Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova"

Transkript

1 Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova

2 Cíle analýzy: zhodnotit současný stav nakládání s odpady vytipovat klíčové oblasti a slabá místa rámcově navrhnout opatření na zlepšení stavu Základní údaje o obci Adresa: Olšany u Prostějova 50, , Olšany u Prostějova Kraj: Olomoucký Okres: Prostějov Obec s rozšířenou působností: Starosta: RNDr. Milan Elfmark ) Místostarosta: Ing. René Všetička ) Obec se dělí na dvě místní části Olšany u Prostějova a Hablov. Katastrální území: ha Počet obyvatel: Identifikační údaje obce: Olšany u Prostějova Olšany u prostějova Olšany u prostějova IČO: Statutární zástupce: RNDr. Milan Elfmark, starosta Tel.: Zpracovatel koncepce: Hnutí DUHA Olomouc Dolní nám Olomouc IČO: Statutární zástupce: Mgr. Hana Kovaříková Zpracovatel: Mgr. Renata Placková Tel.:

3 I. Analytická část Geografická, demografická, hospodářská, ekologická a územní charakteristika Obec se nalézá v ploché krajině Hornomoravského úvalu asi devět kilometrů od Prostějova. Krajem obce protéká říčka Blata. Okolí obce je prakticky úplně odlesněné a intenzivně zemědělsky využívané, obvykle v podobě velkolánů. První písemné zmínky o obci pochází z roku V Olšanech najdeme několik historických památek, z nichž nejvýznamnější je barokní kostel sv. Jana Křtitele. Historii obce a místního hasičského sboru mapují dvě muzea hasičské a obecní. Obyvatelstvo podle věku (k ): do 14 let: let: nad 65 let: 218 V Olšanech je 840 ekonomicky aktivních obyvatel. V Olšanech působí více než dvě desítky podnikatelských subjektů (služby nebo malovýroba), tři pohostinská zařízení, čtyři prodejny potravin, zemědělské družstvo a veterinární lékař. V obci pravidelně ordinuje obvodní, dětský a zubní lékař. Základní školu v letošním roce navštěvuje 123 žáků v devíti třídách. Do mateřské školy chodí 66 dětí a má tři třídy.

4 Nakládání s odpady současný stav Systém nakládání s odpady je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce 1/2001. Místní poplatek za odpad je stanoven obecně závaznou vyhláškou 1/2011 ve výši 330 Kč (pro rok 2012). Olšany mají zavedený pytlový sběr tříděných odpadů pravidelně jsou od domů sváženy plasty (zvlášť PET lahve a směsný plast), nápojové kartony a papír svoz zajišťuje firma Petr Bureš. Na sklo jsou v obci rozmístěné kontejnery. Bioodpad ze zahrad je možné odkládat do kontejneru přistaveného ve dvoře obecního úřadu. Svoz nebezpečného a objemného odpadu probíhá 2 x ročně do přistavených kontejnerů. Svoz železného šrotu zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů. Na nevytříditelný zbytek má každá domácnost svoji popelnici. Svoz popelnic na směsný odpad probíhá jednou za dva týdny, svoz pytlů s tříděným odpadem jednou měsíčně. Produkce odpadů v Olšanech třídění a využití 25,00 Produkce tříděných odpadů (t/rok) 20,00 15,00 10,00 papír plasty sklo bar. sklo bílé kartony 5,00 0, Graf 1 Produkce tříděných odpadů v Olšanech dle druhů. Rok Směsný Objemný odp. NO Papír Plasty Sklo barevné Sklo bílé Náp. kartony Celkem ,04 23,03 5,27 17,00 13,58 14,09 16,82 0,69 336, ,48 33,58 1,97 13,79 19,56 11,14 17,40 0,60 382, ,35 34,48 1,33 18,30 19,24 12,24 19,64 0,68 392, ,92 27,56 5,22 12,18 9,66 11,66 20,15 0,77 390, ,11 26,14 4,69 18,43 21,91 13,67 19,82 0,79 399,55 Tab. 1 Celková produkce odpadů v Olšanech podle druhů (v t)

5 První a druhý graf a související tabulka produkce odpadů od roku 2007 do roku 2011 ukazují několik trendů. Prvním je průběžně rostoucí celkové množství odpadů v roce 2011 dosáhlo množství 399,55 tun. Přesto však množství směsného odpadu mezi lety 2010 a 2011 pokleslo. To je dáno zvýšením podílu tříděného odpadu v celkovém množství odpadů vzniklých v obci. To ukazuje také následující graf č.2 mezi roky 2010 a 2011 vzrostlo množství tříděného odpadu o téměř 20 tun Tříděný a netříděný odpad v Olšanech (v t) 330,48 318,06 320,83 320,25 269, TKO + Objemný Tříděný ,44 64,46 71,43 59,65 79, Graf 2 Produkce tříděného a netříděného odpadu v Olšanech od roku 2007 (v tunách). Do tříděného odpadu jsou zahrnuty separované a vykazované složky (plasty, papír, sklo, nápojové kartony, nebezpečný odpad).

6 250 Množství tříděného a směsného odpadu (v kg na obyvatele) ,18 213,75 206,46 211,04 200, TKO+ Objemný Tříděný ,42 43,32 45,97 38,09 49, Graf 3 Množství tříděného a směsného odpadu v Olšanech (v kg na obyvatele) Pro zhodnocení vývoje produkce odpadů v obci je nejprůkaznější množství produkovaného odpadu na obyvatele, protože odráží také změny v počtu obyvatel. Graf 3 ukazuje, jak se měnilo množství tříděného a netříděného odpadu v Olšanech od roku 2007 do roku Množství vyhazovaného směsného odpadu (popelnice + objemný odpad) od vrcholu v roce 2008 s mírnými výkyvy klesá, zatímco množství tříděného odpadu průběžně roste. Ve srovnání s produkcí odpadů v Olomouckém kraji, vzniká v Olšanech poměrně málo odpadů; celková produkce je zhruba o 200 kg/os/rok nižší než kolik činí průměr v Olomouckém kraji (viz Graf 4). To může být částečně způsobeno tím, že do výkazů nebyl zahrnut biologicky rozložitelný odpad, který mohou občané odevzdávat na dvoře obecního úřadu. Přesto však tyto dobré výsledky svědčí o tom, že si občané uvědomují vazbu mezi náklady a poplatky za odpadové hospodářství a osobní produkcí odpadů.

7 Srovnání produkce komunálních odpadů v Olšanech a Olomouckém kraji (v kg/obyv.) 471,03 458,04 457, , ,59 257,07 252,42 249,12 249,87 Olšany_celkem KO Ol.kraj Graf 4 Srovnání produkce odpadů v Olšanech a Olomouckém kraji (v kg/obyvatele) Poslední graf srovnává podíly materiálově využitého odpadu (tj. veškerého tříděného odpadu; podíl energeticky využívaného tříděného odpadu byl do roku 2011 v Olomouckém kraji zanedbatelný). Podíl materiálově využívaného odpadu se výrazně měnil jak v Olšanech, tak v Olomouckém kraji. S výjimkou roku 2010 se v Olšanech blíží 20%. Přesto by tento podíl mohl být výrazně vyšší, jak ukázal rozbor odpadů z června 42% vzorku směsného odpadu tvořil biologicky rozložitelný odpad a dalších 24 % ostatní vytříditelné složky Materiálové využití odpadu v Olšanech a Olomouckém kraji (v % z celkové produkce) 18,48 18,67 18,18 17,87 17,21 16,34 14,77 13, ,29 Olšany_využitý OK_využitý Graf 5 Podíl využitého a evidovaného (tj. tříděný odpad) z produkce (směsný, objemný, tříděný)

8 Výsledky rozboru odpadů V červnu 2012 byl v Olšanech proveden rozbor odpadů z náhodně vybraných popelnic v obci. Celkem bylo podle složek vytříděno 127 kg odpadů, který občané vyhodili do popelnic. Rozbor odpadů ukázal jisté rezervy v míře třídění 42% hmotnosti vzorku tvořil biologicky rozložitelný odpad (zahradní i z domácností), 24% hmotnosti tvořil tříditelný odpad (papír, plasty, tetrapak, sklo). Zhruba deset kilogramů ze vzorku tvořily dětské jednorázové pleny. Složka komunálního odpadu Hmotnost Objem kg % Pytlů % Kovy 3,0 2,4 0,3 3 Sklo 0,5 0,4 0,1 1 Papír 7,5 5,9 1,5 15 Plasty 8,5 6, Nápojový karton 1 0,8 0,5 5 Textil, boty 10,5 8, Kompost. odpad 53 41,6 2,5 25 SKO 43,5 34,1 2,3 23 celkem 127,5 100% 10,2 100% Podíl složek KO (hmotnost v kg) 0,5 3,0 7,5 10,5 8,5 43,5 kovy sklo papír plasty textil, boty kompostovatelný odpad náp. Karton SKO 1,0 53,0 Graf 6 Podíl složek komunálního odpadu v popelnicích (výsledky z rozboru odpadů, červen 2012) Následující graf (Graf 6) ukazuje podíl nevytříditelných zbytků a potenciálně využitelných surovin, které zbytečně končí v popelnicích. Celková produkce směsného odpadu by mohla klesnout až o dvě třetiny, pokud by byly důsledně odděleny využitelné složky a biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO).

9 Typy odpadů ve vzorku podle tříditelnosti (v kg) 24% 34% Tříditelné složky BRKO Směsný odpad Graf 7 Podíl využitelných, nevyužitelných a biologicky rozložitelných odpadů v popelnicích (z rozboru odpadů, červen 2012) Ekonomické údaje za rok 2011 Náklady Tříděný sběr odpadů 42% - Tříděný sběr plastů a skla Kč - Plastové pytle pro občany Kč Nebezpečné odpady mobilní sběr Směsný komunální odpad Mzdy, nafta Náklady celkem Příjmy Poplatek za svoz odpadů od občanů a podnikatelů Příjmy od Eko-komu Příjmy za tř. papír Příjmy celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Z přehledu je zřejmé, že bilance nakládání s odpady vychází v kladných číslech. Obecně lze říci, že navzdory velmi nízkému místnímu poplatku za odpady, který činí v roce Kč na osobu, je provozovaný systém ziskový. Důvodem je zejména poměrně nízká produkce směsného odpadu a stabilně vysoký podíl tříděných odpadů, za které dostává obec příspěvky od Eko-komu.

10 Shrnutí analytické části V Olšanech je zavedený progresivní způsob nakládání s odpady třídění do pytlů v domácnostech. Zejména díky tomuto zaběhnutému opatření má obec výrazně nižší produkci komunálních odpadů na obyvatele ve srovnání s průměrem Olomouckého kraje. Finanční bilance nakládání s odpady je v černých číslech a to navzdory velmi nízkému poplatku za svoz odpadů. V posledním roce však došlo k poměrně výraznému zvýšení poplatku z důvodu rostoucích cen a změně sazeb daně. Právě navýšení poplatku je možné využít jako motivaci ke zlepšení třídění a snížení produkce odpadů zavedením slev pro důsledně třídící domácnosti. Zlepšit by se mohlo rovněž nakládání s bioodpadem a nebylo by od věci rozšířit počet tříděných surovin.

11 II. Návrhová část Navrhovaná opatření lze rozdělit do tří okruhů: prevence, zlepšení třídění a motivace občanů. Všechny spolu souvisí, ale většinu opatření lze realizovat postupně podle dostupných finančních prostředků a času. Doporučení vychází ze zjištěného stavu (rozbor odpadů, informace poskytnuté obcí) a názorů a preferencí občanů (zjištěno dotazníkovým průzkumem). Prevence Cílem preventivních opatření je snížit množství produkovaného odpadu obecně, i když se týkají především směsného komunálního odpadu. V Olšanech je produkce směsného odpadu nižší než je průměr Olomouckého kraje, přesto rozbor odpadů z popelnic ukázal, že zde jsou rezervy a množství směsného odpadu je možné ještě snížit. Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) Ve vzorku odpadů z popelnic tvořil BRKO 42% hmotnosti, je zde proto značný potenciál na snížení množství směsného odpadu. Toho lze dosáhnout kombinací několika opatření. 1. Podpora domovního kompostování Kompostování přímo na zahradách je nejefektivnějším způsobem nakládání s bioodpady odpad tak prakticky nevzniká a domácnosti mohou vzniklý kompost využít jako hnojivo. Odpadá nutnost dopravy, evidence atd. V dotazníkovém průzkumu většina domácností uvedla, že o kompostéry od obce zájem nemá, že již kompostují sami. Další opatření, která se na podporu kompostování dají zavést jsou: Přímé - informační kampaň, kompostovací poradna - slevy pro kompostující domácnosti - možnost zapůjčení štěpkovače od obce Nepřímé - platby pouze za směsný odpad (velmi silná motivace k třídění veškerého odpadu) 2. Podpora komunitního kompostování Pro domácnosti, které nemají vlastní zahradu a bytovky je vhodné zařídit společný uzamykatelný kompostér. Všechny zapojené domácnosti od něj mají klíče a přidávají průběžně kuchyňský bioodpad. O správný průběh kompostování se stará "kompostovací mistr" buď někdo ze zapojených domácností nebo zaměstnanec obce. Zapojení do kompostování je dobrovolné a domácnosti, které se aktivně zapojí mohou získat motivační benefity koše na bioodpad, kompostovatelné sáčky na snažší třídění, případně slevu z poplatků. 3. Vybudování obecní kompostárny v Olšanech Pro obec velikosti Olšan by se vyplatilo vybudovat vlastní sběrný dvůr a obecní

12 kompostárnu. Dosud mohou občané odevzdávat bioodpad do kontejnerů na obecním úřadě, což je z různých důvodů nepraktické. Provoz malé obecní kompostárny (do kapacity 150 tun ročně), pokud se na ní zpracovává pouze zahradní odpad a kompost je využíván výhradně pro údržbu obecní zeleně nevyžaduje příliš náročné zázemí a povolení. Podrobnější informace k obecní (komunitní) kompostárně jsou uvedeny v samostatném projektovém námětu. 4. Popelnice na bioodpad V dotazníkovém průzkumu část obyvatel uvedla, že by ocenili speciální popelnici na bioodpad, která bude pravidelně svážena. Toto opatření je však značně problematické, protože vyvolává další náklady je nutné zajistit svozovou techniku a popelnice, přibydou další termíny svozu a je nutné bioodpad buď zkompostovat na kompostárně nebo předat k dalšímu zpracování. Navíc obvykle při zavedení popelnic přestávají kompostovat a množství odpadu celkově vzroste. Z uvedených důvodů je toto opatření spíše nevhodné a jako nová služba musí být buď příslušně zpoplatněno, případně určenou pouze pro domácnosti bez zahrady a možnosti kompostování. Pro Olšany by však pravděpodobně nemohlo být rentabilní. Dětské pleny Ve vzorku směsného odpadu bylo nalezeno velké množství použitých jednorázových dětských plen a v obci je řada rodin, které mají děti v "přebalovacím období". Při balení do jednorázových plen vznikne během dvou let přebalování cca 1 tuna nerecyklovatelného odpadu. Toto množství lze zásadně snížit částečném nebo výhradním používáním moderních pratelných látkových plen. Tyto mají podobný tvar jako pleny papírové, pouze se po použití vyperou a používají se opakovaně. Finančně vycházejí podobně nebo levněji než pleny jednorázové, zejména pokud se používají pro více dětí. Jde o velmi specifické téma, ale přesto určitě stojí za pozornost obec buď může např. Uspořádat přednášku o plenkách se zkušenou lektorkou nebo se zapojit do kampaně za používání látkových plen - Týdne opravdových plen (více na Třídění odpadu V obci je dlouhodobě zavedený pytlový svoz odpadů, se kterým jsou občané v naprosté většině spokojeni (44 z 50 dotázaných) a všichni uvedli, že odpad třídí a využívají k tomu jak pytle, tak kontejnery. Pytlový sběr je pak vhodné doplnit možností snadno třídit další druhy odpadu. Rozšíření počtu tříděných surovin Textil Použitelný oděv a boty lze sbírat stále nebo nárazově do kontejneru Diakonie Broumov oděvy jsou používány při humanitárnícvh krizích nebo vydávány potřebným. Z toho důvodu lze sbírat jen použitelné oděvy. Kontakt: ; Použitelný i nepoužitelný textil pak lze dávat do kontejnerů firmy Revenge, která jej třídí, s použitelným dále obchoduje (secondhandy), hadry se používají např. V autodílnách a zbytek se spaluje nebo skládkuje. Kontakty: Revenge, a. s., Dřevařská 1418, Boskovice; Aleš Peka, tel.: ,

13 Hliník Oddělený sběr hliníku zatím není v obci zaveden. Silnostěnný hliník(hrnce, tyčky, profily, nádobí, dráty) běžně vykupují sběrny druhotných surovin, problém je však s tenkostěnným hliníkem (víčka od jogurtů, omnia víčka, alobal, plechovky od nápojů), kterého v domácnostech vzniká poměrně dost. Většina sběren tento odpad nevybírá ani nevykupuje, je však možné si domluvit výkup většího množství tenkostěnného hliníku přímo u zpracovatele firmy Eko Metalrecycling Rýmařov( Zajišťují svoz ze škol a dalších míst, kde se hliník sesbírá ve větším množství. Objednávka odvozu a dotazy: Ing. Darina Bodláková; mob.: ; Z vytříděného hliníku vyrábí ingoty do pecí, které se používají při redukci železa. Nejde tedy o materiálovou recyklaci, ale lepší technologie u nás zatím není dostupná. Sběr hliníku lze realizovat ve škole, na obecním úřadě nebo sběrném dvoře. Podmínkou je čistota materiálu (nesmí se do něj dostat jiné kovy), papírové přelepky apod. nevadí, protože při zpracování shoří. Obaly by měly být bez zbytků jídla, jinak hrozí při skladování zápach a napadení hmyzem. Přepálený jedlý olej V každé domácnosti čas od času vznikne odpad v podobě přepáleného tuku či oleje. Ten pak často skončí ve výlevce, kde může způsobit ucpání kanalizačního potrubí (vytváří nánosy, na které se lepí další nečistoty). Olej lze přitom po jednoduchém vyčištění používat jako náhradní palivo nebo mazivo. Sběrem se zabývá řada firem; ty, které mají působnost i v Olomouckém kraji uvádíme v přehledu níže. Většina firem nabízí přistavení barelu, do kterého se olej vylévá a po naplnění se objedná odvoz a přistavení prázdného barelu. Barel lze umístit v prostorách školy nebo obecního úřadu, případně sběrného dvora tak, aby byl co nejvíce dostupný. Do sběru oleje by se měly zapojit také pohostinství, školní jídelny a další zařízení, ve kterých vzniká větší množství oleje. Některé z firem nabízí za odevzdaný olej odměny buď finanční nebo věcné (např. pro školy). SK-OIL Olomouc Cholina 27 Tel: Viking group s.r.o. Vondroušova Praha 6 Tel: Mob.: EKO - PF s.r.o., České Budějovice pobočka Brno: Mobil.: Svatopetrská BRNO Brno Tel: Působí na Moravě, sváží olej i ze sběrných dvorů v Olomouci Nabízí online objednávky odvozu a věrnostní program pro zákazníky Nabízí speciální popelnice na odevzdávání olejů přímo v obci

14 Daruel, s.r.o. Za Zvoničkou Dobšice Tel: MVDr. Ivan HORA NAPRO Soškova 660 Post. BOX Nové Město na Moravě Tel.: Vybudování sběrného dvora Sběrný dvůr by uvítalo 57% občanů oslovených v dotazníkovém průzkumu. Sběrný dvůr umožní odkládání přebytečného odpadu, který se nevejde do pytlů nebo jej občané nechtějí skladovat doma do svozu odpadů. Také usnadní třídění dalších druhů odpadu, které byly zmíněny výše (olej, hliník, textil, nebezpečný odpad). Pro obce se sběrným dvorem nabízejí kolektivní systémy zaměřené na zpětný odběr elektrozařízení poměrně rozsáhlý servis poskytují sběrné nádoby, propagační materiály, odvoz, vedení evidence a obvykle také platby za odevzdaný odpad. V současné době je sběrný dvůr plánován a jeho vybudování je závislé na získání finančních prostředků. Motivace občanů Jako nejsilnější motivace pro občany působí možnost uspořit peníze; zejména to je aktuální při současném všeobecném zdražování, kdy byly navýšeny také poplatky za odvoz odpadů. V Olšanech je pytlový svoz odpadů zaveden dlouhodobě a občané jsou s ním spokojeni proto je potřeba motivaci zaměřit na snížení celkového množství odpadu, který končí v popelnicích. Toho lze nejúčinněji dosáhnout zpoplatněním jednotlivých svozů popelnic se směsným odpadem, kdy svoz pytlů s vytříděným odpadem probíhá stále stejně a bez zvláštního zpoplatnění. Občané si tak mohou nechat svézt popelnici jen tak často, jak skutečně potřebují ty domácnosti, které důsledně třídí a do popelnic nevyhazují bioodpad, jsou tak zvýhodněny, protože jim stačí svoz méně často. To znamená také přínos pro obec platí za svoz menšího množství odpadů. Zavedení nového systému však vyžaduje provedení několika kroků: 1. Nastavení nového poplatkového systému. Aby nedošlo k výpadku příjmů v platbách za odpad, je vhodné nastavit nový poplatek ve dvou složkách pevné a pohyblivé. Pevná část bude vybírána ode všech občanů plošně a pohyblivá se bude skládat ze zakoupených odvozů popelnic jednotlivými domácnostmi. 2. Nastavení způsobu plateb za jednotlivé svozy. Zde je možností několik a záleží také na dohodě se svozovou firmou, který způsob jim vyhovuje. Jde o to, jak označit popelnice, jejichž svoz byl zaplacen a mají být vyprázdněny. Způsobů může být několik např. si občané zakoupí

15 známku v ceně svozu, kterou umístí na popelnici. Pracovníci svozové firmy ji pak buď sundají nebo znehodnotí, aby nebylo možné ji používat opakovaně bez zaplacení poplatku. Pokud bude odebrané známky firma odevzdávat obci, lze podle toho určit počet svezených popelnic a tedy i celkovou platbu za svoz. Známky je potřeba označit např. Číslem popisným, aby nemohlo dojít k jejich zcizení a zneužití. Místo známek lze využívat také samolepky s čárovými kódy, což ovšem vyžaduje vybavení čtečkou. Známky nebo čárové kódy budou prodávány na OÚ a jejich prodej evidován podle domácností. Zkušenosti například z Hustopečí nad Bečvou ukazují, že lze ještě tímto způsobem dále snížit množství produkovaného směsného odpadu. 3. Změna smlouvy se svozovou firmou. Aby se nový způsob plateb a snížení množství odpadu v popelnicích promítlo do snížení nákladů obce, je nutné podle toho upravit smlouvu se svozovou firmou. Obvykle je platba paušální, bez ohledu na množství odpadu nyní je potřeba skutečné množství odpadu zohlednit. Platba svozové firmě může mít stejně jako platba od občanů dvě složky stálou (poplatek za svoz, čas, pohonné hmoty) a pohyblivou podle počtu svezených popelnic nebo skutečné hmotnosti svezeného odpadu. Pokud bude firma obci vracet známky z popelnic, může se platba odvíjet právě od tohoto počtu. 4. Informování občanů. S novými platbami je potřeba podrobně a srozumitelně seznámit všechny občany a zejména nastínit možnost poměrně výrazné úspory za odpad, pokud v popelnicích nebude končit dále vytříditelný odpad. 5. Vyhodnocení systému. Minimálně jednou ročně při stanovování nových poplatků je potřeba zhodnotit systém po stránce efektivity i finančních nákladů. Poplatky musí být vždy nastaveny tak, aby se obec nedostávala v odpadovém hospodářství do červených čísel. Stejně tak je vhodné provést meziroční i dlouhodobější srovnání množství produkovaných odpadů. Informování občanů Jak už bylo uvedeno výše, mají Olšany dlouhodobě zavedený dobře fungující systém nakládání s odpady, díky kterému jsou náklady na odpadové hospodářství (a poplatky občanů) výrazně nižší než je tomu u srovnatelných obcí. Totéž platí u celkové produkce odpadů je výrazně pod průměrem Olomouckého kraje. To je dobré zdůraznit při všech vyhodnoceních i při zavádění opatřeních nových. Pro lepší přijetí občany navrhujeme využívat následující komunikační cesty: Pravidelnou rubriku v místním zpravodaji (vyhodnocení produkce, tématické články "cesty odpadu" co se děje s různými vytříděnými složkami, informování o nových opatřeních apod.) Přehledné a úplné informace v samostatné sekci webových stránek obce srovnání a vyhodnocení, termíny svozů apod. Odkazy a tematické články z odborných portálů (např Pravidelně provádět dotazníkové průzkumy spokojenosti občanů, dotazovat se na názory ohledně chystaných kroků apod. Je možné také vydávat "odpadový kalendář" jednoduchý list, kde budou v přehledné tabulce uvedeny termíny svozu pytlů a popelnic, s návodem na správné třídění a tipy na prevenci vzniku odpadů (kompostování, látkové pleny atd.). Lze jej distribuovat do každé domácnosti. Velmi se také osvědčilo uspořádání veřejných akcí spojených s osvětou např. při otevření sběrného dvora či kompostárny. Jde o to, aby téma zůstalo živé a v povědomí obyvatel.

16 Vydalo Hnutí DUHA Olomouc Mgr. Renata Placková Září 2012 A: Dolní náměstí 38, Olomouc T: F: E: Vypracování Analýzy systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova podpořil v rámci projektu Realizace progresivních odpadových koncepcí v pilotních obcích Státní fond životního prostředí ČR.

Analýza a koncepce nakládání s odpady v obci. Drahanovice

Analýza a koncepce nakládání s odpady v obci. Drahanovice Analýza a koncepce nakládání s odpady v obci Drahanovice Účel koncepce nakládání s odpady: Účelem koncepce odpadového hospodářství obce Drahanovice je na vrhnout opatření vedoucí ke zlepšení nakládání

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Jak to dělají jinde: Příklady úspěšných způsobů nakládání s bioodpadem

Jak to dělají jinde: Příklady úspěšných způsobů nakládání s bioodpadem Jak to dělají jinde: Příklady úspěšných způsobů nakládání s bioodpadem V závěru roku 2011 jsme pro město Šternberk připravovali návrh řešení nakládání s bioodpady. Proto jsme se obrátili na obce z celé

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Připravil: 10/2009 Hnutí DUHA Bratislavská 31 602 00 Brno www.hnutiduha.cz Obsah: Cíl 1. Prevence vzniku odpadů a opakované použití:...3 1.1. Provoz

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady Motivační platby Stanovení výše poplatku pro rok 2014 Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady 696 Kč Plošná sleva na poplatku 16,00 Kč Ostatní 157,00 Kč Svoz a likvidace směsného komunálního

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Studie odpadového hospodářství města Zliv

Studie odpadového hospodářství města Zliv Zpracovalo ekologické sdružení Arnika ve spolupráci s městem Zliv Studie odpadového hospodářství města Zliv Prosinec 2011 Arnika Program Toxické látky a odpady Ing. Milan Havel, Chlumova 17, Praha 3 Arnika

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2014 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

případně poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK)

případně poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK) Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2013 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST Praha, červen 2013 Obsah 1. Legislativní podmínky... 5 1.1 Stávající

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 LEDEN 2010 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Tábora za rok 2009 Cílem POH je vytvoření integrovaného řešení odpadového hospodářství

Více

Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.

Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Legislativa Směrnice o skládkování Plány OH Zákon o odpadech Vyhláška o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Současný

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Snížení množství KO kompostováním - sběr organických zbytků, domácí, komunitní a zemědělské kompostování

Snížení množství KO kompostováním - sběr organických zbytků, domácí, komunitní a zemědělské kompostování Snížení množství KO kompostováním - sběr organických zbytků, domácí, komunitní a zemědělské kompostování 4.12.2014 HBABio, s.r.o., V Podbabě 29b, 160 00 Praha 6 Visuté zahrady Semiramidiny (Bybylon 600

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Sběrný dvůr odpadů Drásov

Sběrný dvůr odpadů Drásov Sběrný dvůr odpadů Drásov Investor: Obec Drásov 1. Definice projektu Záměrem městysu Drásov je vybudovat sběrný dvůr odpadů v obci. Nově vybudovaný sběrný dvůr zlepší kvalitu v odpadovém hospodářství obce

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz Svoz BRKO ve správním území obce Hradčany Hradčany 26. 11. 2013 Program biologicky rozložitelný komunální odpad pilotní projekt v Kolíně II a v Sendražicích zajištění plnění zakázky propagace legislativa,

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO POSTUP ŘEŠENÍ VYJASNĚNÍ PROBLÉMU ZADAVATELE NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A STANOVENÍ POTENCIÁLU VARIANTY ŘEŠENÍ -> STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP ikrylová Základní informace Ředitelství RESPONO, a.s. RESPONO, a.s. založena v roce 1993 OKÚ Vyškov, bez zahraniční

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Projekty na podporu tříděnít bioodpadu a kompostování v hl. m. Praze

Projekty na podporu tříděnít bioodpadu a kompostování v hl. m. Praze Projekty na podporu tříděnít bioodpadu a kompostování v hl. m. Praze Hlavní město Praha původce komunáln lního odpadu Zákon 185/2001 Sb zákon o odpadech ukládá obci povinnost nakládat s komunáln lním m

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města Ev. č.: 20/001/15 Č. j.: KÚ-706/2015-TIJ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více