KUMSP80RFHLT DODATEK č. 35 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUMSP80RFHLT DODATEK č. 35 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH"

Transkript

1 KUMSP80RFHLT DODATEK č. 35 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje (dáie jen dodatek")! MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ~ iuaísky UMl CISLO SMLOUVY (DODATKU) 1, Moravskoslezsky kraj Článek 1 Smluvní strany poří číslo zkr, odb. Sídlo Zastoupen IČ DIČ Bankovní spojení Číslo účtu VS : Ostrava, 28. října 117, PSČ Mgr " Dar,i etem Havlíkem CZ námásl kem hejtmana kraie Česká spořitelna, a. s / (dále jen objednatel") 2. TQM - holding s.r.o. Sídlo Opava, Těšínská 1028/37, PSČ Zastoupen Ing. Michalem Scholzem, ředitelem osobní dopravy osoba jednající na základě plné moci č. 16/2015/Šu, ze dne IC DIČ CZ Bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republik, a.s. Číslo účtu /2700 Zápis do obchodního rejstříku: , Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka (dále jen dopravce) Článek 2 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne společně uzavřely Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, vedenou u objednatele pod evidenčním číslem 02039/2006/DSH. K této smlouvě smluvní strany uzavřely: dne dodatek č. 1 smlouvy, evidenční čísio 02039/2006/D1/2006/DSH, dne dodatek č. 2 smiouvy, evidenční číslo 02039/2006/D2/2007/DSH, dne dodatek č. 3 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D3/2007/DSH, dne dodatek č. 4 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D4/2007/DSH, dne dodatek č. 5 smiouvy, evidenční číslo 02039/2006/D5/2008/DSH,

2 dne dodatek č. 6 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D6/2008/DSH, dne dodatek č. 7 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D7/2008/DSH, áne dodatek č. 8 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D8/2008/DSH, dne dodatek č. 9 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D9/2009/DSH, dne dodatek č. 10 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D10/2009/DSH, dne dodatek č. íl smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D11/2009/DSH, dne dodatek č. 12 smiouvy, evidenční číslo 02039/2006/D12/2010/DSH, dne dodatek č. 13 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D13/2010/DSH, dne dodatek č. 14 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D14/2010/DSH, dne dodatek č. 15 smiouvy, evidenční číslo 02039/2006/D15/2010/DSH, dne dodatek č. 16 smlouvy, evidenční čísio 02039/2006/D16/2010/DSH, dne dodatek č. 17 smiouvy, evidenční číslo 02039/2006/D17/2011/DSH, dne dodatek č. 18 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D18/2011/DSH, dne dodatek č. 19 smlouvy, evidenční čísio 02039/2006/D19/2011/DSH, dne dodatek č. 20 smlouvy, evidenční čísio 02039/2006/D20/2011/DSH, dne dodatek č. 21 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D21/2012/DSH, dne dodatek č. 22 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D22/2012/DSH, dne dodatek č. 23 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D23/2012/DSH, dne dodatek č. 24 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D24/2013/DSH, dne dodatek č. 25 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D25/2013/DSH, dne dodatek č. 26 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D26/2013/DSH, dne dodatek č. 27 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D27/2013/DSH, dne dodatek č. 28 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D28/2013/DSH, dne dodatek č. 29 smlouvy, evidenční čísio 02039/2006/D29/2014/DSH, dne dodatek č. 30 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D30/2014/DSH, dne dodatek č. 31 smlouvy, evidenční čísio 02039/2006/D31/2015/DSH, dne dodatek č. 32 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D32/2015/DSH, dne dodatek č. 33 smiouvy, evidenční číslo 02039/2006/D33/2015/DSH, dne dodatek č. 34 smlouvy, evidenční číslo 02039/2006/D34/2015/DSH. Pro označení smlouvy číslo 02039/2006/DSH smlouva". ve znění uvedených dodatků se dále užívá pojem Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy: Příloha č. 1 smlouvy, která obsahuje Seznam linek a spojů základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje" se nahrazuje novým zněním, a je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Článek 3 Závěrečná ustanovení 1. Obe smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy. 2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 2 vyhotovení si ponechá objednatel a 2 vyhotovení obdrží dopravce. 4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha č. 1 - Seznam linek a spojů základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje 5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

3 6. Doložka platnosti právního úkonu podle ust. 23 zákona č, 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku smfouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. BHfSCho ze dne V Ostravě dne / í\f,...sfít.ítr.,...t7t>, za objednatele Mgr. Daniel Havlík na základě pověření hejtmana kraje V Opavě dne i za dopravce Ing. Michal Scholz ředitel osobní dopravy Sínská 1028/37, 746 d.:

4 Příloha Č. 1 SEZNAM LINEK A SPOJŮ základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje platný od do Dopravce Spoje, t Spoje, t Spoje, f Spoje, f Spoje, f Spoje, t TQM-holding s.r.o., Těšínská 1028/37, Opava IČ: DIČ: CZ Vítkov-Bílovec-Ostrava 29, , 9,11,15, 39, 21, 2, 4, 20, 34,10, 26, 16, 38, 24, 32-spoje hrazené mimo územi města Ostravy 5, 23, 40, 18, - spoje hrazené včetně území města Ostravy Vítkov-Fulnek-Odry 1,3,9,5,7,2,8,6,4, Vítkov-Moravice-Melč 25, 27, 5, 13, 7, 9, 11, 3, 23, 15, 29,19, 21,31, 30, 2, 6, 10, 22, 12, 14, 4, 26,16,24,20,28, Vítkov-Březová-Fulnek 1,5,11,13,15,2,6,10,14,16,12,4, Vítkov-Vítkov,Klokočov-Odry,KIokočůvek 41, 3, 5, 9,13, 7, 17, 23, 25, 29, 33, 4, 8, 2, 14, 6,18, 20, 26, 38, 30, 34, 36, 15,19,12,24, Vítkov-Budišov nad BudiŠovkou-Budišov nad Budišovkou, Podlesí 57, 63, 23, 31,1, 5, 7, 33, 21, 9, 35,11, 25, 17, 61, 3, 37, 15, 39,13, 43, 45, 64, 2, 70, 16, 4, 34, 68, 6, 8, 36, 10, 66, 32, 12, 14, 60, 40, 20, 42, 22, 46, 24, 48 27, 41, 44, 30 a spoje 19, 28, 47, 26 převedené z linky určené pro zaměstnance společnosti LINASET a.s Budišov nad Budišovkou, Staré Oldřůvky-Budišov nad Budišovkou, Guntramoviee-Dvorce 17,11, 9, 19, 3, 21, 7, 23, 15, 25, 27, 31, 13, 18, 10,12, 20, 2, 22, 8, 24, 26,16,28,30,14, 29, 32, Vítkov-Jakubčovice nad Odrou-Odry 1,3,5,7,2,4, Opava-Hradec nad Moravicí, Žimrovice-Melč-Vítkov 1, 5, 39, 11, 41, 13, 53, 45, 21, 49, 25,19, 27, 7, 29, 51, 47, 4, 8,10, 6, 2, 38,12,14, 16, 20, 42, 50, 26, 28, 40,46, 52, 48, 1

5 23,31,44,32, : Opava-Štáblovice-Melc-Vítkov : H,9, 7, 25, 13, 15, 41, 17, 19, 43, 23, 1, 21, 45, 27, 29, 31, 37, 2, 6, 12, 14,16, 8, 26, 34, 30, 32, 28, 36, 40, 20, 38, 42, 46, 48, : 3, 18 f, 10,50, : Opava-Hradec nad Moravicí-Větřkovice-Vítkov : U 3, 5, 27, 23, 7,11,13,15,19,17, 21,25,29, 51, 31, 2, 52, 8,10, 14, 22, 16,18,4, 20,44, 26, 6, 32, 42, 36, Spoje t : 39,43,12,24, : Opava-Melč-Kružberk-Budišov nad Budišovkou : 3,5,11,15,2,10,8, 14, : 9,13,16,22, : Opava-Raduň-Chvalíkovice-Hradec nad Moravicí : U4 Spoje t : : Opava-Hradec nad Moravicí, Žimrovice-Hradec nad Moravicí, Benkovice : 5,1,17, 9, 29, 11, 23, 13, 25, 3, 2, 4,16, 10, 12, 8, 28, 24, 26, 14 Spoje, t : 7,21,20, : Opava-Mladecko-Jakartovice, Hořejší Kunčice : 3, 37, 5, 31, 39, 41, 11, 35, 61, 19, 13, 23, 17, 21, 7, 25, 43, 45, 33, 27, 2,12,40, 6, 10,28, 4, 8, 42, 44, 64, 26, 36, 24, 38, 30, 22, 20, 18, 46, 48, 32, 34, Spoje, f : 47, 49, 53, 55, 59, 50, 52, 56, 58, 62 - náhrada za zrušené vlakové spoje na železniční tratí 314 Opava, východ - Jakartovice 51, 57, 54, 60 - spoje hrazené mimo úseku zastávek Jakartovice, horní konec-leskovec nad Moravicí, rozcestí Bohdanovice : Opava-Stěbořice-Litultovice-Kružberk : 3, 5,1, 9, 19, 29, 11, 27, 17, 15, 21, 23, 31, 2, 6, 12, 4, 16, 18, 24,10, 30, 20, 22, 28, Spoje, f : 13,25,8,26, : Opava-Stěbořice-Hlavnice-Svobodné Heřmanice : 3, 1, 31,11, 39, 15, 19, 17, 25, 21, 27, 5,29, 33, 37, 2, 10, 4, 42,44,46, 40, 14, 24, 12, 22, 26, 38,28, 6, 32, 36, : 23,35,20,34, : Opava-Velké Heraltice, Sádek-Velké Heraltice, Tábor : U 3, 7, 5, 9, 13, 15, 35, 17, 39, 33, 21, 27,29, 31, 2, 4, 8, 10, 12, 20, 16, 26, 22, 24, 42, 28, 32, 14, 38, 40, : 11,25,6,18, : Opava-HoIasovice-Brumovice,Úblo : 9, 7, 5, 3, 11, 13, 14, 10, 2, 6, 4, 16, 12, 8,

6 : Opava-Velké Hoštice-Chlebičov : 31, 1, 33, 35, 5, 43, 9, 45, 13,15, 17, 19, 21, 23, 25, 47, 29, 2, 4, 6, 8,48, 12, 16, 46, 20, 50, 22, 24, 40, 26, 28, 30, 52, 32, Spoje, f : 37,39,36,42 : Opava-Kobeřice-Sudice-Třebom : 3, 5, 31, 13, 7, 9, 11, 33, 45, 51, 43, 17, 19, 1, 21, 41, 37, 44, 2, 46, 50, 8, 10, 6, 48, 52, 12, 18, 40, 20, 24, 26, 38, Spoje f : 35, 39, 23, 25, 4, 34, 28, Spoje, t Spoje, t Spoje, f Spoje f Spoje t Opava-Chlebičov-OldřiŠov-Hněvošice-Kobeřiee 79, 5, 9, 13, 19, 21, 23,1, 29, 35, 33, 39, 41, 43, 57, 3, 7, 25, 45, 51, 53, 55, 59, 65, 63, 27, 73, 85, 6, 4, 44, 8,12, 10,18, 22, 72, 20, 74, 46, 28, 32, 34, 76, 38, 40, 24, 42, 60, 52, 54, 56, 50, 58, 37,75,83,16,36,62, Opava-Kravaře-Bolatice-Chuchelná-Bělá 1, 27, 3, 33, 7, 9,11, 31,15, 13, 17,19, 21, 23, 25, 2, 20, 28, 4, 30, 6, 26, 8, 12,14, 16, 32, 22, Opava-Kobeřice-Chuchelná-Bělá 27, 21, 1, 3, 11,15, 5, 13, 7, 25,12, 4,18, 6, 8, 16, 26, 2,10,14, 28 17, Opava-DolníBenešov-Píšť 1,3,7,9,5,19,2,4,10,6,14,12, Opava-Nové Sedlice-Stítina-Kravaře 9, 11, 5, 17,19, 7, 3, 6, 2, 12, 4, 14, 22, 8,10, Opava-Stítina-N. Sedlice-Háj ve Sl., Jilešovice-D. Benešov 1,13,9,3,5,7,11,2,4,6,8,10,12, Litultovice-Mladecko-Jakartovice, Hořejší Kunčice 3,7,9,11,1,4,2,8,14,6,10,12, Opava-Horní Benešov-Svobodné Heřntanice-Bruntál 1, 3, 5, 51, 39, 7, 57, 37,13, 15, 35, 41, 43, 45, 11, 9,19, 49, 21, 23, 27, 33, 55, 2, 6, 16,10, 34,12, 32, 38, 50, 14,18, 40, 20, 22, 46, 24, 26, 28, 30, 17, 25, 8, 36, Spoje t Opava-Hradec nad Moravicí-Fulnek-Kujavy 3,13,5,7,9,11,2,20,6,4,10,12,

7 Spoje, f Spoje, f Spoje, f Spoje, f Spoje t Opava-Hradec nad Moravicí-Skřipov-Bílovec 11, 63, 39, 23, 7,13, 29, 41, 65, 47, 45, 61, 49, 51,15, 67,19,27,1, 25, 57, 31, 33, 5, 35, 37, 69, 26,4, 66, 32, 34, 72, 36, 50,16, 60, 62, 64, 58, 42, 46, 68, 56, 52,18, 28,22, 54,48,40, 8, 70, 44, 3,21,10,20, Opava-Hrabyně-Pustá Polom-HIubočec-Těškovice-Bílovec 25, 37, 7,17, 3, 15, 5, 9, 47, 45, 43,19, 23, 29, 33, 49,41, 35, 2,10,14, 26, 22, 30,20, 16, 6, 40, 28, 4, 32, 36, 44, 38, 31, 27, 18, 42 a spoje 39, 34, 46 - určené pro tělesně handicapované občany z Rehabilitačního ústavu Hrabyně s vazbou na linku Opava- Hlubocec-Pustá Polom-TěŠkovice-Bílovec 35, 13,1, 21, 25, 27, 4, 8, 22,10,18, 24, 26 v Opava-Dvorce-Sternberk-Olomouc 3,7,2,4 5,9,8,6, Opava-Hrabyně, Rehabilitační centrum-ostrava 9, 7, 8, 10 ~- spoje hrazené mimo území města Ostravy 1, 3, 2, 4 - spoje hrazené mimo území města Ostravy Opava-Hrabyne-Ostrava, Porubá 5, 1, 3, 7, 6, 2, 4, 8, - spoje hrazené mimo území města Ostravy 17,11,12,18, - spoje hrazené včetně území Ostravy Opava-Dolní Benešov-Hlučín 1,13, 5, 21, 7, 9,19, 11, 3, 4, 2,18, 6, 8,16,10,14, Ostrava, Poruba-Děhylov-Hlučín 101,103, 105, 107,109,102,104,106,108,110, spoje hrazené včetně území města Ostravy Ostrava-Klimkovice-Bílovec- Fulnek 105,101,107,103,102,104,108,106 - spoje hrazené mimo uzemí Ostravy

8 Vysvětlivky: Spoje, f spoje provozovány v pracovních dnech spoje provozovány v sobotu, neděli a ve státem uznané svátky V Opavě dne 09. í Zpracoval: Ing. Jiří Kolínský s^\ razítko a podpis dopravce minské 1028/37, Opava Tel,: í 'C: Af- rz ^

DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH

DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH KUMSP00QUEFA DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje (dále

Více

Dolní Benešov. Časy odjezdů. Bělá 900255 5. Bílovec 900262 3. Bolatice 900254 5. 910129 Bruntál. Brumovice 900250 2. 900242 3 (u Vítkova) 900261 3

Dolní Benešov. Časy odjezdů. Bělá 900255 5. Bílovec 900262 3. Bolatice 900254 5. 910129 Bruntál. Brumovice 900250 2. 900242 3 (u Vítkova) 900261 3 ODJEZDY AUTOBUSŮ Z VÝCHODNÍHO NÁDRAŽÍ SMĚR CENTRUM V O P A V Ě Platnost od 14.12.2014 do 12.12.2015 Informace o změnách během platnosti na tel.č. 553/609202 S M Ě R Linka číslo Stanoviště Bělá 900255 5

Více

V-ftílbti/jtf: Air JJ> \

V-ftílbti/jtf: Air JJ> \ jmoíí AVhk* íííi r/.^k/ť TvKAi Sfí A.iSK V i ŘAD i T/I v KUÍ1SP80RFHKY DODATEK č.25 ke smlouvě evidenční číslo 028/2006/DSH! > r ^ S^&^JiSV (DOUASA V-ftílbti/jtf: Air JJ> \ AS44S..4SS íki. octi: o závazku

Více

Smiouva. o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko. Článek 1 Smluvní strany

Smiouva. o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko. Článek 1 Smluvní strany KUÍ1SP00QV23X Smiouva C-_. ).,._)- ' o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko rok Jít: kr. odb. Článek 1 Smluvní strany Moravskoslezský

Více

SR 2016/2017 PŘEBOR MUŽI

SR 2016/2017 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. Malé Hoštice NE ÚZM tráva 2. Litultovice NE ÚZM tráva 3. Kobeřice B SO ÚZM tráva 4. Hlavnice SO ÚZM tráva 5. Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva B 6. Bělá NE 15:00 tráva 7. Pustá Polom B SO ÚZM

Více

SR 2017/2018 PŘEBOR MUŽI

SR 2017/2018 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. Otice SO ÚZM tráva 2. Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. Vřesina SO ÚZM tráva 4. Dolní Životice NE 10:00 tráva 5. Stěbořice SO ÚZM tráva 6. Březová SO ÚZM tráva 7. Litultovice NE ÚZM tráva 8. Slavia

Více

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. TJ Hradec n/m NE 15:00 tráva 2. TJ Sokol Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. TJ Suché Lazce SO ÚZM tráva 4. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 5. TJ Sokol Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva 6. TJ Papírny

Více

Výsledky utkání soutěží OFS Opava

Výsledky utkání soutěží OFS Opava ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Zámecký okruh 6 746 01 Opava Výsledky utkání soutěží OFS Opava A1A Okresní přebor - muži 1. Hradec n/m 26 21 3 2 79 : 29 66 ( 27) 2. Žimrovice 26 16 5 5 69 : 43 53 ( 14) 3.

Více

Konečné tabulky soutěží schválené STK OFS Opava

Konečné tabulky soutěží schválené STK OFS Opava ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Zámecký okruh 6 746 01 Opava Konečné tabulky soutěží schválené STK OFS Opava A1A Okresní přebor - muži 1 Strahovice 26 16 5 5 56 : 26 53 ( 14) 2 Budišov n/b 26 15 6 5 67 :

Více

DODATEK č. 48! Pí^LlM ke smlouvě evidenční číslo 02046/2006/DSH

DODATEK č. 48! Pí^LlM ke smlouvě evidenční číslo 02046/2006/DSH KUÍ1SP08QUFBN MORAVSKO;. LEZSK ' vh l J - KRAJSKÝ OŘAD' DODATEK č. 48! Pí^LlM ke smlouvě evidenční číslo 02046/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní

Více

DODATEK č. 43 ke smlouvě evidenční číslo 02047/2006/DSH

DODATEK č. 43 ke smlouvě evidenční číslo 02047/2006/DSH KUMSP08RFGL0 M DODATEK č. 43 ke smlouvě evidenční číslo 02047/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje

Více

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI PŘEBOR MUŢI 1. FC MSA Dolní Benešov B NE ÚZM Zábřeh tráva 2. TJ Sokol Litultovice NE ÚZM tráva 3. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 4. TJ Sokol Slavkov B SO ÚZM tráva 5. TJ Sokol Sluţovice NE ÚZM tráva

Více

(dáie jen dodatek") : Ostrava, 28. října 117, PSC CZ Česká spořiteina, a. s /

(dáie jen dodatek) : Ostrava, 28. října 117, PSC CZ Česká spořiteina, a. s / CISLO SMLOUVY < DODATKU) -_ (dáie jen dodatek") Sídio Zastoupen : Ostrava, 28. října 117, PSC 2 18 IC DIČ Bankovní spojení Čísio účtu VS 890692 CZ890692 Česká spořiteina, a. s. 27-1650676349/0800 1516108001

Více

A1A Přebor muži - KOT STEEL

A1A Přebor muži - KOT STEEL A1A Přebor muži - KOT STEEL VÝSLEDKY 19.kolo A1A1901 Stěbořice Vřesina 4 : 0 A1A1902 Dolní Benešov "B" Pustá Polom "B" 1 : 2 A1A1903 Litultovice Služovice : nehlášeno A1A1904 Skřipov Jakartovice 1 : 2

Více

Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012

Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012 Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012 Od 1. 1. 2012 podléhají zpevněné plochy pozemků (ostatních ploch a zastavěné plochy a nádvoří) zpevněné stavbou nové sazbě daně z pozemků. Pokud se užívají

Více

ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ. A1A BULY Aréna přebor muži

ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ. A1A BULY Aréna přebor muži ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Zámecký okruh 6 746 01 Opava A1A BULY Aréna přebor muži 1. Jakartovice 26 17 3 6 73 : 34 54 ( 15) 2. Malé Hoštice 26 16 4 6 54 : 34 52 ( 13) 3.

Více

A1A Přebor muži. VÝSLEDKY 24.kolo

A1A Přebor muži. VÝSLEDKY 24.kolo A1A Přebor muži VÝSLEDKY 24.kolo A1A2401 Vřesina Vávrovice 3 : 2 A1A2402 Kobeřice "B" Jakartovice 2 : 2 A1A2403 Hněvošice Stěbořice 1 : 1 A1A2404 Budišov n/b Litultovice 0 : 4 A1A2405 Pustá Polom "B" Skřipov

Více

Tabulky všech soutěží v rámci OFS Opava po podzimní části SR

Tabulky všech soutěží v rámci OFS Opava po podzimní části SR FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Tabulky všech soutěží v rámci OFS Opava po podzimní části SR 2014-2015 A1A Přebor muži 1. Budišov n/b 13 8 2 3

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ0805 174 899 89 615 25 807 26 754 85 304 76 246 2 481 37 146 20 932 37 044 33 798 73 675 65 041 1. Bělá 51297 4 661 340 85 108 308 264 5 109 98 186 184 259 218 Bělá 00161 9 0 2. Bohuslavice 50619 2 1

Více

Konečné tabulky soutěží OFS Opava pro SR

Konečné tabulky soutěží OFS Opava pro SR ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Konečné tabulky soutěží OFS Opava pro SR 2008-2009 A1A BULY Aréna přebor muži 1. Štítina 26 16 6 4 80 : 37 54 ( 15)

Více

Sportovně technická komise SR Zápis č. 39 ze dne

Sportovně technická komise SR Zápis č. 39 ze dne FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Sportovně technická komise SR 2018-2019 Zápis č. 39 ze dne 20.6.2019 Přítomni: Kořínek D., Walach L., Walach S.,

Více

Budišov nad Budišovkou. Dolní Benešov. 1) 1905-1964, založena 1935 2) 1953-1971, založena 1959. 1) 11.stol - 1965, založena 1946

Budišov nad Budišovkou. Dolní Benešov. 1) 1905-1964, založena 1935 2) 1953-1971, založena 1959. 1) 11.stol - 1965, založena 1946 Budišov nad Budišovkou 1) 1905-1964, založena 1935 2) 1953-1971, založena 1959 Dolní Benešov 1) 11.stol - 1965, založena 1946 2) 1965-1972, založena 1966 3) /1948/ 1973-1976, založena 1973 4) 1977-1982

Více

Sportovně technická komise SR Zápis č. 23 ze dne

Sportovně technická komise SR Zápis č. 23 ze dne FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Sportovně technická komise SR 2015-2016 Zápis č. 23 ze dne 14.4.2016 Přítomni: Kořínek D., Walach L., Walach S.,

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 8 4 4 0 0 4 IČZ smluvního ZZ 9 0 7 3 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 P 0 0 2 Název IČO PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 8 4 4 0 0 4 IČZ smluvního ZZ 9 0 7 3 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 P 0 0 2 Název IČO PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

čas odjezdu z výchozí zastávky ARRIVA MORAVA a. s. - provozovna Bruntál

čas odjezdu z výchozí zastávky ARRIVA MORAVA a. s. - provozovna Bruntál 850818 Krnov - Brumovice, Úblo 850823 Krnov - Heřmanovice - Zlaté Hory 850873 Bruntál - Václavov - Rýmařov 850877 Rýmařov - Břidličná - Bruntál 850881 Rýmařov - Tvrdkov, Ruda - Uničov 850885 Karlova Studánka

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OKRES BRUNTÁL. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OKRES BRUNTÁL. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES BRUNTÁL 1. Andělská Hora Mě 1 590 362 Bruntál Bruntál Bruntál Světlá Hora Bruntál 2. Bílčice 2 433 247 Bruntál Bruntál Bruntál Dvorce Bruntál 3. Bohušov 2 070 381 Krnov Osoblaha Krnov Osoblaha Osoblaha

Více

Členská základna Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. k Příloha č. 1

Členská základna Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. k Příloha č. 1 Členská základna Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. k 31.12.2017 Příloha č. 1 CZ0805001 Tělovýchovná jednota Sokol Bělá, z.s. 82 10 92 5 0 5 3 1 4 74 9 83 CZ0805002 Tělovýchovná jednota

Více

IC DIČ Bankovní spojení Číslo účtu VS

IC DIČ Bankovní spojení Číslo účtu VS -MQRAVSK.O,SU ZSK.VK.V.Í- KRAÍsivTi' URAIÍ --.... Í5i s r.::2i ivy í D 0OATKu7 (dále jen Dodatek") Sídlo Zastoupen Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IC DIČ Bankovní spojení účtu VS 70890692 náměstkem

Více

Přidělená čísla SK-TJ - variabilní symboly 2018

Přidělená čísla SK-TJ - variabilní symboly 2018 Přidělená čísla SK-TJ - variabilní symboly 2018 Poř. Var. sym. Název 1. 805001 Bělá, TJ Sokol, z.s. 2. 805002 Bobrovníky, TJ Sokol, z.s. 3. 805003 Bohuslavice, SK, z.s. 4. 805417 Bolatice, EST, z.s. 5.

Více

Pořadí soutěž obcí Moravskoslezský kraj rok 2017 (vyhl

Pořadí soutěž obcí Moravskoslezský kraj rok 2017 (vyhl Pořadí soutěž obcí Moravskoslezský kraj rok 2017 (vyhl Obce do 2 500 obyvatel Obce a města 2 501 15 000 obyvatel 1 Obec Nová Pláň 1 Obec Trojanovice 2 Obec Býkov-Láryšov 2 Město Hradec nad Moravicí 3 Obec

Více

D1. Datové podklady v tabulkách

D1. Datové podklady v tabulkách D6.2 - elektřiny z ČEZ Distribuce, a. s. Moravskoslezský kraj, součet za obce, ORP stav 2011 Zdroj dat: ČEZ Distribuce, a. s., 2013 Celkem Albrechtičky 1,037 0,08 0,154 0,02 0,040 0,00 1,231 0,02 Bílov

Více

Energetické bilance v tabulkách - současný stav

Energetické bilance v tabulkách - současný stav S1.1 - Bilance roční spotřeby primárních paliv v území Moravskoslezský kraj, členěno dle ORP, obce a skupenství paliv stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] Bílovec 4 804 75 506 1

Více

Energetické bilance v tabulkách - současný stav. ostatní průmysl. zemědělství (budovy)

Energetické bilance v tabulkách - současný stav. ostatní průmysl. zemědělství (budovy) S1.2 - Bilance roční spotřeby primárních paliv v území Moravskoslezský kraj, členěno dle ORP, obce a sektoru spotřeby stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] [GJ/r] Bílovec 98 499

Více

Tab. 2 - Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj 2017

Tab. 2 - Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj 2017 volných 598925 Albrechtice 3948 5188 7,0 26 158 4 4 1 568741 Albrechtičky 683 5033 3,4 6 197 3 4 1 551929 Andělská Hora 377 240 14,4 40 202 3 1 0 599212 Bartošovice 1693 5282 5,9 13 197 3 3 1 598011 Baška

Více

Přidělené dotace MŠMT Můj klub pro SK-TJ z RS ČUS v Opavě k

Přidělené dotace MŠMT Můj klub pro SK-TJ z RS ČUS v Opavě k Přidělené dotace MŠMT Můj klub pro SK-TJ z RS ČUS v Opavě k 8.10.2018 Poř. Číslo Název Kč Pozn. 1. CZ0805001 Bělá, TJ Sokol, z.s. 2. CZ0805002 Bobrovníky, TJ Sokol, z.s. 3. CZ0805003 Bohuslavice, SK, z.s.

Více

Členská základna Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. k Příloha č. 1

Členská základna Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. k Příloha č. 1 Členská základna Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. k 31.12.2018 Příloha č. 1 CZ0805001 Tělovýchovná jednota Sokol Bělá, z.s. 82 10 92 5 0 5 1 0 1 76 10 86 CZ0805002 Tělovýchovná jednota

Více

DODATEK č. 9 ke smlouvě evidenční číslo 02118/2006/DSH

DODATEK č. 9 ke smlouvě evidenční číslo 02118/2006/DSH DODATEK č. 9 ke smlouvě evidenční číslo 02118/2006/DSH o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje (dále jen dodatek ) 1. Moravskoslezský

Více

Členské příspěvky SK-TJ - provedenná úhrada roku 2018 k

Členské příspěvky SK-TJ - provedenná úhrada roku 2018 k Členské příspěvky SK-TJ - provedenná úhrada roku 2018 k 31.12.2018 1. CZ0805001 Bělá, TJ Sokol, z.s. 1 200 2. CZ0805002 Bobrovníky, TJ Sokol, z.s. 1 200 3. CZ0805003 Bohuslavice, SK, z.s. 1 200 4. CZ0805417

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Smlouva. o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Novojičínsko západ

Smlouva. o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Novojičínsko západ KUÍ1SP80QVXPU M0RAVSKOsÍ'pÍŠK l W k J - K.RAJSKÝ ÚŘAD,. _ - ^ S M L U L ;VY (DODATKU) -i- Smlouva poř. čislo rok _kr. odb. o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK Statutární město Opava ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu

Více

Muži A nestačili na Heřmanice

Muži A nestačili na Heřmanice Muži A nestačili na Heřmanice Výsledky krajského přeboru Kobeřice A - Heřmanice 1:2 (0:2) 210 diváků Branky: 69. Čujek Jan - 11. Michalák Jakub, 32. Schwarz Patrik Kravaře - Frenštát p. R. 2:0 (0:0) Bohumín

Více

Tab. 3 - Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel 2017

Tab. 3 - Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel 2017 Tab. 3 - Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství 2017 bydliště obce s 598925 Albrechtice 38,8 250 15,6 4,8 8,7 1 12 0 4 568741 Albrechtičky 60,7 225 19,3-16,1 10,2 4 0 0 4 551929 Andělská

Více

čas odjezdu z výchozí zastávky Číslo linky název linky změna

čas odjezdu z výchozí zastávky Číslo linky název linky změna Číslo linky název linky 850129 Krnov Karlova Studánka Bruntál Olomouc Prostějov Brno spoj čas odjezdu z výchozí zastávky změna ARRIVA MORAVA a. s. provozovna Bruntál 1 5:05 opožděn o 10 min 3 9:01 opožděn

Více

Členské příspěvky SK-TJ - provedenná úhrada roku 2019 k

Členské příspěvky SK-TJ - provedenná úhrada roku 2019 k Členské příspěvky SK-TJ - provedenná úhrada roku 2019 k 10.4.2019 1. CZ0805001 Bělá, TJ Sokol, z.s. 2. CZ0805002 Bobrovníky, TJ Sokol, z.s. 3. CZ0805003 Bohuslavice, SK, z.s. 4. CZ0805417 Bolatice, EST,

Více

7 Polanka : Krnov : Hlubina : Bolatice :

7 Polanka : Krnov : Hlubina : Bolatice : A1A Poháry BAUER Krajský přebor mužů 1 Dětmarovice 30 22 2 6 74:33 68 0 0 2 SO Bruntál 30 20 7 3 70:34 67 0 0 3 Heřmanice 30 21 3 6 87:33 66 0 0 4 Háj ve Slezsku 30 18 3 9 72:48 57 0 0 5 Pustá Polom 30

Více

DODATEK C. I ke smlouvě o poskytování služeb evidenční číslo: 04316/2018/EP. I. Smluvní strany

DODATEK C. I ke smlouvě o poskytování služeb evidenční číslo: 04316/2018/EP. I. Smluvní strany MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00WLU2E ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) DODATEK C. I ke smlouvě o poskytování služeb evidenční číslo: 04316/2018/EP I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídiem: zastoupen:

Více

o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Rýmařovsko Článek 1 Smluvní strany

o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Rýmařovsko Článek 1 Smluvní strany r.;;' v r icv.! - 'EU^SE? l'íií/1^ KUÍ1SP08QV15U Smlouva *...?$Í$S i * " )' '*( i i ^^ s//- f.''k i r? ST. i-.ííh i o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou

Více

Tab. P1 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická)

Tab. P1 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická) Tab. P1 bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická) s r. - bytů z bytů v r. Albrechtičky 684 680 289 248 2,74 2,56 634,1 45,9 15 9 24-13 0,6-8 -3 21 260 Bílov 575 565 213 183

Více

Informace k dalšímu kolu kotlíkových dotací

Informace k dalšímu kolu kotlíkových dotací Informace k dalšímu kolu kotlíkových dotací Zpracoval(a): Mgr. Petra Brodová, MPA Datum: 4. 4. 2017 Úvodní informace Operační program: Prioritní osa: Specifický cíl: Celková alokace: Řídící orgán: Zprostředkující

Více

Tab. P2 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Variata II. (Reálná)

Tab. P2 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Variata II. (Reálná) Tab. P2 bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Variata II. (Reálná) s r. - bytů z bytů v r. Albrechtičky 684 680 289 248 2,74 2,56 634,1 45,9 15 9 24-13 1,2-16 -5 19 258 Bílov 575 565 213 183 3,09

Více

ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek

ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek Sídlo Zástupce IČ DIČ Bankovní spojení Číslo účtu Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna,

Více

Příprava 3. výzvy v MSK. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Příprava 3. výzvy v MSK. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Příprava 3. výzvy v MSK Dotační program MSK: Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. výzva otevřená a uzavřená výzva (pro zásobník 2. výzvy) Vyhlášení: Duben 2019 (10. 4. 2019) Příjem žádostí: Květen

Více

Sportovně technická komise SR Zápis č. 34 ze dne

Sportovně technická komise SR Zápis č. 34 ze dne FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Sportovně technická komise SR 2016-2017 Zápis č. 34 ze dne 25.5.2017 Přítomni: Kořínek D., Walach L., Walach S.,

Více

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1. Slávia Orlová - Lutyně SO-ÚZM tráva (UT) 2. Šenov SO- ÚZM tráva 3. Dětmarovice SO-ÚZM tráva 4. Frenštát NE-ÚZM tráva (tráva) 5. Bohumín NE-ÚZM tráva 6. Krnov NE-ÚZM tráva (UT) 7.

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje CZ Česká spořitelna, a.s /0800

Ostrava, 28. října 117, PSČ Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje CZ Česká spořitelna, a.s /0800 Í J «". >-,E ;y\'.'y'tl Sídlo Zástupce IČ DIČ Bankovní spojení Číslo účtu Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 330181-1650676349/0800

Více

Zápasy hrané od do

Zápasy hrané od do Krajský přebor [muži] 30.kolo Frenštát p. R. - Český Těšín 0:2 Polanka - Frýdlant n. O. 2:0 MFK Vítkovice - Krnov 3:4 Petřkovice - Heřmanice 0:1 Slavkov - Hradec n. M. 0:4 Dětmarovice - Bohumín 2:3 Dolní

Více

Sportovně technická komise SR Zápis č. 13 ze dne

Sportovně technická komise SR Zápis č. 13 ze dne FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Sportovně technická komise SR 2017-2018 Zápis č. 13 ze dne 21.9.2017 Přítomni: Kořínek D., Walach L., Walach S.,

Více

Investice do vaší budoucnosfr~~ Evropská unie. PODPOROVÁNO l EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Investice do vaší budoucnosfr~~ Evropská unie. PODPOROVÁNO l EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ í MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ICRAJSKÝ O&AD KUMSP00KLGNV Investice do vaší budoucnosfr~~ Evropská unie PODPOROVÁNO l EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) kff^čok j ""zkr, odb." Moravikoilewko

Více

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H.I. UPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 113. ZÚR MSK stanovují požadavky na koordinaci

Více

Hlavní utkání KRAJSKÝ PŘEBOR 17:30

Hlavní utkání KRAJSKÝ PŘEBOR 17:30 1 Slosovatelný program k mistrovským utkáním TJ Sokol Kobeřice ve fotbalové sezóně 2016-2017 Cena 5,- ČTVRTEK 11. srpna 2016 Hlavní utkání KRAJSKÝ PŘEBOR 17:30 FC IRP Český Těšín Rozhodčí utkání KRAJSKÉHO

Více

čas odjezdu z výchozí zast.

čas odjezdu z výchozí zast. 850 129 Krnov - Karlova Studánka - Bruntál - Olomouc - Prostějov - Brno 850 818 Krnov - Brumovice, Úblo ARRIVA MORAVA a.s. - provozovna Bruntál 41 05:15 uspíšen 10ʹ 347 05:40 zrušen 43 07:45 opožděn 76ʹ

Více

UniCredit.Bank KUMSP00RMMHV

UniCredit.Bank KUMSP00RMMHV UniCredit.Bank KUMSP00RMMHV Dodatek č. 18 ( M0 i- i \0ý ttktfíl- vt\..m(.í.. \. f/á/ i

Více

KP mužů. Pozn.: Červeně zvýrazněné kluby sestupují. Rk. Družstvo Záp Skóre Body. 1 Pustá Polom :32 66

KP mužů. Pozn.: Červeně zvýrazněné kluby sestupují. Rk. Družstvo Záp Skóre Body. 1 Pustá Polom :32 66 KP mužů 1 Pustá Polom 30 20 6 4 67:32 66 2 Dětmarovice 30 18 5 7 59:31 59 3 Slavia Orlová 30 17 6 7 51:31 57 4 Bohumín 30 13 8 9 64:43 47 5 Heřmanice 30 13 7 10 56:50 46 6 Markvartovice 30 13 4 13 57:60

Více

Postup do krajského přeboru

Postup do krajského přeboru 1 Postup do krajského přeboru Po sedmi fotbalových sezónách, kdy jsme hráli I.A třídu, postupují hráči A mužstva Kobeřic do krajského přeboru. O našem vítězství v soutěži I.A třídy skupiny A a možnosti

Více

Seznam jednotek podle jejich zásahů

Seznam jednotek podle jejich zásahů Období od : 1.1.2006 do: 31.12.2006 712304 - JSDHO Moravský Beroun 4 0 0 0 712600 - HZSP ČD Olomouc 18 0 0 0 811010 - stanice Bruntál 674 286 0 0 811011 - stanice Krnov 604 208 0 0 811012 - stanice Rýmařov

Více

Změny jízdních řádů k

Změny jízdních řádů k Změny jízdních řádů k 10. 6. 2018 č. linky název linky spoj ARRIVA MORAVA a.s. - provozovna Bruntál 850 811 Krnov - Horní Benešov oprava inv. zn. 42, vypuštěno jede také 6. 7. 18 850 814 Krnov - Zátor

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá návrh jízdních řádů drážní dopravy na období platnosti jízdního řádu 2014/2015.

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá návrh jízdních řádů drážní dopravy na období platnosti jízdního řádu 2014/2015. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01D7UYW* Váš dopis zn.: - podle rozdělovníku - Ze dne: Čj: MSK 80914/2014 Sp. zn.: DSH/1109/2014/Moš 276.2 S10 Vyřizuje:

Více

270 Ostrava hl. n. Bohumín

270 Ostrava hl. n. Bohumín Rozvoj příměstské ě železniční dopravy na Ostravsku 10. ročník mezinárodního veletrhu Czech Raildays 16.-18. 18. 6. 2009 Ostrava Martin Dutko Koordinátor ODIS s.r.o. Integrovaný dopravní systém ODIS v

Více

UniCredií Bank Ktirispe 0QER 14

UniCredií Bank Ktirispe 0QER 14 1 UniCredií Bank Ktirispe 0QER 14.'» *»T C. 13 ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling uzavřené dne 30.3.2011 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Želetavská

Více

Dodatek č. 20. ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling uzavřené dne

Dodatek č. 20. ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling uzavřené dne UniCredit Bank mni K U M S P 0^QČÍ Dodatek č. 20 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKY LŘAD \$&ft/tfft (:'!Sl.OSMi/U : \'N'(i)0!)ATKi's ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling

Více

Sportovně technická komise SR Zápis č. 32 ze dne

Sportovně technická komise SR Zápis č. 32 ze dne FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Sportovně technická komise SR 2017-2018 Zápis č. 32 ze dne 17.5.2018 Přítomni: Kořínek D., Walach L., Walach S.,

Více

*KUMSX01YLWIR* KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, Ostrava

*KUMSX01YLWIR* KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01YLWIR* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 86050/2018 Sp. zn.: DSH/515/2018/JaM 276.11 S5 Vyřizuje: Ing.

Více

Datum nabytí. Místa, kde je možno do územně plánovací

Datum nabytí. Místa, kde je možno do územně plánovací Územní plán Chlebičov - Změna č. 1 Vydán Územní plán Chlebičov Územní plán Dolní Životice - Změna č. 2 Vydán Územní plán Dolní Životice Územní plán Štítina - Změna č. 1 Vydán Územní plán Štitina Územní

Více

aktualizováno dne týden název ÚSC (DSO)

aktualizováno dne týden název ÚSC (DSO) Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2015 prováděných krajským úřadem v období od 11. 1. do 20. 5. 2016 aktualizováno dne 5.2.2016 2. týden 11. - 15. 1.

Více

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 16. srpna 2016 O B S A H 2. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se zrušuje nařízení

Více

13:15 Fulnek. 15:30 SO Bruntál. Dnes na našem hřišti

13:15 Fulnek. 15:30 SO Bruntál. Dnes na našem hřišti 1 Slosovatelný program k mistrovským utkáním TJ Sokol Kobeřice ve fotbalové sezóně 2016-2017 Cena: 5 Kč Neděle 2.října 2016 Krajská soutěž dorostu 13:15 Fulnek Hlavní utkání - KRAJSKÝ PŘEBOR Šujan Stanislav

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9236/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Kostroun Miroslav Ing. Materiál pro 9. zasedání

Více

I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj

I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj KUÍ1SP08RMDBG -4o_uvs7;kú;:;U'-^&Ý R'tA,t -O^AJS^-V URAÍ. ČW.O SMLOUVY (DODATKU) Dodatek č. 2 ke Smlouvě pnr. č si*. o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský

Více

Článek 1 Smluvní strany. Ostrava, 28. října 117, PSČ Prof. Ing. Ivo Vondrák CSc.

Článek 1 Smluvní strany. Ostrava, 28. října 117, PSČ Prof. Ing. Ivo Vondrák CSc. KUMSP00QV0K5 Smlouva M< RAVSK.O' k.r.yz Í;.V KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD Y km-louvy (DODATKU) -4- Y ki. _ i rok PÍY,.;-Y Článek 1 Smluvní strany Moravskoslezský kraj Sídlo Zástupce IC DIČ Bankovní spojení Číslo

Více

SMLOUVA NA REALIZACI PROPAGAČNÍ KAMPANĚ. Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA NA REALIZACI PROPAGAČNÍ KAMPANĚ. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOXXF SMLOUVA NA REALIZACI PROPAGAČNÍ KAMPANĚ uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Článek I. Smluvní strany Název Adresa: Statutární město

Více

investice do vosí budoucnosti unie PODPOROVÁNO _ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ DOHODA O NAROVNANÍ ke smlouvě o dílo 02039/2014/KŘ

investice do vosí budoucnosti unie PODPOROVÁNO _ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ DOHODA O NAROVNANÍ ke smlouvě o dílo 02039/2014/KŘ KUMSP08KLGPL Ip/é\ 4o&!.. \.D> * * *** investice do vosí budoucnosti unie PODPOROVÁNO _ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ DOHODA O NAROVNANÍ ke smlouvě o dílo 0209/204/KŘ Smluvní strany. Moravskoslezský

Více

Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu

Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu za rok Obec s rozšířenou 20124000 613007 Bystrý povrchových vod 318 000 Moravskoslezský -473534-473534 20249000 613001 Kotelný,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IQ5ZE* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 85933/2015 Sp. zn.: ÚPS/17385/2015/Vin

Více

Z P R A V O D A J. Č e s t naší společné p r á c i! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z P R A V O D A J. Č e s t naší společné p r á c i! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Z P R A V O D A J OV KSČM OPAVA web: http://opava.kscm.cz e-mail: ov.opava@kscm.cz Jen pro vnitřní potřebu Telefon: 553 732347/82 Únor 2014 Vážené soudružky, vážení soudruzi. Jménem okresního výboru KSČM

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. č.l. ke smlouvě o dílo číslo: 03030/2014/IM

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. č.l. ke smlouvě o dílo číslo: 03030/2014/IM KUMSP88QE6X4 Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko Veřejná zakázka č. 134/2015 SMLUVNÍ STRANY: X. Moravskoslezský kraj Se sídlem: Zastoupen:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00Q453J* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 102243/2010 Sp. zn.: DSH/6240/2010/Vu 276.2 S5 Vyřizuje:

Více

aktualizace týden

aktualizace týden aktualizace 4.3.2019 4. týden 21. 1. - 25. 1. 2019 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 23. 1. do 31. 5. 2019

Více

4. týden

4. týden 4. týden 21. 1. - 25. 1. 2019 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 23. 1. do 31. 5. 2019 Darkovice 23.1. Frydrychová

Více

aktualizace k týden název ÚSC (DSO)

aktualizace k týden název ÚSC (DSO) aktualizace k 15.3.2018 4. týden 22. 1. - 26. 1. 2018 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od 22. 1. do 31. 5.

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá Návrh jízdních řádů drážní dopravy na období 2017/2018.

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá Návrh jízdních řádů drážní dopravy na období 2017/2018. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01SWCGS* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 79185/2017 Sp. zn.: DSH/16722/2017/JaM 276.11 S5 Vyřizuje:

Více

Smlouva í P n i < '?> > fp-i ' -'kr oa o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obsiužnosti

Smlouva í P n i < '?> > fp-i ' -'kr oa o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obsiužnosti KUÍ1SP00REJI7 : '! ' f ' -V ',! V\ i! ; OIAAl ;-.' < ; Smlouva í P n i < '?> > fp-i ' -'kr oa o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obsiužnosti Článek 1 Smluvní strany Moravskoslezský

Více

Smluvní strany. v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Smluvní strany. v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 Smlouva o podmínkách tramvajové dopravy, provozování náhradní autobusové dopravy, úhradě ceny za navýšení vozových km tramvajové dopravy a úhradě ceny za náhradní autobusovou dopravu. Číslo smlouvy dopravce:

Více

zastoupená na základě plné moci evidenční číslo 006/2018 ze dne společností: zapsaná: zastoupená:

zastoupená na základě plné moci evidenční číslo 006/2018 ze dne společností: zapsaná: zastoupená: KUMSP00D6 J78 II O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI podle ust. 1785 a násl, a ust. 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Veřejná vyhláška O VYDÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Veřejná vyhláška O VYDÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00T8Z3U* Čj: MSK 210741/2010 Sp. zn.: ÚPS/48286/2010/Doh 326.1 A10 Vyřizuje: Ing. Anna Dohnalová Odbor: Odbor územního plánování,

Více

č ke smlouvě evidenční číslo 02052/2006/DSH

č ke smlouvě evidenční číslo 02052/2006/DSH KUMSP08RFG63 '- - ^' u^!íi,^ai>uo.\na:'''' ". Příčku fy Jety. ^ č. 55... ke smlouvě evidenční číslo 02052/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné lankové osobní dopravě k zajištění základní dopravní

Více

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010 Garant dokumentu: 9110 prorektor pro rozvoj a sociální vztahy TUO_LEG_05_004 verze:c Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2010 Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava.

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IGRX0* Čj: MSK 78209/2015 Sp. zn.: ÚPS/15723/2015/Vin 326.1 A10 Vyřizuje: Ing.

Více