Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE OD 16,30 HODIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN"

Transkript

1 Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE OD 16,30 HODIN Přítomni : p. Balogh, p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Program : 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 2. Schválení programu. 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO. 4. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - Rekonstrukce vodovodu Planá protlak. 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - Planá, ostrov přeložka VN. 6. Vyúčtování z provozování veřejného vodovodu za hospodářský rok Smlouva o dílo k veřejné zakázce Multifunkční dům obce Planá. 8. Návrh rozpočtové změny č. 3 na rok Sběr nebezpečného, velkoobjemového a železného odpadu v obci. 10. Setkání obcí Planá 9. ročník Město Planá. 11. Smlouva o výpůjčce DSO Blanský les podhůří. 12. Společný projekt DSO Blanský les podhůří dovybavení obcí drobnou zahradní technikou. 13. Různé a) OZV č. 2/2004 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství b) prapor obce c) projekt silničního příkopu při místní komunikaci v Plané d) změna v projektu MVE Planá e) pojistné smlouvy f) účetní odpisový plán obce pro rok 2013 g) vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2012 h) vytvoření společného školského obvodu spádové školy ch) žádost MUDr. Evy Tomkové i) žádost Ing. Zdeňka Čermáka územní studie v lokalitě č. 4 změny ÚPD č. 1 1) Místostarosta obce p. Sodomková, zahájila jednání, přivítala přítomné zastupitele a konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva ze 7, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byl dán návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu: zapisovatel p. Sodomková ověřovatelé zápisu p. Bláhová, p. Mlnařík Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0,SCHVÁLENO. 2) Pani Sodomková seznámila přítomné s navrženým programem. Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0,SCHVÁLENO. 3) Byla provedena kontrola usnesení a zápisu č. 30/2013 ze zasedání ZO ze dne Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0,SCHVÁLENO. 4) Místostarostka obce znovu předložila ke schválení smlouvu č. 3/DS/VB-2012 o zřízení věcného břemena, týkajicí se stavby Rekonstrukce vodovodu Planá protlak. Smlouva byla zastupitelstvem obce usnesením č. 28/2012 ze dne odložena k projednání z důvodu získání původní uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí a kopii dokladu o úhradě věcného břemene (smlouva uzavřena mezi ŘSD a JVS, který byl vlastníkem vodovodu). Tyto požadované doklady byly zastupitelstvu předloženy. Smluvní strany Ředitelství silnic

2 a dálnic ČR jako strana povinná a Obec Planá jako strana oprávněná. Věcné břemeno se zřizuje na základě dohody obou smluvních stran k umístění stavby inženýrských sítí ve vlastnictví Obce Planá a zahrnuje rovněž právo přístupu k této stavbě a právo vstupu na parcelu p.č Za zřízení věcného břemene byla dohodnuta jednorázová úhrada v celkové výši 7.408,80 Kč, tato částka již byla povinnému uhrazena. Vzhledem k tomu, že vodovod byl uložen v jiné délce než v délce uvedené ve smlouvě je touto smlouvou dopočítána jednorázová úhrada v celkové částce 373,20 Kč. ZO po projednání souhlasí s podpisem této smlouvy. Hlasování : PRO- 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, SCHVÁLENO. 5) Místostarostka předložila ke schválení smlouvu č /003 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - Planá ostrov-přeložka VN. Smluvní strany E.ON Distribuce, a.s. - jako budoucí oprávněný a Obec Planá jako budoucí povinný. Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 159, 161, 166,164,162 v k. ú. Planá u Českých Budějovic. Budoucí věcné břemeno bude spočívat v umístění venkovního vedení VN, podpěrný bod. ZO po projednání souhlasí s podpisem smlouvy. 6) Členům ZO bylo předloženo Vyúčtování od firmy ČEVAK, a.s. z provozování veřejného vodovodu za hospodářský rok ) Starosta předložil ke schválení smlouvu o dílo - předmětem plnění je zhotovení stavebního díla - Multifunkční dům obce Planá. Smluvní strany Obec Planá jako objednatel, Sdružení Limex-Dřevotvar (vedoucí účastník sdružení LIMEX CB a.s.). Za zhotovení díla je dohodnuta smluvní cena ,-- Kč včetně DPH. ZO po projednání schvaluje tuto smlouvu a zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Hlasování : PRO 7, PROTI- 0, ZDRŽEL SE 0, SCHVÁLENO. ZO souhlasí s poptávkou finančních institucí a pověřuje starostu a místostarostu obce k zajištění minimálně 3 nabídek na předfinancování a dofinancování stavebního díla Multifunkční dům obce Planá. 8) ZO projednalo rozpočtovou změnu č. 3 na rok ZO souhlasí s předloženou rozpočtovou změnou, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Hlasování : PRO- 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, SCHVÁLENO. 9) Místostarostka informovala, že dne 6. dubna 2013 se uskuteční mobilní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu seznam stanovišť, seznam druhu odpadu, který se sbírá a čas bude zveřejněn ve zpravodaji a na vývěskách obce. Kontejnery na železný šrot budou přistaveny před Obecním úřadem Planá a pro částu u letiště před vjezdem k ČOV dne 5. dubna 2013 do 8. dubna ) Místostarostka podala informaci, že 9. ročník setkání obcí Planá se uskuteční dne v Plané u Mariánských Lázní. Soutěžit se bude v těchto soutěžích : fotbalový turnaj, volejbalový turnaj a tenisový turnaj. 11) Místostarostka informovala zastupitelstvo obce o podepsání Smlouvy o výpůjčce. Předmětem smlouvy je přenechání k bezplatnému užívání pořízené věci v rámci projektu DSO Blanský les podhůří dovybavení budov občanské vybavenosti. Půjčitel : DSO Blanský les podhůří, výpůjčitel : Obec Planá.

3 12) ZO informováno o společném projektu Svazku obcí Blanský les podhůří na dovybavení obcí drobnou zahradní technikou. Celý projekt je vedený jako neinvestiční, pořizovací cena zahradní techniky (1 věc) nesmí přesáhnout ,-- Kč. ZO po projednání schvaluje v rámci tohoto společného projektu nákup motorové pily HUSQVARNA 576 XP, benzínové sekačky AL-KO Aluline 530 BRV a benzínového vysavače na listí HUSQVARNA 125B. Hlasování : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, SCHVÁLENO. 13) Různé a) Místostarostka informovala ZO, že na základě množících se stížností občanů obce na volné pobíhání psů a znečišťování veřejného prostranství nechala u právního zástupce obce prověřit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, o pravidlech o pohybu psů na veřejném prostranství a o zabezpečení veřejného pořádku a čistotě v obci. Ve vyhlášce chybí vymezení katastrálními čísly veřejná prostranství, kde není možné volné pobíhání psů (odkaz veřejné prostranství již sám o sobě nestačí). V případě, že by se opatřením určili všechna veřejná prostranství obce, tak je povinnost současně vymezit i prostor pro volné pobíhání psů (taky označit katastrálními čísly). Obecně závazná vyhláška sice už zcela neodpovídá současnému náhledu na věc, ale je platná a závazná. ZO bere na vědomí nová obecně závazná vyhláška se zatím nebude zpracovávat. b) ZO projednalo a následně schválilo zhotovení nového praporu obce podle rozhodnutí o udělení znaku a praporu obci ze dne 19. února Prapor bude zhotoven firmou Anna Pavlišová strojní výšivky, České Budějovice. Zadání zhotovení zajistí starosta a místostarosta obce. Hlasování : PRO- 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1, SCHVÁLENO. c) Starosta seznámil ZO s projektem propustků a projektem silničního příkopu při místní komunikaci Planá. Oba projekty včetně zaměření na své náklady uhradil Ing. Petr Petrlík. Cílem projektů bylo zjistit, zda má odvod vody z daného území řešení a co je pro tento odvod vody nutné podniknout. Pročišťování příkopů začala v loňském roce provádět Správa a údržba silnic, která práce zastavila z důvodu, že ve stoce v dolní části je uložen kabel a nyní se zjišťuje o jaký kabel se jedná a kdo je jeho vlastníkem. Obec se bude snažit co nejdříve vyřešit, aby stoka byla průtočná. Ing. Petrlík dostaví dle projektu na své náklady postavený propoustek, obec vyřeší propustek a cestu u hřbitova, ale ostatní majitele sousedních pozemků by měla vyzvat SUS k nápravě nezákonných přejezdů. ZO bere na vědomí a pověřuje starostu k dalšímu jednání v této záležitosti. d) Členové ZO byli seznámeni se změnou v projektu Ing. Zdeňka Čermáka malá vodní elektrárna (souhlas s umístěním stavby usnesení ZO č. 22/2012 ze dne ). Změna v projektu se týká rybího přechodu a zvýšení průtoku do mlýnského náhonu (původně navrženo 150 l/s změna 750 l/s). e) Členům ZO předloženo vyhodnocení nabídek pojištění majetku obce. Nabídky byly zpracovány firmou AZ ASPECT, s. r.o. (obec má s touto firmou uzavřenou smlouvu viz. usnesení ZO č. 27/2012 ze dne ). V první fázi bylo osloveno celkem 5 pojišťoven k předložení nabídky pojištění. Ve finální části 2 pojišťovny Kooperativa a Generali. Firma doporučuje pro kvalitnější rozsah pojistného uzavřít smlouvu s pojišťovnou Generalli. ZO po projednání schvaluje uzavřít novou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Generalli a to z důvodu kvalitnějšího rozsahu pojistného.

4 ZO schválilo vypovězení pojistné smlouvy číslo u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. k výročnímu datu. f) ZO projednalo a následně schválilo Účetní odpisový plán obce Planá pro rok g) Místostarostka seznámila členy zastupitelstva se závěrečným vyúčtováním skutečných nákladů městské hromadné dopravy za rok Obci bylo vráceno ze zaplacených záloh ,-- Kč. h) Členové zastupitelstva byli informováni ve věci zřízení spádového školského obvodu. Obec žádala o zřízení se školami ZŠ Dukelská, ZŠ Matice školské na tyto školy nemůže být s obcí uzavřena smlouva z důvodu jejich naplnění žáky města České Budějovice. Naší obci byla nabídnuta ZŠ Baarova, ZŠ Nerudova, ZŠ Máj I a ZŠ Máj II. ZO po projednání schválilo uzavřít smlouvu o vytvoření spádového školského obvodu i přes nevhodné spojení MHD na ZŠ Nerudova (rodiče dětí, které plní školní docházku mohou své děti přihlásit k zápisu do školy dle svého uvážení bez ohledu na spádový školský obvod, ale záleží na naplněnosti jednotlivých škol). ch) Zastupitelstvo projednalo žádost MUDr. Evy Tomkové o možnosti odkoupení pozemku (před RD čp. 5) p.č. 348/3 o výměře 27 m² z důvodu umístění domovní čističky odpadních vod. Nebo možnost zřízení věcného břemene na tomto pozemku. ZO po projednání rozhodlo, že pozemek p.č. 348/3 prodávat nebude a to z důvodu možnosti do budoucna ovlivňovat vzhled obce a zamítlo možnost zřízení věcného břemene na umístění domovní čističky odpadních vod na tomto pozemku. Domovní čistička odpadních vod může být umístěna na pozemku p.č. 348/2, který je ve vlastnictví MUDr. Evy Tomkové. Hlasování : PRO 0, PROTI 7, ZDRŽEL SE 0, NESCHVÁLENO. i) ZO předložena žádost Ing. Zdeňka Čermáka o zadání zpracování územní studie lokality č. 4 ke změně č. 1 územního plánu obce Planá. ZO po projednání schvaluje zpracování územní studie lokality č. 4 ke změně č. 1 územního plánu obce. Zpracovatelem územní studie Ing. Libuše Pfauserová. Veškeré náklady týkající se zpracování územní studie uhradí žadatel Ing. Zdeněk Čermák. Skončeno : 19,50 hodin Ověřovatelé zápisu : Zapsala : Růžena Sodomková v.r. Vladimíra Bláhová v.r. Stanislav Mlnařík Ing. Tomáš Pintér v.r. starosta obce

5 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ K ZÁPISU č. 31/2013 Přítomno 7 členů ze 7 členů ZO ZASTUPITELSTVO OBCE Volí ověřovatele zápisu Vladimíru Bláhovou, Stanislava Mlnaříka Volí zapisovatele zápisu Růženu Sodomkovou Schvaluje : 1. Podpis smlouvy č. 3/DS/VB o zřízení věcného břemene ( 7 hlasů pro). 2. Podpis smlouvy č /003 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcněmu břemenu (7 hlasů pro). 3. Podpis smlouvy o dílo na Multifunkční dům obce Planá (7 hlasů pro). 4. Rozpočtovou změnu č. 3 na rok 2013 (7 hlasů pro). 5. Nákup drobné zahradní techniky v rámci společného projektu Svazku obcí Blanský les podhůři (7 hlasů pro). 6. Zhotovení praporu obce (6 hlasů pro, 1 se zdržel). 7. Uzavření nové pojistné smlouvy s pojišťovnou Generalli (7 hlasů pro). 8. Výpověď pojistné smlouvy č u Hasičské vzájemné pojišťovny (7 hlasů pro). 9. Účetní odpisový plán obce Planá pro rok 2013 (7 hlasů pro). 10. Zaslání žádosti o uzavření smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy na ZŠ Kubatova (7 hlasů pro). 11. Zpracování územní studie lokality č. 4 ke změně č. 1 ÚP obce (7 hlasů pro). Pověřuje : 1. Starostu a místostarostu k zajištění nabídek od finančních institucí na předfinancování a dofinancování stavebního díla Multifunkční dům obce Planá. 2. Starostu k dalšímu jednání ve věci propustků při MK-Planá. Neschvaluje : 1. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 348/3 a nebo zřízení věcného břemene na tomto pozemku ( 7 hlasů proti). Bere na vědomí : 1. Vyúčtování firmy ČEVAK, a.s. z provozování veřejného vodovodu za rok Termín mobilního sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu a železného šrotu. 3. Informace o konání 9. ročníku setkání obcí Planá. 4. Podepsání Smlouvy o výpůjčce věcí pořízených v rámci projektu DSO Blanský les-podhůří. 5. Informace ohledně obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 o pravidlech o pohybu psů na veřejném prostranství a znečišťování veřejného prostranství. 6. Informaci starosty o projektu propustků a projektu silničního příkopu při MK Planá. 7. Změny v projektu malé vodní elektrárny. 8. Závěrečné vyúčtování skutečných nákladů MHD za rok V Plané dne Ing. Tomáš Pintér v.r. Růžena Sodomková v.r. starosta obce místostarosta obce

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 10.6.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 39) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, = členové zastupitelstva

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více