Usnesení. z 19. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. z 19. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného"

Transkript

1 Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 561/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu paní Mgr. Marcelu Boháčovou a pana Vladimíra Pidrmana, za předsedu návrhové komise paní Mgr. Helenu Bicanovou a za členy oba ověřovatele zápisu. č. 562/12 ZM SCHVALUJE předložený program jednání 19. zasedání ZM Velký Šenov. č. 563/12 ZM SCHVALUJE zápis/usnesení z 18. zasedání ZM Velký Šenov konaného dne č. 564/12 ZM BERE NA VĚDOMÍ činnost RM Velký Šenov k (40. zasedání RM dne , 41. zasedání RM dne , 42. zasedání RM dne , 43. zasedání RM dne , 44. zasedání RM dne a 45. zasedání RM dne ). č. 565/12 ZM BERE NA VĚDOMÍ zápis z finančního výboru konaného dne č. 566/12 ZM BERE NA VĚDOMÍ zprávu o posouzení a hodnocení cenových nabídek na dodavatele hlasovacího zařízení pro Městský úřad Velký Šenov. č. 567/12 ZM NESCHVALUJE na základě přijatých nabídek uchazečů, posouzení dle hodnotících kritérií přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu Hlasovací zařízení pro Městský úřad Velký Šenov uchazeči - Bitart s.r.o., Jungmannova 441/5, Šlapanice, IČ : , kde nabídková cena za realizaci zakázky činí ,- Kč včetně DPH. č. 568/12 ZM BERE NA VĚDOMÍ hodnocení a posouzení podaných nabídek uchazečů a stanovení konečného pořadí nabídek nákup nového traktoru a komunální techniky pro Stř. BaMH Velký Šenov. 1

2 č. 569/12 ZM BERE NA VĚDOMÍ stanovené konečné pořadí nabídek, vítězná nabídka je od firmy N&N Košátky, Kropáčova Vrutice 11, č. 570/12 ZM NESCHVALUJE nákup traktoru Zetor Proxima 85 předloženým způsobem financování ve variantě Komerční banka. č. 571/12 ZM UKLÁDÁ Stř. BaMH Velký Šenov zpracovat finanční analýzu návratnosti při nákupu traktoru Zetor Proxima 85 a komunální techniky do příštího ZM. č. 572/12 ZM SCHVALUJE rozpočet Města Velký Šenov na rok 2012 v závazných ukazatelích dle přílohy. č. 573/12 ZM SCHVALUJE rozpočet Zaměstnaneckého fondu Města Velký Šenov na rok 2012 dle přílohy. č. 574/12 ZM BERE NA VĚDOMÍ předložený návrh rozpočtu Základní školy Velký Šenov na rok 2012 dle přílohy. č. 575/12 ZM BERE NA VĚDOMÍ předložený návrh rozpočtu Mateřské školy Velký Šenov na rok 2012 dle přílohy. č. 576/12 ZM BERE NA VĚDOMÍ předložený návrh rozpočtu Střediska bytového a místního hospodářství Velký Šenov na rok 2012 dle přílohy. č. 577/12 ZM BERE NA VĚDOMÍ rozpočtový výhled Města Velký Šenov na roky 2013 až 2017 dle přílohy. č. 578/12 ZM BERE NA VĚDOMÍ zprávu o posouzení a hodnocení nabídek včetně stanovení konečného pořadí uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu Prodloužení kanalizace na p.p.č. 1046/1 v kat. území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov. č. 579/12 ZM SCHVALUJE realizaci stavby vodního díla Prodloužení kanalizace na p.p.č. 1046/1 v kat. území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov. 2

3 č. 580/12 ZM SCHVALUJE na základě přijatých nabídek uchazečů, zejména nabídkových cen na realizaci stavby přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu Prodloužení kanalizace na p.p.č. 1046/1 v kat. území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov uchazeči MAJJ KUPEC s.r.o., Jánská 101, Děčín, IČ : , DIČ : CZ , kde nabídková cena za realizaci zakázky činí ,70 Kč bez DPH ( ,50 Kč včetně DPH). č. 581/12 ZM POVĚŘUJE pana Jaroslav Doležala, ředitele střediska BaMH města Velkého Šenova, uzavřít Smlouvu o dílo s firmou MAJJ KUPEC s.r.o., Jánská 101, Děčín, IČ : , DIČ : CZ , na realizaci stavby vodního díla Prodloužení kanalizace na p.p.č. 1046/1 v kat. území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov. č. 582/12 ZM SCHVALUJE financování stavby vodního díla Prodloužení kanalizace na p.p.č. 1046/1 v kat. území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov v poměru 60% Město Velký Šenov a 40% Stř. BaMH Velký Šenov. č. 583/12 ZM SOUHLASÍ s realizací stavby Prodloužení veřejné kanalizace a veřejného vodovodu na p.p.č. 986 a 1051 v kat. území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov jako se sdruženou investicí Ing. Václava Kubičky, bytem Malý Šenov 13, Velký Šenov a Města Velký Šenov, sídlem Mírové nám. 342, Velký Šenov, kde Město Velký Šenov se bude podílet náklady ve výši 40% z celkových stavebních nákladů akce. S ohledem na sdruženou investici bude provedena změna dimenze vodovodního řadu z DN 50 na DN 80 a odbor VaŽPM zajistí v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, výběrové řízení na zhotovitele stavby vodního díla. č. 584/12 ZM SCHVALUJE uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace sběrného dvora ve Velkém Šenově s Josefem Kašpárkem projektová činnost ve výstavbě, Zalužanská 282, Chlumec, IČO , za nabídkovou cenu ve výši ,- Kč. č. 585/12 ZM POVĚŘUJE Vladimíra Vykoukala, starostu města Velký Šenov, uzavřít Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace sběrného dvora ve Velkém Šenově s Josefem Kašpárkem projektová činnost ve výstavbě, Zalužanská 282, Chlumec, IČO č. 586/12 ZM BERE NA VĚDOMÍ zprávu odboru VaŽPM o přípravě investiční akce Velký Šenov oprava veřejného osvětlení. č. 587/12 ZM SOUHLASÍ s úhradou částky ve výši ,- Kč včetně DPH za realizaci přípravy veřejného osvětlení v horním Šenově a ulici Brtnická, a částku ve výši ,- včetně DPH za realizaci přípravy veřejného osvětlení pro lokalitu za DPS společnosti GA Energo technik s.r.o., Na Střílně AB, Plzeň, IČ :

4 č. 588/12 ZM BERE NA VĚDOMÍ zprávu odboru VaŽPM o přípravě akce I. stupeň ZŠ ve Velkém Šenově č.p. 387 stavební úpravy v 3. NP (zprovoznění 3. NP pro výuku ročníku). č. 589/12 NEBYLO SCHVÁLENO USNESENÍ ZM POVĚŘUJE Radu města Velký Šenov vyhodnocením dílčích výběrových řízení na zhotovitele akce I. stupeň ZŠ ve Velkém Šenově č.p. 387 stavební úpravy v 3. NP (zprovoznění 3. NP pro výuku ročníku). č. 590/12 NEBYLO SCHVÁLENO USNESENÍ ZM UKLÁDÁ starostovi města panu Vladimírovi Vykoukalovi svolat ZM, kde se otevřou obálky na zhotovitele akce I. stupeň ZŠ ve Velkém Šenově č.p. 387 stavební úpravy v 3. NP (zprovoznění 3. NP pro výuku ročníku). č. 591/12 ZM POVĚŘUJE RM otevřením obálek s nabídkami a ukládá odboru VaŽPM předložit na jednání ZM protokol o posouzení a hodnocení nabídek ve věci zhotovitele akce I. stupeň ZŠ ve Velkém Šenově č.p. 387 stavební úpravy v 3. NP (zprovoznění 3. NP pro výuku ročníku). č. 592/12 ZM BERE NA VĚDOMÍ zprávu o posouzení a hodnocení nabídek včetně stanovení konečného pořadí uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu Údržba mostu M 17 u č.p. 168 přes vodoteč Vilémovského potoka ve Velkém Šenově poškozeného povodní v roce č. 593/12 ZM SCHVALUJE na základě přijatých nabídek uchazečů, zejména nabídkových cen na realizaci stavby přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu Údržba mostu M 17 u č.p. 168 přes vodoteč Vilémovského potoka ve Velkém Šenově poškozeného povodní v roce 2010 uchazeči SaM Silnice a mosty Děčín a.s., sídlem Oblouková 416, Děčín, IČ : , kde nabídková cena činí ,86 Kč včetně DPH. č. 594/12 ZM UKLÁDÁ odboru VaŽPM v souladu s podmínkami uvedenými ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Údržba mostu M 17 u č.p. 168 přes vodoteč Vilémovského potoka ve Velkém Šenově poškozeného povodní v roce 2010 jednat se společností SaM Silnice a mosty Děčín a.s., o konečném rozsahu stavebních prací a následného stanovení ceny za realizaci díla. č. 595/12 ZM POVĚŘUJE pana Vladimíra Vykoukala, starostu města Velký Šenov, uzavřít Smlouvu o dílo (po úpravě výše nabídkové ceny) s firmou SaM Silnice a mosty Děčín a.s., sídlem Oblouková 416, Děčín, IČ : ,na realizaci stavby Údržba mostu M 17 u č.p. 168 přes vodoteč Vilémovského potoka ve Velkém Šenově poškozeného povodní v roce

5 č. 596/12 ZM BERE NA VĚDOMÍ odstoupení od koupě pozemku p.p.č. 835/4 v k.ú. Staré Hraběcía obci Velký Šenov na výstavbu rodinného domu. č. 597/12 ZM SCHVALUJE záměr na prodej st.p.č. 56/1 o výměře 144 m2, p.p.č. 160 o výměře 90 m2, část p.p.č. 161 o celkové výměře 255 m2, část p.p.č. 159/2 o celkové výměře 703 m2 v k.ú. a obci Velký Šenov. č. 598/12 ZM SCHVALUJE prodej pozemku dle GP č /2011 p.p.č. 1534/22 o výměře 1481 m2 v k.ú. a obci Velký Šenov panu J.L., Šluknov, za cenu zastavěná plocha 1Kč/m2, další m2 za 20 Kč/m2 s tím, že bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí za účelem výstavby rodinného domu, smlouva platná 6 let, s tím, že kupující uhradí náklady s převodem nem. spojené. č. 599/12 ZM SCHVALUJE prodej pozemku dle GP č /2011 p.p.č. 1534/23 o výměře 1549 m2 v k.ú. a obci Velký Šenov panu Ing. I.H., Šluknov, za cenu zastavěná plocha 1Kč/m2, další m2 za 20 Kč/m2 s tím, že bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí za účelem výstavby rodinného domu, smlouva platná 6 let, s tím, že kupující uhradí náklady s převodem nem. spojené. č. 600/12 ZM SCHVALUJE záměr na prodej části p.p.č. 821/28 o výměře 2 m2, části p.p.č. 1048/1 o výměře 33 m2 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov. č. 601/12 ZM SCHVALUJE záměr na koupi části p.p.č. 821/30 o výměře 18 m2 vše v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov. č. 602/12 ZM SCHVALUJE prodej pozemku části pozemku dle GP č /2011 p.p.č. 442/4 o výměře 58 m2 v k.ú. Knížecí a obci Velký Šenov panu J.H., Velký Šenov, paní Z.J., Šluknov, za smluvní cenu 1160 Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené. č. 603/12 ZM SCHVALUJE záměr na prodej pozemku části pozemku dle GP č /2011 p.p.č. 442/3 o výměře 29 m2 v k.ú. Knížecí a obci Velký Šenov. č. 604/12 ZM SCHVALUJE záměr na prodej pozemku části pozemku dle GP č /2011 p.p.č. 442/2 o výměře 192 m2 v k.ú. Knížecí a obci Velký Šenov paní D.K., Teplice za smluvní cenu 7680 Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené. č. 605/12 5

6 ZM SCHVALUJE záměr na koupi pozemku části st.p.č. 404 o výměře 7 m2, dle GP č. 566/26/2010 v k.ú. a obci Velký Šenov do vlastnictví města Velký Šenov. č. 606/12 ZM SCHVALUJE koupi pozemku části p.p.č. 293 o výměře 7 m2, dle GP č /2012 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov do vlastnictví města Velký Šenov, za cenu 500 Kč s tím, že město zaplatí veškeré náklady s převodem spojené, kolek, KS, daň. č. 607/12 ZM SCHVALUJE prodej pozemku části p.p.č. 833/25 dle GP pozemek p.p.č. 833/29 tr. travní porost o výměře 4820 m2 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov paní Petře Vávrové, Salmovská 66, Velký Šenov, smluvní cena Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené. č. 608/12 ZM SCHVALUJE prodej pozemků p.p.č. 813/2 o výměře 409 m2, p.p.č. 835/2 o výměře 1419 m2 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov Ústeckému Kraji, smluvní cena Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené. V případě, že nebude dům postaven na prodávaných pozemcích do 5 let od podpisu kupní smlouvy je kupující povinen pozemek prodat zpět Městu Velký Šenov za stejnou cenu a podmínek. č. 609/12 ZM NESCHVALUJE zřízení úplatného věcného břemene a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na p.p.č. 1026, 1023/1, 986, 1053, 835/1, 1051/1, 1060, 830/1, 833/8, 451/31 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov, p.p.č. 2652/2, 2681/1, 2416, 2380/2, 2439/4, 2381, 2672, 878/2 v k.ú. a obci Velký Šenov, spočívající v právu údržby, oprav a odstranění havárií na přivaděči vody Mikulášovice oprávněný Severočeská vodárenská společnost a.s., povinný Město Velký Šenov, cena Kč + DPH. č. 610/12 ZM NESCHVALUJE záměr na bezúplatný převod st.p.č. 207 o výměře 35 m2 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov. č. 611/12 ZM SCHVALUJE záměr na prodej st.p.č. 207 o výměře 35 m2 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov. č. 612/12 ZM SCHVALUJE zřízení věcného břemene ve věci vedení, uložení, užívání a údržby vodovodní a kanalizační přípojky, vedoucí k p.p.č. 1727/1 na nemovitosti p.p.č. 1727/6, v rozsahu GP č /2001 ze dne v k.ú. a obci Velký Šenov, budoucí kupující MUDr. A.K., Rumburk, oprávněný město Velký Šenov, za cenu 500 Kč. č. 613/12 ZM SOUHLASÍ se stavbou el přípojky kabelové vedení NN a pojistková skříň na p.p.č. 835/1, 835/6 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov ČEZ Distribuce a.s. Děčín. č. 614/12 6

7 ZM SCHVALUJE záměr na zřízení úplatného věcného břemene ve věci umístění, zřízení a provozování el. přípojky a skříně na p.p.č. 835/1, 835/6 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov, povinný Město Velký Šenov, oprávněný ČEZ Distribuce a.s.. č. 615/12 ZM SOUHLASÍ se stavbou el. přípojky kabelové vedení NN na p.p.č. 986 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov ČEZ Distribuce a.s. Děčín. č. 616/12 ZM SCHVALUJE záměr na zřízení úplatného věcného břemene ve věci umístění, zřízení a provozování kab. Vedení NN na p.p.č. 986 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov, povinný Město Velký Šenov, oprávněný ČEZ Distribuce a.s.. č. 617/12 ZM SOUHLASÍ se stavbou el přípojky kabelové vedení NN a pojistková skříň na p.p.č. 835/1, 835/5 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov ČEZ Distribuce a.s. Děčín. č. 618/12 ZM SCHVALUJE záměr na zřízení úplatného věcného břemene ve věci umístění, zřízení a provozování el. přípojky a skříně na p.p.č. 835/1, 835/5 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov, povinný Město Velký Šenov, oprávněný ČEZ Distribuce a.s.. č. 619/12 ZM SOUHLASÍ s navrženým řešením úpravy místní komunikace na p.p.č. 2847/1 v k.ú. a obci Velký Šenov v rámci akce Výstavba PZS v km 14,661 úseku Rumburk Velký Šenov dle předložené projektové dokumentace projektanta NTD group a.s., Ústí nad Labem z 01/2012. č. 620/12 ZM BERE NA VĚDOMÍ plán oprav domů ve správě Stř. BaMH Města Velký Šenov na rok 2012 vedenou pod číslem jednacím 824. č. 621/12 ZM BERE NA VĚDOMÍ plán kulturních akcí ve Velkém Šenově v roce č. 622/12 ZM SCHVALUJE dodatek č. 3 k SOD č. 8/2010 ze dne s firmou Josef Aulický, Družinová 95, Děčín 31 ve věci úpravy výše nákladů akce Organizace povodí v intravilánu města Velký Šenov propustky pod MK v konečné výši ,- Kč vč. DPH za realizaci díla. č. 623/12 ZM SCHVALUJE prodej pozemku p.p.č. 835/5 o výměře 856 m2 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov paní I.D., V.P., smluvní cena 5720 Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené. V případě, že nebude dům postaven na prodávaném pozemku do 5 let od podpisu kupní smlouvy je kupující povinen pozemek prodat zpět Městu Velký Šenov za stejnou cenu a podmínek. č. 624/12 7

8 ZM SCHVALUJE záměr na koupi st.p.č. 736 o výměře 128 m2, p.p.č. 1762/1 o výměře 4692 m2 v k.ú. a obci Velký Šenov. č. 625/12 ZM SCHVALUJE záměr na prodej p.p.č. 1732/4 o výměře 2385 m2, p.p.č. 1534/5 o výměře 3432 m2 v k.ú. a obci Velký Šenov. č. 626/12 ZM SCHVALUJE pořízení územní studie pro zástavbu p.p.č. 1727/1 v kat. území a obci Velký Šenov rodinnými domy, pořízení územní studie bude provedeno v souběhu se zahájením pořízení nové ÚPNSÚ Velký Šenov v roce č. 627/12 ZM SCHVALUJE uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace k územnímu a ke stavebnímu řízení Místní komunikace za objektem DPS v místní části Leopoldka ve Velkém Šenově s panem Jaroslavem Šimonkem, Förstrova 862/12, Děčín, za nabídkovou cenu ve výši ,- Kč včetně DPH (39 600,- Kč včetně DPH za DÚR, ,- Kč včetně DPH za DSP). č. 628/12 ZM SCHVALUJE uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace Úprava veřejného prostranství Mírového náměstí ve Velkém Šenově s panem Jaroslavem Šimonkem, Förstrova 862/12, Děčín, za nabídkovou cenu ve výši ,- Kč včetně DPH. č. 629/12 ZM POVĚŘUJE pana Vladimíra Vykoukala, starostu města Velký Šenov, uzavřít Smlouvy o dílo na zpracování projektových dokumentací Místní komunikace za objektem DPS v místní části Leopoldka ve Velkém Šenově a Úprava veřejného prostranství Mírového náměstí ve Velkém Šenově s panem Jaroslavem Šimonkem, Förstrova 862/12, Děčín. č. 630/12 ZM POVĚŘUJE Radu města otevřením obálek s nabídkami a ukládá odboru VaŽPM předložit na jednání ZM protokol o posouzení a vyhodnocení podaných nabídek na zpracovatele projektové dokumentace Kanalizace a vodovod Velký Šenov II. etapa. Za návrhovou komisi, předseda: Mgr. Helena Bicanová Vladimír Vykoukal starosta města.. Bc. Kamila Frusová místostarostka města 8

Usnesení. z 15. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 15. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 26.10.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 405/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu paní Lenku

Více

Usnesení. z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.05.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 631/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu paní Danu

Více

Usnesení. z 17. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 17. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 9.12.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 471/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pan Vladimíra

Více

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 25.01.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 515/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miroslava

Více

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 24.5.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 238/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Mgr.

Více

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.3.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 157/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miloslava

Více

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 27.4.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 197/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Vladimíra

Více

Usnesení. z 36. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného dne

Usnesení. z 36. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného dne Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného dne 24.8.2009. Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č.1262/09 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu H. Čápovou

Více

Usnesení. z 52. zasedání Rady města Velký Šenov, konaného dne

Usnesení. z 52. zasedání Rady města Velký Šenov, konaného dne Usnesení z 52. zasedání Rady města Velký Šenov, konaného dne 20. 6. 2012. Po projednání všech bodů programu byla přijata tato rozhodnutí Rady města Velký Šenov: I. SCHVALUJE 1. předložený program jednání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

Usnesení. z 30. zasedání Rady města Velký Šenov, konaného dne

Usnesení. z 30. zasedání Rady města Velký Šenov, konaného dne Usnesení z 30. zasedání Rady města Velký Šenov, konaného dne 16. 9. 2011. Po projednání všech bodů programu byla přijata tato rozhodnutí Rady města Velký Šenov: I. SCHVALUJE 1. předložený program jednání

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

OBEC VILÉMOV. Program:

OBEC VILÉMOV. Program: OBEC VILÉMOV 407 80 Vilémov č.p. 172 Informace přijatých usneseních z 5. Řádného zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.03.2019 v obřadní síni Obecního úřadu ve Vilémově OBEC VILÉMOV Program:

Více

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 20. 5. 2019 96/4/19. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 97/4/19. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 28.06.2017 87/5/17. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 4. zasedání ZMě ze dne 12.06.2017. 88/5/17. ZMě schvaluje program 5. zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 26.09.2018 168/6/18. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 5. zasedání ZMě ze dne 28.06.2018. 169/6/18. ZMě schvaluje program 6. zasedání

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 21.05.2018 102/4/18. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 3. zasedání ZMě ze dne 27.03.2018. 103/4/18. ZMě schvaluje program 4. zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na pondělí dne 28. 5. 2018 v 17 hodin v

Více

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 17.06.2008 336/2008 12. ZM V odvolává Ing. Petra Mrázka z funkce místostarosty,

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 25. 3. 2019 52/3/19. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 53/3/19. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE z 32. zasedání konaném dne 31. května 2018 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání ZO 1.2. Určení zapisovatele

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu 15/06/2017- ZO -U Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2017 v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu Program : 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 28.06.2018 132/5/18. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 4. zasedání ZMě ze dne 21.05.2018. 133/5/18. ZMě schvaluje program 5. zasedání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních. z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016

Informace o přijatých usneseních. z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016 z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo: a) zvolit návrhovou komisi

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 19 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 27. února 2017 ve vzdělávacím centru ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne 28. 8. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3586/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1543/2017 Rada

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Město Moravská Třebová 1. Usnesení

Město Moravská Třebová 1. Usnesení 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 24.06.2019 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 Zastupitelstvo města schvaluje: 170/Z/240619:

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ze 17. zasedání konaném dne 11. srpna 2016 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání ZO 1.2. Určení zapisovatele

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 29.03.2017 22/1/17. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. zasedání ZMě. 23/2/17. ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě takto: Program:

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 27.03.2008 308/2008 11. ZM V n e s c h v a l u j e návrh na pořízení změny územního

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne -1- Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 9.5.2016 Zastupitelstvo města 13/256 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

33.1/2/2018 informaci o nezveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2299/2 zahrada o výměře cca 320 m 2 v k.ú. Kamenický Šenov

33.1/2/2018 informaci o nezveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2299/2 zahrada o výměře cca 320 m 2 v k.ú. Kamenický Šenov MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 33 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 10. září 2018 ve vzdělávacím centru ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 176/8/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 7. zasedání ZMě. 177/8/15. ZMě schvaluje program 8. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Informace o přijatých usneseních z 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. března 2019

Informace o přijatých usneseních z 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. března 2019 Informace o přijatých usneseních z 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. března 2019 1) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a rozhodlo:

Více

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 22/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 22. zasedání Rady

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 22. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 19.4.2018 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 1044. Zastupitelstvo města v souladu

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.12.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 694. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti Vak - Vodovody

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 4. 2016 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 R 496/16 R 497/16 R 498/16 R 499/16 R 500/16 R 501/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014 č. 105 u p r a v e n á v e r z e vyřazení zmařené investice Multifunkční centrum XXX. č. 106 změnu přílohy č. 1 - přehled investičních

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 6.9.2012 Usnesení č. 119 /12-154 /12 119/12 Volba návrhové komise 120/12 Schválení programu 121/12 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 27.03.2018 64/3/18. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě ze dne 19.02.2018. 65/3/18. ZMě schvaluje program 3. zasedání

Více

Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 07.02.2011 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 54 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.12.2010

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 60 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 60 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 60 ze dne 25. 1. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 243/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1243 /2017 Rada

Více

Usnesení č. 21 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne od hodin

Usnesení č. 21 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne od hodin Usnesení č. 21 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne 26.03.2018 od 16.30 hodin Zastupitelstvo města I. Jmenuje Ověřovatele zápisu z jednání: p. Bek, p. Černý II. Schvaluje a) program jednání

Více

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Usnesení č. RM 0325 001 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č. 1394/01

Více

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše.

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 7. 9. 2016 v 17 hodin v zasedací

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 44. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 22.06.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/44R/2016

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 14.12.2017 197/8/17. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 7. zasedání ZMě ze dne 16.10.2017. 198/8/17. ZMě schvaluje program 8. zasedání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 20. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 27. července 2017

z 20. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 27. července 2017 z 20. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 27. července 2017 1) Volba návrhové komise a OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo: a) zvolit návrhovou komisi

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 18. prosince 2014 od 17:00 do 19:40 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 22. 2. 2012 od 16,00 hodin

Více