Broušení kovových materiálů ( H)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Broušení kovových materiálů (23-024-H)"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů ( H) SŠ - COPT Kroměříž 2014

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA.4 3. CHARAKTERISTIKA REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU... 5 POJETÍ A CÍLE REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU 5 ORGANIZACE VÝUKY...5 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY..5 VSTUPNÍ POŽADAVKY UČEBNÍ PLÁN MODULY REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU CENOVÁ NABÍDKA

3 1. Identifikační údaje rekvalifikačního vzdělávacího programu Název rekvalifikačního vzdělávacího programu Platnost hodnotícího standardu, dle kterého byl program vytvořen Název vzdělávací instituce Adresa vzdělávací instituce WWW vzdělávací instituce Kontaktní osoba Typ programu dalšího vzdělávání Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Délka studia Způsob ukončení Získaná kvalifikace Certifikát Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována Broušení kovových materiálů ( H) Platný od Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž, Mgr. Jaroslav Smola Rekvalifikační vzdělávací program příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. Alespoň základy vzdělání Podmínky pracovní způsobilosti jsou uvedeny na Prezenční 200 hodin Zkouška k získání profesní kvalifikace Broušení kovových materiálů ( H) dle zákona č.179/2006 Sb. Profesní kvalifikace Broušení kovových materiálů ( H) Osvědčení o profesní kvalifikaci Broušení kovových materiálů Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek Složení zkušební komise 3

4 2. Profil absolventa Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit účastníka na úspěšné vykonání zkoušky konané dle zákona č. 179/2006 Sb. v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Broušení kovových materiálů ( H) a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: dodržovat bezpečnost práce, správně používat pracovní pomůcky, orientovat se v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací, volit postup práce a technologické podmínky broušení, potřebné nástroje, pomůcky a materiály, měřit a kontrolovat délkové rozměry, geometrické tvary, vzájemnou polohu prvků a jakost povrchu, upínat brousící nástroje, upínat obrobky a ustavovat jejich polohy na různých druzích brusek, honovaček a ševingovacích strojů, vyvažovat brusné kotouče, obsluhovat brusky, ostřit nástroje na nástrojových bruskách, ošetřovat a provádět údržbu různých druhů brusek, honovaček a ševingovacích strojů, určovat výchozí technologické základny polotovarů před jejich obráběním. Možnosti pracovního uplatnění účastníka Účastník vzdělávacího programu se uplatní při vykonávání činností v broušení kovových materiálů v rámci povolání obráběč kovů. 4

5 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program Broušení kovových materiálů ( H) směřuje k přípravě flexibilního účastníka, který je ve strojírenské profesi schopen vykonávat kvalifikovaně základní strojírenské práce v rozsahu získaných modulů. Po zaškolení v praxi je pracovník samostatný a může být bez problémů začleněn i do pracovního kolektivu v dané profesní sféře. Cílem vzdělávacího programu je vytvářet a rozvíjet především smysl pro kvalitu, který je pro zaměstnavatele v této profesi klíčovou vlastností. Během výuky je kladen důraz na důkladné osvojení odborného základu. Účastník je také vybaven technickým myšlením v co nejširším okruhu k tvorbě hospodárného a produktivního vytvoření výsledku své práce. Orientuje se v jednoduchých technických výkresech a dalších strojírenských textových materiálech, jako jsou technologické postupy, strojírenské tabulky apod. Má osvojený smysl pro hospodárnost. Současně je připravován k pracovní adaptabilitě a tím i k tomu, aby po zaškolení v praxi vytvářel vlastní koncepce pracovních postupů. Organizace výuky Výuka je realizována prezenční formou. Důraz je kladen na praktickou výuku. Ta probíhá v odborných učebnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnotícího standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením. Teoretická výuka je realizována v běžné učebně, vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet. Na začátku teoretické i praktické části výuky budou uchazeči seznámeni s BOZP. Postupy hodnocení výuky V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul. Pokud lektor není přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění má účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje. Vstupní požadavky Zájemce o vzdělávání v programu - Alespoň základy vzdělání; - další podmínky zdravotní způsobilosti jsou na kde se také uvádí, že přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem. 5

6 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž, Broušení kovových materiálů ( H) Název modulu Kód modulu Hodinové dotace Teoretická výuka Praktická výuka Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY BOZP při obrábění BOZP 5 0 Zápočet Orientace v normách a technické dokumentaci ONTD Zápočet Technologické podmínky pro broušení TPB Zápočet Kontrola a měření obrobků KMO 5 5 Zápočet Upínání a vyvažování brusných kotoučů UVBK 5 15 Zápočet Obsluha a údržba brusek OÚB 0 50 Zápočet Ostření nástrojů pro obrábění ONPO 0 60 Zápočet Počet hodin teoretické a praktické výuky Součty Počet hodin celkem 200 CELKEM Optimální trajektorie: BOZP ONTD TPB KMO UVBK OÚB ONPO 6

7 5. Moduly rekvalifikačního vzdělávacího programu Název modulu BOZP při obrábění Kód BOZP Délka modulu 5 hodin Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Alespoň základy vzdělání. Stručná anotace vymezující cíle modulu BOZP (BKM01) cílem modulu je získat přehled o základních ustanoveních bezpečnosti práce při obrábění. Naučit se rozeznávat a používat osobní ochranné pomůcky používané při obrábění kovových materiálů. Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: a) popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění, b) předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění kovových materiálů, c) popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů. Učivo / obsah výuky Teoretická výuka základní pravidla a ustanovení BOZ při práci na obráběcích strojích osobní ochranné pracovní pomůcky zásady bezpečnosti práce při obrábění kovových materiálů Postupy výuky Výklad, instruktáž, praktická cvičení účastníků. Způsob ukončení modulu Písemný test. Účastník uspěl při zodpovězení minimálně 80% správných odpovědí. Předvedení používání osobních pracovních ochranných pomůcek. Dodržování BOZP a používání osobních ochranných pracovních pomůcek bude ověřováno ve všech ostatních modulech. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) parametry pro hodnocení Věcně správný popis, správná odborná terminologie BOZP. Správné předvedení a věcně správný popis použití osobních ochranných pracovních pomůcek. Věcně správný popis, správná odborná terminologie BOZP. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 7

8 Název modulu Orientace v normách a technické dokumentaci Kód Délka modulu 30 hodin Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulu BOZP Stručná anotace vymezující cíle modulu ONTD Orientace v normách (BKM02) cílem modulu je získat přehled v normách a základní technické dokumentaci. Naučit číst technické výkresy, rozumět značení drsnosti, tolerance apod. Umět vyhotovit jednoduchou skicu, rozumět kótování, orientovat se v popisovém poli a v této souvislosti ovládat i základy tepelného či chemicko-tepelného zpracování. Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: a) orientovat se v normách a v technické dokumentaci, včetně výkresové dokumentace (normalizované součásti, lícování součástí, materiály, sestavy, výrobní výkresy), b) vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání dle ISO-E, případně ISO-A (zvolit vhodný systém kótování a skicu zakótovat), c) vyhledat údaje uvedené v popisovaném poli v závislosti na volbě polotovaru a potřebného tepelného, či chemicko-tepelného zpracování součásti, dodržet sled operací. Učivo / obsah výuky Teoretická výuka orientace v normách a technické dokumentaci zásady promítání v technickém kreslení, kótování čtení popisového pole Praktická výuka BOZP tepelné a chemicko-tepelné zpracování ocelí Postupy výuky Teorie Výklad frontální výukou, práce s normami a technickou dokumentací, vyhotovení jednoduchých skic za použití rýsovacích pomůcek. Praxe individuální praktická cvičení účastníků. Způsob ukončení modulu Písemný test. Účastník uspěl při zodpovězení minimálně 80% správných odpovědí. Praktické předvedení vyhotovení jednoduché skici. Čtení výkresů a používání norem bude ověřováno ve všech ostatních modulech. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) parametry pro hodnocení Správné nalezení konkrétního údaje v normách. Vyhotovení jednoduché skici podle konkrétní součásti. Správná vyhledání údajů v popisovém poli na základě zadání. 8

9 Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Beneš V.; Klůna J.; Švercl J.; Vávra P. Dílenské tabulky pro školu i praxi. 1. vyd. ALBRA, ISBN Dillinger Josef a kolektiv. Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA - SOBOTÁLES CZ. S.R.O., ISBN

10 Název modulu Technologické podmínky pro broušení Kód TPB Délka modulu 25 hodin Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulů BOZP, ONTD Stručná anotace vymezující cíle modulu Technologické podmínky (BKM03) cílem modulu je účastníka naučit správně sestavit sled operací technologického postupu broušení na součásti typu hřídel, čep, skříň, broušeno obvodem kotouče, podélným broušením a otočným broušením. Účastník je nejdříve seznámen s typy brousících nástrojů, včetně technologických podmínek pro práci jednotlivých nástrojů (řezná rychlost, otáčky, posuv). Dále se účastník seznámí s hledisky výběru nástroje v závislosti na vykonávané operaci (hrubování, hlazení, jemné broušení). Dále se účastník naučí zvolit správné řezné podmínky a potřebné přípravky, pomůcky a pomocné hmoty (řezné a chladicí kapaliny). V praktické části proběhne ověřování zvolených technologických podmínek, kontrola trvanlivosti nástrojů, orovnávání nástrojů atd.. Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: a) sestavit optimální sled operací technologického postupu na součást typu hřídel, čep, skříň (broušení obvodem kotouče, podélné broušení, otočné broušení), b) zvolit správný typ brousicího nástroje včetně volby technologických podmínek (řezná rychlost, otáčky, posuv), c) zvolit správný typ brousicího nástroje z hlediska příslušné operace (hrubování, hlazení, jemné broušení), d) zvolit správné řezné podmínky a potřebné přípravky, e) volit pomůcky a pomocné hmoty (řezné kapaliny, olej). Učivo / obsah výuky Teoretická výuka sestavení optimálního sledu operací technologického postupu na součást typu hřídel, čep, skříň (broušení obvodem kotouče, podélné broušení, otočné broušení) správné typy brousicího nástroje včetně volby technologických podmínek (řezná rychlost, otáčky, posuv) správné typy brousicího nástroje z hlediska příslušné operace (hrubování, hlazení, jemné broušení) správné řezné podmínky, potřebné přípravky, pomůcky a pomocné hmoty (řezné kapaliny, oleje) Praktická výuka BOZP praktická předvedení významu optimálního sledu operací technologického postupu praktická předvedení vybraných nástrojů v řezných podmínkách určených pro konkrétní materiály praktická předvedení volby pomůcek a pomocných hmot (řezné kapaliny) Postupy výuky Teorie výklad, frontální výuka, práce s konkrétními technologickými postupy. Praxe úvod modulu formou frontální výuky. V dalších hodinách bude upřednostňována 10

11 individuální forma, dle potřeb a znalostí jednotlivých účastníků. Způsob ukončení modulu Technologický postup. Účastník sestaví podle výkresu jednoduchý technologický postup. Práce s technologickými postupy bude ověřována ve všech ostatních modulech. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) parametry pro hodnocení Sestavení optimálního sledu operací technologického postupu na součást typu hřídel, čep, skříň (broušení obvodem kotouče, podélné broušení, otočné broušení). Zvolení správného typu brousicího nástroje včetně volby technologických podmínek (řezná rychlost, otáčky, posuv). Zvolení správného typu brousicího nástroje z hlediska příslušné operace (hrubování, hlazení, jemné broušení). Správné určení řezných podmínek a potřebných přípravků podle technologie broušení. Určení pomůcek a pomocných hmot (řezné kapaliny, olej) v závislosti na prováděné pracovní operaci. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Beneš V.; Klůna J.; Švercl J.; Vávra P. Dílenské tabulky pro školu i praxi. 1. vyd. ALBRA, ISBN Dillinger Josef a kolektiv. Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA - SOBOTÁLES CZ. S.R.O., ISBN

12 Název modulu Kontrola a měření obrobků Kód KMO Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulů BOZP, ONTD, TPB Stručná anotace vymezující cíle modulu Kontrola a měření (BKM04) cílem modulu je účastníka naučit správně měřit délkové rozměry včetně kontroly správnosti geometrického tvaru daného obrobku. Účastník je nejdříve seznámen s teorií měření, podstatou měření a s chybami měření. Dále se účastník naučí pracovat se základními měřidly (posuvné měřítko, mikrometr, mezní kalibry, měřidla jakosti povrchu, atd.). V praktické části pak proběhnou konkrétní měření na vzorových výrobcích, modelech, etalonech, atd. Výsledky budou srovnávány s technickou dokumentací. Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: a) určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku, b) změřit správnost délkových rozměrů a geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu, c) vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy. Učivo / obsah výuky Teoretická výuka rozdělení měřících metod, seznámení s chybami měření volba vhodné měřící metody a měřidla podle technického výkresu výrobku rozdělení měřidel, seznámení s podstatou základních měřidel (posuvné měřítko, mikrometr, mezní kalibry, měřidla jakosti povrchu, atd.) Praktická výuka BOZP praktická měření s měřidly skutečných rozměrů praktická měření s porovnávacími měřidly vyhodnocení dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy podle výkresové dokumentace Postupy výuky Teorie výkladová hodina spojená s frontální výukou. Praxe úvod formou frontální výuky. V dalších hodinách bude upřednostňována individuální forma, důraz bude kladen na samostatnost práce při měření. Způsob ukončení modulu Praktické předvedení používání měřidel na vzorových výrobcích, modelech, etalonech apod. podle technické dokumentace. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) parametry pro hodnocení Správná volba měřící metody a měřidla dle výkresu obrobku. 12

13 ad b) ad c) Numerická správnost měření a správná manipulace s měřidly (včetně kontroly jakosti povrchu). Na základě stanovených odchylek správné posouzení rozměrů i jakosti výrobků a zařazení mezi dobré a opravitelné či neopravitelné zmetky. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Beneš V.; Klůna J.; Švercl J.; Vávra P. Dílenské tabulky pro školu i praxi. 1. vyd. ALBRA, ISBN Dillinger Josef a kolektiv. Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA - SOBOTÁLES CZ. S.R.O., ISBN Národní metrologický ústav pro ČR, dostupné z: 13

14 Název modulu Upínání a vyvažování brusných kotoučů Kód UVBK Délka modulu 20 hodin Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulů BOZP, ONTD, TPB, KMO Stručná anotace vymezující cíle modulu Upínání a vyvažování kotoučů (BKM05) cílem modulu je naučit účastníka správně upínat brousící nástroje, obrobky a ustavovat jejich polohu na různých druzích brusek, honovaček a ševingovacích strojích. Účastník je nejdříve seznámen s teorií broušení a vyvažování. Naučí se rozlišovat brusné kotouče podle tvaru, materiálu apod. V praktické části se seznámí se způsoby upínání polotovarů i nástrojů na různých typech brusek. Pro daný obrobek určí správnou plochu jako technologickou základnu. Naučí se také vyvážit brusný kotouč včetně jeho úpravy orovnáváním. Záměrem tohoto modulu je poskytnout účastníkovi kompletní informace o broušení kovů se zaměřením na kvalitu a estetiku výrobku. Účastník získá část nové základní zkušenosti v oblasti strojírenství broušení kovů. Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: a) upnout polotovary, ustavit zvolené nástroje ve stroji, b) zvolit vhodný upínač obrobků či polotovarů, c) upnout součásti na rotačních bruskách, rovinných bruskách, upnout různé druhy brusných kotoučů (s malým a velkým upínacím otvorem, hrncovité), d) upnout brousicí nástroje (brusný kotouč podrobit zvukové zkoušce na všech typech brusek), e) upnout obrobky mezi hroty, do sklíčidla, lunety, f) upnout honovací a lapovací nástroj, g) vyvážit brusné kotouče a zvolit správný způsob a druh vyvažování, h) upnout brusný kotouč do stroje při dodržení zásad bezpečnosti, i) vyvážit brusný kotouč na lištách vyvažovacího stojánku, j) vyvážit kotouč staticky, k) orovnat kotouče orovnávači (diamantový, orovnávací kolečka, zamačkávací orovnávací kotouč), l) určit dle výkresu plochu vhodnou jako technologickou základnu pro daný obrobek, m) stanovit způsob upnutí polotovaru, n) stanovit postup výroby součásti, o) stanovit vhodné měřidlo a způsob kontroly. Učivo / obsah výuky Teoretická výuka upínání obrobků a nástrojů na různých typech brusek druhy brousících nástrojů kotoučů vyvažování brusných kotoučů (především statické) stanovení technologické základny význam Praktická výuka BOZP upínání obrobků a nástrojů na různých typech brusek 14

15 upínání brusných kamenů pro honovací stroje upínání obrobků na hrotových bruskách mezi hroty, letmé, pro broušení otvorů, v přípravcích atd. upínání obrobků na rovinných bruskách na magnetickou desku, na stůl brusky, na sklopnou elektromagnetickou desku, ve svěráku, sinusového pravítka, kruhové magnetické desky, v přípravcích atd. vyvažování brusných kotoučů na vyvažovacím stojanu orovnávání brusného kotouče používání technologické základny při upínání obrobků použití měřidel při kontrolní činnosti Postupy výuky Teorie výkladová hodina spojená s frontální výukou, užití názorných modelů a obrazů. Praxe úvod modulu formou frontální výuky. V dalších hodinách bude upřednostňována individuální forma, důraz bude kladen na samostatnost práce a správné dodržení technologických postupů. Způsob ukončení modulu Praktické předvedení upínání brusných nástrojů, upnutí a ustavení obrobku dle zadání. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) ad k) ad l) ad m) ad n) ad o) parametry pro hodnocení Dle zadání správné upnutí obrobku na daném stroji. Dle zadání správné upnutí brusného kotouče. Vyvážení brusného kotouče v souladu s technologickým postupem. Orovnání brusného kotouče v souladu s technologickým postupem. Upnutí obrobku při dodržení zásad BOZP. Upnutí honovacího a lapovacího nástroje při dodržení zásad BOZP. Vyvážení brousícího kotouče a vhodné zvolení způsobu vyvážení v souladu s technologickým postupem. Upnutí brousícího kotouče do stroje při dodržení BOZP. Vyvážení brousícího kotouče na lištách stojánku v souladu s technologickým postupem. S souladu s technologickým postupem správné vyvážení kotouče staticky. Vhodné orovnání kotouče orovnávači v souladu s technologickým postupem. Správné zvolení technologické základny pro daný výrobek dle výkresu Dodržení BOZP a technologického postupu. Dodržení technologického postupu. Správné zvolení měřidel a způsobu kontroly výrobku. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Beneš V.; Klůna J.; Švercl J.; Vávra P. Dílenské tabulky pro školu i praxi. 1. vyd. ALBRA, ISBN Dillinger Josef a kolektiv. Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA - SOBOTÁLES CZ. S.R.O., ISBN

16 Název modulu Obsluha a údržba brusek Kód OÚB Délka modulu 50 hodin Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulů BOZP, ONTD, TPB, KMO, UVBK Stručná anotace vymezující cíle modulu Obsluha a údržba brusek, (BKM06) v tomto modulu je cílem naučit účastníka obsluze brusek, honovaček a ševingovacích strojů, kde je veden k zvládnutí samostatné činnosti. Dále je záměrem poskytnout informace týkají se ošetřování a údržby brusek, honovaček a ševingovacích strojů dle technologických a bezpečnostních norem. Též se seznamuje s technickou dokumentací jednotlivých strojů, jež vedou k rozšíření znalostí v obsluze, ošetřování a údržbě. Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: a) nastavit zvolené řezné podmínky, b) brousit rotační i nerotační plochy, c) brousit obrobek (IT 6) na rovinné brusce, nakulato, bezhrotým broušením, na nástrojové brusce, d) honovat a lapovat obrobky při dokončovacích operacích, e) ošetřit stroje podle technologických a bezpečnostních norem, f) provést údržbu stroje pomocí jednoduchých oprav a seřizování, g) připravit stroje podle technologických a bezpečnostních norem (kontrola stavu oleje, mazací plán, kontrola klínových řemenů), h) provést kontrolu a prohlídku stroje, upozornit na vzniklé závady. Učivo / obsah výuky Praktická výuka BOZP seznámení s jednotlivými druhy brusek a jejich obsluhou (s bruskou hrotovou, rovinnou, na otvory a se speciálními brousícími stroji). seznámení s ovládacími prvky brousících strojů a jejich jednotlivých částí spouštění stroje, ovládání pracovního stolu a vřeteníku stroje uvedení brusného kotouče do záběru praktické ošetření stroje podle technologických a bezpečnostních norem údržba stroje pomocí jednoduchých oprav a seřizování příprava stroje podle technických a bezpečnostních norem (kontrola stavu oleje, mazací plán, kontrola klínových řemenů) kontrola a prohlídka stroje před spuštěním Postupy výuky Úvod modulu formou frontální výuky. V dalších hodinách bude upřednostňována individuální forma, důraz bude kladen na samostatnost práce, dodržování technologických postupů a orientaci ve výkresové dokumentaci a bezpečnostních norem. Způsob ukončení modulu Praktické předvedení spuštění různých druhů brusek a uvedení kotouče do záběru dle zadání, ošetření a údržba stroje při dodržení technologických a bezpečnostních norem. 16

17 Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) parametry pro hodnocení Správné zvolení řezných podmínek dle strojnických tabulek Zhotovení rotačních i nerotačních ploch dle zadání. Broušení obrobku v přesnosti IT6. Dodržení technologického postupu a kvality povrchu. Dodržení technologického postupu a bezpečnostních norem. Funkčnost a dodržení BOZP. Samostatnost a dodržení BOZP. Dodržení technologického postupu a bezpečnostních norem. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Beneš V.; Klůna J.; Švercl J.; Vávra P. Dílenské tabulky pro školu i praxi. 1. vyd. ALBRA, ISBN Dillinger Josef a kolektiv. Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA - SOBOTÁLES CZ. S.R.O., ISBN

18 Název modulu Ostření nástrojů pro obrábění Kód ONPO Délka modulu 60 hodin Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulů BOZP, ONTD, TPB, KMO, UVBK, OÚB Stručná anotace vymezující cíle modulu Ostření nástrojů (BKM07) cílem modulu je účastníka naučit správně sestavit sled operací podle technologického postupu pro ostření nástrojů. Účastník je nejdříve seznámen s typy brousících strojů, jejich seřízením. Účastník je seznámen s výběrem nástroje v závislosti na správném způsobu broušení (hrubování, hlazení, jemné broušení). Dále účastník zvládá broušení různých druhů nástrojů. Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: a) připravit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí podle technologických postupů pro ostření nástrojů, b) seřídit brusky a pomocné zařízení, na kterých se bude provádět broušení nástrojů s ohledem na geometrii řezného nástroje, c) zvolit příslušný brusný kotouč s ohledem na typ broušeného nástroje, d) zvolit správný způsob broušení, e) brousit různé druhy soustružnických nožů, vrtáků, válcovité a kuželovité nástroje se šroubovitými drážkami, f) ostřit výstružníky, závitníky, válcové, úhlové a čelní frézy, g) podbrousit vrtáky axiálně. Učivo / obsah výuky Praktická výuka BOZP stroje, nástroje a pomůcky pro broušení a ostření nástrojů seřízení strojů a nastavení nástrojů s ohledem na geometrii broušeného nástroje správné typy brousicího nástroje včetně volby technologických podmínek (řezná rychlost, otáčky, posuv) správné typy brousicího nástroje z hlediska příslušné operace (hrubování, hlazení, jemné broušení) správných řezných podmínek a potřebných přípravků zvolení pomůcek a pomocných hmot (řezné kapaliny, olej) praktická předvedení broušení různých druhů nástrojů praktická předvedení ostření různých druhů nástrojů praktická předvedení podbrušování vrtáků Postupy výuky Úvod modulu formou frontální výuky. V dalších hodinách bude upřednostňována individuální forma, důraz bude kladen na samostatnost práce, dodržování technologických postupů a bezpečnost práce při ostření nástrojů. Způsob ukončení modulu Praktické předvedení broušení a ostření nástrojů podle technické dokumentace. 18

19 Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) parametry pro hodnocení Připravení stroje, nástroje, pomůcek a nářadí podle technologických postupů pro ostření nástrojů. Správné seřízení brusky a pomocných zařízení, na kterých se bude provádět broušení nástrojů s ohledem na geometrii řezného nástroje. Vhodné zvolení příslušného brusného kotouče s ohledem na typ broušeného nástroje. Dodržení technologického postupu. Broušení různých druhů soustružnických nožů, vrtáků, válcovitých a kuželovitých nástrojů se šroubovitými drážkami, při dodržení technologického postupu. Ostření výstružníků, závitníků, válcových, úhlových a čelních fréz při zachování jejich funkčnosti. Podbroušení vrtáků axiálně při zachování funkčnosti. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Beneš V.; Klůna J.; Švercl J.; Vávra P. Dílenské tabulky pro školu i praxi. 1. vyd. ALBRA, ISBN Dillinger Josef a kolektiv. Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA - SOBOTÁLES CZ. S.R.O., ISBN

20 6. Cenová nabídka Počet osob Cena za kurz Cena za osobu ,79 Kč ,79 Kč ,88 Kč ,44 Kč ,97 Kč ,32 Kč ,05 Kč ,76 Kč ,14 Kč ,23 Kč ,23 Kč ,20 Kč ,31 Kč ,90 Kč ,40 Kč ,93 Kč ,49 Kč ,83 Kč ,58 Kč ,16 Kč ,66 Kč ,97 Kč ,75 Kč ,65 Kč Cena za zkoušku z této profesní kvalifikace: 7 484,60 Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH. 20

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující úplnou

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H)

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Hodnoticí standard. Frézování kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Frézování kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Frézování kovových materiálů (kód: 23-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Vrtání kovových materiálů (23-025-H)

Vrtání kovových materiálů (23-025-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Vrtání kovových materiálů (23-025-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Soustružení kovových materiálů ( H)

Soustružení kovových materiálů ( H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539/3, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Soustružení kovových materiálů (23-022-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Hodnoticí standard. Frézování kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Frézování kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Frézování kovových materiálů (kód: 23-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Vrtání kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vrtání kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vrtání kovových materiálů (kód: 23-025-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Vrtání kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vrtání kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vrtání kovových materiálů (kód: 23-025-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Základní kovoobráběčské práce (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Základní kovoobráběčské práce (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Dělník ve strojírenské výrobě

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Ostřič nástrojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Ostřič nástrojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Ostřič nástrojů (kód: 23-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů (kód: H)

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů (kód: H) Seřizovač konvenčních obráběcích strojů (kód: 23-066-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník

Více

Opravář strojů a zařízení (23-001-H)

Opravář strojů a zařízení (23-001-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Opravář strojů a zařízení (23-001-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3 Mechanik přístrojů a strojů (kód: 23-032-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik strojů a zařízení

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Topenář (36-004-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

Dělník ve strojírenské výrobě

Dělník ve strojírenské výrobě Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Dělník ve strojírenské výrobě Doklady

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.2 ZÁKLADNÍ DRUHY BRUSEK, OBSLUHA A BRUSNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Zámečník (23-003-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Zámečník (23-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Zámečník (23-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah Montér

Více

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů (kód: H)

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů (kód: H) Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů (kód: 23-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání:

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3 Mechanik přístrojů a strojů (kód: 2-02-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 2) Týká se povolání: Mechanik strojů a zařízení Kvalifikační

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Hodnoticí standard. Optik (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Optik (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Optik (kód: 23-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Optik Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Broušení rovinných ploch a úkosů 1.část

Broušení rovinných ploch a úkosů 1.část Broušení rovinných ploch a úkosů 1.část Obvodové rovinné broušení Rovinné broušení se používá obvykle pro obrábění načisto po předcházejícím frézování nebo hoblování. Někdy se používá i místo frézování,

Více

Montér elektrických instalací (26-017-H)

Montér elektrických instalací (26-017-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických instalací (26-017-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Hodnoticí standard. Vahař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Hodnoticí standard. Vahař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Vahař (kód: 23-031-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik strojů a Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

VY_52_INOVACE_H 02 28

VY_52_INOVACE_H 02 28 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Rak 2010

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Opravář strojů a zařízení (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Opravář strojů a zařízení (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik opravář Kvalifikační

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Broušení rovinných ploch

Broušení rovinných ploch Obvodové rovinné broušení Broušení rovinných ploch Rovinné broušení se používá obvykle pro obrábění načisto po předcházejícím frézování nebo hoblování. Někdy se používá i místo frézování, především u velmi

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

Hodnoticí standard. Nástrojař pro přípravky a měřidla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Nástrojař pro přípravky a měřidla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Nástrojař pro přípravky a měřidla (kód: 2-015-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 2) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Provozní zámečník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Provozní zámečník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Provozní zámečník (kód: 23-073-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Hodnoticí standard. Klempíř drakař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř drakař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř drakař (kód: 23-052-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Optik pro brýlovou techniku (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Optik pro brýlovou techniku (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Optik pro brýlovou techniku (kód: 23-033-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik optických přístrojů

Více

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství (kód: M)

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství (kód: M) Technik kontrolor jakosti ve strojírenství (kód: 23-068-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Hodnoticí standard. Brusič nožířských výrobků (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Brusič nožířských výrobků (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Brusič nožířských výrobků (kód: 23-013-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Montér strojů a zařízení (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér strojů a zařízení (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér strojů a zařízení (kód: 23-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Dělník ve strojírenské výrobě

Více

Hodnoticí standard. Nástrojař pro přípravky a měřidla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Nástrojař pro přípravky a měřidla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Nástrojař pro přípravky a měřidla (kód: 2-015-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 2) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Hodnoticí standard Strojní rytec (kód: E) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Strojní rytec (kód: E) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Strojní rytec (kód: 23-012-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojní rytec Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Servisní technik ve strojírenství (kód: 23-095-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Servisní technik Kvalifikační

Více

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním 3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním 3 Nožíř (kód: 23-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Používání různých prostředků pro manipulaci s částmi strojů a zařízeními, ocelovými konstrukcemi a jejich částmi 3

Používání různých prostředků pro manipulaci s částmi strojů a zařízeními, ocelovými konstrukcemi a jejich částmi 3 Mechanik kolejových vozů (kód: 23-062-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik kolejových vozidel Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Výrobce kovových forem (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výrobce kovových forem (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výrobce kovových forem (kód: 28-025-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Výrobce kovových forem Kvalifikační

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Hodnoticí standard Strojní rytec (kód: E) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Strojní rytec (kód: E) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Strojní rytec (kód: 23-012-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření (kód: H)

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření (kód: H) Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření (kód: 23-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Mechanik optických přístrojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Mechanik optických přístrojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Mechanik optických přístrojů (kód: 23-030-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik optických přístrojů

Více

Určování opotřebení či závad motorových lokomotiv a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace 3

Určování opotřebení či závad motorových lokomotiv a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace 3 Mechanik (kód: 23-063-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik kolejových vozidel Kvalifikační úroveň

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Obuvník pro gumárenskou výrobu (kód: 32-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Obuvník pro

Více

Hodnoticí standard. Obráběč keramiky (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obráběč keramiky (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obráběč keramiky (kód: 28-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Keramik Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.6 SOUSTRUŽENÍ ČELNÍCH A VÁLCOVÝCH PLOCH Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Mechanik motorových lokomotiv motorář (kód: H)

Mechanik motorových lokomotiv motorář (kód: H) Mechanik motorových lokomotiv motorář (kód: 23-131-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik motorových

Více

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Mechanik motorových lokomotiv potrubář (kód: H)

Mechanik motorových lokomotiv potrubář (kód: H) Mechanik motorových lokomotiv potrubář (kód: 23-132-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik motorových

Více

Hodnoticí standard. Opravář strojů a zařízení (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Opravář strojů a zařízení (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér;

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik technolog (kód: 23-105-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik technolog

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Řidič rypadla (kód: 21-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Řidič rypadla Kvalifikační

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (kód: H)

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (kód: H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (kód: 33-017-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká

Více

Hodnoticí standard. Letecký mechanik potrubář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Letecký mechanik potrubář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Letecký mechanik potrubář (kód: 23-134-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Potrubář letecký Kvalifikační

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Obuvník pro plastikářskou výrobu (kód: 32-030-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační

Více

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče.

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Seřizování, obsluha a údržba strojů, zařízení, nářadí a pomůcek pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů 3

Seřizování, obsluha a údržba strojů, zařízení, nářadí a pomůcek pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů 3 Kalič (kód: 23-061-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kalič Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním 3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním 3 Nožíř (kód: 23-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Hodnoticí standard. Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Dělník ve strojírenské výrobě

Více

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (41-028-H)

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (41-028-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (41-028-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Vrtač průzkumných vrtů (kód: 21-01-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Vrtač Kvalifikační

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Modelář ve slévárenství (kód: 21-025-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Modelář ve

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více