Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 頴 瞃 虒 k bodu 1: 蘟 蘟 蘟 k bodu 2: Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 21. ledna 2009 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v hodin Ukončeno bylo v 21:00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 11 členů, 1 omluven, 3 se dostavili později Zahájení. Starosta v hodin zahájil zasedání ZO a konstatoval, že zasedání ZO bylo řádně svoláno a informace o konání ZO byla vyvěšena na ÚD OÚ dne , dále konstatoval, že je přítomno 11 členů ZO, 1 člen je omluven (Mgr. Prstková), a 3 se dostaví později (Mgr. Šiška, a pánové Stojmenov a Hrbek) tudíž, že je ZO usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Ivana Benešová. Dále starosta upozornil přítomné, že záznam z tohoto zasedání ZO je nahráván na videokameru. Vzdálila se paní Zetková, počet členů klesl na 10. Určení ověřovatelů zápisu. Starosta vyzval členy ZO, aby předložili návrh na ověřovatele zápisu. Byli navrženi pánové Bystroň a ing. Drábek, o těchto členech se však nehlasovalo, jelikož byl ihned vznesen protinávrh a ZO po těchto nově předložených návrzích určilo níže uvedené ověřovatele zápisu: Usnesení:ZO určuje ověřovatele zápisu: p. ing. Ladislava Zaorala p. Miroslava Tylicha Hlasování: 9-pro, 1-se zdržel Vrátila se paní Zetková, počet členů vzrostl na 11. k bodu 3: Volba návrhové komise. Starosta vyzval členy ZO, aby předložili návrh na složení návrhové komise a po předložených návrzích ZO schválilo toto složení: Usnesení: ZO volí návrhovou komisi: p. Jozef Krajčovič předseda pí. Yvona Ponikelská člen Bc.Jana Pastorová člen

2 Starosta dále konstatoval, že zápis z minulého zasedání ZO byl k nahlédnutí, byl řádně ověřen ověřovateli a nebyly k němu vzneseny připomínky a proto se považuje za schválený. k bodu 4: Program (příloha č. 2) Starosta vyzval členy k případným dotazům a dále členům ZO sdělil, že materiál, který obdrželi před jednáním, bude projednán v diskusi. Starosta vyzval k přečtení usnesení. Usnesení: ZO schvaluje program zasedání ZO a ukládá vést jednání dle tohoto programu. k bodu 5: Pozemky (příloha č. 3) Před projednáváním tohoto bodu se dostavil v pan Hrbek, počet členů ZO vzrostl na 12. Paní Prášilová seznámila členy ZO a občany s níže uvedeným materiálem. a) Žádost manželů J. V. a D. V. o uzavření smlouvy o právu provést stavbu Technická infrastruktura pro individuální zástavbu RD, Hlubočky Nad Trnávkou. Usnesení: ZO schvaluje smlouvu mezi Obcí Hlubočky a manž.j. a D. V. o právu provést stavbu Technická infrastruktura pro individuální zástavbu RD, Hlubočky Nad Trnávkou (komunikace a zpevněné plochy, kanalizace, vodovod, plynovod, objekty řešící přeložky VN, trafostanice, rozvody NN, veřejné osvětlení) na pozemcích parc.č.2794/1, 2285, 2283, 2788/1 a 2281 v kat.území Hlubočky a ukládá smlouvu podepsat. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel b) Žádost paní E. J. o souhlas se stavbou přípojky NN na pozemku parc.č.15 travní porost v k.ú.posluchov (vlastník Obec Hlubočky) pro rekreační objekt evid.č.02 na parc.č.16/3 v k.ú.posluchov. Usnesení: ZO souhlasí s uložením přípojky NN přes pozemek parc.č.15 travní porost v k.ú.posluchov za podmínky, že pozemek bude po uložení kabelu uveden do původního stavu a ukládá rozhodnutí ZO sdělit žadatelce. c) Žádost manželů L. J. J.J. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na elektropřípojku k rekr.chatě evid.č.0270 v k.ú.hrubá Voda na pozemku parc.č.430 zahrada v k.ú.hrubá Voda dle předloženého návrhu geometrického plánu. Usnesení: ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.430 zahrada v k.ú.hrubá Voda pro elektropřípojku k objektu evid.č.0270 na parc.č.435/2 zast.plocha v k.ú.hrubá Voda s manžely L.J. a J. J. a ukládá smlouvu podepsat. Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi d) Žádost pana K. S. o prodej pozemku parc.č.2637 zast.plocha o výměře 7 m 2 v katastrálním území Hlubočky. (záměr schválen ZO č.18 z ). Usnesení: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.2637 zast.plocha o výměře 7 m 2 v katastrálním území Hlubočky panu K. S. za cenu 150,- Kč/m 2 a ukládá smlouvu podepsat. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 2

3 e) Prodej pozemku parc.č.679/4 travní porost o výměře 81 m 2 v katastrálním území Hrubá Voda panu F. Š. za cenu 130,-Kč/m 2. Usnesení: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.679/4 travní porost o výměře 81 m 2 v katastrálním území Hrubá Voda panu F. Š. za cenu 130,-Kč/m 2 a ukládá smlouvu podepsat. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel f) Prodej pozemků parc.č.646 ostatní plocha o výměře 25 m 2 a parc.č.679/5 travní porost o výměře 70 m 2 v katastrálním území Hrubá Voda paní R. K. za cenu 130,-Kč/m 2. Usnesení: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č.646 ostatní plocha o výměře 25 m 2 a parc.č.679/5 travní porost o výměře 70 m 2 v katastrálním území Hrubá Voda paní R. K. za cenu 130,-Kč/m 2 a ukládá smlouvu podepsat. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel g) Prodej pozemku parc.č.634/3 travní porost o výměře 294 m 2 v katastrálním území Hrubá Voda panu R.H. za cenu 130,-Kč/m 2. Usnesení: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.634/3 travní porost o výměře 294 m 2 v katastrálním území Hrubá Voda panu R. H. za cenu 130,-Kč/m 2 a ukládá smlouvu podepsat. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel h) Prodej pozemku parc.č.1854/1 ost.plocha o výměře 94 m 2 v katastrálním území Hlubočky manželům V. H. a H. H. za cenu 200,-Kč/m 2. Paní Prášilová upřesnila důvody schválení prodeje výše uvedeného pozemku. Pan Krajčovič dal návrh schválit prodej s odkládací podmínkou. Tajemnice navrhla schválit s účinností od schválení té další smlouvy. Starosta konstatoval, že pozemek je v uzavřené lokalitě a obec ho nebude k ničemu potřebovat a raději ať se o tento pozemek stará výše uvedený žadatel. Místostarosta navrhl snížit cenu na 150,-Kč/m2 a to z důvodu, že žadatel si tento pozemek nemůže ani oplotit, nejde to. Usnesení: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.1854/1 ost.plocha o výměře 94 m 2 v katastrálním území Hlubočky manželům V. H. a H. H. za cenu 150,-Kč/m 2. Hlasování: 7-pro, 5-se zdrželo = návrh nebyl přijat. Starosta konstatoval, že žadatelé budou znovu písemně osloveni. i) Žádost Junáka Svazu Skautů a Skautek ČR, skautského střediska Modrý šíp, Ostrava o povolení letního stanového tábora ve Smilově na louce u zastávky ČD (parc.č.53 k.ú.hrubá Voda) v termínu Usnesení:ZO nemá námitek k uspořádání letního stanového tábora ve Smilově na louce u zastávky ČD (parc.č.53 k.ú.hrubá Voda) v termínu za předpokladu splnění podmínek pro provoz tábora, po dobu táboření bude udržován i v okolí tábora pořádek, po jeho ukončení bude pozemek uklizen a ukládá rozhodnutí ZO sdělit žadatelům. j) Žádost manželů P. a G. Š. o ukončení pronájmu nebytových prostor v domě čp.316,368 na ulici Letní v Mar.Údolí (prodejna secondhand textilu) dohodou k nejbližšímu možnému termínu. Pan Krajčovič vznesl dotaz na výpovědní dobu. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 3

4 Paní Prášilová odpověděla, že je dle občanského zákoníku. Paní Zetková vznesla dotaz, jak to vypadá s byty v tomto domě. Paní Prášilová odpověděla, že ještě nejsou dořešeny 2 byty, že v tom jednom případě probíhá dědické řízení. Pan Krajčovič vznesl dotaz na termín ukončení pronájmu NP. Paní Prášilová odpověděla, že je to v usnesení, je to k Usnesení: ZO schvaluje dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor č.316/101 v domě čp.316,368 na parc.č.950,954 st.pl. v k.ú.hlubočky, výměra 64,6 m 2 ke dni a ukládá rozhodnutí ZO sdělit žadatelům. Níže uvedené body k p: byly projednány společně, jelikož jde o stejnou záležitost. k) Schválení smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1891/3 ost.plocha k.ú.hlubočky část o výměře 16 m 2 za cenu 1,-Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 15 m 2 pro garážování auta za cenu 400,-Kč/rok (celková cena nájmu 416,-Kč/rok), nájemce J.K.. Účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 832,-Kč. Unesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1891/3 ost.plocha k.ú.hlubočky část o výměře 16 m 2 za cenu 1,-Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 15 m 2 pro garážování auta za cenu 400,-Kč/rok (celková cena nájmu 416,-Kč/rok), nájemce J. K., účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 832,-Kč a ukládá smlouvu podepsat. l) Schválení smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1891/3 ost.plocha k.ú.hlubočky část o výměře 50 m 2 a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 24 m 2 za cenu 1,- Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop a dvorku pro hospod.domácí zvířectvo (celková cena nájmu 74,-Kč/rok), nájemce J.K.. Účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 148,-Kč. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1891/3 ost.plocha k.ú.hlubočky část o výměře 50 m 2 a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 24 m 2 za cenu 1,-Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop a dvorku pro hospod.domácí zvířectvo (celková cena nájmu 74,-Kč/rok), nájemce J. K., účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 148,-Kč a ukládá smlouvu podepsat. m) Schválení smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 12 m 2 za cenu 1,-Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop (celková cena nájmu 12,-Kč/rok), nájemce J. J.. Účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 24,-Kč. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 12 m 2 za cenu 1,-Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop (celková cena nájmu 12,-Kč/rok), nájemce J. J., účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 24,-Kč a ukládá smlouvu podepsat. n) Schválení smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1891/3 ost.plocha k.ú.hlubočky část o výměře 20 m 2 a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 91 m 2 za cenu 1,- Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop a dvorku pro hospod.domácí zvířectvo a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 38 m 2 pro garážování auta za cenu 400,-Kč/rok (celková cena nájmu 511,-Kč/rok), nájemce manželé J. V. a H. V.. Účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 1.022,- Kč. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 4

5 Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1891/3 ost.plocha k.ú.hlubočky část o výměře 20 m 2 a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 91 m 2 za cenu 1,-Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop a dvorku pro hospod.domácí zvířectvo a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 38 m 2 pro garážování auta za cenu 400,-Kč/rok (celková cena nájmu 511,-Kč/rok), nájemce manželé J. V. a H. V., účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 1.022,- Kč a ukládá smlouvu podepsat. o) Schválení smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 12 m 2 za cenu 1,-Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop (celková cena nájmu 12,-Kč/rok), nájemce J.J.. Účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 24,-Kč. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 12 m 2 za cenu 1,-Kč/m 2 /rok za účelem umístění skladu na nářadí a otop (celková cena nájmu 12,-Kč/rok), nájemce J. J., účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 24,-Kč a ukládá smlouvu podepsat. p) Schválení smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1891/3 ost.plocha k.ú.hlubočky část o výměře 13 m 2 za účelem umístění skleníku, parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 53 m 2 za účelem umístění skladu na nářadí a otop a skladu dřeva za cenu 1,- Kč/m 2 /rok a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 20 m 2 pro garážování auta za cenu 400,-Kč/rok (celková cena nájmu 466 Kč/rok), nájemce P. N. Účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 932,-Kč. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1891/3 ost.plocha k.ú.hlubočky část o výměře 13 m 2 za účelem umístění skleníku, parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 53 m 2 za účelem umístění skladu na nářadí a otop a skladu dřeva za cenu 1,-Kč/m 2 /rok a parc.č.1893 zahrada k.ú.hlubočky část o výměře 20 m 2 pro garážování auta za cenu 400,-Kč/rok (celková cena nájmu 466 Kč/rok), nájemce P. N., účinnost smlouvy , cena nájmu za rok 2009 je 932,-Kč a ukládá smlouvu podepsat. Hlasování o bodech k p: všemi přítomnými hlasy pro. q) Výpověď smlouvy o nájmu půdy ze dne (původně uzavřena mezi paní A.V. firmou Fadro Droždín na pronájem zemědělské půdy o celkové výměře 10,3535 ha. Z této plochy koupila v 11/2004 Obec Hlubočky 2 pozemky parc.č.2778/1 travní porost o výměře m 2 a parc.č.2783/3 travní porost o výměře m 2 v k.ú.hlubočky a tím se stala právním nástupcem paní V.jako pronajímatele. Firma Fadro byla od roku 2007 v konkurzním řízení a o trvání tohoto pronájmu obec nebyla vyrozuměna a uvedené pozemky byly pronajaty k jinému nájemci, který začal v obci na pronajaté zemědělské půdě hospodařit. V lednu 2009 firmu Fadro hodlá koupit jiná společnost a z tohoto důvodu navrhujeme ZO schválit výpověď výše uvedené smlouvy, abychom zamezili duplicitnímu pronájmu. Paní Prášilová seznámila členy ZO s tím, že se u tohoto bodu změnily okolnosti, jelikož se radila s právním zástupcem a ten jí řekl, že smlouva uzavřená s firmou Fadro je od počátku neplatná. Obec může v podstatě dál tyto pozemky pronajímat panu S.. Proto by teď navrhovala tento bod stáhnout z programu. Paní Zetková vznesla dotaz, kde se pozemky nachází. Paní Prášilová odpověděla, že nad ovčínem. Starosta vyzval k zformulování usnesení. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 5

6 Usnesení: ZO stahuje z programu zasedání ZO výpověď smlouvy o nájmu půdy s firmou FADRO Droždín. k bodu 6: (příloha č. 4) Odbor SMV: Ing. Polzer seznámil členy ZO a občany s níže uvedeným materiálem. a) Žádost pana M. P. o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 105 v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77. Usnesení: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77, byt. č. 105 o velikosti 1+1 s panem M.P., za cenu nájmu a služeb v částce 1.505,-Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu podepsat. ZO dále schvaluje neoprávněné užívání výše uvedeného bytu za měsíc leden v částce 1.505,-Kč. b) Žádost pana P. Š. o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 105 v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp Usnesení: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp. 161, byt č. 105 o velikosti 1+1 s panem P. Š., za cenu nájmu a služeb v částce 988,- Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu podepsat. ZO dále schvaluje neoprávněné užívání výše uvedeného bytu za měsíc leden v částce 988,-Kč. c) Žádost pana T. C. o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77. Usnesení: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77, byt č. 3 o velikosti 1+1 s panem T. C., za cenu nájmu a služeb v částce 1.669,-Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu podepsat. d) Žádost pana M. L. o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp Usnesení: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp. 120, byt č. 6 o velikosti 1+1 s panem M.L. za cenu nájmu a služeb v částce 1.393,- Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu podepsat. ZO dále schvaluje neoprávněné užívání výše uvedeného bytu za měsíc leden v částce 1.393,-Kč. e) Návrh na schválení částky 2.486,--Kč za neoprávněné užívání bytu č. 108 v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp. 103 paní I. T. za měsíce prosinec 2008 a leden 2009 a podání návrhu na exekuční vyklizení bytu. Pan Krajčovič vznesl dotaz na počet dětí v této rodině. Ing. Polzer odpověděl, že tato záležitost je již staršího data, přesně neví kolik dětí tam je a dále celou záležitost osvětlil. Pan Krajčovič vznesl dotaz, zda není nějaké jiné řešení. Ing. Polzer odpověděl, že již minule ZO učinilo krok tím, že paní T. neprodloužilo nájem, kolem tohoto případu již ZO debatuje velmi dlouho, toto jsou zase další kroky. Usnesení: ZO schvaluje celkovou částku 2.486,-Kč za neoprávněné užívání bytu č. 108 v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp. 103 paní I. T. za měsíce prosinec 2008 a leden 2009 a Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 6

7 dále po celou dobu neoprávněného užívání bytu ve výši 1.243,-Kč/měsíc a dále schvaluje podání návrhu na exekuční vyklizení bytu a ukládá rozhodnutí ZO sdělit paní T.. Hlasování: 7-se zdrželo, 4-pro, 1-proti = návrh nebyl přijat Starosta navrhl, aby bylo z usnesení vyňato exekuční vyklizení bytu a to z důvodu, aby vznikl alespoň právní nárok na neoprávněné užívání bytu. Usnesení: ZO schvaluje celkovou částku 2.486,-Kč za neoprávněné užívání bytu č. 108 v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp. 103 paní I. T. za měsíce prosinec 2008 a leden 2009 a dále po celou dobu neoprávněného užívání bytu ve výši 1.243,-Kč/měsíc a ukládá rozhodnutí ZO sdělit paní T.. Hlasování: 10-pro, 2-proti Ing. Polzer vznesl dotaz, co se tedy bude dít dále s paní T.. Starosta odpověděl, že prozatím je to ošetřeno alespoň těmi 1.243,-Kč, které se budou měsíčně vybírat za neoprávněné užívání bytu a potom se musí členové ZO dohodnout co dál. f) Návrh na schválení částky ,--Kč za neoprávněné užívání bytu č.1 v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77, paní I. Š. za měsíce 8 12/2008 a 1 3/2009. Ing. Polzer informoval, že se paní Š. proti soudnímu vystěhování odvolala a že v současné chvíli je potřeba schválit neoprávněné užívání výše uvedeného bytu. Starosta ještě dále upřesnil druhou část usnesení. Usnesení: ZO schvaluje celkovou částku 7.065,--Kč za neoprávněné užívání bytu č. 1 v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77 paní I. Š., za měsíce srpen prosinec 2008 v částce 7.065,-Kč a dále po dobu neoprávněného užívání bytu částku 1.713,-Kč za každý měsíc neoprávněného užívání a ukládá rozhodnutí ZO sdělit paní Š.. Hlasování: 11-pro, 1-proti g) Žádost SDH Hlubočky o výpůjčku sálu a ostatní prostor v KD Mar.Údolí za účelem uspořádání 1.plesu hasičů, který se uskuteční Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku prostor v KD Mar.Údolí na den pro SDH Hlubočky,zastoupené panem V.J. a ukládá uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce. h)žádost ČZS Mar. Údolí o výpůjčku klubovny KD Mar.Údolí za účelem uspořádání výroční schůze dne Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku klubovny KD Mar.Údolí na den pro ČZS Hlubočky, zastoupené panem S. V. a ukládá uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce. ch) Žádost ZŠ Mar.Údolí o výpůjčku sálu a ostatních prostor v KD Mar.Údolí za účelem uspořádání Maškarního karnevalu pro děti dne Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku sálu KD Mar.Údolí na den pro ZŠ Hlubočky- Mar.Údolí a ukládá uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce. i) Žádost ZŠ Hlubočky o výpůjčku sálu a ostatních prostor v KD Mar.Údolí za účelem uspořádání II. společenského plesu SRPŠ dne Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku sálu KD Mar.Údolí na den pro ZŠ Hlubočky a ukládá uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 7

8 j) Ing. Polzer seznámil členy ZO s návrhem na ukončení Smlouvy na deratizační a dezinfekční práce s firmou RATEX, v.o.s., Olomouc a to z důvodu, že odboru byla předložena nabídka jiné firmy za výhodnější cenu. Usnesení: ZO schvaluje ukončení smlouvy na deratizační a desinfekční práce s firmou RATEX, v.o.s., k datu a ukládá realizovat podání výpovědi. ZO dále schvaluje uzavření nové smlouvy na ochranou deratizaci s firmou Zdeněk Matějovec, deratizace, dezinfekce, desinsekce, v částce 9.900,-Kč na rok 2009 s účinností od a ukládá smlouvu podepsat. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel k) Žádost obyvatelů domu čp. 455 a 456 na sídlišti v Mar.Údolí o provedení jednostranného zábradlí v délce cca 12 m na šikmém chodníku u jejich domu. Žadatelé to zdůvodňují tím, že v domě bydlí invalidní občané a jeden obyvatel domu je zcela odkázaný na invalidní vozík a pomoc dalších osob. Ing. Polzer dále upřesnil, že práci by provedl odbor SMV za cenu materiálu cca 3.000,-Kč. Paní Zetková vznesla dotaz na řadu. Ing. Polzer jedná se o druhou řadu, občané parkují vzadu. Pan Tylich upřesnil, že tam bydlí pan Žák Usnesení: ZO souhlasí s vybudováním zábradlí u chodníku k domu čp. 455,456 v Hlubočkách, Mar.Údolí, kterou provede odbor SMV do a ukládá akci realizovat. l) Ing. Polzer seznámil členy ZO s návrhem na bezplatný zpětný odběr elektrospotřebičů, který bude probíhat v prostorách výkupen pana Ležatky. Starosta doplnil do usnesení ještě ukládá - s tím, aby se tato informace zveřejnila způsobem v obci obvyklým. Pan Hrbek požadoval zveřejnění doplnit i k bodům, které se týkaly plesů. Starosta odpověděl, že to je automaticky. Usnesení: ZO bere na vědomí, že v Obci Hlubočky bude probíhat bezplatný odběr elektrospotřebičů v prostorách výkupen pana Ležatky a ukládá tuto informaci zveřejnit způsobem v místě obvyklým. k bodu 7: (příloha č. 5) Rozpočtová opatření: Paní Vláčilová seznámila členy ZO s níže uvedenými rozpočtovými opatřeními, které ZO schválila a uložila realizovat. a) zvýšit rozpočet o částku ,--Kč, v příjmech na položce 4116, ve výdajích na 3745/5011, 5031,5032 (výdaje na platy VPP z dotace ÚP) b) zvýšit rozpočet o částku ,--Kč, v příjmech na položce 4116, ve výdajích na 4171,4172,4173/5410 (dávky soc. péče z dotace). c) zvýšit rozpočet o částku ,--Kč, v příjmech na položce 8115, ve výdajích na 3392/6121-výdaje na dokončení rekonstrukce kotelny v KD ze zůstatku minulých let faktury přechází z r Před hlasováním se vzdálila paní Ponikelská, počet členů klesl na 11. Hlasování: 10-pro, 1-se zdržel Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 8

9 d) zvýšit rozpočet o částku ,--Kč v příjmech na položce 8115, ve výdajích na 6171/6111, 5167 výdaje na dofinancování program. vybavení MUNIS a zaškolení zaměstnanců (faktury přechází z r. 2008). Před hlasováním se dostavila paní Ponikelská, počet členů vzrostl na 12. e) převést rozpočtové prostředky ve výši ,--Kč z 6171/5156 (vnitřní správa pohonné hmoty) na 6171/5169 (vnitřní správa navýšení sociálního fondu). Hlasování: 11-pro, 1 se zdržel. Bc. Pastorová vznesla dotaz na přílohu - smlouvu na ,-Kč, čeho se týká. Paní Vláčilová odpověděla, že je to příloha k bodu b), jedná se o sociální dávky. k bodu 8: (příloha č. 6) Paní Vláčilová seznámila členy ZO s níže uvedenými žádostmi o dotace. a) Žádost paní I. Š., zástupkyně Klubu maminek z Mar.Údolí o příspěvek na vybavení. Starosta navrhl prozatím tuto žádost stáhnout z programu, je tam problém z hlediska právního, jelikož prostory jsou pronajaty SMTe. Tajemnice SMTe může podnajmout tomuto Klubu prostory se souhlasem obce. SMTe ale musí obec o podnájem požádat. Teď by navrhla schválit prozatím příspěvek. Pan Krajčovič navrhl vrátit se k samotné žádosti. Místostarosta navrhl vrátit se obecně k přidělování dotací, měl by se vymyslet systém, jak se budou tyto dotace přidělovat. Paní Vláčilová - dále tyto dotace objasnila. Starosta navrhl, že by se měl tento materiál pořádně nachystat se vším a předložit na příští ZO. Pan Krajčovič konstatoval, že to mělo být už nachystané teď. Paní Vláčilová odpověděla, že nevěděla co ZO schválí, jakou částku. V hodin se dostavil pan Stojmenov, počet členů vzrostl na 13. Tajemnice navrhla, že by se klubu mohla dát i vyšší částka. Starosta navrhl zaokrouhlit rozpočtové opatření, aby se předešlo problémům v budoucnu, znovu navrhl bod stáhnout z projednávání a pořádně nachystat. Usnesení: ZO stahuje z programu žádost paní I. Š.o příspěvek na materiál. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel, 1-proti b) Žádost Minikár klubu Hlubočky o dotaci na náklady související s pořádáním závodů minikár v obci. Paní Vláčilová upřesnila, že žádají o ,-Kč Místostarosta myslí si, že je to moc, navrhl tak ,-Kč. Tajemnice mělo by se striktně říct co to bude, zda je to sportovní akce nebo co. Starosta osvětlil - systém grantů - kulturní akce je jedna věc a pak druhá věc jsou všechny spolky, které fungují (junák, minikáry, hasiči, fotbalisti ti co mají děti, je v tom jiný princip. Obec by si měla říct co bude preferovat a obodovat kritéria čím více aktivních dětí, tím větší částka. Nějaký způsob už byl navržen, už dříve se tím RO zabývala. V poslední řadě jsou to jednorázové akce turnaje apod. a ty mohou spadnout pod systém grantů. Paní Vláčilová - vznesla dotaz, jakým způsobem se jim budou příspěvky dávat, jestli se budou proplácet stvrzenky, nebo se jim dá celková částka. Starosta odpověděl, že z hlediska účetního dávání stvrzenek je špatné řešení, lepší je dát přímo příspěvek. Starosta navrhl, aby se ostatní body b,c,d stáhly z programu zasedání ZO. Usnesení: ZO stahuje z programu zasedání ZO přidělování dotací na základě žádostí fyzických osob a neziskových organizací. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 9

10 k bodu 9: (příloha č. 7) Tajemnice přítomným objasnila navrženou změnu ve směrnici v poskytování služeb fyzickým a právnickým osobám, upozornila, že byly některé služby vypuštěny úplně (půjčování vozíku, míchačky atd.) a také, že byly přepočítány ceny za pohonné hmoty. Pan Krajčovič vznesl dotaz proč vypadlo sečení trávy. Ing. Polzer - odpověděl, že pracovníci nestihnou poséct trávu v obci a že ceny za tyto služby byly malé. Upozornil, že úkolem obce je zajišťovat obecní majetek a potom až poskytovat služby občanům v této oblasti. Pan Krajčovič oponoval, že v obci žijí staří občané a ti už nemají možnost si toto zabezpečit, nesouhlasí s návrhem. Ing. Polzer odpověděl, že na sečení trávy existují firmy, které tyto služby poskytují a dále vše osvětlil. Zároveň ale dodal, že pokud chtějí členové ZO toto zachovat, tak ať se tato činnost rozliší do dalších 5 kategorií svah, rovina atd. Paní Zetková vznesla dotaz na hodinovou sazbu za hrnutí multikárou. Ing. Polzer momentálně toto neví, podklad chystal pan Pácl. Paní Zetková vznesla dotaz na ruční čistění chodníků od sněhu, zda se na tuto práci může poslat nějaký zaměstnanec a kolik by to stálo. Ing. Polzer vysvětlil. K tomuto bodu proběhla delší diskuse. Usnesení: ZO schvaluje směrnici č. 1/2009 za služby poskytované Obcí Hlubočky právnických a fyzickým osobám s účinností od a ukládá tuto zveřejnit v obci způsobem obvyklým. Hlasování: 12-pro, 1-se zdržel k bodu 10: (příloha č. 8) Dotace na společensky účelná pracovní místa (VPP). Tajemnice seznámila přítomné s předloženým materiálem a že s vedoucím odboru SMV dospěli k počtu 15 občanů, které by obec nabrala.dále konstatovala, že si myslí, že ani těch 15 lidí nenaplní, jelikož jsou nové podmínky pro přijetí a celá administrace je dost složitá. Ing. Zaoral vznesl dotaz jaké je připraveno využití pro těchto 15 lidí. Ing. Polzer + ing. Balharová - bude se jednat hlavně o údržbu veřejného prostranství v obci a další jiné činnosti, např. úklid v KD, údržba chodníků. Usnesení: ZO schvaluje navýšení počtu zaměstnanců Obce Hlubočky o 15 se zařazením jako VPP a dále schvaluje podání žádosti o dotaci z ESF v ČR prostřednictvím Úřadu práce v Olomouci a ukládá zpracovat žádost o dotaci a následně celou administraci případného přijetí nových zaměstnanců na VPP. Před hlasováním se vzdálil pan Stojmenov, počet členů ZO klesl na 12. Hlasování: 12-pro Starosta vyhlásil 10 přestávku. V přestávce v odešel ze zasedání ZO ing. Zaoral a již se nevrátil, počet členů ZO se snížil na 12. k bodu 11: (příloha č. 9) Dotace na Czech Point : Tajemnice seznámila členy ZO s možností získání dotace na zřízení nového pracoviště Czech Pointu. Podrobně seznámila členy ZO s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které členové ZO obdrželi v písemných materiálech před jednáním ZO. Součástí schvalovacího procesu bylo i schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 10

11 Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu E-Goverment v obcích Czech POINT a ukládá o podporu požádat a dále zřídit další pracoviště Czech Pointu. k bodu 12: (příloha č. 10) Odměny redakční radě: Tajemnice seznámila členy ZO s návrhem odměn členům redakční rady za prosincové číslo zpravodaje obce. Usnesení: ZO schvaluje odměny členům redakční rady za prosincové číslo zpravodaje obce ve výši: p. P. K ,-Kč, p. L. B. 500,-Kč, p. K. Š. 500,-Kč a sl. M. 500,-Kč a ukládá realizovat vyplacení. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel. k bodu 13: (příloha č. 11) Pronájem v tělocvičně ZŠ oznámení o navýšení: Starosta seznámil členy ZO a občany s navýšením ceny za pronájem v tělocvičně ZŠ Hlubočky. Usnesení: ZO bere na vědomí současnou cenu pronájmu v tělocvičně ZŠ Hlubočky ve výši 300,-Kč/hodinu. k bodu 14: (příloha č. 12) Výpůjčka vozidla: Starosta seznámil členy ZO s předloženým materiálem. Bc. Pastorová vznesla dotaz, kdo nyní rozváží obědy. Tajemnice odpověděla, že se jedná o pana Š., který je důchodcem, a který přijde a obědy rozveze. Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku vozidla VAN+, SPZ 2M6 8178, pro ZŠ Hlubočky, na dobu určitou od do z důvodu odvozu obědů ze školní jídelny a ukládá vozidlo protokolárně předat. k bodu 15: (příloha č. 13) Změna smlouvy o právu provést stavbu: Starosta informoval členy ZO o žádosti pana G. o změnu smlouvy o právu provést stavbu a to z důvodu zvětšení zastavěné plochy garáže na pozemku parc.č. 1247/1 v k.ú. Hlubočky z původních 3,45 x 6,3m na 4,52x6,3m a že odbor navrhuje 3 varianty řešení. 1. Vyhovět žádosti pana G. a schválit dodatek ke smlouvě o právu provést stavbu. 2. Trvat na dodržení podmínek původní smlouvy. 3. Vyhovět žádosti pana G.a schválit dodatek ke smlouvě o právu provést stavbu, ve kterém by se změnila kupní cena pozemku na 1.000,-Kč/m2. Tato nová kupní cena by byla současně sankcí (poznámka o výši ceny rozhoduje ZO). Odbor výstavby doporučuje realizovat jednu z variant č. 2 a 3. Pan Hrbek ví, že se o tomto problému mluvilo a někdo pana G. upozorňoval, ještě před zalitím betonu. Místostarosta upozornil pracovníky stavebního úřadu a ti se tam byli podívat. Starosta panu G. bylo doručeno, že nedodržel rozměry stavby, je to v ochranném pásmu vody. Paní Prášilová měl by to uvést do původního stavu. Místostarosta ve smlouvě měl podmínku, že stavbu musí provést do konce roku. Pan Hrbek navrhl schválit variantu 2) Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 11

12 Paní Zetková o co žádal v bodě 1) Paní Prášilová žádal o rozšíření na to co vybetonoval. Místostarosta měl přijít ještě před tím a zeptat se jestli mu to stavební úřad povolí, nepřišel však a základy zabetonoval. Starosta - konstatoval, že kdyby tam nevedla voda, tak by se tam vešla ještě jedna garáž. Pan S. konstatoval, že je taky jedním ze stavebníků těch garáží ale on podmínky dodržel. Místostarosta upozornil, že pan G. byl první v pořadníku a toto místo si sám vybral. MUDr. Prášil navrhl dodržet smlouvu. Usnesení: ZO trvá na dodržení podmínek původní smlouvy o právu provést stavbu a ukládá toto rozhodnutí ZO oznámit žadateli panu G.. Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi. k bodu 16: (příloha č. 14) Převod kompetencí RO na starostu: Místostarosta konstatoval, že tento bod vznikl na základě minulého zasedání ZO, kde se tato problematika probírala. Dále se omluvil za chybně nakopírovaný materiál, který byl členům ZO rozdán. Pan Hrbek ptal se, zda jsou některé body v zákoně o obci, co starosta dělat nemůže. Tajemnice upřesnila co může - 102, odst. 2), písmeno (a), (k) a (m) a potom odst. 3), vznesla dotaz i na Ministerstvo vnitra oddělení dozoru a tam jí bylo odpovězeno s tím, že 100 je styčný a že se má obec oprostit od konce 102 odst. 3). Pan Krajčovič uvedl, že by bylo úplně nejlepší dovolit 5 člena do RO. Pan Krajčovič dále se dotazoval, proč byl vynechán v 102 odst. 1). Starosta objasnil proč toto bylo vynecháno, vlastně je to tak uvedeno v 100. Pan Krajčovič navrhl převést na starostu v 102, odst. 2) písmena (a),(e),(i),(j),(l),(n), a (p). Pan Hrbek nesouhlasí s písmeny (j), (n) a (m) jen částečně záměry ano, ale smlouvy ne. Tajemnice to co pan Hrbek četl, jsou vyhrazené pravomoci, ale v 3 jsou uvedeny i ostatní. Místostarosta mělo by tam být i vyhlašování výběrových řízení. Pan Krajčovič znovu konstatoval, že by volil cestu dovolení dalšího člena RO, např. MUDr. Prášila. MUDr. Prášil odpověděl, že by se bohužel musel vzdát z důvodu pracovního vytížení. Místostarosta ptal se, zda členové trvají na tom, aby to byl další člen z koalice, protože mezi sebou nemají nikoho, kdo by toto dělal, proto navrhli i členy z opozice, kteří však také odmítli. Paní Zetková u písmena (a) by měl být stanoven rozsah rozpočtového opatření konkrétní částka. Paní Vláčilová RO má stanoveno schvalování pouze do ,-Kč. Místostarosta navrhl do ,-Kč, že by schvaloval starosta. Pan Krajčovič a k tomu, příjem dotací. Starosta odpověděl, že je nesmysl těch ,-Kč, tato částka se dá technicky obejít. Pan Hrbek navrhl, aby starosta pouze mohl schválit vyhlášení záměru pronájmu a další kroky, aby činilo ZO. Starosta navrhl, buď racionálně, nebo tento bod stáhnout s programu s tím, že všichni členové ZO pošlou svůj návrh, jak by si to představovali, jinak se s takovou nikam nedostanou, popřípadě ať napíšou, že se nebudou vyjadřovat. Usnesení: ZO ukládá zpracovat stanovisko k návrhu převodu kompetencí RO na starostu. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel K tomuto proběhla ještě další diskuse, po které nechal starosta opět hlasovat o původním návrhu. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 12

13 k bodu 17: (příloha č.15) Termíny zasedání ZO: Místostarosta seznámil členy ZO s navrženými termíny na zasedání ZO pro rok Pan Stojmenov navrhl doplnit ještě, že ZO bude v mimořádném případě svoláno i mimo stanovený termín. Pan Krajčovič přednesl usnesení a po připomínkách ještě upravil. Usnesení: ZO schvaluje termínový plán zasedání ZO Hlubočky pro rok 2009 a ukládá svolávat zasedání ZO podle schváleného plánu.v případě nutnosti bude ZO svoláno i v jiný termín. Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi k bodu 18: (příloha č. 16) Informace o přípravě výstavby v lokalitě bývalé ubytovny Mar.Údolí: Starosta seznámil členy ZO s požadavkem budoucího investora ing. M., kterému se jedná o zbudování parkoviště u tohoto objektu. Členům ZO byl dodán ještě další materiál, který zpracoval projektant a který ZO požadovali a dal členům prostor k diskusi. Paní Zetková vznesla dotaz co se bude dít ze starou svobodárnou. Starosta odpověděl, že tu starou ing. M. nevlastní. Pan Hrbek nepochopil, co se má vlastně schvalovat. Starosta odpověděl, že se jedná o parkovací místa pro ty nové b.j., protože dle zákona musí být na 1 b.j. parkovací místo a aby se obec zavázala, že mu v budoucnu povolí vybudovat parkoviště na obecním pozemku. K tomuto proběhla delší diskuse ohledně staré svobodárny a také, že paní Zetková si myslí, že je tam lukrativní místo, na což jí starosta oponoval. Paní Zetková navrhla, zda by nebylo vhodné někoho požádat o vypracování možné budoucí vize v této lokalitě. Místostarosta odpověděl, že si myslí, že zrovna moc lukrativní to není a že do břehu se jít nedá, protože je to místo,které využívají děti k sáňkování. Paní Zetková odpověděla, že tak to nemyslela, chybí jí i názor někoho jiného, zda se to nedá využít jinak. Pan Krajčovič líbí se mu varianta 1, má však dotaz k b.j., jaké tyto byty budou, zda to budou nájemní byty. Starosta odpověděl, že ing. M. si ve svém objektu byty rozprodá jak bude chtít, do toho mu nemůže nikdo zasahovat (jedná se asi o 17 bytů) a těch zbývajících 12, které by se mohly postavit, stejně obec nepostaví, jelikož na ně nebude mít finance. Myslí si, že pokud pan M. uspěje s těmi 17 b.j., tak zvládne investovat i do těch 12. Usnesení: ZO souhlasí s budoucí výstavbou parkovacích míst na pozemku obce a ukládá starostovi obce připravit smlouvu o právu provést stavbu parkovacích míst a rozhodnutí ZO sdělit žadateli. Ing. Polzer upozornil, že by to omezil časově a ještě by se měly ve smlouvě nastínit budoucí majetkové vztahy. Starosta odpověděl, že smlouvu jako takovou bude ZO schvalovat samostatně. V tuto chvíli se vzdálil místostarosta, počet členů klesl na 11. Hlasování: 10-pro, 1-se zdržel k bodu 19: (příloha č. 17) Diskuse: a) Oprava nábřežní zdi vodního toku TRNAVA Starosta informoval členy ZO, proč byl tento materiál předložen až dnes, přímo na jednání ZO. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 13

14 Ing. Polzer upřesnil, že výběrová komise zasedala až po termínu, kdy se roznášely materiály do ZO. Dále členy informoval, že v rozpočtu je na tuto akci ,-Kč, ale celá akce je rozpočtovaná tak na cca 3 mil. Kč, nyní byl vybrán 1. úsek a),b),e), - tuto zakázku vyhrála firma JR Stavby CZ za cenu ,50Kč. Znovu však upozornil, že v rozpočtu je ,- Kč, ale že od pojišťovny by obec měla obdržet dalších cca ,-Kč. Vrátil se místostarosta, počet členů vzrostl na 12. Ing. Polzer dále vysvětlil o kterou část břehu se jedná, (je to břeh u paní Ž.). Pan Krajčovič upozornil, že jak SSOK spravovala most, tak za mostem je obnažené potrubí a to tento projekt neřeší. Ing. Polzer toto je řešeno v protokolu z pojistné události jako úsek a) a úsek b). Pan Krajčovič kolik je možné uhradit z pojistné události. Ing. Polzer v protokolu je ,-Kč, ale bylo už proinvestováno ,-Kč (oprava mostu na Hrubé Vodě), tyto informace čerpá z dokumentu, který pojišťovna zaslala cca před 2 roky. Pan Krajčovič navrhl za tu částku ,-Kč. Pan Stojmenov navrhl rozdělit na 2 části vyčerpat to co je z pojistky a poté až se firma osvědčí, tak se bude pokračovat. Místostarosta navrhl udělat úsek a) a b) a úsek e) až v druhé fázi. Starosta v rozpočtu je ,-Kč, myslí si, že bychom vyšli. Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o dílo č /2009-JR s firmou JR Stavby CZ, s.r.o., s cenou za předmět plnění ve výši ,30Kč a ukládá smlouvu podepsat. b) VII. výzva OPŽP: Starosta osvětlil členům ZO co je to aglomerace a dále, že vzhledem k drobné technické chybě v grafické části, nebyla část Hlubočky Dukla do této aglomerace zařazena (nesplňuje podmínky pro zařazení). Starosta dal prostor členům ZO k případným dotazům a k seznámení se s materiálem. Pan Stojmenov sdělil svůj názor, že kdo nežádá, nemůže čekat. Starosta dále členům ZO sdělil, že mu pracovnice životního prostředí řekla, že obec nesplňuje podmínky a proto bude vyřazena z přidělení dotace, na což jí odpověděl, že si myslí, že obec podmínky splňuje. Usnesení: b-1) ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. GHC/ s firmou GHC regio s.r.o., Olomouc a ukládá tuto podepsat. Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro Usnesení: b-2) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu IV. etapy kanalizace v obci u SFŽP ČR a ukládá tuto realizovat. Z jednání ZO se vzdálil MUDr. Prášil a paní Zetková, počet členů klesl na 10. Pan Bystroň dotaz na dům čp. 316 na ul. Letní co tam bude. Starosta odpověděl, že se tam zřídí 2 byty. Pan Hrbek vznesl dotaz, že na minulém zasedání ZO bylo v bodě 5) požadováno, aby byla vytipována krizová místa v obci, ale jak vidí, tak nebylo předloženo nic. Vrátil se MUDr. Prášil, počet členů vzrostl na 11. Tajemnice odpověděla, že odbor toto nestihl zpracovat. Místostarosta konstatoval, že na úřad chodí žadatelé o granty, a že tyto žádosti se podávají do konce ledna. Dále požadoval, aby se řeklo, kdo bude dělat člena té grantové komise, a toto aby se na příštím ZO schválilo. Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 14

15 Z jednání ZO se vzdálil pan Krajčovič a pan Tylich, počet členů klesl na 9. Místostarosta navrhl členům ZO, aby se navýšila částka při vyhlašování výběrových řízení ze současných ,-Kč na ,-Kč. Vrátila se paní Zetková a pan Tylich, počet členů vzrostl na 11. Starosta odpověděl, ať toto nachystá na další ZO. Místostarosta oponoval, že není co chystat, ať se to schválí dnes. Usnesení: ZO schvaluje zvýšení limitu pro konání výběrových řízení ze ,-Kč na ,-Kč. Hlasování: 10-pro, 1-se zdržel Místostarosta navrhl, aby se zformulovalo usnesení, aby se stanovila ta grantová komise. Vrátil se pan Krajčovič, počet členů vzrostl na 12. Usnesení: ZO ukládá předložit návrhy na členy nově vzniklé grantové komise. Pan K. slyšel, že by se siréna měla přemístit na dům čp. 161 tzv. ocelák, on si však myslí, že ty otřesy by způsobily, že by spadl. Vzdálil se ing. Drábek, počet členů klesl na 11. Starosta - siréna není obce, o umístění se bude starat firma. Vzdálil se pan Stojmenov, počet členů klesl na 10. Pan Krajčovič myslí si, že je to řešení z louže do bláta, už dávno mělo proběhnout jednání s majitelem bývalé kotelny v Hlubočkách. Ten je nakloněn tomu, že by se tam siréna umístila. Starosta na toto oponoval, že s majitelem jednat nebude, jelikož chce za umístění nemalý poplatek, teď se řeší technické věci. Vrátil se ing. Drábek a pan Stojmenov, počet členů vzrostl na 12. Ing. Polzer vyzval členy ZO, aby se vyjádřili ke studii výstavby RD za OÚ, ať se na to do příště podívají. Pan Krajčovič navrhl, že by to dal jako bod do příštího ZO. Starosta odpověděl, že již před vánocemi tento materiál zasílal všem členům ZO, a ti kteří ho neobdrželi, tak ať to nahlásí. (zaslat ing. Drábkovi, Mgr. Prstkové a místostarostovi). Pan K. dotaz na navýšení poplatku za daň z nemovitosti, zda tento bude obec navyšovat. Starosta navýšení by tvrdě požadoval v případě, že by na obec přešlo, že se má starat o údržbu chodníků, ale prozatím to tak není, tak se navyšovat nebude. Paní Prášilová doplnila starostu, že to není tak jednoduché, to navýšení a dále osvětlila jakým způsobem se navyšuje koeficient. Bc. Pastorová dotaz jak to bude s ledy na splavu až nastane obleva. Místostarosta celá věc je monitorovaná, již volal na Povodí Moravy, v případě, že by mělo dojít k problémům, tak se bude záležitost řešit. A jelikož již nebyly vzneseny žádné dotazy starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ZO ve hodin ukončil. Osobní údaje kupujících jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v zápisu na obecním úřadě. Ověrovatelé zápisu: p. ing. Ladislav Zaoral... p. Miroslav Tylich... RNDr. Miroslav Dosoudil starosta Obce Hlubočky Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 15

16 Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 16

17 Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 17

18 Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 18

17.4.2009 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 15. dubna 2009 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo v 20:15 hodin Přítomni:

Více

d) ZO schvaluje uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp.355 na parc.č.649 zast.plocha v k.ú.hlubočky (Základní škola H

d) ZO schvaluje uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp.355 na parc.č.649 zast.plocha v k.ú.hlubočky (Základní škola H 頴瞓頴 虒 k bodu 3: 蘟蘟蘟 Upravená verze ke zveřejnění U s n e s e n í z 21. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného ve středu dne 18. února 2009 v zasedací místnosti OÚ Hlubočky Začátek jednání v 17.00

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 12.2. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 8 členů omluveno: 1 člen Zahájení

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

13.7.2009 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 8. července 2009 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo v 22:45 hodin Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 23. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 16.12. 2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1.

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1. Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 07. 04. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý,

Více

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 28. února 2013

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 28. února 2013 Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 28. února 2013 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 12.2.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli Obec Sedlice Zastupitelstvo obce Sedlice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne 15.4.2011 v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli Přítomni : viz příloha č.1 prezenční listina

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis č. 7/09/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov, konaného dne

Zápis č. 7/09/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov, konaného dne Zápis č. 7/09/2015 7. zasedání zastupitelstva Obce Volfířov, konaného dne 18.9.2015 Místo konání: OÚ Volfířov Začátek: 18.10 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: H. Solařová Zasedání řídil:

Více

Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne od hodin.

Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne od hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program:

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 21.listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 17.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené prezenční

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 58. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 2.12. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis č. 2/2008. Výsledek hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 2/2008. Výsledek hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 2/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 28.února 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Mgr. Petr Antoš, Ing.

Více

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Hluboš určuje ověřovateli zápisu Lumíra Faltyse a Vlastimila Fialu. Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Hluboš určuje ověřovateli zápisu Lumíra Faltyse a Vlastimila Fialu. Usnesení č. 2 bylo schváleno. Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 13.3.2013, od 18.00 hod listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 4 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo zahájeno

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 10/201 5 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 3. 11. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Z á p i s z 36. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne

Z á p i s z 36. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne Z á p i s z 36. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 2.7. 2014 Zahájeno: 18.05 hod. Ukončeno: 19.20 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. F. Marcián, P. Nevídal,

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 24.3.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 9 členů

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 26. 04. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 19.9.2016 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 11 členů ZO Třanovice, 4 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 25. ledna 2016 od 18:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Romana Jiráková,

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 17.07.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová, Bejdák Karel

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová, Bejdák Karel MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č. 13/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 16. 12. 2011

Zápis č. 13/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 16. 12. 2011 Zápis č. 13/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 16. 12. 2011 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 1 Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 24. 9. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Koždoň, p. Příkazský, pí Rozkydalová, p. Rubeš, pí

Více

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/13 ve Vysokém konaného dne 27.12.2013

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 1 Obec Kostice Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 2 Zápis o průběhu 16. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 2.11.2009 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později 25.2.2010 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 35. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 24. února 2010 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo ve 20:05 hodin Přítomni:

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání

MĚSTYS DRNHOLEC. bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Matoušek, Stehlík, Karlová Omluveni: Zapisovatel : ing.urbášková

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 40. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 10. 12. 2012 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více