Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE OD 18,00 HODIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN"

Transkript

1 Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Balogh Program : 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 2. Schválení programu. 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO. 4. Žádost Ing. Karla Roda. 5. Smlouva č.: /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - Planá,Samek, č.par. 319/1,kabelová přípojka -E.ON. 6. Smlouva č. 3/DP/SSB o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene akce : Osvětlení autobusové čekárny v k. ú. Planá u Českých Budějovic kabel NN - ŘSD. 7. Ing. Michal Stecher žádost o zařazení pozemků v k. ú. Planá do změny územního plánu obce. 8. Hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na Poskytnutí úvěru na projekt Multifunkční dům Obce Planá. 9. Rozpočtové změny č. 5 a č. 6 na rok Zpráva o hospodaření obce k Bankovní úvěr na projekt Multifunkční dům Obce Planá. 12. Informace starosty a místostarosty. 13. Různé a) Žádost SDH Planá o povolení postavení májky. b) Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Planá a část k. ú. Homole. 1) Starosta obce Ing. Pintér, zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva ze 7, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byl dán návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu: zapisovatel p. Sodomková ověřovatelé zápisu p. Bláhová, p. Mlnařík Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0,SCHVÁLENO. 2) Ing. Pintér seznámil přítomné s navrženým programem. Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0,SCHVÁLENO. 3) Byla provedena kontrola usnesení a zápisu č. 32/2013 ze zasedání ZO ze dne Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0,SCHVÁLENO. 4) Starosta obce seznámil členy se zněním žádosti Ing. Karla Roda. Žádost se týká zajištění stavu zpevněné příjezdové komunikace k nemovitosti ing. Roda ( příjezdová komunikace byla poničena těžbou dřeva v okolí náhonu). Dále ing. Rod žádá zastupitelstvo o řešení stavu přerostlé březové aleje podél komunikace a fotbalového hřiště. ZO bere žádost na vědomí. Problematika příjezdové komunikace je v řešení, jedná se s firmou, která prováděla těžbu dřeva. Pokácení březové aleje podél komunikace a fotbalového hřiště - bude provedeno místní místní šetření /MM-odbor ochrany/.

2 5) Starosta předložil ke schválení smlouvu č /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - Planá, Samek, č. par. 319/1, kabelová pří. Smluvní strany E.ON Distribuce, a.s. - jako oprávněná a Obec Planá jako povinná. Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemcích 319/1 a 319/7 v k. ú. Planá u Českých Budějovic. Věcné břemeno zřizuje právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 680,-- Kč. ZO po projednání souhlasí s podpisem smlouvy. 6) Členům ZO byla předložena Smlouva č. 3/DP/SSB o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene - Osvětlení autobusové čekárny v k. ú. Planá u Českých Budějovic kabel NN. Smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR jako strana povinná a Obec Planá jako strana oprávněná. ZO po projednání souhlasí s podpisem smlouvy. 7) ZO projednalo žádost Ing. Michala Stechera o změnu územního plánu na pozemcích PK 218/1 a PK 218/2 v k.ú. Planá u Českých Budějovic. Nyní v územním plánu zatravněné louky, plochy, pastviny - požadovaná změna objekty a plochy smíšené funkce (bydlení+podnikání). ZO požaduje pozvat ing. Michala Stechera na zasedání ZO k podání doplňujících informací ODLOŽENO. 8) Ing. Pintér předložil členům zastupitelstva zápis z neveřejného otevírání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu zakázka č poskytnutí služeb - poskytnutí úvěru na předfinancování a dofinancování dotace na Projekt Multifunkční dům Obce Planá. Výzva k předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu byla zaslána 4 finančním institucím a zveřejněna na webových stránkách obce. Hodnotící komise, která byla jmenována starostou obce, posuzovala podané nabídky UniCredit Bank Czech Republik, a.s., Komerční banky a.s.. Hodnotící komise dle zápisu navrhuje zastupitelstvu k výběru na poskytnutí úvěru na projekt "Multifunkční dům Obce Planá, nabídku Komerční banky a.s., Krajinská 248/15, České Budějovice : a) investiční úvěr ve výši ,-- Kč (dotace SZIF) jednorázová splatnost max možnost jednorázové splatnosti do 10 dnů po přijetí dotace úroková sazba PRIBOR 1M (0,32% p.a. ke dni ) + odchylka 1,27% p.a.. b) dlouhodobý investiční úvěr ve výši ,-- Kč splatnost , pravidelné měsíční splátky ve výši ,-- Kč počínaje , pohyblivá úroková sazba PRIBOR 1M ( 0,32% p.a. ke dni ) + odchylka 1,91% p.a, úvěr je možné kdykoli bez sankce částečně nebo zcela splatit. Na základě tohoto schvaluje zastupitelstvo obce, aby poskytnutí úvěru na předfinancování a dofinancování dotace na projekt Multifunkční dům Obce Planá bylo provedeno Komerční bankou, a.s., Krajinská 248/15, České Budějovice. Hlasování : PRO : 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, SCHVÁLENO. 9) Místostarostka informovala zastupitelstvo, že na základě usnesení ZO č. 32/2013 schválil starosta obce - rozpočtovou změnu č. 5/2013, kterou se navyšují příjmy o 350,--Kč (stočné) a výdaje o 4.617,-- Kč (nákup DDHM, zveřejňování zadávacího řízení přes webové rozhraní a zveřejnění ve věstníku veřejných zakázek multifunkční dům). Rozpočtovou změnu č. 6/2013, kterou se navyšují příjmy o 1.500,-- Kč (výtěžek ze sběru železa) a výdaje o 5.164,-- Kč (cestovné,předplatné novin). ZO bere rozpočtové změny č. 5/2013 a č. 6/2013 na vědomí a jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu.

3 10) Místostarostka předložila zastupitelstvu přehled hospodaření obce k Stav finančních prostředků k ,75 Kč Stav finančních prostředků k ,64 Kč Příjmy k (rozpočet ,-- Kč) ,35 Kč Výdaje k (rozpočet ,-- ) ,46 Kč Splátky úvěru k (rozpočet ,-- Kč) ,-- Kč Změna na bankovních účtech k (rozpočet ,-- Kč) ,89 Kč Stav pohledávek obce k ,-- Kč Stav závazků obce k ,37 Kč ZO bere přehled hospodaření obce k na vědomí. Přehled hospodaření je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 11) Starosta předložil členům ZO smlouvu o úvěru registrační číslo od Komerční banky, a.s., České Budějovice na předfinancování dotace na projekt Multifunkční dům Obce Planá. Jedná se o úvěr ve výši ,-- Kč, který bude splacen jednorázově nejpozději do /po obdržení dotace ze SZIF do 10-ti dnů/. Úroková sazba bude pohyblivá a bude odpovídat součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 1,27% p.a. z jistiny úvěru. Úvěr bude čerpán z úvěrového účtu postupně na základě dvou nebo více žádostí nejpozději do Zajištění úvěru 1 ks krycí blankosměnka + zástavní právo k nemovitosti budova č. p. 59 objekt k bydlení + parcela č. 363 zastavěná plocha a nádvoří. ZO po projednání schvaluje přijetí bankovního úvěru od Komerční banky, a.s., České Budějovice ve výši ,-- Kč na předfinancování dotace na projekt Multifunkční dům Obce Planá za výše uvedených podmínek a zároveň pověřuje starostu obce k podpisu úvěrové smlouvy registrační číslo Starosta předložil členům ZO smlouvu o úvěru registrační číslo od Komerční banky, a.s., České Budějovice na dofinancování projektu Multifunkční dům Obce Planá. Jedná se o dlouhodobý investiční úvěr ve výši ,-- Kč, který bude splácen od v pravidelných měsíčních splátkách ve výši ,-- Kč, poslední splátka ve výši ,-- Kč. Úroková sazba bude pohyblivá a bude odpovídat součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 1,91% p.a. z jistiny úvěru. Úvěr bude čerpán z úvěrového účtu postupně na základě dvou nebo více žádostí nejpozději do Zajištění úvěru 3 ks krycí blankosměnky + zástávní právo k nemovitosti budova č. p. 59- objekt k bydlení + parcela č. 363 zastavěná plocha a nádvoří. ZO po projednání schvaluje přijetí bankovního úvěru od Komerční banky, a.s., České Budějovice ve výši ,-- Kč na dofinancování projektu Multifunkční dům Obce Planá za výše uvedených podmínek a zároveň pověřuje starostu obce k podpisu úvěrové smlouvy registrační číslo Hlasování : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, SCHVÁLENO. 12) Informace starosty a místostarosty : - o sběru železného odpadu v obci. Při sběru bylo sebráno celkem 150 kg železa a obec obdrží od firmy CELIA - CZ s. r. o. finanční prostředky ve výši 1 500,-- Kč. - na MAS Blanský les Netolicko, o.p. s. podána žádost o dotaci do 10. výzvy na projekt programu rozvoje venkova realizace místní rozvojové strategie Rekonstrukce zázemí sportovního areálu. Žádost byla zpracována Ing. Pintérem a p. Sodomkovou. - o ukončení smlouvy o nájmu pohostinství s panem Robertem Beranem ke dni pronájem ukončen z důvodu rekonstrukce kulturního domu.

4 - o tom, že z důvodu rekonstrukce kulturního domu budou ke dni vyklizeny obecní byty - o tom, že z důvodu plánované rekonstrukce kulturního domu ke dni bude obecní úřad přemístěn do areálu firmy TERMS a.s.. - věci z ubytovny lůžkoviny, prostěradla, ručníky a záclony odvezeny na faru do Boršova v rámci probíhající sbírky Občanského sdružení Diakonie Broumov. - o tom, že ve dnech bude na letišti zvýšená letecká aktivita, budou se provádět výcvikové lety letouny letecké skupiny Red Bull, exkurse na letiště ve středu formou komentované projížďky po areálu letiště autobus před OÚ v 11,00 hodin. (informace bude předána občanům). ZO bere informace starosty a místostarosty na vědomí. 13) Různé a) Projednána a schválena žádost SDH Planá o postavení májky na pozemku před kulturním domem. b) ZO seznámeno se zápisem z místního šetření na zrušení stávajícího sjezdu ze/do zahrádkářské kolonie v k. ú. Planá, které vyplývá ze studie dopravního řešení silnice I/3. Na místě bylo zjištěno, že dané území lze bezpečně obsloužit komunikací od letiště a proto bylo dohodnuto, že uvedený sjezd bude zrušen a to tak, že ŘSD umístí silniční svodidla, která zamezí vjezd ze silnice I/3 na účelovou komunikaci. Za obec se místního šetření zúčastnil ing. Pintér a p. Sodomková. ZO bere zápis z místního šetření na vědomí - s uzavřením sjezdu nesouhlasí a to z důvodu, že sjezd je ve schváleném pasportu obce navržen jako jednosměrný, dá se do něj odbočit ze silnice I/3 - úprava maximálně dopravními značkami. ZO pověřuje starostu k zaslání tohoto stanoviska na Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, správa České Budějovice. c) Starosta seznámil ZO se zpracovaným projektem plánu společných zařízení v rámci jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Planá a část k. ú. Homole. ZO po projednání schvaluje návrh plánu společných zařízení v aktuální verzi ke dni d) ZO projednalo otázku likvidace 3 ks válend (inv. č ) a 3 ks paland (inv. č ) z ubytovny, která se zruší v rámci rekonstrukce kulturního domu. ZO po projednání schválilo odprodej tohoto nepotřebného majetku v ceně 500 Kč/kus. Nabídka odprodeje bude zveřejněna v letáku pro občany obce. Skončeno : 22,15 hodin Ověřovatelé zápisu : Zapsala : Růžena Sodomková v.r. Vladimíra Bláhová v.r. Stanislav Mlnařík v.r. Ing. Tomáš Pintér v.r. starosta obce

5 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ K ZÁPISU č. 33/2013 Přítomno 6 členů ze 7 členů ZO ZASTUPITELSTVO OBCE Volí ověřovatele zápisu Vladimíru Bláhovou, Stanislava Mlnaříka Volí zapisovatele zápisu Růženu Sodomkovou Schvaluje : 1. Podpis smlouvy č /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ( 6 hlasů pro). 2. Podpis smlouvy č. 3/DP/SSB o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene ( 6 hlasů pro). 3. Nejvýhodnější nabídku na poskytnutí úvěrů na projekt Multifunkční dům Obce Planá Komerční bankou, a.s., České Budějovice (6 hlasů pro). 4. Přijetí bankovního úvěru ve výši ,-- Kč od KB a.s., České Budějovice na předfinancování dotace na projekt Multifunkční dům Obce Planá (6 hlasů pro). 5. Příjetí bankovního úvěru ve výši ,-- Kč od KB a.s., České Budějovice na dofinancování projektu Multifunkční dům Obce Planá (6 hlasů pro). 6. Postavení májky na pozemku před kulturním domem ( 6 hlasů pro). 7. Plán společných zařízení v rámci jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Planá a část k. ú. Homole ( 6 hlasů pro). 8. Odprodej 3 ks paland a 3 ks válend z majetku obce za cenu 500 Kč/kus (6 hlasů pro). Pověřuje : 1. Starostu a místostarostu ke svolání místního šetření - březová alej u fotbalového hřiště. 2. Starostu k zaslání nesouhlasného stanoviska s uzavřením sjezdu ze/do zahrádkářské kolonie ze silnice I/3 v k. ú. Planá. Odkládá k projednání : 1. Žádost o změnu územního plánu. Bere na vědomí : 1. Žádost ing. Karla Roda. 2. Starostou schválené rozpočtové změny č. 5/2013 a 6/ Přehled hospodaření obce k Informace starosty a místostarosty. 5. Zápis z místního šetření na zrušení stávajícího sjezdu ze/do zahrádkářské kolonie ze silnice I/3. V Plané dne Ing. Tomáš Pintér v.r. Růžena Sodomková v.r. starosta obce místostarosta obce

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Přítomni : p. Balogh, p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Ivana Bechová, Miluše Bechová Přítomni: Omluveni:

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více