12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů."

Transkript

1 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

2 Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných specializovanými institucemi s cílem co nejefektivnějšího zhodnocení první společnosti kolektivního investování vznikaly v Evropě na konci 18. století (Nizozemí, Belgie, Švýcarsko) v ČR až po roce 1990 v souvislosti s kupónovou privatizací

3 Kolektivní investování Zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, komplexně nahrazuje dosavadní úpravu kolektivního investování, nabyl účinnosti dne 19. srpna 2013 na dodržování legislativy a konkrétních statutů dohlíží Česká národní banka

4 Systematizace fondů ZISIF zavádí nové členění investičních fondů, kdy za ně považuje: fondy kolektivního investování (mohou být veřejně nabízeny) standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů (nejsou určené pro veřejnou nabídku)

5 Systematizace fondů právní formy: fondy kolektivního investování mohou existovat ve formě: podílového fondu nebo akciové společnosti. fondy kvalifikovaných investorů ve formě: podílového fondu, svěřenského fondu (novinky též známé z jiných právních řádů jako tzv. trust), komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti, nebo družstva.

6 Systematizace fondů nové právní formy investičních fondů: akciová společnost s proměnným základním kapitálem tzv. SICAV - podle francouzského Societe d'investissement A Capital Variable komanditní společnost na podílové listy tzv. SICAR - podle francouzského S o c i é t é d Investissement en Capital à Risque svěřenský fond

7 SICAV - akciová společnost s proměnným základním kapitálem navržena po vzoru německého typu otevřeného fondu kolektivního investování monistická struktura vydává dva druhy akcií: zakladatelské akcie a investiční akcie může vytvářet tzv. podfondy - vlastní investiční strategie

8 SICAR - komanditní společnost na investiční listy v této právní formě je možné zřídit pouze fond kvalifikovaných investorů (a nikoli tedy fond kolektivního investování) pouze jeden společník ručí za dluhy společnosti neomezeně (komplementář) a podíly ostatních společníků, kteří ručí za dluhy této společnosti omezeně (komanditisté), jsou představovány investičními listy cenné papíry na řad, mohou existovat pouze v listinné podobě. Jejich převoditelnost je ze zákona neomezená a nepodmíněná, ale jejich obchodování na evropském regulovaném ani na jiném veřejném trhu není dovoleno

9 Svěřenský fond (tzv. trust) zaveden NOZ (inspirovaného tzv. trustem známým zejména v angloamerickém právu) není právnickou osobou s právní osobností (tj. právní subjektivitou) lze jej založit smlouvou nebo pořízením pro případ smrti formu svěřenského fondu je možné aplikovat pouze na fond kvalifikovaných investorů nelze jej vytvořit vyčleněním majetku z fondu kolektivního investování

10 Systematizace fondů dle institucionálního uspořádání - podílový fond: otevřený fond uzavřený fond

11 Dle aktiv, do nichž fond investuje finanční fondy fondy peněžního trhu fondy kapitálového trhu akciové fondy, dluhopisové fondy, smíšené (balancované) fondy, fondy fondů, devizové fondy, speciální fondy fondy reálných aktiv

12 Akciové fondy dle investiční strategie fondu rozlišujeme: růstové růstové a příjmové fondy příjmové fondy agresivní růstové fondy dle sektoru, kde a.s. podniká rozlišujeme tzv. sektorové fondy speciální akciové fondy: indexové akciové globální regionální

13 Dluhopisové fondy investují a tvoří svá portfolia z různých druhů dluhopisů: dluhopisové fondy s vládními dluhopisy dluhopisové fondy s komunálními dluhopisy dluhopisové fondy s firemními dluhopisy hypoteční příjmové fondy

14 Další typy kapitálových investičních fondů smíšené fondy fondy fondů hedgingové fondy fondy životního cyklu sociálně orientované fondy

15 Porovnání vybraných typů fondů TYP FONDU RIZIKO INVESTIČNÍ HORIZONT VÝNOS peněžního trhu minimální ½ roku nízký dluhopisové malé až střední 2 roky nízký až střední smíšené střední až vysoké 3 roky střední až vysoký akciové vysoké 5 let vysoký

16 Výhody kolektivního investování dostupnost, rozšířené investiční možnosti, velký výběr, profesionální správa, přijatelná cena, vysoká likvidita (zejména otevřené p.f.), diverzifikace rizika, dostatek informací, daňové zvýhodnění oproti bankovním vkladům.

17 Nevýhody kolektivního investování nutnost platit správní poplatky fondům malá možnost ovlivnit zaměření investic obecná rizika plynoucí z investování na kapitálovém trhu investice není pojištěná (narozdíl od bankovních vkladů)

18 Statut fondu základní dokument, který upravuje fungování fondu a jeho strategii na jeho dodržování dohlíží depozitář a regulátor ČNB Povinné náležitosti: 1.Osoby, které zajišťují fungování fondu (depozitář, správce fondu, dohlížející subjekt, auditor...) 2.Registrace fondu (místo, datum) 3.Způsob a frekvence ohodnocování 4.Investiční strategie a způsob, jakým jí bude dosahováno 5.Metody garance (je li použita) 6.Rizikový profil investice a investora 7.Poplatky spojené s fondem 8.Rozsah aktiv a instrumentů, s kterými může fond disponovat 9.Upozornění na rizika spojená s konkrétním fondem

19 Oceňování fondů Net Asset Value (NAV) - čisté jmění fondu = aktuální tržní hodnota veškerých aktiv fondu očištěná od poplatků a dalších nákladů aktuální cena podílového listu = NAV/ počet emitovaných podílových listů

20 Daňová problematika 1. Fyzické osoby - jsou dle zákona osvobozeny od daně z příjmu z výnosu cenných papírů, jsou-li drženy alespoň 3 roky (od ledna 2014) 2. Právnické osoby - jsou zdaněny klasickou sazbou dle zákona o dani z příjmu 3. Fond - výnosy fondu registrovaného v ČR jsou zdaněny sazbou 5%

21 Kolektivní investování v ČR vývoj až po roce 1990 první investiční společností První investiční (PIAS), dceřiná společnost Investiční banky na poč. 90. let nedokonalá právní úprava kolektivního investování zákony upravující fungování trhu s cennými papíry vydány až v roce 1992 (zákon o cenných papírech, zákon o investičních fondech a inv. společnostech, zákon o burze cenných papírů)

22 Kolektivní investování v ČR kupónová privatizace zákon č. 92/1992 o velké privatizaci cíl: rychle a spravedlivě zprivatizovat velkou část státního majetku, položit základy pro rozvoj kapitálového trhu kupónově bylo zprivatizována 1/3 účetní hodnoty celkového majetku (majetek v hodnotě 333 mld. Kč)

23 Kolektivní investování v ČR první vlna kupónové privatizace (ČSFR) zúčastnit se mohli všichni občané starší 18 let, za 1000 Kč kupónová knížka s 1000 kupóny (průměrná hodnota převáděného majetku na 1 kup. knížku činila asi 30 tis. Kč) únor až duben 1992 v předkole 72 % občanů svěřilo své kupónové knížky 492 investičním fondům agresivní kampaň Harvardských fondů Viktora Koženého slíbily (a zpočátku i vyplácely) za kup. knížku 10 tis. Kč květen až prosinec 1992 v 5 kolech prodáno 277,8 mil. akcií společností

24 Kolektivní investování v ČR druhá vlna kupónové privatizace (ČR) prosinec 1993 až březen 1994 předkolo 63 % občanů svěřilo své body 353 investičním a podílovým fondům duben až listopad 1994 v 6 kolech se prodalo 149,3 mil. akcií 861 společností

25 Kolektivní investování v ČR tzv. třetí vlna privatizace 1996 nová vlna koncentrace vlastnictví finanční skupina Motoinvest kupovala akcie drobných kupónových akcionářů akce Drobní akcionáři, plačte! boj investičních fondů i jednotlivců o získání většiny v podnicích vytěsnění menšinových akcionářů

26 Kolektivní investování v ČR 1998 ustanovení Komise pro cenné papíry (KCP) nezávislý orgán dohledu nad kapitálovým trhem od března 1999 proces přelicencování subjektů kol. investování ¾ subjektů odebráno povolení od dohled nad celým finančním trhem prováděn ČNB (činnost KCP ukončena)

27 Penzijní fondy patří k nejdůležitějším účastníků světových trhů cenných papírů shromažďují peněžní prostředky za účelem jejich zhodnocení a výplaty budoucích penzijních dávek penzijní fondy: státní (v Evropě není tento model rozšířený) zaměstnanecké (USA, GB) nezávislé (ČR)

28 Odkazy

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů cílem kolektivního investování je tedy sdružit částky drobných investorů

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování

SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování Dne 15. května 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou návrh nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech ( ZISIF ).

Více

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Změny v úpravě kolektivního investování v České republice v souvislosti s účinností zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) Studentská

Více

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ Collective investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Peter Mokrička Autor: František

Více

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR:

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH 25. dubna 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická

Více

IV. - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

IV. - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech IV. A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní investování

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Investiční fondy v České republice Lucie Peukerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond Výroční zpráva 2008 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Výroční

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. PROSPEKT AKCIÍ Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. 3572 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč ISIN: CZ0008041415 Tento dokument představuje prospekt akcií (dále

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

TISK č. 19 (Komise C, D)

TISK č. 19 (Komise C, D) NOVÝ ZPŮSOB SPRÁVY MAJETKU PERSONÁLNÍ FONDU ČCE TISK č. 19 (Komise C, D) 1) Výchozí situace ČCE bude na základě Zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a NS a smlouvy o vypořádání mezi

Více

Lukáš Vácha. Jak je to teď?

Lukáš Vácha. Jak je to teď? Lukáš Vácha Jak je to teď? CONSEQ Největší nezávislý investiční manažer v ČR Objem čistého majetku pod správou přes 24 mld. CZK přes 100 000 klientů Obhospodařovatelský a administrátorský mandát aktuálně

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více