Školní vzd lávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupe osmiletého studia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzd lávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupe osmiletého studia"

Transkript

1 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, tel., , , fax: č.j. GJB 247 /2013 Školní vzd lávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupe osmiletého studia Motto: Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu. Diogénes Kdo nic neví, musí všemu veřit. Jan Neruda

2 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, tel., , , fax: TRILOBIT T - Tvořivý R - Různorodý I - Inspirativní L - Logický O - Otevřený B - Bohatý I - Informační T - Tolerantní školní vzd lávací program 2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 β. Charakteristika školy 7 γ. Charakteristika ŠVP Učební plán Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk 5.1.γ Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk 5.2 Matematika a její aplikace 5.γ Informační a komunikační technologie 5.4 Člověk a p íroda Fyzika Chemie 5.4.γ P írodopis Zeměpis 5.5 Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství 5.6 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova 5.7 Člověk a zdraví 5.7.β Tělesná výchova 5.Ř Školní projekty Hodnocení žák a autoevaluace školy

4 Úvod Tento Školní vzd lávací program Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova Řβ4, Ědále jen ŠVPě je vydán na základ 5 z. č. 561/β004 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis. Je zpracován v souladu s Rámcovým vzd lávacím programem pro základní vzd lávání Ědále jen RVP ZVě vydaným Opat ením ministryn školství mládeže a t lovýchovy čj. γ1504/β004-ββ ze dne 1γ. prosince β004, ve zn ní Opat ení ministryn školství mládeže a t lovýchovy čj. β7 00β/β005-ββ dne βř. srpna β005 a Opat ení ministryn školství mládeže a t lovýchovy čj. β465γ/β ze dne 30. dubna 2007 a Opat ení č.j. MSMT-2647/ upravený Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání, který nabývá účinnosti od 1.ř.β01γ. Součástí ŠVP se od 1.ř. β01γ stávají STůNDůRDY pro ZV v p edm tech český jazyk, matematika a anglický jazyk Ěč.j. MSMT- 1236/ vydané den ). (http://www.msmt.cz/vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladnivzdelavani) Tento Školní vzd lávací program je platný od 1. zá í β007 pro primu osmiletého studia (KKOV: K/81 - gymnázium všeobecné osmileté studiumě. V následujících školních letech postupuje do vyšších ročník. Je uložen ve škole Ěv sekretariátu a v kancelá i zástupce editele v písemné i elektronické podob ě, je zve ejn n na internetových stránkách školy: P i poskytování informací o tomto ŠVP ve ejnosti se postupuje podle 5 odst. γě z. č. 561/ β004 Sb. a podle zákona č. 106/ 1řřř Sb. o svobodném p ístupu k informacím ve zn ní dalších p edpis. Tento Školní vzd lávací program je zpracován v elektronické form v programu EDITOR ŠVP Ěautor: VRK - Fr. Lýska 1605/γ, 700 γ0 Ostrava, B lský les, tel: ) Školní vzd lávací program TRILOBIT č.j. GJB 247/2013 Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupe osmiletého studia KKOV K/Ř1 je uve ejn n jako p vodní č.j. β0β/β007 se zakomponovanými dodatky č.j. γ7γ/β00ř, č.j. γγγ/ β011 a č.j. 101/ β01β Ěschváleno ŠR dne 10.5.β01βě a č.j. GJB 246/2013. Tento ŠVP je v tomto zn ní platný od 1.ř.β013. 4

5 1. Identifikační údaje 1.1. Název ŠVP Tento Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova Řβ4, (dále jen ŠVP) je vydán na základě 5 z. č. 561/β004 Sb. ve znění pozdějších p edpis. Je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) vydaným Opat ením ministryně školství mládeže a tělovýchovy čj / ze dne 13. prosince 2004, ve znění Opat ení ministryně školství mládeže a tělovýchovy čj. β7 00β/β005-ββ dne βř. srpna β005 a Opat ení ministryně školství mládeže a tělovýchovy čj. β465γ/β ze dne 30. dubna 2007 a Opat ení č.j. MSMT-2647/ upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti od 1.ř.β01γ. Součástí ŠVP se od 1.ř. β01γ stávají STůNDůRDY pro ZV v p edmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk (č.j. MSMT- 1236/ vydané den ). (http://www.msmt.cz/vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladnivzdelavani) Motivační název TRILOBIT T - Tvořivý R - Různorodý I - Inspirativní L - Logický O - Otevřený B - Bohatý I - Informační T - Tolerantní školní vzd lávací program 1.β. Vzd lávací program Čty letý vzdělávací program (pro nižší stupeň vzdělávacího oboru KKOV: K/81 - Gymnázium) 1.γ. Studijní forma vzd lávání Studijní forma vzdělávání : denní 1.4. P edkladatel Název školy: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 IČ: 4755Ř407, IZO: 04755Ř407, REDIZO: Ř0Ř ůdresa školy: Talichova 824, Beroun 5

6 editel školy: Mgr. Stanislav Lidinský, jmenován MŠMT ČR pod č.j. 17 γ77/řβ-β40, potvrzen ve funkci editele školy St edočeský kraj pod č.j. řγβ4/β005/ško jmenován od do γ1.7.β01ř Radou St edočeského kraje č /21012RK ze dne 11.6.β01β ( č.j /2012/KUSK) Zástupce editele - statutární zástupce: PhDr. Marie Poledníková Zástupce editele : RNDr. Jana Hronková, Ph.D. Kontakty: telefon: , fax: adresa pro dálkový p ístup: lidinskyůgymberoun.cz webové stránky školy: Z izovací listina, za azení školy do rejst íku škol: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova Řβ4 je státní, st ední, všeobecně vzdělávací školou s dlouholetou tradicí. Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova Řβ4 je p íspěvkovou organizací z ízenou St edočeským krajem z izovací listinou vydanou pod č.j. OŠMS/γ05β/β001/ŠKO s platností od 1. července β001, změněnou dodatkem č.j. OŠMS/1ř7βř/β00γ/ŠKO s platností od 1. zá í β00γ, dodatkem č.β St edočeského kraje č.j. Ř77γ/β004/ŠKO a dodatkem č.γ St edočeského kraje pod č.j. ř1ř4/β005/ško s platností od 1. ledna Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova Řβ4 je za azeno do rejst íku škol a školských za ízení v souladu s 14γ odst. β a podle 14ř odst. 4 zákona č. 561/β004 Sb. pod č.j. Řřγ4/06-β1 s účinností od Z izovatel Název: St edočeský kraj ůdresa z izovatele : Zborovská 11, Praha 5, IČ: 70Řř10ř5 Kontakty: tel: Platnost dokumentu Datum: Platnost tohoto dokumentu od 1. zá í β007 pro vzdělávací program KKOV: K/81 gymnázium všeobecné osmileté studium Podpis editele: Razítko školy: 6

7 β. Charakteristika školy Škola ve smyslu 7 odst. β) uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích program uvedených v γ zákona č. 561/β004 Sb. a tohoto ŠVP. Hlavní účel a p edmět činnosti p íspěvkové organizace je vymezen 44 a 57 zákona č. 561/β004 Sb. o p edškolním, základním, st edním a vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Doplňkovou činnost škola neprovádí. β.1. Velikost školy Škola má v současné době 16 t íd. V osmiletém studiu Ř t íd (po jedné t ídě v ročníku) a Ř t íd ve čty letém studiu (po dvou t ídách v ročníku). T ídy v osmiletém studiu se označují : prima, sekunda, tercie a kvarta v nižším stupni osmiletého studia, kvinta, sexta, septima a oktáva ve vyšším stupni osmiletého studia. T ídy čty letého studia se označují ímskými číslicemi a velkými písmeny latinské abecedy. I. A,B, II. A,B, III. A,B, IV. A,B Gymnázium Joachima Barranda, Beroun vzdělává studenty ve dvou studijních oborech KKOV: K/41 - gymnázium KKOV: K/81 - gymnázium (prima od ) Kapacita školy je 510 student. Oborově rozdělena: čty leté 7ř-41-K/41 β40 student osmileté K/81 β70 student β.β. Vybavení školy Škola sídlí v budově St edočeského kraje na adrese Talichova 824, Beroun, kterou spravuje. Budova školy stojí v klidné části města Berouna s velmi dobrou dosažitelností autobusových i vlakových spoj. U školy je h iště s umělým povrchem. Škola má v okolí dostatečný prostor pro parkování. Škola nemá vlastní tělocvičnu ani školní kuchyni s jídelnou. Proto využívá za ízení na odloučených pracovištích. Odloučená pracoviště školy: β66 Ř0 Beroun, Tyršova Ř5, sportovní hala TJ Lokomotiva Beroun β66 01 Beroun, Wagnerovo nám. 45Ř, tělocvična ZŠ Pro stravování student i pracovník školy využívá školní jídelny v ZŠ na Wagnerově nám. v Berouně, kterou provozuje Eurest-za ízení školního stravování spol. s r.o. Budova v Talichově ulici Řβ4 byla kompletně rekonstruována v roce β00β a β00γ. V budově se začalo vyučovat od 1.ř. β00γ. Celkově je ve škole β4 učeben. V budově školy zatím chybí jídelna a tělocvična. Škola má velmi dobré hygienické podmínky (WC, sprchy, šatny). Škola je velmi dob e vybavena v oblasti výpočetní techniky. Student m jsou k dispozici γ učebny výpočetní techniky, deset učeben s dataprojektorem, učebna fyziky s interaktivní tabulí a experimentálním systém ISES. Společenský sál s ozvučením, učebna hudební a výtvarné výchovy, keramická dílna. K výuce tělesné výchovy je k dispozici venkovní h iště s umělým povrchem, gymnastický sálek, posilovna a herna na stolní tenis. Občerstvení a pitný režim pro studenty je zajišťován ve školním bufetu a pomocí prodejních automat na teplé a studené nápoje. Vyučující mají k dispozici prostorově nadstandardní kabinety. Učebny i kabinety v celé budově jsou p ipojeny na internet. 7

8 2.3. Charakteristika pedagogického sboru Současný pedagogický sbor školy se skládá z γ7 učitel, 30 žen a 7 muž. Na zkrácený pracovní úvazek pracuje 11 vyučujících. Dvě vyučující jsou na mate ské dovolené. Věkový pr měr pedagogické sboru je 45,γ roku, muž 40,5 a žen 46,4 roku. Neaprobovaně vyučuje část úvazku Ř vyučujících (z toho 1 studuje VŠ). Věkové složení pedagogického sboru věk v letech do na 60 počet vyučujících Pedagogický sbor školy je vysoce kvalifikovaný a dlouhodobě stabilní. Kvalifikovanost podle ř z. č. 56γ /β004 Sb. ve znění pozdějších p edpis splňuje γ6 ze γ7 vyučujíccích, jedna vyučujícíc studuje. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jev, environmentální poradce a koordinátor ICT. Strategii rozvoje profesionality pedagogického sboru zamě uje vedení školy k vnit ní změnám založených na systematickém dalším vzdělávání. Obměnu pedagogického sboru chápe vedení školy vzhledem k věkovému složení a dalším p edpokládaným odchod m učitel do starobního d chodu jako plynulou generační výměnu Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola se zapojuje do rozvojových program MŠMT (SIPVZ, Prevence sociálně patologických jev, atd.) a do program a projekt vyhlášených St edočeským krajem, zejména v oblasti zahraniční spolupráce. Škola získává podporu také od města Beroun v rámci kulturních grant. Dále pravidelně škola získává finanční podporu od Francouzské ambasády na výměnné zájezdy pro studenty do Francie. Škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně. MUNI poskytuje student m školy informace o studiu, p ednášky a besedy s vysokoškolskými učiteli. Spolupráce se zahraničními školami Výměna s Lycée Polyvalent ů. Briand ve Vizille /dép. Isère/ ve Francii se uskutečňuje pravidelně od roku 1řř0. Obsahem je každoroční výměna γ5 student a β - γ pedagog. Čeští studenti se ve Francii soust eďují na zdokonalení francouzštiny, na poznání země, jejíž jazyk studují, na seznámení se s departementem Isère, Grenoblem a jeho okolím. Zamě ujeme se však také na poznání zp sobu života francouzských rodin, na poznání systému francouzského školství, na návštěvy míst zajímavých z hlediska geografického i historického. Francouzští studenti k nám p ijíždějí poznat naši kulturu a historii (Praha, Terezín, ND, StD, Opera) a seznámit se s životem naší školy i českých rodin. P ínosem jsou jednoznačně navázané osobní kontakty, které v mnoha p ípadech pokračují i adu let. Pro české studenty je zásadní praktické užívání francouzštiny, ale také znalost prost edí a země, jejíž jazyk se učí. Francouzští studenti poznávají Českou republiku jako zemi Evropské unie. 8

9 Výsledky vzájemné výměny se projevují v trvalém zájmu student o francouzský jazyk. Rozši ují se tak jejich možnosti studia na vysokých školách v ČR i v EU, ale zejména se rozši uje možnost jejich uplatnění na trhu práce v celé EU. Výměna s Lyceo di Schio v Itálii byla obnovena na základě kontakt St edočeského kraje s krajem Venezia a osobních kontakt pana ůntonia Cassuttiho v roce β006 a navázala na pobyt českých student ve Schiu v roce 1řř6. Obě školy v roce β006 podepsaly smlouvu o spolupráci na p íštích 5 let. Obsahem je každoroční výměna γ5 student a β - γ pedagog z obou škol. komunikačním jazykem je angličtina. Studenti se seznamují s geografií, historií i současností partnerských kraj, s životem českých i italských rodin a škol. P ipravují si vzájemně společenská setkání a kulturní programy. P ínosem jsou navázané osobní kontakty, vzájemné poznávání obou zemí, komunikace ve zprost edkující angličtině i v italštině, která se na naší škole také vyučuje. Výsledky vzájemné výměny se projevují v navázání osobních p átelství. Na společenské úrovni se projevují ve schopnosti p ipravovat a realizovat programy pro zahraniční p átele, v dovednosti prezentovat je v angličtině. To vše jsou d ležité kompetence, které v budoucnu pomohou student m uspět ve vysokoškolském studiu i na trhu práce kdekoliv v EU. Dále škola po ádá pobytové zájezdy do Velké Británie a krátkodobé výjezdy pro studenty německého jazyka do Rakouska a Německa. Pravidelné jsou také poznávací výjezdy do Pa íže většinou pro studenty francouzského jazyka v I. ročníku studia. β.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty β.5.1. Školská rada Školská rada je z ízena na základě 167 odst. β) zákona č. 561/β004 Sb. ve znění pozdějších p edpis usnesením Rady St edočeského kraje č /β01β/RK ze dne 1β. b ezna β01β. na obodbí Seznam člen školské rady : za z izovatele školy byli jmenováni: Richard Dolejš Mgr. Ivan K s za zástupce nezletilých student a zletilé studenty byli zvoleni: Ing. Kate ina Špetová Ing. Petr Pekárek za pedagogické pracovníky školy byly zvoleny: RNDr. Stanislava Pojerová PhDr. Marie Poledníková β.5.β. Občanské sdružení SRPŠ p i Gymnáziu Beroun P i škole pracuje občanské sdružení SRPŠ p i Gymnáziu Beroun (Občanské sdružení registrováno podle z.č. Řγ/1řř0 Sb. u MV ČR 9/11/1993 pod VS/ /93-R),IČ: β4, č.ú. : 0γ61γγ5γ5ř / 0Ř00 u České spo itelny v Berouně ). Toto občanské sdružení vedou rodiče student školy. Finančně i společensky školu podporují. Zástupci rodič jednotlivých t íd, kte í reprezentují toto občanské sdružení, se s vedením školy scházejí γ-4 krát ročně. 9

10 Na těchto sch zkách vedení školy informuje zástupce rodič o činnosti školy v oblasti pedagogické i ekonomické. SRPŠ p i Gymnáziu Beroun se podílí na finančním a organizačním zabezpečení maturitního plesu, výměnných zájezd, lyža ských kurz, pomáhá s financováním vybavení školy. Dvakrát ročně se konají t ídní sch zky rodič, kde jsou rodiče všemi pedagogy informováni o prospěchu, chování student a d ležitých akcích školy. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po dohodě s vyučujícími Studentská rada Ve škole pracuje Studentská rada jako samostatný sbor demokraticky zvolených zástupc student. Studentská rada je ustavena z izovací listinou vydanou editelem školy. Studentská rada se schází zhruba 1krát měsíčně, zve na svá jednání zástupce vedení školy. β.5.4. Poradenská za ízení Škola postupuje podle 1ř a 56 z.č. 561/β004 Sb. ve znění dalších p edpis a vyhl. MŠMT ČR č. 7γ/β005 Sb. o vzdělávání dětí, žák a student se speciálními vzdělávacími pot ebami a dětí, žák a student mimo ádně nadaných Externí: Pedagogicko psychologická poradna, Král v dv r Ú ad práce Beroun Komunitní centrum Beroun Oddělení sociálně právní ochrany dětí (Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského ú adu v Berouně) Klub Klubíčko Beroun - ůsociace rodič a p átel zdravotně postižených dětí v ČR Institut pedagogicko psychologického poradentsví ČR DAP Services a.s., Soukenická 3181/ Ostrava ( karierní poradentství) Interní: Výchovný poradce Metodik prevence sociálně patologických jev Poradce pro enviromentální výchovu Zamě ení poradenských služeb: poradenství žák m v oblasti učebních postup, styl a strategií poradenství p i školní neúspěšnosti, postupy ešení neprospěchu a podpora žák ve zlepšení, prevence neúspěchu poradenství p i ešení a prevenci sociálně patologických jev poradenství v obtížných životních situacích žák kariérové poradenství, volba dalšího studia poradenství p i integraci žáka se speciálními vzdělávacími pot ebami, včetně žák z odlišného kulturního prost edí a žák se sociálním znevýhodněním poradenství ke vzdělávání mimo ádně nadaných žák metodická podpora učitel v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech p i pedagogické práci s žáky poskytování informací o dalších službách poradenských za ízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi Výchovný poradce nabízí konzultační hodiny pro rodiče podle individuální pot eby žák a rodič. 10

11 Kariérové poradenství Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žák m a rodič m žák ve spolupráci s t ídním učitelem a vedením školy. Zajišťuje organizaci p ihlašování a p estupu k dalšímu vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce probíhá rozvoj žák vzhledem k jejich profesnímu zamě ení, sebepoznání, orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými za ízeními je vytvá ena nabídka diagnostiky k zamě ení žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici žák m jsou informační materiály o st edním školství a trhu práce. Prevence sociálně patologických jev Metodik prevence vytvá í ve spolupráci s výchovným poradcem a dalšími pedagogickými pracovníky Minimální preventivní program pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky - otev ený dialog a vst ícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i p i realizaci pr ezových témat. Metodik prevence a výchovný poradce mají kontakt na oddělením péče o dítě p íslušných městských ú ad a sdružení poskytující služby v této oblasti. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jev a p i varovných signálech koordinuje postup výchovný poradce, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí podporu a poradenství. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně patologických jev, využívá vybrané programy. Do oblasti prevence jsou zapojeni žáci prost ednictvím studentské rady. Psychologická péče Na t ídní učitele a výchovného poradce školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovný poradce školy pomáhá s ešením konflikt mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky (mediace). Podporuje rozvoj pozitivních vztah a ešení konflikt v rámci t ídy. Nabízí individuální pohovory rodič m v p ípadě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, s péčí o děti, se vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitel m v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. 11

12 γ. Charakteristika ŠVP Úvod 1) Tento ŠVP je zpracován podle zásad po zpracování školního vzdělávacího programu uvedených v kapitole 11 RVP pro ZV β) Tento ŠVP je zpracován pro nižší stupeň osmiletého gymnázia, v souladu s RVP ZV pro ročníky, ve kterých gymnázium realizuje základní vzdělávání. Navazovat na něj bude ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. γ) Zajišťuje rovnoprávný p ístup k základnímu vzdělání pro všechny žáky s povinností školní docházky a p ihlíží k jejich vzdělávacím pot ebám a možnostem 4) Je zpracován tak, aby naplňoval cíle základního vzdělávání stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni školy. 5) ŠVP je zpracován tak, aby umožňoval učitel m rozvíjet tvo ivý styl práce, aby podporoval efektivní zp sob výuky a vyhovoval konkrétním pot ebám student. 6) ŠVP splňuje p edpoklady pro realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro studenty se speciálními vzdělávacími pot ebami i pro studenty mimo ádně nadané. 7) ŠVP je vytvo en jako poměrně stálý materiál, který by se během 4letého studijního cyklu neměl pro studenty výrazně měnit. Je však také materiálem otev eným, kam zpravidla po uplynutí školního roku budou prováděny úpravy pro další školní rok. Ř) Provádět změny ve ŠVP bude editel školy nebo jím pově ený pracovník na základě návrh Školské rady, p edmětových komisí, kontrolních orgán (zejména ČŠI), jednotlivých vyučujících, rodič student i student školy. Upravený ŠVP bude doplňován dodatkem se samostatným č.j. Pokud budou změny většího rozsahu, bude zve ejněn upravený ŠVP pod novým č.j. v plném rozsahu. ř) editel školy odpovídá za zpracování ŠVP v souladu s RVP ZV, jeho vyhodnocování a p ípadné úpravy 10) K návrhu ŠVP i k následnému uskutečňování vzdělávání podle tohoto programu se vyjad uje školská rada podle 16Ř odst. 1, písm. a) z. č. 561/2004 Sb. 11) Zásady stanovené pro úpravy a změny školního vzdělávacího programu ŠVP - je vytvá en jako relativně stálý dokument, úpravy a změny vydává editel školy jako: - dodatek formou p ílohy ke stávajícímu ŠVP, které jsou opat eny číslem jednacím, datem účinnosti a podpisem editele - nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami - p i zásadní změně ŠVP, která mění stávající model vzdělávání žák (nap. změna hodinové dotace v učebním plánu, p esun tématu či větších částí obsahu z ročníku do ročníku, vznik nového vyučovacího p edmětu, nová integrace stávajících vzdělávacích obsah vyučovacích p edmět ) m že vzniknout nový ŠVP; žáci p ijatí na daný stupeň školy p ed touto změnou pokračují ve vzdělávání podle p vodní verze ŠVP dané školy, žáci vstupující do daného stupně spolu s touto změnou (po této změně) se vzdělávají podle nového ŠVP 1β) ŠVP se archivuje ve shodě se zákonem č. 4řř/β004 Sb. o archivnictví a spisové službě. 12

13 γ.1. Zam ení školy Gymnázium Joachima Barranda Beroun má dlouholetou tradici. Bylo založeno v roce 1ř10. V současnosti umožňuje student m studium ve dvou studijních maturitních oborech (KKOV: K/41, KKOV: K/Ř1 a KKOV). Oba obory mají všeobecné zamě ení. Cílem vzdělávání je všestranný rozvoj studenta, orientovaný na motivaci k celoživotnímu učení, tvo ivému myšlení, logickému uvažování a ešení problém. Škola klade d raz na rozvíjení vzájemných vztah na demokratickém principu mezi studenty a učiteli a mezi studenty navzájem bez rozdílu věku, toleranci k jiným lidem. Škola usiluje u svých student o to, aby byli schopni posoudit své vlastní schopnosti a dovednosti zejména s ohledem na své další profesní p sobení. Škola podporuje zahraniční spolupráci s partnerskými školami. Škola podporuje možnost prezentace student na jejich komunikativní dovednosti a aktivní p ístup ke studiu. Z hlediska hodinových dotací jednotlivým vzdělávacím obor m preferuje výuku cizích jazyk, matematiky a výpočetní techniky. Vychází p itom z dlouholeté orientace absolvent na studium ekonomických a technických vysokých školách. Umožňuje student m podle jejich zájmu výraznější profilaci studijního oboru formou volitelných p edmět Profil absolventa 1) ůbsolvent nižšího stupně osmiletého studia (KKOV: K/81) splňuje cíle základního vzdělávání stanovené v 44 z. č. 561/β004 Sb. pro žáka, který úspěšně ukončil základní vzdělávání. β) Žák je vybaven klíčovými kompetencemi na úrovni, která je pro něho dosažitelná. Míra dosažených klíčových kompetencí není konečná, ale tvo í d ležitý základ pro celoživotní učení žáka a uplatnění ve společnosti. γ) Žák je schopen účinně a otev eně komunikovat, tvo ivě myslet, logicky uvažovat a ešit problémy. Uvědomuje si svá práva, své povinnosti, projevuje citlivé vztahy k lidem, prost edí i k p írodě. 4) Žák rozvíjí a chrání své fyzické a duševní zdraví a je za ně odpovědný. 5) ůbsolvent nižšího stupně osmiletého studia dokáže pracovat s odborným textem, dokáže se dorozumět dvěma cizími jazyky v základních komunikačních situacích, ovládá práci s výpočetní technikou, zvládá dálkový p enos informací pomocí elektronických prost edk. γ.γ Organizace p ijímacího ízení P ijímání ke vzdělávání ve st ední škole se ídí 5ř, 60, a 61 z.č. 561/β004 Sb.a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/β004 Sb. vydanou na základě 64 z.č. 561/β004 Sb. Do nižšího stupně oboru vzdělávání KKOV 7ř-41-K/ Ř1 budou p ijímáni uchazeči, kte í ukončí úspěšně 5. ročník základní školy. Škola p edpokládá, že do tohoto studijního oboru bude i nadále p ijímat jednu studijní t ídu t.j. γ0 student. Zájem uchazeč o tento studijní obor je dlouhodobě více než trojnásobný. Prospěch a celkové hodnocení uchazeč v 5. ročníku ZŠ jsou vesměs výborné, proto konají všichni uchazeči písemné p ijímací zkoušky formou test z českého jazyka, matematiky a obecných studijních p edpoklad, které pro školu zajišťuje společnost SCIO o.p.s. 13

14 O p ijetí rozhoduje celkový součet získaných bod p i p ijímací zkoušce a z části (do 10%) také výsledek vzdělávání v českém jazyce a matematice v páté t ídě ZŠ. γ.4. Organizace ukončení základního vzd lávání, maturitní zkouška Studenti kvarty úspěšně ukončují studium podle 54 z. č. 561/β004 Sb. Dokladem je vysvědčení o úspěšném ukončení čtvrtého ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia opat ené doložkou o získaném stupni základního vzdělání. Studenti mohou konat p ijímací zkoušky na jiné st ední školy nebo odejít do praxe. Studenti po osmi letech úspěšně ukončí studium maturitní zkouškou podle 77 až Řβ z. č. 561/β004 Sb. ve znění pozdějších novel a vyhl. MŠMT ČR o ukončování studia na st ední škole č. 177/β00ř Sb. a) Podle 7Ř odst. 6) z. č. 561/β004 Sb. ve znění pozdějších novel editel školy rozhodl, že žáci mohou provést volbu p edmětu pro povinnou zkoušku z p edmět uvedených v 78 odst.1 písm.c) až e) z. č. 561/β004 Sb. ve znění pozdějších novel t.j. z : matematiky, občanského a společenskovědního základu a informatiky b) Profilová část maturitní zkoušky se podle 7ř odst. 1) z. č. 561/β004 Sb. ve znění pozdějších novel a rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia č.j. 1βŘ5Ř/β007-2/VÚP ze dne β4.7.β007 a Opat ení ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP pro gymnázia č.j. 10řŘ6/β00ř-βγ ze dne 1Ř.5.β00ř se skládá ze γ povinných zkoušek. c) Podle 7ř odst. γ) z. č. 561/β004 Sb. ve znění pozdějších novel editel školy pro profilovou část maturitní zkoušky určil tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek a jejich formu takto: Forma a nabídka povinných a nepovinných zkoušek bude stanovena vnit ním p edpisem editele školy podle 7ř odst. γ z. č. 561/β004 Sb. ve znění pozdějších novel nejpozději dvanáct měsíc p ed konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. γ.5. Výchovné a vzd lávací strategie ŠVP Motto: Každý svým chováním ovlivňuje celý svět. Graham Pike, David Selby (auto i pat í ke směru propagující globální výchovu) Výchovná a vzdělávací strategie tohoto ŠVP je založena na moderní pedagogické teorii, zejména na pojetí kooperativního učení a globální výchovy. odborná literatura nap.: Kasíková, Hana: Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1řř5. Petty, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1řř6. Pike, Graham - Selby, David: Globální výchova. Praha: Grada Pr cha, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1řř7. Kolá, Z. Šikulová R., Hodnocení žák. Praha. Grada β005. Nelešovská, ů. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada β005 Horst Belz, Marco Siegrist: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál β001. Myšlenkou, která prostupuje celou tvorbou ŠVP směrem k žákovi, je snaha, aby žák opouštěl vzdělávací systém vybaven pot ebnými klíčovými kompetencemi. 14

15 Tento odborný termín byl popsán poprvé v roce 1ř74 v Německu v souvislosti s problematikou uplatnitelnosti lidí na flexibilním trhu práce. Nyní nabývá na významu také ve sfé e mimopodnikového a školního vzdělávání. Klíčové kompetence zahrnují celé spektrum kompetencí p esahujících hranice jednotlivých odborností. Jsou výrazem schopnosti člověka chovat se p imě eně situaci, v souladu sám se sebou, tedy jednat kompetentně. Kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, protínají se a lze je pochopit a realizovat vždy jen jako součásti celkového procesu vzdělávání. Získávání klíčových kompetencí je celoživotní, individuální proces, který slouží k rozvoji osobnosti. V RVP ZV jsou klíčové kompetence rozděleny do šesti částí: pracovní, k učení, občanské, k ešení problém, komunikativní, sociální a personální γ.5.1. Základní pilí e ŠVP Školní vzd lávací program je založen na t chto obecných základech: 1) Integrace výuky jednotlivých p edmět, která má žák m umožnit pochopit svět v co nejširších souvislostech β) Práce žák s r znými zdroji informací (odborné publikace, časopisy, internet, učebnice, encyklopedie, rozhovory se zajímavými osobnostmi, exkurze, poznávací zájezdy, odborné p ednášky) γ) Poznávání individuálních vzdělávacích pot eb žák a p izp sobení se jim věnujeme pozornost nadaným žák m i žák m se specifickými poruchami učení 4) Partnerský vztah mezi učitelem a žákem 5) Spolupráce s rodiči, která je nedílnou součástí práce pedagog školy. Rodič je chápán jako partner, který m že pozitivně ovlivnit dění ve škole 6) Rozvoj schopnosti spolupráce a komunikace žák v pracovním týmu 7) Prevence proti vlivu nežádoucích jev na žáky a podpora jejich pozitivního sociálního cítění Ř) Systém evaluace a sebeevaluace na úrovni školy, vyučujících i student ř) Kompetentní učitel odborně i pedagogicky kvalifikovaný, nenápadný režisér p i kooperativní práci, organizátor, který má manažerské schopnosti, umí plánovat a snaží se dále sebevzdělávat γ.5.β. Prost edky rozvoje klíčových kompetencí Škola zajišťuje rozvoj klíčových kompetencí žák těmito společnými postupy: 1) Využívání r zných zdroj informací - učitelé vedou žáky k práci s r znými zdroji informací (tištěnými, elektronickými) - žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s p ipojením na internet i mimo výuku β) využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, p i kterých jsou vytvá eny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žák (moderní pedagogické trendy, skupinová práce, dialog, projektová výuka, integrace výukových oblastí, interkulturní vzdělávání, netradiční metody hodnocení, atd.) kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní γ) organizování tematicky zamě ených projekt a exkurzí, kde si žáci ově ují využitelnost školních poznatk v praxi 15

16 4) spolupráce s rodiči a dalšími institucemi Školská rada, SRPŠ p i Gymnázium Beroun (komunitní skupinové aktivity, obec, fakulty, pedagogicko-psychologická poradna, občanská sdružení atd.), účast žák na ve ejných odborných i kulturních akcích, na kterých se aktivně podílejí 5) partnerské klima ve škole (tv rčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem, Studentská rada). γ.5.γ. Strategie napl ování klíčových kompetencí V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou p evážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žák je možno izolovaně popsat následujícím zp sobem. 1) Kompetence k ešení problém Rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých obor, ale u student vytvá íme ucelený obraz světa. Žák m jsou p edkládáme takové úkoly, jejichž ešení vyžaduje znalosti z více obor lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí, a tudíž i více p ístup k ešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdroj informací prací s knihou, internetem, praktickými pokusy, vlastním výzkumem žák. β) Kompetence k učení Rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žák. 3) Kompetence komunikativní Rozvíjíme vytvá ením dostatečného prostoru pro vyjad ování žák p i problémovém vyučování, p i zpracovávání školních projekt z nejr znějších oblastí a jejich výstup. 4) Kompetence sociální a personální Tyto kompetence budujeme formami sociálního učení. Snažíme se studenty zapojit do organizace činnosti školy (Studentská rada, studentská akademie, účast student na ve ejných akcích školy, účast v charitativních programech). V rámci skupinového vyučování žáci p ejímají r zné role. 5) Kompetence občanské Tyto kompetence rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žák s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Mimo jiné k tomuto je využívána spolupráce se školami v zahraničí. 6) Kompetence pracovní U žák je rozvíjíme formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. D ležitou cestou k uvědomění si d ležitosti znalosti pracovních postup a dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí. 16

17 γ.6. Zabezpečení výuky žák se speciálními vzd lávacími pot ebami Škola je otev ená žák m se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žák m talentovaným, žák m s mimo ádným nadáním. Výchovný poradce ve spolupráci s t ídním učitelem zjišťuje vzdělávací pot eby žák a ve spolupráci s poradenským za ízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimo ádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných t íd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovný poradce, t ídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytvá í a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v p ípadě pot eby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. γ.7. Zabezpečení výuky mimo ádn nadaných žák Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimo ádné nadání žák. P i zjišťování mimo ádného nadání žák spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěr odborného vyšet ení sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimo ádně nadaní žáci mohou být p e azeni do vyššího ročníku na základě komisionálních zkoušek z jednotlivých p edmět. V rámci výuky je za azována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel p ipravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. P ípadně mohou být vytvá eny skupiny žák s talentem pro určitou výukovou oblast nap íč ročníkem. γ.ř. Začlen ní pr ezových témat Pr ezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problém současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou d ležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvá ejí p íležitosti pro individuální uplatnění žák i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka p edevším v oblasti postoj a hodnot. Pr ezová témata obsahují charakteristiku pr ezového tématu, v níž je vyjád en: a) význam a postavení pr ezového tématu b) postavení pr ezového tématu v základním vzdělávání c) vztah ke vzdělávacím oblastem d) p ínos pr ezového tématu k rozvoji osobnosti žáka které: Obsah pr ezových témat je rozpracován do tématických okruh pr ezových témat, a) obsahují nabídku témat (činností, námět ), jejichž výběr a zpracování v učebních osnovách je v kompetenci školy b) procházejí nap íč vzdělávacími oblastmi c) umožňují propojení vzdělávacích obsah obor d) p ispívají ke komplexnosti vzdělávání žák e) pozitivně ovlivňují proces utvá ení a rozvíjení klíčových kompetencí f) dávají žák m možnost utvá et si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností 17

18 Pr ezová témata jsou vymezena jako: 1) Osobnostní a sociální výchova β) Výchova demokratického občana γ) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4) Multikulturní výchova 5) Environmentální výchova 6) Mediální výchova Pr ezová témata integrujeme do všech vyučovacích p edmět. Nevytvá íme samostatný vyučovací p edmět. Za azení jednotlivých tématických okruh pr ezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách osnov vyučovacích p edmět. γ.ř.1 Zp sob realizace pr ezových témat 1) Propojování témat mezi vyučovacími p edměty ve výuce Vyučující v jednotlivých p edmětech na základě zpracovaných osnov vytvá í žák m široký pohled na probíranou tématiku, propojují jednotlivé vzdělávací obory. Tato činnost je soustavná, prolíná se jednotlivými vzdělávacími oblastmi a vzdělávacími obory, tvo í významnou část realizace pr ezových témat. β) Tvorba projekt v jednotlivých p edmětech Vyučující v jednotlivých t ídách stanoví na začátku školního roku, zpravidla do 15. zá í témata projekt, které budou během školního roku realizovat. Projekty mohou být jednorázové, rozvržené do několika vyučovacích hodin, mohou být dlouhodobé, mohou být částečně realizované ve vyučovacích hodinách a pokračovat nap. p i Projektových dnech. S plánem projekt na delší období, seznámí vyučující žáky ve t ídě. P i plánování projekt vyučující spolupracují s ostatními vyučující ve t ídě a kolegy v p edmětové komisi. Vyučující dbají na prezentaci výsledk žákovských prací. Projekty v jednotlivých p edmětech lze také tvo it jako mezit ídní, p ípadně jako meziškolní, mezi školami ve městě, nap. s využitím elektronické komunikace, apod. Náplň projekt zahrnuje všechna pr ezová témata. γ) Soutěže Vyučující motivují studenty k zapojování do soutěží a olympiád. P edávají student m nabídku tradičních soutěží a zajímají se o nové netradiční, které vypisují zejména nevládní neziskové organizace a komerční firmy (nap. ČEZ a.s., ůgora o.p.s.,...). Pomáhají student m s p ípravou na soutěž a prezentací výsledk o p sobení v soutěžích. 4) Projektové dny (d íve výlety) Na Projektové dny m že každá t ída využít γ dny ve školním roce zpravidla v červnu daného školního roku. V p ípadě náročné náplně Projektových dn m že t ídní učitel požádat editele školy o další dny (nejvýše do 5 vyučovacích dn celkem). Plán Projektových dn zpracovává t ídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími ve t ídě a p edkládá ho zástupci editele ke schválení nejméně γ týdny p ed začátkem. Projektové dny se mohou konat ve škole, v za ízeních mimo školu s denním docházením student, nebo se konají pobytovou formou ve vhodném za ízení v ČR nebo v zahraničí. O navýšení počtu Projektových dn nad γ a o konání Projektových dn pobytovým zp sobem v ČR i v zahraničí žádá editele t ídní učitel. 18

19 Náklady na dopravu, ubytování, stravu, cestovní pojištění pro pobyt v zahraničí a další poplatky s pobytem spojené hradí studenti. Náplň Projektových dn zahrnuje všechna pr ezová témata. 5) Tělovýchovné kurzy Tělovýchovné kurzy se realizují jako lyža ské zpravidla v tercii, v rozsahu jednoho týdne. Konají se podle zájmu žák a jejich zákonných zástupc v ČR nebo v zahraničí. Náklady na dopravu, ubytování, stravu, cestovní pojištění pro pobyt v zahraničí, sportovní vybavení a další poplatky s pobytem spojené hradí studenti. Program tělovýchovného kurzu p ipravuje vedoucí kurzu ve spolupráci s vyučujícími, kte í pojedou na kurz. Program p edkládá zástupci editele ke schválení nejméně γ týdny p ed začátkem. Náplň tělovýchovného kurzu se zamě uje v rámci pr ezových témat na Osobnostní a sociální výchovu a Environmentální výchovu. 6) Zahraniční výměnné zájezdy do partnerských škol, zahraniční poznávací zájezdy Zahraniční reciproční zájezdy do partnerských škol a zahraniční poznávací zájezdy nejsou věkově ani termínově vymezené. Tyto aktivity lze realizovat podle zájmu a možností žák, vždy s písemným souhlasem jejich zákonných zástupc. Výjezdy lze organizovat jako mezit ídní. Výjezdy do zahraničí jsou realizovány do partnerských škol jako pobytové reciproční nebo jako poznávací. Vyučující, který výjezd plánuje, p edkládá návrh zástupci editele s dostatečným p edstihem a pr běžně jej informuje o počtu p ihlášených žák, cenových podmínkách, o zajištění dopravy, pobytových podmínek. Konání zájezdu schvaluje editel. Náklady na dopravu, ubytování, stravu, cestovní pojištění pro pobyt v zahraničí a další poplatky s pobytem spojené hradí studenti. Náplň zahraničního zájezdu zájezdu zahrnuje všechna pr ezová témata. D raz je kladen na Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchovu a Výchovu demokratického občana. 7) Výstavy výtvarných prací, hudební a divadelní vystoupení, školní časopis, publikování na webových stránkách školy, publikování v místní i celostátním tisku,... Tyto činnosti jsou realizovány pr běžně během celého školního roku zejména podle plánu jednotlivých p edmětových komisí, jsou orientovány zvláště na Osobnostní a sociální výchovu a Výchovu demokratického občana. Publikační činnost lze relizovat ve všech p edmětech. 8) Exkurze, výstavy Exkurze do výrobních podnik a návštěvy expozic lze realizovat jako samostatné jednodenní nebo v rámci projektových dn, zahraničních zájezd, nebo tělovýchovných kurz. Exkurze a návštěvy výstav se plánují na školní rok v rámci p edmětových komisí. P i jednodenních exkurzích a návštěvách výstav je vhodné termínově sdružovat tyto aktivity s jinými p edmětovými komisemi z ekonomických i časových d vod. Po absolvované návštěvě je vhodné, aby studenti zpracovali krátkou zrávu, článek na webové stránky apod. Náklady na dopravu a vstupné a p ípadné další poplatky hradí studenti. Exkurze a návštěvy expozic zahrnují zejména osobnostní a sociální výchovu, environmentální výchovu a mediální výchovu. Z hlediska realizace pr ezových témat je draz je kladen na Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchovu a Výchovu demokratického občana. 19

20 ř) Besedy a p ednášky Besedy a p ednášky s odborníky se po ádají ve škole i v jiných za ízeních. Škola na základě plánu jednotlivých p edmětových komisí zve na besedy odborníky z praxe, vysokoškolské učitele, politiky, umělce, cestovatele, apod. Nebo se besed a p ednášek účastní studenti p ímo v jednotlivých institucích (nap. Ú ad práce, Okresní soud, Okresní muzeum, Městský ú ad, Poslanecká sněmovna, apod.). Rozvíjí se hlavně Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova a Výchova demokratického občana. 10) Koncerty, divadelní p edstavení, filmy Koncerty, divadelní a filmová p edstavení navštěvují studenti p ímo v kulturních za ízeních, vystoupení menšího rozsahu se realizují ve společenském sále školy. Škola organizuje návštěvu těchto kulturních akcí zejména na základě plánu jednotlivých p edmětových komisí, nebo na základě nabídky kulturních za ízení a agentur. O výběru p edstavení rozhoduje editel a zástupkyně editele, na základě konzultací s jednotlivými vyučujícími a podle zájmu student. Náklady na dopravu a vstupné a p ípadné další poplatky hradí studenti. Rozvíjí se zejména Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova a Výchova demokratického občana. 11) Mimoškolní aktivity Zejména ve spolupráci se SRPŠ p i Gymnáziu Beroun škola organizuje mimoškolní aktivity. Každé dva roky Studentskou akademii, každý rok Maturitní ples, studentská divadelní vystoupení apod. γ. ř. Konkrétní výchovné a vzd lávací strategie (zpracováno v Editoru ŠVP) KOMPETENCE K UČENÍ Na úrovni základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné zp soby, metody a strategie, plánuje, organizuje a ídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a t ídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tv rčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celk poznatky z r zných vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytvá í komplexnější pohled na p írodní, společenské a sociokulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí p ekážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým zp sobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Dílčí kompetence Vybírá vhodné zp soby pro efektivní učení popis Ví, že se lze učit r znými zp soby. Zkouší a vyhodnocuje zp soby učení, které mu vyhovují. Používá r zné zdroje informací, využívá 20

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více