Mesto MimoD Správní odbor, Mírová , MimoD III, podatelna(iv.mestomimon.cz.1r , Q!! USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ"

Transkript

1 Mesto MimoD Správní odbor, Mírová , MimoD III, podatelna(iv.mestomimon.cz.1r , Q!! USNESENÍ z 11. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 11. cervna 2008 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD I. patro v 15 : 00 hodin R08/414 Zaháiení a schválení programu Rada mesta Mimone s c h val u j e program na zasedání Rady v tomto poradí: 1. Zahájení a schválení programu 2. Kontrola usnesení 3. Podání žádosti o úplatný prevod pozemku - ÚZSVM 4. Nabídka odkoupení 5. Žádosti o prodej pozemku a) manželé Plívovi b) V. Horcicková 6. Žádost o zrízení vecného bremene - CEZ Distribuce a.s. a) parc.c. 4560/1 b) parc.c Nabídka k prevodu nemovitostí - Státní statek Ceská Kamenice v likvidaci 8. Žádost o snížení poplatku za úklid - K. Kracíková 9. Odstoupení od uzavrení kupní smlouvy - R. Lamberský 10. Zajištení pronájmu pro podatelny Financního úradu 11. Žádosti o vydání souhlasu s pridelením bytu (a-j) 12. Výsledek penálových prázdnin 13. Stanovení mimorádných odmen reditelum p.o. 14. Žádost o dotaci z rozpoctu mesta - Základní kynologická organizace 15. Závazné ukazatele pro p.o. zrízené Mestem MimoD a) splnení usnesení R08/347 b) návrh odvodu príspevkovým organízacím školství do rozpoctu mesta z nedocerpaných závazných ukazatelu - pro rok 2007 (opravy a udržování) 16. Zásady Rady mesta k rízení p.o. zrizovaných Mestem MimoD 17. E-Box - sber drobných elektrozarízení 18. Koncepce rekonstrukce Zámeckého parku 19. Provozní rád vsypové loucky mesta Mimone 20. Stanovení výše úhrady - uložení lidských ostatku na vsypové loucce 21. Zpráva o stavu detských hrišt v Mimoni 22. Výber zhotovitele "Detská hrište v Mimoni" 23. Záverecný úcet za rok Úverová smlouva na dofinancování investicní akce Malá Odmena za výkon funkce neuvolneného zastupitele, clena rady, predsedy výboru, komise a clena výboru a komise

2 ~_n ~ ~ 26. Návrh zpusobu odmenování clenu komisí a výboru, kterí nejsou zastupiteli 27. Rozpoctové zmeny a) projektová dokumentace zelene Zámeckého parku b) havarijní stav lipového stromoradí u ZŠ Mírová c) doplnení hracích prvku - detské hrište Letná 28. Žádost o odmenu 29. Presun mezi položkami 30. Návrh smlouvy o spolupráci - Hasicský záchranný sbor LK 31. Výberové rízení na nákup zarízení do Gymnázia 32. Dodatek ke Smlouve o dílo - Oprava místní komunikace Námestní 1. Máje 33. Zajištení instalace sporícího zarízení el. energie na verejné osvetlení 34. Informace - Studie "Humanizace prutahu 11/268- Pražská ul. Mimon 35. Žádost o opravy a rešení prostoru - družstevní dum c.p Mimon 36. Schválení smlouvy o dílo-stavební úpravy MŠ Eliášova 37. Smlouva o prezentaci mesta na zvukovém panelu v Ceské Lípe 38. Doplnení smernice na pronájem Domu kultury Ralsko 39. Termíny jednání Rady mesta Mimone a) prázdniny roku 2008 b) 2. pololetí roku Program jednání Zastupitelstva mesta Mimone 41. Souhlas ke stavebnímu rízení - L. Astaloš 42. Zrízení vecného bremene vodovodní prípojky - P. Šindelár 43. Použití investicního fondu ZŠ a MŠ Mírová, Mimon 44. Použití rezervního fondu ZŠ a MŠ Mírová, Mimon 45. Rozpoctová zmena - Základní škola a Materská škola Mírová 81, Mimon 46. Projednání schválené místní úpravy na pozemních komunikacích ze dne (R08/250) R08/415 Kontrola plnení usnesení Rada mesta Mimone odkládá bod kontroly plnení usnesení na príští jednání Rady mesta. R08/416 Podání žádosti o úplatný prevod pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 2087, Úrad pro zastupování státu ve vecech maíetkových Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta schválit podání žádosti k Úradu pro zastupování státu ve vecech majetkových, o úplatný prevod pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 2087, zastavená plocha a nádvorí o výmere 391 m2, parc.c. 2088, ostatní plocha o výmere 273 m2, do vlastnictví Mesta Mimone. R08/417 Zmena vyhlášky Rada mesta Mimone ukládá zpracovat zmenu vyhlášky o prodeji pozemku. Z:starosta T: P:ORM 2

3 R08/418 Nabídka odkoupení Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta neschválit odkoupení nemovitostí pozemku v k.ú. MimoD parc.c. 1581/1, parc.c. 1581/2, parc.c. 1567, parc.c. 1566, parc.c. 1565, domu Žitavská c.p. 175 na pozemku parc.c a objektu na pozemku 1581/2, od spolecnosti Cipres Filtr Brno s.r.o. R08/419 Žádost o prodei cástí pozemku parc.c. 1965, 1980, 1970, v k.ú. Mimon - manž. Plívovi Rada mesta Mimone rozhodla zverejnit nemovitosti v k.ú. MimoD, cást pozemku parc.c. 1965, ostatní plocha o výmere cca 457 m2, cást pozemku parc.c. 1970, ostatní plocha o výmere cca 4 m2, cást pozemku parc.c. 1980, ostatní plocha o výmere cca 3 m, na úrední desce k prodeji za kupní cenu v souladu se "Zásadami Mesta MimoD pro prodej a pronájem nemovitostí". R08/420 Žádost o prodei cásti pozemku parc.c. 564 v k.ú. Mimon - Horcicková Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta neschválit prodej cásti pozemku parc.c. 564, ostatní plocha o výmere cca 143 m2 R08/421 Žádost o zrízení vecného bremene v k.ú. Mimon parc.c. 4560/1 - CEZ Distribuce a.s. Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta schválit zrízení vecného bremene spocívající v právu strpení a v právu chuze a jízdy pres pozemek v k.ú. MimoD parc.c. 4560/1, v souvislosti s vybudováním a zajištení prístupu za úcelem oprava údržby k rozšírení distribucní síte nízkého napetí ve vlastnictví CEZ Distribuce a.s. na pozemku. R08/422 Žádost o zrízení vecného bremene v k.ú. Mimon parc.c CEZ Distribuce a.s. Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta schválit zrízení vecného bremene spocívající v právu strpení a v právu chuze a jízdy pres pozemek v k.ú. MimoD parc.c. 600, v souvislosti s vybudováním a zajištení prístupu za úcelem oprava údržby preložky distribucní síte nízkého napetí ve vlastnictví CEZ Distribuce a.s. na pozemku. R08/423 Nabídka k prevodu nemovitostí - Státní statek Ceská Kamenice v likvidaci Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta schválit odkoupení pozemku v k.ú. MimoD parc.c. 2052, parc.c. 2061, od Judr. Tomáška, správce konkursní podstaty Státního statku Ceská Kamenice v likvidaci, a ukládá starostovi mesta vést jednání s dalšími zájemci a správcem o odkoupení pozemku v k.ú. MimoD parc.c. 424, parc.c. 2610, parc.c. 3406/1, parc.c Z:starosta T:

4 R08/424 Žádost o snížení poplatku za úklid v dome Vranovská c.p K. Kracíková Rada mesta Mimone bere na vedomí žádost K. Kracíkové a rozhodla nesnižovat poplatek za úklid v bytovém dome Vranovská c.p R08/425 Odstoupení od uzavrení kupní smlouvy - R. Lamberský Rada mesta Mimone ruší své usnesení R07/721 o uzavrení budoucí kupní smlouvy o prodeji cásti pozemku v k.ú. MimoD parc.c. 1613/1 o výmere cca 30 m. R08/426 Zaiištení pronáimu pro podatelnu Financního úradu Rada mesta Mimone rozhodla zverejnit na úrední desce k pronájmu nebytový prostor v administrativní budove Malá c.p. 181,3. Patro, o výmere 15m2 za nájemné ve výši 50,- KvC za m2 rocne. v v R08/427 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro Natalii Ryzenveberovou Rada mesta Mimone rozhodla vydat souhlas s pridelením bytu max. 1+3 z majetku Mesta MimoD a MK a.s. MimoD Natalii Ryzenveberové. R08/428 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro Milana Peštu Rada mesta Mimone rozhodla nevydat souhlas s pridelením bytu max. 0+2 z majetku Mesta MimoD a MK a.s. MimoD Milanu Peštovi. R08/429 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro Václava Skoru Rada mesta Mimone rozhodla vydat souhlas s pridelením bytu max. 1+1 z majetku Mesta MimoD a MK a.s. MimoD Václavu Skorovi. R08/430 Žádost o vydání souhlasu s pridelením nového bytu pro Kamila Bendu Rada mesta Mimone bere na vedomí zprávu o splnení úkolu R08/388 ze dne a ukládá provést další kontroly ve vecerních hodinách a o víkendech. Z: vedoucí OSV T: R08/43I Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro Kamila Bendu Rada mesta Mimone ruší své usnesení R08/387 ze dne a rozhodla vydat souhlas s pridelením bytu max. 1+3 z majetku Mesta MimoD a MK a.s. MimoD Kamilu Bendovi. 4

5 R08/432 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro Annu Šorerovou Rada mesta Mimone rozhodla dle Stanovení podmínek pro prijetí do domu s pecovatelskou službou pridelit byt o velikosti 0+1 c. bytu 4, ul. Vranovská 667 paní Anne Šorerové. R08/433 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro manželé Holubovi Rada mesta Mimone rozhodla vydat souhlas s pridelením bytu max. 1+3 z majetku Mesta MimoD a MK a.s. MimoD manželum Holubovým. R08/434 Žádost o vydání souwasu s pridelením bytu pro Pavla Pechácka Rada mesta Mimone rozhodla nevydat souhlas s pridelením bytu max. 1+1 z majetku Mesta MimoD a MK a.s. MimoD Pavlu Pecháckovi. R08/435 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro Antonína Herpaie Rada mesta Mimone rozhodla vydat souhlas s pridelením bytu max. 1+1 z majetku Mesta MimoD a MK a.s. MimoD Antonínu Herpaiovi. Smlouva bude uzavrena na dobu urcitou 6ti mesícu. R08/436 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro Pavola Cardu Rada mesta Mimone rozhodla vydat souhlas s pridelením bytu max. 1+1 z majetku Mesta MimoD a MK a.s. MimoD Pavolu Cardovi. R08/437 Výsledek "penálových prázdnin" Rada mesta Mimone bere na vedomí výsledek "penálových prázdnin". R08/438 Stanovení mimorádné odmeny rediteli ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572. Mimon. príspevková orgamzace Rada mesta Mimone schvaluje odmenu Mgr. Jaroslavu Jirutkovi, rediteli Základní školy a Materské školy Pod Ralskem 572, MimoD, príspevková organizace, dle prílohy v duvodové zpráve. Tato príloha bude uložena v osobním spise reditele. 5

6 R08/439 Stanovení mimorádné odmeny rediteli Domova duchodcu Mimon,príspevková organizace Rada mesta Mimone schvaluje odmenu Ing. Jirímu Tichému, rediteli Domova duchodcu Mimon, príspevková organizace, dle prílohy v duvodové zpráve. Tato príloha bude uložena v osobním spise reditele. R08/440 Stanovení mimorádných odmen reditelum príspevkových organizací Rada mesta Mimone neschvaluje odmenu reditelum Základní školy a Materské školy Mírová 81, Mimon, príspevková organizace, Základní školy praktické, Mimon, príspevková organizace, Základní umelecké školy Václava Snítila, Mimon, príspevková organizace a Domu detí a mládeže "Vážka", Mimon, príspevková organizace, z duvodu nedodržení závazných ukazatelu cerpání rozpoctu. R08/44I Žádost o dotaci z rozpoctu mesta - Základní kynologická organizace Rada mesta Mimone schvaluje Základní kynologické organizaci dotaci ve výši ,-Kc z odd pol. 5229, na obnovu výcvikového zarízení (rukáv na kousání, ochranné kalhoty, bic, obušek) a ukládá starostovi mesta smlouvu podepsat. Príspevek bude vyúctován do R08/442 Splnení usnesení R08/347 Závazné ukazatele pro prís{>evkové organizace zrízené Mestem Mimon Rada mesta Mimone bere na vedomí zprávu príspevkových organizací o hospodarení se závaznými ukazateli pro príspevkové organizace zrízené Mestem Mimon r R08/443 Narízení odvodu príspevkovým organizacím zrízených Mestem Mimon do rozpoctu mesta z nedocerpaných závazných ukazatelu - pro rok 2007 (opravy a udržování) Rada mesta Mimone na základe zprávy o probehlých verejnosprávních kontrolách v souladu se Zákonem c. 250/2000 Sb. 20 a) d o por u c u j e Zastupitelstvu mesta Mimone s c h v á I i t odvod z príspevku zrizovatele na rok 2008 ve výši neoprávnene užitých ci nedocerpaných prostredku vázaných závazným ukazatelem - oprava a údržba r a to u právnických subjektu: - Základní škola a Materská škola Mírová 81, Mimon ve výši ,40 Kc. - Základní škola a Materská škola Pod Ralskem 572, Mimon ve výši ,70 Kc. - Základní umelecká škola Václava Snítila, Mimon ve výši ,90 Kc. - Základní škola praktická, Mimon ve výši ,65 Kc. - Dum detí a mládeže" Vážka, Mimon ve výši ,70 Kc. b) doporucuje Zastupitelstvu mesta Mimone s c h v á Ii t rozpoctovou zmenu: - navýšení príjmu 3113 základní školy, položka 2229 ostatní prijaté vratky transferu ve výši ,35 Kc, 6

7 - navýšení výdaju 3113 základní školy, položka 5171 údržba a opravy, org. 861 rezerva na opravy a údržby škol ve výši ,35,-Kc R08/444 Zásady Rady mesta k rízení príspevkových organizací zrizovaných Mestem Mimon Rada mesta Mimone stahuje tento bod z jednání rady mesta. R08/445 E-Box. ekologické a ekonomické rešení sberu drobných elektrozarízení Rada mesta Mimone rozhodla využít nabídky firmy ASEKOL s.r.o., se sídlem Dobrušská 1, Praha 4 - Bráník, PSC na sber drobných elektrospotrebicu. a ukládá vedoucímu OZŽP zajistit umístení E-Boxu ve sberném dvore. R08/446 Koncepce rekonstrukce zámeckého parku v Mimoni" - zpracovatel Ing.arch. Vít Polák Rada mesta Mimone bere na vedomí predloženou "Koncepci rekonstrukce zámeckého parku v Mimoni" a doporucuje ji predložit Zastupitelstvu mesta Mimone k projednání. R08/447 Provozní rád vsypové loucky mesta Mimone Rada mesta Mimone bere na vedomí predložený "Provozní rád vsypové loucky mesta Mimone" a doporucuje predložit jej ke schválení Zastupitelstvu mesta Mimone. R08/448 Stanovení výše úhrady za uložení zpopelnených lidských ostatku na vsypové loucce Rada mesta Mimone schvaluje výši úhrady za uložení zpopelnených lidských ostatku formou vsypu na mimodskou vsypovou loucku ve výši 2.000,-Kc za jednu urnu bez obradu a úhradu za obrad ve výši 500,-Kc, s platností od R08/449 Zpráva o stavu detských hrišt v Mimoni Rada mesta Mimone bere na vedomí predloženou zprávu Odboru zemedelství a životního prostredí MeÚ MimoD o stavu detských hrišt' v Mimoni. R08/450 Zakázka..Detská hrište v Mimoni" - výber zhotovitele Rada mesta Mimone rozhodla o pridelení zakázky" Detská hrište v Mimoni" firme TOMOVY PARKY s.r.o., Karlovice-Radvánovice 11, Turnov a ukládá starostovi mesta podepsat s vybraným uchazecem smlouvu o dílo. T:

8 R08/451 Záverecný úcet za rok 2007 Rada mesta Mimone doporucuje Zastupitelstvu mesta Mimone projednat záverecný úcet mesta Mimone za rok 2007 a souhlasit s celorocním hospodarením mesta s výhradou. Rada mesta Mimone ukládá starostovi mesta predložit do zastupitelstvu mesta zprávu o odstranení zjištení chyb a nedostatku. T: R08/452 Úverová smlouva na dofinancování investicní akce Malá 140 Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta schválit uzavrení úverové smlouvy KA s Volksbank CZ a.s., IC a ukládá starostovi mesta tuto smlouvu podepsat. R08/453 Odmena za výkon funkce neuvolneného clena výboru a komise zastupitele. clena rady. predsedy výboru. komise a a) Rada mesta Mimone bere na vedomí zprávu tajemnice o zjištených pochybeních ve veci odmenování neuvolnených clenu zastupitelstva mesta za jejich práci v zastupitelstvu mesta, ve výborech a komisích dle NV c Sb. a dále NV c. 37/2003 a ukládá tajemnici MeÚ pripravit návrh vzorového jednacího rádu komisí pri rade mesta. b) Rada mesta Mimone ukládá tajemnici MeÚ projednat s financním výborem systém odmenování obcanu za jejich práci v komisích rady mesta a výborech zastupitelstva mesta. R08/454 Návrh na zpusob odmenování clenu komisí a výboru. kterí nejsou zastupiteli Rada mesta Mimone stahuje tento bod z jednání rady mesta. R08/455 Rozpoctová zmena - porízení projektové dokumentace zelene zámeckého parku Rada mesta Mimone doporucuje Zastupitelstvu mesta Mimone schválit, pro porízení projektové dokumentace zelene zámeckého parku navýšení výdaju 3745 péce o vzhled obce a verejnou zelen položka 6119 projektové dokumentace, org.842 o ,-Kc a snížení výdaju položka 8115 zmena stavu úctu o ,-Kc R08/456 Rozpoctová zmena - havarijní stav lipového stromoradí u ZŠ Mírová Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta schválit rozpoctovou zmenu za úcelem odstranení havarijního stavu 78 stromu u ZŠ Mírová. 8

9 R08/457 Rozpoctová zmena - doplnení hracích prvku v areálu detského hrište Letná Rada mesta Mimone doporucuje Zastupitelstvu mesta Mimone schválit za úcelem porízení nových hracích prvku nahrazujících odstranené nevyhovující prvky na detském hrišti Letná navýšení výdaju 3745 péce o vzhled obce a verejnou zelen, položka 6122 stroje, prístroje, zarízení, org.837 o ,-Kc a snížení výdaju položka 8115 zmena stavu úctu o ,-Kc. R08/458 Žádost o odmenu Rada mesta Mimone neschvaluje odmenu za rok 2007 Radmile Kleinpeterové ve výši ,-Kc dle návrhu predsedkyne kontrolního výboru. R08/459 Zpusob odmenování clenu výboru a komisí nezastupitelu Rada mesta Mimone bude rešit odmenování clenu výboru a komisí nezastupitelu systémove. Z: starosta T: R08/460 Presun mezi položkami Rada mesta Mimone neschvaluje snížení 6112 zastupitelstva obcí poj knihy ve výši ,-Kc a navýšení 6112 zastupitelstva obcí poj dary obyvatelstvu ve výši ,-Kc. R08/46I Návrh Dohody o spolupráci pri zajištení likvidace požáru s využitím letecké hasicské služby na území Libereckého kraie Rada mesta Mimone schvaluje uzavrení Dohody o spolupráci pri zajištení likvidace požáru s využitím letecké hasicské služby na území Libereckého kraje mezi CR Hasicským záchranným sborem LK a Mestem Mimon. R08/462 Výberové rízení na nákup zarízení do Gymnázia Rada mesta Mimone schvaluje pridelení zakázky na vybavení tríd pro Gymnázium v Mimoni firme ABCD Služby školám s.r.o., Liberec a ukládá starostovi mesta smlouvu o dílo podepsat. R08/463 Dodatek ke Smlouve o dílo akce: Mesto Mimon - Oprava místní komunikace na p.c. 250 v k.ú. Mimon Námestí 1. Máie Rada mesta Mimone schvaluje Dodatek ke smlouve o dílo na realizaci stavebních prací Oprava místní komunikace Námestí 1. Máje na p.c. 250 v k.ú. Mimon s firmou Strabag a.s., Odštepný závod Praha, Oblast Sever, Trída gen. Svobody 77, Liberec 12 a ukládá starostovi mesta tento dodatek smlouvy podepsat. 9

10 R08/464 Zajištení instalace sporícího zarízení elektrické energie na vereiném osvetlení Rada mesta Mimone schvaluje Smlouvu o dílo na zajištení instalace sporícího zarízení elektrické energie s firmou Technické služby MimoD s.r.o., V Lukách 95/1V, MimoD a ukládá starostovi mesta tuto smlouvu podepsat. R08/465 Informace - Studie "Humanizace prutahu silnice 11/268 v Mimoni - Pražská ulice" Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta prijmout následující usnesení: Zastupitelstvo mesta Mimone bere na vedomí Studii "Humanizace prutahu silnice 11/268 v Mimoni - Pražská ulice", která je podkladem pro zpracování dokumentace k územnímu rízení. R08/466 Žádost o opravy a rešení prostoru kolem družstevního domu c.p v Mimoni 1) Rada mesta Mimone s ch val u j e opravu chodníku u hlavních vstupu k cp a ukládá vedoucímu odboru rozvoje mesta tuto akci zaradit do rozpoctu mesta na rok ) Rada mesta Mimone nes ch val u j e opravu schodu od bytového domu cp. 590 a doporucuje Bytovému družstvu Mimosa opravu provést vlastními prostredky. 3) Rada mesta Mimone ber e n a ved o m í pripomínku Bytového družstva Mimosa ke studii Regenerace panelového Sídlište Pod Ralskem a ukládá vedoucímu Odboru rozvoje mesta zohlednit pripomínky pro zpracování dalšího stupne projektové dokumentace. 4) Rada mesta Mimone nes ch val u j e osazení dopravního znacení (zákaz stání) v prostoru mezi cp. 594 a 589 na Sídlišti Pod Ralskem v Mimoni. Rada mesta Mimone ukládá znacením. Odboru rozvoje mesta rešit zákaz vodorovným dopravním T: ) Rada mesta Mimone s ch val u j e zrušení dvou pískovišt u cp a jejich osazení zelení a ukládá vedoucí Odboru životního prostredí a zemedelství tuto akci zaradit do rozpoctu na rok ) Rada mesta s ch val u j e zachování tretího pískovište u cp s tím, že Bytové družstvo Mimosa, IC , Sídlište Pod Ralskem 591/1, MimoD provede svým vlastním nákladem jeho opravu a zajistí i jeho údržbu tak, aby byly dodrženy požadavky stanovené vyhláškou o c. 135/2004 Sb., o stanovení hygienických požadavku na koupalište, sauny a hygienické limity písku v pískovištích. R08/467 Schválení Smlouvy o dílo - Stavební úpravy budovy MŠ Eliášova c.p Mimon Rada mesta Mimone schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci stavby: Stavební úpravy budovy MŠ Eliášova c.p. 637, MimoD s firmou Mistav-CL s.r.o., IC: , Dubnice 39,47001 Ceská Lípa, dle predloženého návrhu, který je soucástí nabídky predložené v zadávacím rízení. Rada mesta Mimone ukládá starostovi mesta tuto smlouvu podepsat po uplynutí zákonné lhuty pro podání prípadných námitek ostatních uchazecu. 10

11 R08/468 Smlouva o prezentaci mesta na zvukovém panelu v rámci mestského informacního orientacního systému v Ceské Lípe a Rada mesta Mimone projednala a neschvaluje podepsání smlouvy s firmou DARUMA spol. s.r.o. na prezentaci mesta na zvukovém panelu v rámci mestského informacního a orientacního systému v Ceské Lípe. R08/469 Doplnení smernice na pronájem Domu kultury Ralsko Rada mesta Mimone neschvaluje návrh zastupitelstva mesta Z08/89 na zmenu Smernice na pronájem Domu kultury Ralsko c. 1/2008 schválené usnesením R08/107 ze dne R08/470 Termíny jednání Rady mesta Mimone na 2. pololetí a prázdniny roku 2008 Rada mesta Mimone schvaluje termíny konání Rady mesta Mimone na 2. pololetí a prázdniny roku 2008 takto: Jednání rady mesta budou probíhat vždy v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu od 15:00 hodin. R08/471 Program jednání Zastupitelstva mesta Mimone Rada mesta Mimone projednala a schvaluje upravený program jednání Zastupitelstva mesta Mimon, které se bude konat ve ctvrtek dne v DKR. R08/472 Souhlas ke stavebnímu rízení - L. Astaloš Rada mesta Mimone rozhodla vydat souhlas Liboru Astalošovi se zásahem požárne nebezpecného prostoru stavební akce "Rekonstrukce bytového domu Okrouhlická 91, Mimon" do pozemku parc.c. 390 v k.ú. Mimon, ve vlastnictví Mesta Mimon. Tento souhlas se vydává pro potreby stavebního rízení. 11

12 R08/473 Zrízení vecného bremene vodovodní prípoiky - P. Šindelár Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta zrídit vecné bremeno ve prospech Petra Šindeláre, spocívající v právu strpení a v právu chuze a jízdy pres pozemek v k.ú. MimoD parc.c. 4560/1 za úcelem vybudování vodovodní prípojky k plánované novostavbe rodinného domu na pozemku v k.ú. MimoD parc.c R08/474 Použití investicního fondu Zš a MŠ Mírová. Mimon Rada mesta Mimone schvaluje uhrazení nákupu elektrické smažící pánve z fondu reprodukce majetku Základní školy a Materské školy Mírová 81, MimoD ve výši , Kc bez DPH a ukládá reditelce príspevkové organízace predložit ke schválení odpisový plán investice. R08/475 Použití rezervního fondu Zš a MŠ Mírová. Mimon Rada mesta Mimone stahuje tento bod z jednání rady mesta. R08/476 Rozpoctová zmena - Základní škola a Materská škola Mírová 81. Mimon Rada mesta Mimone nedoporucuje zastupitelstvu mesta schválit rozpoctovou zmenu: Navýšení výdaju 3113 Základní školy, poj org. 307 ZŠ a MŠ Mírová o cástku ,-Kc Snížení stavu úctu 8115 ve výši ,-Kc. R08/477 Požadavek ZŠ a MŠ Mírová Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta zaradit projednání požadavku ZŠ a MŠ Mírová - odstranení závad v suterénu do návrhu rozpoctu na r R08/478 Proiednání schválené místní úpravy na pozemních komunikacích ze dne (R08/250) Rada mesta Mimone revokuje usnesení rady mesta R08/250 s tím, že umístení dopravního znacení bude zarazeno již do rozpoctu roku František Kaiser starosta mesta Ing. Starnshív Baloun místostarosta mesta 12

USNESENÍ. z 16. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 24. zárí 2008 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ Mimon I. patro od 15 : 00 hodin

USNESENÍ. z 16. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 24. zárí 2008 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ Mimon I. patro od 15 : 00 hodin Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna(ujmestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ z 16. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 24. zárí 2008 v zasedací

Více

Mesto MimoD. Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1r 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ

Mesto MimoD. Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1r 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1r 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ ze 7. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 9. dubna 2008 v zasedací

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. 'if 487805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. 'if 487805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 71 2, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. 'if 87805 001, ~ 87 805 0 USNESENÍ z 3. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 8.2.2010 v zasedací místnosti c. 1 Mestského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 9. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 7. kvetna 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin

Mesto Mimon USNESENÍ. z 9. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 7. kvetna 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 7. kvetna 2008 v zasedací

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.2.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24; MimoD III, e-mail: podatelna(ív.mestomimon.cz. B' 487 805 001, ~ 487805 044

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24; MimoD III, e-mail: podatelna(ív.mestomimon.cz. B' 487 805 001, ~ 487805 044 Mesto Mimon Mírová 20 47 24; MimoD III, e-mail: podatelna(ív.mestomimon.cz. B' 487 805 00, ~ 487805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, M1inlODIII, e-mail: podatclna(a:!mestomimon.cz; W 487805 001, ~ 487805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, M1inlODIII, e-mail: podatclna(a:!mestomimon.cz; W 487805 001, ~ 487805 044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, M1inlODIII, e-mail: podatclna(a:!mestomimon.cz; W 487805 001, ~ 487805 044 USNESENÍ ze 17. zasedání Rady mcsta Mimonc, které se konalo dne 12.10.2009 v zasedací místnosti

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.06.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

USNESENÍ. Mesto Mimon. Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. 1if 487805001, Qj 487805044

USNESENÍ. Mesto Mimon. Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. 1if 487805001, Qj 487805044 Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. 1if 487805001, Qj 487805044 USNESENÍ z 12. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 25. cervna 2008 v

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin

Mesto Mimon USNESENÍ. z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací

Více

Mesto MimoD. Mírová , MimoD III, podatelna(tv.mestomimon.cz.1r , ~ USNESENÍ

Mesto MimoD. Mírová , MimoD III,   podatelna(tv.mestomimon.cz.1r , ~ USNESENÍ Mesto MimoD Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(tv.mestomimon.cz.1r 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ z 20. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 23.11.2009 v zasedací místnosti c.

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2011 (RM č. 6)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2011 (RM č. 6) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2011 (RM č. 6) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Mesto MimoD. Usnesení. ze 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 23. dubna 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin

Mesto MimoD. Usnesení. ze 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 23. dubna 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna(u?mestomimon.cz. V 487805 001, ~ 487805044 Usnesení ze 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 23. dubna 2008 v zasedací

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 8.2010 od 15:00 hodin v zasedací

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z s. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 11.3. 2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ Mimon

Mesto Mimon USNESENÍ. z s. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 11.3. 2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ Mimon Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. if 487805 001, Qj 487805 044 USNESENÍ z s. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 11.3. 2009 v zasedací místnosti c.

Více

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 7, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. 87805 00, ~ 878050 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. Pocet clenu RaMe - 4

Mesto Mimon USNESENÍ. Pocet clenu RaMe - 4 Mesto Mimon Mírová 20 7 2, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. if 87 805 00, ~ 87 805 0 USNESENÍ z. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne. ledna 2009 v zasedací místnosti c. MeÚ Mimon

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz.1i 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz.1i 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz.1i 487 805 001, ~ 487 805 044 R081758 USNESENÍ z 18. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29. ríjna 2008 v zasedací

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. a 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29..2009 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

Mesto Mimon. Správní odbor, Mírová , Mimon III, podatelna(qjmestomimon.cz.1i , ~ USNESENÍ

Mesto Mimon. Správní odbor, Mírová , Mimon III,   podatelna(qjmestomimon.cz.1i , ~ USNESENÍ Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna(qjmestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805 044 USNESENÍ z 10. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 21. kvetna 2008 v zasedací

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.parc. č. 590 včetně budovy č.p. 172 U Honzíčka

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Mesto MimoD USNESENÍ. z 6. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 26. brezna 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin

Mesto MimoD USNESENÍ. z 6. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 26. brezna 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 47124, Mimon III, e-mail: podatelna(u).mestomimon.cz.tf 487 805 001, Qi 487 805 044 USNESENÍ z 6. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 26. brezna 2008 v

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/16/11 ze dne 11.5.2011

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/16/11 ze dne 11.5.2011 Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/16/11 k návrhu na schválení programu 16. jednání RMČ a) předložený program 16. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 16. jednání RMČ číslo 2/16/11 k návrhu

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání rady města konané dne 1.4.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání rady města konané dne 1.4.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání rady města konané dne 1.4.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 26.

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. ze 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu Mimon

Mesto Mimon USNESENÍ. ze 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu Mimon Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Miinon III, e-mail: podatelna(q?mestomimon.á, if 48780001, QJ 48780044 USNESENÍ ze 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 22.2.2010 v zasedací místnosti c. 1

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19.1.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení č. 17. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 12. 01. 2012 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 17. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 12. 01. 2012 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Schvaluje Usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 12. 01. 2012 - Rozpočtové opatření rozpočtu obce Slatiny č. 4/2011 - Rozpočet obce Slatiny na rok 2012 - Rozpočet MŠ Milíčeves

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost paní Xxxx o přidělení městského bytu. 02. Informace o vývoji

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Mesto MimoD. Správní odbor, Mírová , MimoD III, podatelna(tv.mestomimon.cz.1r , ~ USNESENÍ

Mesto MimoD. Správní odbor, Mírová , MimoD III,   podatelna(tv.mestomimon.cz.1r , ~ USNESENÍ Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(tv.mestomimon.cz.1r 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ z 1. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 9. ledna 2008 v zasedací

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.04.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 27/2012 konaného dne 20. 8. 2012

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina Omluven:

Více

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Usnesení 09/01/11R: RM vyhlašuje záměr pronájmu pozemků p.č. 499 orná půda o výměře 1774 m2, p.č. 500 ost. plocha o výměře 534

Více

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3)

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 25. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 Nepřítomni: MUDr. Hrubý, p. Kordová 1. Majetkové záležitosti L. Těhníková - Dopravní terminál - majetkové kroky, další postup - VŘ -regenerace

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. Pocet clenu RaMe - 5

Mesto Mimon USNESENÍ. Pocet clenu RaMe - 5 Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. if 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 20. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 26. listopadu 2008 v zasedací místnosti

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 5. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 8.3.2010 v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu Mimon

Mesto Mimon USNESENÍ. z 5. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 8.3.2010 v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu Mimon Mesto Mimon Mírová 120 71 2, Miinon III, e-mail: podatelnarajmestomimon.ci.iiif 87 805 001, ~ 878050 USNESENÍ z 5. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 8..2010 v zasedací místnosti c. 1 Mestského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1525/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 98. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Dětmarovice, konané dne 2.5.2011

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Dětmarovice, konané dne 2.5.2011 Zveřejněný text usnesení je s ohledem na ochranu osobních údajů upraven v souladu se zák. o ochraně osobních údajů. U S N E S E N Í 8. schůze Rady obce Dětmarovice, konané dne 2.5.2011 Rada obce Dětmarovice

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Mesto Mimon USNESENÍ

Mesto Mimon USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 47 4, Mimon III, e-mail: podatelna(tv.mestomimon.cz. if 487 805 00, ~ 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015 U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015 30. Rada města schvaluje vnitřní směrnici č. 2/2015 Dodatek č. 6 vnitřní směrnice č. 2/2006 podmínky pro stravování. 31.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 10. zasedání Rady mesta Mimon, které se konalo dne 24.5.2010 v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu Mimon

Mesto Mimon USNESENÍ. z 10. zasedání Rady mesta Mimon, které se konalo dne 24.5.2010 v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu Mimon Mesto Mimon Mírová 20 7 2, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. if 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ z 0. zasedání Rady mesta Mimon, které se konalo dne 2.5.200 v zasedací místnosti c. Mestského úradu

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 103/2/10 TAJ M. č. 1/2 1)

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Omluven: Petr Král R09/166 z 6. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 25.3.2009 v

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více