Bulletin BBH. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Základní přehled nového režimu pro fondový byznys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin BBH. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Základní přehled nového režimu pro fondový byznys"

Transkript

1 Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013

2 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013 Strana 2 Obsah Shrnutí ZISIF - východiska Systematika právní úpravy Typologie fondů Rozšíření právních forem fondů Subjekty upravené v ZISIF Varianty obhospodařování fondů Daňový režim investičních fondů Závěrem... 8 Shrnutí 19. srpna byl vyhlášen nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech ("ZISIF"). 1 ZISIF dopadá na mnohem širší okruh subjektů než předchozí úprava v zákonu o kolektivním investování ("ZKI"). 2 Vedle regulace fondů shromažďujících peněžní prostředky od veřejnosti, reguluje také jakékoliv shromažďování prostředků od dvou a více investorů, kde návratnost investice či zisk investora je, byť jen částečně, závislý na hodnotě nebo výnosu majetku, do kterého byly investovány. ZISIF dopadá též na nabízení zahraničních fondů ze zemí mimo EU v České republice, včetně private placementu. Výjimky z režimu ZISIF se uplatní pro holdingové společnosti či společnosti, které se věnují primárně výrobní či obchodní činnosti, nikoliv investování či akvizicím jiných společností. Mimo působnost jsou též fondy rodinného majetku (family offices). ZISIF upravuje fondy a další subjekty, které fondy obhospodařují a administrují, resp. vykonávají další specifické činnosti, jejich postavení, základní povinnosti a dohled nad jejich dodržováním. Navazující nařízení vlády upravují podmínky pro činnost pro investování jednotlivých typů fondů a sdělení klíčových informací. Podrobnější pravidla činnosti obhospodařovatelů a dalších subjektů stanoví jednak prováděcí vyhlášky, jednak přímo závazná nařízení Komise. Režim fondů EuVECA (evropských fondů rizikového kapitálu) a EuSEF (evropských fondů sociálního podnikání) upravují nařízení Eu- 1 Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 2 Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování VECA a EuSEF a navazující prováděcí nařízení. To vše je doprovázeno řadou obecných pokynů ESMA a dalšími metodickými materiály ESMA a ČNB. ZISIF dopadá obecně na správu majetku realizovanou prostřednictvím specifických investičních entit. Primárně reguluje tzv. investiční fondy a jejich správce, nicméně dopadá i na další formy správy majetku investorů, který je investován na základě určené strategie. ZISIF tak potenciálně může dopadnout i na některé správce svěřeneckých fondů. Takový správce musí plnit určité požadavky, byť jen v omezeném rozsahu (mj. zápis do seznamu u ČNB, informační povinnosti). ZISIF zakazuje jiné formy správy majetku, jehož správci nemají příslušné povolení či nejsou zapsáni v seznamu ČNB. Pojem investičního fondu je nově používán jako obecná kategorie pro všechny druhy fondů, bez ohledu na jejich právní formu. Další členění zahrnuje fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů, podle toho zda shromažďují prostředky od veřejnosti nebo od kvalifikovaných investorů. U fondů kolektivního investování je zachována dualita standardních fondů (režim UCITS) a fondů speciálních (režim AIFMD). ZISIF zvyšuje flexibilitu podmínek pro zakládání fondů, když připouští širokou paletu právních forem fondů včetně svěřenského fondu, komanditní společnosti či akciové společnosti s variabilním kapitálem (SICAV). Zákon přebírá řadu institutů ze zemí s rozvinutým fondovým sektorem. Klíčové je zavedení administrátora, což by u speciálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů mělo významně usnadnit zřízení obhospodařovatele těchto fondů, který k administraci fondů může využít služeb externího administrátora. Novinkou je též promotér, jakožto osoba, která iniciuje založení investičního fondu a určuje jeho obhospodařovatele či depozitáře, či institut hlavního podpůrce (prime broker), který mj. poskytuje finanční služby související s podporou financování fondu. Daňový režim investičních fondů bude upraven v rámci novelizace daňových předpisů související s rekodifikací soukromého práva. Navrhuje se zisk základního investičního fondu licencovaného podle ZISIF zdanit sazbou 5 %. Výplata podílů na zisku fondu po zdanění investorům by měla být od daně osvobozena. Nový daňový režim je projednáván v Senátu, schválení se očekává počátkem září.

3 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013 Strana 3 1. ZISIF - východiska ZISIF nabyl účinnosti dnem vyhlášení tj. 19. srpna. Vychází zejména ze směrnic UCITS 3 a AIFMD 4 a zohledňuje také nařízení EuVECA 5 a EuSEF 6. Vedle reakce na evropské předpisy je však hlavním cílem nové právní úpravy vytvořit v České republice moderní právní prostředí pro činnost fondů, jejich obhospodařovatelů a poskytovatelů dalších služeb, které by napomohlo rozvoji lokálního fondového byznysu. ZISIF proto bere v potaz zkušenosti zemí s rozvinutým fondovým sektorem, jako je Lucembursko či Irsko. To se promítá např. do vytvoření funkce administrátora fondů či do rozšíření přípustných právních forem a investičních strategií speciálních fondů tak, aby bylo možné vytvořit infrastrukturu pro fondy, jako je tomu ve významných zahraničních fondových centrech. ZISIF dopadá na mnohem širší okruh subjektů než ZKI, který nahrazuje. V důsledku směrnice AIFMD budou podrobeny nové regulaci všechny entity oprávněné shromažďovat prostředky od alespoň dvou investorů s omezenými výjimkami, které se uplatní např. pro holdingové společnosti či společnosti, které se věnují primárně výrobní či obchodní činnosti, nikoliv investování či akvizicím jiných společností. Mimo působnost jsou též fondy rodinného majetku (family offices). Nová regulace bude rovněž dopadat i na fondy s domicilem mimo EU, resp. jejich obhospodařovatele, které by byly aktivně nabízeny investorům na území České republiky, včetně případů neveřejné nabídky (private placement). Samostatné investování tuzemců do fondů mimo EU regulaci nepodléhá za předpokladu, že obhospodařovatel fondu aktivně možnost investic do fondu v České republice nenabízí. 2. Systematika právní úpravy ZISIF ZISIF v úvodní části vymezuje subjekty podnikající v sektoru fondového byznysu, jimiž jsou obhospodařovatel fondu, investiční společnost, 3 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. 4 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/61/EU, o správcích alternativních investičních fondů. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání. depozitář investičního fondu, hlavní podpůrce, administrátor, a podmínky pro jejich činnost. Dále vymezuje investiční fondy a jejich jednotlivé typy, a specifické otázky jejich právních forem. Dále upravuje podmínky pro nabízení investic do investičních fondů, strukturu podřízených a řídících fondů či problematiku fúzí a jiných přeměn fondů. V závěrečné části upravuje ZISIF licenční a schvalovací řízení a dohled ČNB. Novinkou u fondů kvalifikovaných investorů je za určitých podmínek nižší intenzita dohledu než u fondů kolektivního investování. Nařízení vlády a vyhlášky ČNB Nařízení vlády 7 upravuje zejména skladbu majetku pro jednotlivé typy fondů a pravidla pro jejich investování, techniky k obhospodařování jednotlivých typů fondů, snižování rizik a jejich měření. Další nařízení vlády 8 upravuje sdělení klíčových informací u speciálních fondů. Nově vydané vyhlášky ČNB 9 upravují podrobnosti některých pravidel ZISIF, která upřesní požadavky na kvalitativní kritéria řídicího a kontrolního systému obhospodařovatele a administrátora investičního fondu, podmínky činnosti depozitáře standardního fondu, statut fondu kolektivního investování či náležitosti žádostí. Předpisy EU Vedle transponovaných směrnic UCITS a AI- FMD dotváří unijní právní rámec pro fondy nařízení upravující specifické typy fondů, tzv. Eu- SEF a EuVECA. Nezanedbatelná část nové právní úpravy je obsažena v prováděcích nařízeních ke směrnici UCITS a ke směrnici AI- FMD, především rozsáhlé nařízení k obecným podmínkám činnosti podle AIFMD 10 ("PN- AIFMD"). Na tyto předpisy navazují obecné 7 Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. 8 Nařízení vlády č. 242/2013 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě. 9 Vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, Vyhláška č. 245/2013 Sb., o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu Vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování a odůvodnění k této vyhlášce, Vyhláška č. 247/2013 Sb. (pdf, 364 kb), o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, Vyhláška č. 249/2013 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance. 10 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, ze dne 19. prosince 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.

4 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013 Strana 4 pokyny ESMA a další metodické materiály ES- MA Typologie fondů ZISIF dopadá obecně na správu majetku realizovanou prostřednictvím specifických investičních entit. Pojem investičního fondu (dále též "IF") je nově používán jako obecná kategorie pro všechny druhy fondů, bez ohledu na právní formu. ZISIF rozděluje na fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů, podle toho zda mohou být nabízeny veřejnosti či nikoliv. To má význam pro stanovení některých povinností, dohledu ČNB, a také pro úpravu některých specifických požadavků v případě fondů kolektivního investování. Hlavním důvodem tohoto dělení jsou rozdílné regulatorní požadavky s ohledem na ochranu nekvalifikovaných investorů. Fondy kolektivního investování Základním definičním znakem fondů kolektivního investování je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti a jejich společné investování, tj. provozování kolektivního investování. Fond kolektivního investování může mít právní formu podílového fondu nebo akciové společnosti s variabilním kapitálem. Vklady investorů do fondů kolektivního investování mohou být pouze peněžité. Z hlediska investiční strategie se fondy kolektivního investování dále člení na (i) standardní fondy, které vyhovují požadavkům směrnice UCITS a (ii) speciální fondy, v režimu AIFMD. Speciální fondy se z hlediska překročení rozhodného limitu jejich obhospodařovatelem dále člení na nadlimitní AIF a podlimitní AIF, 12 přičemž pro nadlimitní fondy stanoví ZISIF a PN- AIFMD dodatečné povinnosti mj. při zveřejňování informací a nabízení. Nařízení vlády ve vztahu k jednotlivým typům fondů kolektivního investování (standardní fondy, fondy peněžního trhu, ETF, speciální fondy či nemovitostní fondy) stanoví přípustná aktiva, limity a techniky obhospodařování. 11 Seznam právních předpisů je dostupný na webu ČNB v sekci Elektronická knihovna ZISIF - Právní předpisy 12 Jedná se o limit stanovený v AIFMD pro objem majetku ve správě obhospodařovatele, který činí 500 mil. EUR, pokud není využíván pákový efekt, a 100 mil. EUR, je-li pákový efekt využíván. Pákový efekt se stanoví na úrovni fondu a zahrnuje jakékoliv využití derivátů, půjček, úvěrů atp. Fondy kvalifikovaných investorů Činnost fondu kvalifikovaných investorů spočívá ve shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věci od více kvalifikovaných investorů a provádění společného investování těchto prostředků. Tj. nejde o shromažďování prostředků od veřejnosti. Vymezení kvalifikovaných investorů vychází z definice profesionálních zákazníků podle Mi- FID (ZPKT). Pro osoby, které nejsou profesionálními zákazníky a které učiní písemné prohlášení o srozumění s riziky investic do FKVI, se zvyšuje minimální limit investice na ekvivalent EUR. Více investory se zde rozumí alespoň 2, přičemž je možné, aby investor byl pouze jeden, fond však musí umožňovat shromažďování prostředků také od dalších investorů. Podmínka více investorů je splněna také v případě, kdy jediný investor investuje prostředky dalších osob v jejich prospěch (např. pojišťovna), nebo jde o mezinárodní instituce či stát (např. investiční fond pro podporu malých a středních podnikatelů zřízený státem). Pro fondy kvalifikovaných investorů zákon připouští širokou škálu právních forem, a to podílový fond, svěřenský fond, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost s variabilním kapitálem, evropskou společnost nebo družstvo. FKVI podléhají jen v omezeném rozsahu regulaci investiční strategie vyjma otázek využívání pákového efektu, postupu při ovládnutí jiné obchodní společnosti či využívání derivátů. 13 Nařízení vlády zakotvuje obecné požadavky na minimální úroveň diverzifikace a některé otázky investování, využívání derivátů a repooperací. Vždy je však nezbytné podrobné určení investiční strategie ve statutu fondu. Vklady investorů do fondů kvalifikovaných investorů mohou být v zásadě jak peněžité, tak nepeněžité. Novinkou je také možnost FKVI vydat dluhopisy. Mezi fondy kvalifikovaných investorů spadají též fondy EuVECA a EuSEF. Jsou určeny pouze pro profesionální investory, kteří investují minimálně EUR. Fondy EuVECA investují min. 70 % majetku do malých a středních podniků a fondy EuSEF investují min. 70 % majetku do tzv. sociálních podniků, které jsou malými a středními podniky a mají sociálně prospěšný účel (např. zaměstnávají zdravotně postižené či jinak obtížně zaměstnatelné osoby). 13 Mj. povinnosti stanovené Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů.

5 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013 Strana 5 Nabízení fondů ZISIF upravuje jak nabízení IF tuzemských a IF z EU, tak i nabízení obdobných fondů ze třetích zemí mimo EU. Na rozdíl od ZKI umožňuje ZISIF také veřejné nabízení fondů kvalifikovaných investorů, včetně fondů EuVECA a EuSEF, nicméně investorem či obmyšleným takového fondu se však může stát jen kvalifikovaný investor. Umožněním veřejné nabídky fondů EuVECA a EuSEF český zákonodárce využil možností ponechaných členským státům. 4. Rozšíření právních forem fondů Zásadní změnou je rozšíření přípustných právních forem investičních fondů. Velkou novinkou je právní forma akciové společnosti s proměnlivým kapitálem (SICAV). Speciální úpravu některých právních forem bude možno aplikovat až po nabytí účinnosti NOZ 14 a ZOK 15 (např. komanditní společnost na investiční listy nebo svěřenský fond). Již existující právní formy lze využít již od nabytí účinnosti ZISIF, např. společnost s ručením omezeným, družstvo nebo komanditní společnost. Akciová společnost s proměnlivým kapitálem Akciová společnost s proměnlivým kapitálem vydává jednak zakladatelské akcie, jednak speciální akcie investiční, se kterými se pojí právo na jejich odkoupení na žádost vlastníka. K proměnám základního kapitálu dochází automaticky při vydávání a odkupování investičních akcií. Investiční akcie odkoupením zanikají. Akciová společnost s proměnným kapitálem tak naplňuje znaky tzv. otevřeného fondu, protože umožňuje dostatečnou likviditu investic. Akciová společnost s proměnným kapitálem může tvořit tzv. podfondy, tj. účetně oddělené soubory majetku, v jejichž rámci je možné realizovat různé investiční strategie. Vyčlenění majetku do podfondů má význam např. při insolvenci fondu. Údaj o tom, zda společnost může vytvářet podfondy se zapisuje do obchodního rejstříku. Každý podfond musí mít statut a sdělení klíčových informací. Konstrukce podfondů umožňuje mj. investorům přesouvat své investice mezi podfondy v rámci jedné společnosti, tedy s nižšími nebo žádnými poplatky, a měnit tím např. strategii svého investování. Pro podfondy neplatí požadavky na minimální kapitál. SICAV tedy může zavést podfondy s investiční strategií, pro kterou by nebylo možné získat 14 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 15 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích investice ve výších požadovaných pro běžné IF. Tato úprava je vysoce liberální, když ZISIF u podfondů ani nepožaduje jejich zápis do seznamu ČNB, a může představovat flexibilnější alternativu k provozování podílových fondů. Svěřenský fond Podstata svěřenského fondu (obdoba anglosaského trustu) tkví v tom, že zakladatelé svěří část svého majetku správci, který k tomuto majetku vykonává vlastnická práva, majetek spravuje a investuje. Nad rámec obecné úpravy v NOZ stanoví ZISIF některá specifika pro svěřenské fondy, které jsou IF. Správcem IF ve formě svěřenského fondu bude vždy investiční společnost. Za podmínek stanovených v ZISIF investiční společnost může být také správcem svěřenských fondů, které nejsou IF. Komanditní společnost a komanditní společnost na investiční listy IF může mít formu běžné komanditní společnosti podle ZOK nebo komanditní společnosti na investiční listy speciálně upravené v ZISIF. Jde o obdobu zahraničních limited liability partnership využívaných zejména pro fondy private equity a venture kapitálu. Investiční list je obdobný kmenovému listu vydávanému společností s ručením omezeným, je to cenný papír na řad, lze jej vydat pouze v listinné podobě a jeho převoditelnost je ze zákona neomezitelná. 5. Subjekty upravené v ZISIF ZISIF nastavuje standardní strukturu subjektů poskytujících služby ve fondovém sektoru, obvyklou v zemích s vyspělým fondovým trhem. Mj. rozlišuje činnosti obhospodařování a administrace investičních fondů, zavádí institut promotéra a hlavního podpůrce (prime brokera). Obhospodařovatel Obhospodařování představuje správu majetku IF, včetně investování na účet tohoto fondu, a řízení rizik souvisejících s tímto investováním. Pro obhospodařování IF je nezbytné povolení ČNB. Obhospodařovatelem může být jen investiční společnost, zahraniční investiční společnost nebo samosprávný investiční fond s právní osobností (subjektivitou). Samosprávné investiční fondy však nemohou obhospodařovat jiné investiční fondy. Pokud obhospodařovatel nepřekročí rozhodný limit majetku ve správě, ZI- SIF pro něj stanoví výrazně liberálnější režim. Vedle tohoto je možné získat speciální povolení investiční společnosti podle nařízení EuVECA a EuSEF pro účely obhospodařování fondů EuVECA a EuSEF.

6 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013 Strana 6 ZISIF upravuje také správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním. Jedná se o správu peněz nebo penězi ocenitelných věcí shromážděných od investorů za účelem jejich společného investování podle určené investiční strategie. ZISIF stanoví povinnost takovému správci požádat o zápis do seznamu správců u ČNB. Následně má správce vůči ČNB určité informační povinnosti, nicméně jinak nepodléhá dohledu ČNB. Tyto povinnosti mohou dopadat i na některé správce svěřeneckých fondů podle NOZ. ZISIF výslovně zakazuje jiné způsoby správy peněz nebo penězi ocenitelných věcí shromážděných od veřejnosti, pokud by návratnost investice nebo zisk investora měly být, byť jen částečně, závislé na hodnotě nebo výnosu majetku, do nějž byly peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci investovány. Mezi základní povinnosti obhospodařovatelů řadí ZISIF jednání s odbornou péčí, kvalifikované, čestné a spravedlivé, v nejlepším zájmu investorů a obmyšlených. Podrobně upravuje požadavky na obezřetný výkon činnosti, řídící a kontrolní systém a taktéž pravidla jednání. Oproti předchozí úpravě dochází také k rozšíření pravidel pro outsourcing a subdelegaci. Administrátor ZISIF nově upravuje administraci investičního fondu, která je standardní samostatnou službou standardně poskytovanou v zemích s rozvinutým fondovým sektorem. Obsahem administrace je mj. o vedení účetnictví, právní služby, plnění daňových povinností, komunikaci s investory, vedení evidencí cenných papírů investičního fondu a dalších povinných evidencí, uveřejňování informací či plnění informačních povinností vůči ČNB. U standardních fondů je administrátorem fondu přímo obhospodařovatel. U speciálních fondů kolektivního investování a u fondů kvalifikovaných investorů bude možné, aby administraci prováděla osoba odlišná od obhospodařovatele. Nejedná se o delegaci činností obhospodařovatele, ale osoba uvedená ve statutu jako administrátor je za administraci plně odpovědná. Vedle toho se může uplatnit varianta outsourcingu, kdy ve statutu fondu bude jako administrátor zapsán obhospodařovatel, který administraci fondu deleguje na jinou osobu. Potom však bude za administraci fondu odpovídat obhospodařovatel. Depozitář Samotná funkce depozitáře nedoznává v nové úpravě principiálních změn. Nicméně se zpřísňují podmínky pro výkon činnosti depozitáře, mj. specifikace plnění povinností depozitáře postupovat s odbornou péčí. Výkon činnosti depozitáře je neslučitelný s činností obhospodařovatele fondu. Pokud jsou však zavedena dostatečná opatření k oddělení činnosti a předcházení střetu zájmů, může depozitář vykonávat pro investiční fond také činnost administrátora, hlavního podpůrce anebo zajišťovat oceňování a vykonávat některé další činnosti. Obecně se umožňuje, aby vedle bank byly depozitáři investičních fondů také obchodníci s cennými papíry s příslušným povolením. V případě některých fondů kvalifikovaných investorů (typicky fondů private equity a venture kapitálu), může být depozitářem také notář. Povinnosti depozitáře standardních fondů upravuje ZISIF a prováděcí vyhláška, naproti tomu činnost depozitářů speciálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů upravuje PN-AIFMD. Prováděcí nařízení stanoví některé povinnosti depozitáře poněkud pozměněným způsobem oproti předchozí úpravě. 16 Mj. specifikuje pravidla pro sledování peněžních prostředků a jejich toků, povinnosti při vydávání cenných papírů IF, pravidla pro opatrování a úschovu vč. ověřování vlastnictví aktiv, vedení evidencí. Vzhledem k rozšíření kontrolních povinností depozitáře, je nyní přesnější hovořit o dohledu vykonávaném depozitářem, mj. se stanovuje povinnost depozitáře ověřovat nastavení a fungování příslušných interních procesů u obhospodařovatele. Nařízení vychází z principu dohledu depozitáře ex post, ve stanovených případech, případně i v dalších případech podle vyhodnocení rizik, bude depozitář aplikovat i další kontrolní prvky, vč. kontrol ex ante. Zásadní novinkou je zpřísnění odpovědnosti depozitáře, kdy odpovídá jednak za újmu způsobou IF nebo investorům porušení své povinnosti, resp. jednak za ztrátu investičních nástrojů z majetku IF. Depozitář se této odpovědnosti může zprostit pouze v případě, kdy porušení povinnosti nezavinil ani z nedbalosti. U ztráty se depozitář může vyvinit pouze tehdy, pokud událost, která vedla ke ztrátě, není výsledkem jeho jednání nebo opomenutí nebo jednání nebo opomenutí jeho osoby, kterou opatrováním finančních nástrojů pověřil. To vše jen za podmínky, že depozitář nemohl rozumně za- 16 Srov. zrušená vyhláška č.195/2011 Sb., o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu, která upravuje povinnosti depozitářů standardních a speciálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů.

7 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013 Strana 7 bránit události, která vedla ke ztrátě, a postupoval de lege artis. Promotér Promotérem je osoba, která dává podnět k založení IF a nabízí možnost investovat do IF příslušnému okruhu investorů. Promotér typicky uděluje fondu název, který bude často obsahovat název či jméno promotéra, a určuje další otázky fungování fondu. Nejčastěji bude promotérem investiční společnost obhospodařující příslušný fond. ZISIF umožňuje, aby promotérem byla i třetí osoba, jak je to obvyklé v zahraničí. V případě podílového fondu a svěřeneckého fondu bude osoba promotéra podléhat specifickému schvalování ze strany ČNB, jakožto "osoba s povolením pro účely označení podílového fondu a svěřenského fondu". U IF s právní osobností bude potom ustanovení promotéra součástí úkonů při zakládání IF. Promotér má oprávnění rozhodovat o tom, kdo bude obhospodařovatel, depozitář a administrátor, jakož i o jejich změně. Hlavní podpůrce Hlavním podpůrcem IF (prime broker, hlavní makléř) je osoba oprávněná na základě smlouvy s obhospodařovatelem tohoto fondu, nebo na základě smlouvy s obhospodařovatelem a depozitářem tohoto fondu, provádět tyto finanční služby: (i) poskytovat nebo přenechávat peněžní prostředky či investiční nástroje za účelem podpory financování tohoto fondu, nebo (ii) vypořádávat obchody prováděné v rámci určené investiční strategie tohoto fondu (iii) případně provádět další podpůrné činnosti pro tento IF, jako např. poskytování technologické podpory, předávání informací o uzavřených obchodech atp. Hlavní podpůrce je také oprávněn držet majetek IF za účelem podpory financování IF a zajištění vypořádání. Hlavní podpůrce bude obvykle vystupovat jako protistrana derivátů, repooperací uzavřených s IF anebo úvěrů či výpůjček poskytnutých IF. Majetek fondu v držbě hlavního podpůrce bude zpravidla sloužit jako kolaterál těchto transakcí. Náležitosti smlouvy s hlavním podpůrcem a další pravidla činnosti upravuje PN-AIFMD. Outsourcing Další subjekty, které poskytují služby investičním fondům, resp. jejich obhospodařovatelům, depozitářům či administrátorům, jako např. investiční poradenství, zpracování analýz, obhospodařování dílčího portfolia, oceňování, služby custody atp. budou zpravidla využívány v rámci outsourcingu. Outsourcing (delegaci) ve vztahu ke standardním fondům upravuje ZISIF a vyhláška ČNB. Ve vztahu ke speciálním fondům je podrobná prováděcí úprava obsažena v PN-AIFMD. Mj. se zde specifikují objektivní předpoklady pro outsourcing, kvalitativní kriteria, které musí splňovat poskytovatel služeb, pravidla pro kontrolu outsourcovaných činností atp. PN-AIFMD rovněž stanoví limity outsourcingu tak, aby správce či administrátor nebyl jen "poštovní schránkou". 6. Varianty obhospodařování fondů Speciální fondy kolektivního investování může obhospodařovat pouze osoba, která má licenci obhospodařovatele podle AIFMD, a to bez ohledu na to, zda tato osoba přesahuje rozhodný limit či nikoliv. Důvodem je využití robustní regulace podle AIFMD k ochraně retailových investorů. U fondů kvalifikovaných investorů je možné volit z několika variant. První z nich je obhospodařovatel s licencí podle AIFMD, avšak při plnění povinností uložených obhospodařovateli oprávněnému přesáhnout rozhodný limit. Obhospodařovatele, který rozhodný limit fakticky nepřekračuje, se může dobrovolně rozhodnout, že se na něj bude vztahovat směrnice AIFMD (opt-in). Podle prováděcího nařízení 17 tento správce podá žádost o povolení ČNB za stejných podmínek, jako obhospodařovatel, který je oprávněn překročit rozhodný limit. Druhou možností je získání povolení obhospodařovatele podle nařízením o EuVECA nebo EuSEF, která stanoví volnější podmínky pro licencování a činnost oproti ZISIF. Takový obhospodařovatel může nabízet investice do obhospodařovaných fondů EuVECA a EuSEF v celé EU, ovšem obhospodařované fondy mají relativně omezenou investiční strategii. Další možností je volba tzv. národního režimu, kdy se kladou na tyto manažery obdobné podmínky jako na manažery evropských fondů rizikového kapitálu, ale bez výhody evropského pasu, zato bez limitů na investice. Tyto osoby budou sice podléhat dohledu ČNB, ale pouze v omezeném rozsahu. Poslední možností je pouhý zápis do seznamu ČNB bez žádosti o příslušné povolení. Taková osoba pouze plní vybrané informační povinnosti 17 Nařízení Komise (EU) č. 447/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o volbu regulatorního režimu správců alternativních investičních fondů do působnosti směrnice 2011/61/EU

8 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013 Strana 8 a nepodléhá dohledu ČNB. Tuto variantu lze využít pouze v případě, kdy daná osoba nepřesahuje rozhodný limit. Přesáhne-li tato osoba rozhodný limit, je povinna podat žádost o udělení povolení obhospodařovatele do 30 dní poté, co se dozví nebo mohla dozvědět o přesažení rozhodného limitu, ledaže v této lhůtě zajistí, aby již nadále rozhodný limit nepřesahovala. Správci ze zemí mimo EU Pro mimounijní správce jsou stanoveny podmínky, za kterých jsou oprávněni spravovat speciální fondy a FKVI domicilované v EU, případně nabízet obdobné fondy domicilované mimo EU, které spravují, investorům v EU. Podle prováděcího nařízení 18 mimounijní správce nejprve podá žádost o určení referenčního státu v EU, kde bude podléhat dohledu. Tuto žádost podá u orgánů všech členských států, ve kterých hodlá nabízet investice do fondů, které spravuje. Příslušné orgány společně určí referenční stát správce. Pokud nebyl správce o určení referenčního státu informován ve stanovené lhůtě je správce oprávněn určit referenční stát sám. Poté požádá příslušný orgán referenčního státu o povolení za stejných podmínek, jako platí pro správce v tomto členském státě. tom měla být od daně osvobozen. Daňové předpisy v současné době spolu s dalšími doprovodnými zákony k NOZ procházejí schvalováním v Senátu. Jejich finální schválení se očekává počátkem září. 8. Závěrem Nová právní úprava pro fondový byznys by mohla být impulsem pro investice prostřednictvím investičních fondů v České republice. Pro efektivní zavedení nového režimu však bude potřebná také adekvátní implementace do každodenních procesů jak na straně ČNB, jakožto regulátora finančního trhu, tak na straně správců aktiv, obchodníků s cennými papíry či depozitářů a samozřejmě stabilita celkového podnikatelského prostředí. Nová právní úprava skýtá celou řadu obchodních příležitostí, jak pro fondy private equity a venture kapitálu, fondy kvalifikovaných investorů, případně i speciální fondy kolektivního investování. Nabízí totiž celou paletu fondových struktur a poskytovatelů různých typů fondových služeb a obsahuje další stimuly srovnatelné s podmínkami v zemích s vyspělým fondovým sektorem. Pákový efekt PN-AIFMD stanovuje pravidla pro fondy využívající pákový efekt. Obhospodařovatel stanoví pro každý fond limity a podmínky využití pákového efektu, průběžně sleduje a vyhodnocuje využívání pákového efektu a plní informační povinnosti vůči příslušnému orgánu dohledu. Pokud příslušný orgán dojde k závěru, že využívání pákového efektu v konkrétním případě představuje systémové riziko, je oprávněn stanovit přísnější limity či jiná omezení. 7. Daňový režim investičních fondů Daňový režim investičních fondů bude upraven v rámci novelizace daňových předpisů související s rekodifikací soukromého práva, která je aktuálně projednávána v poslanecké sněmovně. Navrhovaná novela vymezuje tzv. základní investiční fond, za který by měly být považovány patrně všechny investiční fondy licencované podle ZISIF. Pro tento základní investiční fond se navrhuje stanovit sazbu daně z příjmu na 5 % ze zisku fondu. Výplata podílů na zisku fondu po zdanění (i.e. dividenda) investorům by po- 18 Nařízení Komise (EU) č. 448/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o postup pro určení referenčního státu mimounijního správce alternativních investičních fondů

9 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013 Strana 9 Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, v. o. s. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu. Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci. Pokud jsou uváděny odkazy na připravované právní předpisy či stanoviska příslušných orgánů, upozorňujeme na možnost dalších změn v těchto návrzích. Vždy prosím konzultujete oficiálně zveřejněné texty právních předpisů, stanovisek a dalších dokumentů, na které je v bulletinu odkazováno. V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat. Kontakty: Tomáš Sedláček, Partner, Zdeněk Husták, Senior advokát, Adam Nečas, Of counsel, BBH, advokátní kancelář, v. o. s. Klimentská 1207/ Praha 1 Česká republika IČO: DIČ: CZ Městský soud v Praze oddíl A, vl ID datové schránky: 5e2sxwg Tel.: Fax: Web:

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013

Více

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Bulletin BBH Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Obsah 1. Návrh zákona obecný přehled... 2 2. Východiska navrhované úpravy... 2 3. Členění investičních fondů...

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR:

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH 25. dubna 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF)

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF) Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF) Předpis zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) nařízení (EU) č. 231/2013 kterým se doplňuje směrnice

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Compllex Autumn Business Breakfast Hlavolam nových pravidel pro investiční fondy? komparativní analýza hlavních změn a průvodce implementací

Compllex Autumn Business Breakfast Hlavolam nových pravidel pro investiční fondy? komparativní analýza hlavních změn a průvodce implementací 1 Compllex Autumn Business Breakfast Hlavolam nových pravidel pro investiční fondy? komparativní analýza hlavních změn a průvodce implementací 17. října 2013 Compllex, s.r.o. 2 Obsah semináře Jednotlivé

Více

Lukáš Vácha. Jak je to teď?

Lukáš Vácha. Jak je to teď? Lukáš Vácha Jak je to teď? CONSEQ Největší nezávislý investiční manažer v ČR Objem čistého majetku pod správou přes 24 mld. CZK přes 100 000 klientů Obhospodařovatelský a administrátorský mandát aktuálně

Více

Právní aktuality Novinky v oblasti kolektivního investování. Bulletin BBH červenec 2011

Právní aktuality Novinky v oblasti kolektivního investování. Bulletin BBH červenec 2011 Právní aktuality Novinky v oblasti kolektivního investování Bulletin BBH červenec 2011 Novinky v oblasti kolektivního investování V polovině července nabyla účinnosti zásadní novela zákona o kolektivním

Více

OBSAH. návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ OBHOSPODAŘOVATEL

OBSAH. návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ OBHOSPODAŘOVATEL I OBSAH III. návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ OBHOSPODAŘOVATEL 1 2 Hlava I Obhospodařování a obhospodařovatel 3 16 Díl 1 Základní ustanovení

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

Shrnutí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (RIA)

Shrnutí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (RIA) Shrnutí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (RIA) Tento dokument obsahuje shrnutí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA)

Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA) Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA) I. Zásadní připomínky Připomínka Definice AIF ( 114 a 119 ZISIF) Nechceme komentovat novou systematiku fondů. Rozumíme však, že 114 implementuje

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Compllex Autumn Business Breakfast Evoluce či revoluce investičních fondů a jejich správců?

Compllex Autumn Business Breakfast Evoluce či revoluce investičních fondů a jejich správců? 1 Compllex Autumn Business Breakfast Evoluce či revoluce investičních fondů a jejich správců? 20. prosince 2012 Compllex, s.r.o. 2 Obsah semináře Jednotlivé bloky Breakfast-break Představení Compllex Shrnutí

Více

SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování

SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování Dne 15. května 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou návrh nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech ( ZISIF ).

Více

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008 Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů Jan Topinka 21. února 2008 OBSAH 1. Aktuální vývoj na poli FKI 2. Základní varianty investic 3. Přehled kolektivní investování Aktuální vývoj na poli FKI Květen

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, 240. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech O B S A H : 241. Zákon o změně některých zákonů

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

K DALŠÍMU LEGISLATIVNÍMU ZATRAKTIVNĚNÍ FONDOVÉHO PODNIKÁNÍ

K DALŠÍMU LEGISLATIVNÍMU ZATRAKTIVNĚNÍ FONDOVÉHO PODNIKÁNÍ MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál K DALŠÍMU LEGISLATIVNÍMU ZATRAKTIVNĚNÍ FONDOVÉHO PODNIKÁNÍ KONZULTAČ NÍ MATERIÁL K dalšímu legislativnímu zatraktivnění fondového podnikání Upozornění: Závěry

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

ODŮVODNĚNÍ. Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

ODŮVODNĚNÍ. Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech ODŮVODNĚNÍ Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Poslanecká

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

241/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu

241/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu 241/2013 Sb. ZÁKON ze dne 3. července 2013 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Bulletin BBH Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Červen 2014 Obsah Shrnutí... 2 1. Působnost regulace MiFID II... 3 2. Podmínky po poskytování investičních služeb... 3 3. Regulované obchodní

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Věstník ČNB částka 3/2007 ze dne 19. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2007

Věstník ČNB částka 3/2007 ze dne 19. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2007 Třídící znak 2 0 3 0 7 5 4 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2007 k některým otázkám kolektivního investování v souvislosti s novelou zákona o kolektivním investování č. 224/2006 Sb.

Více

NOVÝ ZÁKON O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ

NOVÝ ZÁKON O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Konzultační materiál NOVÝ ZÁKON O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ 10/2011 KONZULTAČ NÍ MATERIÁL Nový zákon o kolektivním investování Doporučení a upozornění Jednotlivé části

Více

240/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

240/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 240/2013 Sb. ZÁKON ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování VYHLÁŠKA ze dne... 2013 o statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 220 odst. 3 zákona č. /2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen zákon ):

Více

STATUT J&T FVE. uzavřený podílový fond

STATUT J&T FVE. uzavřený podílový fond STATUT J&T FVE uzavřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky níže uvedené

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond STATUT J&T MONEY CZK otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky níže

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 19.2.2013 Úřední věstník Evropské unie C 47/1 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 24. května 2012 k návrhu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

CVCA, 28. října 12, 110 00 Praha 1, www.cvca.cz, info@cvca.cz, tel.:. +420 724 342 395

CVCA, 28. října 12, 110 00 Praha 1, www.cvca.cz, info@cvca.cz, tel.:. +420 724 342 395 Návrhy CVCA na legislativní změny ke zlepšení prostředí pro fondy rizikového (dále venture) a soukromého (dále private equity) kapitálu v České republice Odvětví private equity hraje významnou roli pro

Více

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Změny v úpravě kolektivního investování v České republice v souvislosti s účinností zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) Studentská

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů ČÁST DEVATENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ Čl. XXXIV Zákon

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H : 242. Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

IV. - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

IV. - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech IV. A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní investování

Více

Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2 - Změ na zákona o kolektivním investování ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Ministerstvo financí DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu novely zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

Ministerstvo financí DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu novely zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování Ministerstvo financí IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu novely zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování A. Obecná část Návrh novely zákona o kolektivním investování byl vypracován v souladu s Plánem

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více