Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, Štěpánov tel.: , IČO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva obsahuje tyto části : 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělávání 3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10) Základní údaje o hospodaření školy, 11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15) Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím 16) Další stručný komentář

2 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Štěpánov, okres 0lomouc, příspěvková organizace IZO IČO Charakteristika školy : Základní škola s ročníkem Škola sdružuje : 1. Základní škola IZO kapacita : 600 žáků 2. Školní družina IZO kapacita : 75 žáků 3. Školní jídelna IZO kapacita : 800 jídel Zřizovatel školy : Obec Štěpánov, IČO Datum zařazení školy do sítě : Právní subjekt od : příspěvková organizace Datum zahájení činnosti školy : od roku 1786 Ředitel školy : Zástupce ředitele : Výchovná poradkyně : Mgr. Karel Vacek Mgr. Petra Nováková Mgr. Zdeňka Zacharová Údaje o školské radě : předseda - Mgr. Svatopluk Vlk, počet členů : 6 Telefon : , Fax : Adresa pro dálkový přístup :

3 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo ve všech třídách podle Školního vzdělávacího programu Učíme se žít spolu. Někteří žáci 1. stupně se zúčastnili nepovinného předmětu Náboženství. Školní družina byla provozována ve 2 odděleních, kdy do školní družiny bylo zapsáno 50 žáků, o žáky pečovaly dvě vychovatelky. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet pedagogických zaměstnanců : 30 z toho na 1.stupni : 11 na 2.stupni : 13 školní družina : 2 asistenti pedagogů : 4 školní psycholog : 1 Počet správních zaměstnanců : 5 Počet zaměstnanců školní jídelny : 9 Celkem zaměstnanců : 45 Dvě asistentky pedagoga (jedna pro 1. stupeň a jedna pro 2. stupeň ZŠ) jsou hrazeny od dubna 2012 z projektu Benefity asistenční služby. Dvě pracovnice (speciální pedagog a školní psycholog) jsou hrazeny z projektu Rozvoj školních poradenských pracovišť.

4 Vedení školy abrobace vyučuje úvazek celkem ředitel školy Mgr. Karel Vacek F-ZT F, PČ 1 zástupce ředitele Mgr. Petra Nováková M-ZT-INF M, INF 1 3 výchovný poradce Mgr. Zdeňka Zacharová ČJ-OV ČJ, VkO, PČ, CvČJ 1 Učitelé 1. stupně 1. A Mgr. Eva Nantlová 1. st B Mgr. Radmila Nováková 1. st A Mgr. Pavlína Chládková 1. st B Mgr. Jitka Zábrodská 1. st A Mgr. Věra Zmeltyová 1. st A Mgr. Drahomíra Soldánová 1. st B Mgr. Jana Ungrová 1. st A Mgr. Radomír Rais 1. st B Mgr. Eva Zlámalová 1. st. 1 netřídní Mgr. Zuzana Soukupová 1. st.-spec.ped. PŘ, VL, PČ, HV, VV 0,5 netřídní Ludmila Pospíšilová 1. st. náboženství 0,045 9,545 Učitelé 2.stupně 6. A Mgr. Ester Pelcová ČJ-HV ČJ, HV, nábož A Mgr. Renata Pluskalová VV-RJ VV,RJ,PČ,VkO,VP,HV 1 7. B Mgr. Julius Brokeš M-ZT M, PČ,VP,INF,F, VkO 1 8. A Mgr. Zuzana Šupíková AJ-spec.ped. AJ, VkZ 1 8. B Mgr. Foltýnová Eva Z-PŘ Z, PŘ, VkO, SzPP 1 9. A Mgr. Božena Šinclová M-TV M, TV, CvM 1 netřídní Mgr. Lucie Kupcová PŘ-CH CH, F, TV, PŘ, PČ 0,636 netřídní Mgr. Eva Novotná PŘ-TV PŘ, TV, PČ 0,5 netřídní Mgr. Zuzana Holečková 1. st. - AJ AJ, D, KvAJ 0,955 netřídní Mgr. Adriana Hejníčková ČJ D 0,091 8,182 Školní družina ved. vychovatelka Mgr.Bohuslava Bohuslavová 0,792 vychovatelka Mgr. Alena Tiefenbachová 0,866 1,658 Asistentky pedagoga roč. Naděžda Seidlerová 0, roč. Alena Peřinová 0, roč. Libuše Navrátilová 0, roč. Adriana Hejníčková 0,8 1,01 1,6

5 Provozní pracovníci hospodářka Hana Kráčmarová 1 školník Petr Doupovec 1 uklízečka Miluše Stejskalová 1 uklízečka Marta Lémanová 1 uklízečka Marie Růžičková 1 topič Anna Doupovcová 0,5 5,5 Školní jídelna vedoucí školní jídelny Božena Mádrová 1 administrativní prac. Jindřiška Fialová 0,5 vedoucí kuchařka Libuše Dittmarová 1 kuchařka Jindřiška Fialová 0,5 kuchařka Karla Gálová 1 provozní zaměstnanec Naděžda Večeřová 1 provozní zaměstnanec Helena Škodová 1 provozní zaměstnanec Marie Hejcmanová 1 provozní zaměstnanec Ivana Běhalová 0,5 7,5 Třída Třídní učitel chlapci dívky celkem 1.A Zmeltyová Věra B Zlámalová Eva A Nantlová Eva B Nováková Radmila celkem ročník 3.A Chládková Pavlína B Zábrodská Jitka A Rais Radomír A Soldánová Drahomíra B Ungrová Jana CELKEM 1. ST A Pelcová Ester A Pluskalová Renata B Brokeš Julius A Šupíková Zuzana B Foltýnová Eva A Šinclová Božena CELKEM 2. ST CELKEM ZŠ

6 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do prvních tříd se uskutečnil ve dnech 25. a 26. ledna Ve dvou třídách byly pro děti připraveny různé úkoly, které měli pomoci posoudit jejich školní zralost. Celkem bylo u zápisu 54 žáků a následně bylo rozhodnuto o 7 odkladech povinné školní docházky Při zápisu se opět projevila snaha rodičů o zažádání odkladu školní docházky. Do dvou prvních tříd nastoupilo v září celkem 46 žáků, z nich 9 přišlo po loňském odkladu. Jeden žák nastoupil do 1. třídy v Olomouci. Výsledky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2012/ ročník Umělecké školy 0 Gymnázia 5 SOŠ 12 SOU učební obory 15 Celkem 32 žáků 8. ročník Ve školním roce ukončili školní docházku dva žáci oba byli přijati na zvolené učební obory (SŠ zemědělská Olomouc a Sigmundova SŠ strojírenská, Lutín). 7. ročník V tomto roce ze 7. ročníku se hlásila jedna žákyně na šestileté gymnázium, byla příjata 5. ročník Na osmileté gymnázium se hlásilo osm žáků z toho sedm žáků bylo přijato dva na Gymnázium Hejčín a pět na Slovanské gymnázium v Olomouci, jeden žák na gymnázium však i přes přijetí na tuto školu neodešel. Jeden žák přijat nebyl.

7 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Přehled klasifikace školy 1. pololetí Třída Třídní učitel Celkem Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P PRŮMĚR NA ŽÁKA TŘÍDĚ Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý p I.A Mgr. Věra Zmeltyová , ,08 31,75 3,33 I.B Mgr. Eva Zlámalová , ,17 42,17 II.A Mgr. Eva Nantlová , ,38 19,38 II.B Mgr. Radmila Nováková , ,67 25,67 III.A Mgr. Pavlína Chládková , ,10 25,10 III.B Mgr. JItka Zábrodská , ,89 32,89 IV.A Mgr. Radomír Rais , ,12 40,12 V.A Mgr. Drahomíra Soldánová , ,50 44,50 V.B Mgr. Jana Ungrová , ,37 39,37 VI.A Mgr. Ester Pelcová , ,81 54,81 VII.A Mgr. Renata Pluskalová , ,81 51,81 VII.B Mgr. Julius Brokeš , ,30 40,20 1,10 VIII.A Mgr. Zuzana Šupíková , ,26 61,95 1,32 VIII.B Mgr. Eva Foltýnová , ,05 52,74 0,32 IX.A Mgr. Božena Šinclová , ,94 78,94 CELKEM/POČET x x x x Dostatečný PROCENT v x v 99 1 x x x PRŮMĚR , ,59 45,29 0,3 Nedostatečný Jiné hodnocení Prům. známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená

8 Přehled klasifikace školy 2. pololetí Třída Třídní učitel Celkem Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P PRŮMĚR NA ŽÁKA TŘÍDĚ Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý p I.A Mgr. Věra Zmeltyová , ,58 41,58 I.B Mgr. Eva Zlámalová , ,61 25,61 II.A Mgr. Eva Nantlová , ,31 39,31 II.B Mgr. Radmila Nováková , ,72 37,72 III.A Mgr. Pavlína Chládková , ,70 27,70 III.B Mgr. JItka Zábrodská , ,56 58,56 IV.A Mgr. Radomír Rais , ,54 48,54 V.A Mgr. Drahomíra Soldánová , ,06 46,06 V.B Mgr. Jana Ungrová , ,53 56,53 VI.A Mgr. Ester Pelcová , ,78 62,78 VII.A Mgr. Renata Pluskalová , ,48 57,48 VII.B Mgr. Julius Brokeš , ,55 55,80 0,75 VIII.A Mgr. Zuzana Šupíková , ,53 65,58 1,95 VIII.B Mgr. Eva Foltýnová , ,84 66,11 0,74 IX.A Mgr. Božena Šinclová , ,84 106,72 0,13 CELKEM/POČET x x x x Dostatečný PROCENT v x v x x x Nedostatečný PRŮMĚR , ,36 56,14 0,23 Jiné hodnocení Prům. známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená Jedna žákyně úspěšně složila opravnou zkoušku a postupuje do 9. ročníku. Jeden žák opakuje 7. ročník, jeden žák opakuje 8. ročník.

9 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní poradenské pracoviště (ŠPP) funguje na škole od září roku Vzniklo v rámci projektu RŠPP-VIP-II. (Rozvoj školních poradenských pracovišť Vzdělání, Informace, Poradenství) a je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pracovníky ŠPP jsou: školní psycholog (PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D.), školní speciální pedagog (Mgr. Zuzana Petrová), výchovný poradce (Mgr. Zdeňka Zacharová) a preventista rizikových jevů (Mgr. Zuzana Šupíková). Ve škole jsou nainstalovány schránky důvěry (zvlášť pro 1. a 2. st.). Připomínky žáků byly vždy projednány s třídními kolektivy, žáky nebo jednotlivými pracovníky školy. Byla vedena evidence o příspěvcích žáků do těchto schránek. Hodnocení Školního poradenského pracoviště Hodnocení práce výchovného poradce Průběžně během roku probíhá: - shromažďování informací o žácích s poruchami učení a chování, zprostředkování vyšetření v PPP - starost o integrované žáky zajišťování podkladů pro vyšetření žáků, shromažďování dokumentů, spolupráce s třídními učiteli na vypracování IVP - komunikace s PPP - zprostředkování návštěv zástupců SŠ v 9. třídách (náboráři) - poskytování konzultací rodičům a žákům - předávání propagačního materiálu a různých aktuálních informací žákům 9. roč. - zpracování přehledů o budoucím studiu žáků na SŠ - účast na školení VP - v říjnu se uskutečnila beseda na ÚP v Olomouci pro žáky 9. roč. - v listopadu /třídní schůzky/ - se uskutečnilo setkání s rodiči žáků 9. ročníků - v listopadu proběhlo šetření profesní orientace žáků 9. tříd - koncem listopadu se uskutečnila prezentační výstava Scholaris pro žáky 9. tříd - během ledna a února byly připraveny podklady a vytištěny přihlášky na SŠ pro žáky 5.,7.,a 9.roč, - k byly žákům rozdány zápisové lístky - koncem dubna byly zapsány výsledky přijímacího řízení - v květnu byla vytvořena statistika přijímacího řízení Hodnocení práce školního psychologa a speciálního pedagoga: Stěžejní činnosti Školního poradenského pracoviště za rok 2012/2013: - adaptační pobyty pro žáky 6. ročníků - individuální konzultace s žáky, pedagogy i rodiči (psychologické poradenství, krizová intervence, osvěta a edukace, aj.) - psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků - diagnostika třídních kolektivů vybraných ročníků - psychosociální programy pro vybrané třídní kolektivy - preventivní programy pro žáky 1. a 2. stupně - řešení vztahových problémů ve třídách - vyšetření profesní orientace žáků 9. ročníků ve spolupráci s PPP Olomouc - konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - reedukační činnost žáků

10 - účast u zápisu do 1. ročníků - - proškolení pedagogů v technice vedení komunitního kruhu se třídou - spolupráce s Katedrou psychologie Univerzity Palackého v Olomouci program podpory žáků s rizikem školního selhávání (tzv. patronský program ) - spolupráce při realizaci projektu Zvyšování kvality vzdělávání žáků ohrožených školním selháváním prostřednictvím podpory asistenční služby - spolupráce s dalšími organizacemi (OSPOD, obecní policie, P-centrum aj.) Klady: - žáci si zvykli pravidelně vyhledávat služby pracovníků ŠPP a obracet se na ně v případě problémů - pravidelná diagnostika třídních kolektivů umožnila odhalit některé nežádoucí jevy ve třídě, zejména náznaky šikany nebo vyloučení žáka z třídního kolektivu - včasné řešení těchto problémů vedlo ke snížení negativního dopadu a v rámci možností i k nápravě - preventivní a psychosociální programy ve třídách zlepšily třídní klima a vztahy mezi žáky, žáci se naučili řešit konflikty vhodnějším způsobem a naslouchat si - na škole se realizovalo více preventivních programů a více práce se třídami než v předchozích letech (větší důraz na prevenci) - třída, která absolvovala adaptační pobyt, vykazovala zlepšení vztahů a atmosféry ve třídě, žáci ze spojených tříd se lépe vzájemně poznali, dobře se zde učí (zpětná vazba od pedagogů) - individuální psychologické poradenství v některých případech vedlo k pozitivním změnám v oblasti řešených problémů - po reedukačních činnostech došlo u některých žáků ke zlepšení specifických poruch učení - spolupráce s Katedrou psychologie ( doučování žáků ) vedla v případech některých žáků ke zlepšení školního prospěchu a ke zvýšení motivace - zapojení vybraných žáků do projektu Zvyšování kvality vzdělávání žáků ohrožených školním selháváním prostřednictvím podpory asistenční služby vedla v některých případech ke zlepšení školního prospěchu - trvalá spolupráce pedagogů s ŠPP - někteří pedagogové pravidelně vedou komunitní kruh se svou třídou Zápory: - nedostatek času na řešení všech odhalených problémů - nedůslednost některých žáků při docházení na konzultace se speciálním pedagogem nebo psychologem - malá angažovanost některých rodičů na spolupráci v řešení potíží žáka Hodnocení plnění minimálního preventivního programu Schůzka školního metodika prevence s vedením školy proběhla , byla vytvořena dohoda o náplni minimálního preventivního programu (dále jen MPP) na rok 2011/2012. Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s MPP na pracovní poradě , byli vyzváni, aby se zapojili především do organizování žákovských volnočasových aktivit, aby se ve svých třídách zaměřili na prevenci rizikového chování dětí. Vzdělávání učitelů v rámci prevence: Učitelé zapojení do projektu Benefity asistenční služby se a zúčastnili 2 seminářů zaměřených na práci s dětmi s ADHD.

11 Mgr. Zuzana Soukupová a Zuzana Šupíková ukončily specializační studium potřebné pro vykonávání funkce metodika prevence v rámci projektu Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách. Dne proběhla schůzka ŠPP s učiteli prvního stupně a dne s učiteli 2. stupně, kde byly projednány potřeby jednotlivých tříd a jejich třídních učitelů a bylo navrženo zájemcům proškolení ve vedení komunitního kruhu, které se uskutečnilo pod vedením ŠPP školní psycholožka V. Kavenská a metodik prevence Z. Šupíková se zúčastnily školení s tématem sexuální výchovy. V hodinách VkO a VkZ v ročníku probíhaly přednášky a besedy s tematikou prevence rizikových jevů, především s problematikou, která patří do kompetence policie. V ostatních ročnících se uskutečnily následující besedy s policií: a) 1.ročník Beseda s Obecní policií b) 2. ročník Beseda s hasiči c) 3. ročník Beseda s Obecní policií, s Policií ČR d) 4. ročník Beseda s obecní policií, Beseda se záchranářem e) 5.ročník Beseda s obecní policií f) 6. ročník Beseda s hasiči g) 9. ročník Beseda s obecní policií Právní způsobilost Další akce konané ve školním roce 2012/ 2013 v rámci prevence rizikových jevů: adaptační pobyt Hrubá Voda se třídou 6.A Schůzka třídních učitelů bývalých 5.tříd s učiteli 2.stupně ZŠ Listopad šetření vrstevnických vztahů na druhém stupni pomocí dotazníku vytvořeného v rámci projektu Řešení vrstevnických vztahů Říjen listopad Program P-centra pro 6. A, 8.B Leden únor Program P-centra pro 7. A, 7.B Cílem bylo utužení sebepojetí, ujasnění si své role a pozice v třídním kolektivu, hledání společných pozitivních témat skupiny. Programy byly koncipovány jako čtyři dvouhodinové bloky a byly hrazeny z projektu pro základní školy EU peníze školám Projekt Češtinou proti xenofobii 8.A, 8.B Přednáška Gambling 8.A, 8.B Beseda Závislosti 8.A, 8.B Beseda Rizika internetu 7.A, 7.B Láska ano, děti ještě ne.beseda o bezpečném sexu pro 9.třídu Projektový den - Den Země (Boj proti hluku) ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ V rámci projektu Řešení vrstevnických vztahů byli vybraní žáci proškoleni odborníky v oblasti komunikace, pomoci, aktivního naslouchání a právního povědomí. Každý den byl zajištěn tým podporovatelů, který nabízel služby vrstevnické podpory ostatním žákům. Tito podporovatelé se scházeli každý pátek po vyučování, aby konzultovali vzniklé problémy v jednotlivých třídách a dále prohlubovali své dovednosti. K rozvoji podporovatelů přispěly i dvoudenní školení pod vedením jejich garanta a školní psycholožky. V lednu byl tento projekt ukončen, ale naše skupina podporovatelů pokračuje ve své existenci dál. Žáci využívali stálou nástěnku s tematikou protidrogové prevence; především využívali adresy koordinátorů, institucí a organizací v oblasti všech rizikových jevů.

12 7. A 8. ročníky měly hodiny výchovy ke zdraví vedeny prožitkovou formou, využívali jsme komunitní kruhy, které byly vedeny školním metodikem a školní psycholožkou Na prvním stupni bylo vedení komunitních kruhů částečně na třídních učitelích a částečně na školní psycholožce a speciálním pedagogovi. V rámci školních volnočasových aktivit se žáci zapojili do mnoha akcí ve škole i mimo ni. Všechny tyto akce přispívaly k prevenci rizikových jevů. Byly zaměřeny na osobnostní a sociální rozvoj a výcvik sociálně komunikativních dovedností. Školní metodik prevence a ostatní členové Školního poradenského pracoviště, kteří se podílejí na prevenci rizikových jevů, konstatují, že ve školním roce 2012/2013 došlo na naší škole k těmto jednáním s rodiči a obecní policií. Jednání s rodiči, obecní policií, školní psycholožkou: Řešení nevhodného chování žákyň 8. B k žákyni třídy 7.A kázeňská opatření, pohovor žákyň se školní psycholožkou a metodikem prevence, pohovor zákonných zástupců s vedením školy za přítomnosti obecní policie šetření umístění videa natočeného ve škole na Facebook, žákyni 6. A byl navržen snížený stupeň z chování v případě dalšího porušení školního řádu, nebyl odsouhlasen pouze kázeňský postih jednání s maminkou žáka 8. A třídy o neomluvené absenci žáka -34h, snížený stupeň z chování, oznámení na OSPOD Výchovný poradce i školní metodik prevence měli ustanoveny konzultační hodiny pro setkání s dětmi i rodiči. Rodiče byli o preventivním programu informováni na třídních schůzkách. V obecních novinách byly v průběhu roku otištěny články o školních aktivitách, o zájmových volnočasových aktivitách žáků školy, o prevenci, apod. Na škole žáci využívali schránky důvěry, které pravidelně kontroloval ředitel školy se školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní. Připomínky žáků byly ihned řešeny. Schránka důvěry byla také vytvořena u ŠPP. Jednou za 14 dní se scházeli členové ŠPP ve složení školního metodika prevence a výchovné poradkyně, psycholožky, speciálního pedagoga a vedení školy. Ke konci školního roku byl na základě připomínek všech učitelů zaktualizován nový školní řád, kde jsou zahrnuty nejen povinnosti, ale i práva žáků a rodičů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelé obou stupňů se průběžně zapojovali do DVPP a to dle nabídky. Snaha byla o organizování dalšího vzdělávání v místě školy. Škola je zapojena do projektů EU, takže část školení je hrazena z těchto prostředků. Pracovníkům školy je dále doporučováno, aby se účastnili dalších kvalitních školení, která by pro školu nebyla finanční zátěží a byla by hrazena z jiných zdrojů. DVPP Jméno, příjmení částka poznámka Ester Pelcová 2000,-Kč Kurz pro sbormistry Zuzana Šupíková 650,-Kč Tvořivá škola činnostní učení 350,-Kč Realizace sexuální výchovy

13 Školní systemické konstelace Studium k výkonu specializovaných činností Prevence sociálně patologických jevů Karel Vacek 500,-Kč Změny právních předpisů Petra Nováková 500,-Kč Změny právních předpisů Jana Ungrová 672,-Kč Jak zpestřit ČJ na 1.st. Jitka Zábrodská 450,-Kč Keramika pro radost Radmila Nováková 460,-Kč Keramika pro radost 400,-Kč Doškolovací kurz zdravotníka Eva Nantlová 370,-Kč Doškolovací kurz ZZA Drahomíra Soldánová 370,-Kč Doškolovací kurz ZZA Pavlína Chládková 370,-Kč Doškolovací kurz ZZA Radomír Rais 370,-Kč Doškolovací kurz ZZA Zdena Zacharová Školení 1. pomoci Eva Novotná Julius Brokeš Eva Foltýnová Zuzana Petrová Eva Zlámalová Lucie Kupcová Renata Pluskalová Školení hrazená z projektu Moderní škola Koordinátoři EVVO udržitelná energie pro všechny Školení 1. pomoci Metodika práce s dětmi s poruchami učení a chování Styly učení žáků a jejich využití ve výuce Terénní přírodovědná praktika nejen pro učitele biologie aneb hydrobiologie a mykologie v terénu Studium k výkonu specializovaných činností Prevence sociálně patologických jevů Začlenění environmentální výchovy do sportovních kurzů na školách Zlatá nit Terénní přírodovědná praktika nejen pro učitele biologie aneb hydrobiologie a mykologie v terénu Školení 1. pomoci Ester Pelcová 1168,-Kč Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení Zdena Zacharová 672,-Kč Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách Čj Drahomíra Soldánová 900,-Kč Tvořivá škola Aj činnostně ve 3. ročníku Petra Nováková 948,-Kč Základy finanční matematiky Školení hrazená z projektu Benefity asistenční služby (školení byla pořádána vždy pro 20 pedagogických pracovníků školy) 6700,-Kč 6000,-Kč 7000,-Kč 7000,-Kč Interaktivní korekční program pro děti s ADHD Využití artefiletiky při práci s žáky s SPU a ADHD Styly učení žáků a jejich využití ve výuce Metodika práce s dětmi s poruchami učení a chování 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Informace o škole, jejich pracovnících a pořádaných akcích jsou zveřejňovány a pravidelně doplňovány na stránkách školy Termíny třídních schůzek a konzultací pro rodiče :

14 8. říjen 2012 společná SDPŠ, třídní schůzky 19. listopad 2012 třídní schůzky, konzultace 15. duben 2013 třídní schůzky, konzultace Akce školy pro rodiče: Mikuláš ve škole Rozsvícení vánočního stromu Výstava panenek paní Cigánkové X. ples školy Vynášení Morény Průběžně Koncerty žákovských pěveckých sborů v kostele Sv. Barbory, na hodech Sv. Vavřince, Návštěva žáků ze školy v Polsku Zahradní slavnost Škola se dále prezentuje pravidelně v místních novinách Ze Štěpánova, na vývěsce v obci, pořady v Českém rozhlase Olomouc a občas i v jiných pedagogických periodikách (Olomoucký deník, Učitelské noviny, Zpravodaj školství). Zájmové útvary ve škole 1. stupeň název kroužku vedoucí den čas Počítačový kroužek Rais Radomír PO 12:15-13:15 Mladý zdravotník 1 Nováková Radmila ÚT ST 12:30-14:00 Zobcová flétna Chládková Pavlína ÚT 12:45-13:45 Pohybově - výtvarný kroužek Zlámalová Eva ČT 11:25-12:10 Přípravný sbor Pelcová Ester PO 12:30-13:15 Myslivecký kroužek Novák ČT 16:00-18:00 Keramika 1 Nantlová Eva ST LT 12:15-14:00 Keramika 2 Nantlová Eva ST ST 12:15-14:00 Keramika 3 Nováková Radmila ÚT LT 12:15-14:00 Keramika 4 Zábrodská Jitka ČT LT 12:45-14:15 Keramika 5 Zábrodská Jitka ČT ST 12:45-14:15

15 2. stupeň název kroužku vedoucí den čas Školní klub Kavenská, Soukupová PO 14:00-15:00 Mladý zdravotník 2 Foltýnová PO 13:30-14:30 Sborový zpěv Pelcová PO 13:30-14:15 Florbal Pospíšil PÁ 15:00-16:30 Popmusic Hejníčková ÚT 14:00-14:45 Výtvarný kroužek Holečková ČT 13:30-15:30 Kroužek sebepoznání Soukupová ÚT 13:45-14:45 Zeměpisný doučovací kroužek Foltýnová PO, ST 7:00-7:30 Přírodovědný doučovací kroužek Foltýnová ÚT, PÁ 7:00-7:30 Doučování z matematiky Brokeš PO 13:20-13:50 Nepovinný předmět název vyučující ročník den čas Náboženství Pospíšilová 1. a 2. třída ČT 11:30-12:15 Náboženství Pospíšilová 3. a 4. třída ČT 12:45-13:30 Náboženství Pelcová třída ÚT 13:15-14:00 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Během tohoto školního roku se dne 13. června 2013 konalo prošetření stížnosti Českou školní inspekcí. Zápis jednání je k nahlédnutí v kanceláři ředitelství školy. Dále proběhly ve škole tyto kontroly : Interní audit Dne proběhla ve škole veřejnoprávní kontrola podle zákona 320/2001 Sb. 13 a s odkazem na 15 zákona č. 552/1991 Sb. KHS OK Dne proběhla kontrola ve školní jídelně Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci. Kontrola VZP Dne proběhla ve škole kontrola odvodů z VZP. Protokoly jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelství školy.

16 10. Základní údaje o hospodaření školy Čerpání ZŠ 2012 Čerpání rozpočtových prostředků na provoz od Obecního úřadu Štěpánov - ZŠ Účet Název Čerpání Zálohy Součty Příjmy: Dotace na provoz Materiál Čistící prostředky Kancelářské potřeby DHM Tiskoviny Učební pomůcky Učebnice OOPP DHM do 3000, Plyn SME Voda Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Telefon Ceniny Zpracování mezd Bankovní poplatky Provozní režie Plavání Software Hrubá mzda ZP org SP FKSP Poplatky Haléřové vyrovnání Spotřeba daru LET ŠKOLY Učebnice - žáci DDHM nad 2000, DDHM do 2000, Odpisy Odpisy Celkem náklady: Hospodářský výsledek

17 Čerpání rozpočtových prostředků na mzdy a ONIV účet název položky čerpání mezisoučty HM - pedagog ZŠ HM - pedagog. ŠD HM - nepedag. ŠJ Mzdy - neped.zš Náhrada za nemoc HM - OON PP ZŠ (dohody 1.stup.) HM - OON ŠD (dohody družina) HM - OON Neped. ZŠ ZP org.- pedagog, nepedagog ZŠ ZP org.- pedagog ŠD ZP org.- nepedagog ŠJ ZP - neped. ZŠ SP org.- pedagog, nepedagog ZŠ SP org.- pedagog ŠD SP org.- nepedagog ŠJ SP - neped. ZŠ FKSP - pedagog, nepedagog ZŠ FKSP - pedagog ŠD FKSP - nepedagog ŠJ FKSP - neped. ZŠ FKSP - nemoc DVPP Literatura Učební pomůcky OOPP Učebnice Pomůcky 1. st Pomůcky 1.tř Cestovné DVPP Komp. Pom Licence SW Konvektivita Mzdová režie Plavání žáků Opotřebení lyží Kooperativa - zák.poj Dotace k Celkem vyčerpáno

18 Účelová dotace - EU Benefity asistenční služby 2012 účet název položky Dotační podíly 672 Dotace ,00 Celkem příjmy , Knihy 1 072, Učební pomůcky , Služby Služby Bankovní poplatky SW Hrubá mzda OON PP OON NP ZP SP FKSP DDHM od 2000, Celkem náklady ,00 Hospodářský výsledek 0 Účelová dotace - EU Moderní škola 2012 účet název položky Dotační podíly 15% 85% 672 Dotace , ,00 Celkem příjmy , , EU Šablony 0,00 0, Učební pomůcky Bankovní poplatky Software Hrubá mzda OON PP OON NP ZP SP FKSP DDHM od 2000, Celkem náklady , ,00 Hospodářský výsledek 0 0

19 Čerpání ZŠ za rok 2013 (1. 9. měsíc) Čerpání rozpočtových prostředků na provoz od Obecního úřadu Štěpánov - ZŠ Účet Název Čerpání Zálohy Součty Příjmy: Dotace na provoz Materiál Čistící prostředky Kancelářské potřeby DHM Tiskoviny Učební pomůcky Učebnice OOPP DHM do 3000, Plyn SME Voda Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Telefon Ceniny Zpracování mezd Bankovní poplatky Provozní režie Plavání Software Účetnictví ZP účetní SP účetní FKSP účetní Haléřové vyrovnání Spotřeba daru LET ŠKOLY Učebnice - žáci DDHM nad 2000, DDHM do 2000, Odpisy Odpisy Celkem náklady: Hospodářský výsledek

20 Čerpání rozpočtových prostředků na mzdy a ONIV účet název položky čerpání mezisoučty Přijaté dotace Kč HM - pedagog ZŠ HM - pedagog, nepedagog ZŠ HM - pedagog. ŠD HM - nepedag. ŠJ Náhrada za nemoc HM - OON PP ZŠ (dohody 1.stup.) HM - OON ŠD (dohody družina) HM - ŠJ ZP org.- pedagog, nepedagog ZŠ ZP org.- pedagog ŠD ZP org.- nepedagog ŠJ ZP - neped. ZŠ SP org.- pedagog, nepedagog ZŠ SP org.- pedagog ŠD SP org.- nepedagog ŠJ SP - neped. ZŠ FKSP - pedagog, nepedagog ZŠ FKSP - pedagog ŠD FKSP - nepedagog ŠJ FKSP - neped. ZŠ FKSP - nemoc FKSP - pedagog, nepedagog ZŠ DVPP Literatura Učební pomůcky OOPP Učebnice Projekt MŠMT Pomůcky 1.tř DDHM do 1999, Cestovné DVPP Komp. Pom Licence SW Konvektivita Mzdová režie Plavání žáků Opotřebení lyží Kooperativa - zák.poj Celkem vyčerpáno

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více