Školní vzd lávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupe osmiletého studia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzd lávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupe osmiletého studia"

Transkript

1 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, tel., , , fax: č.j. GJB 247 /2013 Školní vzd lávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupe osmiletého studia Motto: Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu. Diogénes Kdo nic neví, musí všemu veřit. Jan Neruda

2 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, tel., , , fax: TRILOBIT T - Tvořivý R - Různorodý I - Inspirativní L - Logický O - Otevřený B - Bohatý I - Informační T - Tolerantní školní vzd lávací program 2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 β. Charakteristika školy 7 γ. Charakteristika ŠVP Učební plán Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk 5.1.γ Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk 5.2 Matematika a její aplikace 5.γ Informační a komunikační technologie 5.4 Člověk a p íroda Fyzika Chemie 5.4.γ P írodopis Zeměpis 5.5 Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství 5.6 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova 5.7 Člověk a zdraví 5.7.β Tělesná výchova 5.Ř Školní projekty Hodnocení žák a autoevaluace školy

4 Úvod Tento Školní vzd lávací program Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova Řβ4, Ědále jen ŠVPě je vydán na základ 5 z. č. 561/β004 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis. Je zpracován v souladu s Rámcovým vzd lávacím programem pro základní vzd lávání Ědále jen RVP ZVě vydaným Opat ením ministryn školství mládeže a t lovýchovy čj. γ1504/β004-ββ ze dne 1γ. prosince β004, ve zn ní Opat ení ministryn školství mládeže a t lovýchovy čj. β7 00β/β005-ββ dne βř. srpna β005 a Opat ení ministryn školství mládeže a t lovýchovy čj. β465γ/β ze dne 30. dubna 2007 a Opat ení č.j. MSMT-2647/ upravený Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání, který nabývá účinnosti od 1.ř.β01γ. Součástí ŠVP se od 1.ř. β01γ stávají STůNDůRDY pro ZV v p edm tech český jazyk, matematika a anglický jazyk Ěč.j. MSMT- 1236/ vydané den ). (http://www.msmt.cz/vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladnivzdelavani) Tento Školní vzd lávací program je platný od 1. zá í β007 pro primu osmiletého studia (KKOV: K/81 - gymnázium všeobecné osmileté studiumě. V následujících školních letech postupuje do vyšších ročník. Je uložen ve škole Ěv sekretariátu a v kancelá i zástupce editele v písemné i elektronické podob ě, je zve ejn n na internetových stránkách školy: P i poskytování informací o tomto ŠVP ve ejnosti se postupuje podle 5 odst. γě z. č. 561/ β004 Sb. a podle zákona č. 106/ 1řřř Sb. o svobodném p ístupu k informacím ve zn ní dalších p edpis. Tento Školní vzd lávací program je zpracován v elektronické form v programu EDITOR ŠVP Ěautor: VRK - Fr. Lýska 1605/γ, 700 γ0 Ostrava, B lský les, tel: ) Školní vzd lávací program TRILOBIT č.j. GJB 247/2013 Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupe osmiletého studia KKOV K/Ř1 je uve ejn n jako p vodní č.j. β0β/β007 se zakomponovanými dodatky č.j. γ7γ/β00ř, č.j. γγγ/ β011 a č.j. 101/ β01β Ěschváleno ŠR dne 10.5.β01βě a č.j. GJB 246/2013. Tento ŠVP je v tomto zn ní platný od 1.ř.β013. 4

5 1. Identifikační údaje 1.1. Název ŠVP Tento Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova Řβ4, (dále jen ŠVP) je vydán na základě 5 z. č. 561/β004 Sb. ve znění pozdějších p edpis. Je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) vydaným Opat ením ministryně školství mládeže a tělovýchovy čj / ze dne 13. prosince 2004, ve znění Opat ení ministryně školství mládeže a tělovýchovy čj. β7 00β/β005-ββ dne βř. srpna β005 a Opat ení ministryně školství mládeže a tělovýchovy čj. β465γ/β ze dne 30. dubna 2007 a Opat ení č.j. MSMT-2647/ upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti od 1.ř.β01γ. Součástí ŠVP se od 1.ř. β01γ stávají STůNDůRDY pro ZV v p edmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk (č.j. MSMT- 1236/ vydané den ). (http://www.msmt.cz/vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladnivzdelavani) Motivační název TRILOBIT T - Tvořivý R - Různorodý I - Inspirativní L - Logický O - Otevřený B - Bohatý I - Informační T - Tolerantní školní vzd lávací program 1.β. Vzd lávací program Čty letý vzdělávací program (pro nižší stupeň vzdělávacího oboru KKOV: K/81 - Gymnázium) 1.γ. Studijní forma vzd lávání Studijní forma vzdělávání : denní 1.4. P edkladatel Název školy: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 IČ: 4755Ř407, IZO: 04755Ř407, REDIZO: Ř0Ř ůdresa školy: Talichova 824, Beroun 5

6 editel školy: Mgr. Stanislav Lidinský, jmenován MŠMT ČR pod č.j. 17 γ77/řβ-β40, potvrzen ve funkci editele školy St edočeský kraj pod č.j. řγβ4/β005/ško jmenován od do γ1.7.β01ř Radou St edočeského kraje č /21012RK ze dne 11.6.β01β ( č.j /2012/KUSK) Zástupce editele - statutární zástupce: PhDr. Marie Poledníková Zástupce editele : RNDr. Jana Hronková, Ph.D. Kontakty: telefon: , fax: adresa pro dálkový p ístup: lidinskyůgymberoun.cz webové stránky školy: Z izovací listina, za azení školy do rejst íku škol: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova Řβ4 je státní, st ední, všeobecně vzdělávací školou s dlouholetou tradicí. Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova Řβ4 je p íspěvkovou organizací z ízenou St edočeským krajem z izovací listinou vydanou pod č.j. OŠMS/γ05β/β001/ŠKO s platností od 1. července β001, změněnou dodatkem č.j. OŠMS/1ř7βř/β00γ/ŠKO s platností od 1. zá í β00γ, dodatkem č.β St edočeského kraje č.j. Ř77γ/β004/ŠKO a dodatkem č.γ St edočeského kraje pod č.j. ř1ř4/β005/ško s platností od 1. ledna Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova Řβ4 je za azeno do rejst íku škol a školských za ízení v souladu s 14γ odst. β a podle 14ř odst. 4 zákona č. 561/β004 Sb. pod č.j. Řřγ4/06-β1 s účinností od Z izovatel Název: St edočeský kraj ůdresa z izovatele : Zborovská 11, Praha 5, IČ: 70Řř10ř5 Kontakty: tel: Platnost dokumentu Datum: Platnost tohoto dokumentu od 1. zá í β007 pro vzdělávací program KKOV: K/81 gymnázium všeobecné osmileté studium Podpis editele: Razítko školy: 6

7 β. Charakteristika školy Škola ve smyslu 7 odst. β) uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích program uvedených v γ zákona č. 561/β004 Sb. a tohoto ŠVP. Hlavní účel a p edmět činnosti p íspěvkové organizace je vymezen 44 a 57 zákona č. 561/β004 Sb. o p edškolním, základním, st edním a vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Doplňkovou činnost škola neprovádí. β.1. Velikost školy Škola má v současné době 16 t íd. V osmiletém studiu Ř t íd (po jedné t ídě v ročníku) a Ř t íd ve čty letém studiu (po dvou t ídách v ročníku). T ídy v osmiletém studiu se označují : prima, sekunda, tercie a kvarta v nižším stupni osmiletého studia, kvinta, sexta, septima a oktáva ve vyšším stupni osmiletého studia. T ídy čty letého studia se označují ímskými číslicemi a velkými písmeny latinské abecedy. I. A,B, II. A,B, III. A,B, IV. A,B Gymnázium Joachima Barranda, Beroun vzdělává studenty ve dvou studijních oborech KKOV: K/41 - gymnázium KKOV: K/81 - gymnázium (prima od ) Kapacita školy je 510 student. Oborově rozdělena: čty leté 7ř-41-K/41 β40 student osmileté K/81 β70 student β.β. Vybavení školy Škola sídlí v budově St edočeského kraje na adrese Talichova 824, Beroun, kterou spravuje. Budova školy stojí v klidné části města Berouna s velmi dobrou dosažitelností autobusových i vlakových spoj. U školy je h iště s umělým povrchem. Škola má v okolí dostatečný prostor pro parkování. Škola nemá vlastní tělocvičnu ani školní kuchyni s jídelnou. Proto využívá za ízení na odloučených pracovištích. Odloučená pracoviště školy: β66 Ř0 Beroun, Tyršova Ř5, sportovní hala TJ Lokomotiva Beroun β66 01 Beroun, Wagnerovo nám. 45Ř, tělocvična ZŠ Pro stravování student i pracovník školy využívá školní jídelny v ZŠ na Wagnerově nám. v Berouně, kterou provozuje Eurest-za ízení školního stravování spol. s r.o. Budova v Talichově ulici Řβ4 byla kompletně rekonstruována v roce β00β a β00γ. V budově se začalo vyučovat od 1.ř. β00γ. Celkově je ve škole β4 učeben. V budově školy zatím chybí jídelna a tělocvična. Škola má velmi dobré hygienické podmínky (WC, sprchy, šatny). Škola je velmi dob e vybavena v oblasti výpočetní techniky. Student m jsou k dispozici γ učebny výpočetní techniky, deset učeben s dataprojektorem, učebna fyziky s interaktivní tabulí a experimentálním systém ISES. Společenský sál s ozvučením, učebna hudební a výtvarné výchovy, keramická dílna. K výuce tělesné výchovy je k dispozici venkovní h iště s umělým povrchem, gymnastický sálek, posilovna a herna na stolní tenis. Občerstvení a pitný režim pro studenty je zajišťován ve školním bufetu a pomocí prodejních automat na teplé a studené nápoje. Vyučující mají k dispozici prostorově nadstandardní kabinety. Učebny i kabinety v celé budově jsou p ipojeny na internet. 7

8 2.3. Charakteristika pedagogického sboru Současný pedagogický sbor školy se skládá z γ7 učitel, 30 žen a 7 muž. Na zkrácený pracovní úvazek pracuje 11 vyučujících. Dvě vyučující jsou na mate ské dovolené. Věkový pr měr pedagogické sboru je 45,γ roku, muž 40,5 a žen 46,4 roku. Neaprobovaně vyučuje část úvazku Ř vyučujících (z toho 1 studuje VŠ). Věkové složení pedagogického sboru věk v letech do na 60 počet vyučujících Pedagogický sbor školy je vysoce kvalifikovaný a dlouhodobě stabilní. Kvalifikovanost podle ř z. č. 56γ /β004 Sb. ve znění pozdějších p edpis splňuje γ6 ze γ7 vyučujíccích, jedna vyučujícíc studuje. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jev, environmentální poradce a koordinátor ICT. Strategii rozvoje profesionality pedagogického sboru zamě uje vedení školy k vnit ní změnám založených na systematickém dalším vzdělávání. Obměnu pedagogického sboru chápe vedení školy vzhledem k věkovému složení a dalším p edpokládaným odchod m učitel do starobního d chodu jako plynulou generační výměnu Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola se zapojuje do rozvojových program MŠMT (SIPVZ, Prevence sociálně patologických jev, atd.) a do program a projekt vyhlášených St edočeským krajem, zejména v oblasti zahraniční spolupráce. Škola získává podporu také od města Beroun v rámci kulturních grant. Dále pravidelně škola získává finanční podporu od Francouzské ambasády na výměnné zájezdy pro studenty do Francie. Škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně. MUNI poskytuje student m školy informace o studiu, p ednášky a besedy s vysokoškolskými učiteli. Spolupráce se zahraničními školami Výměna s Lycée Polyvalent ů. Briand ve Vizille /dép. Isère/ ve Francii se uskutečňuje pravidelně od roku 1řř0. Obsahem je každoroční výměna γ5 student a β - γ pedagog. Čeští studenti se ve Francii soust eďují na zdokonalení francouzštiny, na poznání země, jejíž jazyk studují, na seznámení se s departementem Isère, Grenoblem a jeho okolím. Zamě ujeme se však také na poznání zp sobu života francouzských rodin, na poznání systému francouzského školství, na návštěvy míst zajímavých z hlediska geografického i historického. Francouzští studenti k nám p ijíždějí poznat naši kulturu a historii (Praha, Terezín, ND, StD, Opera) a seznámit se s životem naší školy i českých rodin. P ínosem jsou jednoznačně navázané osobní kontakty, které v mnoha p ípadech pokračují i adu let. Pro české studenty je zásadní praktické užívání francouzštiny, ale také znalost prost edí a země, jejíž jazyk se učí. Francouzští studenti poznávají Českou republiku jako zemi Evropské unie. 8

9 Výsledky vzájemné výměny se projevují v trvalém zájmu student o francouzský jazyk. Rozši ují se tak jejich možnosti studia na vysokých školách v ČR i v EU, ale zejména se rozši uje možnost jejich uplatnění na trhu práce v celé EU. Výměna s Lyceo di Schio v Itálii byla obnovena na základě kontakt St edočeského kraje s krajem Venezia a osobních kontakt pana ůntonia Cassuttiho v roce β006 a navázala na pobyt českých student ve Schiu v roce 1řř6. Obě školy v roce β006 podepsaly smlouvu o spolupráci na p íštích 5 let. Obsahem je každoroční výměna γ5 student a β - γ pedagog z obou škol. komunikačním jazykem je angličtina. Studenti se seznamují s geografií, historií i současností partnerských kraj, s životem českých i italských rodin a škol. P ipravují si vzájemně společenská setkání a kulturní programy. P ínosem jsou navázané osobní kontakty, vzájemné poznávání obou zemí, komunikace ve zprost edkující angličtině i v italštině, která se na naší škole také vyučuje. Výsledky vzájemné výměny se projevují v navázání osobních p átelství. Na společenské úrovni se projevují ve schopnosti p ipravovat a realizovat programy pro zahraniční p átele, v dovednosti prezentovat je v angličtině. To vše jsou d ležité kompetence, které v budoucnu pomohou student m uspět ve vysokoškolském studiu i na trhu práce kdekoliv v EU. Dále škola po ádá pobytové zájezdy do Velké Británie a krátkodobé výjezdy pro studenty německého jazyka do Rakouska a Německa. Pravidelné jsou také poznávací výjezdy do Pa íže většinou pro studenty francouzského jazyka v I. ročníku studia. β.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty β.5.1. Školská rada Školská rada je z ízena na základě 167 odst. β) zákona č. 561/β004 Sb. ve znění pozdějších p edpis usnesením Rady St edočeského kraje č /β01β/RK ze dne 1β. b ezna β01β. na obodbí Seznam člen školské rady : za z izovatele školy byli jmenováni: Richard Dolejš Mgr. Ivan K s za zástupce nezletilých student a zletilé studenty byli zvoleni: Ing. Kate ina Špetová Ing. Petr Pekárek za pedagogické pracovníky školy byly zvoleny: RNDr. Stanislava Pojerová PhDr. Marie Poledníková β.5.β. Občanské sdružení SRPŠ p i Gymnáziu Beroun P i škole pracuje občanské sdružení SRPŠ p i Gymnáziu Beroun (Občanské sdružení registrováno podle z.č. Řγ/1řř0 Sb. u MV ČR 9/11/1993 pod VS/ /93-R),IČ: β4, č.ú. : 0γ61γγ5γ5ř / 0Ř00 u České spo itelny v Berouně ). Toto občanské sdružení vedou rodiče student školy. Finančně i společensky školu podporují. Zástupci rodič jednotlivých t íd, kte í reprezentují toto občanské sdružení, se s vedením školy scházejí γ-4 krát ročně. 9

10 Na těchto sch zkách vedení školy informuje zástupce rodič o činnosti školy v oblasti pedagogické i ekonomické. SRPŠ p i Gymnáziu Beroun se podílí na finančním a organizačním zabezpečení maturitního plesu, výměnných zájezd, lyža ských kurz, pomáhá s financováním vybavení školy. Dvakrát ročně se konají t ídní sch zky rodič, kde jsou rodiče všemi pedagogy informováni o prospěchu, chování student a d ležitých akcích školy. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po dohodě s vyučujícími Studentská rada Ve škole pracuje Studentská rada jako samostatný sbor demokraticky zvolených zástupc student. Studentská rada je ustavena z izovací listinou vydanou editelem školy. Studentská rada se schází zhruba 1krát měsíčně, zve na svá jednání zástupce vedení školy. β.5.4. Poradenská za ízení Škola postupuje podle 1ř a 56 z.č. 561/β004 Sb. ve znění dalších p edpis a vyhl. MŠMT ČR č. 7γ/β005 Sb. o vzdělávání dětí, žák a student se speciálními vzdělávacími pot ebami a dětí, žák a student mimo ádně nadaných Externí: Pedagogicko psychologická poradna, Král v dv r Ú ad práce Beroun Komunitní centrum Beroun Oddělení sociálně právní ochrany dětí (Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského ú adu v Berouně) Klub Klubíčko Beroun - ůsociace rodič a p átel zdravotně postižených dětí v ČR Institut pedagogicko psychologického poradentsví ČR DAP Services a.s., Soukenická 3181/ Ostrava ( karierní poradentství) Interní: Výchovný poradce Metodik prevence sociálně patologických jev Poradce pro enviromentální výchovu Zamě ení poradenských služeb: poradenství žák m v oblasti učebních postup, styl a strategií poradenství p i školní neúspěšnosti, postupy ešení neprospěchu a podpora žák ve zlepšení, prevence neúspěchu poradenství p i ešení a prevenci sociálně patologických jev poradenství v obtížných životních situacích žák kariérové poradenství, volba dalšího studia poradenství p i integraci žáka se speciálními vzdělávacími pot ebami, včetně žák z odlišného kulturního prost edí a žák se sociálním znevýhodněním poradenství ke vzdělávání mimo ádně nadaných žák metodická podpora učitel v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech p i pedagogické práci s žáky poskytování informací o dalších službách poradenských za ízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi Výchovný poradce nabízí konzultační hodiny pro rodiče podle individuální pot eby žák a rodič. 10

11 Kariérové poradenství Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žák m a rodič m žák ve spolupráci s t ídním učitelem a vedením školy. Zajišťuje organizaci p ihlašování a p estupu k dalšímu vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce probíhá rozvoj žák vzhledem k jejich profesnímu zamě ení, sebepoznání, orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými za ízeními je vytvá ena nabídka diagnostiky k zamě ení žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici žák m jsou informační materiály o st edním školství a trhu práce. Prevence sociálně patologických jev Metodik prevence vytvá í ve spolupráci s výchovným poradcem a dalšími pedagogickými pracovníky Minimální preventivní program pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky - otev ený dialog a vst ícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i p i realizaci pr ezových témat. Metodik prevence a výchovný poradce mají kontakt na oddělením péče o dítě p íslušných městských ú ad a sdružení poskytující služby v této oblasti. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jev a p i varovných signálech koordinuje postup výchovný poradce, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí podporu a poradenství. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně patologických jev, využívá vybrané programy. Do oblasti prevence jsou zapojeni žáci prost ednictvím studentské rady. Psychologická péče Na t ídní učitele a výchovného poradce školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovný poradce školy pomáhá s ešením konflikt mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky (mediace). Podporuje rozvoj pozitivních vztah a ešení konflikt v rámci t ídy. Nabízí individuální pohovory rodič m v p ípadě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, s péčí o děti, se vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitel m v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. 11

12 γ. Charakteristika ŠVP Úvod 1) Tento ŠVP je zpracován podle zásad po zpracování školního vzdělávacího programu uvedených v kapitole 11 RVP pro ZV β) Tento ŠVP je zpracován pro nižší stupeň osmiletého gymnázia, v souladu s RVP ZV pro ročníky, ve kterých gymnázium realizuje základní vzdělávání. Navazovat na něj bude ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. γ) Zajišťuje rovnoprávný p ístup k základnímu vzdělání pro všechny žáky s povinností školní docházky a p ihlíží k jejich vzdělávacím pot ebám a možnostem 4) Je zpracován tak, aby naplňoval cíle základního vzdělávání stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni školy. 5) ŠVP je zpracován tak, aby umožňoval učitel m rozvíjet tvo ivý styl práce, aby podporoval efektivní zp sob výuky a vyhovoval konkrétním pot ebám student. 6) ŠVP splňuje p edpoklady pro realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro studenty se speciálními vzdělávacími pot ebami i pro studenty mimo ádně nadané. 7) ŠVP je vytvo en jako poměrně stálý materiál, který by se během 4letého studijního cyklu neměl pro studenty výrazně měnit. Je však také materiálem otev eným, kam zpravidla po uplynutí školního roku budou prováděny úpravy pro další školní rok. Ř) Provádět změny ve ŠVP bude editel školy nebo jím pově ený pracovník na základě návrh Školské rady, p edmětových komisí, kontrolních orgán (zejména ČŠI), jednotlivých vyučujících, rodič student i student školy. Upravený ŠVP bude doplňován dodatkem se samostatným č.j. Pokud budou změny většího rozsahu, bude zve ejněn upravený ŠVP pod novým č.j. v plném rozsahu. ř) editel školy odpovídá za zpracování ŠVP v souladu s RVP ZV, jeho vyhodnocování a p ípadné úpravy 10) K návrhu ŠVP i k následnému uskutečňování vzdělávání podle tohoto programu se vyjad uje školská rada podle 16Ř odst. 1, písm. a) z. č. 561/2004 Sb. 11) Zásady stanovené pro úpravy a změny školního vzdělávacího programu ŠVP - je vytvá en jako relativně stálý dokument, úpravy a změny vydává editel školy jako: - dodatek formou p ílohy ke stávajícímu ŠVP, které jsou opat eny číslem jednacím, datem účinnosti a podpisem editele - nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami - p i zásadní změně ŠVP, která mění stávající model vzdělávání žák (nap. změna hodinové dotace v učebním plánu, p esun tématu či větších částí obsahu z ročníku do ročníku, vznik nového vyučovacího p edmětu, nová integrace stávajících vzdělávacích obsah vyučovacích p edmět ) m že vzniknout nový ŠVP; žáci p ijatí na daný stupeň školy p ed touto změnou pokračují ve vzdělávání podle p vodní verze ŠVP dané školy, žáci vstupující do daného stupně spolu s touto změnou (po této změně) se vzdělávají podle nového ŠVP 1β) ŠVP se archivuje ve shodě se zákonem č. 4řř/β004 Sb. o archivnictví a spisové službě. 12

13 γ.1. Zam ení školy Gymnázium Joachima Barranda Beroun má dlouholetou tradici. Bylo založeno v roce 1ř10. V současnosti umožňuje student m studium ve dvou studijních maturitních oborech (KKOV: K/41, KKOV: K/Ř1 a KKOV). Oba obory mají všeobecné zamě ení. Cílem vzdělávání je všestranný rozvoj studenta, orientovaný na motivaci k celoživotnímu učení, tvo ivému myšlení, logickému uvažování a ešení problém. Škola klade d raz na rozvíjení vzájemných vztah na demokratickém principu mezi studenty a učiteli a mezi studenty navzájem bez rozdílu věku, toleranci k jiným lidem. Škola usiluje u svých student o to, aby byli schopni posoudit své vlastní schopnosti a dovednosti zejména s ohledem na své další profesní p sobení. Škola podporuje zahraniční spolupráci s partnerskými školami. Škola podporuje možnost prezentace student na jejich komunikativní dovednosti a aktivní p ístup ke studiu. Z hlediska hodinových dotací jednotlivým vzdělávacím obor m preferuje výuku cizích jazyk, matematiky a výpočetní techniky. Vychází p itom z dlouholeté orientace absolvent na studium ekonomických a technických vysokých školách. Umožňuje student m podle jejich zájmu výraznější profilaci studijního oboru formou volitelných p edmět Profil absolventa 1) ůbsolvent nižšího stupně osmiletého studia (KKOV: K/81) splňuje cíle základního vzdělávání stanovené v 44 z. č. 561/β004 Sb. pro žáka, který úspěšně ukončil základní vzdělávání. β) Žák je vybaven klíčovými kompetencemi na úrovni, která je pro něho dosažitelná. Míra dosažených klíčových kompetencí není konečná, ale tvo í d ležitý základ pro celoživotní učení žáka a uplatnění ve společnosti. γ) Žák je schopen účinně a otev eně komunikovat, tvo ivě myslet, logicky uvažovat a ešit problémy. Uvědomuje si svá práva, své povinnosti, projevuje citlivé vztahy k lidem, prost edí i k p írodě. 4) Žák rozvíjí a chrání své fyzické a duševní zdraví a je za ně odpovědný. 5) ůbsolvent nižšího stupně osmiletého studia dokáže pracovat s odborným textem, dokáže se dorozumět dvěma cizími jazyky v základních komunikačních situacích, ovládá práci s výpočetní technikou, zvládá dálkový p enos informací pomocí elektronických prost edk. γ.γ Organizace p ijímacího ízení P ijímání ke vzdělávání ve st ední škole se ídí 5ř, 60, a 61 z.č. 561/β004 Sb.a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/β004 Sb. vydanou na základě 64 z.č. 561/β004 Sb. Do nižšího stupně oboru vzdělávání KKOV 7ř-41-K/ Ř1 budou p ijímáni uchazeči, kte í ukončí úspěšně 5. ročník základní školy. Škola p edpokládá, že do tohoto studijního oboru bude i nadále p ijímat jednu studijní t ídu t.j. γ0 student. Zájem uchazeč o tento studijní obor je dlouhodobě více než trojnásobný. Prospěch a celkové hodnocení uchazeč v 5. ročníku ZŠ jsou vesměs výborné, proto konají všichni uchazeči písemné p ijímací zkoušky formou test z českého jazyka, matematiky a obecných studijních p edpoklad, které pro školu zajišťuje společnost SCIO o.p.s. 13

14 O p ijetí rozhoduje celkový součet získaných bod p i p ijímací zkoušce a z části (do 10%) také výsledek vzdělávání v českém jazyce a matematice v páté t ídě ZŠ. γ.4. Organizace ukončení základního vzd lávání, maturitní zkouška Studenti kvarty úspěšně ukončují studium podle 54 z. č. 561/β004 Sb. Dokladem je vysvědčení o úspěšném ukončení čtvrtého ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia opat ené doložkou o získaném stupni základního vzdělání. Studenti mohou konat p ijímací zkoušky na jiné st ední školy nebo odejít do praxe. Studenti po osmi letech úspěšně ukončí studium maturitní zkouškou podle 77 až Řβ z. č. 561/β004 Sb. ve znění pozdějších novel a vyhl. MŠMT ČR o ukončování studia na st ední škole č. 177/β00ř Sb. a) Podle 7Ř odst. 6) z. č. 561/β004 Sb. ve znění pozdějších novel editel školy rozhodl, že žáci mohou provést volbu p edmětu pro povinnou zkoušku z p edmět uvedených v 78 odst.1 písm.c) až e) z. č. 561/β004 Sb. ve znění pozdějších novel t.j. z : matematiky, občanského a společenskovědního základu a informatiky b) Profilová část maturitní zkoušky se podle 7ř odst. 1) z. č. 561/β004 Sb. ve znění pozdějších novel a rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia č.j. 1βŘ5Ř/β007-2/VÚP ze dne β4.7.β007 a Opat ení ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP pro gymnázia č.j. 10řŘ6/β00ř-βγ ze dne 1Ř.5.β00ř se skládá ze γ povinných zkoušek. c) Podle 7ř odst. γ) z. č. 561/β004 Sb. ve znění pozdějších novel editel školy pro profilovou část maturitní zkoušky určil tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek a jejich formu takto: Forma a nabídka povinných a nepovinných zkoušek bude stanovena vnit ním p edpisem editele školy podle 7ř odst. γ z. č. 561/β004 Sb. ve znění pozdějších novel nejpozději dvanáct měsíc p ed konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. γ.5. Výchovné a vzd lávací strategie ŠVP Motto: Každý svým chováním ovlivňuje celý svět. Graham Pike, David Selby (auto i pat í ke směru propagující globální výchovu) Výchovná a vzdělávací strategie tohoto ŠVP je založena na moderní pedagogické teorii, zejména na pojetí kooperativního učení a globální výchovy. odborná literatura nap.: Kasíková, Hana: Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1řř5. Petty, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1řř6. Pike, Graham - Selby, David: Globální výchova. Praha: Grada Pr cha, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1řř7. Kolá, Z. Šikulová R., Hodnocení žák. Praha. Grada β005. Nelešovská, ů. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada β005 Horst Belz, Marco Siegrist: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál β001. Myšlenkou, která prostupuje celou tvorbou ŠVP směrem k žákovi, je snaha, aby žák opouštěl vzdělávací systém vybaven pot ebnými klíčovými kompetencemi. 14

15 Tento odborný termín byl popsán poprvé v roce 1ř74 v Německu v souvislosti s problematikou uplatnitelnosti lidí na flexibilním trhu práce. Nyní nabývá na významu také ve sfé e mimopodnikového a školního vzdělávání. Klíčové kompetence zahrnují celé spektrum kompetencí p esahujících hranice jednotlivých odborností. Jsou výrazem schopnosti člověka chovat se p imě eně situaci, v souladu sám se sebou, tedy jednat kompetentně. Kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, protínají se a lze je pochopit a realizovat vždy jen jako součásti celkového procesu vzdělávání. Získávání klíčových kompetencí je celoživotní, individuální proces, který slouží k rozvoji osobnosti. V RVP ZV jsou klíčové kompetence rozděleny do šesti částí: pracovní, k učení, občanské, k ešení problém, komunikativní, sociální a personální γ.5.1. Základní pilí e ŠVP Školní vzd lávací program je založen na t chto obecných základech: 1) Integrace výuky jednotlivých p edmět, která má žák m umožnit pochopit svět v co nejširších souvislostech β) Práce žák s r znými zdroji informací (odborné publikace, časopisy, internet, učebnice, encyklopedie, rozhovory se zajímavými osobnostmi, exkurze, poznávací zájezdy, odborné p ednášky) γ) Poznávání individuálních vzdělávacích pot eb žák a p izp sobení se jim věnujeme pozornost nadaným žák m i žák m se specifickými poruchami učení 4) Partnerský vztah mezi učitelem a žákem 5) Spolupráce s rodiči, která je nedílnou součástí práce pedagog školy. Rodič je chápán jako partner, který m že pozitivně ovlivnit dění ve škole 6) Rozvoj schopnosti spolupráce a komunikace žák v pracovním týmu 7) Prevence proti vlivu nežádoucích jev na žáky a podpora jejich pozitivního sociálního cítění Ř) Systém evaluace a sebeevaluace na úrovni školy, vyučujících i student ř) Kompetentní učitel odborně i pedagogicky kvalifikovaný, nenápadný režisér p i kooperativní práci, organizátor, který má manažerské schopnosti, umí plánovat a snaží se dále sebevzdělávat γ.5.β. Prost edky rozvoje klíčových kompetencí Škola zajišťuje rozvoj klíčových kompetencí žák těmito společnými postupy: 1) Využívání r zných zdroj informací - učitelé vedou žáky k práci s r znými zdroji informací (tištěnými, elektronickými) - žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s p ipojením na internet i mimo výuku β) využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, p i kterých jsou vytvá eny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žák (moderní pedagogické trendy, skupinová práce, dialog, projektová výuka, integrace výukových oblastí, interkulturní vzdělávání, netradiční metody hodnocení, atd.) kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní γ) organizování tematicky zamě ených projekt a exkurzí, kde si žáci ově ují využitelnost školních poznatk v praxi 15

16 4) spolupráce s rodiči a dalšími institucemi Školská rada, SRPŠ p i Gymnázium Beroun (komunitní skupinové aktivity, obec, fakulty, pedagogicko-psychologická poradna, občanská sdružení atd.), účast žák na ve ejných odborných i kulturních akcích, na kterých se aktivně podílejí 5) partnerské klima ve škole (tv rčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem, Studentská rada). γ.5.γ. Strategie napl ování klíčových kompetencí V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou p evážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žák je možno izolovaně popsat následujícím zp sobem. 1) Kompetence k ešení problém Rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých obor, ale u student vytvá íme ucelený obraz světa. Žák m jsou p edkládáme takové úkoly, jejichž ešení vyžaduje znalosti z více obor lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí, a tudíž i více p ístup k ešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdroj informací prací s knihou, internetem, praktickými pokusy, vlastním výzkumem žák. β) Kompetence k učení Rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žák. 3) Kompetence komunikativní Rozvíjíme vytvá ením dostatečného prostoru pro vyjad ování žák p i problémovém vyučování, p i zpracovávání školních projekt z nejr znějších oblastí a jejich výstup. 4) Kompetence sociální a personální Tyto kompetence budujeme formami sociálního učení. Snažíme se studenty zapojit do organizace činnosti školy (Studentská rada, studentská akademie, účast student na ve ejných akcích školy, účast v charitativních programech). V rámci skupinového vyučování žáci p ejímají r zné role. 5) Kompetence občanské Tyto kompetence rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žák s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Mimo jiné k tomuto je využívána spolupráce se školami v zahraničí. 6) Kompetence pracovní U žák je rozvíjíme formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. D ležitou cestou k uvědomění si d ležitosti znalosti pracovních postup a dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí. 16

17 γ.6. Zabezpečení výuky žák se speciálními vzd lávacími pot ebami Škola je otev ená žák m se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žák m talentovaným, žák m s mimo ádným nadáním. Výchovný poradce ve spolupráci s t ídním učitelem zjišťuje vzdělávací pot eby žák a ve spolupráci s poradenským za ízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimo ádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných t íd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovný poradce, t ídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytvá í a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v p ípadě pot eby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. γ.7. Zabezpečení výuky mimo ádn nadaných žák Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimo ádné nadání žák. P i zjišťování mimo ádného nadání žák spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěr odborného vyšet ení sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimo ádně nadaní žáci mohou být p e azeni do vyššího ročníku na základě komisionálních zkoušek z jednotlivých p edmět. V rámci výuky je za azována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel p ipravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. P ípadně mohou být vytvá eny skupiny žák s talentem pro určitou výukovou oblast nap íč ročníkem. γ.ř. Začlen ní pr ezových témat Pr ezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problém současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou d ležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvá ejí p íležitosti pro individuální uplatnění žák i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka p edevším v oblasti postoj a hodnot. Pr ezová témata obsahují charakteristiku pr ezového tématu, v níž je vyjád en: a) význam a postavení pr ezového tématu b) postavení pr ezového tématu v základním vzdělávání c) vztah ke vzdělávacím oblastem d) p ínos pr ezového tématu k rozvoji osobnosti žáka které: Obsah pr ezových témat je rozpracován do tématických okruh pr ezových témat, a) obsahují nabídku témat (činností, námět ), jejichž výběr a zpracování v učebních osnovách je v kompetenci školy b) procházejí nap íč vzdělávacími oblastmi c) umožňují propojení vzdělávacích obsah obor d) p ispívají ke komplexnosti vzdělávání žák e) pozitivně ovlivňují proces utvá ení a rozvíjení klíčových kompetencí f) dávají žák m možnost utvá et si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností 17

18 Pr ezová témata jsou vymezena jako: 1) Osobnostní a sociální výchova β) Výchova demokratického občana γ) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4) Multikulturní výchova 5) Environmentální výchova 6) Mediální výchova Pr ezová témata integrujeme do všech vyučovacích p edmět. Nevytvá íme samostatný vyučovací p edmět. Za azení jednotlivých tématických okruh pr ezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách osnov vyučovacích p edmět. γ.ř.1 Zp sob realizace pr ezových témat 1) Propojování témat mezi vyučovacími p edměty ve výuce Vyučující v jednotlivých p edmětech na základě zpracovaných osnov vytvá í žák m široký pohled na probíranou tématiku, propojují jednotlivé vzdělávací obory. Tato činnost je soustavná, prolíná se jednotlivými vzdělávacími oblastmi a vzdělávacími obory, tvo í významnou část realizace pr ezových témat. β) Tvorba projekt v jednotlivých p edmětech Vyučující v jednotlivých t ídách stanoví na začátku školního roku, zpravidla do 15. zá í témata projekt, které budou během školního roku realizovat. Projekty mohou být jednorázové, rozvržené do několika vyučovacích hodin, mohou být dlouhodobé, mohou být částečně realizované ve vyučovacích hodinách a pokračovat nap. p i Projektových dnech. S plánem projekt na delší období, seznámí vyučující žáky ve t ídě. P i plánování projekt vyučující spolupracují s ostatními vyučující ve t ídě a kolegy v p edmětové komisi. Vyučující dbají na prezentaci výsledk žákovských prací. Projekty v jednotlivých p edmětech lze také tvo it jako mezit ídní, p ípadně jako meziškolní, mezi školami ve městě, nap. s využitím elektronické komunikace, apod. Náplň projekt zahrnuje všechna pr ezová témata. γ) Soutěže Vyučující motivují studenty k zapojování do soutěží a olympiád. P edávají student m nabídku tradičních soutěží a zajímají se o nové netradiční, které vypisují zejména nevládní neziskové organizace a komerční firmy (nap. ČEZ a.s., ůgora o.p.s.,...). Pomáhají student m s p ípravou na soutěž a prezentací výsledk o p sobení v soutěžích. 4) Projektové dny (d íve výlety) Na Projektové dny m že každá t ída využít γ dny ve školním roce zpravidla v červnu daného školního roku. V p ípadě náročné náplně Projektových dn m že t ídní učitel požádat editele školy o další dny (nejvýše do 5 vyučovacích dn celkem). Plán Projektových dn zpracovává t ídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími ve t ídě a p edkládá ho zástupci editele ke schválení nejméně γ týdny p ed začátkem. Projektové dny se mohou konat ve škole, v za ízeních mimo školu s denním docházením student, nebo se konají pobytovou formou ve vhodném za ízení v ČR nebo v zahraničí. O navýšení počtu Projektových dn nad γ a o konání Projektových dn pobytovým zp sobem v ČR i v zahraničí žádá editele t ídní učitel. 18

19 Náklady na dopravu, ubytování, stravu, cestovní pojištění pro pobyt v zahraničí a další poplatky s pobytem spojené hradí studenti. Náplň Projektových dn zahrnuje všechna pr ezová témata. 5) Tělovýchovné kurzy Tělovýchovné kurzy se realizují jako lyža ské zpravidla v tercii, v rozsahu jednoho týdne. Konají se podle zájmu žák a jejich zákonných zástupc v ČR nebo v zahraničí. Náklady na dopravu, ubytování, stravu, cestovní pojištění pro pobyt v zahraničí, sportovní vybavení a další poplatky s pobytem spojené hradí studenti. Program tělovýchovného kurzu p ipravuje vedoucí kurzu ve spolupráci s vyučujícími, kte í pojedou na kurz. Program p edkládá zástupci editele ke schválení nejméně γ týdny p ed začátkem. Náplň tělovýchovného kurzu se zamě uje v rámci pr ezových témat na Osobnostní a sociální výchovu a Environmentální výchovu. 6) Zahraniční výměnné zájezdy do partnerských škol, zahraniční poznávací zájezdy Zahraniční reciproční zájezdy do partnerských škol a zahraniční poznávací zájezdy nejsou věkově ani termínově vymezené. Tyto aktivity lze realizovat podle zájmu a možností žák, vždy s písemným souhlasem jejich zákonných zástupc. Výjezdy lze organizovat jako mezit ídní. Výjezdy do zahraničí jsou realizovány do partnerských škol jako pobytové reciproční nebo jako poznávací. Vyučující, který výjezd plánuje, p edkládá návrh zástupci editele s dostatečným p edstihem a pr běžně jej informuje o počtu p ihlášených žák, cenových podmínkách, o zajištění dopravy, pobytových podmínek. Konání zájezdu schvaluje editel. Náklady na dopravu, ubytování, stravu, cestovní pojištění pro pobyt v zahraničí a další poplatky s pobytem spojené hradí studenti. Náplň zahraničního zájezdu zájezdu zahrnuje všechna pr ezová témata. D raz je kladen na Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchovu a Výchovu demokratického občana. 7) Výstavy výtvarných prací, hudební a divadelní vystoupení, školní časopis, publikování na webových stránkách školy, publikování v místní i celostátním tisku,... Tyto činnosti jsou realizovány pr běžně během celého školního roku zejména podle plánu jednotlivých p edmětových komisí, jsou orientovány zvláště na Osobnostní a sociální výchovu a Výchovu demokratického občana. Publikační činnost lze relizovat ve všech p edmětech. 8) Exkurze, výstavy Exkurze do výrobních podnik a návštěvy expozic lze realizovat jako samostatné jednodenní nebo v rámci projektových dn, zahraničních zájezd, nebo tělovýchovných kurz. Exkurze a návštěvy výstav se plánují na školní rok v rámci p edmětových komisí. P i jednodenních exkurzích a návštěvách výstav je vhodné termínově sdružovat tyto aktivity s jinými p edmětovými komisemi z ekonomických i časových d vod. Po absolvované návštěvě je vhodné, aby studenti zpracovali krátkou zrávu, článek na webové stránky apod. Náklady na dopravu a vstupné a p ípadné další poplatky hradí studenti. Exkurze a návštěvy expozic zahrnují zejména osobnostní a sociální výchovu, environmentální výchovu a mediální výchovu. Z hlediska realizace pr ezových témat je draz je kladen na Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchovu a Výchovu demokratického občana. 19

20 ř) Besedy a p ednášky Besedy a p ednášky s odborníky se po ádají ve škole i v jiných za ízeních. Škola na základě plánu jednotlivých p edmětových komisí zve na besedy odborníky z praxe, vysokoškolské učitele, politiky, umělce, cestovatele, apod. Nebo se besed a p ednášek účastní studenti p ímo v jednotlivých institucích (nap. Ú ad práce, Okresní soud, Okresní muzeum, Městský ú ad, Poslanecká sněmovna, apod.). Rozvíjí se hlavně Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova a Výchova demokratického občana. 10) Koncerty, divadelní p edstavení, filmy Koncerty, divadelní a filmová p edstavení navštěvují studenti p ímo v kulturních za ízeních, vystoupení menšího rozsahu se realizují ve společenském sále školy. Škola organizuje návštěvu těchto kulturních akcí zejména na základě plánu jednotlivých p edmětových komisí, nebo na základě nabídky kulturních za ízení a agentur. O výběru p edstavení rozhoduje editel a zástupkyně editele, na základě konzultací s jednotlivými vyučujícími a podle zájmu student. Náklady na dopravu a vstupné a p ípadné další poplatky hradí studenti. Rozvíjí se zejména Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova a Výchova demokratického občana. 11) Mimoškolní aktivity Zejména ve spolupráci se SRPŠ p i Gymnáziu Beroun škola organizuje mimoškolní aktivity. Každé dva roky Studentskou akademii, každý rok Maturitní ples, studentská divadelní vystoupení apod. γ. ř. Konkrétní výchovné a vzd lávací strategie (zpracováno v Editoru ŠVP) KOMPETENCE K UČENÍ Na úrovni základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné zp soby, metody a strategie, plánuje, organizuje a ídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a t ídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tv rčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celk poznatky z r zných vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytvá í komplexnější pohled na p írodní, společenské a sociokulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí p ekážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým zp sobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Dílčí kompetence Vybírá vhodné zp soby pro efektivní učení popis Ví, že se lze učit r znými zp soby. Zkouší a vyhodnocuje zp soby učení, které mu vyhovují. Používá r zné zdroje informací, využívá 20

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 1131 /2016 Školní vzdělávací

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

ETWINNING. Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od Obsahové, časové a organizační vymezení

ETWINNING. Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od Obsahové, časové a organizační vymezení ETWINNING Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od 1.9. 2008 Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo 1. období konec 3. ročníku Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů

Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo 1. období konec 3. ročníku Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo Profil žáka definuje očekávanou úroveň naplňování klíčových kompetencí stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání. Profil

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 0917 /2017 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

Výuka vyučovacího předmětu přírodopis je realizována po celé čtyři roky.

Výuka vyučovacího předmětu přírodopis je realizována po celé čtyři roky. Organizační vymezení předmětu: Výuka vyučovacího předmětu přírodopis je realizována po celé čtyři roky. V primě se vyučují 2 hodiny přírodopisu nedělené a do předmětu přírodopis je integrován tematický

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Dodatek k ŠVP č. 1. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Dodatek k ŠVP č. 1. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice Palackého 535, 407 21 Česká Kamenice 412 584 468, fax: 412 582 214 e-mail: skola@zs-tgm.cz internet: www.zs-tgm.cz Dodatek k ŠVP č. 1 Školní vzdělávací

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Frýzková, M., Pumpr, V. Významným cílem současného přírodovědného vzdělávání po celém světe je rozvíjení schopnosti žáků využívat

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY Stěžejní dokumenty pro učitele (nejen) ZŠ a Gymnázií Školský zákon Národní program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha) České vzdělávání a Evropa (tzv. Zelená kniha) Mezinárodní

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Strana 4: Zřizovatel školy telefon: + 420 556 400 886 fax: +420 556 720 402 Strana 5: Velikost a úplnost školy Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka ve dvou třídách

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1.9.2005) POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - DALŠÍ CIZÍ JAZYK Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Dodatek č. 1 Školního vzdělávacího programu ŠVP šestiletého dvojjazyčného gymnázia, č. j. GYTO 2173/2016

Dodatek č. 1 Školního vzdělávacího programu ŠVP šestiletého dvojjazyčného gymnázia, č. j. GYTO 2173/2016 Číslo jednací Dodatku č. 1: GYTO 2173/2016 Dodatek č. 1 Školního vzdělávacího programu ŠVP šestiletého dvojjazyčného gymnázia, č. j. GYTO 2173/2016 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více