VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,"

Transkript

1 VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví z 20. bøezna 1883, revidované v Bruselu 14. prosince 1900, ve Washingtonu 2. èervna 1911, v Haagu 6. ledna 1925, v Londýnì 2. èervna 1934, v Lisabonu 31. øíjna 1958 a ve Stockholmu 14. èervna 1967, se dohodly na následujícím: Èlánek 1 Vytvoøení Zvláštní unie; pøijetí mezinárodního tøídìní Zemì, na které se tato Dohoda vztahuje, tvoøí Zvláštní unii a pøijímají spoleèné tøídìné obrazových prvkù ochranných známek (dále uvádìné jako" Tøídìní obrazových prvkù"). Èlánek 2 Definice a uložení tøídìní obrazových prvkù (1) Tøídìní obrazových prvkù zahrnuje seznam tøíd, oddílù a sekcí, do kterých jsou zatøídìny obrazové prvky, jakož i vysvìtlivky podle povahy pøípadu. (2) Tøídìní obrazových prvkù je zahrnuto do jednoho autentického vyhotovení v anglickém a francouzském jazyce, podepsaném generálním øeditelem Svìtové organizace duševního vlastnictví (dále jen" generální øeditel" a " organizace") a uloženo u nìho po dobu, po níž je Dohoda otevøena k podpisu. (3) Doplòky a dodatky týkající se èlánku 5(3)(i) jsou rovnìž obsaženy v autentickém vyhotovení v anglickém a francouzském jazyce, podepsaném generálním øeditelem a uloženém i nìho. Èlánek 3 Jazyky tøídìní obrazových prvkù (1) Tøídìní obrazových prvkù je poøízeno v anglickém a francouzském jazyce, pøièemž oba texty mají stejnou platnost. (2) Mezinárodní úøad organizace (dále jen "Mezinárodní úøad") po poradì se zainteresovanými vládami poøídí úøední texty tøídìní obrazových prvkù v jazycích, které mùže urèit Shromáždìní uvedené v èlánku 7 v souladu s odstavcem (2)(a)(vi) tohoto èlánku. Èlánek 4 Používání tøídìní obrazových prvkù (1) S výhradou závazkù uložených touto Dohodou je dosah tøídìní obrazových prvkù takový, jaký mu pøiznává každý stát Zvláštní unie. Zejména pak tøídìní obrazových prvkù nezavazuje zemì Zvláštní unie co do rozsahu ochrany pøiznané známce. (2) Pøíslušné úøady zemí Zvláštní unie mají právo používat tøídìní obrazových prvkù buï jako hlavního nebo jako pomocného systému. (3) Pøíslušné úøady zemí Zvláštní unie uvádìjí v úøedních listinách a publikacích o zápisech a obnovách známek èísla tøíd, oddílù a sekcí, do kterých byly obrazové prvky tìchto známek zaøazeny. (4) Tyto èíslice budou pøedcházet slova "Tøídìní obrazových prvkù" nebo zkratka, kterou urèí Výbor expertù uvedený v èlánku 5. (5) Každá zemì mùže pøi podpisu nebo pøi uložení listiny o ratifikaci nebo pøístupu prohlásit, že nebude uvádìt èísla všech sekcí nebo nìkterých sekcí v úøedních listinách a publikacích o zápisech a obnovách ochranných známek. (6) Pokud nìkterá zemì Zvláštní unie povìøí zápisem známek mezivládní orgán uèiní všechna možná opatøení k tomu, aby tento orgán užíval tøídìní obrazových prvkù v souladu s tímto èlánkem. Èlánek 5 Výbor expertù (1) Zøizuje se Výbor expertù, ve kterém je zastoupena každá zemì Zvláštní unie. (2) (a) Generální øeditel mùže, a na žádost Výboru je povinen, pozvat zemì, které nejsou èleny Zvláštní unie, jsou ale èleny organizace nebo smluvními stranami Paøížské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví, aby se úèastnily porad Výboru expertù jaké pozorovatelé. (b) Generální øeditel zve mezinárodní organizace, které se zamìøují na obor ochranných známek a jejichž alespoò jediný èlen je úèastníkem Dohody, aby se na zasedáních Výboru daly zastupovat jako pozorovatelé. (c) Generální øeditel mùže, a na žádost Výboru expertù je povinen, pozvat zástupce jiných mezivládních organizací a mezinárodních nevládních organizací, aby se zúèastnili rozprav, které je zajímají. (3) Výbor expertù: (i) rozhoduje o zmìnách a doplòcích ke tøídìní obrazových prvkù; (ii) obrací se na zemì Zvláštní unie s doporuèeními, jejichž smyslem je usnadnìní užívání tøídìní obrazových prvkù a zaøízení jejich jednotného uplatòování; (iii) èiní všechna jiná opatøení, která mohou, aniž by to mìlo finanèní dùsledky pro rozpoèet Zvláštní unie nebo pro organizaci, usnadnit 248

2 užívání tøídìní obrazových prvkù v rozvojových zemích. (iv) je oprávnìn zøizovat podvýbory a pracovní skupiny. (4) Výbor expertù schvaluje svùj jednací øád. Tento øád poskytne možnost mezivládním organizacím zmínìným v odstavci (2)(b), které mohou podstatnì pøispìt k rozvoji tøídìní obrazových prvkù, zúèastnit se zasedání podvýborù a pracovních skupin Výboru expertù. (5) Návrhy na zmìny a doplòky tøídìní obrazových prvkù mohou být pøedkládány pøíslušným úøadem kterékoli zemì Zvláštní unie, Mezinárodním úøadem, kteroukoliv mezivládní organizací, zastoupenou ve Výboru expertù ve smyslu odstavce (2)(b) a každou zemí nebo organizací, která byla výslovnì vyzvána Výborem expertù, aby takové návrhy pøedložila. Návrhy se sdìlují Mezinárodnímu úøadu, který je pøedloží èlenùm Výboru expertù a pozorovatelùm nejpozdìji dva mìsíce pøed zasedáním Výboru expertù, na kterém budou posuzovány. (6) (a) Každá èlenská zemì Výboru expertù má jeden hlas. (b) Pro rozhodování Výboru expertù se požaduje prostá vìtšina zastoupených a hlasujících zemí. (c) Pøi každém rozhodování, které jedna pìtina pøítomných a hlasujících zemí považuje za zmìnu skladby tøídìní obrazových prvkù nebo navrhujících vìtší poèet pøetøídìní se vyžaduje tøí ètvrtinová vìtšina pøítomných a hlasujících zemí. (d) Zdržení se hlasování se nepoèítá jako hlas. Èlánek 6 Oznámení, vstup v platnost a zveøejòování zmìn a doplòkù (1) Každé rozhodnutí Výboru expertù, týkající se pøijetí návrhù zmìn nebo doplòkù tøídìní obrazových prvkù nebo doporuèení Výboru expertù, oznámí Mezinárodní úøad pøíslušným úøadùm zemí Zvláštní unie. Návrhy zmìn a doplòky nabudou platnosti šest mìsícù po odeslání oznámení o nich. (2) Mezinárodní úøad zaèlení do tøídìní obrazových prvkù zmìny a doplòky, které nabyly platnosti. Sdìlení o zmìnách a doplòcích se uveøejní v periodikách urèených Shromáždìním, uvedených v èlánku 7. Èlánek 7 Shromáždìní Zvláštní unie (1) (a) Zvláštní unie vytvoøí Shromáždìní, skládající se ze zemí Zvláštní unie: (b) Vláda každé zemì je zastoupena jedním delegátem, který mùže mít své zástupce, poradce a znalce. (c) Každá mezivládní organizace uvedená v èlánku 5(2)(b) mùže být zastoupena pozorovatelem na jednáních Shromáždìní a pokud to Shromáždìní schválí i ve výborech a pracovních skupinách jím øízených. (d) Výdaje každé delegace hradí vláda, která ji ustanovila. (2) (a) S výhradou ustanovení èlánku 5 Shromáždìní: (i) projednává všechny otázky týkající se chodu a vývoje Zvláštní unie a uplatòování této Dohody, (ii) dává Mezinárodnímu úøadu pokyny pro pøípravu revizních konferencí, (iii) pøezkoumává a schvaluje zprávy a èinnost generálního øeditele týkající se Zvláštní unie a dává mu všechny potøebné pokyny v otázce kompetence Zvláštní unie, (iv) stanoví program a pøijímá dvouletý rozpoèet Zvláštní unie a schvaluje její závìreèné úèty. (v) schvaluje finanèní øád Zvláštní unie, (vi) rozhoduje o poøízení oficiálních textù tøídìní obrazových prvkù v jiných jazycích než je angliètina a francouzština (vii) zøizuje takové výbory a pracovní skupiny, které považuje za úèelné pro dosažení cílù Zvláštní unie (viii) rozhoduje, s výhradou odstavce(1)(c), které zemì jež nejsou èleny Zvláštní unie a které mezivládní a mezinárodní nevládní organizace budou pøipuštìny jako pozorovatelé na jeho zasedáních a jednáních jím øízených výborù a pracovních skupin, (ix) èiní další vhodná opatøení na dosažení cílù Zvláštní unie, (x) plní jiné úkoly, které vyplývají z této Dohody. (b) V otázkách. které zajímají rovnìž jiné unie, spravované organizací, rozhoduje Shromáždìní s pøihlédnutím k doporuèením Koordinaèního výboru organizace. (3) (a) Každá èlenská zemì Shromáždìní má jeden hlas. (b) Polovina èlenských zemí Shromáždìní tvoøí kvorum. (c) Nedosahuje-li poèet zastoupených zemí poloviny, mùže Shromáždìní rozhodovat, s výjimkou otázek procedurálních, všechna tato rozhodnutí se stanou vykonatelnými teprve po splnìní dále uvedených podmínek. Mezinárodní úøad oznámí toto rozhodnutí tìm èlenským zemím Shromáždìní, které nebyly zastoupeny a vyzve je, aby ve lhùtì tøí mìsícù od data oznámení odevzdaly písemnì svùj hlas nebo se hlasování zdržely. Jestliže po uplynutí této lhùty je poèet zemí, které odevzdaly svùj hlas, nebo se zdržely hlasování, roven poètu chybìjícímu k dosažení kvora, stanou se tato rozhodnutí vykonatelnými za pøedpokladu, že bylo souèasnì docíleno potøebné vìtšiny. (d) S výhradou ustanovení èlánku 11(2) se u rozhodnutí Shromáždìní požaduje dvou tøetinová vìtšina. (e) Zdržení se hlasování se nepoèítá jako hlas. (f) Delegát mùže zastupovat pouze jednu zemi a mùže hlasovat pouze jejím jménem. (4) (a) Shromáždìní se schází jednou za dva roky na øádném zasedání, svolaném generálním øeditelem, a to s výhradou mimoøádných pøípadù, ve stejné dobì a na stejném místì jako Valné shromáždìní organizace. (b) Shromáždìní se schází na mimoøádném zasedání na žádost jedné ètvrtiny èlenských zemí Shromáždìní. 249

3 (c) Poøad jednání pro každé zasedání pøipraví generální øeditel. (5) Shromáždìní schvaluje svùj jednací øád. Èlánek 8 Mezinárodní úøad (1) (a) Administrativní úkoly Zvláštní unie zajiš uje Mezinárodní úøad. (b) Mezinárodní úøad zejména pøipravuje zasedání a plní úkoly sekretariátu Shromáždìní, Výboru expertù a ostatních výborù nebo pracovních skupin, které mùže zøídit Shromáždìní nebo Výbor expertù. (c) Generální øeditel je vedoucím výkonným úøedníkem Zvláštní unie a zastupuje ji. (2) Generální øeditel a každý jím urèený pracovník se úèastní zasedání Shromáždìní, Výboru expertù nebo jiných výborù a pracovních skupin, ustanovených Shromáždìní nebo Výborem expertù. Generální øeditel nebo jím urèený pracovník je z moci úøední tajemníkem tìchto orgánù. (3) (a) Mezinárodní úøad pøipravuje podle pokynù Shromáždìní revizní konference. (b) Mezinárodní úøad se mùže radit s mezivládními i mezinárodními nevládními organizacemi o pøípravì revizních konferencí. (c) Generální øeditel i osoby jím urèené se, bez hlasovacího práva, úèastní diskuse na revizních konferencích. (4) Mezinárodní úøad plní další úkoly, jimiž je povìøen. Èlánek 9 Financování (1) (a) Zvláštní unie má svùj rozpoèet. (b) Rozpoèet Zvláštní unie zahrnuje její pøíjmy i vydání, její pøíspìvek do spoleèných výdajù unií spravovaných organizací a popø. èástku danou k dispozici rozpoètu Konference organizace. (c) Výdaje, které se nevztahují výluènì ke Zvláštní unii, ale také k jedné nebo více dalších unií, spravovaných organizací, se považují za spoleèné výdaje unií. Podíl zvláštní unie na tìchto spoleèných výdajích je úmìrný zájmu, který na nich zvláštní unie má. (2) Rozpoèet Zvláštní unie je financován z tìchto zdrojù: (i) z pøíspìvkù èlenských státù zemí Zvláštní unie, (ii) z poplatkù a dávek za služby poskytované Mezinárodním úøadem a majícím vztah ke Zvláštní unii, (iii) z výtìžkù prodeje nebo z poplatkù za užívání publikací Mezinárodního úøadu, týkajících se Zvláštní unie, (iv) z darù, odkazù a subvencí, (v) z nájemného, úrokù a dalších rùzných pøíjmù. (4) (a) K urèení èástky pøíspìvkù uvedených v odstavci (3)(i) patøí každá èlenská zemì Zvláštní unie do stejné tøídy, do které je zaøazena v rámci Paøížské unie prùmyslového vlastnictví a platí své roèní pøíspìvky podle stejného poètu jednotek, jaký je stanoven pro tuto tøídu ve zmínìné unii. (b) Roèní pøíspìvek pro každou zemi Zvláštní unie je èástka, jejíž pomìr k celkové èástce roèních pøíspìvkù všech zemí pro rozpoèet zvláštní unie je stejný jako pomìr mezi poètem jednotek tøídy, do níž je zaøazena a celkovým poètem jednotek všech státù. (c) Pøíspìvky jsou splatné 1. ledna každého roku. (d) Zemì, která je v prodlení s placením svých pøíspìvkù, nemá právo hlasovat v žádném orgánù Zvláštní unie, pokud se nedoplatek rovná nebo pøevyšuje pøíspìvky za úplné dva pøedcházející roky. Kterýkoliv orgán Zvláštní unie mùže však dovolit této zemi, aby v tomto orgánu i nadále vykonávala své hlasovací právo, uzná-li tento orgán, že k prodlení došlo pro mimoøádné a nevyhnutelné okolnosti. (e) Pokud rozpoèet nebude schválen pøed zaèátkem nového finanèního období, bude ve stejné výši jako v minulém roce, jak stanoví finanèní øád. (5) Výše poplatkù a dávek za služby poskytované Mezinárodním úøadem z titulu Zvláštní unie stanoví generální øeditel, který o tom podá zprávu Shromáždìní. (6) (a) Zvláštní unie má fond obìžného kapitálu, který se vytvoøí jednorázovou platbou, poskytovanou každou zemí Zvláštní unie. Stane-li se fond nedostateèným, rozhodne Shromáždìní o jeho zvýšení. (b) Výše poèáteèní platby každé zemì do uvedeného fondu nebo podílu na jeho zvýšení je úmìrná roènímu pøíspìvku té které zemì a roku, bìhem nìhož fond vytvoøil nebo bylo rozhodnuto o jeho zvýšení. (c) Pomìrnou èást a zpùsob platby urèí Shromáždìní na návrh generálního øeditele, poté co vyslechlo názor Koordinaèního výboru organizace. (7) (a) Dohoda o sídle organizace, uzavøená se zemí, na jejímž území má své sídlo, stanoví, že tato zemì jí poskytne zálohu v pøípadech, kdy je obìžný fond nedostateèný. Výše tìchto záloh a podmínky, za nichž jsou poskytovány, jsou v každém jednotlivém pøípadì pøedmìtem samostatných dohod mezi touto zemí a organizací. (b) Zemì, uvedená pod písmenem (a) i organizace mají právo vypovìdìt závazek poskytnout zálohy, a to formou písemného oznámení. Výpovìï se stane úèinnou tøí roky po uplynutí roku, v nìmž byla oznámena. (8) Revize úètù je zajiš ována zpùsobem stanoveným finanèním øádem jednou nebo nìkolika zemìmi Zvláštní unie nebo externími auditory, které s jejich souhlasem stanoví Shromáždìní. Èlánek 10 Revize Dohody (1) Tato Dohoda mùže být revidována èas od èasu na zvláštní konferenci zemí zvláštní unie. (2) O svolání každé revizní konference rozhodne Shromáždìní. (3) Èlánky 7, 8, 9 a 11 mohou být mìnìny buï na zvláštní revizní konferenci nebo podle ustanovení èlánku

4 Èlánek 11 Znìna nìkterých ustanovení Dohody (1) Návrhy na zmìnu èlánkù 7, 8, 9 a tohoto èlánku mùže podat každá zemì Zvláštní unie nebo generální øeditel. Tyto návrhy oznámí generální øeditel zemím Zvláštní unie nejménì šest mìsícù pøed jejich projednáváním ve Shromáždìní. (2) Zmìny èlánkù uvedených v odstavci(1) schvaluje Shromáždìní. Jejich schválení vyžaduje tøí ètvrtinovou vìtšinu hlasù, avšak jakákoliv úprava èlánku 7 vyžaduje vìtšinu ètyø pìtinovou. (2) (a) Zmìny èlánkù, uvedených v odstavci (1), vstoupí v platnost mìsíc poté, co generální øeditel obdrží písemné oznámení i jejich pøijetí v souladu s pøíslušnými ústavnímu pravidly, a to od tøí ètvrtin zemí, které jsou èleny Zvláštní unie v dobì, kdy byla zmìna schválena. (b) Každá zmìna uvedených èlánkù takto pøijatá zavazuje všechny zemì Zvláštní unie, které jsou jejími èleny v dobì vstupu úpravy v platnost, avšak každá zmìna, která má za následek zvýšení finanèních závazkù zemí Zvláštní unie váže pouze ty zemì, které notifikovaly pøijetí takové úprav.y (c) Každá zmìna pøijatá podle ustanovení písmene (a) bude závazná pro všechny zemì Zvláštní unie, které se stanou èleny po vstupu úpravy v platnost v souladu s ustanoveními písmene (a). Èlánek 12 Èlenství v Dohodì (1) Každá zemì, která je èlenem Paøížské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví, se mùže stát èlenem této Dohody: (i) podpisem, s následným uložením ratifikaèní listiny, nebo (ii) uložením listiny o pøístupu. (2) Ratifikaèní listina nebo listina o pøístupu se ukládá u generálního øeditele. (3) Ustanovení èlánku 24 Stockholmského znìní Paøížské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví platí pro tuto Dohodu. (4) Odstavec(3) nelze v žádném pøípadì vykládat tak, jako by obsahoval uznání nebo mlèky uèinìné pøijetí kteroukoliv zemí Zvláštní unie faktické situace týkající se území, pro nìž je tato Dohoda použitelná jinou zemí z titulu uvedeného odstavce. Èlánek 13 Vstup Dohody v úèinnost (1) Pro prvních pìt zemí, které uložily listiny o ratifikaci nebo pøístupu, vstoupí Dohoda v úèinnost tøi mìsíce po uložení páté listiny o ratifikaci nebo pøístupu. (2) Pro každou další zemi, jinou než ty pro které vstoupila Dohody v platnost podle odstavce (1), vstoupí tato Dohoda v platnost tøi mìsíce po datu, kdy její ratifikace nebo pøístup by oznámen generálním øeditelem, pokud není v listinì o ratifikaci nebo pøístupu uvedeno pozdìjší datum. V tomto pøípadì vstoupí Dohoda v úèinnost pro danou zemí k datu takto uvedenému. (3) Ratifikace nebo pøístup znamená automaticky plné pøijetí všech ustanovení a pøiznání všech výhod z Dohody plynoucích. Èlánek 14 Doba trvání Dohody Tato Dohoda má stejnou dobu trvání jako Paøížská úmluva na ochranu prùmyslového vlastnictví. Èlánek 15 Vypovìzení Dohody (1) Každá zemì Zvláštní unie mùže tuto Dohodu vypovìdìt oznámením zaslaným generálnímu øediteli. (2) Vypovìzení nabývá úèinnosti jeden rok po dni, kdy oznámení došlo generálnímu øediteli. (3) Právo vypovìzení podle tohoto èlánku nemùže žádná zemì Zvláštní unie uplatnit pøed uplynutím pìti let od data, kdy se stala èlenem Zvláštní unie. Èlánek 16 Spory (1) Každý spor mezi dvìma nebo nìkolika zemìmi Zvláštní unie, týkající se výkladu nebo uplatnìní této Dohody, který nebyl urovnán jednáním, mùže být kteroukoli ze zúèastnìných zemí pøedložen Mezinárodnímu soudu na základì žádosti v souladu se statutem soudu, pokud se zúèastnìné zemì nedohodly na jiném zpùsobu øešení. Zemì, která spor pøedkládá soudu, je povinna informovat Mezinárodní úøad. Mezinárodní úøad vyrozumí ostatní zemì Zvláštní unie. (2) Každá zemì mùže pøi podpisu Dohody nebo uložení listiny o ratifikaci nebo pøístupu prohlásit, že se nebude cítit vázána ustanovením odstavce (1). Pøi sporech mezi zemí, která takové prohlášení uèinila a jinou zemí Zvláštní unie, se ustanovení odstavce (1) nepoužije. (3) Každá zemì, která uèinila prohlášení podle ustanovení odstavce (2) jej mùže kdykoliv odvolat oznámením, zaslaným generálnímu øediteli. Èlánek 17 Podpis, jazyky, funkce depozitáøe, notifikace (1) (a) Tato Dohoda je podepsána v jednom pùvodním vyhotovení v anglickém a francouzském jazyce, pøièemž oba texty mají stejnou platnost. (b) Tato Dohoda zùstává otevøena k podpisu ve Vídni do 31. prosince (c) Originál Dohody, poté co již nebude otevøen k podpisu, bude uložen u generálního øeditele. (2) Generální øeditel po poradì se zainteresovanými vládami poøídí oficiální texty v jiných jazycích, které urèí Shromáždìní. (3) (a) Generální øeditel zašle dvì jím ovìøená vyhotovení o každé zmìnì této Dohody vládám zemí, které ji podepsaly a na žádost vládì kterékoli další zemì. (b) Generální øeditel zašle dvì jím ovìøená vyhotovení o každé zmìnì této Dohody vládám zemí Zvláštní unie a na žádost i vládì kterékoli další zemì. 251

5 (c) Generální øeditel odevzdá na žádost vládì každé zemì, která tuto Dohodu podepsala nebo k ní pøistoupila, dvì jím ovìøená vyhotovení tøídìní obrazových prvkù v jazyce anglickém a francouzském. (4) Generální øeditel dá zaregistrovat Dohodu v sekretariátu Organizace spojených národù. (5) Generální øeditel informuje vlády všech èlenských zemí Paøížské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví o: (i) podpisech podle odstavce (1), (ii) uložení listin o ratifikaci nebo pøístupu podle èlánku 13(2), (iii) datu vstupu této Dohody v platnost podle èlánku 13(1), (iv) prohlášeních uèinìných podle èlánku 4(5), (v) prohlášeních a oznámeních podle èlánku 12(3), (vi) prohlášeních uèinìných podle èlánku 16(2), (vii) vzetí pìt jakýchkoli prohlášení, oznámených podle èlánku 16(3), (viii) pøijetí zmìn této Dohody podle èlánku 11(3), (ix) datech, k nimž tyto zmìny vstoupí v platnost, (x) vypovìzených došlých podle èlánku

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

118/1979 Sb. Český překlad nové revize Dohody se vyhlašuje současně.

118/1979 Sb. Český překlad nové revize Dohody se vyhlašuje současně. 118/1979 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 9. července 1979 o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu

Více

LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ,

LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ, LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ, podepsaná v Locarnu 8. øíjna 1968 a zmìnìná dne 28. záøí 1979 (vyhl. è. 28/1981 Sb., ve znìní vyhl. è. 85/1985 Sb.) Èlánek

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 7823 66 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. února 2008 byl v Ženevě přijat Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE 1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zøeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartì Spojených národù je uznání pøirozené dùstojnosti a rovných a nezcizitelných

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985 144/1988 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985 Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 24/2008 Sb.m.s. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná Správní radou Mezinárodního úřadu práce

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

SMLOUVA MEZI JAPONSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ. vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení,

SMLOUVA MEZI JAPONSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ. vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení, SMLOUVA MEZI JAPONSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Japonsko a Česká republika, dále jen smluvní státy, vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení, se dohodly

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1958 byla v Ženevě na 41. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více