Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 頴 瞃 虒 k bodu 1: 蘟 蘟 蘟 k bodu 2: Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 21. ledna 2009 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v hodin Ukončeno bylo v 21:00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 11 členů, 1 omluven, 3 se dostavili později Zahájení. Starosta v hodin zahájil zasedání ZO a konstatoval, že zasedání ZO bylo řádně svoláno a informace o konání ZO byla vyvěšena na ÚD OÚ dne , dále konstatoval, že je přítomno 11 členů ZO, 1 člen je omluven (Mgr. Prstková), a 3 se dostaví později (Mgr. Šiška, a pánové Stojmenov a Hrbek) tudíž, že je ZO usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Ivana Benešová. Dále starosta upozornil přítomné, že záznam z tohoto zasedání ZO je nahráván na videokameru. Vzdálila se paní Zetková, počet členů klesl na 10. Určení ověřovatelů zápisu. Starosta vyzval členy ZO, aby předložili návrh na ověřovatele zápisu. Byli navrženi pánové Bystroň a ing. Drábek, o těchto členech se však nehlasovalo, jelikož byl ihned vznesen protinávrh a ZO po těchto nově předložených návrzích určilo níže uvedené ověřovatele zápisu: Usnesení:ZO určuje ověřovatele zápisu: p. ing. Ladislava Zaorala p. Miroslava Tylicha Hlasování: 9-pro, 1-se zdržel Vrátila se paní Zetková, počet členů vzrostl na 11. k bodu 3: Volba návrhové komise. Starosta vyzval členy ZO, aby předložili návrh na složení návrhové komise a po předložených návrzích ZO schválilo toto složení: Usnesení: ZO volí návrhovou komisi: p. Jozef Krajčovič předseda pí. Yvona Ponikelská člen Bc.Jana Pastorová člen

2 Starosta dále konstatoval, že zápis z minulého zasedání ZO byl k nahlédnutí, byl řádně ověřen ověřovateli a nebyly k němu vzneseny připomínky a proto se považuje za schválený. k bodu 4: Program (příloha č. 2) Starosta vyzval členy k případným dotazům a dále členům ZO sdělil, že materiál, který obdrželi před jednáním, bude projednán v diskusi. Starosta vyzval k přečtení usnesení. Usnesení: ZO schvaluje program zasedání ZO a ukládá vést jednání dle tohoto programu. k bodu 5: Pozemky (příloha č. 3) Před projednáváním tohoto bodu se dostavil v pan Hrbek, počet členů ZO vzrostl na 12. Paní Prášilová seznámila členy ZO a občany s níže uvedeným materiálem. a) Žádost manželů J. V. a D. V. o uzavření smlouvy o právu provést stavbu Technická infrastruktura pro individuální zástavbu RD, Hlubočky Nad Trnávkou. Usnesení: ZO schvaluje smlouvu mezi Obcí Hlubočky a manž.j. a D. V. o právu provést stavbu Technická infrastruktura pro individuální zástavbu RD, Hlubočky Nad Trnávkou (komunikace a zpevněné plochy, kanalizace, vodovod, plynovod, objekty řešící přeložky VN, trafostanice, rozvody NN, veřejné osvětlení) na pozemcích parc.č.2794/1, 2285, 2283, 2788/1 a 2281 v kat.území Hlubočky a ukládá smlouvu podepsat. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel b) Žádost paní E. J. o souhlas se stavbou přípojky NN na pozemku parc.č.15 travní porost v k.ú.posluchov (vlastník Obec Hlubočky) pro rekreační objekt evid.č.02 na parc.č.16/3 v k.ú.posluchov. Usnesení: ZO souhlasí s uložením přípojky NN přes pozemek parc.č.15 travní porost v k.ú.posluchov za podmínky, že pozemek bude po uložení kabelu uveden do původního stavu a ukládá rozhodnutí ZO sdělit žadatelce. c) Žádost manželů L. J. J.J. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na elektropřípojku k rekr.chatě evid.č.0270 v k.ú.hrubá Voda na pozemku parc.č.430 zahrada v k.ú.hrubá Voda dle předloženého návrhu geometrického plánu. Usnesení: ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.430 zahrada v k.ú.hrubá Voda pro elektropřípojku k objektu evid.č.0270 na parc.č.435/2 zast.plocha v k.ú.hrubá Voda s manžely L.J. a J. J. a ukládá smlouvu podepsat. Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi d) Žádost pana K. S. o prodej pozemku parc.č.2637 zast.plocha o výměře 7 m 2 v katastrálním území Hlubočky. (záměr schválen ZO č.18 z ). Usnesení: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.2637 zast.plocha o výměře 7 m 2 v katastrálním území Hlubočky panu K. S. za cenu 150,- Kč/m 2 a ukládá smlouvu podepsat. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 2

3 e) Prodej pozemku parc.č.679/4 travní porost o výměře 81 m 2 v katastrálním území Hrubá Voda panu F. Š. za cenu 130,-Kč/m 2. Usnesení: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.679/4 travní porost o výměře 81 m 2 v katastrálním území Hrubá Voda panu F. Š. za cenu 130,-Kč/m 2 a ukládá smlouvu podepsat. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel f) Prodej pozemků parc.č.646 ostatní plocha o výměře 25 m 2 a parc.č.679/5 travní porost o výměře 70 m 2 v katastrálním území Hrubá Voda paní R. K. za cenu 130,-Kč/m 2. Usnesení: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č.646 ostatní plocha o výměře 25 m 2 a parc.č.679/5 travní porost o výměře 70 m 2 v katastrálním území Hrubá Voda paní R. K. za cenu 130,-Kč/m 2 a ukládá smlouvu podepsat. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel g) Prodej pozemku parc.č.634/3 travní porost o výměře 294 m 2 v katastrálním území Hrubá Voda panu R.H. za cenu 130,-Kč/m 2. Usnesení: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.634/3 travní porost o výměře 294 m 2 v katastrálním území Hrubá Voda panu R. H. za cenu 130,-Kč/m 2 a ukládá smlouvu podepsat. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel h) Prodej pozemku parc.č.1854/1 ost.plocha o výměře 94 m 2 v katastrálním území Hlubočky manželům V. H. a H. H. za cenu 200,-Kč/m 2. Paní Prášilová upřesnila důvody schválení prodeje výše uvedeného pozemku. Pan Krajčovič dal návrh schválit prodej s odkládací podmínkou. Tajemnice navrhla schválit s účinností od schválení té další smlouvy. Starosta konstatoval, že pozemek je v uzavřené lokalitě a obec ho nebude k ničemu potřebovat a raději ať se o tento pozemek stará výše uvedený žadatel. Místostarosta navrhl snížit cenu na 150,-Kč/m2 a to z důvodu, že žadatel si tento pozemek nemůže ani oplotit, nejde to. Usnesení: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.1854/1 ost.plocha o výměře 94 m 2 v katastrálním území Hlubočky manželům V. H. a H. H. za cenu 150,-Kč/m 2. Hlasování: 7-pro, 5-se zdrželo = návrh nebyl přijat. Starosta konstatoval, že žadatelé budou znovu písemně osloveni. i) Žádost Junáka Svazu Skautů a Skautek ČR, skautského střediska Modrý šíp, Ostrava o povolení letního stanového tábora ve Smilově na louce u zastávky ČD (parc.č.53 k.ú.hrubá Voda) v termínu Usnesení:ZO nemá námitek k uspořádání letního stanového tábora ve Smilově na louce u zastávky ČD (parc.č.53 k.ú.hrubá Voda) v termínu za předpokladu splnění podmínek pro provoz tábora, po dobu táboření bude udržován i v okolí tábora pořádek, po jeho ukončení bude pozemek uklizen a ukládá rozhodnutí ZO sdělit žadatelům. j) Žádost manželů P. a G. Š. o ukončení pronájmu nebytových prostor v domě čp.316,368 na ulici Letní v Mar.Údolí (prodejna secondhand textilu) dohodou k nejbližšímu možnému termínu. Pan Krajčovič vznesl dotaz na výpovědní dobu. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 3

4 Paní Prášilová odpověděla, že je dle občanského zákoníku. Paní Zetková vznesla dotaz, jak to vypadá s byty v tomto domě. Paní Prášilová odpověděla, že ještě nejsou dořešeny 2 byty, že v tom jednom případě probíhá dědické řízení. Pan Krajčovič vznesl dotaz na termín ukončení pronájmu NP. Paní Prášilová odpověděla, že je to v usnesení, je to k Usnesení: ZO schvaluje dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor č.316/101 v domě čp.316,368 na parc.č.950,954 st.pl. v k.ú.hlubočky, výměra 64,6 m 2 ke dni a ukládá rozhodnutí ZO sdělit žadatelům. Níže uvedené body k p: byly projednány společně, jelikož jde o stejnou záležitost. k) Schválení smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1891/3 ost.plocha k.ú.hlubočky část o výměře 16 m 2 za cenu 1,-Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 15 m 2 pro garážování auta za cenu 400,-Kč/rok (celková cena nájmu 416,-Kč/rok), nájemce J.K.. Účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 832,-Kč. Unesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1891/3 ost.plocha k.ú.hlubočky část o výměře 16 m 2 za cenu 1,-Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 15 m 2 pro garážování auta za cenu 400,-Kč/rok (celková cena nájmu 416,-Kč/rok), nájemce J. K., účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 832,-Kč a ukládá smlouvu podepsat. l) Schválení smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1891/3 ost.plocha k.ú.hlubočky část o výměře 50 m 2 a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 24 m 2 za cenu 1,- Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop a dvorku pro hospod.domácí zvířectvo (celková cena nájmu 74,-Kč/rok), nájemce J.K.. Účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 148,-Kč. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1891/3 ost.plocha k.ú.hlubočky část o výměře 50 m 2 a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 24 m 2 za cenu 1,-Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop a dvorku pro hospod.domácí zvířectvo (celková cena nájmu 74,-Kč/rok), nájemce J. K., účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 148,-Kč a ukládá smlouvu podepsat. m) Schválení smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 12 m 2 za cenu 1,-Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop (celková cena nájmu 12,-Kč/rok), nájemce J. J.. Účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 24,-Kč. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 12 m 2 za cenu 1,-Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop (celková cena nájmu 12,-Kč/rok), nájemce J. J., účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 24,-Kč a ukládá smlouvu podepsat. n) Schválení smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1891/3 ost.plocha k.ú.hlubočky část o výměře 20 m 2 a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 91 m 2 za cenu 1,- Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop a dvorku pro hospod.domácí zvířectvo a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 38 m 2 pro garážování auta za cenu 400,-Kč/rok (celková cena nájmu 511,-Kč/rok), nájemce manželé J. V. a H. V.. Účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 1.022,- Kč. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 4

5 Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1891/3 ost.plocha k.ú.hlubočky část o výměře 20 m 2 a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 91 m 2 za cenu 1,-Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop a dvorku pro hospod.domácí zvířectvo a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 38 m 2 pro garážování auta za cenu 400,-Kč/rok (celková cena nájmu 511,-Kč/rok), nájemce manželé J. V. a H. V., účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 1.022,- Kč a ukládá smlouvu podepsat. o) Schválení smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 12 m 2 za cenu 1,-Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop (celková cena nájmu 12,-Kč/rok), nájemce J.J.. Účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 24,-Kč. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 12 m 2 za cenu 1,-Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop (celková cena nájmu 12,-Kč/rok), nájemce J. J., účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 24,-Kč a ukládá smlouvu podepsat. p) Schválení smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1891/3 ost.plocha k.ú.hlubočky část o výměře 13 m 2 za účelem umístění skleníku, parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 53 m 2 za účelem umístění skladu na nářadí a otop a skladu dřeva za cenu 1,- Kč/m 2 /rok a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 20 m 2 pro garážování auta za cenu 400,-Kč/rok (celková cena nájmu 466 Kč/rok), nájemce P. N. Účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 932,-Kč. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1891/3 ost.plocha k.ú.hlubočky část o výměře 13 m 2 za účelem umístění skleníku, parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 53 m 2 za účelem umístění skladu na nářadí a otop a skladu dřeva za cenu 1,-Kč/m 2 /rok a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 20 m 2 pro garážování auta za cenu 400,-Kč/rok (celková cena nájmu 466 Kč/rok), nájemce P. N., účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 932,-Kč a ukládá smlouvu podepsat. Hlasování o bodech k p: všemi přítomnými hlasy pro. q) Výpověď smlouvy o nájmu půdy ze dne (původně uzavřena mezi paní A.V. firmou Fadro Droždín na pronájem zemědělské půdy o celkové výměře 10,3535 ha. Z této plochy koupila v 11/2004 Obec Hlubočky 2 pozemky parc.č.2778/1 travní porost o výměře m 2 a parc.č.2783/3 travní porost o výměře m 2 v k.ú.hlubočky a tím se stala právním nástupcem paní V.jako pronajímatele. Firma Fadro byla od roku 2007 v konkurzním řízení a o trvání tohoto pronájmu obec nebyla vyrozuměna a uvedené pozemky byly pronajaty k jinému nájemci, který začal v obci na pronajaté zemědělské půdě hospodařit. V lednu 2009 firmu Fadro hodlá koupit jiná společnost a z tohoto důvodu navrhujeme ZO schválit výpověď výše uvedené smlouvy, abychom zamezili duplicitnímu pronájmu. Paní Prášilová seznámila členy ZO s tím, že se u tohoto bodu změnily okolnosti, jelikož se radila s právním zástupcem a ten jí řekl, že smlouva uzavřená s firmou Fadro je od počátku neplatná. Obec může v podstatě dál tyto pozemky pronajímat panu S.. Proto by teď navrhovala tento bod stáhnout z programu. Paní Zetková vznesla dotaz, kde se pozemky nachází. Paní Prášilová odpověděla, že nad ovčínem. Starosta vyzval k zformulování usnesení. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 5

6 Usnesení: ZO stahuje z programu zasedání ZO výpověď smlouvy o nájmu půdy s firmou FADRO Droždín. k bodu 6: (příloha č. 4) Odbor SMV: Ing. Polzer seznámil členy ZO a občany s níže uvedeným materiálem. a) Žádost pana M. P. o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 105 v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77. Usnesení: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77, byt. č. 105 o velikosti 1+1 s panem M.P., za cenu nájmu a služeb v částce 1.505,-Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu podepsat. ZO dále schvaluje neoprávněné užívání výše uvedeného bytu za měsíc leden v částce 1.505,-Kč. b) Žádost pana P. Š. o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 105 v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp Usnesení: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp. 161, byt č. 105 o velikosti 1+1 s panem P. Š., za cenu nájmu a služeb v částce 988,- Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu podepsat. ZO dále schvaluje neoprávněné užívání výše uvedeného bytu za měsíc leden v částce 988,-Kč. c) Žádost pana T. C. o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77. Usnesení: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77, byt č. 3 o velikosti 1+1 s panem T. C., za cenu nájmu a služeb v částce 1.669,-Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu podepsat. d) Žádost pana M. L. o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp Usnesení: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp. 120, byt č. 6 o velikosti 1+1 s panem M.L. za cenu nájmu a služeb v částce 1.393,- Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu podepsat. ZO dále schvaluje neoprávněné užívání výše uvedeného bytu za měsíc leden v částce 1.393,-Kč. e) Návrh na schválení částky 2.486,--Kč za neoprávněné užívání bytu č. 108 v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp. 103 paní I. T. za měsíce prosinec 2008 a leden 2009 a podání návrhu na exekuční vyklizení bytu. Pan Krajčovič vznesl dotaz na počet dětí v této rodině. Ing. Polzer odpověděl, že tato záležitost je již staršího data, přesně neví kolik dětí tam je a dále celou záležitost osvětlil. Pan Krajčovič vznesl dotaz, zda není nějaké jiné řešení. Ing. Polzer odpověděl, že již minule ZO učinilo krok tím, že paní T. neprodloužilo nájem, kolem tohoto případu již ZO debatuje velmi dlouho, toto jsou zase další kroky. Usnesení: ZO schvaluje celkovou částku 2.486,-Kč za neoprávněné užívání bytu č. 108 v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp. 103 paní I. T. za měsíce prosinec 2008 a leden 2009 a Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 6

7 dále po celou dobu neoprávněného užívání bytu ve výši 1.243,-Kč/měsíc a dále schvaluje podání návrhu na exekuční vyklizení bytu a ukládá rozhodnutí ZO sdělit paní T.. Hlasování: 7-se zdrželo, 4-pro, 1-proti = návrh nebyl přijat Starosta navrhl, aby bylo z usnesení vyňato exekuční vyklizení bytu a to z důvodu, aby vznikl alespoň právní nárok na neoprávněné užívání bytu. Usnesení: ZO schvaluje celkovou částku 2.486,-Kč za neoprávněné užívání bytu č. 108 v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp. 103 paní I. T. za měsíce prosinec 2008 a leden 2009 a dále po celou dobu neoprávněného užívání bytu ve výši 1.243,-Kč/měsíc a ukládá rozhodnutí ZO sdělit paní T.. Hlasování: 10-pro, 2-proti Ing. Polzer vznesl dotaz, co se tedy bude dít dále s paní T.. Starosta odpověděl, že prozatím je to ošetřeno alespoň těmi 1.243,-Kč, které se budou měsíčně vybírat za neoprávněné užívání bytu a potom se musí členové ZO dohodnout co dál. f) Návrh na schválení částky ,--Kč za neoprávněné užívání bytu č.1 v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77, paní I. Š. za měsíce 8 12/2008 a 1 3/2009. Ing. Polzer informoval, že se paní Š. proti soudnímu vystěhování odvolala a že v současné chvíli je potřeba schválit neoprávněné užívání výše uvedeného bytu. Starosta ještě dále upřesnil druhou část usnesení. Usnesení: ZO schvaluje celkovou částku 7.065,--Kč za neoprávněné užívání bytu č. 1 v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77 paní I. Š., za měsíce srpen prosinec 2008 v částce 7.065,-Kč a dále po dobu neoprávněného užívání bytu částku 1.713,-Kč za každý měsíc neoprávněného užívání a ukládá rozhodnutí ZO sdělit paní Š.. Hlasování: 11-pro, 1-proti g) Žádost SDH Hlubočky o výpůjčku sálu a ostatní prostor v KD Mar.Údolí za účelem uspořádání 1.plesu hasičů, který se uskuteční Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku prostor v KD Mar.Údolí na den pro SDH Hlubočky,zastoupené panem V.J. a ukládá uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce. h)žádost ČZS Mar. Údolí o výpůjčku klubovny KD Mar.Údolí za účelem uspořádání výroční schůze dne Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku klubovny KD Mar.Údolí na den pro ČZS Hlubočky, zastoupené panem S. V. a ukládá uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce. ch) Žádost ZŠ Mar.Údolí o výpůjčku sálu a ostatních prostor v KD Mar.Údolí za účelem uspořádání Maškarního karnevalu pro děti dne Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku sálu KD Mar.Údolí na den pro ZŠ Hlubočky- Mar.Údolí a ukládá uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce. i) Žádost ZŠ Hlubočky o výpůjčku sálu a ostatních prostor v KD Mar.Údolí za účelem uspořádání II. společenského plesu SRPŠ dne Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku sálu KD Mar.Údolí na den pro ZŠ Hlubočky a ukládá uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 7

8 j) Ing. Polzer seznámil členy ZO s návrhem na ukončení Smlouvy na deratizační a dezinfekční práce s firmou RATEX, v.o.s., Olomouc a to z důvodu, že odboru byla předložena nabídka jiné firmy za výhodnější cenu. Usnesení: ZO schvaluje ukončení smlouvy na deratizační a desinfekční práce s firmou RATEX, v.o.s., k datu a ukládá realizovat podání výpovědi. ZO dále schvaluje uzavření nové smlouvy na ochranou deratizaci s firmou Zdeněk Matějovec, deratizace, dezinfekce, desinsekce, v částce 9.900,-Kč na rok 2009 s účinností od a ukládá smlouvu podepsat. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel k) Žádost obyvatelů domu čp. 455 a 456 na sídlišti v Mar.Údolí o provedení jednostranného zábradlí v délce cca 12 m na šikmém chodníku u jejich domu. Žadatelé to zdůvodňují tím, že v domě bydlí invalidní občané a jeden obyvatel domu je zcela odkázaný na invalidní vozík a pomoc dalších osob. Ing. Polzer dále upřesnil, že práci by provedl odbor SMV za cenu materiálu cca 3.000,-Kč. Paní Zetková vznesla dotaz na řadu. Ing. Polzer jedná se o druhou řadu, občané parkují vzadu. Pan Tylich upřesnil, že tam bydlí pan Žák Usnesení: ZO souhlasí s vybudováním zábradlí u chodníku k domu čp. 455,456 v Hlubočkách, Mar.Údolí, kterou provede odbor SMV do a ukládá akci realizovat. l) Ing. Polzer seznámil členy ZO s návrhem na bezplatný zpětný odběr elektrospotřebičů, který bude probíhat v prostorách výkupen pana Ležatky. Starosta doplnil do usnesení ještě ukládá - s tím, aby se tato informace zveřejnila způsobem v obci obvyklým. Pan Hrbek požadoval zveřejnění doplnit i k bodům, které se týkaly plesů. Starosta odpověděl, že to je automaticky. Usnesení: ZO bere na vědomí, že v Obci Hlubočky bude probíhat bezplatný odběr elektrospotřebičů v prostorách výkupen pana Ležatky a ukládá tuto informaci zveřejnit způsobem v místě obvyklým. k bodu 7: (příloha č. 5) Rozpočtová opatření: Paní Vláčilová seznámila členy ZO s níže uvedenými rozpočtovými opatřeními, které ZO schválila a uložila realizovat. a) zvýšit rozpočet o částku ,--Kč, v příjmech na položce 4116, ve výdajích na 3745/5011, 5031,5032 (výdaje na platy VPP z dotace ÚP) b) zvýšit rozpočet o částku ,--Kč, v příjmech na položce 4116, ve výdajích na 4171,4172,4173/5410 (dávky soc. péče z dotace). c) zvýšit rozpočet o částku ,--Kč, v příjmech na položce 8115, ve výdajích na 3392/6121-výdaje na dokončení rekonstrukce kotelny v KD ze zůstatku minulých let faktury přechází z r Před hlasováním se vzdálila paní Ponikelská, počet členů klesl na 11. Hlasování: 10-pro, 1-se zdržel Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 8

9 d) zvýšit rozpočet o částku ,--Kč v příjmech na položce 8115, ve výdajích na 6171/6111, 5167 výdaje na dofinancování program. vybavení MUNIS a zaškolení zaměstnanců (faktury přechází z r. 2008). Před hlasováním se dostavila paní Ponikelská, počet členů vzrostl na 12. e) převést rozpočtové prostředky ve výši ,--Kč z 6171/5156 (vnitřní správa pohonné hmoty) na 6171/5169 (vnitřní správa navýšení sociálního fondu). Hlasování: 11-pro, 1 se zdržel. Bc. Pastorová vznesla dotaz na přílohu - smlouvu na ,-Kč, čeho se týká. Paní Vláčilová odpověděla, že je to příloha k bodu b), jedná se o sociální dávky. k bodu 8: (příloha č. 6) Paní Vláčilová seznámila členy ZO s níže uvedenými žádostmi o dotace. a) Žádost paní I. Š., zástupkyně Klubu maminek z Mar.Údolí o příspěvek na vybavení. Starosta navrhl prozatím tuto žádost stáhnout z programu, je tam problém z hlediska právního, jelikož prostory jsou pronajaty SMTe. Tajemnice SMTe může podnajmout tomuto Klubu prostory se souhlasem obce. SMTe ale musí obec o podnájem požádat. Teď by navrhla schválit prozatím příspěvek. Pan Krajčovič navrhl vrátit se k samotné žádosti. Místostarosta navrhl vrátit se obecně k přidělování dotací, měl by se vymyslet systém, jak se budou tyto dotace přidělovat. Paní Vláčilová - dále tyto dotace objasnila. Starosta navrhl, že by se měl tento materiál pořádně nachystat se vším a předložit na příští ZO. Pan Krajčovič konstatoval, že to mělo být už nachystané teď. Paní Vláčilová odpověděla, že nevěděla co ZO schválí, jakou částku. V hodin se dostavil pan Stojmenov, počet členů vzrostl na 13. Tajemnice navrhla, že by se klubu mohla dát i vyšší částka. Starosta navrhl zaokrouhlit rozpočtové opatření, aby se předešlo problémům v budoucnu, znovu navrhl bod stáhnout z projednávání a pořádně nachystat. Usnesení: ZO stahuje z programu žádost paní I. Š.o příspěvek na materiál. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel, 1-proti b) Žádost Minikár klubu Hlubočky o dotaci na náklady související s pořádáním závodů minikár v obci. Paní Vláčilová upřesnila, že žádají o ,-Kč Místostarosta myslí si, že je to moc, navrhl tak ,-Kč. Tajemnice mělo by se striktně říct co to bude, zda je to sportovní akce nebo co. Starosta osvětlil - systém grantů - kulturní akce je jedna věc a pak druhá věc jsou všechny spolky, které fungují (junák, minikáry, hasiči, fotbalisti ti co mají děti, je v tom jiný princip. Obec by si měla říct co bude preferovat a obodovat kritéria čím více aktivních dětí, tím větší částka. Nějaký způsob už byl navržen, už dříve se tím RO zabývala. V poslední řadě jsou to jednorázové akce turnaje apod. a ty mohou spadnout pod systém grantů. Paní Vláčilová - vznesla dotaz, jakým způsobem se jim budou příspěvky dávat, jestli se budou proplácet stvrzenky, nebo se jim dá celková částka. Starosta odpověděl, že z hlediska účetního dávání stvrzenek je špatné řešení, lepší je dát přímo příspěvek. Starosta navrhl, aby se ostatní body b,c,d stáhly z programu zasedání ZO. Usnesení: ZO stahuje z programu zasedání ZO přidělování dotací na základě žádostí fyzických osob a neziskových organizací. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 9

10 k bodu 9: (příloha č. 7) Tajemnice přítomným objasnila navrženou změnu ve směrnici v poskytování služeb fyzickým a právnickým osobám, upozornila, že byly některé služby vypuštěny úplně (půjčování vozíku, míchačky atd.) a také, že byly přepočítány ceny za pohonné hmoty. Pan Krajčovič vznesl dotaz proč vypadlo sečení trávy. Ing. Polzer - odpověděl, že pracovníci nestihnou poséct trávu v obci a že ceny za tyto služby byly malé. Upozornil, že úkolem obce je zajišťovat obecní majetek a potom až poskytovat služby občanům v této oblasti. Pan Krajčovič oponoval, že v obci žijí staří občané a ti už nemají možnost si toto zabezpečit, nesouhlasí s návrhem. Ing. Polzer odpověděl, že na sečení trávy existují firmy, které tyto služby poskytují a dále vše osvětlil. Zároveň ale dodal, že pokud chtějí členové ZO toto zachovat, tak ať se tato činnost rozliší do dalších 5 kategorií svah, rovina atd. Paní Zetková vznesla dotaz na hodinovou sazbu za hrnutí multikárou. Ing. Polzer momentálně toto neví, podklad chystal pan Pácl. Paní Zetková vznesla dotaz na ruční čistění chodníků od sněhu, zda se na tuto práci může poslat nějaký zaměstnanec a kolik by to stálo. Ing. Polzer vysvětlil. K tomuto bodu proběhla delší diskuse. Usnesení: ZO schvaluje směrnici č. 1/2009 za služby poskytované Obcí Hlubočky právnických a fyzickým osobám s účinností od a ukládá tuto zveřejnit v obci způsobem obvyklým. Hlasování: 12-pro, 1-se zdržel k bodu 10: (příloha č. 8) Dotace na společensky účelná pracovní místa (VPP). Tajemnice seznámila přítomné s předloženým materiálem a že s vedoucím odboru SMV dospěli k počtu 15 občanů, které by obec nabrala.dále konstatovala, že si myslí, že ani těch 15 lidí nenaplní, jelikož jsou nové podmínky pro přijetí a celá administrace je dost složitá. Ing. Zaoral vznesl dotaz jaké je připraveno využití pro těchto 15 lidí. Ing. Polzer + ing. Balharová - bude se jednat hlavně o údržbu veřejného prostranství v obci a další jiné činnosti, např. úklid v KD, údržba chodníků. Usnesení: ZO schvaluje navýšení počtu zaměstnanců Obce Hlubočky o 15 se zařazením jako VPP a dále schvaluje podání žádosti o dotaci z ESF v ČR prostřednictvím Úřadu práce v Olomouci a ukládá zpracovat žádost o dotaci a následně celou administraci případného přijetí nových zaměstnanců na VPP. Před hlasováním se vzdálil pan Stojmenov, počet členů ZO klesl na 12. Hlasování: 12-pro Starosta vyhlásil 10 přestávku. V přestávce v odešel ze zasedání ZO ing. Zaoral a již se nevrátil, počet členů ZO se snížil na 12. k bodu 11: (příloha č. 9) Dotace na Czech Point : Tajemnice seznámila členy ZO s možností získání dotace na zřízení nového pracoviště Czech Pointu. Podrobně seznámila členy ZO s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které členové ZO obdrželi v písemných materiálech před jednáním ZO. Součástí schvalovacího procesu bylo i schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 10

11 Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu E-Goverment v obcích Czech POINT a ukládá o podporu požádat a dále zřídit další pracoviště Czech Pointu. k bodu 12: (příloha č. 10) Odměny redakční radě: Tajemnice seznámila členy ZO s návrhem odměn členům redakční rady za prosincové číslo zpravodaje obce. Usnesení: ZO schvaluje odměny členům redakční rady za prosincové číslo zpravodaje obce ve výši: p. P. K ,-Kč, p. L. B. 500,-Kč, p. K. Š. 500,-Kč a sl. M. 500,-Kč a ukládá realizovat vyplacení. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel. k bodu 13: (příloha č. 11) Pronájem v tělocvičně ZŠ oznámení o navýšení: Starosta seznámil členy ZO a občany s navýšením ceny za pronájem v tělocvičně ZŠ Hlubočky. Usnesení: ZO bere na vědomí současnou cenu pronájmu v tělocvičně ZŠ Hlubočky ve výši 300,-Kč/hodinu. k bodu 14: (příloha č. 12) Výpůjčka vozidla: Starosta seznámil členy ZO s předloženým materiálem. Bc. Pastorová vznesla dotaz, kdo nyní rozváží obědy. Tajemnice odpověděla, že se jedná o pana Š., který je důchodcem, a který přijde a obědy rozveze. Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku vozidla VAN+, SPZ 2M6 8178, pro ZŠ Hlubočky, na dobu určitou od do z důvodu odvozu obědů ze školní jídelny a ukládá vozidlo protokolárně předat. k bodu 15: (příloha č. 13) Změna smlouvy o právu provést stavbu: Starosta informoval členy ZO o žádosti pana G. o změnu smlouvy o právu provést stavbu a to z důvodu zvětšení zastavěné plochy garáže na pozemku parc.č. 1247/1 v k.ú. Hlubočky z původních 3,45 x 6,3m na 4,52x6,3m a že odbor navrhuje 3 varianty řešení. 1. Vyhovět žádosti pana G. a schválit dodatek ke smlouvě o právu provést stavbu. 2. Trvat na dodržení podmínek původní smlouvy. 3. Vyhovět žádosti pana G.a schválit dodatek ke smlouvě o právu provést stavbu, ve kterém by se změnila kupní cena pozemku na 1.000,-Kč/m2. Tato nová kupní cena by byla současně sankcí (poznámka o výši ceny rozhoduje ZO). Odbor výstavby doporučuje realizovat jednu z variant č. 2 a 3. Pan Hrbek ví, že se o tomto problému mluvilo a někdo pana G. upozorňoval, ještě před zalitím betonu. Místostarosta upozornil pracovníky stavebního úřadu a ti se tam byli podívat. Starosta panu G. bylo doručeno, že nedodržel rozměry stavby, je to v ochranném pásmu vody. Paní Prášilová měl by to uvést do původního stavu. Místostarosta ve smlouvě měl podmínku, že stavbu musí provést do konce roku. Pan Hrbek navrhl schválit variantu 2) Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 11

12 Paní Zetková o co žádal v bodě 1) Paní Prášilová žádal o rozšíření na to co vybetonoval. Místostarosta měl přijít ještě před tím a zeptat se jestli mu to stavební úřad povolí, nepřišel však a základy zabetonoval. Starosta - konstatoval, že kdyby tam nevedla voda, tak by se tam vešla ještě jedna garáž. Pan S. konstatoval, že je taky jedním ze stavebníků těch garáží ale on podmínky dodržel. Místostarosta upozornil, že pan G. byl první v pořadníku a toto místo si sám vybral. MUDr. Prášil navrhl dodržet smlouvu. Usnesení: ZO trvá na dodržení podmínek původní smlouvy o právu provést stavbu a ukládá toto rozhodnutí ZO oznámit žadateli panu G.. Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi. k bodu 16: (příloha č. 14) Převod kompetencí RO na starostu: Místostarosta konstatoval, že tento bod vznikl na základě minulého zasedání ZO, kde se tato problematika probírala. Dále se omluvil za chybně nakopírovaný materiál, který byl členům ZO rozdán. Pan Hrbek ptal se, zda jsou některé body v zákoně o obci, co starosta dělat nemůže. Tajemnice upřesnila co může - 102, odst. 2), písmeno (a), (k) a (m) a potom odst. 3), vznesla dotaz i na Ministerstvo vnitra oddělení dozoru a tam jí bylo odpovězeno s tím, že 100 je styčný a že se má obec oprostit od konce 102 odst. 3). Pan Krajčovič uvedl, že by bylo úplně nejlepší dovolit 5 člena do RO. Pan Krajčovič dále se dotazoval, proč byl vynechán v 102 odst. 1). Starosta objasnil proč toto bylo vynecháno, vlastně je to tak uvedeno v 100. Pan Krajčovič navrhl převést na starostu v 102, odst. 2) písmena (a),(e),(i),(j),(l),(n), a (p). Pan Hrbek nesouhlasí s písmeny (j), (n) a (m) jen částečně záměry ano, ale smlouvy ne. Tajemnice to co pan Hrbek četl, jsou vyhrazené pravomoci, ale v 3 jsou uvedeny i ostatní. Místostarosta mělo by tam být i vyhlašování výběrových řízení. Pan Krajčovič znovu konstatoval, že by volil cestu dovolení dalšího člena RO, např. MUDr. Prášila. MUDr. Prášil odpověděl, že by se bohužel musel vzdát z důvodu pracovního vytížení. Místostarosta ptal se, zda členové trvají na tom, aby to byl další člen z koalice, protože mezi sebou nemají nikoho, kdo by toto dělal, proto navrhli i členy z opozice, kteří však také odmítli. Paní Zetková u písmena (a) by měl být stanoven rozsah rozpočtového opatření konkrétní částka. Paní Vláčilová RO má stanoveno schvalování pouze do ,-Kč. Místostarosta navrhl do ,-Kč, že by schvaloval starosta. Pan Krajčovič a k tomu, příjem dotací. Starosta odpověděl, že je nesmysl těch ,-Kč, tato částka se dá technicky obejít. Pan Hrbek navrhl, aby starosta pouze mohl schválit vyhlášení záměru pronájmu a další kroky, aby činilo ZO. Starosta navrhl, buď racionálně, nebo tento bod stáhnout s programu s tím, že všichni členové ZO pošlou svůj návrh, jak by si to představovali, jinak se s takovou nikam nedostanou, popřípadě ať napíšou, že se nebudou vyjadřovat. Usnesení: ZO ukládá zpracovat stanovisko k návrhu převodu kompetencí RO na starostu. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel K tomuto proběhla ještě další diskuse, po které nechal starosta opět hlasovat o původním návrhu. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 12

13 k bodu 17: (příloha č.15) Termíny zasedání ZO: Místostarosta seznámil členy ZO s navrženými termíny na zasedání ZO pro rok Pan Stojmenov navrhl doplnit ještě, že ZO bude v mimořádném případě svoláno i mimo stanovený termín. Pan Krajčovič přednesl usnesení a po připomínkách ještě upravil. Usnesení: ZO schvaluje termínový plán zasedání ZO Hlubočky pro rok 2009 a ukládá svolávat zasedání ZO podle schváleného plánu.v případě nutnosti bude ZO svoláno i v jiný termín. Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi k bodu 18: (příloha č. 16) Informace o přípravě výstavby v lokalitě bývalé ubytovny Mar.Údolí: Starosta seznámil členy ZO s požadavkem budoucího investora ing. M., kterému se jedná o zbudování parkoviště u tohoto objektu. Členům ZO byl dodán ještě další materiál, který zpracoval projektant a který ZO požadovali a dal členům prostor k diskusi. Paní Zetková vznesla dotaz co se bude dít ze starou svobodárnou. Starosta odpověděl, že tu starou ing. M. nevlastní. Pan Hrbek nepochopil, co se má vlastně schvalovat. Starosta odpověděl, že se jedná o parkovací místa pro ty nové b.j., protože dle zákona musí být na 1 b.j. parkovací místo a aby se obec zavázala, že mu v budoucnu povolí vybudovat parkoviště na obecním pozemku. K tomuto proběhla delší diskuse ohledně staré svobodárny a také, že paní Zetková si myslí, že je tam lukrativní místo, na což jí starosta oponoval. Paní Zetková navrhla, zda by nebylo vhodné někoho požádat o vypracování možné budoucí vize v této lokalitě. Místostarosta odpověděl, že si myslí, že zrovna moc lukrativní to není a že do břehu se jít nedá, protože je to místo,které využívají děti k sáňkování. Paní Zetková odpověděla, že tak to nemyslela, chybí jí i názor někoho jiného, zda se to nedá využít jinak. Pan Krajčovič líbí se mu varianta 1, má však dotaz k b.j., jaké tyto byty budou, zda to budou nájemní byty. Starosta odpověděl, že ing. M. si ve svém objektu byty rozprodá jak bude chtít, do toho mu nemůže nikdo zasahovat (jedná se asi o 17 bytů) a těch zbývajících 12, které by se mohly postavit, stejně obec nepostaví, jelikož na ně nebude mít finance. Myslí si, že pokud pan M. uspěje s těmi 17 b.j., tak zvládne investovat i do těch 12. Usnesení: ZO souhlasí s budoucí výstavbou parkovacích míst na pozemku obce a ukládá starostovi obce připravit smlouvu o právu provést stavbu parkovacích míst a rozhodnutí ZO sdělit žadateli. Ing. Polzer upozornil, že by to omezil časově a ještě by se měly ve smlouvě nastínit budoucí majetkové vztahy. Starosta odpověděl, že smlouvu jako takovou bude ZO schvalovat samostatně. V tuto chvíli se vzdálil místostarosta, počet členů klesl na 11. Hlasování: 10-pro, 1-se zdržel k bodu 19: (příloha č. 17) Diskuse: a) Oprava nábřežní zdi vodního toku TRNAVA Starosta informoval členy ZO, proč byl tento materiál předložen až dnes, přímo na jednání ZO. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 13

14 Ing. Polzer upřesnil, že výběrová komise zasedala až po termínu, kdy se roznášely materiály do ZO. Dále členy informoval, že v rozpočtu je na tuto akci ,-Kč, ale celá akce je rozpočtovaná tak na cca 3 mil. Kč, nyní byl vybrán 1. úsek a),b),e), - tuto zakázku vyhrála firma JR Stavby CZ za cenu ,50Kč. Znovu však upozornil, že v rozpočtu je ,- Kč, ale že od pojišťovny by obec měla obdržet dalších cca ,-Kč. Vrátil se místostarosta, počet členů vzrostl na 12. Ing. Polzer dále vysvětlil o kterou část břehu se jedná, (je to břeh u paní Ž.). Pan Krajčovič upozornil, že jak SSOK spravovala most, tak za mostem je obnažené potrubí a to tento projekt neřeší. Ing. Polzer toto je řešeno v protokolu z pojistné události jako úsek a) a úsek b). Pan Krajčovič kolik je možné uhradit z pojistné události. Ing. Polzer v protokolu je ,-Kč, ale bylo už proinvestováno ,-Kč (oprava mostu na Hrubé Vodě), tyto informace čerpá z dokumentu, který pojišťovna zaslala cca před 2 roky. Pan Krajčovič navrhl za tu částku ,-Kč. Pan Stojmenov navrhl rozdělit na 2 části vyčerpat to co je z pojistky a poté až se firma osvědčí, tak se bude pokračovat. Místostarosta navrhl udělat úsek a) a b) a úsek e) až v druhé fázi. Starosta v rozpočtu je ,-Kč, myslí si, že bychom vyšli. Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o dílo č /2009-JR s firmou JR Stavby CZ, s.r.o., s cenou za předmět plnění ve výši ,30Kč a ukládá smlouvu podepsat. b) VII. výzva OPŽP: Starosta osvětlil členům ZO co je to aglomerace a dále, že vzhledem k drobné technické chybě v grafické části, nebyla část Hlubočky Dukla do této aglomerace zařazena (nesplňuje podmínky pro zařazení). Starosta dal prostor členům ZO k případným dotazům a k seznámení se s materiálem. Pan Stojmenov sdělil svůj názor, že kdo nežádá, nemůže čekat. Starosta dále členům ZO sdělil, že mu pracovnice životního prostředí řekla, že obec nesplňuje podmínky a proto bude vyřazena z přidělení dotace, na což jí odpověděl, že si myslí, že obec podmínky splňuje. Usnesení: b-1) ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. GHC/ s firmou GHC regio s.r.o., Olomouc a ukládá tuto podepsat. Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro Usnesení: b-2) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu IV. etapy kanalizace v obci u SFŽP ČR a ukládá tuto realizovat. Z jednání ZO se vzdálil MUDr. Prášil a paní Zetková, počet členů klesl na 10. Pan Bystroň dotaz na dům čp. 316 na ul. Letní co tam bude. Starosta odpověděl, že se tam zřídí 2 byty. Pan Hrbek vznesl dotaz, že na minulém zasedání ZO bylo v bodě 5) požadováno, aby byla vytipována krizová místa v obci, ale jak vidí, tak nebylo předloženo nic. Vrátil se MUDr. Prášil, počet členů vzrostl na 11. Tajemnice odpověděla, že odbor toto nestihl zpracovat. Místostarosta konstatoval, že na úřad chodí žadatelé o granty, a že tyto žádosti se podávají do konce ledna. Dále požadoval, aby se řeklo, kdo bude dělat člena té grantové komise, a toto aby se na příštím ZO schválilo. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 14

15 Z jednání ZO se vzdálil pan Krajčovič a pan Tylich, počet členů klesl na 9. Místostarosta navrhl členům ZO, aby se navýšila částka při vyhlašování výběrových řízení ze současných ,-Kč na ,-Kč. Vrátila se paní Zetková a pan Tylich, počet členů vzrostl na 11. Starosta odpověděl, ať toto nachystá na další ZO. Místostarosta oponoval, že není co chystat, ať se to schválí dnes. Usnesení: ZO schvaluje zvýšení limitu pro konání výběrových řízení ze ,-Kč na ,-Kč. Hlasování: 10-pro, 1-se zdržel Místostarosta navrhl, aby se zformulovalo usnesení, aby se stanovila ta grantová komise. Vrátil se pan Krajčovič, počet členů vzrostl na 12. Usnesení: ZO ukládá předložit návrhy na členy nově vzniklé grantové komise. Pan K. slyšel, že by se siréna měla přemístit na dům čp. 161 tzv. ocelák, on si však myslí, že ty otřesy by způsobily, že by spadl. Vzdálil se ing. Drábek, počet členů klesl na 11. Starosta - siréna není obce, o umístění se bude starat firma. Vzdálil se pan Stojmenov, počet členů klesl na 10. Pan Krajčovič myslí si, že je to řešení z louže do bláta, už dávno mělo proběhnout jednání s majitelem bývalé kotelny v Hlubočkách. Ten je nakloněn tomu, že by se tam siréna umístila. Starosta na toto oponoval, že s majitelem jednat nebude, jelikož chce za umístění nemalý poplatek, teď se řeší technické věci. Vrátil se ing. Drábek a pan Stojmenov, počet členů vzrostl na 12. Ing. Polzer vyzval členy ZO, aby se vyjádřili ke studii výstavby RD za OÚ, ať se na to do příště podívají. Pan Krajčovič navrhl, že by to dal jako bod do příštího ZO. Starosta odpověděl, že již před vánocemi tento materiál zasílal všem členům ZO, a ti kteří ho neobdrželi, tak ať to nahlásí. (zaslat ing. Drábkovi, Mgr. Prstkové a místostarostovi). Pan K. dotaz na navýšení poplatku za daň z nemovitosti, zda tento bude obec navyšovat. Starosta navýšení by tvrdě požadoval v případě, že by na obec přešlo, že se má starat o údržbu chodníků, ale prozatím to tak není, tak se navyšovat nebude. Paní Prášilová doplnila starostu, že to není tak jednoduché, to navýšení a dále osvětlila jakým způsobem se navyšuje koeficient. Bc. Pastorová dotaz jak to bude s ledy na splavu až nastane obleva. Místostarosta celá věc je monitorovaná, již volal na Povodí Moravy, v případě, že by mělo dojít k problémům, tak se bude záležitost řešit. A jelikož již nebyly vzneseny žádné dotazy starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ZO ve hodin ukončil. Osobní údaje kupujících jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v zápisu na obecním úřadě. Ověrovatelé zápisu: p. ing. Ladislav Zaoral... p. Miroslav Tylich... RNDr. Miroslav Dosoudil starosta Obce Hlubočky Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 15

16 Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 16

17 Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 17

18 Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 18

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později 25.2.2010 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 35. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 24. února 2010 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo ve 20:05 hodin Přítomni:

Více

頴 睄 睄 睊 睊 睊 k bodu 1: 蘟 k bodu 2: Zápis z 17. zasedání ZO-ke zveřejnění - 1 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 23. října 2008 v zasedací místnosti

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013

Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013 Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013 Dne 25.4.2013 se v 19.00 hodin konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, p. Rubeš, Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více