Broušení kovových materiálů ( H)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Broušení kovových materiálů (23-024-H)"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů ( H) SŠ - COPT Kroměříž 2014

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA.4 3. CHARAKTERISTIKA REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU... 5 POJETÍ A CÍLE REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU 5 ORGANIZACE VÝUKY...5 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY..5 VSTUPNÍ POŽADAVKY UČEBNÍ PLÁN MODULY REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU CENOVÁ NABÍDKA

3 1. Identifikační údaje rekvalifikačního vzdělávacího programu Název rekvalifikačního vzdělávacího programu Platnost hodnotícího standardu, dle kterého byl program vytvořen Název vzdělávací instituce Adresa vzdělávací instituce WWW vzdělávací instituce Kontaktní osoba Typ programu dalšího vzdělávání Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Délka studia Způsob ukončení Získaná kvalifikace Certifikát Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována Broušení kovových materiálů ( H) Platný od Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž, Mgr. Jaroslav Smola Rekvalifikační vzdělávací program příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. Alespoň základy vzdělání Podmínky pracovní způsobilosti jsou uvedeny na Prezenční 200 hodin Zkouška k získání profesní kvalifikace Broušení kovových materiálů ( H) dle zákona č.179/2006 Sb. Profesní kvalifikace Broušení kovových materiálů ( H) Osvědčení o profesní kvalifikaci Broušení kovových materiálů Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek Složení zkušební komise 3

4 2. Profil absolventa Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit účastníka na úspěšné vykonání zkoušky konané dle zákona č. 179/2006 Sb. v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Broušení kovových materiálů ( H) a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: dodržovat bezpečnost práce, správně používat pracovní pomůcky, orientovat se v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací, volit postup práce a technologické podmínky broušení, potřebné nástroje, pomůcky a materiály, měřit a kontrolovat délkové rozměry, geometrické tvary, vzájemnou polohu prvků a jakost povrchu, upínat brousící nástroje, upínat obrobky a ustavovat jejich polohy na různých druzích brusek, honovaček a ševingovacích strojů, vyvažovat brusné kotouče, obsluhovat brusky, ostřit nástroje na nástrojových bruskách, ošetřovat a provádět údržbu různých druhů brusek, honovaček a ševingovacích strojů, určovat výchozí technologické základny polotovarů před jejich obráběním. Možnosti pracovního uplatnění účastníka Účastník vzdělávacího programu se uplatní při vykonávání činností v broušení kovových materiálů v rámci povolání obráběč kovů. 4

5 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program Broušení kovových materiálů ( H) směřuje k přípravě flexibilního účastníka, který je ve strojírenské profesi schopen vykonávat kvalifikovaně základní strojírenské práce v rozsahu získaných modulů. Po zaškolení v praxi je pracovník samostatný a může být bez problémů začleněn i do pracovního kolektivu v dané profesní sféře. Cílem vzdělávacího programu je vytvářet a rozvíjet především smysl pro kvalitu, který je pro zaměstnavatele v této profesi klíčovou vlastností. Během výuky je kladen důraz na důkladné osvojení odborného základu. Účastník je také vybaven technickým myšlením v co nejširším okruhu k tvorbě hospodárného a produktivního vytvoření výsledku své práce. Orientuje se v jednoduchých technických výkresech a dalších strojírenských textových materiálech, jako jsou technologické postupy, strojírenské tabulky apod. Má osvojený smysl pro hospodárnost. Současně je připravován k pracovní adaptabilitě a tím i k tomu, aby po zaškolení v praxi vytvářel vlastní koncepce pracovních postupů. Organizace výuky Výuka je realizována prezenční formou. Důraz je kladen na praktickou výuku. Ta probíhá v odborných učebnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnotícího standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením. Teoretická výuka je realizována v běžné učebně, vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet. Na začátku teoretické i praktické části výuky budou uchazeči seznámeni s BOZP. Postupy hodnocení výuky V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul. Pokud lektor není přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění má účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje. Vstupní požadavky Zájemce o vzdělávání v programu - Alespoň základy vzdělání; - další podmínky zdravotní způsobilosti jsou na kde se také uvádí, že přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem. 5

6 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž, Broušení kovových materiálů ( H) Název modulu Kód modulu Hodinové dotace Teoretická výuka Praktická výuka Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY BOZP při obrábění BOZP 5 0 Zápočet Orientace v normách a technické dokumentaci ONTD Zápočet Technologické podmínky pro broušení TPB Zápočet Kontrola a měření obrobků KMO 5 5 Zápočet Upínání a vyvažování brusných kotoučů UVBK 5 15 Zápočet Obsluha a údržba brusek OÚB 0 50 Zápočet Ostření nástrojů pro obrábění ONPO 0 60 Zápočet Počet hodin teoretické a praktické výuky Součty Počet hodin celkem 200 CELKEM Optimální trajektorie: BOZP ONTD TPB KMO UVBK OÚB ONPO 6

7 5. Moduly rekvalifikačního vzdělávacího programu Název modulu BOZP při obrábění Kód BOZP Délka modulu 5 hodin Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Alespoň základy vzdělání. Stručná anotace vymezující cíle modulu BOZP (BKM01) cílem modulu je získat přehled o základních ustanoveních bezpečnosti práce při obrábění. Naučit se rozeznávat a používat osobní ochranné pomůcky používané při obrábění kovových materiálů. Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: a) popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění, b) předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění kovových materiálů, c) popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů. Učivo / obsah výuky Teoretická výuka základní pravidla a ustanovení BOZ při práci na obráběcích strojích osobní ochranné pracovní pomůcky zásady bezpečnosti práce při obrábění kovových materiálů Postupy výuky Výklad, instruktáž, praktická cvičení účastníků. Způsob ukončení modulu Písemný test. Účastník uspěl při zodpovězení minimálně 80% správných odpovědí. Předvedení používání osobních pracovních ochranných pomůcek. Dodržování BOZP a používání osobních ochranných pracovních pomůcek bude ověřováno ve všech ostatních modulech. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) parametry pro hodnocení Věcně správný popis, správná odborná terminologie BOZP. Správné předvedení a věcně správný popis použití osobních ochranných pracovních pomůcek. Věcně správný popis, správná odborná terminologie BOZP. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 7

8 Název modulu Orientace v normách a technické dokumentaci Kód Délka modulu 30 hodin Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulu BOZP Stručná anotace vymezující cíle modulu ONTD Orientace v normách (BKM02) cílem modulu je získat přehled v normách a základní technické dokumentaci. Naučit číst technické výkresy, rozumět značení drsnosti, tolerance apod. Umět vyhotovit jednoduchou skicu, rozumět kótování, orientovat se v popisovém poli a v této souvislosti ovládat i základy tepelného či chemicko-tepelného zpracování. Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: a) orientovat se v normách a v technické dokumentaci, včetně výkresové dokumentace (normalizované součásti, lícování součástí, materiály, sestavy, výrobní výkresy), b) vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání dle ISO-E, případně ISO-A (zvolit vhodný systém kótování a skicu zakótovat), c) vyhledat údaje uvedené v popisovaném poli v závislosti na volbě polotovaru a potřebného tepelného, či chemicko-tepelného zpracování součásti, dodržet sled operací. Učivo / obsah výuky Teoretická výuka orientace v normách a technické dokumentaci zásady promítání v technickém kreslení, kótování čtení popisového pole Praktická výuka BOZP tepelné a chemicko-tepelné zpracování ocelí Postupy výuky Teorie Výklad frontální výukou, práce s normami a technickou dokumentací, vyhotovení jednoduchých skic za použití rýsovacích pomůcek. Praxe individuální praktická cvičení účastníků. Způsob ukončení modulu Písemný test. Účastník uspěl při zodpovězení minimálně 80% správných odpovědí. Praktické předvedení vyhotovení jednoduché skici. Čtení výkresů a používání norem bude ověřováno ve všech ostatních modulech. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) parametry pro hodnocení Správné nalezení konkrétního údaje v normách. Vyhotovení jednoduché skici podle konkrétní součásti. Správná vyhledání údajů v popisovém poli na základě zadání. 8

9 Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Beneš V.; Klůna J.; Švercl J.; Vávra P. Dílenské tabulky pro školu i praxi. 1. vyd. ALBRA, ISBN Dillinger Josef a kolektiv. Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA - SOBOTÁLES CZ. S.R.O., ISBN

10 Název modulu Technologické podmínky pro broušení Kód TPB Délka modulu 25 hodin Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulů BOZP, ONTD Stručná anotace vymezující cíle modulu Technologické podmínky (BKM03) cílem modulu je účastníka naučit správně sestavit sled operací technologického postupu broušení na součásti typu hřídel, čep, skříň, broušeno obvodem kotouče, podélným broušením a otočným broušením. Účastník je nejdříve seznámen s typy brousících nástrojů, včetně technologických podmínek pro práci jednotlivých nástrojů (řezná rychlost, otáčky, posuv). Dále se účastník seznámí s hledisky výběru nástroje v závislosti na vykonávané operaci (hrubování, hlazení, jemné broušení). Dále se účastník naučí zvolit správné řezné podmínky a potřebné přípravky, pomůcky a pomocné hmoty (řezné a chladicí kapaliny). V praktické části proběhne ověřování zvolených technologických podmínek, kontrola trvanlivosti nástrojů, orovnávání nástrojů atd.. Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: a) sestavit optimální sled operací technologického postupu na součást typu hřídel, čep, skříň (broušení obvodem kotouče, podélné broušení, otočné broušení), b) zvolit správný typ brousicího nástroje včetně volby technologických podmínek (řezná rychlost, otáčky, posuv), c) zvolit správný typ brousicího nástroje z hlediska příslušné operace (hrubování, hlazení, jemné broušení), d) zvolit správné řezné podmínky a potřebné přípravky, e) volit pomůcky a pomocné hmoty (řezné kapaliny, olej). Učivo / obsah výuky Teoretická výuka sestavení optimálního sledu operací technologického postupu na součást typu hřídel, čep, skříň (broušení obvodem kotouče, podélné broušení, otočné broušení) správné typy brousicího nástroje včetně volby technologických podmínek (řezná rychlost, otáčky, posuv) správné typy brousicího nástroje z hlediska příslušné operace (hrubování, hlazení, jemné broušení) správné řezné podmínky, potřebné přípravky, pomůcky a pomocné hmoty (řezné kapaliny, oleje) Praktická výuka BOZP praktická předvedení významu optimálního sledu operací technologického postupu praktická předvedení vybraných nástrojů v řezných podmínkách určených pro konkrétní materiály praktická předvedení volby pomůcek a pomocných hmot (řezné kapaliny) Postupy výuky Teorie výklad, frontální výuka, práce s konkrétními technologickými postupy. Praxe úvod modulu formou frontální výuky. V dalších hodinách bude upřednostňována 10

11 individuální forma, dle potřeb a znalostí jednotlivých účastníků. Způsob ukončení modulu Technologický postup. Účastník sestaví podle výkresu jednoduchý technologický postup. Práce s technologickými postupy bude ověřována ve všech ostatních modulech. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) parametry pro hodnocení Sestavení optimálního sledu operací technologického postupu na součást typu hřídel, čep, skříň (broušení obvodem kotouče, podélné broušení, otočné broušení). Zvolení správného typu brousicího nástroje včetně volby technologických podmínek (řezná rychlost, otáčky, posuv). Zvolení správného typu brousicího nástroje z hlediska příslušné operace (hrubování, hlazení, jemné broušení). Správné určení řezných podmínek a potřebných přípravků podle technologie broušení. Určení pomůcek a pomocných hmot (řezné kapaliny, olej) v závislosti na prováděné pracovní operaci. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Beneš V.; Klůna J.; Švercl J.; Vávra P. Dílenské tabulky pro školu i praxi. 1. vyd. ALBRA, ISBN Dillinger Josef a kolektiv. Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA - SOBOTÁLES CZ. S.R.O., ISBN

12 Název modulu Kontrola a měření obrobků Kód KMO Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulů BOZP, ONTD, TPB Stručná anotace vymezující cíle modulu Kontrola a měření (BKM04) cílem modulu je účastníka naučit správně měřit délkové rozměry včetně kontroly správnosti geometrického tvaru daného obrobku. Účastník je nejdříve seznámen s teorií měření, podstatou měření a s chybami měření. Dále se účastník naučí pracovat se základními měřidly (posuvné měřítko, mikrometr, mezní kalibry, měřidla jakosti povrchu, atd.). V praktické části pak proběhnou konkrétní měření na vzorových výrobcích, modelech, etalonech, atd. Výsledky budou srovnávány s technickou dokumentací. Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: a) určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku, b) změřit správnost délkových rozměrů a geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu, c) vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy. Učivo / obsah výuky Teoretická výuka rozdělení měřících metod, seznámení s chybami měření volba vhodné měřící metody a měřidla podle technického výkresu výrobku rozdělení měřidel, seznámení s podstatou základních měřidel (posuvné měřítko, mikrometr, mezní kalibry, měřidla jakosti povrchu, atd.) Praktická výuka BOZP praktická měření s měřidly skutečných rozměrů praktická měření s porovnávacími měřidly vyhodnocení dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy podle výkresové dokumentace Postupy výuky Teorie výkladová hodina spojená s frontální výukou. Praxe úvod formou frontální výuky. V dalších hodinách bude upřednostňována individuální forma, důraz bude kladen na samostatnost práce při měření. Způsob ukončení modulu Praktické předvedení používání měřidel na vzorových výrobcích, modelech, etalonech apod. podle technické dokumentace. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) parametry pro hodnocení Správná volba měřící metody a měřidla dle výkresu obrobku. 12

13 ad b) ad c) Numerická správnost měření a správná manipulace s měřidly (včetně kontroly jakosti povrchu). Na základě stanovených odchylek správné posouzení rozměrů i jakosti výrobků a zařazení mezi dobré a opravitelné či neopravitelné zmetky. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Beneš V.; Klůna J.; Švercl J.; Vávra P. Dílenské tabulky pro školu i praxi. 1. vyd. ALBRA, ISBN Dillinger Josef a kolektiv. Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA - SOBOTÁLES CZ. S.R.O., ISBN Národní metrologický ústav pro ČR, dostupné z: 13

14 Název modulu Upínání a vyvažování brusných kotoučů Kód UVBK Délka modulu 20 hodin Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulů BOZP, ONTD, TPB, KMO Stručná anotace vymezující cíle modulu Upínání a vyvažování kotoučů (BKM05) cílem modulu je naučit účastníka správně upínat brousící nástroje, obrobky a ustavovat jejich polohu na různých druzích brusek, honovaček a ševingovacích strojích. Účastník je nejdříve seznámen s teorií broušení a vyvažování. Naučí se rozlišovat brusné kotouče podle tvaru, materiálu apod. V praktické části se seznámí se způsoby upínání polotovarů i nástrojů na různých typech brusek. Pro daný obrobek určí správnou plochu jako technologickou základnu. Naučí se také vyvážit brusný kotouč včetně jeho úpravy orovnáváním. Záměrem tohoto modulu je poskytnout účastníkovi kompletní informace o broušení kovů se zaměřením na kvalitu a estetiku výrobku. Účastník získá část nové základní zkušenosti v oblasti strojírenství broušení kovů. Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: a) upnout polotovary, ustavit zvolené nástroje ve stroji, b) zvolit vhodný upínač obrobků či polotovarů, c) upnout součásti na rotačních bruskách, rovinných bruskách, upnout různé druhy brusných kotoučů (s malým a velkým upínacím otvorem, hrncovité), d) upnout brousicí nástroje (brusný kotouč podrobit zvukové zkoušce na všech typech brusek), e) upnout obrobky mezi hroty, do sklíčidla, lunety, f) upnout honovací a lapovací nástroj, g) vyvážit brusné kotouče a zvolit správný způsob a druh vyvažování, h) upnout brusný kotouč do stroje při dodržení zásad bezpečnosti, i) vyvážit brusný kotouč na lištách vyvažovacího stojánku, j) vyvážit kotouč staticky, k) orovnat kotouče orovnávači (diamantový, orovnávací kolečka, zamačkávací orovnávací kotouč), l) určit dle výkresu plochu vhodnou jako technologickou základnu pro daný obrobek, m) stanovit způsob upnutí polotovaru, n) stanovit postup výroby součásti, o) stanovit vhodné měřidlo a způsob kontroly. Učivo / obsah výuky Teoretická výuka upínání obrobků a nástrojů na různých typech brusek druhy brousících nástrojů kotoučů vyvažování brusných kotoučů (především statické) stanovení technologické základny význam Praktická výuka BOZP upínání obrobků a nástrojů na různých typech brusek 14

15 upínání brusných kamenů pro honovací stroje upínání obrobků na hrotových bruskách mezi hroty, letmé, pro broušení otvorů, v přípravcích atd. upínání obrobků na rovinných bruskách na magnetickou desku, na stůl brusky, na sklopnou elektromagnetickou desku, ve svěráku, sinusového pravítka, kruhové magnetické desky, v přípravcích atd. vyvažování brusných kotoučů na vyvažovacím stojanu orovnávání brusného kotouče používání technologické základny při upínání obrobků použití měřidel při kontrolní činnosti Postupy výuky Teorie výkladová hodina spojená s frontální výukou, užití názorných modelů a obrazů. Praxe úvod modulu formou frontální výuky. V dalších hodinách bude upřednostňována individuální forma, důraz bude kladen na samostatnost práce a správné dodržení technologických postupů. Způsob ukončení modulu Praktické předvedení upínání brusných nástrojů, upnutí a ustavení obrobku dle zadání. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) ad k) ad l) ad m) ad n) ad o) parametry pro hodnocení Dle zadání správné upnutí obrobku na daném stroji. Dle zadání správné upnutí brusného kotouče. Vyvážení brusného kotouče v souladu s technologickým postupem. Orovnání brusného kotouče v souladu s technologickým postupem. Upnutí obrobku při dodržení zásad BOZP. Upnutí honovacího a lapovacího nástroje při dodržení zásad BOZP. Vyvážení brousícího kotouče a vhodné zvolení způsobu vyvážení v souladu s technologickým postupem. Upnutí brousícího kotouče do stroje při dodržení BOZP. Vyvážení brousícího kotouče na lištách stojánku v souladu s technologickým postupem. S souladu s technologickým postupem správné vyvážení kotouče staticky. Vhodné orovnání kotouče orovnávači v souladu s technologickým postupem. Správné zvolení technologické základny pro daný výrobek dle výkresu Dodržení BOZP a technologického postupu. Dodržení technologického postupu. Správné zvolení měřidel a způsobu kontroly výrobku. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Beneš V.; Klůna J.; Švercl J.; Vávra P. Dílenské tabulky pro školu i praxi. 1. vyd. ALBRA, ISBN Dillinger Josef a kolektiv. Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA - SOBOTÁLES CZ. S.R.O., ISBN

16 Název modulu Obsluha a údržba brusek Kód OÚB Délka modulu 50 hodin Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulů BOZP, ONTD, TPB, KMO, UVBK Stručná anotace vymezující cíle modulu Obsluha a údržba brusek, (BKM06) v tomto modulu je cílem naučit účastníka obsluze brusek, honovaček a ševingovacích strojů, kde je veden k zvládnutí samostatné činnosti. Dále je záměrem poskytnout informace týkají se ošetřování a údržby brusek, honovaček a ševingovacích strojů dle technologických a bezpečnostních norem. Též se seznamuje s technickou dokumentací jednotlivých strojů, jež vedou k rozšíření znalostí v obsluze, ošetřování a údržbě. Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: a) nastavit zvolené řezné podmínky, b) brousit rotační i nerotační plochy, c) brousit obrobek (IT 6) na rovinné brusce, nakulato, bezhrotým broušením, na nástrojové brusce, d) honovat a lapovat obrobky při dokončovacích operacích, e) ošetřit stroje podle technologických a bezpečnostních norem, f) provést údržbu stroje pomocí jednoduchých oprav a seřizování, g) připravit stroje podle technologických a bezpečnostních norem (kontrola stavu oleje, mazací plán, kontrola klínových řemenů), h) provést kontrolu a prohlídku stroje, upozornit na vzniklé závady. Učivo / obsah výuky Praktická výuka BOZP seznámení s jednotlivými druhy brusek a jejich obsluhou (s bruskou hrotovou, rovinnou, na otvory a se speciálními brousícími stroji). seznámení s ovládacími prvky brousících strojů a jejich jednotlivých částí spouštění stroje, ovládání pracovního stolu a vřeteníku stroje uvedení brusného kotouče do záběru praktické ošetření stroje podle technologických a bezpečnostních norem údržba stroje pomocí jednoduchých oprav a seřizování příprava stroje podle technických a bezpečnostních norem (kontrola stavu oleje, mazací plán, kontrola klínových řemenů) kontrola a prohlídka stroje před spuštěním Postupy výuky Úvod modulu formou frontální výuky. V dalších hodinách bude upřednostňována individuální forma, důraz bude kladen na samostatnost práce, dodržování technologických postupů a orientaci ve výkresové dokumentaci a bezpečnostních norem. Způsob ukončení modulu Praktické předvedení spuštění různých druhů brusek a uvedení kotouče do záběru dle zadání, ošetření a údržba stroje při dodržení technologických a bezpečnostních norem. 16

17 Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) parametry pro hodnocení Správné zvolení řezných podmínek dle strojnických tabulek Zhotovení rotačních i nerotačních ploch dle zadání. Broušení obrobku v přesnosti IT6. Dodržení technologického postupu a kvality povrchu. Dodržení technologického postupu a bezpečnostních norem. Funkčnost a dodržení BOZP. Samostatnost a dodržení BOZP. Dodržení technologického postupu a bezpečnostních norem. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Beneš V.; Klůna J.; Švercl J.; Vávra P. Dílenské tabulky pro školu i praxi. 1. vyd. ALBRA, ISBN Dillinger Josef a kolektiv. Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA - SOBOTÁLES CZ. S.R.O., ISBN

18 Název modulu Ostření nástrojů pro obrábění Kód ONPO Délka modulu 60 hodin Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulů BOZP, ONTD, TPB, KMO, UVBK, OÚB Stručná anotace vymezující cíle modulu Ostření nástrojů (BKM07) cílem modulu je účastníka naučit správně sestavit sled operací podle technologického postupu pro ostření nástrojů. Účastník je nejdříve seznámen s typy brousících strojů, jejich seřízením. Účastník je seznámen s výběrem nástroje v závislosti na správném způsobu broušení (hrubování, hlazení, jemné broušení). Dále účastník zvládá broušení různých druhů nástrojů. Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: a) připravit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí podle technologických postupů pro ostření nástrojů, b) seřídit brusky a pomocné zařízení, na kterých se bude provádět broušení nástrojů s ohledem na geometrii řezného nástroje, c) zvolit příslušný brusný kotouč s ohledem na typ broušeného nástroje, d) zvolit správný způsob broušení, e) brousit různé druhy soustružnických nožů, vrtáků, válcovité a kuželovité nástroje se šroubovitými drážkami, f) ostřit výstružníky, závitníky, válcové, úhlové a čelní frézy, g) podbrousit vrtáky axiálně. Učivo / obsah výuky Praktická výuka BOZP stroje, nástroje a pomůcky pro broušení a ostření nástrojů seřízení strojů a nastavení nástrojů s ohledem na geometrii broušeného nástroje správné typy brousicího nástroje včetně volby technologických podmínek (řezná rychlost, otáčky, posuv) správné typy brousicího nástroje z hlediska příslušné operace (hrubování, hlazení, jemné broušení) správných řezných podmínek a potřebných přípravků zvolení pomůcek a pomocných hmot (řezné kapaliny, olej) praktická předvedení broušení různých druhů nástrojů praktická předvedení ostření různých druhů nástrojů praktická předvedení podbrušování vrtáků Postupy výuky Úvod modulu formou frontální výuky. V dalších hodinách bude upřednostňována individuální forma, důraz bude kladen na samostatnost práce, dodržování technologických postupů a bezpečnost práce při ostření nástrojů. Způsob ukončení modulu Praktické předvedení broušení a ostření nástrojů podle technické dokumentace. 18

19 Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) parametry pro hodnocení Připravení stroje, nástroje, pomůcek a nářadí podle technologických postupů pro ostření nástrojů. Správné seřízení brusky a pomocných zařízení, na kterých se bude provádět broušení nástrojů s ohledem na geometrii řezného nástroje. Vhodné zvolení příslušného brusného kotouče s ohledem na typ broušeného nástroje. Dodržení technologického postupu. Broušení různých druhů soustružnických nožů, vrtáků, válcovitých a kuželovitých nástrojů se šroubovitými drážkami, při dodržení technologického postupu. Ostření výstružníků, závitníků, válcových, úhlových a čelních fréz při zachování jejich funkčnosti. Podbroušení vrtáků axiálně při zachování funkčnosti. Povinná a doporučená literatura a informační zdroje Beneš V.; Klůna J.; Švercl J.; Vávra P. Dílenské tabulky pro školu i praxi. 1. vyd. ALBRA, ISBN Dillinger Josef a kolektiv. Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA - SOBOTÁLES CZ. S.R.O., ISBN

20 6. Cenová nabídka Počet osob Cena za kurz Cena za osobu ,79 Kč ,79 Kč ,88 Kč ,44 Kč ,97 Kč ,32 Kč ,05 Kč ,76 Kč ,14 Kč ,23 Kč ,23 Kč ,20 Kč ,31 Kč ,90 Kč ,40 Kč ,93 Kč ,49 Kč ,83 Kč ,58 Kč ,16 Kč ,66 Kč ,97 Kč ,75 Kč ,65 Kč Cena za zkoušku z této profesní kvalifikace: 7 484,60 Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH. 20

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1.

Více

Montér ocelových konstrukcí (23-002-H)

Montér ocelových konstrukcí (23-002-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér ocelových konstrukcí (23-002-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Operátor CNC strojů Autorský tým: Bc. Stanislav Bugáň Ing. Radovan Ondruš Ing. Miroslav Václavík Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Charakteristika školy Střední škola MESIT, o. p. s., původně Učňovské středisko

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC

Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Střední škola - Centrum odborné

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10397 Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Trochu teorie o obrábění

Trochu teorie o obrábění Trochu teorie o obrábění Základní pojmy: 1.VRTÁNÍ-Patří mezi nejstarší a nejpoužívanější technologické operace.provádí se do plného materiálu a takto získané otvory se mohou dále vystružovat, vyhrubovat

Více

Technologie broušení. Ing. Renáta Bartoňová. Elektronická učebnice 2012

Technologie broušení. Ing. Renáta Bartoňová. Elektronická učebnice 2012 Technologie broušení Elektronická učebnice 2012 Ing. Renáta Bartoňová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Broušení... 4 2 Stroje

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník (kódy: 65-51-H/01) ZE SKUPINY OBORŮ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK 1 Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Publikace byla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

školní vzdělávací program Obráběč kovů

školní vzdělávací program Obráběč kovů školní vzdělávací program Obráběč kovů SOU Prokopa Velikého 640 Domažlice Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. Škola se stodvacetiletou tradicí

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. Škola se stodvacetiletou tradicí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2010 2011 Škola se stodvacetiletou tradicí nabízí: - moderní perspektivní obory - aktuální a prakticky

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

Systém elektronické podpory studia

Systém elektronické podpory studia Fakulta strojní 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů (12. - 14.) září 2012 Mikulov, Hotel Eliška Projekt OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Systém elektronické podpory studia

Více

KONVENČNÍ SOUSTRUŽENÍ Zdeněk Zelinka

KONVENČNÍ SOUSTRUŽENÍ Zdeněk Zelinka KONVENČNÍ SOUSTRUŽENÍ Zdeněk Zelinka BOZP soustružení VY_32_INOVACE_OVZ_2_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický

Více

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Výrobce oděvů a kusových výrobků Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Doklady potvrzující

Více

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.1.2009

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.1.2009 Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník;

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců.

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců. Základním impulsem pro vznik společnosti v r. 1990 bylo uvolnění podnikatelského trhu v naší republice a uvolnění výrobních prostor za rodinným domem. Vzhledem k tomu, že současní vlastníci firmy (otec

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

Příprava teplých pokrmů

Příprava teplých pokrmů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava teplých pokrmů Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METROLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ 1. CÍLE STÁŽE Stáž je určena

Více

Údrţbář bytového fondu a technických zařízení budov

Údrţbář bytového fondu a technických zařízení budov Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoţivotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Údrţbář bytového fondu a technických zařízení budov Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR

Více

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad.

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad. Význam technického kreslení Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného dělníka ve výrobě je i znalost technického kreslení. Na práci v technickém kreslení budou kladeny tyto požadavky: 1. Vypěstování

Více

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu Kvalifikační standard profesní kvalifikace je zákonem č. 179/2006 Sb. definován jako strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon

Více

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní.

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní. 1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE Pedagogická fakulta JU České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní Učitelství pro ZŠ semestr: Tématický plán Vyučující : Předmět

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

Automatizované ostření nástrojů FORTIS. Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu. až do 340 mm. až do 250 mm

Automatizované ostření nástrojů FORTIS. Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu. až do 340 mm. až do 250 mm Automatizované ostření nástrojů FORTIS Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu až do 340 mm až do 250 mm fortis VELKÝ VÝKON NÍZKÁ CENA Pripojit, ˇ zapnout a jede se! Jednoduše, rychle a presne

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více