Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010"

Transkript

1 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice v roce Na jednání se dostavilo 13 zastupitelů, Mgr. Zimola a p. Nováček se předem omluvili (pracovní důvody). Po přivítání zastupitelů starosta konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a vyvěšen k nahlédnutí na ÚD městského úřadu a připomínky ze strany zastupitelů k němu vzneseny nebyly. Dále starosta přečetl program dnešního jednání navržený radou města. Vzhledem k tomu, že k navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, byl následně všemi hlasy schválen (hlasování: ). Dále starosta konstatoval, že většina projednávaných materiálů byla zastupitelům zaslána předem a tudíž se bude v průběhu jednání na tyto materiály odkazovat. Schválený program jednání: 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu 2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM 3. Zpráva o činnosti za uplynulé období 4. Zpráva o plnění rozpočtu za 11 měsíců roku Rozpočtové změny č. 3/ Schválení rozpočtu města na rok Schválení rozpočtového výhledu na roky Schválení OZV č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 9. Schválení OZV č. 6/2010 o místních poplatcích 10. Schválení OZV č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu 11. Projednání měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů 12. Majetkové dispozice 13. Zpráva výborů zastupitelstva města 14. Různé 15. Závěr Zápisem byl pověřen tajemník úřadu, za ověřovatele zápisu byli navrženi a 11 hlasy schváleni pí Puklová a Ing. Kovář. Tím byl naplněn jeho 1. bod. K bodu 2 - Kontrola usnesení Starosta přečetl zastupitelům nejdůležitější usnesení z jednání zastupitelstva, které se konalo dne , se zaměřením na usnesení č /2010, která blíže okomentoval. Dále provedl i kontrolu usnesení č. 4 14/2010 z ustavujícího jednání zastupitelstva, které se konalo dne Uvedl, že všechna usnesení byla splněna, proto zastupitelé k tomuto bodu dále nediskutovali a vzali informaci o kontrole usnesení na vědomí. 1

2 K bodu 3 Zpráva o činnosti za uplynulé období Umístění loga na mapu regionu Starosta seznámil zastupitele s žádostí Českomoravské reklamní agentury Kompakt s.r.o. o povolení bezplatného použití městského znaku na nástěnném plánu města N. Bystřice v kombinaci s plány měst J. Hradce a Dačice a mapou regionu. Tato mapa bude zdarma distribuována na městské a obecní úřady, informační centra apod. Uvedl, že rada žádost společnosti projednala, shodla se v názoru a že se jedná o další vhodnou propagaci regionu, proto tuto iniciativu podporuje. Návrh usnesení : ZM schvaluje bezplatné použití městského znaku na nástěnném plánu města N. Bystřice v kombinaci s plány měst J. Hradce a Dačice a mapou regionu, jejíž realizací je pověřena Českomoravská reklamní agentura Kompakt s.r.o. Hlasování : Umístění loga ve vzdělávací knize Český nadační fond pro vydru požádal o zaslání loga města Nová Bystřice z důvodu jeho umístění do připravované vzdělávací knihy Čus vydrus, jejíž vydání jsme finančně podpořili. Rada města po projednání schválení žádosti zastupitelům doporučuje. Návrh usnesení : ZM schvaluje umístění loga města Nová Bystřice do připravované vzdělávací knihy Čus vydrus. Hlasování : Nabídka na odkup plynárenského zařízení Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. městu nabídla, že od něj odkoupí plynárenské zařízení v lokalitě Za Mládkem, které jsme zde vybudovali na vlastní náklady. Jedná se o STL plynovodní řad v délce 199 metrů a 14 ks plynovodních přípojek k jednotlivým rodinným domům. Kupující navrhuje toto zařízení odkoupit za cenu ,- Kč bez DPH. Rada města s návrhem společnosti E.ON souhlasila a doporučila ho zastupitelstvu ke schválení. Návrh usnesení : ZM schvaluje Kupní smlouvu na prodej plynárenského zařízení ZTV v lokalitě Za Mládkem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. za cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. Darovací smlouva č.01/2010 se společností E.ON Česká republika, s.r.o. Tato společnost navrhla městu darovat 2 ks kompozitních bezpečných branek v hodnotě ,- Kč vč. DPH a to za účelem dovybavení sportoviště ve správě našeho města. Jedná se o vstřícný krok, který vyjadřuje korektní a partnerské vztahy mezi městem Nová Bystřice a společností E.ON ČR. Zastupitelé s přijetím tohoto daru souhlasili Návrh usnesení : ZM schvaluje přijetí daru dvou kompozitních bezpečných branek v hodnotě ,- Kč vč. DPH od společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy č. 01/2010. Pověření funkcí oddávajícího Starosta seznámil zastupitele s návrhem rady, která se zabývala výběrem zastupitelů, kteří by byli ochotni zastávat funkci oddávajícího. Při projednávání této otázky radní vycházeli z dosavadních zkušeností zastupitelů a jejich ochotě tuto funkci vykonávat. Nakonec navrhli zastupitelstvu tyto kandidáty : pí Malinová, Mgr. Zimola, JUDr. Havel a Bc. Garhofer. Starosta tuto funkci zastává ze zákona. Vzhledem k tomu, že žádný další zastupitel již zájem o tuto čestnou funkci neprojevil, přečetl starosta návrh usnesení. Návrh usnesení : ZM pověřuje funkcí oddávajícího zastupitele pí Malinovou, Mgr. Zimolu, JUDr. Havla a Bc. Garhofera. Hlasování : (zdrželi se pí Malinová, JUDr. Havel a Bc. Garhofer) Výběrové řízení na zateplení školní jídelny 2

3 Starosta seznámil zastupitele s průběhem a výsledky výběrového řízení na akci Snížení energetické náročnosti školní jídelny v Nové Bystřici, které se uskutečnilo dne Uvedl, že osloveny byly 3 dodavatelské firmy : Ing. Jiří Mach, stavební firma, J. Hradec EKISYS, spol s.r.o., J. Hradec WINDOOR CZ s.r.o., J. Hradec Vzhledem k tomu, že nabídka firmy EKISYS spol s.r.o. nebyla podaná úplná (uchazeč nedoložil doklady prokazující ekonomické, finanční a technické předpoklady pro splnění zakázky), byla z dalšího hodnocení vyřazena. Vzhledem k tomu, že nejvýhodnější nabídku podala firma WINDOOR CZ s.r.o. (nabídková cena ,- Kč bez DPH) doporučuje rada zastupitelům uzavřít smlouvu s touto vítěznou firmou. V následné diskusi se Ing. Kovář zeptal na záruční podmínky (jedno z kritérií), starosta odpověděl že záruční lhůta je 72 měsíců. Návrh usnesení : ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou WINDOOR CZ s.r.o, Školní 64/I, Jindřichův Hradec na realizaci veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti školní jídelny v Nové Bystřici za cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. Program regenerace městské památkové zóny Starosta seznámil zastupitele s tímto důležitým dokumentem a konstatoval, že jeho schválení v ZM je jednou z nutných podmínek pro podání žádosti o opravy kulturních památek, které jsou v Programu regenerace památkové zóny uvedeny. Návrh usnesení : ZM schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Nová Bystřice Hlasování : (zdržel se Mgr. Musil) K bodu 4 Zpráva o plnění rozpočtu za 11 měsíců roku 2010 Starosta uvedl, že zpráva o plnění rozpočtu byla zastupitelům v předstihu zaslána, takže měli možnost se s ní důkladně seznámit. Dále okomentoval jednotlivé položky a konstatoval, že většina rozhodujících příjmových položek je nebo bude naplněna. Saldo příjmů a výdajů činí po konsolidaci ,54 Kč. Zastupitelé vzali Zprávu o plnění rozpočtu za 11 měsíců roku 2010 na vědomí. Návrh usnesení : ZM bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města Nová Bystřice za 11 měsíců roku K bodu 5 Rozpočtové změny č. 3/2010 Také rozpočtové změny č. 3/2010 byly zastupitelům spolu s dalšími materiály zaslány dopředu a rada je projednala na svém zasedání dne Na straně příjmů dochází k jejich navýšení o ,40 Kč a to především z důvodu vyšší daně z příjmu FO, z důvodu vyšších dotací na sociální služby a VPP a z důvodu vyšších příjmů za prodej dřeva. Na straně výdajů se tato částka zvedá o ,15 Kč. Výdaje se nám zvýšily z důvodu realizace určitých akcí jako např. oprava kamenného mostku u Almy, platby projekt. dokumentace na Intenzifikaci ČOV nebo rekonstrukci DPS. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši ,25 Kč bude účtován na položku 8115 Financování. Návrh tohoto rozpočtového opatření navíc starosta promítl především pro přítomné občany a protože se do diskuse nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o usnesení. Návrh usnesení : ZM schvaluje rozpočtové změny č. 3/2010 ve výši ,40 Kč na straně příjmů a ve výši ,15 Kč na straně výdajů; rozdíl ve výši ,25 Kč bude účtován na položku 8115 Financování. Rozpočtové změny č. 4/2010 Vzhledem k tomu, že do konce roku musí probíhat další platební transakce, které se musí zaúčtovávat, bude nutno schválit ještě rozpočtové změny č. 4/2010. Aby se nemuseli zastupitelé scházet ke svému jednání k , kde by tyto rozpočtové změny projednali a schválili, navrhl starosta, aby k této činnosti na závěr roku 3

4 pověřili radu. S těmito rozpočtovými změnami budou zastupitelé seznámeni jednak prostřednictvím zápisu z jednání rady a následně i na svém prvním jednání roku Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. Návrh usnesení : ZM pověřuje radu města ke schválení rozpočtové změny č. 4/2010, kterou se upraví jednotlivé položky rozpočtu města Nová Bystřice za rok 2010 podle dosažené skutečnosti. Hlasování : (zdržel se Mgr. Musil) K bodu 6 Schválení rozpočtu města na rok 2011 Starosta promítl zastupitelům a přítomným občanům návrh rozpočtu na příští rok a konstatoval, že byl řádně vyvěšen na úřední desce a zaslán včas zastupitelům k projednání. Rozpočet byl projednán v radě města dne , rada doporučuje zastupitelům jeho schválení. Dále starosta uvedl, že zatím k návrhu rozpočtu žádné námitky vzneseny nebyly. Rozpočet byl projednán i s Finančním výborem zastupitelstva. Starosta vyzval p. Beneše, předsedu tohoto výboru, aby přednesl zprávu týkající se projednávání rozpočtu města na rok P. Beneš v této zprávě konstatoval, že po projednání návrhu rozpočtu navrhuje také finanční výbor zastupitelům jeho schválení. Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných zastupitelů neměl k návrhu rozpočtu žádné připomínky ani dotazy, nechal hlasovat starosta o jeho schválení. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Nová Bystřice na rok 2011 v předloženém znění. K bodu 7 Schválení rozpočtového výhledu na roky Starosta promítl zastupitelům tento materiál a konstatoval, že předpokládané příjmy i výdaje jsou navrženy v hodnotách, které jsou v současné době známy. Zastupitelé k předkládanému materiálu nediskutovali. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města N. Bystřice na roky Hlasování : K bodu 8 Schválení OZV č.5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Starosta uvedl, že text vyhlášky byl zaslán zastupitelům v dostatečném předstihu tak, aby se s ním mohli seznámit. Zdůraznil, že výpočet poplatku vychází z důkladné analýzy příjmů a výdajů v roce 2009 a že rada navrhuje zachování stávajících výší poplatků, tzn. 450,- Kč/občana/rok, úleva se poskytuje dětem do 10 let ve výši 200,- Kč a osobám starším 60 let ve výši 100,- Kč. Obdobně jako v minulosti je poplatek splatný jednorázově a to nejpozději do V následné diskusi vznesl Mgr. Musil dotaz, na kolik známek má nárok občan a navrhl, zda by nebylo možné např. usnesením ZM omezit počet vydávaných známek (např. 1 známka na 4 člennou rodinu). Paní Mičunková, v jejíž kompetenci je zpracovávání OZV odpověděla, že známky se nevydávají na občana, ale na sběrnou nádobu. Pokud např. 4 členná rodina prokazatelně potřebuje 2 popelnice (kamna na tuhá paliva, velké množství popela a dalšího odpadu), musíme jí vydat 2 známky. Problém spočívá v tom, že počet vydaných známek je jedním z parametrů ovlivňující celkovou cenu, kterou město platí firmě AVE, a.s. za likvidaci komunálního odpadu. Proto slíbil starosta, že se pokusí při jednáních s představiteli firmy AVE, a.s. dohodnout, aby odvoz odpadu z našeho města nebyl kombinován s jinou obcí. Potom by počet vydaných známek neměl vliv na celkovou cenu za likvidaci KO. Návrh usnesení : ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města N. Bystřice č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 4

5 Hlasování : (Bc. Garhofer se krátkodobě vzdálil) K bodu 9 Schválení OZV č.6/2010 o místním poplatku Starosta sdělil, že poslední úprava této vyhlášky byla před pěti lety, a proto doznala určitých změn. Na doporučení ministerstva financí jsme ze stávající vyhlášky část týkající se místních oplatků za provozování výherních hracích přístrojů zapracovali do samostatné OZV č. 7/2010. Další změny se týkají výší některých konkrétních poplatků : rada navrhuje zvýšit poplatek ze psů z 200,- na 300,- Kč/rok (z druhého psa z 300,- na 450,- Kč). Tato změna se netýká některých důchodců. Zachovává se poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, rada navrhuje zvýšení sazby z předzahrádek z 1,- Kč na 2,- Kč/m2/den. Nově se zavádí poplatek za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování ostatních služeb (např. čištění peří, broušení nožů apod.) 10,- Kč/m2/den. Další změna je u poplatku za vyhrazené parkoviště, kde současná sazba 50,- Kč/m2/rok se zvyšuje na 80,- Kč/m2/rok a za umístění reklamního zařízení. S celým zněním této vyhlášky se měli možnost zastupitelé seznámit předem, protože jim byla zaslaná spolu s dalšími materiály. Návrh usnesení : ZM schvaluje OZV č. 6/2010 o místním poplatku. Hlasování : K bodu 10 Schválení OZV č.7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu Vydáním této OZV č.7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu reagujeme především na možnost zpoplatnit také tzv. videoterminály, které povolovalo MF a jejichž výtěžek nebyl příjmem obce. Zde jsou poplatky nasazeny na maximum, tzn ,- Kč/hrací přístroj/rok. Návrh usnesení : ZM schvaluje OZV č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu. K bodu 11 Projednání měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů Starosta uvedl, že odměny za výkon funkce člena zastupitelstva se stanovují na základě Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v souladu s 72 zákona o obcích. Po projednání v radě navrhl, aby měsíční výše odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva byla 400,- Kč a aby odměny byly vypláceny od Dále připomenul, že se může stát, že v průběhu volebního období bude muset ze zákonných důvodů nastoupit náhradník za některého ze stávajících zastupitelů. Proto by bylo vhodné jedním usnesením ošetřit i jeho odměnu. Zastupitelé s návrhem rady souhlasili a hlasovali o navrženém usnesení. Návrh usnesení : ZM v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 400,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od a v případě nástupu náhradníka prvním dnem následujícího měsíce od složení slibu. Hlasování : I další odměny za výkony funkcí neuvolněných členů zastupitelstva se stanovují na základě Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v souladu s 72 zákona o obcích. Jedná se o odměny členů rady města, předsedů výborů a členů výborů zastupitelstva, kteří byli na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne zvoleni. Rada města navrhla následující měsíční výše odměny za výkon funkce : člen rady ,- Kč, předseda výboru a komise ,- Kč člena výboru a komise - 500,- Kč Zastupitelé s návrhem rady souhlasili. 5

6 Návrh usnesení : ZM v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady obce ve výši 1.900,- Kč, funkce předsedy výboru zastupitelstva a komise rady ve výši 1.000,- Kč, funkce člena výboru a komise ve výši 500,- Kč Odměna bude poskytována od K bodu 12 Majetkové dispozice Bezúplatný převod pozemků aktualizace Jedná se o pozemky určené ÚP k výstavbě rodinných domků, na jejichž převod má město přednostní nárok. Původní žádost o převod z roku 2004 je již neaktuální, protože v k.ú. Artolec proběhly pozemkové úpravy (změnila se čísla parcel). PF ČR k vyřízení žádosti vyžaduje žádost aktualizovat novým usnesením ZM. Návrh usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků část pč a část pč v k.ú. Artolec od PF ČR na město v rozsahu vymezeném územním plánem (plochy bydlení v RD - návrh). Hlasování : (p. Beneš se krátkodobě vzdálil) Bezúplatný převod pozemku Podle územního plánu je pozemek pč ostatní plocha o výměře 445 m2 v k.ú. N. Vojířov určen k výstavbě RD. Proto má město přednostní nárok na bezúplatný převod tohoto pozemku od PF ČR. Vzhledem k jeho nevhodnému tvaru (mez) je pozemek však pro tento účel samostatně nevyužitelný. Vlastník sousedních pozemků p. Čech má o tento pozemek zájem, od PF ČR jej však může získat jen v případě, že by se město svého přednostního nároku vzdalo. Vzhledem k tomu, že vlastnictví tohoto pozemku může mít vliv na možnost přístupu na sousední pozemky p. Kubíčka a navíc je možný zisk z prodeje tohoto pozemku, doporučuje RM požádat PF ČR o bezúplatný převod pozemku a po převedení jej nabídnout k odkoupení vlastníkům sousedních nemovitostí s přihlédnutím k zachování možnosti přístupu na jejich pozemky. Návrh usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku pč ostatní plocha o výměře 445 m2 v k.ú. N. Vojířov od PF ČR na město. Pí Furdaničová a p. Pávek oznámili odstoupení od koupě pozemku pč. 5491/12 orná půda o výměře 735 m2 v k.ú. N. Bystřice. Prodej tohoto pozemku žadatelům schválilo zastupitelstvo města dne pod č. usnesení 61/2010. ZM bere na vědomí. Vladislava a Jan Mattesovi požádali o prodej pozemku pč. 5491/7 orná půda o výměře 735 m2 v k.ú. N. Bystřice. Jedná se o stavební parcelu Za Mládkem. RM doporučila svým usnesením č. 257/10 ZM prodej pozemku za cenu dle cenové mapy. Nyní z osobních důvodů od koupě odstupují. ZM bere na vědomí. Ing. Erika Malá požádala o prodej pozemků pč. 352/1 a 352/3, oba ostatní plocha v k.ú. Albeř o celkové výměře 1646 m2. Jedná se o pozemky navazující na dům čp. 70 v Albeři, který patří žadatelce. Pč. 352/3 je oplocená zahrádka, část pč. 352/1 je využívaná jako zahrada, část je bývalý lom nevyužitá. V případě, že bude pro žadatelku cena únosná, má zájem o koupi celého pozemku, jinak pouze o část cca 900 m2, kterou využívá jako zahradu. Podél hranice pozemku jsou sloupy el. vedení. RM schválila záměr prodeje pč. 352/3 a části pč. 352/1 o výměře cca 800 m2 tak, aby sloupy el. vedení zůstaly na pozemku města (vzniklý pruh podél cesty, který zůstane v majetku města, bude výhodný např. i kvůli prohrnování sněhu na komunikaci). Vzhledem k tomu, že se žádný další zájemce nepřihlásil, pozemky lze prodat. 6

7 Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pč. 352/3 a části pč. 352/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Albeř Ing. Erice Malé tak, aby sloupy el. vedení zůstaly na pozemku města za cenu dohodou : pč. 352/3 za 2.950,- Kč a pč. 352/1 za 10 Kč/m2 a další náklady spojené s převodem. Pí M. Kočová nabídla městu k odkoupení své pozemky pč. 426/3 zahrada, 426/4 a 426/5 - obě ostatní plochy o celkové výměře 389 m2 v k.ú. N. Bystřice. Jedná se o veřejné prostranství před panelovým domem čp. 625 u pravotočivé zatáčky na výjezdu z N. Bystřice směrem do Rakouska, pč. 426/4 a 426/5 jsou zastavěny parkovištěm a chodníkem v majetku města. Vzhledem k tomu, že odkoupení pč. 426/3 by pro město znamenalo pouze náklady (kupní cena a náklady na jeho údržbu sekáním), doporučil OM od majitelky odkoupit za výše uvedené ceny pouze chodník a parkoviště, pč. 426/3 převzít do majetku města buď jako dar, nebo za symbolickou cenu. Pí Kočová souhlasí s prodejem pč. 426/4 a 426/5 za cenu 1690,- Kč s podmínkou, že město uhradí náklady na převod a dále že město zajistí od úklid chodníku a parkoviště. Za pozemek pč. 426/3 požaduje cenu 6.165,- Kč, což je polovina ceny, která jí byla nabídnuta v roce Radní s prodejem pozemku, na kterém je chodník a parkoviště souhlasí, s prodejem pozemku 426/3 nesouhlasí, protože jsou s ním spojené pouze náklady na sekání a jeho využití pro město je prakticky nulové. V následné diskusi upozornili někteří zastupitelé na nebezpečí možnosti např. vytvoření skládky na tomto soukromém pozemku. Starosta uvedl, že pozemek je veřejná zeleň a nelze ho takto využívat. Přesto nechal hlasovat o protinávrhu usnesení : Návrh usnesení : ZM schvaluje koupi pozemků 426/4 a 426/5 - obě ostatní plocha o celkové výměře 18 m2 za cenu 1690,- Kč a koupi pozemku pč. 426/3 zahrada o výměře 371 m2, za cenu 6.165,- Kč, vše v k.ú. N. Bystřice a další náklady spojené s převodem. Hlasování : Usnesení nebylo přijato. Následovalo hlasování o původním návrhu. Návrh usnesení : ZM schvaluje koupi pozemků 426/4 a 426/5 - obě ostatní plocha o celkové výměře 18 m2 za cenu 1690,- Kč a další náklady spojené s převodem a neschvaluje koupi pozemku pč. 426/3 zahrada o výměře 371 m2, vše v k.ú. N. Bystřice. Hlasování : (proti Mgr. Musil, p. Kopáček a MVDr. Chytková) Radim a Lenka Karpíškovi požádali o prodej pozemku pč. 20/7 ostatní plocha o výměře 61 m2 v k.ú. Hradiště u N. Bystřice. Pozemek byl ve správě PF ČR, nyní je již v majetku města, lze ho tudíž prodat. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku pč. 20/7 ostatní plocha o výměře 61 m2 v k.ú.hradiště u N. Bystřice R. a L. Karpíškovým za cenu 2190,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Pan Jiří Henych požádal o prodej pozemku pč. 2149/4 orná půda o výměře 1532 m2 a pozemku pč. 2150/9 ostatní plocha o výměře 120 m2. Pč. 2149/4 je určen k výstavbě RD, žadatel by chtěl tyto pozemky dokoupit k sousední parcele, která je v jeho vlastnictví. Vzhledem k tomu, že prodloužení inženýrských sítí ke svému pozemku si žadatel zajistí sám, doporučuje MO cenu 450,- Kč/m 2. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku pč. 2149/4 orná půda o výměře 1532 m2 a pozemku pč. 2150/9 ostatní plocha o výměře 120 m2 panu Henychovi za cenu 450,- Kč/ m 2 a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Šárka Danielová Ziková a Zdeněk Daniel požádali o prodej části ppč. 463 ostatní plocha a části ppč. 423/1 ostatní plocha v k.ú. Albeř o celkové výměře cca 965 m2. Jedná se o pozemek navazující na nemovitost pí Danielové Zikové. Na pozemku je sloup VO, vede tudy nadzemní el. vedení, podle ÚP komunikace (ve skutečnosti pouze pěšina), dále je zde podle ÚP plánovaná kanalizace. Při jižním okraji pozemků je uložen vodovod, dále je zde cesta a točna (např. pro popeláře). 7

8 RM doporučuje pozemek prodat tak, jak již bylo schváleno v r (tehdy k realizaci prodeje nedošlo), tzn. v majetku města ponechat cestu, část pozemku se sloupem VO, pruh o šíři 5 m podél východního okraje pozemků, točnu, část pozemku, kde je vodovod. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej části ppč. 463 ostatní plocha a části ppč. 423/1 ostatní plocha v k.ú. Albeř o celkové výměře cca 965 m2 pí Š. Danielové Zikové a p. Z. Danielovi za cenu 10 Kč/m 2, cenu dřevin 2850,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Bezúplatný převod pozemků pod bunkry VÚSS Pardubice převedla městu bezúplatně objekty lehkého opevnění. Vzhledem k tomu, že část z nich je na pozemku ve správě PF ČR, je nutné vyřešit otázku vlastnictví a užívání těchto pozemků zastavěných bunkry. Původně PF ČR sdělil, že pozemky je možné převést do majetku města pouze úplatně, proto RM schválila usnesením č. 205/10 ze dne uzavření nájemní smlouvy s PF ČR (cena dle vyjádření PF ČR bude cca 7,- Kč/m2/rok), žádost o pronájem byla na PF ČR podána. Nyní jsme od PF ČR obdrželi informaci, že pozemky lze do majetku města převést bezúplatně. RM doporučuje schválit bezúplatný převod pozemků : st.49 a st.54 v k.ú. Hradiště u N. Bystřice, st.140 a st.142 v k.ú. Blato u Hůrek a st.58 a st.60 v k.ú. Konrac do majetku města, až budou pozemky v majetku města, přehodnotit výši nájemného pro uživatele bunkrů. Rada předpokládá, že bunkry bude možno pronajímat pouze za údržbu. Návrh usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků : st.49 a st.54 v k.ú. Hradiště u N. Bystřice, st.140 a st.142 v k.ú. Blato u Hůrek a st.58 a st.60 v k.ú. Konrac do majetku města od PF ČR. Pan Jan Havlíček požádal o prodej bytu č.1 v domě čp. 179 (byt po p. Vondrovi) za cenu ,- Kč. Navrhuje cenu uhradit v měsíčních splátkách po dobu 5 let. V následné diskusi zastupitelé projednávali určité možnosti, jak žadateli umožnit byt koupit, takže by na navrhované splátky byli ochotni přistoupit. Zároveň diskutovali i o rizicích spojených s možným neplněním závazkům pravidelného splácení. Nakonec se dohodli na ošetření kupní smlouvy tím, že nemovitost přejde do majetku p. Havlíčka až po celkovém uhrazení kupní ceny a při dodržení splátkového kalendáře. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej bytu č. 1 v domě čp. 179 p. Havlíčkovi formou měsíčních splátek a dle podmínek uvedených v textu zápisu. Hlasování : (MVDr. Chytková byla proti) K bodu 13 - Zpráva výborů zastupitelstva Kontrolní výbor zprávu nepředložil, zpráva finančního výboru zazněla při projednávání rozpočtu města. K bodu 14 - Různé P. Mitáš podal zastupitelům informaci o veřejném projednávání regulačního plánu na Smrčné a postupu dalších prací. Starosta spolu s pí Malinovou pozval všechny zastupitele na kulturní akce spojené s koncem roku Protože se k další příspěvkům již nikdo nepřihlásil, poděkoval starosta všem přítomným za účast a ukončil v 19,30 hodin jednání zastupitelstva. 8

9 Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne ZM schvaluje navržený program jednání. 81. ZM schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva pí Puklovou a Ing. Kováře. 82. ZM schvaluje bezplatné použití městského znaku na nástěnném plánu města N. Bystřice v kombinaci s plány měst J. Hradce a Dačice a mapou regionu, jejíž realizací je pověřena Českomoravská reklamní agentura Kompakt s.r.o. 83. ZM schvaluje umístění loga města Nová Bystřice do připravované vzdělávací knihy Čus vydrus. 84. ZM schvaluje Kupní smlouvu na prodej plynárenského zařízení ZTV v lokalitě Za Mládkem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. za cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. 85. ZM schvaluje přijetí daru dvou kompozitních bezpečných branek v hodnotě ,- Kč vč. DPH od společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy č. 01/ ZM pověřuje funkcí oddávajícího zastupitele pí Malinovou, Mgr. Zimolu, JUDr. Havla a Bc. Garhofera. 87. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou WINDOOR CZ s.r.o, Školní 64/I, Jindřichův Hradec na realizaci veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti školní jídelny v Nové Bystřici za cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. 88. ZM schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Nová Bystřice ZM bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města Nová Bystřice za 11 měsíců roku ZM schvaluje rozpočtové změny č. 3/2010 ve výši ,40 Kč na straně příjmů a ve výši ,15 Kč na straně výdajů; rozdíl ve výši ,25 Kč bude účtován na položku 8115 Financování. 91. ZM pověřuje radu města ke schválení rozpočtové změny č. 4/2010, kterou se upraví jednotlivé položky rozpočtu města Nová Bystřice za rok 2010 podle dosažené skutečnosti. 92. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Nová Bystřice na rok 2011 v předloženém znění. 93. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města N. Bystřice na roky ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města N. Bystřice č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 95. ZM schvaluje OZV č. 6/2010 o místním poplatku. 96. ZM schvaluje OZV č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu. 97. ZM v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 400,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od a v případě nástupu náhradníka prvním dnem následujícího měsíce od složení slibu. 98. ZM v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady obce ve výši 1.900,- Kč, funkce předsedy výboru zastupitelstva a komise rady ve výši 1.000,- Kč, funkce člena výboru a komise ve výši 500,- Kč Odměna bude poskytována od ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků část pč a část pč v k.ú. Artolec od PF ČR na město v rozsahu vymezeném územním plánem (plochy bydlení v RD - návrh). 9

10 100. ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku pč ostatní plocha o výměře 445 m2 v k.ú. N. Vojířov od PF ČR na město ZM schvaluje prodej pč. 352/3 a části pč. 352/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Albeř Ing. Erice Malé tak, aby sloupy el. vedení zůstaly na pozemku města za cenu dohodou : pč. 352/3 za 2.950,- Kč a pč. 352/1 za 10 Kč/m2 a další náklady spojené s převodem ZM schvaluje koupi pozemků 426/4 a 426/5 - obě ostatní plocha o celkové výměře 18 m2 za cenu 1690,- Kč a další náklady spojené s převodem a neschvaluje koupi pozemku pč. 426/3 zahrada o výměře 371 m2, vše v k.ú. N. Bystřice ZM schvaluje prodej pozemku pč. 20/7 ostatní plocha o výměře 61 m2 v k.ú.hradiště u N. Bystřice R. a L. Karpíškovým za cenu 2190,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti ZM schvaluje prodej pozemku pč. 2149/4 orná půda o výměře 1532 m2 a pozemku pč. 2150/9 ostatní plocha o výměře 120 m2 panu Henychovi za cenu 450,- Kč/ m 2 a další náklady spojené s převodem nemovitosti ZM schvaluje prodej části ppč. 463 ostatní plocha a části ppč. 423/1 ostatní plocha v k.ú. Albeř o celkové výměře cca 965 m2 pí Š. Danielové Zikové a p. Z. Danielovi za cenu 10 Kč/m 2, cenu dřevin 2850,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků : st.49 a st.54 v k.ú. Hradiště u N. Bystřice, st.140 a st.142 v k.ú. Blato u Hůrek a st.58 a st.60 v k.ú. Konrac do majetku města od PF ČR ZM schvaluje prodej bytu č. 1 v domě čp. 179 p. Havlíčkovi formou měsíčních splátek a dle podmínek uvedených v textu zápisu. V Nové Bystřici Ověřovatelé zápisu a usnesení: Vladimír Bláha, starosta města 10

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 21. 12. 2011

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 21. 12. 2011 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 21. 12. 2011 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 8. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 11. 2016 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 5. zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 10. 8. 2011 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 29. 2. 2011

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 29. 2. 2011 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 29. 2. 2011 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 23. 3. 2016 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:03 hodin zahájil starosta města 2. zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 17.12.2009 Přítomni : Antonín Doležal, Mgr. František Thüringer, Alena Tesařová, František Jindrák, Václav Pecha, Luděk Plucar, Ludmila Bártů, Jitka

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 11. 2008

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 11. 2008 Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 11. 2008 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:10 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 23. 6. 2010

Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 23. 6. 2010 Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 23. 6. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 19.12. 2016 od 17,00 hodin. Usnesení č. 105-119/2016 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne 27.12.2011, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis č. 6/2016. z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 2. prosince 2016

Zápis č. 6/2016. z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 2. prosince 2016 Zápis č. 6/2016 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 2. prosince 2016 Schůze zahájena: 17:01 hodin Schůze ukončena: 18:35 hodin Přítomni: Helena Večeřová, Tomáš Prokop, Ing. Zlata Lakomá,

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program:

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 21.listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 17.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené prezenční

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Tomáš Bruštík, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč,

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 17. 12. 2007 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr. Dagmar

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 20.12.2010 v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. čj. 9/2010 Starostka zahájila 9. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012 1 Obec Kostice Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012 2 Zápis o průběhu 11. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 10.12.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Z Á P I S č. 5/2016. Zasedání zastupitelstva obce bylo nahráváno Ing. J. Moravcovou a P. Benešovskou.

Z Á P I S č. 5/2016. Zasedání zastupitelstva obce bylo nahráváno Ing. J. Moravcovou a P. Benešovskou. Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dne 14.11.2016 od 18:00 hod na obecním úřadě ve Vrátkově ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00637/16 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016 konaného

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1 Z á p i s o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 14. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ Krasová Místostarosta zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E T U Č A P Y

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E T U Č A P Y Z A S T U P I T E L S T V O O B C E T U Č A P Y zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 28.července 2015 Přítomen : Petr Elis,Mgr.Zdeněk Gajdoš, Bronislav Rezek, PhDr.Jiřina Rozsypalová Radek

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 4.12.2014, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Program veřejného zasedání

Program veřejného zasedání Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Makotřasy konaného dne: 28.11. 2012 v 18. 30 hod. 1) Zahájení 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele 3) Schválení programu 4) Informace o stavu finančního konta

Více

Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 16.1.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 23. 10. 2016 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová Omluveni: Přítomno 5 členi z 5 členů zastupitelstva obce,

Více

Z á p i s. ze IX. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se konalo dne v 17:30 hod. v restauraci U Capoušků v Pardubičkách

Z á p i s. ze IX. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se konalo dne v 17:30 hod. v restauraci U Capoušků v Pardubičkách Z á p i s ze IX. veřejného zasedání Zastupitelstva MO Pardubice IV, které se konalo dne 19.3.2008 v 17:30 hod. v restauraci U Capoušků v Pardubičkách Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Omluveni: Mgr. Jitka Sochorová, pí. Jana Tymlová, p. Antonín Kmoníček

Omluveni: Mgr. Jitka Sochorová, pí. Jana Tymlová, p. Antonín Kmoníček Zápis ze 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 4.11.2015 od 18.00 hodin Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více