Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, Štěpánov tel.: , IČO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva obsahuje tyto části : 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělávání 3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10) Základní údaje o hospodaření školy, 11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15) Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím 16) Další stručný komentář

2 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Štěpánov, okres 0lomouc, příspěvková organizace IZO IČO Charakteristika školy : Základní škola s ročníkem Škola sdružuje : 1. Základní škola IZO kapacita : 600 žáků 2. Školní družina IZO kapacita : 75 žáků 3. Školní jídelna IZO kapacita : 800 jídel Zřizovatel školy : Obec Štěpánov, IČO Datum zařazení školy do sítě : Právní subjekt od : příspěvková organizace Datum zahájení činnosti školy : od roku 1786 Ředitel školy : Zástupce ředitele : Výchovná poradkyně : Mgr. Karel Vacek Mgr. Petra Nováková Mgr. Zdeňka Zacharová Údaje o školské radě : předseda - Mgr. Svatopluk Vlk, počet členů : 6 Telefon : , Fax : Adresa pro dálkový přístup :

3 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo ve všech třídách podle Školního vzdělávacího programu Učíme se žít spolu. Někteří žáci 1. stupně se zúčastnili nepovinného předmětu Náboženství. Školní družina byla provozována ve 2 odděleních, kdy do školní družiny bylo zapsáno 50 žáků, o žáky pečovaly dvě vychovatelky. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet pedagogických zaměstnanců : 30 z toho na 1.stupni : 11 na 2.stupni : 13 školní družina : 2 asistenti pedagogů : 4 školní psycholog : 1 Počet správních zaměstnanců : 5 Počet zaměstnanců školní jídelny : 9 Celkem zaměstnanců : 45 Dvě asistentky pedagoga (jedna pro 1. stupeň a jedna pro 2. stupeň ZŠ) jsou hrazeny od dubna 2012 z projektu Benefity asistenční služby. Dvě pracovnice (speciální pedagog a školní psycholog) jsou hrazeny z projektu Rozvoj školních poradenských pracovišť.

4 Vedení školy abrobace vyučuje úvazek celkem ředitel školy Mgr. Karel Vacek F-ZT F, PČ 1 zástupce ředitele Mgr. Petra Nováková M-ZT-INF M, INF 1 3 výchovný poradce Mgr. Zdeňka Zacharová ČJ-OV ČJ, VkO, PČ, CvČJ 1 Učitelé 1. stupně 1. A Mgr. Eva Nantlová 1. st B Mgr. Radmila Nováková 1. st A Mgr. Pavlína Chládková 1. st B Mgr. Jitka Zábrodská 1. st A Mgr. Věra Zmeltyová 1. st A Mgr. Drahomíra Soldánová 1. st B Mgr. Jana Ungrová 1. st A Mgr. Radomír Rais 1. st B Mgr. Eva Zlámalová 1. st. 1 netřídní Mgr. Zuzana Soukupová 1. st.-spec.ped. PŘ, VL, PČ, HV, VV 0,5 netřídní Ludmila Pospíšilová 1. st. náboženství 0,045 9,545 Učitelé 2.stupně 6. A Mgr. Ester Pelcová ČJ-HV ČJ, HV, nábož A Mgr. Renata Pluskalová VV-RJ VV,RJ,PČ,VkO,VP,HV 1 7. B Mgr. Julius Brokeš M-ZT M, PČ,VP,INF,F, VkO 1 8. A Mgr. Zuzana Šupíková AJ-spec.ped. AJ, VkZ 1 8. B Mgr. Foltýnová Eva Z-PŘ Z, PŘ, VkO, SzPP 1 9. A Mgr. Božena Šinclová M-TV M, TV, CvM 1 netřídní Mgr. Lucie Kupcová PŘ-CH CH, F, TV, PŘ, PČ 0,636 netřídní Mgr. Eva Novotná PŘ-TV PŘ, TV, PČ 0,5 netřídní Mgr. Zuzana Holečková 1. st. - AJ AJ, D, KvAJ 0,955 netřídní Mgr. Adriana Hejníčková ČJ D 0,091 8,182 Školní družina ved. vychovatelka Mgr.Bohuslava Bohuslavová 0,792 vychovatelka Mgr. Alena Tiefenbachová 0,866 1,658 Asistentky pedagoga roč. Naděžda Seidlerová 0, roč. Alena Peřinová 0, roč. Libuše Navrátilová 0, roč. Adriana Hejníčková 0,8 1,01 1,6

5 Provozní pracovníci hospodářka Hana Kráčmarová 1 školník Petr Doupovec 1 uklízečka Miluše Stejskalová 1 uklízečka Marta Lémanová 1 uklízečka Marie Růžičková 1 topič Anna Doupovcová 0,5 5,5 Školní jídelna vedoucí školní jídelny Božena Mádrová 1 administrativní prac. Jindřiška Fialová 0,5 vedoucí kuchařka Libuše Dittmarová 1 kuchařka Jindřiška Fialová 0,5 kuchařka Karla Gálová 1 provozní zaměstnanec Naděžda Večeřová 1 provozní zaměstnanec Helena Škodová 1 provozní zaměstnanec Marie Hejcmanová 1 provozní zaměstnanec Ivana Běhalová 0,5 7,5 Třída Třídní učitel chlapci dívky celkem 1.A Zmeltyová Věra B Zlámalová Eva A Nantlová Eva B Nováková Radmila celkem ročník 3.A Chládková Pavlína B Zábrodská Jitka A Rais Radomír A Soldánová Drahomíra B Ungrová Jana CELKEM 1. ST A Pelcová Ester A Pluskalová Renata B Brokeš Julius A Šupíková Zuzana B Foltýnová Eva A Šinclová Božena CELKEM 2. ST CELKEM ZŠ

6 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do prvních tříd se uskutečnil ve dnech 25. a 26. ledna Ve dvou třídách byly pro děti připraveny různé úkoly, které měli pomoci posoudit jejich školní zralost. Celkem bylo u zápisu 54 žáků a následně bylo rozhodnuto o 7 odkladech povinné školní docházky Při zápisu se opět projevila snaha rodičů o zažádání odkladu školní docházky. Do dvou prvních tříd nastoupilo v září celkem 46 žáků, z nich 9 přišlo po loňském odkladu. Jeden žák nastoupil do 1. třídy v Olomouci. Výsledky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2012/ ročník Umělecké školy 0 Gymnázia 5 SOŠ 12 SOU učební obory 15 Celkem 32 žáků 8. ročník Ve školním roce ukončili školní docházku dva žáci oba byli přijati na zvolené učební obory (SŠ zemědělská Olomouc a Sigmundova SŠ strojírenská, Lutín). 7. ročník V tomto roce ze 7. ročníku se hlásila jedna žákyně na šestileté gymnázium, byla příjata 5. ročník Na osmileté gymnázium se hlásilo osm žáků z toho sedm žáků bylo přijato dva na Gymnázium Hejčín a pět na Slovanské gymnázium v Olomouci, jeden žák na gymnázium však i přes přijetí na tuto školu neodešel. Jeden žák přijat nebyl.

7 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Přehled klasifikace školy 1. pololetí Třída Třídní učitel Celkem Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P PRŮMĚR NA ŽÁKA TŘÍDĚ Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý p I.A Mgr. Věra Zmeltyová , ,08 31,75 3,33 I.B Mgr. Eva Zlámalová , ,17 42,17 II.A Mgr. Eva Nantlová , ,38 19,38 II.B Mgr. Radmila Nováková , ,67 25,67 III.A Mgr. Pavlína Chládková , ,10 25,10 III.B Mgr. JItka Zábrodská , ,89 32,89 IV.A Mgr. Radomír Rais , ,12 40,12 V.A Mgr. Drahomíra Soldánová , ,50 44,50 V.B Mgr. Jana Ungrová , ,37 39,37 VI.A Mgr. Ester Pelcová , ,81 54,81 VII.A Mgr. Renata Pluskalová , ,81 51,81 VII.B Mgr. Julius Brokeš , ,30 40,20 1,10 VIII.A Mgr. Zuzana Šupíková , ,26 61,95 1,32 VIII.B Mgr. Eva Foltýnová , ,05 52,74 0,32 IX.A Mgr. Božena Šinclová , ,94 78,94 CELKEM/POČET x x x x Dostatečný PROCENT v x v 99 1 x x x PRŮMĚR , ,59 45,29 0,3 Nedostatečný Jiné hodnocení Prům. známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená

8 Přehled klasifikace školy 2. pololetí Třída Třídní učitel Celkem Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P PRŮMĚR NA ŽÁKA TŘÍDĚ Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý p I.A Mgr. Věra Zmeltyová , ,58 41,58 I.B Mgr. Eva Zlámalová , ,61 25,61 II.A Mgr. Eva Nantlová , ,31 39,31 II.B Mgr. Radmila Nováková , ,72 37,72 III.A Mgr. Pavlína Chládková , ,70 27,70 III.B Mgr. JItka Zábrodská , ,56 58,56 IV.A Mgr. Radomír Rais , ,54 48,54 V.A Mgr. Drahomíra Soldánová , ,06 46,06 V.B Mgr. Jana Ungrová , ,53 56,53 VI.A Mgr. Ester Pelcová , ,78 62,78 VII.A Mgr. Renata Pluskalová , ,48 57,48 VII.B Mgr. Julius Brokeš , ,55 55,80 0,75 VIII.A Mgr. Zuzana Šupíková , ,53 65,58 1,95 VIII.B Mgr. Eva Foltýnová , ,84 66,11 0,74 IX.A Mgr. Božena Šinclová , ,84 106,72 0,13 CELKEM/POČET x x x x Dostatečný PROCENT v x v x x x Nedostatečný PRŮMĚR , ,36 56,14 0,23 Jiné hodnocení Prům. známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená Jedna žákyně úspěšně složila opravnou zkoušku a postupuje do 9. ročníku. Jeden žák opakuje 7. ročník, jeden žák opakuje 8. ročník.

9 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní poradenské pracoviště (ŠPP) funguje na škole od září roku Vzniklo v rámci projektu RŠPP-VIP-II. (Rozvoj školních poradenských pracovišť Vzdělání, Informace, Poradenství) a je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pracovníky ŠPP jsou: školní psycholog (PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D.), školní speciální pedagog (Mgr. Zuzana Petrová), výchovný poradce (Mgr. Zdeňka Zacharová) a preventista rizikových jevů (Mgr. Zuzana Šupíková). Ve škole jsou nainstalovány schránky důvěry (zvlášť pro 1. a 2. st.). Připomínky žáků byly vždy projednány s třídními kolektivy, žáky nebo jednotlivými pracovníky školy. Byla vedena evidence o příspěvcích žáků do těchto schránek. Hodnocení Školního poradenského pracoviště Hodnocení práce výchovného poradce Průběžně během roku probíhá: - shromažďování informací o žácích s poruchami učení a chování, zprostředkování vyšetření v PPP - starost o integrované žáky zajišťování podkladů pro vyšetření žáků, shromažďování dokumentů, spolupráce s třídními učiteli na vypracování IVP - komunikace s PPP - zprostředkování návštěv zástupců SŠ v 9. třídách (náboráři) - poskytování konzultací rodičům a žákům - předávání propagačního materiálu a různých aktuálních informací žákům 9. roč. - zpracování přehledů o budoucím studiu žáků na SŠ - účast na školení VP - v říjnu se uskutečnila beseda na ÚP v Olomouci pro žáky 9. roč. - v listopadu /třídní schůzky/ - se uskutečnilo setkání s rodiči žáků 9. ročníků - v listopadu proběhlo šetření profesní orientace žáků 9. tříd - koncem listopadu se uskutečnila prezentační výstava Scholaris pro žáky 9. tříd - během ledna a února byly připraveny podklady a vytištěny přihlášky na SŠ pro žáky 5.,7.,a 9.roč, - k byly žákům rozdány zápisové lístky - koncem dubna byly zapsány výsledky přijímacího řízení - v květnu byla vytvořena statistika přijímacího řízení Hodnocení práce školního psychologa a speciálního pedagoga: Stěžejní činnosti Školního poradenského pracoviště za rok 2012/2013: - adaptační pobyty pro žáky 6. ročníků - individuální konzultace s žáky, pedagogy i rodiči (psychologické poradenství, krizová intervence, osvěta a edukace, aj.) - psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků - diagnostika třídních kolektivů vybraných ročníků - psychosociální programy pro vybrané třídní kolektivy - preventivní programy pro žáky 1. a 2. stupně - řešení vztahových problémů ve třídách - vyšetření profesní orientace žáků 9. ročníků ve spolupráci s PPP Olomouc - konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - reedukační činnost žáků

10 - účast u zápisu do 1. ročníků - - proškolení pedagogů v technice vedení komunitního kruhu se třídou - spolupráce s Katedrou psychologie Univerzity Palackého v Olomouci program podpory žáků s rizikem školního selhávání (tzv. patronský program ) - spolupráce při realizaci projektu Zvyšování kvality vzdělávání žáků ohrožených školním selháváním prostřednictvím podpory asistenční služby - spolupráce s dalšími organizacemi (OSPOD, obecní policie, P-centrum aj.) Klady: - žáci si zvykli pravidelně vyhledávat služby pracovníků ŠPP a obracet se na ně v případě problémů - pravidelná diagnostika třídních kolektivů umožnila odhalit některé nežádoucí jevy ve třídě, zejména náznaky šikany nebo vyloučení žáka z třídního kolektivu - včasné řešení těchto problémů vedlo ke snížení negativního dopadu a v rámci možností i k nápravě - preventivní a psychosociální programy ve třídách zlepšily třídní klima a vztahy mezi žáky, žáci se naučili řešit konflikty vhodnějším způsobem a naslouchat si - na škole se realizovalo více preventivních programů a více práce se třídami než v předchozích letech (větší důraz na prevenci) - třída, která absolvovala adaptační pobyt, vykazovala zlepšení vztahů a atmosféry ve třídě, žáci ze spojených tříd se lépe vzájemně poznali, dobře se zde učí (zpětná vazba od pedagogů) - individuální psychologické poradenství v některých případech vedlo k pozitivním změnám v oblasti řešených problémů - po reedukačních činnostech došlo u některých žáků ke zlepšení specifických poruch učení - spolupráce s Katedrou psychologie ( doučování žáků ) vedla v případech některých žáků ke zlepšení školního prospěchu a ke zvýšení motivace - zapojení vybraných žáků do projektu Zvyšování kvality vzdělávání žáků ohrožených školním selháváním prostřednictvím podpory asistenční služby vedla v některých případech ke zlepšení školního prospěchu - trvalá spolupráce pedagogů s ŠPP - někteří pedagogové pravidelně vedou komunitní kruh se svou třídou Zápory: - nedostatek času na řešení všech odhalených problémů - nedůslednost některých žáků při docházení na konzultace se speciálním pedagogem nebo psychologem - malá angažovanost některých rodičů na spolupráci v řešení potíží žáka Hodnocení plnění minimálního preventivního programu Schůzka školního metodika prevence s vedením školy proběhla , byla vytvořena dohoda o náplni minimálního preventivního programu (dále jen MPP) na rok 2011/2012. Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s MPP na pracovní poradě , byli vyzváni, aby se zapojili především do organizování žákovských volnočasových aktivit, aby se ve svých třídách zaměřili na prevenci rizikového chování dětí. Vzdělávání učitelů v rámci prevence: Učitelé zapojení do projektu Benefity asistenční služby se a zúčastnili 2 seminářů zaměřených na práci s dětmi s ADHD.

11 Mgr. Zuzana Soukupová a Zuzana Šupíková ukončily specializační studium potřebné pro vykonávání funkce metodika prevence v rámci projektu Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách. Dne proběhla schůzka ŠPP s učiteli prvního stupně a dne s učiteli 2. stupně, kde byly projednány potřeby jednotlivých tříd a jejich třídních učitelů a bylo navrženo zájemcům proškolení ve vedení komunitního kruhu, které se uskutečnilo pod vedením ŠPP školní psycholožka V. Kavenská a metodik prevence Z. Šupíková se zúčastnily školení s tématem sexuální výchovy. V hodinách VkO a VkZ v ročníku probíhaly přednášky a besedy s tematikou prevence rizikových jevů, především s problematikou, která patří do kompetence policie. V ostatních ročnících se uskutečnily následující besedy s policií: a) 1.ročník Beseda s Obecní policií b) 2. ročník Beseda s hasiči c) 3. ročník Beseda s Obecní policií, s Policií ČR d) 4. ročník Beseda s obecní policií, Beseda se záchranářem e) 5.ročník Beseda s obecní policií f) 6. ročník Beseda s hasiči g) 9. ročník Beseda s obecní policií Právní způsobilost Další akce konané ve školním roce 2012/ 2013 v rámci prevence rizikových jevů: adaptační pobyt Hrubá Voda se třídou 6.A Schůzka třídních učitelů bývalých 5.tříd s učiteli 2.stupně ZŠ Listopad šetření vrstevnických vztahů na druhém stupni pomocí dotazníku vytvořeného v rámci projektu Řešení vrstevnických vztahů Říjen listopad Program P-centra pro 6. A, 8.B Leden únor Program P-centra pro 7. A, 7.B Cílem bylo utužení sebepojetí, ujasnění si své role a pozice v třídním kolektivu, hledání společných pozitivních témat skupiny. Programy byly koncipovány jako čtyři dvouhodinové bloky a byly hrazeny z projektu pro základní školy EU peníze školám Projekt Češtinou proti xenofobii 8.A, 8.B Přednáška Gambling 8.A, 8.B Beseda Závislosti 8.A, 8.B Beseda Rizika internetu 7.A, 7.B Láska ano, děti ještě ne.beseda o bezpečném sexu pro 9.třídu Projektový den - Den Země (Boj proti hluku) ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ V rámci projektu Řešení vrstevnických vztahů byli vybraní žáci proškoleni odborníky v oblasti komunikace, pomoci, aktivního naslouchání a právního povědomí. Každý den byl zajištěn tým podporovatelů, který nabízel služby vrstevnické podpory ostatním žákům. Tito podporovatelé se scházeli každý pátek po vyučování, aby konzultovali vzniklé problémy v jednotlivých třídách a dále prohlubovali své dovednosti. K rozvoji podporovatelů přispěly i dvoudenní školení pod vedením jejich garanta a školní psycholožky. V lednu byl tento projekt ukončen, ale naše skupina podporovatelů pokračuje ve své existenci dál. Žáci využívali stálou nástěnku s tematikou protidrogové prevence; především využívali adresy koordinátorů, institucí a organizací v oblasti všech rizikových jevů.

12 7. A 8. ročníky měly hodiny výchovy ke zdraví vedeny prožitkovou formou, využívali jsme komunitní kruhy, které byly vedeny školním metodikem a školní psycholožkou Na prvním stupni bylo vedení komunitních kruhů částečně na třídních učitelích a částečně na školní psycholožce a speciálním pedagogovi. V rámci školních volnočasových aktivit se žáci zapojili do mnoha akcí ve škole i mimo ni. Všechny tyto akce přispívaly k prevenci rizikových jevů. Byly zaměřeny na osobnostní a sociální rozvoj a výcvik sociálně komunikativních dovedností. Školní metodik prevence a ostatní členové Školního poradenského pracoviště, kteří se podílejí na prevenci rizikových jevů, konstatují, že ve školním roce 2012/2013 došlo na naší škole k těmto jednáním s rodiči a obecní policií. Jednání s rodiči, obecní policií, školní psycholožkou: Řešení nevhodného chování žákyň 8. B k žákyni třídy 7.A kázeňská opatření, pohovor žákyň se školní psycholožkou a metodikem prevence, pohovor zákonných zástupců s vedením školy za přítomnosti obecní policie šetření umístění videa natočeného ve škole na Facebook, žákyni 6. A byl navržen snížený stupeň z chování v případě dalšího porušení školního řádu, nebyl odsouhlasen pouze kázeňský postih jednání s maminkou žáka 8. A třídy o neomluvené absenci žáka -34h, snížený stupeň z chování, oznámení na OSPOD Výchovný poradce i školní metodik prevence měli ustanoveny konzultační hodiny pro setkání s dětmi i rodiči. Rodiče byli o preventivním programu informováni na třídních schůzkách. V obecních novinách byly v průběhu roku otištěny články o školních aktivitách, o zájmových volnočasových aktivitách žáků školy, o prevenci, apod. Na škole žáci využívali schránky důvěry, které pravidelně kontroloval ředitel školy se školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní. Připomínky žáků byly ihned řešeny. Schránka důvěry byla také vytvořena u ŠPP. Jednou za 14 dní se scházeli členové ŠPP ve složení školního metodika prevence a výchovné poradkyně, psycholožky, speciálního pedagoga a vedení školy. Ke konci školního roku byl na základě připomínek všech učitelů zaktualizován nový školní řád, kde jsou zahrnuty nejen povinnosti, ale i práva žáků a rodičů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelé obou stupňů se průběžně zapojovali do DVPP a to dle nabídky. Snaha byla o organizování dalšího vzdělávání v místě školy. Škola je zapojena do projektů EU, takže část školení je hrazena z těchto prostředků. Pracovníkům školy je dále doporučováno, aby se účastnili dalších kvalitních školení, která by pro školu nebyla finanční zátěží a byla by hrazena z jiných zdrojů. DVPP Jméno, příjmení částka poznámka Ester Pelcová 2000,-Kč Kurz pro sbormistry Zuzana Šupíková 650,-Kč Tvořivá škola činnostní učení 350,-Kč Realizace sexuální výchovy

13 Školní systemické konstelace Studium k výkonu specializovaných činností Prevence sociálně patologických jevů Karel Vacek 500,-Kč Změny právních předpisů Petra Nováková 500,-Kč Změny právních předpisů Jana Ungrová 672,-Kč Jak zpestřit ČJ na 1.st. Jitka Zábrodská 450,-Kč Keramika pro radost Radmila Nováková 460,-Kč Keramika pro radost 400,-Kč Doškolovací kurz zdravotníka Eva Nantlová 370,-Kč Doškolovací kurz ZZA Drahomíra Soldánová 370,-Kč Doškolovací kurz ZZA Pavlína Chládková 370,-Kč Doškolovací kurz ZZA Radomír Rais 370,-Kč Doškolovací kurz ZZA Zdena Zacharová Školení 1. pomoci Eva Novotná Julius Brokeš Eva Foltýnová Zuzana Petrová Eva Zlámalová Lucie Kupcová Renata Pluskalová Školení hrazená z projektu Moderní škola Koordinátoři EVVO udržitelná energie pro všechny Školení 1. pomoci Metodika práce s dětmi s poruchami učení a chování Styly učení žáků a jejich využití ve výuce Terénní přírodovědná praktika nejen pro učitele biologie aneb hydrobiologie a mykologie v terénu Studium k výkonu specializovaných činností Prevence sociálně patologických jevů Začlenění environmentální výchovy do sportovních kurzů na školách Zlatá nit Terénní přírodovědná praktika nejen pro učitele biologie aneb hydrobiologie a mykologie v terénu Školení 1. pomoci Ester Pelcová 1168,-Kč Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení Zdena Zacharová 672,-Kč Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách Čj Drahomíra Soldánová 900,-Kč Tvořivá škola Aj činnostně ve 3. ročníku Petra Nováková 948,-Kč Základy finanční matematiky Školení hrazená z projektu Benefity asistenční služby (školení byla pořádána vždy pro 20 pedagogických pracovníků školy) 6700,-Kč 6000,-Kč 7000,-Kč 7000,-Kč Interaktivní korekční program pro děti s ADHD Využití artefiletiky při práci s žáky s SPU a ADHD Styly učení žáků a jejich využití ve výuce Metodika práce s dětmi s poruchami učení a chování 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Informace o škole, jejich pracovnících a pořádaných akcích jsou zveřejňovány a pravidelně doplňovány na stránkách školy Termíny třídních schůzek a konzultací pro rodiče :

14 8. říjen 2012 společná SDPŠ, třídní schůzky 19. listopad 2012 třídní schůzky, konzultace 15. duben 2013 třídní schůzky, konzultace Akce školy pro rodiče: Mikuláš ve škole Rozsvícení vánočního stromu Výstava panenek paní Cigánkové X. ples školy Vynášení Morény Průběžně Koncerty žákovských pěveckých sborů v kostele Sv. Barbory, na hodech Sv. Vavřince, Návštěva žáků ze školy v Polsku Zahradní slavnost Škola se dále prezentuje pravidelně v místních novinách Ze Štěpánova, na vývěsce v obci, pořady v Českém rozhlase Olomouc a občas i v jiných pedagogických periodikách (Olomoucký deník, Učitelské noviny, Zpravodaj školství). Zájmové útvary ve škole 1. stupeň název kroužku vedoucí den čas Počítačový kroužek Rais Radomír PO 12:15-13:15 Mladý zdravotník 1 Nováková Radmila ÚT ST 12:30-14:00 Zobcová flétna Chládková Pavlína ÚT 12:45-13:45 Pohybově - výtvarný kroužek Zlámalová Eva ČT 11:25-12:10 Přípravný sbor Pelcová Ester PO 12:30-13:15 Myslivecký kroužek Novák ČT 16:00-18:00 Keramika 1 Nantlová Eva ST LT 12:15-14:00 Keramika 2 Nantlová Eva ST ST 12:15-14:00 Keramika 3 Nováková Radmila ÚT LT 12:15-14:00 Keramika 4 Zábrodská Jitka ČT LT 12:45-14:15 Keramika 5 Zábrodská Jitka ČT ST 12:45-14:15

15 2. stupeň název kroužku vedoucí den čas Školní klub Kavenská, Soukupová PO 14:00-15:00 Mladý zdravotník 2 Foltýnová PO 13:30-14:30 Sborový zpěv Pelcová PO 13:30-14:15 Florbal Pospíšil PÁ 15:00-16:30 Popmusic Hejníčková ÚT 14:00-14:45 Výtvarný kroužek Holečková ČT 13:30-15:30 Kroužek sebepoznání Soukupová ÚT 13:45-14:45 Zeměpisný doučovací kroužek Foltýnová PO, ST 7:00-7:30 Přírodovědný doučovací kroužek Foltýnová ÚT, PÁ 7:00-7:30 Doučování z matematiky Brokeš PO 13:20-13:50 Nepovinný předmět název vyučující ročník den čas Náboženství Pospíšilová 1. a 2. třída ČT 11:30-12:15 Náboženství Pospíšilová 3. a 4. třída ČT 12:45-13:30 Náboženství Pelcová třída ÚT 13:15-14:00 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Během tohoto školního roku se dne 13. června 2013 konalo prošetření stížnosti Českou školní inspekcí. Zápis jednání je k nahlédnutí v kanceláři ředitelství školy. Dále proběhly ve škole tyto kontroly : Interní audit Dne proběhla ve škole veřejnoprávní kontrola podle zákona 320/2001 Sb. 13 a s odkazem na 15 zákona č. 552/1991 Sb. KHS OK Dne proběhla kontrola ve školní jídelně Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci. Kontrola VZP Dne proběhla ve škole kontrola odvodů z VZP. Protokoly jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelství školy.

16 10. Základní údaje o hospodaření školy Čerpání ZŠ 2012 Čerpání rozpočtových prostředků na provoz od Obecního úřadu Štěpánov - ZŠ Účet Název Čerpání Zálohy Součty Příjmy: Dotace na provoz Materiál Čistící prostředky Kancelářské potřeby DHM Tiskoviny Učební pomůcky Učebnice OOPP DHM do 3000, Plyn SME Voda Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Telefon Ceniny Zpracování mezd Bankovní poplatky Provozní režie Plavání Software Hrubá mzda ZP org SP FKSP Poplatky Haléřové vyrovnání Spotřeba daru LET ŠKOLY Učebnice - žáci DDHM nad 2000, DDHM do 2000, Odpisy Odpisy Celkem náklady: Hospodářský výsledek

17 Čerpání rozpočtových prostředků na mzdy a ONIV účet název položky čerpání mezisoučty HM - pedagog ZŠ HM - pedagog. ŠD HM - nepedag. ŠJ Mzdy - neped.zš Náhrada za nemoc HM - OON PP ZŠ (dohody 1.stup.) HM - OON ŠD (dohody družina) HM - OON Neped. ZŠ ZP org.- pedagog, nepedagog ZŠ ZP org.- pedagog ŠD ZP org.- nepedagog ŠJ ZP - neped. ZŠ SP org.- pedagog, nepedagog ZŠ SP org.- pedagog ŠD SP org.- nepedagog ŠJ SP - neped. ZŠ FKSP - pedagog, nepedagog ZŠ FKSP - pedagog ŠD FKSP - nepedagog ŠJ FKSP - neped. ZŠ FKSP - nemoc DVPP Literatura Učební pomůcky OOPP Učebnice Pomůcky 1. st Pomůcky 1.tř Cestovné DVPP Komp. Pom Licence SW Konvektivita Mzdová režie Plavání žáků Opotřebení lyží Kooperativa - zák.poj Dotace k Celkem vyčerpáno

18 Účelová dotace - EU Benefity asistenční služby 2012 účet název položky Dotační podíly 672 Dotace ,00 Celkem příjmy , Knihy 1 072, Učební pomůcky , Služby Služby Bankovní poplatky SW Hrubá mzda OON PP OON NP ZP SP FKSP DDHM od 2000, Celkem náklady ,00 Hospodářský výsledek 0 Účelová dotace - EU Moderní škola 2012 účet název položky Dotační podíly 15% 85% 672 Dotace , ,00 Celkem příjmy , , EU Šablony 0,00 0, Učební pomůcky Bankovní poplatky Software Hrubá mzda OON PP OON NP ZP SP FKSP DDHM od 2000, Celkem náklady , ,00 Hospodářský výsledek 0 0

19 Čerpání ZŠ za rok 2013 (1. 9. měsíc) Čerpání rozpočtových prostředků na provoz od Obecního úřadu Štěpánov - ZŠ Účet Název Čerpání Zálohy Součty Příjmy: Dotace na provoz Materiál Čistící prostředky Kancelářské potřeby DHM Tiskoviny Učební pomůcky Učebnice OOPP DHM do 3000, Plyn SME Voda Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Telefon Ceniny Zpracování mezd Bankovní poplatky Provozní režie Plavání Software Účetnictví ZP účetní SP účetní FKSP účetní Haléřové vyrovnání Spotřeba daru LET ŠKOLY Učebnice - žáci DDHM nad 2000, DDHM do 2000, Odpisy Odpisy Celkem náklady: Hospodářský výsledek

20 Čerpání rozpočtových prostředků na mzdy a ONIV účet název položky čerpání mezisoučty Přijaté dotace Kč HM - pedagog ZŠ HM - pedagog, nepedagog ZŠ HM - pedagog. ŠD HM - nepedag. ŠJ Náhrada za nemoc HM - OON PP ZŠ (dohody 1.stup.) HM - OON ŠD (dohody družina) HM - ŠJ ZP org.- pedagog, nepedagog ZŠ ZP org.- pedagog ŠD ZP org.- nepedagog ŠJ ZP - neped. ZŠ SP org.- pedagog, nepedagog ZŠ SP org.- pedagog ŠD SP org.- nepedagog ŠJ SP - neped. ZŠ FKSP - pedagog, nepedagog ZŠ FKSP - pedagog ŠD FKSP - nepedagog ŠJ FKSP - neped. ZŠ FKSP - nemoc FKSP - pedagog, nepedagog ZŠ DVPP Literatura Učební pomůcky OOPP Učebnice Projekt MŠMT Pomůcky 1.tř DDHM do 1999, Cestovné DVPP Komp. Pom Licence SW Konvektivita Mzdová režie Plavání žáků Opotřebení lyží Kooperativa - zák.poj Celkem vyčerpáno

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

597, 783 13 587 571 044, 777 033 930 IČO

597, 783 13 587 571 044, 777 033 930 IČO Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2014/2015 V minulých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více