Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010"

Transkript

1 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice v roce Na jednání se dostavilo 13 zastupitelů, Mgr. Zimola a p. Nováček se předem omluvili (pracovní důvody). Po přivítání zastupitelů starosta konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a vyvěšen k nahlédnutí na ÚD městského úřadu a připomínky ze strany zastupitelů k němu vzneseny nebyly. Dále starosta přečetl program dnešního jednání navržený radou města. Vzhledem k tomu, že k navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, byl následně všemi hlasy schválen (hlasování: ). Dále starosta konstatoval, že většina projednávaných materiálů byla zastupitelům zaslána předem a tudíž se bude v průběhu jednání na tyto materiály odkazovat. Schválený program jednání: 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu 2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM 3. Zpráva o činnosti za uplynulé období 4. Zpráva o plnění rozpočtu za 11 měsíců roku Rozpočtové změny č. 3/ Schválení rozpočtu města na rok Schválení rozpočtového výhledu na roky Schválení OZV č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 9. Schválení OZV č. 6/2010 o místních poplatcích 10. Schválení OZV č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu 11. Projednání měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů 12. Majetkové dispozice 13. Zpráva výborů zastupitelstva města 14. Různé 15. Závěr Zápisem byl pověřen tajemník úřadu, za ověřovatele zápisu byli navrženi a 11 hlasy schváleni pí Puklová a Ing. Kovář. Tím byl naplněn jeho 1. bod. K bodu 2 - Kontrola usnesení Starosta přečetl zastupitelům nejdůležitější usnesení z jednání zastupitelstva, které se konalo dne , se zaměřením na usnesení č /2010, která blíže okomentoval. Dále provedl i kontrolu usnesení č. 4 14/2010 z ustavujícího jednání zastupitelstva, které se konalo dne Uvedl, že všechna usnesení byla splněna, proto zastupitelé k tomuto bodu dále nediskutovali a vzali informaci o kontrole usnesení na vědomí. 1

2 K bodu 3 Zpráva o činnosti za uplynulé období Umístění loga na mapu regionu Starosta seznámil zastupitele s žádostí Českomoravské reklamní agentury Kompakt s.r.o. o povolení bezplatného použití městského znaku na nástěnném plánu města N. Bystřice v kombinaci s plány měst J. Hradce a Dačice a mapou regionu. Tato mapa bude zdarma distribuována na městské a obecní úřady, informační centra apod. Uvedl, že rada žádost společnosti projednala, shodla se v názoru a že se jedná o další vhodnou propagaci regionu, proto tuto iniciativu podporuje. Návrh usnesení : ZM schvaluje bezplatné použití městského znaku na nástěnném plánu města N. Bystřice v kombinaci s plány měst J. Hradce a Dačice a mapou regionu, jejíž realizací je pověřena Českomoravská reklamní agentura Kompakt s.r.o. Hlasování : Umístění loga ve vzdělávací knize Český nadační fond pro vydru požádal o zaslání loga města Nová Bystřice z důvodu jeho umístění do připravované vzdělávací knihy Čus vydrus, jejíž vydání jsme finančně podpořili. Rada města po projednání schválení žádosti zastupitelům doporučuje. Návrh usnesení : ZM schvaluje umístění loga města Nová Bystřice do připravované vzdělávací knihy Čus vydrus. Hlasování : Nabídka na odkup plynárenského zařízení Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. městu nabídla, že od něj odkoupí plynárenské zařízení v lokalitě Za Mládkem, které jsme zde vybudovali na vlastní náklady. Jedná se o STL plynovodní řad v délce 199 metrů a 14 ks plynovodních přípojek k jednotlivým rodinným domům. Kupující navrhuje toto zařízení odkoupit za cenu ,- Kč bez DPH. Rada města s návrhem společnosti E.ON souhlasila a doporučila ho zastupitelstvu ke schválení. Návrh usnesení : ZM schvaluje Kupní smlouvu na prodej plynárenského zařízení ZTV v lokalitě Za Mládkem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. za cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. Darovací smlouva č.01/2010 se společností E.ON Česká republika, s.r.o. Tato společnost navrhla městu darovat 2 ks kompozitních bezpečných branek v hodnotě ,- Kč vč. DPH a to za účelem dovybavení sportoviště ve správě našeho města. Jedná se o vstřícný krok, který vyjadřuje korektní a partnerské vztahy mezi městem Nová Bystřice a společností E.ON ČR. Zastupitelé s přijetím tohoto daru souhlasili Návrh usnesení : ZM schvaluje přijetí daru dvou kompozitních bezpečných branek v hodnotě ,- Kč vč. DPH od společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy č. 01/2010. Pověření funkcí oddávajícího Starosta seznámil zastupitele s návrhem rady, která se zabývala výběrem zastupitelů, kteří by byli ochotni zastávat funkci oddávajícího. Při projednávání této otázky radní vycházeli z dosavadních zkušeností zastupitelů a jejich ochotě tuto funkci vykonávat. Nakonec navrhli zastupitelstvu tyto kandidáty : pí Malinová, Mgr. Zimola, JUDr. Havel a Bc. Garhofer. Starosta tuto funkci zastává ze zákona. Vzhledem k tomu, že žádný další zastupitel již zájem o tuto čestnou funkci neprojevil, přečetl starosta návrh usnesení. Návrh usnesení : ZM pověřuje funkcí oddávajícího zastupitele pí Malinovou, Mgr. Zimolu, JUDr. Havla a Bc. Garhofera. Hlasování : (zdrželi se pí Malinová, JUDr. Havel a Bc. Garhofer) Výběrové řízení na zateplení školní jídelny 2

3 Starosta seznámil zastupitele s průběhem a výsledky výběrového řízení na akci Snížení energetické náročnosti školní jídelny v Nové Bystřici, které se uskutečnilo dne Uvedl, že osloveny byly 3 dodavatelské firmy : Ing. Jiří Mach, stavební firma, J. Hradec EKISYS, spol s.r.o., J. Hradec WINDOOR CZ s.r.o., J. Hradec Vzhledem k tomu, že nabídka firmy EKISYS spol s.r.o. nebyla podaná úplná (uchazeč nedoložil doklady prokazující ekonomické, finanční a technické předpoklady pro splnění zakázky), byla z dalšího hodnocení vyřazena. Vzhledem k tomu, že nejvýhodnější nabídku podala firma WINDOOR CZ s.r.o. (nabídková cena ,- Kč bez DPH) doporučuje rada zastupitelům uzavřít smlouvu s touto vítěznou firmou. V následné diskusi se Ing. Kovář zeptal na záruční podmínky (jedno z kritérií), starosta odpověděl že záruční lhůta je 72 měsíců. Návrh usnesení : ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou WINDOOR CZ s.r.o, Školní 64/I, Jindřichův Hradec na realizaci veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti školní jídelny v Nové Bystřici za cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. Program regenerace městské památkové zóny Starosta seznámil zastupitele s tímto důležitým dokumentem a konstatoval, že jeho schválení v ZM je jednou z nutných podmínek pro podání žádosti o opravy kulturních památek, které jsou v Programu regenerace památkové zóny uvedeny. Návrh usnesení : ZM schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Nová Bystřice Hlasování : (zdržel se Mgr. Musil) K bodu 4 Zpráva o plnění rozpočtu za 11 měsíců roku 2010 Starosta uvedl, že zpráva o plnění rozpočtu byla zastupitelům v předstihu zaslána, takže měli možnost se s ní důkladně seznámit. Dále okomentoval jednotlivé položky a konstatoval, že většina rozhodujících příjmových položek je nebo bude naplněna. Saldo příjmů a výdajů činí po konsolidaci ,54 Kč. Zastupitelé vzali Zprávu o plnění rozpočtu za 11 měsíců roku 2010 na vědomí. Návrh usnesení : ZM bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města Nová Bystřice za 11 měsíců roku K bodu 5 Rozpočtové změny č. 3/2010 Také rozpočtové změny č. 3/2010 byly zastupitelům spolu s dalšími materiály zaslány dopředu a rada je projednala na svém zasedání dne Na straně příjmů dochází k jejich navýšení o ,40 Kč a to především z důvodu vyšší daně z příjmu FO, z důvodu vyšších dotací na sociální služby a VPP a z důvodu vyšších příjmů za prodej dřeva. Na straně výdajů se tato částka zvedá o ,15 Kč. Výdaje se nám zvýšily z důvodu realizace určitých akcí jako např. oprava kamenného mostku u Almy, platby projekt. dokumentace na Intenzifikaci ČOV nebo rekonstrukci DPS. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši ,25 Kč bude účtován na položku 8115 Financování. Návrh tohoto rozpočtového opatření navíc starosta promítl především pro přítomné občany a protože se do diskuse nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o usnesení. Návrh usnesení : ZM schvaluje rozpočtové změny č. 3/2010 ve výši ,40 Kč na straně příjmů a ve výši ,15 Kč na straně výdajů; rozdíl ve výši ,25 Kč bude účtován na položku 8115 Financování. Rozpočtové změny č. 4/2010 Vzhledem k tomu, že do konce roku musí probíhat další platební transakce, které se musí zaúčtovávat, bude nutno schválit ještě rozpočtové změny č. 4/2010. Aby se nemuseli zastupitelé scházet ke svému jednání k , kde by tyto rozpočtové změny projednali a schválili, navrhl starosta, aby k této činnosti na závěr roku 3

4 pověřili radu. S těmito rozpočtovými změnami budou zastupitelé seznámeni jednak prostřednictvím zápisu z jednání rady a následně i na svém prvním jednání roku Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. Návrh usnesení : ZM pověřuje radu města ke schválení rozpočtové změny č. 4/2010, kterou se upraví jednotlivé položky rozpočtu města Nová Bystřice za rok 2010 podle dosažené skutečnosti. Hlasování : (zdržel se Mgr. Musil) K bodu 6 Schválení rozpočtu města na rok 2011 Starosta promítl zastupitelům a přítomným občanům návrh rozpočtu na příští rok a konstatoval, že byl řádně vyvěšen na úřední desce a zaslán včas zastupitelům k projednání. Rozpočet byl projednán v radě města dne , rada doporučuje zastupitelům jeho schválení. Dále starosta uvedl, že zatím k návrhu rozpočtu žádné námitky vzneseny nebyly. Rozpočet byl projednán i s Finančním výborem zastupitelstva. Starosta vyzval p. Beneše, předsedu tohoto výboru, aby přednesl zprávu týkající se projednávání rozpočtu města na rok P. Beneš v této zprávě konstatoval, že po projednání návrhu rozpočtu navrhuje také finanční výbor zastupitelům jeho schválení. Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných zastupitelů neměl k návrhu rozpočtu žádné připomínky ani dotazy, nechal hlasovat starosta o jeho schválení. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Nová Bystřice na rok 2011 v předloženém znění. K bodu 7 Schválení rozpočtového výhledu na roky Starosta promítl zastupitelům tento materiál a konstatoval, že předpokládané příjmy i výdaje jsou navrženy v hodnotách, které jsou v současné době známy. Zastupitelé k předkládanému materiálu nediskutovali. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města N. Bystřice na roky Hlasování : K bodu 8 Schválení OZV č.5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Starosta uvedl, že text vyhlášky byl zaslán zastupitelům v dostatečném předstihu tak, aby se s ním mohli seznámit. Zdůraznil, že výpočet poplatku vychází z důkladné analýzy příjmů a výdajů v roce 2009 a že rada navrhuje zachování stávajících výší poplatků, tzn. 450,- Kč/občana/rok, úleva se poskytuje dětem do 10 let ve výši 200,- Kč a osobám starším 60 let ve výši 100,- Kč. Obdobně jako v minulosti je poplatek splatný jednorázově a to nejpozději do V následné diskusi vznesl Mgr. Musil dotaz, na kolik známek má nárok občan a navrhl, zda by nebylo možné např. usnesením ZM omezit počet vydávaných známek (např. 1 známka na 4 člennou rodinu). Paní Mičunková, v jejíž kompetenci je zpracovávání OZV odpověděla, že známky se nevydávají na občana, ale na sběrnou nádobu. Pokud např. 4 členná rodina prokazatelně potřebuje 2 popelnice (kamna na tuhá paliva, velké množství popela a dalšího odpadu), musíme jí vydat 2 známky. Problém spočívá v tom, že počet vydaných známek je jedním z parametrů ovlivňující celkovou cenu, kterou město platí firmě AVE, a.s. za likvidaci komunálního odpadu. Proto slíbil starosta, že se pokusí při jednáních s představiteli firmy AVE, a.s. dohodnout, aby odvoz odpadu z našeho města nebyl kombinován s jinou obcí. Potom by počet vydaných známek neměl vliv na celkovou cenu za likvidaci KO. Návrh usnesení : ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města N. Bystřice č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 4

5 Hlasování : (Bc. Garhofer se krátkodobě vzdálil) K bodu 9 Schválení OZV č.6/2010 o místním poplatku Starosta sdělil, že poslední úprava této vyhlášky byla před pěti lety, a proto doznala určitých změn. Na doporučení ministerstva financí jsme ze stávající vyhlášky část týkající se místních oplatků za provozování výherních hracích přístrojů zapracovali do samostatné OZV č. 7/2010. Další změny se týkají výší některých konkrétních poplatků : rada navrhuje zvýšit poplatek ze psů z 200,- na 300,- Kč/rok (z druhého psa z 300,- na 450,- Kč). Tato změna se netýká některých důchodců. Zachovává se poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, rada navrhuje zvýšení sazby z předzahrádek z 1,- Kč na 2,- Kč/m2/den. Nově se zavádí poplatek za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování ostatních služeb (např. čištění peří, broušení nožů apod.) 10,- Kč/m2/den. Další změna je u poplatku za vyhrazené parkoviště, kde současná sazba 50,- Kč/m2/rok se zvyšuje na 80,- Kč/m2/rok a za umístění reklamního zařízení. S celým zněním této vyhlášky se měli možnost zastupitelé seznámit předem, protože jim byla zaslaná spolu s dalšími materiály. Návrh usnesení : ZM schvaluje OZV č. 6/2010 o místním poplatku. Hlasování : K bodu 10 Schválení OZV č.7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu Vydáním této OZV č.7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu reagujeme především na možnost zpoplatnit také tzv. videoterminály, které povolovalo MF a jejichž výtěžek nebyl příjmem obce. Zde jsou poplatky nasazeny na maximum, tzn ,- Kč/hrací přístroj/rok. Návrh usnesení : ZM schvaluje OZV č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu. K bodu 11 Projednání měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů Starosta uvedl, že odměny za výkon funkce člena zastupitelstva se stanovují na základě Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v souladu s 72 zákona o obcích. Po projednání v radě navrhl, aby měsíční výše odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva byla 400,- Kč a aby odměny byly vypláceny od Dále připomenul, že se může stát, že v průběhu volebního období bude muset ze zákonných důvodů nastoupit náhradník za některého ze stávajících zastupitelů. Proto by bylo vhodné jedním usnesením ošetřit i jeho odměnu. Zastupitelé s návrhem rady souhlasili a hlasovali o navrženém usnesení. Návrh usnesení : ZM v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 400,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od a v případě nástupu náhradníka prvním dnem následujícího měsíce od složení slibu. Hlasování : I další odměny za výkony funkcí neuvolněných členů zastupitelstva se stanovují na základě Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v souladu s 72 zákona o obcích. Jedná se o odměny členů rady města, předsedů výborů a členů výborů zastupitelstva, kteří byli na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne zvoleni. Rada města navrhla následující měsíční výše odměny za výkon funkce : člen rady ,- Kč, předseda výboru a komise ,- Kč člena výboru a komise - 500,- Kč Zastupitelé s návrhem rady souhlasili. 5

6 Návrh usnesení : ZM v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady obce ve výši 1.900,- Kč, funkce předsedy výboru zastupitelstva a komise rady ve výši 1.000,- Kč, funkce člena výboru a komise ve výši 500,- Kč Odměna bude poskytována od K bodu 12 Majetkové dispozice Bezúplatný převod pozemků aktualizace Jedná se o pozemky určené ÚP k výstavbě rodinných domků, na jejichž převod má město přednostní nárok. Původní žádost o převod z roku 2004 je již neaktuální, protože v k.ú. Artolec proběhly pozemkové úpravy (změnila se čísla parcel). PF ČR k vyřízení žádosti vyžaduje žádost aktualizovat novým usnesením ZM. Návrh usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků část pč a část pč v k.ú. Artolec od PF ČR na město v rozsahu vymezeném územním plánem (plochy bydlení v RD - návrh). Hlasování : (p. Beneš se krátkodobě vzdálil) Bezúplatný převod pozemku Podle územního plánu je pozemek pč ostatní plocha o výměře 445 m2 v k.ú. N. Vojířov určen k výstavbě RD. Proto má město přednostní nárok na bezúplatný převod tohoto pozemku od PF ČR. Vzhledem k jeho nevhodnému tvaru (mez) je pozemek však pro tento účel samostatně nevyužitelný. Vlastník sousedních pozemků p. Čech má o tento pozemek zájem, od PF ČR jej však může získat jen v případě, že by se město svého přednostního nároku vzdalo. Vzhledem k tomu, že vlastnictví tohoto pozemku může mít vliv na možnost přístupu na sousední pozemky p. Kubíčka a navíc je možný zisk z prodeje tohoto pozemku, doporučuje RM požádat PF ČR o bezúplatný převod pozemku a po převedení jej nabídnout k odkoupení vlastníkům sousedních nemovitostí s přihlédnutím k zachování možnosti přístupu na jejich pozemky. Návrh usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku pč ostatní plocha o výměře 445 m2 v k.ú. N. Vojířov od PF ČR na město. Pí Furdaničová a p. Pávek oznámili odstoupení od koupě pozemku pč. 5491/12 orná půda o výměře 735 m2 v k.ú. N. Bystřice. Prodej tohoto pozemku žadatelům schválilo zastupitelstvo města dne pod č. usnesení 61/2010. ZM bere na vědomí. Vladislava a Jan Mattesovi požádali o prodej pozemku pč. 5491/7 orná půda o výměře 735 m2 v k.ú. N. Bystřice. Jedná se o stavební parcelu Za Mládkem. RM doporučila svým usnesením č. 257/10 ZM prodej pozemku za cenu dle cenové mapy. Nyní z osobních důvodů od koupě odstupují. ZM bere na vědomí. Ing. Erika Malá požádala o prodej pozemků pč. 352/1 a 352/3, oba ostatní plocha v k.ú. Albeř o celkové výměře 1646 m2. Jedná se o pozemky navazující na dům čp. 70 v Albeři, který patří žadatelce. Pč. 352/3 je oplocená zahrádka, část pč. 352/1 je využívaná jako zahrada, část je bývalý lom nevyužitá. V případě, že bude pro žadatelku cena únosná, má zájem o koupi celého pozemku, jinak pouze o část cca 900 m2, kterou využívá jako zahradu. Podél hranice pozemku jsou sloupy el. vedení. RM schválila záměr prodeje pč. 352/3 a části pč. 352/1 o výměře cca 800 m2 tak, aby sloupy el. vedení zůstaly na pozemku města (vzniklý pruh podél cesty, který zůstane v majetku města, bude výhodný např. i kvůli prohrnování sněhu na komunikaci). Vzhledem k tomu, že se žádný další zájemce nepřihlásil, pozemky lze prodat. 6

7 Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pč. 352/3 a části pč. 352/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Albeř Ing. Erice Malé tak, aby sloupy el. vedení zůstaly na pozemku města za cenu dohodou : pč. 352/3 za 2.950,- Kč a pč. 352/1 za 10 Kč/m2 a další náklady spojené s převodem. Pí M. Kočová nabídla městu k odkoupení své pozemky pč. 426/3 zahrada, 426/4 a 426/5 - obě ostatní plochy o celkové výměře 389 m2 v k.ú. N. Bystřice. Jedná se o veřejné prostranství před panelovým domem čp. 625 u pravotočivé zatáčky na výjezdu z N. Bystřice směrem do Rakouska, pč. 426/4 a 426/5 jsou zastavěny parkovištěm a chodníkem v majetku města. Vzhledem k tomu, že odkoupení pč. 426/3 by pro město znamenalo pouze náklady (kupní cena a náklady na jeho údržbu sekáním), doporučil OM od majitelky odkoupit za výše uvedené ceny pouze chodník a parkoviště, pč. 426/3 převzít do majetku města buď jako dar, nebo za symbolickou cenu. Pí Kočová souhlasí s prodejem pč. 426/4 a 426/5 za cenu 1690,- Kč s podmínkou, že město uhradí náklady na převod a dále že město zajistí od úklid chodníku a parkoviště. Za pozemek pč. 426/3 požaduje cenu 6.165,- Kč, což je polovina ceny, která jí byla nabídnuta v roce Radní s prodejem pozemku, na kterém je chodník a parkoviště souhlasí, s prodejem pozemku 426/3 nesouhlasí, protože jsou s ním spojené pouze náklady na sekání a jeho využití pro město je prakticky nulové. V následné diskusi upozornili někteří zastupitelé na nebezpečí možnosti např. vytvoření skládky na tomto soukromém pozemku. Starosta uvedl, že pozemek je veřejná zeleň a nelze ho takto využívat. Přesto nechal hlasovat o protinávrhu usnesení : Návrh usnesení : ZM schvaluje koupi pozemků 426/4 a 426/5 - obě ostatní plocha o celkové výměře 18 m2 za cenu 1690,- Kč a koupi pozemku pč. 426/3 zahrada o výměře 371 m2, za cenu 6.165,- Kč, vše v k.ú. N. Bystřice a další náklady spojené s převodem. Hlasování : Usnesení nebylo přijato. Následovalo hlasování o původním návrhu. Návrh usnesení : ZM schvaluje koupi pozemků 426/4 a 426/5 - obě ostatní plocha o celkové výměře 18 m2 za cenu 1690,- Kč a další náklady spojené s převodem a neschvaluje koupi pozemku pč. 426/3 zahrada o výměře 371 m2, vše v k.ú. N. Bystřice. Hlasování : (proti Mgr. Musil, p. Kopáček a MVDr. Chytková) Radim a Lenka Karpíškovi požádali o prodej pozemku pč. 20/7 ostatní plocha o výměře 61 m2 v k.ú. Hradiště u N. Bystřice. Pozemek byl ve správě PF ČR, nyní je již v majetku města, lze ho tudíž prodat. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku pč. 20/7 ostatní plocha o výměře 61 m2 v k.ú.hradiště u N. Bystřice R. a L. Karpíškovým za cenu 2190,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Pan Jiří Henych požádal o prodej pozemku pč. 2149/4 orná půda o výměře 1532 m2 a pozemku pč. 2150/9 ostatní plocha o výměře 120 m2. Pč. 2149/4 je určen k výstavbě RD, žadatel by chtěl tyto pozemky dokoupit k sousední parcele, která je v jeho vlastnictví. Vzhledem k tomu, že prodloužení inženýrských sítí ke svému pozemku si žadatel zajistí sám, doporučuje MO cenu 450,- Kč/m 2. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku pč. 2149/4 orná půda o výměře 1532 m2 a pozemku pč. 2150/9 ostatní plocha o výměře 120 m2 panu Henychovi za cenu 450,- Kč/ m 2 a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Šárka Danielová Ziková a Zdeněk Daniel požádali o prodej části ppč. 463 ostatní plocha a části ppč. 423/1 ostatní plocha v k.ú. Albeř o celkové výměře cca 965 m2. Jedná se o pozemek navazující na nemovitost pí Danielové Zikové. Na pozemku je sloup VO, vede tudy nadzemní el. vedení, podle ÚP komunikace (ve skutečnosti pouze pěšina), dále je zde podle ÚP plánovaná kanalizace. Při jižním okraji pozemků je uložen vodovod, dále je zde cesta a točna (např. pro popeláře). 7

8 RM doporučuje pozemek prodat tak, jak již bylo schváleno v r (tehdy k realizaci prodeje nedošlo), tzn. v majetku města ponechat cestu, část pozemku se sloupem VO, pruh o šíři 5 m podél východního okraje pozemků, točnu, část pozemku, kde je vodovod. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej části ppč. 463 ostatní plocha a části ppč. 423/1 ostatní plocha v k.ú. Albeř o celkové výměře cca 965 m2 pí Š. Danielové Zikové a p. Z. Danielovi za cenu 10 Kč/m 2, cenu dřevin 2850,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Bezúplatný převod pozemků pod bunkry VÚSS Pardubice převedla městu bezúplatně objekty lehkého opevnění. Vzhledem k tomu, že část z nich je na pozemku ve správě PF ČR, je nutné vyřešit otázku vlastnictví a užívání těchto pozemků zastavěných bunkry. Původně PF ČR sdělil, že pozemky je možné převést do majetku města pouze úplatně, proto RM schválila usnesením č. 205/10 ze dne uzavření nájemní smlouvy s PF ČR (cena dle vyjádření PF ČR bude cca 7,- Kč/m2/rok), žádost o pronájem byla na PF ČR podána. Nyní jsme od PF ČR obdrželi informaci, že pozemky lze do majetku města převést bezúplatně. RM doporučuje schválit bezúplatný převod pozemků : st.49 a st.54 v k.ú. Hradiště u N. Bystřice, st.140 a st.142 v k.ú. Blato u Hůrek a st.58 a st.60 v k.ú. Konrac do majetku města, až budou pozemky v majetku města, přehodnotit výši nájemného pro uživatele bunkrů. Rada předpokládá, že bunkry bude možno pronajímat pouze za údržbu. Návrh usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků : st.49 a st.54 v k.ú. Hradiště u N. Bystřice, st.140 a st.142 v k.ú. Blato u Hůrek a st.58 a st.60 v k.ú. Konrac do majetku města od PF ČR. Pan Jan Havlíček požádal o prodej bytu č.1 v domě čp. 179 (byt po p. Vondrovi) za cenu ,- Kč. Navrhuje cenu uhradit v měsíčních splátkách po dobu 5 let. V následné diskusi zastupitelé projednávali určité možnosti, jak žadateli umožnit byt koupit, takže by na navrhované splátky byli ochotni přistoupit. Zároveň diskutovali i o rizicích spojených s možným neplněním závazkům pravidelného splácení. Nakonec se dohodli na ošetření kupní smlouvy tím, že nemovitost přejde do majetku p. Havlíčka až po celkovém uhrazení kupní ceny a při dodržení splátkového kalendáře. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej bytu č. 1 v domě čp. 179 p. Havlíčkovi formou měsíčních splátek a dle podmínek uvedených v textu zápisu. Hlasování : (MVDr. Chytková byla proti) K bodu 13 - Zpráva výborů zastupitelstva Kontrolní výbor zprávu nepředložil, zpráva finančního výboru zazněla při projednávání rozpočtu města. K bodu 14 - Různé P. Mitáš podal zastupitelům informaci o veřejném projednávání regulačního plánu na Smrčné a postupu dalších prací. Starosta spolu s pí Malinovou pozval všechny zastupitele na kulturní akce spojené s koncem roku Protože se k další příspěvkům již nikdo nepřihlásil, poděkoval starosta všem přítomným za účast a ukončil v 19,30 hodin jednání zastupitelstva. 8

9 Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne ZM schvaluje navržený program jednání. 81. ZM schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva pí Puklovou a Ing. Kováře. 82. ZM schvaluje bezplatné použití městského znaku na nástěnném plánu města N. Bystřice v kombinaci s plány měst J. Hradce a Dačice a mapou regionu, jejíž realizací je pověřena Českomoravská reklamní agentura Kompakt s.r.o. 83. ZM schvaluje umístění loga města Nová Bystřice do připravované vzdělávací knihy Čus vydrus. 84. ZM schvaluje Kupní smlouvu na prodej plynárenského zařízení ZTV v lokalitě Za Mládkem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. za cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. 85. ZM schvaluje přijetí daru dvou kompozitních bezpečných branek v hodnotě ,- Kč vč. DPH od společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy č. 01/ ZM pověřuje funkcí oddávajícího zastupitele pí Malinovou, Mgr. Zimolu, JUDr. Havla a Bc. Garhofera. 87. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou WINDOOR CZ s.r.o, Školní 64/I, Jindřichův Hradec na realizaci veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti školní jídelny v Nové Bystřici za cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. 88. ZM schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Nová Bystřice ZM bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města Nová Bystřice za 11 měsíců roku ZM schvaluje rozpočtové změny č. 3/2010 ve výši ,40 Kč na straně příjmů a ve výši ,15 Kč na straně výdajů; rozdíl ve výši ,25 Kč bude účtován na položku 8115 Financování. 91. ZM pověřuje radu města ke schválení rozpočtové změny č. 4/2010, kterou se upraví jednotlivé položky rozpočtu města Nová Bystřice za rok 2010 podle dosažené skutečnosti. 92. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Nová Bystřice na rok 2011 v předloženém znění. 93. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města N. Bystřice na roky ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města N. Bystřice č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 95. ZM schvaluje OZV č. 6/2010 o místním poplatku. 96. ZM schvaluje OZV č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu. 97. ZM v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 400,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od a v případě nástupu náhradníka prvním dnem následujícího měsíce od složení slibu. 98. ZM v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady obce ve výši 1.900,- Kč, funkce předsedy výboru zastupitelstva a komise rady ve výši 1.000,- Kč, funkce člena výboru a komise ve výši 500,- Kč Odměna bude poskytována od ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků část pč a část pč v k.ú. Artolec od PF ČR na město v rozsahu vymezeném územním plánem (plochy bydlení v RD - návrh). 9

10 100. ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku pč ostatní plocha o výměře 445 m2 v k.ú. N. Vojířov od PF ČR na město ZM schvaluje prodej pč. 352/3 a části pč. 352/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Albeř Ing. Erice Malé tak, aby sloupy el. vedení zůstaly na pozemku města za cenu dohodou : pč. 352/3 za 2.950,- Kč a pč. 352/1 za 10 Kč/m2 a další náklady spojené s převodem ZM schvaluje koupi pozemků 426/4 a 426/5 - obě ostatní plocha o celkové výměře 18 m2 za cenu 1690,- Kč a další náklady spojené s převodem a neschvaluje koupi pozemku pč. 426/3 zahrada o výměře 371 m2, vše v k.ú. N. Bystřice ZM schvaluje prodej pozemku pč. 20/7 ostatní plocha o výměře 61 m2 v k.ú.hradiště u N. Bystřice R. a L. Karpíškovým za cenu 2190,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti ZM schvaluje prodej pozemku pč. 2149/4 orná půda o výměře 1532 m2 a pozemku pč. 2150/9 ostatní plocha o výměře 120 m2 panu Henychovi za cenu 450,- Kč/ m 2 a další náklady spojené s převodem nemovitosti ZM schvaluje prodej části ppč. 463 ostatní plocha a části ppč. 423/1 ostatní plocha v k.ú. Albeř o celkové výměře cca 965 m2 pí Š. Danielové Zikové a p. Z. Danielovi za cenu 10 Kč/m 2, cenu dřevin 2850,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků : st.49 a st.54 v k.ú. Hradiště u N. Bystřice, st.140 a st.142 v k.ú. Blato u Hůrek a st.58 a st.60 v k.ú. Konrac do majetku města od PF ČR ZM schvaluje prodej bytu č. 1 v domě čp. 179 p. Havlíčkovi formou měsíčních splátek a dle podmínek uvedených v textu zápisu. V Nové Bystřici Ověřovatelé zápisu a usnesení: Vladimír Bláha, starosta města 10

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z 7. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 11. 2011

Zápis z 7. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 11. 2011 Zápis z 7. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 11. 2011 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:05 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 25. 6. 2008

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 25. 6. 2008 Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 25. 6. 2008 Zapsala: Iveta Mičunková V 17:05 h zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice v roce 2008.

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 20. 5. 2009

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 20. 5. 2009 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 20. 5. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Obec Benátky obecní úřad Doba konání: 10.11.2014 od 18:00 Navržený program: 1) Úvod

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

Zápis číslo 23/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.7.2009

Zápis číslo 23/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.7.2009 Zápis číslo 23/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.7.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Petr Smejsík Nepřítomni:

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, p. Rubeš, Ing.

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více