VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s."

Transkript

1

2

3

4 VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, Olomouc telefon: , fax: , IÈO: , DIÈ: CZ Pøihlášky k úèasti: Vystavovatel se pøihlašuje k úèasti na veletrhu zasláním øádnì vyplnìné závazné pøihlášky ve dvou exempláøích poøadateli veletrhu nejpozdìji do data uzávìrky. Odesláním závazné pøihlášky se vystavovatel zavazuje dodržovat bezvýhradnì Všeobecné výstavní a prodejní podmínky Výstavištì Flora Olomouc, a. s. 3. Potvrzení úèasti: Poøadatel veletrhu si vyhrazuje právo rozhodovat o pøijetí pøihlášky a o pøidìlení výstavních ploch. Poøadatel veletrhu své rozhodnutí o pøijetí, krácení nebo odmítnutí pøihlášky není povinen zdùvodòovat (má právo odmítnout pøihlášku k úèasti zejména neodpovídá-li povaha nebo kvalita exponátù zámìrùm a úrovni veletrhu, pøípadnì byla-li doruèena pozdìji). Poøadatel veletrhu potvrzuje úèast vystavovatele na veletrhu potvrzením kopie závazné pøihlášky a potvrzením pøidìlené plochy. Potvrzená pøihláška poøadatelem veletrhu se stává závaznou smlouvou. Smluvní strany sjednávají pro pøípad, že se vystavovatel nezúèastní veletrhu, pøestože došlo k závaznému potvrzení pøihlášky, smluvní pokutu, jejíž výše odpovídá èástce nájemného a registraèního poplatku. Pokud vzniknou v dùsledku neúèasti vystavovatele náklady spojené s realizací objednaných služeb, je vystavovatel povinen tyto náklady poøadateli uhradit. Pøidìlenou výstavní plochu nesmí vystavovatel pøenechat tøetí osobì. 4. Pøidìlení výstavní plochy: Výstavní plochy jsou situovány do výstavních pavilonù nebo na volných, nekrytých prostranstvích. Pøi pøidìlování výstavních ploch se poøadatel veletrhu bude snažit vyhovìt požadavkùm vystavovatelù. 5. Instalace exponátù: Poøadatel urèuje termíny instalace a demontáže expozice a provozní dobu. Pøi výstavbì expozic jsou pro vystavovatele závazné technicko-bezpeènostní pøedpisy poøadatele. Instalaci expozice na pøidìlené ploše si mùže vystavovatel zajistit: - vlastními silami - objednávkou u Výstavištì Flora Olomouc,a.s. - objednávkou u další firmy Nástìnné hydranty, požární hlasièe, hasící pøístroje a jiná zaøízení zajiš ující bezpeènost nesmìjí být zastavìny. Zásahy do objektù pavilonù nebo volných ploch jsou pro vystavovatele zakázány. Veškeré práce související s úpravou tìchto ploch je vystavovatel povinen si objednat u organizátora akce. Vystavovatel je povinen pøedložit poøadateli ke schválení ve dvou vyhotoveních technický projekt expozice. Instalaci expozic lze zahájit až po schválení technického projektu expozice poøadatelem. Pøívody a odpady vody, elektro, stlaèeného vzduchu a telekomunikaèních služeb je poskytovatel povinen objednat u poøadatele. Poøadatel veletrhu pøipraví objednanou plochu a její objednané vybavení dle schváleného projektu nejpozdìji do 48 hodin pøed termínem ukonèení montáže a instalace exponátù (viz Technicko-organizaèní informace). Instalace vlastní expozice musí být potom ukonèena nejpozdìji do termínu uvedeného v Technickoorganizaèních informacích (bod. Ukonèení montáže stánkù a instalace exponátù). 6. Propagace, nápisy, inzerce a katalog: Vystavovatel je oprávnìn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. Veškerá propagaèní media uplatòovaná mimo vlastní expozici musí být objednána u poøadatele. Vystavovatel má nárok na bezplatné zveøejnìní v katalogu akce, v èásti abecední seznam vystavovatelù v rozsahu své firemní adresy vèetnì nomenklatury uvedené v Objednávce do katalogu - bod Bezplatné zveøejnìní v katalogu. Zveøejnìní loga, inzerce a další prezentace vystavovatele v katalogu je za úhradu. 7. Provozování hudební produkce na pronajaté ploše (živá vystoupení, reprodukovaná hudba pøehrávání MC, CD): Vystavovatel/prodejce je ze zákona povinen pøi provozování hudební produkce na pronajaté výstavní/prodejní ploše tuto èinnost samostatnì smluvnì ošetøit u OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílùm autorským, Ès. armády 20, Praha 6 - Bubeneè). Pøi nedodržení této povinnosti hrozí provozovateli postih, za který Výstavištì Flora Olomouc, a.s., nepøebírá odpovìdnost. 8. Exponáty: Exponátem se rozumí výrobek, zboží nebo právo k nehmotným statkùm, které je závaznì pøihlášeno a vystaveno v prostoru stanoveném poøadatelem, a které odpovídá nomenklatuøe akce. Zmìny exponátù je vystavovatel povinen neprodlenì ohlásit poøadateli. U vystavovaných exponátù je zakázáno uvádìt ceny s výjimkou prodejních akcí. Drobné a cenné exponáty si musí vystavovatel zabezpeèit proti krádeži. Návoz a odvoz exponátù se øídí pokyny poøadatele. Za exponáty neodvezené do termínu pronájmu plochy se úètují manipulaèní a skladovací poplatky dle Ceníku poøadatele akce. Pøejímku exponátù provádí zásadnì vystavovatel nebo jím zplnomocnìný zástupce. V pøípadì, že vystavovatel ani jeho zástupce nebudou vèas na místì, bude exponát složen na pøidìlené výstavní ploše na riziko vystavovatele. Není pøípustné odvážet exponáty bìhem konání akce. V pøípadì odvozu exponátù bìhem akce je vystavovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ,- Kè. Vystavovatel oznaèí exponáty jmenovkami a umístí je do expozic nejpozdìji pøed zahájením soutìží. Vystavovatel oznaèí rovnìž svou expozici firemní vývìskou, která musí obsahovat obchodní název vystavovatele, sídlo firmy a u zahranièního vystavovatele i stát. 9. Doprava výstavních exponátù: Vystavovatel dodá exponáty na adresu: Výstavištì Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 17, Olomouc Železnièní stanice urèení: Olomouc, hlavní nádraží ÈD. Letištì urèení: Ostrava Mošnov. Exponáty musí být peèlivì zabaleny, oznaèeny a pøesnì adresovány. Dopravu tuzemských a zahranièních exponátù je nutno zajistit až do výstavních prostorù. Odvoz exponátù z železnièní stanice urèení nebo letištì zajistí pro zahranièní vystavovatele Výstavištì Flora Olomouc, a.s. Tuzemští vystavovatelé si odvoz a pøevzetí zásilky zajistí na vlastní náklady sami. Všechny dovezené exponáty budou v dopravních anebo prùvodních dokladech adresovány na výstavu a veletrh FLORA OLOMOUC. 10. Vystavovatel je povinen zajiš ovat pøi provozování své obchodní èinnosti / živnosti: Zákon o potravinách è. 110/1997 v platném znìní, Zákon o ochranì spotøebitele è. 364/1992 v platném znìní, Naøízení Evropského parlamentu a Rady è. 178/2006, zejména èlánek è. 16 a fytosanitární podmínky dle Zákona 326/2004 o rostlinolékaøské péèi v platném znìní. 11. Služební prùkazy 2 Každý vystavovatel má nárok na 2 služební prùkazy na 4 m. 2 Za každé další 4 m se poèet prùkazù zvyšuje o 1 ks. Služební prùkazy jsou nepøenosné. Vystavovatel se zavazuje, že on sám a všichni jeho zamìstnanci se na požádání poøadatele prokáží prùkazem totožnosti. Pokud tak neuèiní, nebudou vpuštìni na výstavištì a na výstavní plochy. 12. Pojištìní Veškeré riziko spojené s úèastí na veletrhu nese vystavovatel. Proto se doporuèuje, aby se vystavovatel postaral o pojištìní proti krádeži, požáru a jiným rizikùm. Vedení veletrhu odmítá jakékoliv ruèení z tohoto titulu. Pro taková zaøízení, s jejichž instalací a provozem je spojeno nebezpeèí pro návštìvníky veletrhu, musí vystavovatel prokázat dostateèné povinné ruèení. 13. Požární ochrana Vystavovatel je povinen zajiš ovat plnìní zákona o požární ochranì 133/85 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù. Vystavovatel se zavazuje, že v prostorách pavilonu i všech ostatních uzavøených prostorách výstavištì bude on i všichni jeho zamìstnanci dodržovat zákaz kouøení. V pøípadì porušení tohoto závazku se zavazuje vystavovatel zaplatit poøadateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kè za každé porušení zákazu. Pokuta je splatná ihned. 14. Poøádkové opatøení Poøadatel veletrhu má uvnitø výstavního areálu domovní právo. Vystavovatelé, jejich zmocnìnci a zamìstnanci musí uposlechnout pøíkazù vedení veletrhu, jejich zplnomocnìných zamìstnancù, poøadatelù nebo policie. Èlenùm vedení stejnì jako jejich zplnomocnìným úøedníkùm musí být umožnìn vstup do expozice i zázemí kdykoliv bìhem veletrhu. 15. Odvoz vystaveného zboží Je zakázáno vyklízení expozice pøed ukonèením veletrhu (viz bod 8). Nejpozdìji první den po skonèení veletrhu musí být stánek vyklizen, v opaèném pøípadì má vedení veletrhu právo zboží na náklady vystavovatele uklidit a uskladnit. 16. Zákaz parkování V prostoru výstavištì se nesmí parkovat po celou dobu trvání veletrhu. Zásobovací vozidla smìjí v dobì veletrhu na výstavištì jezdit pouze od 7.00 do 8.30 hodin a od do hodin. Vjezd je možný na základì povolení, které vydává sekretariát výstavy. Cena vydaného povolení je 400,- Kè / vícerázové na akci nebo 100,- Kè / jednodenní. 17. Hlídání Poøadatel veletrhu se stará o všeobecné hlídání a dozor, aniž by pøebíral ruèení za poškození kójí a jiné poškození. Za škody, které utrpí lidé nebo vìci bìhem svého pobytu na výstavišti, nepøijímá poøadatel veletrhu žádnou odpovìdnost. Z nahodilých, na omylu spoèívajících údajích nebo opatøeních nemohou být vyvozovány žádné nároky na náhradu škody od poøadatele veletrhu. Stejnì neruèí poøadatel veletrhu za události, které jsou zpùsobeny vyšší mocí (vis major). 18. Reklamace Vystavovatel mùže uplatnit reklamaci na práce a služby poskytnuté poøadatelem veletrhu u odpovìdného pracovníka VFO, a.s. bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji však v den ukonèení veletrhu, jinak jeho právo zaniká. 19. Závìreèná ustanovení V pøípadì, že poøadatel v dùsledku jím nezavinìných okolností (vis major) nemùže zahájit výstavu, veletrh, zajistit jejich konání po celou stanovenou dobu nebo její èást na celém výstavišti nebo na jeho èásti, èi na jiném místì konání akce, uvìdomí o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé poøadateli z uzavøené smlouvy o úèasti vystavovatele zanikají. V tomto pøípadì nepøísluší vystavovateli žádný nárok na náhradu vzniklých škod. Není-li jinak stanoveno, poøadatel je oprávnìn v pøípadì porušení nìkterého ustanovení tìchto Všeobecných výstavních a prodejních podmínek VFO, a. s. vylouèit vystavovatele z další úèasti na akci. V takovém pøípadì nevzniká vystavovateli žádný nárok na náhradu pøípadných škod a na vrácení mezitím zaplaceného nájemného a registraèního poplatku. Vystavovatel bere na vìdomí výše uvedené Všeobecné výstavní a prodejní podmínky VFO, a.s., uznává je za právoplatné, a je také v tomto smìru za své zástupce, povìøence a zamìstnance plnì zodpovìdný.. V... dne... razítko a podpis vystavovatele...

5

6

7 TERMÍN UZÁVÌRKY:

8

9

10

11

12

13

14 FLORA OLOMOUC J A R N Í E T A P A dubna 2008 Výstavištì Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 17, Olomouc tel.: , , fax: , SOUTÌŽ V ARANŽOVÁNÍ: "OSLAVA PADESÁTIN" Uzávìrka pøihlášek: 31. bøezna 2008 Místo konání soutìže: Výstavištì Flora Olomouc, Smetanovy sady Termín hodnocení soutìže: 23. dubna 2008 v hodin JMÉNO SOUTÌŽÍCÍHO A NÁZEV FIRMY: Adresa: JEDNOTLIVEC nebo DRUŽSTVO - prosím, vyznaète Jméno vedoucího družstva (pouze u družstev): Jména èlenù družstva (pouze u družstev): Telefon (nejlépe mobil): Fax: KATEGORIE - prosím, vyznaète JUNIOØI - do 20 let vèetnì SENIOØI - 21 let a více Soutìž se øídí ustanovením Soutìžních podmínek Flora Olomouc 2008, jarní etapa, které jsou souèástí náborových materiálù. SOUTÌŽ SVAZU KVÌTINÁØÙ A FLORISTÙ ÈR O NEJLEPŠÍ TUZEMSKÝ VÝPÌSTEK Místo konání soutìže: Výstavištì Flora Olomouc, Smetanovy sady Uzávìrka pøihlášek: 31. bøezna 2008 Termín hodnocení soutìže: 23. dubna 2008 v hodin NÁZEV FIRMY: Adresa: Jméno zástupce firmy: Telefon, fax: Internet: Do soutìže pøihlašujeme následující výpìstky do následující/ch kategorie/kategorií - viz Soutìžní podmínky Flora Olomouc 2008, jarní etapa, které jsou souèástí náborových materiálù STRUÈNÝ POPIS (CHARAKTERISTIKA): Soutìž se øídí ustanovením Soutìžních podmínek Flora Olomouc 2008, jarní etapa, které jsou souèástí náborových materiálù. Prohlašujeme na svou èest, že pøihlášené soutìžní exponáty byly pìstovány v domovském závodì od velikosti semenáèe nebo zakoøenìlého øízku. V... dne razítko a podpis pøihlašovatele

15

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic SMÌRNICE hry Praha, 2004 I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic 1 2 OBSAH 1. Všeobecné podmínky úèasti (podmínky úèasti)... 5 25 2. Požární útok Plamen (útok Plamen)... 26 31

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. èeský výrobce plastových oken a dveøí REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. I. Délka a plynutí záruèní doby 1. Záruèní

Více

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays 1. Místo a doba konání veletrhu Veletrh se koná v areálu nákladového nádraží železniční

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA,

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha nájemní smlouvy Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. SMLUVNÍ STRANY Tyto platební, kontraktační a technické podmínky jsou nedílnou součástí Nájemní smlouvy (dále také Smlouva ), sjednané

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE A KONTAKTY 2. REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ 3. PLATBY FAKTUR, DODATEČNÉ OBJEDNÁVKY 4. KAUCE ZA PLOCHU 5. MONTÁŽ EXPOZIC 6. NÁVOZ AUTOBUSŮ A OBJEMNÝCH EXPONÁTŮ

Více

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Králický zpravodaj 7/2005-1 Èervenec 2005/èíslo 7 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, klubù vojenské historie

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Uèební texty pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Studijní materiál pro pøípravu vedoucích a instruktorù kolektivù mladých hasièù k získání kvalifikace

Více

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013 INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí, vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA,

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2014

Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2014 Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2014 Instrukce pro vystavovatele 28. 29. ledna 2014 Výstaviště Praha Holešovice Křižíkovy pavilony D a E organizační garant veletrhu MP-Soft,

Více