských zemí Shromáždìní tvoøí kvorum. (c) Nedosahuje-li poèet zastoupených zemí poloviny, mùže Shromáždìní rozhodovat, s výjimkou otázek procedurálních, všechna tato rozhodnutí se stanou vykonatelnými teprve po splnìní dále uvedených podmínek. Mezinárodní úøad oznámí toto rozhodnutí tìm èlenským zemím Shromáždìní, které nebyly zastoupeny a vyzve je, aby ve lhùtì tøí mìsícù od data oznámení odevzdaly písemnì svùj hlas nebo se hlasování zdržely. Jestliže po uplynutí této lhùty je poèet zemí, které odevzdaly svùj hlas, nebo se zdržely hlasování, roven poètu chybìjícímu k dosažení kvora, stanou se tato rozhodnutí vykonatelnými za pøedpokladu, že bylo souèasnì docíleno potøebné vìtšiny. (d) S výhradou ustanovení èlánku 11(2) se u rozhodnutí Shromáždìní požaduje dvou tøetinová vìtšina. (e) Zdržení se hlasování se nepoèítá jako hlas. (f) Delegát mùže zastupovat pouze jednu zemi a mùže hlasovat pouze jejím jménem. (4) (a) Shromáždìní se schází jednou za dva roky na øádném zasedání, svolaném generálním øeditelem, a to s výhradou mimoøádných pøípadù, ve stejné dobì a na stejném místì jako Valné shromáždìní organizace. (b) Shromáždìní se schází na mimoøádném zasedání na žádost jedné ètvrtiny èlenských zemí Shromáždìní. 249

3 (c) Poøad jednání pro každé zasedání pøipraví generální øeditel. (5) Shromáždìní schvaluje svùj jednací øád. Èlánek 8 Mezinárodní úøad (1) (a) Administrativní úkoly Zvláštní unie zajiš uje Mezinárodní úøad. (b) Mezinárodní úøad zejména pøipravuje zasedání a plní úkoly sekretariátu Shromáždìní, Výboru expertù a ostatních výborù nebo pracovních skupin, které mùže zøídit Shromáždìní nebo Výbor expertù. (c) Generální øeditel je vedoucím výkonným úøedníkem Zvláštní unie a zastupuje ji. (2) Generální øeditel a každý jím urèený pracovník se úèastní zasedání Shromáždìní, Výboru expertù nebo jiných výborù a pracovních skupin, ustanovených Shromáždìní nebo Výborem expertù. Generální øeditel nebo jím urèený pracovník je z moci úøední tajemníkem tìchto orgánù. (3) (a) Mezinárodní úøad pøipravuje podle pokynù Shromáždìní revizní konference. (b) Mezinárodní úøad se mùže radit s mezivládními i mezinárodními nevládními organizacemi o pøípravì revizních konferencí. (c) Generální øeditel i osoby jím urèené se, bez hlasovacího práva, úèastní diskuse na revizních konferencích. (4) Mezinárodní úøad plní další úkoly, jimiž je povìøen. Èlánek 9 Financování (1) (a) Zvláštní unie má svùj rozpoèet. (b) Rozpoèet Zvláštní unie zahrnuje její pøíjmy i vydání, její pøíspìvek do spoleèných výdajù unií spravovaných organizací a popø. èástku danou k dispozici rozpoètu Konference organizace. (c) Výdaje, které se nevztahují výluènì ke Zvláštní unii, ale také k jedné nebo více dalších unií, spravovaných organizací, se považují za spoleèné výdaje unií. Podíl zvláštní unie na tìchto spoleèných výdajích je úmìrný zájmu, který na nich zvláštní unie má. (2) Rozpoèet Zvláštní unie je financován z tìchto zdrojù: (i) z pøíspìvkù èlenských státù zemí Zvláštní unie, (ii) z poplatkù a dávek za služby poskytované Mezinárodním úøadem a majícím vztah ke Zvláštní unii, (iii) z výtìžkù prodeje nebo z poplatkù za užívání publikací Mezinárodního úøadu, týkajících se Zvláštní unie, (iv) z darù, odkazù a subvencí, (v) z nájemného, úrokù a dalších rùzných pøíjmù. (4) (a) K urèení èástky pøíspìvkù uvedených v odstavci (3)(i) patøí každá èlenská zemì Zvláštní unie do stejné tøídy, do které je zaøazena v rámci Paøížské unie prùmyslového vlastnictví a platí své roèní pøíspìvky podle stejného poètu jednotek, jaký je stanoven pro tuto tøídu ve zmínìné unii. (b) Roèní pøíspìvek pro každou zemi Zvláštní unie je èástka, jejíž pomìr k celkové èástce roèních pøíspìvkù všech zemí pro rozpoèet zvláštní unie je stejný jako pomìr mezi poètem jednotek tøídy, do níž je zaøazena a celkovým poètem jednotek všech státù. (c) Pøíspìvky jsou splatné 1. ledna každého roku. (d) Zemì, která je v prodlení s placením svých pøíspìvkù, nemá právo hlasovat v žádném orgánù Zvláštní unie, pokud se nedoplatek rovná nebo pøevyšuje pøíspìvky za úplné dva pøedcházející roky. Kterýkoliv orgán Zvláštní unie mùže však dovolit této zemi, aby v tomto orgánu i nadále vykonávala své hlasovací právo, uzná-li tento orgán, že k prodlení došlo pro mimoøádné a nevyhnutelné okolnosti. (e) Pokud rozpoèet nebude schválen pøed zaèátkem nového finanèního období, bude ve stejné výši jako v minulém roce, jak stanoví finanèní øád. (5) Výše poplatkù a dávek za služby poskytované Mezinárodním úøadem z titulu Zvláštní unie stanoví generální øeditel, který o tom podá zprávu Shromáždìní. (6) (a) Zvláštní unie má fond obìžného kapitálu, který se vytvoøí jednorázovou platbou, poskytovanou každou zemí Zvláštní unie. Stane-li se fond nedostateèným, rozhodne Shromáždìní o jeho zvýšení. (b) Výše poèáteèní platby každé zemì do uvedeného fondu nebo podílu na jeho zvýšení je úmìrná roènímu pøíspìvku té které zemì a roku, bìhem nìhož fond vytvoøil nebo bylo rozhodnuto o jeho zvýšení. (c) Pomìrnou èást a zpùsob platby urèí Shromáždìní na návrh generálního øeditele, poté co vyslechlo názor Koordinaèního výboru organizace. (7) (a) Dohoda o sídle organizace, uzavøená se zemí, na jejímž území má své sídlo, stanoví, že tato zemì jí poskytne zálohu v pøípadech, kdy je obìžný fond nedostateèný. Výše tìchto záloh a podmínky, za nichž jsou poskytovány, jsou v každém jednotlivém pøípadì pøedmìtem samostatných dohod mezi touto zemí a organizací. (b) Zemì, uvedená pod písmenem (a) i organizace mají právo vypovìdìt závazek poskytnout zálohy, a to formou písemného oznámení. Výpovìï se stane úèinnou tøí roky po uplynutí roku, v nìmž byla oznámena. (8) Revize úètù je zajiš ována zpùsobem stanoveným finanèním øádem jednou nebo nìkolika zemìmi Zvláštní unie nebo externími auditory, které s jejich souhlasem stanoví Shromáždìní. Èlánek 10 Revize Dohody (1) Tato Dohoda mùže být revidována èas od èasu na zvláštní konferenci zemí zvláštní unie. (2) O svolání každé revizní konference rozhodne Shromáždìní. (3) Èlánky 7, 8, 9 a 11 mohou být mìnìny buï na zvláštní revizní konferenci nebo podle ustanovení èlánku

4 Èlánek 11 Znìna nìkterých ustanovení Dohody (1) Návrhy na zmìnu èlánkù 7, 8, 9 a tohoto èlánku mùže podat každá zemì Zvláštní unie nebo generální øeditel. Tyto návrhy oznámí generální øeditel zemím Zvláštní unie nejménì šest mìsícù pøed jejich projednáváním ve Shromáždìní. (2) Zmìny èlánkù uvedených v odstavci(1) schvaluje Shromáždìní. Jejich schválení vyžaduje tøí ètvrtinovou vìtšinu hlasù, avšak jakákoliv úprava èlánku 7 vyžaduje vìtšinu ètyø pìtinovou. (2) (a) Zmìny èlánkù, uvedených v odstavci (1), vstoupí v platnost mìsíc poté, co generální øeditel obdrží písemné oznámení i jejich pøijetí v souladu s pøíslušnými ústavnímu pravidly, a to od tøí ètvrtin zemí, které jsou èleny Zvláštní unie v dobì, kdy byla zmìna schválena. (b) Každá zmìna uvedených èlánkù takto pøijatá zavazuje všechny zemì Zvláštní unie, které jsou jejími èleny v dobì vstupu úpravy v platnost, avšak každá zmìna, která má za následek zvýšení finanèních závazkù zemí Zvláštní unie váže pouze ty zemì, které notifikovaly pøijetí takové úprav.y (c) Každá zmìna pøijatá podle ustanovení písmene (a) bude závazná pro všechny zemì Zvláštní unie, které se stanou èleny po vstupu úpravy v platnost v souladu s ustanoveními písmene (a). Èlánek 12 Èlenství v Dohodì (1) Každá zemì, která je èlenem Paøížské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví, se mùže stát èlenem této Dohody: (i) podpisem, s následným uložením ratifikaèní listiny, nebo (ii) uložením listiny o pøístupu. (2) Ratifikaèní listina nebo listina o pøístupu se ukládá u generálního øeditele. (3) Ustanovení èlánku 24 Stockholmského znìní Paøížské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví platí pro tuto Dohodu. (4) Odstavec(3) nelze v žádném pøípadì vykládat tak, jako by obsahoval uznání nebo mlèky uèinìné pøijetí kteroukoliv zemí Zvláštní unie faktické situace týkající se území, pro nìž je tato Dohoda použitelná jinou zemí z titulu uvedeného odstavce. Èlánek 13 Vstup Dohody v úèinnost (1) Pro prvních pìt zemí, které uložily listiny o ratifikaci nebo pøístupu, vstoupí Dohoda v úèinnost tøi mìsíce po uložení páté listiny o ratifikaci nebo pøístupu. (2) Pro každou další zemi, jinou než ty pro které vstoupila Dohody v platnost podle odstavce (1), vstoupí tato Dohoda v platnost tøi mìsíce po datu, kdy její ratifikace nebo pøístup by oznámen generálním øeditelem, pokud není v listinì o ratifikaci nebo pøístupu uvedeno pozdìjší datum. V tomto pøípadì vstoupí Dohoda v úèinnost pro danou zemí k datu takto uvedenému. (3) Ratifikace nebo pøístup znamená automaticky plné pøijetí všech ustanovení a pøiznání všech výhod z Dohody plynoucích. Èlánek 14 Doba trvání Dohody Tato Dohoda má stejnou dobu trvání jako Paøížská úmluva na ochranu prùmyslového vlastnictví. Èlánek 15 Vypovìzení Dohody (1) Každá zemì Zvláštní unie mùže tuto Dohodu vypovìdìt oznámením zaslaným generálnímu øediteli. (2) Vypovìzení nabývá úèinnosti jeden rok po dni, kdy oznámení došlo generálnímu øediteli. (3) Právo vypovìzení podle tohoto èlánku nemùže žádná zemì Zvláštní unie uplatnit pøed uplynutím pìti let od data, kdy se stala èlenem Zvláštní unie. Èlánek 16 Spory (1) Každý spor mezi dvìma nebo nìkolika zemìmi Zvláštní unie, týkající se výkladu nebo uplatnìní této Dohody, který nebyl urovnán jednáním, mùže být kteroukoli ze zúèastnìných zemí pøedložen Mezinárodnímu soudu na základì žádosti v souladu se statutem soudu, pokud se zúèastnìné zemì nedohodly na jiném zpùsobu øešení. Zemì, která spor pøedkládá soudu, je povinna informovat Mezinárodní úøad. Mezinárodní úøad vyrozumí ostatní zemì Zvláštní unie. (2) Každá zemì mùže pøi podpisu Dohody nebo uložení listiny o ratifikaci nebo pøístupu prohlásit, že se nebude cítit vázána ustanovením odstavce (1). Pøi sporech mezi zemí, která takové prohlášení uèinila a jinou zemí Zvláštní unie, se ustanovení odstavce (1) nepoužije. (3) Každá zemì, která uèinila prohlášení podle ustanovení odstavce (2) jej mùže kdykoliv odvolat oznámením, zaslaným generálnímu øediteli. Èlánek 17 Podpis, jazyky, funkce depozitáøe, notifikace (1) (a) Tato Dohoda je podepsána v jednom pùvodním vyhotovení v anglickém a francouzském jazyce, pøièemž oba texty mají stejnou platnost. (b) Tato Dohoda zùstává otevøena k podpisu ve Vídni do 31. prosince (c) Originál Dohody, poté co již nebude otevøen k podpisu, bude uložen u generálního øeditele. (2) Generální øeditel po poradì se zainteresovanými vládami poøídí oficiální texty v jiných jazycích, které urèí Shromáždìní. (3) (a) Generální øeditel zašle dvì jím ovìøená vyhotovení o každé zmìnì této Dohody vládám zemí, které ji podepsaly a na žádost vládì kterékoli další zemì. (b) Generální øeditel zašle dvì jím ovìøená vyhotovení o každé zmìnì této Dohody vládám zemí Zvláštní unie a na žádost i vládì kterékoli další zemì. 251

5 (c) Generální øeditel odevzdá na žádost vládì každé zemì, která tuto Dohodu podepsala nebo k ní pøistoupila, dvì jím ovìøená vyhotovení tøídìní obrazových prvkù v jazyce anglickém a francouzském. (4) Generální øeditel dá zaregistrovat Dohodu v sekretariátu Organizace spojených národù. (5) Generální øeditel informuje vlády všech èlenských zemí Paøížské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví o: (i) podpisech podle odstavce (1), (ii) uložení listin o ratifikaci nebo pøístupu podle èlánku 13(2), (iii) datu vstupu této Dohody v platnost podle èlánku 13(1), (iv) prohlášeních uèinìných podle èlánku 4(5), (v) prohlášeních a oznámeních podle èlánku 12(3), (vi) prohlášeních uèinìných podle èlánku 16(2), (vii) vzetí pìt jakýchkoli prohlášení, oznámených podle èlánku 16(3), (viii) pøijetí zmìn této Dohody podle èlánku 11(3), (ix) datech, k nimž tyto zmìny vstoupí v platnost, (x) vypovìzených došlých podle èlánku

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

118/1979 Sb. Český překlad nové revize Dohody se vyhlašuje současně.

118/1979 Sb. Český překlad nové revize Dohody se vyhlašuje současně. 118/1979 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 9. července 1979 o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu

Více

PAØÍŽSKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU PRÙMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

PAØÍŽSKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU PRÙMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ PAØÍŽSKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU PRÙMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ze dne 20. bøezna 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýnì dne 2.

Více

LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ,

LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ, LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ, podepsaná v Locarnu 8. øíjna 1968 a zmìnìná dne 28. záøí 1979 (vyhl. è. 28/1981 Sb., ve znìní vyhl. è. 85/1985 Sb.) Èlánek

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

(LOCARNSKÉ TŘÍDĚNÍ) jedenácté vydání LOCARNSKÁ DOHODA

(LOCARNSKÉ TŘÍDĚNÍ) jedenácté vydání LOCARNSKÁ DOHODA Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory (LOCARNSKÉ TŘÍDĚNÍ) jedenácté vydání LOCARNSKÁ DOHODA Úřad průmyslového vlastnictví Praha 2017 LOCARNSKÁ DOHODA zřizující Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory

Více

SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ

SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ pøijatá dne 26. kvìtna 1989 ve Washingtonu.* Èlánek 1 Založení Unie Smluvní strany ustavují Unii pro úèely této smlouvy. Èlánek 2 Definice

Více

HAAGSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM PØIHLAŠOVÁNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ

HAAGSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM PØIHLAŠOVÁNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ HAAGSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM PØIHLAŠOVÁNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ ze dne 6. listopadu 1925 revidovaná v Londýnì dne 2. èervna 1934 a v Haagu dne 28. listopadu 1960 Smluvní státy, jsouce prodchnuty

Více

110/1978 Sb. Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.

110/1978 Sb. Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně. 110/1978 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1978 o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971 Změna: 86/1985 Sb. Dne 24. března 1971 byla ve Štrasburku

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

(VÍDEŇSKÉ TŘÍDĚNÍ) 7. VYDÁNÍ

(VÍDEŇSKÉ TŘÍDĚNÍ) 7. VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ TŘÍDĚNÍ OBRAZOVÝCH PRVKŮ OCHRANNÝCH ZNÁMEK (VÍDEŇSKÉ TŘÍDĚNÍ) 7. VYDÁNÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ PRAHA 2013 OBSAH Předmluva... Vídeňská dohoda Ustanovení Mezinárodního třídění obrazových

Více

Dokumenty informace recenze

Dokumenty informace recenze Dokumenty informace recenze V rubrice Dokumenty uveøejòujeme pøeklad nových stanov IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), které byly schváleny na konferenci v Jeruzalémì

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

CÏ ESKE REPUBLIKY. VsÏeobecna dohoda o clech a obchodu 1994, Dohoda o textilu a osïacenõâ, Dohoda o technickyâch prïekaâzïkaâch obchodu,

CÏ ESKE REPUBLIKY. VsÏeobecna dohoda o clech a obchodu 1994, Dohoda o textilu a osïacenõâ, Dohoda o technickyâch prïekaâzïkaâch obchodu, RocÏnõÂk 1995 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 51 RozeslaÂna dne 19. zaârïõâ 1995 Cena KcÏ 204,± OBSAH: 191. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o sjednaânõâ Dohody o zrïõâzenõâ

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

OBSAH. Předmluva Lokarnská dohoda ustanovující Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory... 7

OBSAH. Předmluva Lokarnská dohoda ustanovující Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory... 7 OBSAH strana Předmluva... 5 Lokarnská dohoda ustanovující Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory... 7 Doporučení týkající se užívání Lokarnského třídění... 14 Lokarnské třídění: Seznam tříd... 17 Seznam

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

název DSO Podještìdí Proseè 2105

název DSO Podještìdí Proseè 2105 DSO Podještìdí Proseè 2105 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 17.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 69898111 název DSO Podještìdí Proseè 2105 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní

Více

STANOVY ÈESKOMORAVSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU

STANOVY ÈESKOMORAVSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU STANOVY ÈESKOMORAVSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU Základní ustanovení Èlánek 1 Název a sídlo 1. Èeskomoravský fotbalový svaz ( ÈMFS ) je obèanským sdružením vytvoøeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Mikroregion Podhùøí Maøenky

Mikroregion Podhùøí Maøenky Mikroregion Podhùøí Maøenky ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 29.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70875529 název Mikroregion Podhùøí Maøenky ulice, è.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D0BX XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) RSO Bohdaneèsko. (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012

Licence: D0BX XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) RSO Bohdaneèsko. (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012 RSO Bohdaneèsko ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70847517 název RSO Bohdaneèsko ulice, è.p. Masarykovo nám. 1 obec Láznì Bohdaneè PSÈ,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Právo ES. Monika Šumberová

Právo ES. Monika Šumberová Právo ES Monika Šumberová Jean Monnet European Module Základní pojmy Evropské právo Právo Evropských spoleèenství Acquis Communautaire Komunitární právo Právo Evropské unie Prameny práva Pramen práva zdroj

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 7823 66 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. února 2008 byl v Ženevě přijat Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

64/1987 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

64/1987 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 64/1987 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí(adr) Dne 30. září 1957 byla v Ženevě sjednána Evropská dohoda o mezinárodní silniční

Více

Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání

Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání Štrasburk, 10.XI.2010 Členské státy Rady Evropy, signatáři tohoto Protokolu, majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi

Více

Licence: DHDM XCRGBZUC / ZUC ( / ) DSO Melè. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DHDM XCRGBZUC / ZUC ( / ) DSO Melè. (v Kè) sestavený ke dni DSO Melè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 04.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70630208 název DSO Melè ulice, è.p. 15 obec Moravice PSÈ, pošta 74784 Kontaktní údaje telefon

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Mikroregion Podhùøí Maøenky

Mikroregion Podhùøí Maøenky Mikroregion Podhùøí Maøenky ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70875529 název Mikroregion Podhùøí Maøenky ulice, è.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny:

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny: infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu RÁMCOÁ SMLOUA O PROÁDÌNÍ TERMÍNOÝCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI, BEZHOTOOSTNÍCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI A PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Smluvní strany RÁMCOÁ SMLOUA (verze

Více

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony 124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 8

Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 8 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 28. srpna 2000 Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 8 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 79. Opatøení Úøadu è. OÚ - 1/R/2000 B. Informativní

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 71205501 název Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ulice, è.p. Skorošice

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 PŘÍLOHY Návrhu ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Smíšeného výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS,

Více

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení.

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení. !,t rl&t'.-:::14 L; ~,t -32 Krajský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Havlové a soudkyò JUDr. Vìry Šimùnkové a Olgy Stránské v právní vìci žalobce: Ekologický právní servis,

Více

OVĚŘENÁ KOPIE. Usnesení A/RES/511(XVI) přijaté na 16. zasedání Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu

OVĚŘENÁ KOPIE. Usnesení A/RES/511(XVI) přijaté na 16. zasedání Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu SVĚTOVÁ ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU OVĚŘENÁ KOPIE Usnesení A/RES/511(XVI) přijaté na 16. zasedání Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu Dakar, Senegal, 28. listopadu 2. prosince 2005

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE 1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zøeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartì Spojených národù je uznání pøirozené dùstojnosti a rovných a nezcizitelných

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Systém ASPI - stav k 1.4.2005 do èástky 44/2005 Sb. a 20/2005 Sb.m.s. Obsah a text 328/1991 Sb. - poslední stav textu. 328/1991 Sb.

Systém ASPI - stav k 1.4.2005 do èástky 44/2005 Sb. a 20/2005 Sb.m.s. Obsah a text 328/1991 Sb. - poslední stav textu. 328/1991 Sb. Systém ASPI - stav k 1.4.2005 do èástky 44/2005 Sb. a 20/2005 Sb.m.s. Obsah a text 328/1991 Sb. - poslední stav textu 328/1991 Sb. ZÁKON ze dne 11. èervence 1991 o konkursu a vyrovnání Zmìna: 122/1993

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 26. bøezna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 49. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 03/PROP/2001

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 Telefon: (02) 24 31 15 55, 20 38 31 11 Fax: (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA PRÙMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku è. jednací,

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference ČJF, který upravuje přípravu, obsah jednání,

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Spoleèenství obcí Podkrkonoší

Spoleèenství obcí Podkrkonoší Spoleèenství obcí Podkrkonoší ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 03.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70958441 název Spoleèenství obcí Podkrkonoší ulice, è.p. Námìstí è.p.

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavøená v souladu s ustanovení 2079 a násl. zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami Jméno: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,

Více

Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových Územní pracovištì Ústí nad Labem, Mírové námìstí 36, Ústí nad Labem.

Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových Územní pracovištì Ústí nad Labem, Mírové námìstí 36, Ústí nad Labem. 4821/UCV/2009-UCVR È.j.: UZSVM/UCV/4509/2009-UCVR Oznámení o vvbìrovém øízení a jeho Dodmínkách Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových Územní pracovištì Ústí nad Labem, Mírové námìstí 36,400

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více