Programování a obsluha CNC strojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programování a obsluha CNC strojů"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 2

3 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha,

4 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 6 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 6 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 7 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 ORGANIZACE VÝUKY... 7 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY... 8 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY... 8 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 - ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ. CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 2 - PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DV SOCIÁLNÍMI PARTNERY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 3 - ROZPOČET PRO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 4

5 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Název programu dalšího vzdělávání Typ programu dalšího vzdělávání Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Délka studia Způsob ukončení Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776, Vsetín Zlínský kraj, Třída Tomáše Bati 3792, Zlín Programování a obsluha CNC strojů Vzdělávací program prohlubující kvalifikaci Střední odborné vzdělání s výučným listem v oboru obráběč kovů. Bez omezení Prezenční studium 120 hodin Započtení úspěšně absolvovaných modulů Získaná kvalifikace Certifikát Osvědčení školy o absolvování kurzu 5

6 2. Profil absolventa Absolvent se v rámci vzdělávacího programu ovládá obecnou problematiku programování CNC strojů, vede a udržuje evidenci NC programů, správně volí technologický postup výroby dané součásti, vypracovává komplexní NC programy včetně specifikace řezných podmínek, správně volí nástroje potřebné na výrobu, tyto nástroje fyzicky ustaví do upínače nástrojů na CNC stroji a přidá do knihovny nástrojů. Pomocí získaných znalostí a dovedností absolvent ustaví a bezpečně upíná obrobky včetně přenesení nulového bodu z programu na obrobek. Dále ovládá ruční tvorbu CNC programu v řídicích systémech SINUMERIC 810 T/M a HEIDENHAIN včetně grafické simulace, používá podporu programování včetně strojních cyklů, objeví a odstraní případné chyby ve stavbě programu. Ovládá tvorbu podprogramů a jejich vhodné zařazení do hlavního programu. Absolvent dále ovládá základy tvorby modelů v interaktivním programu SURFCAM, volí strategii obrábění včetně určení vhodných nástrojů a řezných podmínek. Následně pomocí postprocesorů vygeneruje CNC program dle jednotlivých řídicích systémů na CNC stroji. Absolvent je schopen pracovat na CNC soustruhu a frézce, umí odladit výrobní program s CNC strojem, spolupracuje při odstraňování výrobních problému na těchto strojích a daný výrobek umí na CNC stroji vyrobit. Absolvent kurzu změří výrobek a případné nepřesnosti výrobku vůči výkresu koriguje v CNC programu. Zodpovídá za provedení změn v NC programech vyplývajících ze změnového řízení. Pro uplatnění na trhu práce využije zkušenosti k ovládání obdobných softwarových produktů určených k programování CNC strojů. Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: vytvořit CNC programy pro jednotlivé řídicí systémy dle zásad strojírenské technologie, dané programy na jednotlivých strojích upravit a odladit na CNC stroji, provést výrobu naprogramované součástí, provést zpětnou úpravu a korekci CNC programu dle potřeby, vytvořit 2D i 3D modely, vytvořit NC projekt pro virtuální obrábění jednotlivých modelů strojírenských součástek zpracovávat CNC programy na jednotlivé řídicí systémy vzdělávacího programu. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Tento vzdělávací program je koncipován především pro pracovníky ve strojírenství se středním vzděláním s výučným listem v oboru Obráběč kovů včetně podřízených typových pozic dle Národní soustavy povolání. Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu je možné se uplatnit na pracovní pozici Programátor NC strojů ve strojírenských provozech. 6

7 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem tohoto vzdělávacího programu je umožnit pracovníkům s odborným strojírenským vzděláním s výučným listem v oboru obráběč kovů včetně podřízených typových pozic dle Národní soustavy povolání rozšíření jejich znalostí o oblast programování CNC strojů pomocí počítače a řídících systému pro CNC stroje uplatnit se na pracovní pozici Programátor NC strojů. Přínosem pro absolventy vzdělávacího programu je možnost praktické výuky, ve které absolvent získá praktické dovednosti a tím i okamžitou zpětnou vazbu na nově osvojené teoretické znalosti. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Program je členěn do čtyř modulů. Modul Sinumeric 810 T Je zaměřen na tvorbu CNC programu v řídicím systému Sinumeric 810 T dle technické dokumentace, upnutí a seřízení nástrojů, odladění CNC programu a následné výroby součástky na CNC soustruhu. Součástí modulu je i kontrola zhotovené součásti s případnou korekcí rozměrů. Modul Sinumeric 810 M Je zaměřen na tvorbu CNC programu v řídicím systému Sinumeric 810 M dle technické dokumentace, upnutí a seřízení nástrojů, odladění CNC programu a následné výroby součástky na CNC frézce. Součástí modulu je i kontrola zhotovené součásti s případnou korekcí rozměrů. Modul Heidenhaim itnc 530 Je zaměřen na tvorbu CNC programu v řídicím systému Heidenhaim itnc 530 dle technické dokumentace včetně volby vhodných technologických podmínek výroby a následné grafické simulace výroby dané strojírenské součásti. Modul Surfcam Velocity 5.2 Je zaměřen na modelování součástí v interaktivním programu Surfcam Velocity 5.2, tvorbu 2D modelů pro soustružení, 2D a 3D modelů pro frézování, volbu vhodné strategie obrábění včetně volby obráběcích nástrojů, grafické verifikaci výroby a následnému vygenerování CNC programu v jednotlivých řídicích systémech pro ovládání CNC strojů pomocí postprocesorů. Organizace výuky Teoretická výuka proběhne v CNC učebně školy a to v odpoledních hodinách od 15 do 18 hodin v blocích po 4 hodinách 2 až 3 krát týdně. Výuková hodina trvá 45 minut. Výuková hodina v praktické části vzdělávacího programu trvá 60 minut. Ochrana života a zdraví je dána dodržováním provozního řádu CNC učebny, který na škole platí, dále dle platných předpisů BOZP při práci na CNC strojích. Účastníci vzdělávacího programu budou při zahájení výuky proškoleni v této oblasti. 7

8 Metodické postupy výuky Při výuce jsou využívány moderní vyučovací metody, které zvyšují motivaci a efektivitu a tedy i kvalitu vyučovacího procesu. V co největší míře je využíváno didaktické techniky, která usnadní práci lektorovi a osvojení si přednášených témat posluchači. Vedle tradičních metod vyučování (výklad, vysvětlování, procvičování pod dohledem pedagoga) se využívají: metody názorně-demonstrační (předvádění postupu učitelem, pozorování a opakování postupu tvorby výkresu či modelu ze strany posluchačů) metody dovednostní při opakování nebo ověřování znalostí, vytváření jednoduchých projektů individuálně nebo ve skupinách, učení ze zkušeností při provádění praktických zadáních, ukázka hotových materiálů zpracovávající dané téma, praktická práce na CNC strojích. Postupy hodnocení výuky Při hodnocení výsledků výuky jsou používány tyto postupy: pravidelné opakování probraného učiva průběžně dotazování na osvojené učivo kontrola správnosti ustavení a korekcí nástrojů na CNC stroji kontrola technologické postupu výroby, použití podprogramů a pracovních cyklů kontrola správnosti zhotovených programů průběžnou grafickou simulací výroba součástky na CNC stroji (soustruh i frézka) dle výkresové dokumentace kontrola přesnosti rozměrů vyrobené součásti dle výkresové dokumentace průběžná kontrola nastavení uživatelského prostředí v jednotlivých uživatelských programech tvorba 2D a 3D modelů pro soustružení i frézování průběžná grafická kontrola pomocí funkce Verifikace správné vygenerování CNC programu pomocí postprocesorů Vstupní předpoklady Nejvhodnější pro tento vzdělávací program je střední odborné vzdělání s výučným listem v oboru obráběč kovů. U uchazečů se předpokládá: znalost základů strojírenské technologie, orientace v normách pro technickou dokumentaci a ve Strojnických tabulkách, aktivní znalost práce s výpočetní technikou v operačním systému Windows, základní znalosti z oblasti obrábění kovů. Vstupní znalosti a dovednosti budou ověřovány formou: vstupním pohovorem, testem teoretických znalostí z oblasti základů strojírenské technologie. 8

9 4. Učební plán Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776, Vsetín Programování a obsluha CNC strojů Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Sinumeric 810 T Sie810T Zkouška Sinumeric 810 M Sie810M Zkouška Heidenhaim itnc 530 Hei Zkouška Surfcam Velocity 5.2 Surfcam Zkouška Součty 120 CELKEM Optimální trajektorie: Sie810T / Sie810M / Hei / Surfcam Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů ( ) znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí. 9

10 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Název modulu Sinumeric 810 T Kód Sie810T Délka modulu 36 hodin Platnost Typ modulu Povinný, teoreticko-praktický Kredity Vstupní předpoklady Střední odborné vzdělání s výučným listem v oboru obráběč kovů. Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit a prakticky procvičit účastníky vzdělávání s programováním CNC soustruhu v řídicím systému Sinumeric 810 T. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Nastavit základní prostředí v řídicím systému Sinumeric 810 T b) Určit základní vztažné body při programování c) Uplatňovat zásady technologického postupu při soustružení d) Pracovat se strojnickými tabulkami a další odbornou literaturou při řešení problematiky programování CNC soustruhu e) Používat správce programu při editaci CNC programu f) Naprogramovat podprogram dle tvaru dané součásti g) Používat pracovní cykly pro urychlení tvorby CNC programu h) Průběžně graficky simulovat výrobu včetně nastavení parametrů simulační plochy i) Odladit CNC program v řídicím systému stroje j) Upnout jednotlivé soustružnické nástroje do upínače nástrojů (revolverová hlava) k) Korigovat nástroje a zadat hodnoty do nástrojových tabulek l) Vyrobit součást dle výkresové dokumentace na CNC soustruhu m) Zkontrolovat vyrobené součásti n) Korigovat CNC program dle naměřených hodnot Učivo / obsah výuky Základní uživatelské prostředí v Sie810T Vztažné body při programování na CNC soustruhu Technologický postup při soustružení Práce s programem, editace, správce programu Tvorba podprogramů Pracovní cykly pro jednotlivé operace Grafická simulace výroby Ladění CNC programu se strojem Upnutí a korekce nástrojů Praktická výroba součásti Kontrola a měření Zpětná korekce programu Doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, diskuse, procvičování, praktická práce na CNC stroji. Způsob ukončení modulu Modul bude ukončen zkouškou, při které účastník vytvoří v řídicím systému Sinumeric 810 T 10

11 dle výkresové dokumentace kompletní CNC program pro výrobu dané strojírenské součásti včetně ustavení a korekce nástrojů s následným zhotovením součásti. Celkový čas na vypracování je 120 minut. Vytvořený CNC program a vyrobená součást bude posuzována podle uvedených kritérií hodnocení. Pro celkové hodnocení prospěl je nutné získat alespoň 70 % bodů. Pokud tato procenta nezíská, má možnost opakování ve stanoveném termínu, maximálně však dvakrát. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) V souladu s předpisy nastavuje uživatelské prostředí Sinumeric 810 T. ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) ad k) ad l) ad m) ad n) Určí vztažné body při programovaní na CNC soustruhu. Dle platných norem aplikuje zásady technologického postupu při soustružení. Dle platných norem využívá doporučené řezné podmínky při soustružení. Správně používá správce CNC programu. Dle osvojených pravidel pro tvorbu CNC programů tvoří podprogramy. Správně, přesně a úplně vyplní popisové tabulky při používání pracovních cyklů. Provádí průběžnou simulaci výroby v souladu s technologickým postupem. Přesně a úplně odladí program na CNC soustruhu. Přesně a úplně upne jednotlivé nástroje do upínače nástrojů na CNC stroji. Dodrží zásady BOZP při práci na CNC soustruhu. Nadefinuje hodnoty upnutých nástrojů do nástrojových tabulek. Vyrobí součást na CNC soustruhu pomocí odladěného programu dle výkresové dokumentace. Dodrží zásady BOZP při práci na CNC soustruhu. Provádí kontrolu přesnosti rozměrů vyrobené součásti dle výkresové dokumentace. Provádí případnou korekci rozměrů v programu dle skutečných naměřených hodnot a výkresové dokumentace. doporučená literatura a informační zdroje [1] EMCO MAIER GmbH: Softwarebeschreibung Bedienoberfläche SINUMERIC 810T. Hallein, Austria, [2] Nápověda programu Sinumeric 810T 11

12 Název modulu Sinumeric 810 M Kód Sie810M Délka modulu 36 hodin Platnost Typ modulu Povinný, teoreticko-praktický Kredity Vstupní předpoklady Střední vzdělání s výučným listem v oboru obráběč kovů. Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit a prakticky procvičit účastníky vzdělávání s programováním CNC soustruhu v řídicím systému Sinumeric 810 M. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Nastavit základní prostředí v řídicím systému Sinumeric 810 M b) Určit základní vztažné body při programování c) Uplatňovat zásady technologického postupu při frézování d) Pracovat se strojnickými tabulkami a další odbornou literaturou při řešení problematiky programování CNC frézky e) Používat správce programu při editaci CNC programu f) Naprogramovat podprogram dle tvaru dané součásti g) Používat pracovní cykly pro urychlení tvorby CNC programu h) Průběžně graficky simulovat výrobu včetně nastavení parametrů simulační plochy i) Odladit CNC program v řídicím systému stroje j) Upnout jednotlivé nástroje do upínače nástrojů (revolverová hlava) k) Korigovat nástroje a zadat hodnoty do nástrojových tabulek l) Vyrobit součást dle výkresové dokumentace na CNC frézce m) Zkontrolovat vyrobené součásti n) Korigovat CNC program dle naměřených hodnot Učivo / obsah výuky Základní uživatelské prostředí v Sinumeric 810 M Vztažné body při programování na CNC frézce Technologický postup při frézování Práce s programem, editace, správce programu Tvorba podprogramů Pracovní cykly pro jednotlivé operace Grafická simulace výroby Ladění CNC programu se strojem Upnutí a korekce nástrojů Praktická výroba součásti Kontrola a měření Zpětná korekce programu Doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, diskuse, procvičování, praktická práce na CNC stroji Způsob ukončení modulu Modul bude ukončen zkouškou, při které účastník vzdělávacího programu vytvoří v řídicím 12

13 systému Sinumeric 810 M dle výkresové dokumentace kompletní CNC program pro výrobu dané strojírenské součásti včetně ustavení a korekce nástrojů s následným zhotovením součásti. Celkový čas na vypracování je 120 minut. Vytvořený CNC program a vyrobená součást bude posuzována podle uvedených kritérií hodnocení. Pro celkové hodnocení prospěl je nutné získat alespoň 70 % bodů. Pokud tato procenta nezíská, má možnost opakování ve stanoveném termínu, maximálně však dvakrát. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) V souladu s předpisy nastavuje uživatelské prostředí Sinumeric 810 M. ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) ad k) ad l) ad m) ad n) Určí vztažné body při programovaní na CNC frézce. Dle platných norem aplikuje zásady technologického postupu při frézování v souladu s výkresovou dokumentací. Dle platných norem využívá doporučené řezné podmínky při frézování v souladu s technologickým postupem. Správně používá správce CNC programu. Dle osvojených pravidel pro tvorbu CNC programů tvoří podprogramy. Správně, přesně a úplně vyplní popisové tabulky při používání pracovních cyklů. Provádí průběžnou grafickou simulaci výroby. Přesně a úplně odladí program na CNC frézce. Přesně a úplně upne jednotlivé nástroje do upínače nástrojů na CNC stroji. Dodrží zásady BOZP při práci na CNC frézce. Nadefinuje hodnoty upnutých nástrojů do nástrojových tabulek Vyrobí součást na CNC frézce pomocí odladěného programu. Dodrží zásady BOZP při práci na CNC frézce. Provádí kontrolu rozměrů vyrobené součásti dle výkresové dokumentace. Provádí případnou korekci rozměrů v programu dle skutečných naměřených hodnot a výkresové dokumentace. doporučená literatura a informační zdroje 1] EMCO MAIER GmbH: Softwarebeschreibung Bedienoberfläche SINUMERIC 810T. Hallein, Austria, [2] Nápověda programu Sinumeric 810T 13

14 Název modulu Heidenhain itnc 530 Kód Hei Délka modulu 24 hodin Platnost Typ modulu Povinný, teoretický Kredity Vstupní předpoklady Střední vzdělání s výučným listem v oboru obráběč kovů. Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit a prakticky procvičit účastníky vzdělávání s programováním v řídicím systému Heidenhain itnc 530 na virtuálním pracovišti. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Spustit program a nastavit jeho prostředí včetně virtuální klávesnice b) Nastavit základní prostředí v řídicím systému Heidenhain itnc 530 c) Určit základní vztažné body při programování d) Uplatňovat zásady technologického postupu při frézování e) Pracovat se strojnickými tabulkami a další odbornou literaturou při řešení problematiky programování CNC frézky f) Naprogramovat podprogram dle tvaru dané součásti g) Používat pracovní cykly pro urychlení tvorby CNC programu h) Průběžně graficky simulovat výrobu včetně nastavení parametrů simulační plochy Učivo / obsah výuky Ovládání a nastavení řídicího systému Heidenhain itnc 530 Základní uživatelské prostředí v Heidenhain itnc 530 Vztažné body při programování na CNC frézce Technologický postup při frézování Práce s programem, editace, správce programu Tvorba podprogramů Pracovní cykly pro jednotlivé operace Grafická simulace výroby Doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, diskuse, procvičování, vytvoření závěrečného programu na virtuálním pracovišti. Způsob ukončení modulu Modul bude ukončen zkouškou, při které účastník vytvoří v řídicím systému Heidenhain itnc 530 dle výkresové dokumentace kompletní CNC program pro výrobu dané strojírenské součásti včetně grafické simulace. Celkový čas na vypracování je 120 minut. Vytvořený CNC program bude posuzován podle uvedených kritérií hodnocení. Pro celkové hodnocení prospěl je nutné získat alespoň 70 % bodů. Pokud tato procenta nezíská, má možnost opakování ve stanoveném termínu, maximálně však dvakrát. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení 14

15 ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) Správně spustí program a nastavuje virtuální klávesnice v programu Heidenhain itnc 530 Správně nastavuje základní uživatelského prostředí. Správně určí a nastaví v programu základné vztažné body. V souladu s technickou dokumentací správně zvolí nástroje a technologický postup při frézování Dle platných norem správně zvolí vhodné řezné podmínky pro výroby součástky. Dle osvojených pravidel pro tvorbu CNC programů tvoří a využívá podprogramy dle tvarů součástí v souladu s výkresovou dokumentací. Dle osvojených pravidel pro tvorbu CNC programů správně používá pracovní cykly pro jednotlivé operace. Provádí průběžnou grafickou simulaci výroby. doporučená literatura a informační zdroje [1] Příručka pro uživatele programu HEIDENHAIN itnc 530. [2] Nápověda programu Heidenhain itnc

16 Název modulu Surfcam Velocity 5.2 Kód Surfcam Délka modulu 24 hodin Platnost Typ modulu Povinný, teoretický Kredity Vstupní předpoklady Střední vzdělání s výučným listem v oboru obráběč kovů. Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky pracovat v programu Surfcam Velocity 5.2, vytvářet 2D i 3D modely součástí, zvolit strategii obrábění, použít vhodné operace, virtuálně obrobit model, provést verifikaci obrábění a vygenerování CNC programů pomocí postprocesorů. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Spustit program a nastavit jeho uživatelské prostředí b) Zvolit postup pro modelování součástí c) Tvořit a upravovat modely pomocí jednotlivých funkcí Surfcamu (tvorba, úprava, text, editace barev ) d) Používat nástroje programu pro vytváření NC projektů (pohled, hladina, konstrukční rovina ) e) Vytvořit NC projekt pro 2D modely - frézování f) Vytvořit NC projekt pro 2D modely - soustružení g) Vytvořit NC projekt pro 3D modely - frézování h) Průběžně provádět grafické virtuální obrábění modelu pomocí funkce verifikace i) Vygenerovat CNC program pro jednotlivé řídicí systémy pomocí postprocesorů Učivo / obsah výuky Ovládání a nastavení uživatelského prostředí v programu Surfcam Velocity 5.2 Tvorba 2D modelů Tvorba 3D modelů Pohledy, hladiny, konstrukční roviny, masky barev Tvorba NC projektu 2D obrábění frézování Tvorba NC projektu 2D obrábění soustružení Tvorba NC projektu 3D obrábění frézování Verifikace NC projektů Tvorba CNC programu pro jednotlivé řídící systémy pomocí postprocesorů Doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, diskuse, procvičování, vytvoření závěrečného programu na virtuálním pracovišti. Způsob ukončení modulu Modul bude ukončen zkouškou, při které účastník vytvoří v programu Surfcam Velocity 5.2 dle předlohy 3D model strojírenské součásti a jeho kompletní výrobní dokumentaci. Celkový čas na vypracování dokumentace je 90 minut. Pro celkové hodnocení prospěl je nutné získat alespoň 70 % bodů. Pokud tato procenta nezíská, má možnost opakování ve stanoveném termínu, maximálně však dvakrát. Kritéria hodnocení výsledků výuky 16

17 výsledek výuky ad a) ad b) kritéria hodnocení Správně spustí program a nastaví uživatelského prostředí v interaktivním programu Surfcam Velocity 5.2. Zvolí vhodný postup při modelování součástí. ad c) Správně používá jednotlivé funkce v programu Surfcam Velocity 5.2. ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) V souladu s technologickým postupem zvolí vhodné nástroje pro virtuální obrábění součástky. Vytvoří NC projekt pro obrábění 2D modelů frézování v souladu s technologickým postupem. Zhotoví NC projekt pro obrábění 2D modelů soustružení v souladu s technologickým postupem. Vytvoří NC projekt pro obrábění 3D modelů frézování v souladu s technologickým postupem. Správně používá průběžnou grafickou simulaci pomocí funkce Verifikace. Pomocí postprocesorů bezchybně vygeneruje CNC program pro jednotlivé řídicí systémy na CNC stroje. doporučená literatura a informační zdroje [1] KRONUS, P. Surfcam, výukový manuál. 3E Praha Engineering, Praha s. [2] Nápověda programu Surfcam Velocity

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

CZ.1.07/3.2.13/04.0013

CZ.1.07/3.2.13/04.0013 Masér CZ.1.07/3.2.13/04.0013 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Sportovní masáž (69-037-M) 2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2011 Firemní ekonom Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství od 1.9.2009 23-41-M/01 Strojírenství 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojírenství Strojírenství se zaměřením na CAD CAM Název školy

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektrotechnika

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektrotechnika Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrotechnika Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika, který vydalo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více