Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD"

Transkript

1 Mesto Mimon Mírová , MimoD III, podatelna(iv.mestomimon.cz. a , ~ USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne v zasedací místnosti c. MeÚ MimoD Zahájení a schválení gramu Rada mesta Mimone s c h val u j e gram na zasedání rady v tomto poradí:. Projednání a schválení gramu jednání 2. Zpráva o kontrole plnení usnesení 3. Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu (a-d). Žádost o dloužení nájemní smlouvy nebyt.storu 5. Stanovení platu reditele Domova duchodcu MimoD 6. dpisový plán dlouhodobého hmotného majetku (a-b) 7. Informacní koncepce 8. Zvýšení príspevku na dopravní obslužnost 9. Požadavek obcanského sdružení Tour de Ralsko na soucinnost pri porádání závodu 0. Návrh smlouvy o príspevku na rekonstrukci tenisových kurtu na Letné. Stanovení výše úcelove vázaných stredku z rozpoctu zrizovatele príspevkové organizace zrízené Mestem MimoD 2. Zvýšení ceny MimoDského zpravodaje 3. Výber dodavatele - Regenerace sídelní zelene a sadba aleje v Mimoni II. Výber zhotovitele a odsouhlasení smlouvy-prava místních komunikací - trysková metoda 5 R09/29 Zpráva o kontrole plnení usnesení Rada mesta Mimone schvaluje zprávu o kontrole plnení usnesení dle upravené prílohy.

2 R09/295 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu Veroniku Steinhiiblovou Rada mesta Mimone schvaluje pridelení bytu max. + z majetku Mesta Mimon a MK a.s. Veronice Steinhiiblové. R09/296 Žádost o vydání souhlasu s výmenou bytu paní Ginovou Rada mesta Mimone znovu jednala žádost paní Ginové a neschvaluje v souladu s usnesením R09/89 ze dne pridelení bytu paní Ginové Zdence v Mimoni bez výberového rízení. R09/297 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu Milenu Lundákovou Rada mesta Mimone schvaluje pridelení bytu na dobu urcitou ~ roku na Ploužnici, o velikosti +2 z majetku Mesta Mimon paní Milene Lundákové. Nájemné bude cinit v domech Banks: 27,20 Kc/m2 Kyjev: 3,88 Kc/m2 Nájemní smlouva bude vázána na pracovní pomer ve firme Johnson Controls k.s. Rada mesta Mimone ukládá SM pridelit vhodný byt na Ploužnici. R09/298 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu manželé Kapustyanský Rada mesta Mimone schvaluje pridelení bytu max. +3 z majetku Mesta Mimon a MK a.s. na Ploužnicimanželum Kapustyanským. Proti zdrželi se 3 2 R09/299 Žádost o dloužení náiemní smlouvy nebytového storu v Lucní ul. 530, Mimon Rada mesta Mimone schvaluje uzavrít dodatek c. k nájmu nebytových stor ze dne cp. 530, Lucní ul. Mimon, paní Nadežde Makišové, na dobu od do

3 R09/300 Stanovení platu reditele Domova duchodcu Mimon, príspevková organizace Rada mesta Mimone ber e n a ved o m í plat reditele Domova duchodcu Mimon, príspevková organizace v souladu se zákonem c. 3/992 Sb., o platu a odmene za pracovní pohotovost v rozpoctových a nekterých dalších organizací a orgánech, ve znení pozdejších predpisu, s narízením vlády c. 56/2006 Sb., ve znení pozdejších predpisu o platových pomerech zamestnancu ve verejných službách a správe. Rada mesta Mimone schvaluje s úcinností od navýšení osobního príplatku a príplatku za vedení dle prílohy, která bude založena v osobní složce reditele príspevkové organizace. R09/30 I dpisový plán dlouhodobého hmotného maietku - Domov duchodcu Mimon, príspevková orgamzace Rada mesta Mimone schvaluje Domovu duchodcu Mimon, príspevková organizace, odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku - prekapávací souprava, osobní vuz Ford Transit Kombi, dle prílohy. R09/302 dpisový plán dlouhodobého hmotného maietku - elektrický parní konvektomat - Domov duchodcu Mimon, príspevková organizace Rada mesta Mimone schvaluje Domovu duchodcu Mimon, príspevková organizace odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku - elektrický parní konvektomat, dle prílohy. 5 R09/303 Informacní koncepce MeÚ Mimon Rada mesta Mimon schvaluje predložený návrh: Informacní koncepce Mestský úrad Mimon. Bezpecnostní politika. Provozní bezpecnostní dokumentace: Cinnost bezpecnostního správce. Systémová bezpecnostní prírucka. Bezpecnostní smernice uživatele. ti zdržel 3

4 R09/30 Souhlas s trvalým zvýšením príspevku mesta na dopravní obslužnost Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta prijmout následující usnesení: Zastupitelstvo mesta Mimone schvaluje zvýšení príspevku Mesta MimoD na dopravní obslužnost verejnou silnicní dopravou, které bude využito na rozšírení autobusové dopravy na Sídlište pod Ralskem o zastávky kružní a LucnÍ. ti neprítomen R09/305 Požadavek obcanského sdružení Tom de Ralsko na soucinnost pri porádání závodu Rada mesta Mimone schvaluje v rámci rekreacního cyklistického závodu Tour de Ralsko užití místních komunikací, navádecích cedulí a vyvešení poutacu u príjezdových komunikací za predpokladu jednání pred místne príslušným stavebním úradem. Dále schvaluje bezplatné vyvešení plakátu na výletové plochy a vyvešení loga Tour de Ralsko 5 na DK Ralsko na cást mesíce dubna a celý mesíc kveten Rada mesta Mimone ukládá veliteli mestské policie pojednat a zajistit bezpecný prujezd mestem. T:I R09/306 Návrh smlouvy o príspevku na rekonstrukci tenisových kurtu na Letné Rada mesta Mimone schvaluje návrh smlouvy na poskytnutí príspevku na rekonstrukci tenisových kurtu na Letné a ukládá starostovi mesta smlouvu podepsat. T: Z:Vánová Bc. R09/307 Stanovení výše úcelove vázaných stredku z rozpoctu zrizovatele príspevkové organizace zrízené Mestem Mimon Rada mesta Mimone schvaluje výši úcelove vázaných stredku z rozpoctu zrizovatele príspevkové organizace zrízené Mestem Mimon. R09/308 Zvýšení deiní ceny Mimonského zpravodaje Rada mesta Mimone rozhodla, že velkoobchodní cena MimoDského zpravodaje bude cinit od mesíce kvetna 6 Kc.

5 Hlasov~lní R09/309 ti zdržel se Výber dodavatele prípravu a organizacní zajištení verejné zakázky- otevrené nadlimitní zadávací rízení na službu.,regenerace sídelní zelene a výsadba alejí v Mimoni II" v souladu se zákonem c.3 7/2006 o zadávání verejných zakázek v platném znení Rada mesta Mimone rozhodla zadat prípravu a organizacní zajištení verejné zak~lzkyotevrené nadlimitní zadávací rízení na službu "Regenerace sídelní zelene a výsadba alejí v Mimoni II" v souladu se zákonem c.37/2006 o zadávání verejných zakázek v platném znení firme STRMEN,spol.s.r.o., Ceskomoravská 8, 9000 Praha 9 - Vysocany, IC: a ukládá starostovi mesta mandátní smlouvu podepsat. T: ti zdržel se R09/3 Výber zhotovitele a odsouhlasení smlouvy-prava místních komunikací - trysková metoda Rada mesta Mimone schvaluje:. Rada mesta Mimonc, na základe doporucení hodnotící komise rozhodla pridelit verejnou zakázku malého rozsahu: Mesto Mimon - prava místních komunikací v k.ú Mimon - tryskovou metodou firme KREKT DIPS spol. s.r.o., Vinohradská 3/78, Brno, IC 55960, jejíž nabídka byla hodnocena jako nejvýhodnejší. 2. Rada mesta Mimone schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci - prava místních komunikací v k.ú Mimon - tryskovou metodou s firmou KREKT DIPS, spol. s.r.o., Vinohradská 3/78,6800 Brno, IC 55960, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. T: Hlasov~lní 5 František starosta Kaiser mesta místosta~esta Ing.StjlÍ.X~I~ Baloun Mimo,'} 5

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace Obec Brezí Zrizovací listina príspevkové organizace Obce Brezí vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písmod) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, ustanovením

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více