Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova"

Transkript

1 Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova

2 Cíle analýzy: zhodnotit současný stav nakládání s odpady vytipovat klíčové oblasti a slabá místa rámcově navrhnout opatření na zlepšení stavu Základní údaje o obci Adresa: Olšany u Prostějova 50, , Olšany u Prostějova Kraj: Olomoucký Okres: Prostějov Obec s rozšířenou působností: Starosta: RNDr. Milan Elfmark ) Místostarosta: Ing. René Všetička ) Obec se dělí na dvě místní části Olšany u Prostějova a Hablov. Katastrální území: ha Počet obyvatel: Identifikační údaje obce: Olšany u Prostějova Olšany u prostějova Olšany u prostějova IČO: Statutární zástupce: RNDr. Milan Elfmark, starosta Tel.: Zpracovatel koncepce: Hnutí DUHA Olomouc Dolní nám Olomouc IČO: Statutární zástupce: Mgr. Hana Kovaříková Zpracovatel: Mgr. Renata Placková Tel.:

3 I. Analytická část Geografická, demografická, hospodářská, ekologická a územní charakteristika Obec se nalézá v ploché krajině Hornomoravského úvalu asi devět kilometrů od Prostějova. Krajem obce protéká říčka Blata. Okolí obce je prakticky úplně odlesněné a intenzivně zemědělsky využívané, obvykle v podobě velkolánů. První písemné zmínky o obci pochází z roku V Olšanech najdeme několik historických památek, z nichž nejvýznamnější je barokní kostel sv. Jana Křtitele. Historii obce a místního hasičského sboru mapují dvě muzea hasičské a obecní. Obyvatelstvo podle věku (k ): do 14 let: let: nad 65 let: 218 V Olšanech je 840 ekonomicky aktivních obyvatel. V Olšanech působí více než dvě desítky podnikatelských subjektů (služby nebo malovýroba), tři pohostinská zařízení, čtyři prodejny potravin, zemědělské družstvo a veterinární lékař. V obci pravidelně ordinuje obvodní, dětský a zubní lékař. Základní školu v letošním roce navštěvuje 123 žáků v devíti třídách. Do mateřské školy chodí 66 dětí a má tři třídy.

4 Nakládání s odpady současný stav Systém nakládání s odpady je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce 1/2001. Místní poplatek za odpad je stanoven obecně závaznou vyhláškou 1/2011 ve výši 330 Kč (pro rok 2012). Olšany mají zavedený pytlový sběr tříděných odpadů pravidelně jsou od domů sváženy plasty (zvlášť PET lahve a směsný plast), nápojové kartony a papír svoz zajišťuje firma Petr Bureš. Na sklo jsou v obci rozmístěné kontejnery. Bioodpad ze zahrad je možné odkládat do kontejneru přistaveného ve dvoře obecního úřadu. Svoz nebezpečného a objemného odpadu probíhá 2 x ročně do přistavených kontejnerů. Svoz železného šrotu zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů. Na nevytříditelný zbytek má každá domácnost svoji popelnici. Svoz popelnic na směsný odpad probíhá jednou za dva týdny, svoz pytlů s tříděným odpadem jednou měsíčně. Produkce odpadů v Olšanech třídění a využití 25,00 Produkce tříděných odpadů (t/rok) 20,00 15,00 10,00 papír plasty sklo bar. sklo bílé kartony 5,00 0, Graf 1 Produkce tříděných odpadů v Olšanech dle druhů. Rok Směsný Objemný odp. NO Papír Plasty Sklo barevné Sklo bílé Náp. kartony Celkem ,04 23,03 5,27 17,00 13,58 14,09 16,82 0,69 336, ,48 33,58 1,97 13,79 19,56 11,14 17,40 0,60 382, ,35 34,48 1,33 18,30 19,24 12,24 19,64 0,68 392, ,92 27,56 5,22 12,18 9,66 11,66 20,15 0,77 390, ,11 26,14 4,69 18,43 21,91 13,67 19,82 0,79 399,55 Tab. 1 Celková produkce odpadů v Olšanech podle druhů (v t)

5 První a druhý graf a související tabulka produkce odpadů od roku 2007 do roku 2011 ukazují několik trendů. Prvním je průběžně rostoucí celkové množství odpadů v roce 2011 dosáhlo množství 399,55 tun. Přesto však množství směsného odpadu mezi lety 2010 a 2011 pokleslo. To je dáno zvýšením podílu tříděného odpadu v celkovém množství odpadů vzniklých v obci. To ukazuje také následující graf č.2 mezi roky 2010 a 2011 vzrostlo množství tříděného odpadu o téměř 20 tun Tříděný a netříděný odpad v Olšanech (v t) 330,48 318,06 320,83 320,25 269, TKO + Objemný Tříděný ,44 64,46 71,43 59,65 79, Graf 2 Produkce tříděného a netříděného odpadu v Olšanech od roku 2007 (v tunách). Do tříděného odpadu jsou zahrnuty separované a vykazované složky (plasty, papír, sklo, nápojové kartony, nebezpečný odpad).

6 250 Množství tříděného a směsného odpadu (v kg na obyvatele) ,18 213,75 206,46 211,04 200, TKO+ Objemný Tříděný ,42 43,32 45,97 38,09 49, Graf 3 Množství tříděného a směsného odpadu v Olšanech (v kg na obyvatele) Pro zhodnocení vývoje produkce odpadů v obci je nejprůkaznější množství produkovaného odpadu na obyvatele, protože odráží také změny v počtu obyvatel. Graf 3 ukazuje, jak se měnilo množství tříděného a netříděného odpadu v Olšanech od roku 2007 do roku Množství vyhazovaného směsného odpadu (popelnice + objemný odpad) od vrcholu v roce 2008 s mírnými výkyvy klesá, zatímco množství tříděného odpadu průběžně roste. Ve srovnání s produkcí odpadů v Olomouckém kraji, vzniká v Olšanech poměrně málo odpadů; celková produkce je zhruba o 200 kg/os/rok nižší než kolik činí průměr v Olomouckém kraji (viz Graf 4). To může být částečně způsobeno tím, že do výkazů nebyl zahrnut biologicky rozložitelný odpad, který mohou občané odevzdávat na dvoře obecního úřadu. Přesto však tyto dobré výsledky svědčí o tom, že si občané uvědomují vazbu mezi náklady a poplatky za odpadové hospodářství a osobní produkcí odpadů.

7 Srovnání produkce komunálních odpadů v Olšanech a Olomouckém kraji (v kg/obyv.) 471,03 458,04 457, , ,59 257,07 252,42 249,12 249,87 Olšany_celkem KO Ol.kraj Graf 4 Srovnání produkce odpadů v Olšanech a Olomouckém kraji (v kg/obyvatele) Poslední graf srovnává podíly materiálově využitého odpadu (tj. veškerého tříděného odpadu; podíl energeticky využívaného tříděného odpadu byl do roku 2011 v Olomouckém kraji zanedbatelný). Podíl materiálově využívaného odpadu se výrazně měnil jak v Olšanech, tak v Olomouckém kraji. S výjimkou roku 2010 se v Olšanech blíží 20%. Přesto by tento podíl mohl být výrazně vyšší, jak ukázal rozbor odpadů z června 42% vzorku směsného odpadu tvořil biologicky rozložitelný odpad a dalších 24 % ostatní vytříditelné složky Materiálové využití odpadu v Olšanech a Olomouckém kraji (v % z celkové produkce) 18,48 18,67 18,18 17,87 17,21 16,34 14,77 13, ,29 Olšany_využitý OK_využitý Graf 5 Podíl využitého a evidovaného (tj. tříděný odpad) z produkce (směsný, objemný, tříděný)

8 Výsledky rozboru odpadů V červnu 2012 byl v Olšanech proveden rozbor odpadů z náhodně vybraných popelnic v obci. Celkem bylo podle složek vytříděno 127 kg odpadů, který občané vyhodili do popelnic. Rozbor odpadů ukázal jisté rezervy v míře třídění 42% hmotnosti vzorku tvořil biologicky rozložitelný odpad (zahradní i z domácností), 24% hmotnosti tvořil tříditelný odpad (papír, plasty, tetrapak, sklo). Zhruba deset kilogramů ze vzorku tvořily dětské jednorázové pleny. Složka komunálního odpadu Hmotnost Objem kg % Pytlů % Kovy 3,0 2,4 0,3 3 Sklo 0,5 0,4 0,1 1 Papír 7,5 5,9 1,5 15 Plasty 8,5 6, Nápojový karton 1 0,8 0,5 5 Textil, boty 10,5 8, Kompost. odpad 53 41,6 2,5 25 SKO 43,5 34,1 2,3 23 celkem 127,5 100% 10,2 100% Podíl složek KO (hmotnost v kg) 0,5 3,0 7,5 10,5 8,5 43,5 kovy sklo papír plasty textil, boty kompostovatelný odpad náp. Karton SKO 1,0 53,0 Graf 6 Podíl složek komunálního odpadu v popelnicích (výsledky z rozboru odpadů, červen 2012) Následující graf (Graf 6) ukazuje podíl nevytříditelných zbytků a potenciálně využitelných surovin, které zbytečně končí v popelnicích. Celková produkce směsného odpadu by mohla klesnout až o dvě třetiny, pokud by byly důsledně odděleny využitelné složky a biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO).

9 Typy odpadů ve vzorku podle tříditelnosti (v kg) 24% 34% Tříditelné složky BRKO Směsný odpad Graf 7 Podíl využitelných, nevyužitelných a biologicky rozložitelných odpadů v popelnicích (z rozboru odpadů, červen 2012) Ekonomické údaje za rok 2011 Náklady Tříděný sběr odpadů 42% - Tříděný sběr plastů a skla Kč - Plastové pytle pro občany Kč Nebezpečné odpady mobilní sběr Směsný komunální odpad Mzdy, nafta Náklady celkem Příjmy Poplatek za svoz odpadů od občanů a podnikatelů Příjmy od Eko-komu Příjmy za tř. papír Příjmy celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Z přehledu je zřejmé, že bilance nakládání s odpady vychází v kladných číslech. Obecně lze říci, že navzdory velmi nízkému místnímu poplatku za odpady, který činí v roce Kč na osobu, je provozovaný systém ziskový. Důvodem je zejména poměrně nízká produkce směsného odpadu a stabilně vysoký podíl tříděných odpadů, za které dostává obec příspěvky od Eko-komu.

10 Shrnutí analytické části V Olšanech je zavedený progresivní způsob nakládání s odpady třídění do pytlů v domácnostech. Zejména díky tomuto zaběhnutému opatření má obec výrazně nižší produkci komunálních odpadů na obyvatele ve srovnání s průměrem Olomouckého kraje. Finanční bilance nakládání s odpady je v černých číslech a to navzdory velmi nízkému poplatku za svoz odpadů. V posledním roce však došlo k poměrně výraznému zvýšení poplatku z důvodu rostoucích cen a změně sazeb daně. Právě navýšení poplatku je možné využít jako motivaci ke zlepšení třídění a snížení produkce odpadů zavedením slev pro důsledně třídící domácnosti. Zlepšit by se mohlo rovněž nakládání s bioodpadem a nebylo by od věci rozšířit počet tříděných surovin.

11 II. Návrhová část Navrhovaná opatření lze rozdělit do tří okruhů: prevence, zlepšení třídění a motivace občanů. Všechny spolu souvisí, ale většinu opatření lze realizovat postupně podle dostupných finančních prostředků a času. Doporučení vychází ze zjištěného stavu (rozbor odpadů, informace poskytnuté obcí) a názorů a preferencí občanů (zjištěno dotazníkovým průzkumem). Prevence Cílem preventivních opatření je snížit množství produkovaného odpadu obecně, i když se týkají především směsného komunálního odpadu. V Olšanech je produkce směsného odpadu nižší než je průměr Olomouckého kraje, přesto rozbor odpadů z popelnic ukázal, že zde jsou rezervy a množství směsného odpadu je možné ještě snížit. Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) Ve vzorku odpadů z popelnic tvořil BRKO 42% hmotnosti, je zde proto značný potenciál na snížení množství směsného odpadu. Toho lze dosáhnout kombinací několika opatření. 1. Podpora domovního kompostování Kompostování přímo na zahradách je nejefektivnějším způsobem nakládání s bioodpady odpad tak prakticky nevzniká a domácnosti mohou vzniklý kompost využít jako hnojivo. Odpadá nutnost dopravy, evidence atd. V dotazníkovém průzkumu většina domácností uvedla, že o kompostéry od obce zájem nemá, že již kompostují sami. Další opatření, která se na podporu kompostování dají zavést jsou: Přímé - informační kampaň, kompostovací poradna - slevy pro kompostující domácnosti - možnost zapůjčení štěpkovače od obce Nepřímé - platby pouze za směsný odpad (velmi silná motivace k třídění veškerého odpadu) 2. Podpora komunitního kompostování Pro domácnosti, které nemají vlastní zahradu a bytovky je vhodné zařídit společný uzamykatelný kompostér. Všechny zapojené domácnosti od něj mají klíče a přidávají průběžně kuchyňský bioodpad. O správný průběh kompostování se stará "kompostovací mistr" buď někdo ze zapojených domácností nebo zaměstnanec obce. Zapojení do kompostování je dobrovolné a domácnosti, které se aktivně zapojí mohou získat motivační benefity koše na bioodpad, kompostovatelné sáčky na snažší třídění, případně slevu z poplatků. 3. Vybudování obecní kompostárny v Olšanech Pro obec velikosti Olšan by se vyplatilo vybudovat vlastní sběrný dvůr a obecní

12 kompostárnu. Dosud mohou občané odevzdávat bioodpad do kontejnerů na obecním úřadě, což je z různých důvodů nepraktické. Provoz malé obecní kompostárny (do kapacity 150 tun ročně), pokud se na ní zpracovává pouze zahradní odpad a kompost je využíván výhradně pro údržbu obecní zeleně nevyžaduje příliš náročné zázemí a povolení. Podrobnější informace k obecní (komunitní) kompostárně jsou uvedeny v samostatném projektovém námětu. 4. Popelnice na bioodpad V dotazníkovém průzkumu část obyvatel uvedla, že by ocenili speciální popelnici na bioodpad, která bude pravidelně svážena. Toto opatření je však značně problematické, protože vyvolává další náklady je nutné zajistit svozovou techniku a popelnice, přibydou další termíny svozu a je nutné bioodpad buď zkompostovat na kompostárně nebo předat k dalšímu zpracování. Navíc obvykle při zavedení popelnic přestávají kompostovat a množství odpadu celkově vzroste. Z uvedených důvodů je toto opatření spíše nevhodné a jako nová služba musí být buď příslušně zpoplatněno, případně určenou pouze pro domácnosti bez zahrady a možnosti kompostování. Pro Olšany by však pravděpodobně nemohlo být rentabilní. Dětské pleny Ve vzorku směsného odpadu bylo nalezeno velké množství použitých jednorázových dětských plen a v obci je řada rodin, které mají děti v "přebalovacím období". Při balení do jednorázových plen vznikne během dvou let přebalování cca 1 tuna nerecyklovatelného odpadu. Toto množství lze zásadně snížit částečném nebo výhradním používáním moderních pratelných látkových plen. Tyto mají podobný tvar jako pleny papírové, pouze se po použití vyperou a používají se opakovaně. Finančně vycházejí podobně nebo levněji než pleny jednorázové, zejména pokud se používají pro více dětí. Jde o velmi specifické téma, ale přesto určitě stojí za pozornost obec buď může např. Uspořádat přednášku o plenkách se zkušenou lektorkou nebo se zapojit do kampaně za používání látkových plen - Týdne opravdových plen (více na Třídění odpadu V obci je dlouhodobě zavedený pytlový svoz odpadů, se kterým jsou občané v naprosté většině spokojeni (44 z 50 dotázaných) a všichni uvedli, že odpad třídí a využívají k tomu jak pytle, tak kontejnery. Pytlový sběr je pak vhodné doplnit možností snadno třídit další druhy odpadu. Rozšíření počtu tříděných surovin Textil Použitelný oděv a boty lze sbírat stále nebo nárazově do kontejneru Diakonie Broumov oděvy jsou používány při humanitárnícvh krizích nebo vydávány potřebným. Z toho důvodu lze sbírat jen použitelné oděvy. Kontakt: ; Použitelný i nepoužitelný textil pak lze dávat do kontejnerů firmy Revenge, která jej třídí, s použitelným dále obchoduje (secondhandy), hadry se používají např. V autodílnách a zbytek se spaluje nebo skládkuje. Kontakty: Revenge, a. s., Dřevařská 1418, Boskovice; Aleš Peka, tel.: ,

13 Hliník Oddělený sběr hliníku zatím není v obci zaveden. Silnostěnný hliník(hrnce, tyčky, profily, nádobí, dráty) běžně vykupují sběrny druhotných surovin, problém je však s tenkostěnným hliníkem (víčka od jogurtů, omnia víčka, alobal, plechovky od nápojů), kterého v domácnostech vzniká poměrně dost. Většina sběren tento odpad nevybírá ani nevykupuje, je však možné si domluvit výkup většího množství tenkostěnného hliníku přímo u zpracovatele firmy Eko Metalrecycling Rýmařov( Zajišťují svoz ze škol a dalších míst, kde se hliník sesbírá ve větším množství. Objednávka odvozu a dotazy: Ing. Darina Bodláková; mob.: ; Z vytříděného hliníku vyrábí ingoty do pecí, které se používají při redukci železa. Nejde tedy o materiálovou recyklaci, ale lepší technologie u nás zatím není dostupná. Sběr hliníku lze realizovat ve škole, na obecním úřadě nebo sběrném dvoře. Podmínkou je čistota materiálu (nesmí se do něj dostat jiné kovy), papírové přelepky apod. nevadí, protože při zpracování shoří. Obaly by měly být bez zbytků jídla, jinak hrozí při skladování zápach a napadení hmyzem. Přepálený jedlý olej V každé domácnosti čas od času vznikne odpad v podobě přepáleného tuku či oleje. Ten pak často skončí ve výlevce, kde může způsobit ucpání kanalizačního potrubí (vytváří nánosy, na které se lepí další nečistoty). Olej lze přitom po jednoduchém vyčištění používat jako náhradní palivo nebo mazivo. Sběrem se zabývá řada firem; ty, které mají působnost i v Olomouckém kraji uvádíme v přehledu níže. Většina firem nabízí přistavení barelu, do kterého se olej vylévá a po naplnění se objedná odvoz a přistavení prázdného barelu. Barel lze umístit v prostorách školy nebo obecního úřadu, případně sběrného dvora tak, aby byl co nejvíce dostupný. Do sběru oleje by se měly zapojit také pohostinství, školní jídelny a další zařízení, ve kterých vzniká větší množství oleje. Některé z firem nabízí za odevzdaný olej odměny buď finanční nebo věcné (např. pro školy). SK-OIL Olomouc Cholina 27 Tel: Viking group s.r.o. Vondroušova Praha 6 Tel: Mob.: EKO - PF s.r.o., České Budějovice pobočka Brno: Mobil.: Svatopetrská BRNO Brno Tel: Působí na Moravě, sváží olej i ze sběrných dvorů v Olomouci Nabízí online objednávky odvozu a věrnostní program pro zákazníky Nabízí speciální popelnice na odevzdávání olejů přímo v obci

14 Daruel, s.r.o. Za Zvoničkou Dobšice Tel: MVDr. Ivan HORA NAPRO Soškova 660 Post. BOX Nové Město na Moravě Tel.: Vybudování sběrného dvora Sběrný dvůr by uvítalo 57% občanů oslovených v dotazníkovém průzkumu. Sběrný dvůr umožní odkládání přebytečného odpadu, který se nevejde do pytlů nebo jej občané nechtějí skladovat doma do svozu odpadů. Také usnadní třídění dalších druhů odpadu, které byly zmíněny výše (olej, hliník, textil, nebezpečný odpad). Pro obce se sběrným dvorem nabízejí kolektivní systémy zaměřené na zpětný odběr elektrozařízení poměrně rozsáhlý servis poskytují sběrné nádoby, propagační materiály, odvoz, vedení evidence a obvykle také platby za odevzdaný odpad. V současné době je sběrný dvůr plánován a jeho vybudování je závislé na získání finančních prostředků. Motivace občanů Jako nejsilnější motivace pro občany působí možnost uspořit peníze; zejména to je aktuální při současném všeobecném zdražování, kdy byly navýšeny také poplatky za odvoz odpadů. V Olšanech je pytlový svoz odpadů zaveden dlouhodobě a občané jsou s ním spokojeni proto je potřeba motivaci zaměřit na snížení celkového množství odpadu, který končí v popelnicích. Toho lze nejúčinněji dosáhnout zpoplatněním jednotlivých svozů popelnic se směsným odpadem, kdy svoz pytlů s vytříděným odpadem probíhá stále stejně a bez zvláštního zpoplatnění. Občané si tak mohou nechat svézt popelnici jen tak často, jak skutečně potřebují ty domácnosti, které důsledně třídí a do popelnic nevyhazují bioodpad, jsou tak zvýhodněny, protože jim stačí svoz méně často. To znamená také přínos pro obec platí za svoz menšího množství odpadů. Zavedení nového systému však vyžaduje provedení několika kroků: 1. Nastavení nového poplatkového systému. Aby nedošlo k výpadku příjmů v platbách za odpad, je vhodné nastavit nový poplatek ve dvou složkách pevné a pohyblivé. Pevná část bude vybírána ode všech občanů plošně a pohyblivá se bude skládat ze zakoupených odvozů popelnic jednotlivými domácnostmi. 2. Nastavení způsobu plateb za jednotlivé svozy. Zde je možností několik a záleží také na dohodě se svozovou firmou, který způsob jim vyhovuje. Jde o to, jak označit popelnice, jejichž svoz byl zaplacen a mají být vyprázdněny. Způsobů může být několik např. si občané zakoupí

15 známku v ceně svozu, kterou umístí na popelnici. Pracovníci svozové firmy ji pak buď sundají nebo znehodnotí, aby nebylo možné ji používat opakovaně bez zaplacení poplatku. Pokud bude odebrané známky firma odevzdávat obci, lze podle toho určit počet svezených popelnic a tedy i celkovou platbu za svoz. Známky je potřeba označit např. Číslem popisným, aby nemohlo dojít k jejich zcizení a zneužití. Místo známek lze využívat také samolepky s čárovými kódy, což ovšem vyžaduje vybavení čtečkou. Známky nebo čárové kódy budou prodávány na OÚ a jejich prodej evidován podle domácností. Zkušenosti například z Hustopečí nad Bečvou ukazují, že lze ještě tímto způsobem dále snížit množství produkovaného směsného odpadu. 3. Změna smlouvy se svozovou firmou. Aby se nový způsob plateb a snížení množství odpadu v popelnicích promítlo do snížení nákladů obce, je nutné podle toho upravit smlouvu se svozovou firmou. Obvykle je platba paušální, bez ohledu na množství odpadu nyní je potřeba skutečné množství odpadu zohlednit. Platba svozové firmě může mít stejně jako platba od občanů dvě složky stálou (poplatek za svoz, čas, pohonné hmoty) a pohyblivou podle počtu svezených popelnic nebo skutečné hmotnosti svezeného odpadu. Pokud bude firma obci vracet známky z popelnic, může se platba odvíjet právě od tohoto počtu. 4. Informování občanů. S novými platbami je potřeba podrobně a srozumitelně seznámit všechny občany a zejména nastínit možnost poměrně výrazné úspory za odpad, pokud v popelnicích nebude končit dále vytříditelný odpad. 5. Vyhodnocení systému. Minimálně jednou ročně při stanovování nových poplatků je potřeba zhodnotit systém po stránce efektivity i finančních nákladů. Poplatky musí být vždy nastaveny tak, aby se obec nedostávala v odpadovém hospodářství do červených čísel. Stejně tak je vhodné provést meziroční i dlouhodobější srovnání množství produkovaných odpadů. Informování občanů Jak už bylo uvedeno výše, mají Olšany dlouhodobě zavedený dobře fungující systém nakládání s odpady, díky kterému jsou náklady na odpadové hospodářství (a poplatky občanů) výrazně nižší než je tomu u srovnatelných obcí. Totéž platí u celkové produkce odpadů je výrazně pod průměrem Olomouckého kraje. To je dobré zdůraznit při všech vyhodnoceních i při zavádění opatřeních nových. Pro lepší přijetí občany navrhujeme využívat následující komunikační cesty: Pravidelnou rubriku v místním zpravodaji (vyhodnocení produkce, tématické články "cesty odpadu" co se děje s různými vytříděnými složkami, informování o nových opatřeních apod.) Přehledné a úplné informace v samostatné sekci webových stránek obce srovnání a vyhodnocení, termíny svozů apod. Odkazy a tematické články z odborných portálů (např. Pravidelně provádět dotazníkové průzkumy spokojenosti občanů, dotazovat se na názory ohledně chystaných kroků apod. Je možné také vydávat "odpadový kalendář" jednoduchý list, kde budou v přehledné tabulce uvedeny termíny svozu pytlů a popelnic, s návodem na správné třídění a tipy na prevenci vzniku odpadů (kompostování, látkové pleny atd.). Lze jej distribuovat do každé domácnosti. Velmi se také osvědčilo uspořádání veřejných akcí spojených s osvětou např. při otevření sběrného dvora či kompostárny. Jde o to, aby téma zůstalo živé a v povědomí obyvatel.

16 Vydalo Hnutí DUHA Olomouc Mgr. Renata Placková Září 2012 A: Dolní náměstí 38, Olomouc T: F: E: Vypracování Analýzy systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova podpořil v rámci projektu Realizace progresivních odpadových koncepcí v pilotních obcích Státní fond životního prostředí ČR.

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Připravil: 10/2009 Hnutí DUHA Bratislavská 31 602 00 Brno www.hnutiduha.cz Obsah: Cíl 1. Prevence vzniku odpadů a opakované použití:...3 1.1. Provoz

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V NÁRODNÍM ZADAVATEL: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk E-mail: vimperk@npsumava.cz IČO: 00583171, DIČ: CZ00583171

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Město Králíky třídí, vydělává a pomáhá

Město Králíky třídí, vydělává a pomáhá Město Králíky třídí, vydělává a pomáhá Podnikatelský plán sociálního podniku EKO Králíky v.o.s. 1 I. Sociální podnik a jeho strategie II. Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ, osoba oprávněná jednat jménem žadatele

Více

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015 Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

WASTE MANAGEMENT FORUM

WASTE MANAGEMENT FORUM CENA 88 KČ 2008 1 WASTE MANAGEMENT FORUM ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS téma měsíce SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

Environmentální prohlášení

Environmentální prohlášení Environmentální prohlášení Město Chrudim MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM IČ 00270211 tel. 469 657 111 fax. 469 657 703 e-mail: urad@chrudim-city.cz www.chrudim-city.cz datová schránka:

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY CENA 77 KČ 2006 9 odpad měsíce KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY Kaly ze septiků a žump teorie a praxe Energetická valorizace kalů současný stav a budoucí trendy Hodnocení technologií hygienizace kalů z ČOV a bioodpadů

Více

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy MAGAZÍN ASEKOL č. 1/2008 Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy Al Hliník, latinsky Aluminium, objevil

Více

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

E N A P 1 / 2013. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s.

E N A P 1 / 2013. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. 1 / 2013 Stále přibývá posledních prodejců, kteří spolupracují s ELEKTROWINEM. Jejich počet překročil 2500 a dále roste. Letos se do spolupráce s ELEKTROWINEM zapojily i dva významné

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020 Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020 Zpracoval: GaREP, spol. s r.o. Brno 2015 Pořizovatel dokumentu: Město Zábřeh Odbor rozvoje a územního plánování Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Zpracovatel:

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji

Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji říjen 2011 1 Úvod Význam evidence, uchovávání a zveřejňování zpracovaných informací neustále roste. Tento vývoj je podmíněn povinnostmi vyplývajícími

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více