Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova"

Transkript

1 Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova

2 Cíle analýzy: zhodnotit současný stav nakládání s odpady vytipovat klíčové oblasti a slabá místa rámcově navrhnout opatření na zlepšení stavu Základní údaje o obci Adresa: Olšany u Prostějova 50, , Olšany u Prostějova Kraj: Olomoucký Okres: Prostějov Obec s rozšířenou působností: Starosta: RNDr. Milan Elfmark ) Místostarosta: Ing. René Všetička ) Obec se dělí na dvě místní části Olšany u Prostějova a Hablov. Katastrální území: ha Počet obyvatel: Identifikační údaje obce: Olšany u Prostějova Olšany u prostějova Olšany u prostějova IČO: Statutární zástupce: RNDr. Milan Elfmark, starosta Tel.: Zpracovatel koncepce: Hnutí DUHA Olomouc Dolní nám Olomouc IČO: Statutární zástupce: Mgr. Hana Kovaříková Zpracovatel: Mgr. Renata Placková Tel.:

3 I. Analytická část Geografická, demografická, hospodářská, ekologická a územní charakteristika Obec se nalézá v ploché krajině Hornomoravského úvalu asi devět kilometrů od Prostějova. Krajem obce protéká říčka Blata. Okolí obce je prakticky úplně odlesněné a intenzivně zemědělsky využívané, obvykle v podobě velkolánů. První písemné zmínky o obci pochází z roku V Olšanech najdeme několik historických památek, z nichž nejvýznamnější je barokní kostel sv. Jana Křtitele. Historii obce a místního hasičského sboru mapují dvě muzea hasičské a obecní. Obyvatelstvo podle věku (k ): do 14 let: let: nad 65 let: 218 V Olšanech je 840 ekonomicky aktivních obyvatel. V Olšanech působí více než dvě desítky podnikatelských subjektů (služby nebo malovýroba), tři pohostinská zařízení, čtyři prodejny potravin, zemědělské družstvo a veterinární lékař. V obci pravidelně ordinuje obvodní, dětský a zubní lékař. Základní školu v letošním roce navštěvuje 123 žáků v devíti třídách. Do mateřské školy chodí 66 dětí a má tři třídy.

4 Nakládání s odpady současný stav Systém nakládání s odpady je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce 1/2001. Místní poplatek za odpad je stanoven obecně závaznou vyhláškou 1/2011 ve výši 330 Kč (pro rok 2012). Olšany mají zavedený pytlový sběr tříděných odpadů pravidelně jsou od domů sváženy plasty (zvlášť PET lahve a směsný plast), nápojové kartony a papír svoz zajišťuje firma Petr Bureš. Na sklo jsou v obci rozmístěné kontejnery. Bioodpad ze zahrad je možné odkládat do kontejneru přistaveného ve dvoře obecního úřadu. Svoz nebezpečného a objemného odpadu probíhá 2 x ročně do přistavených kontejnerů. Svoz železného šrotu zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů. Na nevytříditelný zbytek má každá domácnost svoji popelnici. Svoz popelnic na směsný odpad probíhá jednou za dva týdny, svoz pytlů s tříděným odpadem jednou měsíčně. Produkce odpadů v Olšanech třídění a využití 25,00 Produkce tříděných odpadů (t/rok) 20,00 15,00 10,00 papír plasty sklo bar. sklo bílé kartony 5,00 0, Graf 1 Produkce tříděných odpadů v Olšanech dle druhů. Rok Směsný Objemný odp. NO Papír Plasty Sklo barevné Sklo bílé Náp. kartony Celkem ,04 23,03 5,27 17,00 13,58 14,09 16,82 0,69 336, ,48 33,58 1,97 13,79 19,56 11,14 17,40 0,60 382, ,35 34,48 1,33 18,30 19,24 12,24 19,64 0,68 392, ,92 27,56 5,22 12,18 9,66 11,66 20,15 0,77 390, ,11 26,14 4,69 18,43 21,91 13,67 19,82 0,79 399,55 Tab. 1 Celková produkce odpadů v Olšanech podle druhů (v t)

5 První a druhý graf a související tabulka produkce odpadů od roku 2007 do roku 2011 ukazují několik trendů. Prvním je průběžně rostoucí celkové množství odpadů v roce 2011 dosáhlo množství 399,55 tun. Přesto však množství směsného odpadu mezi lety 2010 a 2011 pokleslo. To je dáno zvýšením podílu tříděného odpadu v celkovém množství odpadů vzniklých v obci. To ukazuje také následující graf č.2 mezi roky 2010 a 2011 vzrostlo množství tříděného odpadu o téměř 20 tun Tříděný a netříděný odpad v Olšanech (v t) 330,48 318,06 320,83 320,25 269, TKO + Objemný Tříděný ,44 64,46 71,43 59,65 79, Graf 2 Produkce tříděného a netříděného odpadu v Olšanech od roku 2007 (v tunách). Do tříděného odpadu jsou zahrnuty separované a vykazované složky (plasty, papír, sklo, nápojové kartony, nebezpečný odpad).

6 250 Množství tříděného a směsného odpadu (v kg na obyvatele) ,18 213,75 206,46 211,04 200, TKO+ Objemný Tříděný ,42 43,32 45,97 38,09 49, Graf 3 Množství tříděného a směsného odpadu v Olšanech (v kg na obyvatele) Pro zhodnocení vývoje produkce odpadů v obci je nejprůkaznější množství produkovaného odpadu na obyvatele, protože odráží také změny v počtu obyvatel. Graf 3 ukazuje, jak se měnilo množství tříděného a netříděného odpadu v Olšanech od roku 2007 do roku Množství vyhazovaného směsného odpadu (popelnice + objemný odpad) od vrcholu v roce 2008 s mírnými výkyvy klesá, zatímco množství tříděného odpadu průběžně roste. Ve srovnání s produkcí odpadů v Olomouckém kraji, vzniká v Olšanech poměrně málo odpadů; celková produkce je zhruba o 200 kg/os/rok nižší než kolik činí průměr v Olomouckém kraji (viz Graf 4). To může být částečně způsobeno tím, že do výkazů nebyl zahrnut biologicky rozložitelný odpad, který mohou občané odevzdávat na dvoře obecního úřadu. Přesto však tyto dobré výsledky svědčí o tom, že si občané uvědomují vazbu mezi náklady a poplatky za odpadové hospodářství a osobní produkcí odpadů.

7 Srovnání produkce komunálních odpadů v Olšanech a Olomouckém kraji (v kg/obyv.) 471,03 458,04 457, , ,59 257,07 252,42 249,12 249,87 Olšany_celkem KO Ol.kraj Graf 4 Srovnání produkce odpadů v Olšanech a Olomouckém kraji (v kg/obyvatele) Poslední graf srovnává podíly materiálově využitého odpadu (tj. veškerého tříděného odpadu; podíl energeticky využívaného tříděného odpadu byl do roku 2011 v Olomouckém kraji zanedbatelný). Podíl materiálově využívaného odpadu se výrazně měnil jak v Olšanech, tak v Olomouckém kraji. S výjimkou roku 2010 se v Olšanech blíží 20%. Přesto by tento podíl mohl být výrazně vyšší, jak ukázal rozbor odpadů z června 42% vzorku směsného odpadu tvořil biologicky rozložitelný odpad a dalších 24 % ostatní vytříditelné složky Materiálové využití odpadu v Olšanech a Olomouckém kraji (v % z celkové produkce) 18,48 18,67 18,18 17,87 17,21 16,34 14,77 13, ,29 Olšany_využitý OK_využitý Graf 5 Podíl využitého a evidovaného (tj. tříděný odpad) z produkce (směsný, objemný, tříděný)

8 Výsledky rozboru odpadů V červnu 2012 byl v Olšanech proveden rozbor odpadů z náhodně vybraných popelnic v obci. Celkem bylo podle složek vytříděno 127 kg odpadů, který občané vyhodili do popelnic. Rozbor odpadů ukázal jisté rezervy v míře třídění 42% hmotnosti vzorku tvořil biologicky rozložitelný odpad (zahradní i z domácností), 24% hmotnosti tvořil tříditelný odpad (papír, plasty, tetrapak, sklo). Zhruba deset kilogramů ze vzorku tvořily dětské jednorázové pleny. Složka komunálního odpadu Hmotnost Objem kg % Pytlů % Kovy 3,0 2,4 0,3 3 Sklo 0,5 0,4 0,1 1 Papír 7,5 5,9 1,5 15 Plasty 8,5 6, Nápojový karton 1 0,8 0,5 5 Textil, boty 10,5 8, Kompost. odpad 53 41,6 2,5 25 SKO 43,5 34,1 2,3 23 celkem 127,5 100% 10,2 100% Podíl složek KO (hmotnost v kg) 0,5 3,0 7,5 10,5 8,5 43,5 kovy sklo papír plasty textil, boty kompostovatelný odpad náp. Karton SKO 1,0 53,0 Graf 6 Podíl složek komunálního odpadu v popelnicích (výsledky z rozboru odpadů, červen 2012) Následující graf (Graf 6) ukazuje podíl nevytříditelných zbytků a potenciálně využitelných surovin, které zbytečně končí v popelnicích. Celková produkce směsného odpadu by mohla klesnout až o dvě třetiny, pokud by byly důsledně odděleny využitelné složky a biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO).

9 Typy odpadů ve vzorku podle tříditelnosti (v kg) 24% 34% Tříditelné složky BRKO Směsný odpad Graf 7 Podíl využitelných, nevyužitelných a biologicky rozložitelných odpadů v popelnicích (z rozboru odpadů, červen 2012) Ekonomické údaje za rok 2011 Náklady Tříděný sběr odpadů 42% - Tříděný sběr plastů a skla Kč - Plastové pytle pro občany Kč Nebezpečné odpady mobilní sběr Směsný komunální odpad Mzdy, nafta Náklady celkem Příjmy Poplatek za svoz odpadů od občanů a podnikatelů Příjmy od Eko-komu Příjmy za tř. papír Příjmy celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Z přehledu je zřejmé, že bilance nakládání s odpady vychází v kladných číslech. Obecně lze říci, že navzdory velmi nízkému místnímu poplatku za odpady, který činí v roce Kč na osobu, je provozovaný systém ziskový. Důvodem je zejména poměrně nízká produkce směsného odpadu a stabilně vysoký podíl tříděných odpadů, za které dostává obec příspěvky od Eko-komu.

10 Shrnutí analytické části V Olšanech je zavedený progresivní způsob nakládání s odpady třídění do pytlů v domácnostech. Zejména díky tomuto zaběhnutému opatření má obec výrazně nižší produkci komunálních odpadů na obyvatele ve srovnání s průměrem Olomouckého kraje. Finanční bilance nakládání s odpady je v černých číslech a to navzdory velmi nízkému poplatku za svoz odpadů. V posledním roce však došlo k poměrně výraznému zvýšení poplatku z důvodu rostoucích cen a změně sazeb daně. Právě navýšení poplatku je možné využít jako motivaci ke zlepšení třídění a snížení produkce odpadů zavedením slev pro důsledně třídící domácnosti. Zlepšit by se mohlo rovněž nakládání s bioodpadem a nebylo by od věci rozšířit počet tříděných surovin.

11 II. Návrhová část Navrhovaná opatření lze rozdělit do tří okruhů: prevence, zlepšení třídění a motivace občanů. Všechny spolu souvisí, ale většinu opatření lze realizovat postupně podle dostupných finančních prostředků a času. Doporučení vychází ze zjištěného stavu (rozbor odpadů, informace poskytnuté obcí) a názorů a preferencí občanů (zjištěno dotazníkovým průzkumem). Prevence Cílem preventivních opatření je snížit množství produkovaného odpadu obecně, i když se týkají především směsného komunálního odpadu. V Olšanech je produkce směsného odpadu nižší než je průměr Olomouckého kraje, přesto rozbor odpadů z popelnic ukázal, že zde jsou rezervy a množství směsného odpadu je možné ještě snížit. Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) Ve vzorku odpadů z popelnic tvořil BRKO 42% hmotnosti, je zde proto značný potenciál na snížení množství směsného odpadu. Toho lze dosáhnout kombinací několika opatření. 1. Podpora domovního kompostování Kompostování přímo na zahradách je nejefektivnějším způsobem nakládání s bioodpady odpad tak prakticky nevzniká a domácnosti mohou vzniklý kompost využít jako hnojivo. Odpadá nutnost dopravy, evidence atd. V dotazníkovém průzkumu většina domácností uvedla, že o kompostéry od obce zájem nemá, že již kompostují sami. Další opatření, která se na podporu kompostování dají zavést jsou: Přímé - informační kampaň, kompostovací poradna - slevy pro kompostující domácnosti - možnost zapůjčení štěpkovače od obce Nepřímé - platby pouze za směsný odpad (velmi silná motivace k třídění veškerého odpadu) 2. Podpora komunitního kompostování Pro domácnosti, které nemají vlastní zahradu a bytovky je vhodné zařídit společný uzamykatelný kompostér. Všechny zapojené domácnosti od něj mají klíče a přidávají průběžně kuchyňský bioodpad. O správný průběh kompostování se stará "kompostovací mistr" buď někdo ze zapojených domácností nebo zaměstnanec obce. Zapojení do kompostování je dobrovolné a domácnosti, které se aktivně zapojí mohou získat motivační benefity koše na bioodpad, kompostovatelné sáčky na snažší třídění, případně slevu z poplatků. 3. Vybudování obecní kompostárny v Olšanech Pro obec velikosti Olšan by se vyplatilo vybudovat vlastní sběrný dvůr a obecní

12 kompostárnu. Dosud mohou občané odevzdávat bioodpad do kontejnerů na obecním úřadě, což je z různých důvodů nepraktické. Provoz malé obecní kompostárny (do kapacity 150 tun ročně), pokud se na ní zpracovává pouze zahradní odpad a kompost je využíván výhradně pro údržbu obecní zeleně nevyžaduje příliš náročné zázemí a povolení. Podrobnější informace k obecní (komunitní) kompostárně jsou uvedeny v samostatném projektovém námětu. 4. Popelnice na bioodpad V dotazníkovém průzkumu část obyvatel uvedla, že by ocenili speciální popelnici na bioodpad, která bude pravidelně svážena. Toto opatření je však značně problematické, protože vyvolává další náklady je nutné zajistit svozovou techniku a popelnice, přibydou další termíny svozu a je nutné bioodpad buď zkompostovat na kompostárně nebo předat k dalšímu zpracování. Navíc obvykle při zavedení popelnic přestávají kompostovat a množství odpadu celkově vzroste. Z uvedených důvodů je toto opatření spíše nevhodné a jako nová služba musí být buď příslušně zpoplatněno, případně určenou pouze pro domácnosti bez zahrady a možnosti kompostování. Pro Olšany by však pravděpodobně nemohlo být rentabilní. Dětské pleny Ve vzorku směsného odpadu bylo nalezeno velké množství použitých jednorázových dětských plen a v obci je řada rodin, které mají děti v "přebalovacím období". Při balení do jednorázových plen vznikne během dvou let přebalování cca 1 tuna nerecyklovatelného odpadu. Toto množství lze zásadně snížit částečném nebo výhradním používáním moderních pratelných látkových plen. Tyto mají podobný tvar jako pleny papírové, pouze se po použití vyperou a používají se opakovaně. Finančně vycházejí podobně nebo levněji než pleny jednorázové, zejména pokud se používají pro více dětí. Jde o velmi specifické téma, ale přesto určitě stojí za pozornost obec buď může např. Uspořádat přednášku o plenkách se zkušenou lektorkou nebo se zapojit do kampaně za používání látkových plen - Týdne opravdových plen (více na Třídění odpadu V obci je dlouhodobě zavedený pytlový svoz odpadů, se kterým jsou občané v naprosté většině spokojeni (44 z 50 dotázaných) a všichni uvedli, že odpad třídí a využívají k tomu jak pytle, tak kontejnery. Pytlový sběr je pak vhodné doplnit možností snadno třídit další druhy odpadu. Rozšíření počtu tříděných surovin Textil Použitelný oděv a boty lze sbírat stále nebo nárazově do kontejneru Diakonie Broumov oděvy jsou používány při humanitárnícvh krizích nebo vydávány potřebným. Z toho důvodu lze sbírat jen použitelné oděvy. Kontakt: ; Použitelný i nepoužitelný textil pak lze dávat do kontejnerů firmy Revenge, která jej třídí, s použitelným dále obchoduje (secondhandy), hadry se používají např. V autodílnách a zbytek se spaluje nebo skládkuje. Kontakty: Revenge, a. s., Dřevařská 1418, Boskovice; Aleš Peka, tel.: ,

13 Hliník Oddělený sběr hliníku zatím není v obci zaveden. Silnostěnný hliník(hrnce, tyčky, profily, nádobí, dráty) běžně vykupují sběrny druhotných surovin, problém je však s tenkostěnným hliníkem (víčka od jogurtů, omnia víčka, alobal, plechovky od nápojů), kterého v domácnostech vzniká poměrně dost. Většina sběren tento odpad nevybírá ani nevykupuje, je však možné si domluvit výkup většího množství tenkostěnného hliníku přímo u zpracovatele firmy Eko Metalrecycling Rýmařov( Zajišťují svoz ze škol a dalších míst, kde se hliník sesbírá ve větším množství. Objednávka odvozu a dotazy: Ing. Darina Bodláková; mob.: ; Z vytříděného hliníku vyrábí ingoty do pecí, které se používají při redukci železa. Nejde tedy o materiálovou recyklaci, ale lepší technologie u nás zatím není dostupná. Sběr hliníku lze realizovat ve škole, na obecním úřadě nebo sběrném dvoře. Podmínkou je čistota materiálu (nesmí se do něj dostat jiné kovy), papírové přelepky apod. nevadí, protože při zpracování shoří. Obaly by měly být bez zbytků jídla, jinak hrozí při skladování zápach a napadení hmyzem. Přepálený jedlý olej V každé domácnosti čas od času vznikne odpad v podobě přepáleného tuku či oleje. Ten pak často skončí ve výlevce, kde může způsobit ucpání kanalizačního potrubí (vytváří nánosy, na které se lepí další nečistoty). Olej lze přitom po jednoduchém vyčištění používat jako náhradní palivo nebo mazivo. Sběrem se zabývá řada firem; ty, které mají působnost i v Olomouckém kraji uvádíme v přehledu níže. Většina firem nabízí přistavení barelu, do kterého se olej vylévá a po naplnění se objedná odvoz a přistavení prázdného barelu. Barel lze umístit v prostorách školy nebo obecního úřadu, případně sběrného dvora tak, aby byl co nejvíce dostupný. Do sběru oleje by se měly zapojit také pohostinství, školní jídelny a další zařízení, ve kterých vzniká větší množství oleje. Některé z firem nabízí za odevzdaný olej odměny buď finanční nebo věcné (např. pro školy). SK-OIL Olomouc Cholina 27 Tel: Viking group s.r.o. Vondroušova Praha 6 Tel: Mob.: EKO - PF s.r.o., České Budějovice pobočka Brno: Mobil.: Svatopetrská BRNO Brno Tel: Působí na Moravě, sváží olej i ze sběrných dvorů v Olomouci Nabízí online objednávky odvozu a věrnostní program pro zákazníky Nabízí speciální popelnice na odevzdávání olejů přímo v obci

14 Daruel, s.r.o. Za Zvoničkou Dobšice Tel: MVDr. Ivan HORA NAPRO Soškova 660 Post. BOX Nové Město na Moravě Tel.: Vybudování sběrného dvora Sběrný dvůr by uvítalo 57% občanů oslovených v dotazníkovém průzkumu. Sběrný dvůr umožní odkládání přebytečného odpadu, který se nevejde do pytlů nebo jej občané nechtějí skladovat doma do svozu odpadů. Také usnadní třídění dalších druhů odpadu, které byly zmíněny výše (olej, hliník, textil, nebezpečný odpad). Pro obce se sběrným dvorem nabízejí kolektivní systémy zaměřené na zpětný odběr elektrozařízení poměrně rozsáhlý servis poskytují sběrné nádoby, propagační materiály, odvoz, vedení evidence a obvykle také platby za odevzdaný odpad. V současné době je sběrný dvůr plánován a jeho vybudování je závislé na získání finančních prostředků. Motivace občanů Jako nejsilnější motivace pro občany působí možnost uspořit peníze; zejména to je aktuální při současném všeobecném zdražování, kdy byly navýšeny také poplatky za odvoz odpadů. V Olšanech je pytlový svoz odpadů zaveden dlouhodobě a občané jsou s ním spokojeni proto je potřeba motivaci zaměřit na snížení celkového množství odpadu, který končí v popelnicích. Toho lze nejúčinněji dosáhnout zpoplatněním jednotlivých svozů popelnic se směsným odpadem, kdy svoz pytlů s vytříděným odpadem probíhá stále stejně a bez zvláštního zpoplatnění. Občané si tak mohou nechat svézt popelnici jen tak často, jak skutečně potřebují ty domácnosti, které důsledně třídí a do popelnic nevyhazují bioodpad, jsou tak zvýhodněny, protože jim stačí svoz méně často. To znamená také přínos pro obec platí za svoz menšího množství odpadů. Zavedení nového systému však vyžaduje provedení několika kroků: 1. Nastavení nového poplatkového systému. Aby nedošlo k výpadku příjmů v platbách za odpad, je vhodné nastavit nový poplatek ve dvou složkách pevné a pohyblivé. Pevná část bude vybírána ode všech občanů plošně a pohyblivá se bude skládat ze zakoupených odvozů popelnic jednotlivými domácnostmi. 2. Nastavení způsobu plateb za jednotlivé svozy. Zde je možností několik a záleží také na dohodě se svozovou firmou, který způsob jim vyhovuje. Jde o to, jak označit popelnice, jejichž svoz byl zaplacen a mají být vyprázdněny. Způsobů může být několik např. si občané zakoupí

15 známku v ceně svozu, kterou umístí na popelnici. Pracovníci svozové firmy ji pak buď sundají nebo znehodnotí, aby nebylo možné ji používat opakovaně bez zaplacení poplatku. Pokud bude odebrané známky firma odevzdávat obci, lze podle toho určit počet svezených popelnic a tedy i celkovou platbu za svoz. Známky je potřeba označit např. Číslem popisným, aby nemohlo dojít k jejich zcizení a zneužití. Místo známek lze využívat také samolepky s čárovými kódy, což ovšem vyžaduje vybavení čtečkou. Známky nebo čárové kódy budou prodávány na OÚ a jejich prodej evidován podle domácností. Zkušenosti například z Hustopečí nad Bečvou ukazují, že lze ještě tímto způsobem dále snížit množství produkovaného směsného odpadu. 3. Změna smlouvy se svozovou firmou. Aby se nový způsob plateb a snížení množství odpadu v popelnicích promítlo do snížení nákladů obce, je nutné podle toho upravit smlouvu se svozovou firmou. Obvykle je platba paušální, bez ohledu na množství odpadu nyní je potřeba skutečné množství odpadu zohlednit. Platba svozové firmě může mít stejně jako platba od občanů dvě složky stálou (poplatek za svoz, čas, pohonné hmoty) a pohyblivou podle počtu svezených popelnic nebo skutečné hmotnosti svezeného odpadu. Pokud bude firma obci vracet známky z popelnic, může se platba odvíjet právě od tohoto počtu. 4. Informování občanů. S novými platbami je potřeba podrobně a srozumitelně seznámit všechny občany a zejména nastínit možnost poměrně výrazné úspory za odpad, pokud v popelnicích nebude končit dále vytříditelný odpad. 5. Vyhodnocení systému. Minimálně jednou ročně při stanovování nových poplatků je potřeba zhodnotit systém po stránce efektivity i finančních nákladů. Poplatky musí být vždy nastaveny tak, aby se obec nedostávala v odpadovém hospodářství do červených čísel. Stejně tak je vhodné provést meziroční i dlouhodobější srovnání množství produkovaných odpadů. Informování občanů Jak už bylo uvedeno výše, mají Olšany dlouhodobě zavedený dobře fungující systém nakládání s odpady, díky kterému jsou náklady na odpadové hospodářství (a poplatky občanů) výrazně nižší než je tomu u srovnatelných obcí. Totéž platí u celkové produkce odpadů je výrazně pod průměrem Olomouckého kraje. To je dobré zdůraznit při všech vyhodnoceních i při zavádění opatřeních nových. Pro lepší přijetí občany navrhujeme využívat následující komunikační cesty: Pravidelnou rubriku v místním zpravodaji (vyhodnocení produkce, tématické články "cesty odpadu" co se děje s různými vytříděnými složkami, informování o nových opatřeních apod.) Přehledné a úplné informace v samostatné sekci webových stránek obce srovnání a vyhodnocení, termíny svozů apod. Odkazy a tematické články z odborných portálů (např. Pravidelně provádět dotazníkové průzkumy spokojenosti občanů, dotazovat se na názory ohledně chystaných kroků apod. Je možné také vydávat "odpadový kalendář" jednoduchý list, kde budou v přehledné tabulce uvedeny termíny svozu pytlů a popelnic, s návodem na správné třídění a tipy na prevenci vzniku odpadů (kompostování, látkové pleny atd.). Lze jej distribuovat do každé domácnosti. Velmi se také osvědčilo uspořádání veřejných akcí spojených s osvětou např. při otevření sběrného dvora či kompostárny. Jde o to, aby téma zůstalo živé a v povědomí obyvatel.

16 Vydalo Hnutí DUHA Olomouc Mgr. Renata Placková Září 2012 A: Dolní náměstí 38, Olomouc T: F: E: Vypracování Analýzy systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova podpořil v rámci projektu Realizace progresivních odpadových koncepcí v pilotních obcích Státní fond životního prostředí ČR.

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova V pondělí 11.6. 2012 byl proveden rozbor složení směsných komunálních odpadů (zbytkový odpad po třídění) v obci Olšany (Olomoucký kraj).

Více

Analýza a koncepce nakládání s odpady v obci. Drahanovice

Analýza a koncepce nakládání s odpady v obci. Drahanovice Analýza a koncepce nakládání s odpady v obci Drahanovice Účel koncepce nakládání s odpady: Účelem koncepce odpadového hospodářství obce Drahanovice je na vrhnout opatření vedoucí ke zlepšení nakládání

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Ústín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Ústín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Ústín V průběhu listopadu 2011 bylo v obci Ústín provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech tazatel a tazatelka zjišťovali

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci. Olšany u Prostějova

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci. Olšany u Prostějova Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Olšany u Prostějova V průběhu září 2012 bylo v obci Olšany provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech tazatelka zjišťoval

Více

DOTAZNÍK ZA ROK 2016

DOTAZNÍK ZA ROK 2016 Strana 1 z 5 1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE IČ obce ev. č. v systému EKO-KOM typ obce název obce okres WWW STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE REKREAČNÍ OBJEKTY jméno příjmení titul číslo datové schránky ová adresa

Více

Projektový námět Vyhodnocení pytlového sběru v Mořicích a motivační systém pro občany

Projektový námět Vyhodnocení pytlového sběru v Mořicích a motivační systém pro občany Projektový námět Vyhodnocení pytlového sběru v Mořicích a motivační systém pro občany Úvod V Obci Mořice (502 obyvatel) byl v roce 2011 na návrh Hnutí DUHA zaveden pytlový svoz odpadů, který doplňuje kontejnery

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika O ČEM SE BUDEME BAVIT Vybrané indikátory stavu odpadového hospodářství měst a obcí Ø celková produkce komunálních

Více

Jak to dělají jinde: Příklady úspěšných způsobů nakládání s bioodpadem

Jak to dělají jinde: Příklady úspěšných způsobů nakládání s bioodpadem Jak to dělají jinde: Příklady úspěšných způsobů nakládání s bioodpadem V závěru roku 2011 jsme pro město Šternberk připravovali návrh řešení nakládání s bioodpady. Proto jsme se obrátili na obce z celé

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady Motivační platby Stanovení výše poplatku pro rok 2014 Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady 696 Kč Plošná sleva na poplatku 16,00 Kč Ostatní 157,00 Kč Svoz a likvidace směsného komunálního

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s. Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci Petr Balner EKO-KOM,a.s. Závazky ČR vůči EU Hlavní cíle plynoucí ze směrnic: Rámcová směrnice o odpadech (50 % využití některých odpadů

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Komunální odpady a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Ing. Ivo Kropáček

Komunální odpady a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Ing. Ivo Kropáček Komunální odpady a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Ing. Ivo Kropáček Směrnice 1999/31/EC o skládkách odpadů Snížit tvorbu metanu ze skládek Podpořit sběr, třídění a recyklaci org. odpadů.

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Analýza a koncepce nakládání s odpady v obci Kokory

Analýza a koncepce nakládání s odpady v obci Kokory Analýza a koncepce nakládání s odpady v obci Kokory Účel koncepce nakládání s odpady: Účelem koncepce odpadového hospodářství obce Kokory je v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, s cíli Plánu

Více

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Připravil: 10/2009 Hnutí DUHA Bratislavská 31 602 00 Brno www.hnutiduha.cz Obsah: Cíl 1. Prevence vzniku odpadů a opakované použití:...3 1.1. Provoz

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014 V rámci celé republiky klesá množství produkovaného odpadu a nejinak je tomu i v Jeseníku, jak dokládají čísla za uplynulý rok

Více

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015 Komunitní kompostárna Náměšť n.o. 28.5.2015 Biologicky rozložitelný odpad Bioodpad je odpad podléhající aerobnímu či anaerobnímu rozkladu, jejich seznam je přílohou Vyhláška 341/2008 Sb. V rámci obce kat.č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více

Program zodpovědného nakládání s odpady na rok 2015

Program zodpovědného nakládání s odpady na rok 2015 Program zodpovědného nakládání s odpady na rok 2015 Článek 1 Cílem Programu zodpovědného nakládání s odpady na rok 2015 (dále jen Program ) je a) umožnit občanům v jednotlivých domácnostech ovlivnit výši

Více

Oddíl I. Základní ustanovení

Oddíl I. Základní ustanovení MĚSTO OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Výsledky průzkumu veřejného mínění

Výsledky průzkumu veřejného mínění Výsledky průzkumu veřejného mínění V podzimních měsících roku 29 proběhl ve čtyřech zkoumaných lokalitách v Olomouci a okolí (vilková zástavba, vesnická zástavba, zástavba v centru města, sídlištní zástavba)

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

Možné systémy odpadového hospodářství měst a obcí. Ing. Petr Bielan Možné systémy OH měst a obcí

Možné systémy odpadového hospodářství měst a obcí. Ing. Petr Bielan Možné systémy OH měst a obcí OZO Ostrava s.r.o. Možné systémy odpadového hospodářství měst a obcí 22.9. 2016 www.ozoostrava.cz Co obec v OH ovládá a co již méně Systém svozu obce - ovládají plně (kontrola plnění smlouvy je snadno

Více

Vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

Vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů Vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů Obsah prezentace Přehled právních předpisů v oblasti nakládání s BRKO Novela zákona o odpadech

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen zákon či zákon o veřejných zakázkách ) 1. Název zakázky Nakládání s komunálním

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

Bioodpady v pilotních projektech

Bioodpady v pilotních projektech Bioodpady v pilotních projektech Uherské Hradiště 26.460 obyvatel Oddělený sběr r bioodpadu zaveden v roce 1995 312 ks 120l; 223 ks 240l nádob; n 2 sběrn rné dvory Systém m pokrývá bytové domy na sídlis

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Nádobový sběr Počet obyvatel/instalované sběrné místo

Nádobový sběr Počet obyvatel/instalované sběrné místo 1) Odměna za zajištění míst zpětného odběru Platnost od 1. 7. 2016 Sazba: 20,-Kč/obyvatel/rok Zajištění minimální dostupnosti né sítě Platnost od 1. 7. 2016 Sazba: 6,-Kč/obyvatel/rok Nádobový Počet obyvatel/instalované

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Opočna, včetně systému nakládání

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: Magistrát města Brna, Dominikánské

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Oddělené soustřeďování odpadů v obcích Provozní praxe z pohledu ČIŽP

Oddělené soustřeďování odpadů v obcích Provozní praxe z pohledu ČIŽP Oddělené soustřeďování odpadů v obcích Provozní praxe z pohledu ČIŽP Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Přínosy odděleného soustřeďování odpadů v obci pro obec a region, občany

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Jaromír MANHART odbor odpadů

Jaromír MANHART odbor odpadů VIII. Mezinárodní konference - Biologicky rozložitelné odpady Aktuální stav a dlouhodobá koncepce MŽP nakládání s bioodpady v ČR Jaromír MANHART odbor odpadů Náměšť nad Oslavou 20. září 2012 Obsah přednášky

Více

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2.

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2. Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Velikostní rozdělení Příklady jsou rozděleny do tří základních skupin kvůli specifickým rozdílům

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe Ing. Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO Cílem

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Legislativní vymezení: Bioodpady a jejich třídění v obcích. Využití biomasy z údržby veřejné zeleně

Legislativní vymezení: Bioodpady a jejich třídění v obcích. Využití biomasy z údržby veřejné zeleně Legislativní vymezení: Bioodpady a jejich třídění v obcích. Využití biomasy z údržby veřejné zeleně Ing. Adam Moravec (CZ Biom) research and innovation programme under grant agreement No 646443. Obsah

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Oběhové hospodářství a cíle Výsledky odpadového hospodářství v ČR Produkce odpadů a nakládání s nimi Srovnání

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování ZPŮSOB SBĚRU BRKO V OBCÍCH DLE KONCOVÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, a to vždy s

Více

Množství svezeného separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období

Množství svezeného separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období Množství svezeného separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2009. Již 19. rokem se provádí separování využitelných složek komunálního odpadu od občanů okresu Jeseník. Jde o dlouhodobý proces,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Zastupitelstvo Městyse Maršovice se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více