Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1"

Transkript

1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

2 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení cen Aglomerace Akcelerující inflace Aktivum Alokace zdrojů Alokační efektivnost Alternativní převody peněz Apreciace měny Asijsko-pacifické hospodářské společenství (Asia-Pacific Econimoc Cooperation - APEC) Bilance Bilance mezinárodních plateb Bludný kruh chudoby - ceny stanoveny centrálním orgánem; - monopol zahraničního obchodu; rozdíly mezi exportními a domácími cenami hrazeny ze státního rozpočtu; - existence více kurzů (turistický, obchodní apod.); - důsledkem jsou cenové deformace, chybí konfrontace se světem (vliv na produktivitu a tedy i konkurenceschopnost). - seskupení (nahromadění), např. sídelní aglomerace znamená seskupení sídel nebo obyvatelstva ve velmi husté osídlení v tzv. jádrových oblastech (Curych, Šanghaj atd). - dochází k ní tehdy, když se stát permanentně pokouší snížit nezaměstnanost pod přirozenou míru. - majetek, který vlastníkovi přináší výnos; - aktiva a pasiva se vykazují v bilanci. - způsob, jakým ekonomika rozděluje své zdroje (své výrobní faktory) mezi potenciální varianty využití tak, aby vyrobila určitý soubor finálních (konečných) statků. - takový ekonomický výsledek, při němž nemůže dojít k žádné reorganizaci nebo obchodu, které by zvýšily užitek nebo uspokojení jednoho ze subjektů, aniž sníží užitek nebo uspokojení jiného ze subjektů; - takové řešení se nalézá na hranici produkčních možností, za určitých omezených podmínek vede dokonalá konkurence k alokační efektivnosti. - převody peněz mimo bankovní systém, nejčastěji s využitím třetí osoby, tzv. kurýra (např. Hawala, Fei ch ien apod. viz hesla); - rozšířeny především na Blízkém východě, v Africe a Asii. - zhodnocení měny v poměru k zahraničním měnám; - za jednotku domácí měny se platí více jednotek zahraniční měny (za jednotku zahraniční měny se platí méně jednotek domácí měny). - seskupení z roku 1989, které v současnosti sdružuje 21 států; - státy spolupracují na udržení ekonomického růstu a snižování veškerých překážek obchodu; - výsledkem těchto snah je nárůst exportu a zvýšení efektivity ekonomik členských států. - účetní výkaz aktiv a pasiv; - poskytuje informaci o majetku firmy a zdrojích jejího financování k určitému datu. - bilance zachycující všechny transakce určité země se zbytkem světa za určité období; - zahrnuje koupě a prodeje statků a služeb, dary, vládní transakce a pohyby kapitálu. - hypotéza, že chudé země mají tak nízký produkt, že z něho nejsou schopny spořit a akumulovat kapitál; protože nejsou schopny akumulovat kapitál, nejsou schopny zvýšit svůj produkt, a tak zůstávají chudé - bludný kruh chudoby se uzavírá. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 2

3 Bretton Woods / Brettonwoodské instituce Cairnská skupina - V r se v Bretton Woods konala jednání mezi 45 zeměmi, v nichž měly hlavní slovo Velká Británie a Spojené státy americké, o nové koncepci peněžního systému, která by v poválečném světě mohla být zavedena (zavedení zlatého standardu dolar se stal světovou rezervní měnou až do r. 1971) nesouhlas SSSR je považován za počátek studené války ; - Brettonwoodská dohoda dala vzniknout Stabilizačnímu fondu, později Mezinárodnímu měnovému fondu (IMF), který nad nově vzniklým systémem začal dohlížet; - dále pak vznikla Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), později Světová banka (World Bank, WB). - organizace v současnosti 19 států s významným podílem zemědělského exportu (dohromady tvoří více než čtvrtinu světového vývozu zemědělských produktů); - hraje poměrně důležitou roli ve vyjednávání ve WTO, kde usiluje o liberalizaci zemědělského trhu; název dostala podle australského města Cairns, kde se roku 1986 konalo první setkání členských států. Cenový strop - státem stanovená maximální cena, kterou prodávající nesmějí překročit. Centrální banka Centrálně plánované ekonomiky Clo Cyklická nezaměstnanost - vládou ustanovená vrcholná instituce, zodpovědná za řízení peněžního oběhu v zemi (např. emise peněz, úvěrové podmínky, dozor nad činností komerčních bank - jedná se např. o Českou národní banku nebo Bank of England; - je tzv. bankou bank, protože mj. poskytuje úvěry komerčním bankám a ve výjimečných případech může také poskytovat úvěry vládě. - společné vlastnictví výrobních prostředků zestátnění rozhodujících odvětví; - administrativní řízení hospodářských aktivit ústřední plánovací komisí na základě direktivních plánů (rozhodování o objemu produkce, cenách apod.); - administrativní stanovení cen, extenzivní rozvoj; - vliv SSSR a spolupráce v rámci RVHP - založena na principu autarkních ekonomik a nerovnoprávném obchodu; - vznik dlouhodobé ekonomické nerovnováhy. - částka (stanovená jako procento z hodnoty dovozu nebo na každou jednotku komodity), kterou dovozce musí zaplatit státu. - nezaměstnanost vznikající v hospodářské recesi; - na rozdíl od strukturální nezaměstnanosti postihuje téměř všechna odvětví ekonomiky. Čisté vývozy (exporty) - vývozy statků a služeb minus dovozy statků a služeb. Daň z důchodu korporací - daň uvalená na roční čistý důchod korporace. Daň z přidané hodnoty - daň uvalená na firmu jako určité procento u její přidané hodnoty. Deflace - opak inflace - růst kupní síly peněz v důsledku snižování cenové hladiny. Demografie - studium vývoje populace - demografický ukazatel, charakterizující vývoj populace; - např. počet obyvatel, jeho přírůstek, hustotu obyvatel, migraci, urbanizaci, národnostní složení obyvatelstva, věkovou strukturu obyvatelstva atd. Department - oblast, správní oblast, zejména ve francouzsky hovořících zemích. Depreciace měny - znehodnocení měny v poměru k zahraničním měnám; - za jednotku domácí měny se platí méně jednotek zahraniční měny; - za jednotku zahraniční měny se platí více jednotek domácí měny. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 3

4 Deprese - delší období, pro něž je typická vysoká nezaměstnanost, nízký produkt a investice, snížená podnikatelská důvěra, klesající ceny a je vysoká četnost úpadků firem; - mírnější formou hospodářského poklesu je recese (viz písmeno R). Deviza - bezhotovostní forma zahraniční měny (opak valuty). Disaster-Risk Maps - mapy se zakresleným stupněm nebezpečí výskytu přírodní katastrofy. Dobrovolná nezaměstnanost - nezaměstnanost lidí, kteří hledají práci, ovšem jen za vyšší mzdu, než která na trhu práce převládá - proto ji nenalézají. Doložka nejvyšších výhod - jeden z principů WTO, který ukládá členským státům povinnost poskytnout si navzájem veškeré výhody, které už poskytly nebo teprve poskytnou kterékoli jiné zemi. Domácí produkt - statky (zboží a služby) vyrobené na území dané ekonomiky za jeden rok. Dotace - viz Subvence ; dotace jsou obecné, subvence účelové. Dumping Duševní vlastnictví Dvojí zdanění Ekonomie Ekonomika - prodej za cenu nižší než náklady, má za cíl zničit konkurenty a získat dominantní nebo monopolní postavení na trhu. - nehmotný majetek daný výsledkem lidského myšlení; - práva k duševnímu vlastnictví (např. ochranné známky, autorská práva nebo patenty) tvoří důležitou součást agendy WTO. - (a) Daní se zisk společnosti i vyplacené dividendy v rámci jednoho státu - (b) Dvojí zdanění zisků vyplácených dceřinou společností v jednom členském státě mateřské společnosti v jiném členském státě; toto dvojí zdanění je např. v rámci EU redukováno řadou mezivládních smluv - společenská věda o tom, jak využívat omezené zdroje k výrobě produktů a tyto produkty rozdělovat mezi různé skupiny spotřebitelů tak, aby došlo k co nejlepšímu uspokojení neomezených potřeb (chtění). - hospodářství (např. ekonomika ČR); - vědní disciplína, která zkoumá hospodářskou činnost v určitém odvětví. Elasticita - označení citlivosti jedné proměnné vůči změně jiné proměnné. Embargo Evropská společenství - ES (European Community - EC) Evropská unie EU (European Union - EU) - zákaz vývozu nebo dovozu určitého druhu zboží; - používá se jako určitá forma nátlaku. - ESUO, EHS, EUROATOM (viz hesla dále); - tento výraz je užíván od r. 1967, kdy došlo ke sloučení výkonných institucí těchto třech, do té doby oddělených institucí; - Evropská unie je nadstavbou Evropských společenství. - založena na Evropském společenství, doplněném dalšími formami spolupráce; - vznikla z Evropského společenství (viz výše) v r na základě Smlouvy o Evropské unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, která navazovala na předchozí evropský integrační proces, jehož počátky spadají do padesátých let 20. Století - základem je utvářet vztahy mezi členskými státy a jejich národy způsobem projevujícím soudržnost a solidaritu; - členy je 27 států Evropy; Mezi nejdůležitější instituce patří: - Evropský parlament (zastupuje občany Evropy); - Rada Evropské unie (zastupuje národní vlády); - Evropská komise (zastupuje zájmy EU jako celku). Model OSN XV. ročník (2009/2010) 4

5 Evropský hospodářský prostor - EHP (European Economic Area - EEA) Evropské hospodářské společenství - EHS (Economic Community - EEC) Evropské sdružení uhlí a oceli - ESUO (European Coal and Steel Community - ECSC) Evropské sdružení volného obchodu - ESVO (European Free Trade Association - EFTA) Evropské společenství pro atomovou energii (European Atomic Energy Commision - EURATOM Fei ch ien Financial Action Task Force (FATF) Finanční krize Fiskální politika - dohoda o vytvoření Evropského hospodářského prostoru (EHP) vstoupila v platnost v r (Švýcarsko zůstalo mimo); - základ vztahů EU a ESVO; - země ESVO zapojeny do vnitřního trhu ES; - rozšíření určitých politik ES na země ESVO; - společná podpora ekonomického rozvoje; konzultace v oblasti obchodu. - založeno v r Římskými smlouvami, které vstoupily v platnost v r. 1958; - zakládající členové: Německo, Francie, Itálie, Holandsko, Belgie a Lucembursko; - základním cílem bylo rozšíření fungování společného trhu z oblasti uhlí a oceli (ESUO) a jako první cíl bylo stanoveno vybudování celní unie, což se podařilo v letech ; - společný trh zemědělských produktů byl rozvíjen prostřednictvím společné zemědělské politiky od 60. let. - založeno Pařížskou dohodnou v r. 1951; - zakládající členové: Německo, Francie, Itálie, Holandsko, Belgie a Lucembursko; - základním cílem bylo vytvoření společného trhu pro oblast uhlí a oceli. - založeno Stockholmskou smlouvou (1960); - integrační uskupení na stupni pásma volného obchodu (cla odstraněna v r. 1966); - nekompaktní území, nízký vzájemný obchod; - různá ekonomická úroveň; - původně v uskupení dominovala Velká Británie; - dnes je členem jen Norsko, Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko. - založeno Římskými smlouvami v r. 1957, které vstoupily v platnost v r. 1958; - zakládající členové: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Holandsko, Lucembursko; - cílem je koordinovat aktivity v oblasti jaderné energie a vytvářet společný trh pro jaderné palivo a dohlížet na jaderný průmysl v členských zemích tak, aby byla zajištěna ochrana obyvatelstva; - v r došlo ke sloučení institucí Euratomu s institucemi ostatních Evropských společenství. - legální mimobankovní platební systém vyvinutý v Číně; - rozšířený mezi čínskou a vietnamskou komunitou po celém světě. - největší světová organizace zaměřená na boj proti praní špinavých peněz a korupci; - sdružuje 33 zemí a vydává doporučení, která mají světovým vládám pomoci v boji proti financování terorismu a praní špinavých peněz; - jejími normami se řídí nejen členské země sdružení, ale i Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Evropská unie. - zhroucení tržních cen aktiv (zejména akcií); - příčinou bývá ztráta důvěry investorů v domácí aktiva a snaha převést majetek do zahraničí. - vládní zásahy do ekonomiky prostřednictvím státních rozpočtů; - cíle má podobné jako měnová politika, ale na rozdíl od ní je prováděna vládou. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 5

6 Frikční nezaměstnanost Fúze G7 - dočasná nezaměstnanost způsobená nepřetržitými změnami v ekonomice, např. novým potenciálním pracovníkům obvykle zabere určitý čas vyhledávání různých možností zaměstnání, - lidé, kteří opustili staré zaměstnání, potřebují nějaký čas, než si najdou nové; - frikční nezaměstnanost se tak liší od cyklické nezaměstnanosti, která je způsobena poklesem ekonomické aktivity. - sloučení dvou nebo více firem v jednu; - k získání jedné korporace druhou obvykle dojde tak, že jedna firma koupí akcie druhé. Důležité příklady fůzí: - vertikální fúze - sloučí-li se dvě firmy na různém stupni výrobního procesu; - horizontální fúze - sloučí-li se dvě formy vyrábějící pro stejný trh; - konglomerátní fúze - sloučí-li se dvě firmy působící na vzájemně nesouvisejících trzích. - skupina sedmi hospodářsky nejvyspělejších států světa (USA, Japonsko, Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Kanada), která se vytvořila jako nepřímý důsledek ropné krize v 70. letech; - schází se jedenkrát za rok na společném summitu. G8 - skupina sedmi hospodářsky nejvyspělejších států světa (G7) a Ruska. G8+5 G10 G11 G20 G77 Generální rada WTO - G8 + ekonomičtí lídři Brazílie, Čína, Indie, JAR a Mexiko; - summity převážně o energetice (regulace, spotřeba, bezpečnost atd.) - členy jsou země, které vytvořily Všeobecné dohody o půjčkách MMF: Belgie, Francie, Nizozemsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Velká Británie a USA; Švýcarsko k dohodě přistoupilo, ale není členem; - pravidelných zasedání se účastní i zástupci MMF, EK, Banky pro mezinárodní platby a OECD. - skupina založená jordánským králem Abdulláhem jako reakce na G8; - sdružuje zadlužené země: Ekvádor, Gruzie, Honduras, Chorvatsko, Indonésie, Jordánsko, Maroko, Pákistán, Paraguay, Salvador, Srí Lanku a Tunisko; - země se snaží dosáhnout odpuštění svých dluhů a zlepšení ekonom. růstu. - fórum předních průmyslových a rozvojových zemí, které se podílejí zhruba dvěma třetinami na světové populaci a zhruba 90 % na světové ekonomické aktivitě; - členové: Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Francie, Německo, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Mexiko, Rusko, Saudská Arábie, JAR, Jižní Korea, Turecko, Velká Británie a USA; - členem je rovněž Evropská Unie, zastoupená předsednickou zemí na rotačním principu. - vznikla v roce 1964 na první konferenci UNCTAD na základě Deklarace 77 zemí, ve které byly definovány společné ekonomické zájmy členských zemí, a také možnost ekonomického růstu členských států OSN; - původně fórum 77 rozvinutých zemí světa; - fakticky je členy 130 zemí, ale název zůstal původní. - vedle Konference ministrů další hlavní orgán WTO; - činnost WTO řídí v době mezi jednotlivými Konferencemi ministrů; - podle potřeby se schází také jako Orgán pro prověrku obchodní politiky nebo Orgán pro řešení sporů. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 6

7 Globalizace Hawala systém Hospodářská a měnová unie - HMU (Economic and Monetary Union EMU) Hospodářská a sociální rada (Economic and Social Council - ECOSOC) Hospodářské cykly Hospodářské společenství západoafrických zemí (Economic Community ofwest African States ECOWAS) Hranice produkčních možností Hrubý domácí produkt (HDP) - nejde o nový fenomén, ale pouze o intenzivní pokračování vývoje bourání hranic národních států (donedávna nazýván internacionalizací); - zvyšuje závislost trhů a výroby díky mohutné dynamice obchodu se zbožím, službami, pohybem kapitálu a technologií; - viz heslo Transnacionální korporace. Příčiny: - akcelerace technologických změn; - liberalizace trhů zboží, služeb, kapitálu; - informační exploze. - mimobankovní systém převodu peněz, využívaný převážně muslimskou populací po celém světě. - proces, kterým dochází k harmonizaci hospodářských a měnových politik členských států EU s výhledem na zavedení jednotné měny. - zřízena na základě Charty OSN jako hlavní orgán pro koordinaci hospodářské a sociální činnosti OSN a jejích specializovaných přidružených organizací; - Rada má 54 členů, jmenovaných na tříleté funkční období; - ústřední diskusní fórum k projednávání mezinárodních hospodářských a sociálních záležitostí a politických doporučení členským státům a systému OSN; - vypracovává zprávy, iniciuje studie, slouží jako platforma ke konzultacím; - svolává mezinárodní konference, připravuje návrhy smluv atd. GA OSN; - koordinuje činnost speciálních přidružených organizací OSN prostřednictvím konzultací a poradenské činnosti; - skrze doporučení předkládaná Valnému shromáždění a členským státům OSN. - výkyvy celkové ekonomické aktivity vyznačující se současnou expanzí nebo kontrakcí ve většině sektorů ekonomiky; - střídání fází hospodářské expanze a recese. - sdružení 15 západoafrických zemí usilující o hlubší ekonomickou integraci; - vytvořeno bylo v r a sídlo má v Nigérii; - členové: Benin, Burkina Faso, Côte d'ivoire, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea- Bissau, Kapverdy, Libérie, Mali, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo. - Graf znázorňující kombinace statků, které může ekonomika produkovat. - je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky; - 3 metody výpočtu: Produkční metoda HDP = Produkce - Mezispotřeba + Daně z produktů - Dotace na produkty Výdajová metoda HDP = Výdaje na konečnou spotřebu + Tvorba hrubého kapitálu + Vývoz výrobků a služeb - Dovoz výrobků a služeb Důchodová metoda HDP = Náhrady zaměstnancům + Daně z výroby a z dovozu - Dotace + Čistý provozní přebytek + Čistý smíšený důchod + Spotřeba fixního kapitálu Model OSN XV. ročník (2009/2010) 7

8 Hrubý národní produkt (HNP) Hypotéka/hypoteční úvěr - celková peněžní hodnota finální produkce vyrobené za určité období (obvykle jednoho roku) výrobními faktory ve vlastnictví rezidentů dané země; - oproti HDP zahrnuje zahraniční produkci z výrobních faktorů vlastněných rezidenty a naopak nezahrnuje domácí produkci z výrobních faktorů vlastněných cizozemci. - úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné; - méně běžné je poskytnutí nemovitosti jako záruky za půjčku neúčelovou, často označovanou jako americká hypotéka; - úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami. Index cen výrobců - cenový index, který měří růst cen výrobců. Index spotřebitelských cen (Consumer Price Index - CPI) Index vnímání korupce (Corruption Perception Index - CPI) - cenový index, který měří růst cen ve spotřebním koši; spotřební koš vyjadřuje průměrnou spotřebu domácností. - zaměřuje se na korupci ve veřejném sektoru a seřazuje země podle stupně vnímání existence korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky; - vydává organizace Transparency International (viz níže, písmeno T). Inflace - zmenšování kupní síly peněz, projevující se růstem cen. Inflační spirála - permanentní zvyšování cen a mezd = po zvýšení cen prosadí odbory zvýšení mezd, které firmy přenášejí do zvýšení cen atd. Inovace - uvádění nových výrobků, služeb nebo výrobních postupů na trh. Institucionální změny Investice Jihoafrické rozvojové společenství (Southern African Develpoment Community - SADC) Jihoamerická dohoda o společném trhu (Mercado Común del Sur - MERCOSUR) Kabotážní doprava Kapitál Kartel - vytvoření právního rámce pro tržní prostředí; - vytvoření institucí a organizací s nezbytnými pravomocemi pro zajištění dodržování zákonů - formální instituce (ústava, zákony, pravidla); - obchodní právo, daňové, antimonopolní zákony, zákony na ochranu spotřebitele apod.; neformální instituce (normy chování). - použití úspor k výrobě kapitálových statků, k vyvíjení technologií a k získávání lidského kapitálu. - sdružení se vyvinulo r z tzv. Jihoafrické rozvojové koordinační konference, která vznikla proto, aby se začala omezovat stále narůstající závislost jihoafrických států na Jihoafrické republice; - snaží se o ekonomický růst a o zlepšení kvality života v jihoafrickém regionu; - dále chce vyvíjet podobné politické hodnoty v členských státech a bránit mír a bezpečnost. - regionální uskupení států Latinské Ameriky s volným obchodem (Argentina, Brazílie, Uruguay a Paraguay); - vznikla v r a sídlí v Buenos Aires. - druh námořní dopravy prováděné v kontinentálním měřítku; - plavba mezi přístavy jednoho státu nebo mezi přístavy různých států na stejném pobřeží. - výrobní faktor vznikající odložením spotřeby do budoucna; nabývá podobu fixního kapitálu (budovy, stroje atd.), zásob, technologií a lidského kapitálu (vzdělání). - dohoda, omezující konkurenci a poškozující spotřebitele, mezi oligopolními firmami zaměřená na koordinaci postupů v prodejní politice a cenách. Klientelismus - pojem používaný v problematice korupce protěžování známých. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 8

9 Kodaňská kritéria Kolektivní mzdové dohody Komerční (obchodní) banka Komparativní výhoda Kompenzující mzdové rozdíly Komplementární statky (komplement) Konference ministrů WTO Konference OSN o obchodu a rozvoji (UN Conference on Trade and Development - UNCTAD) Konference v Madridu Konosament = Bill of Landing (B/L) Konvence OSN proti korupci - kritéria, daná Evropskou radou v r zemím střední a východní Evropy pro vstup do EU; - kritérium politické: stabilní instituce garantující demokracii, právní stát, ochrana lidských práv a respektování menšin; - kritérium hospodářské: fungující tržní hospodářství; - zavádění acquis: věrnost politickým, hospodářským a měnovým cílům EU. - vedení firmy uzavírá se svými zaměstnanci mzdovou dohodu, která je platná po delší dobu (v ČR je to obvykle jeden rok); - během platnosti mzdové dohody je velmi obtížné změnit výši mezd, která je v dohodě stanovena. - banka přijímající vklady od soukromých subjektů a poskytující úvěry soukromým subjektům (např. Česká spořitelna, Citibank apod.). - (v mez. obch.) - zákon komparativní výhody říká, že daná země by se měla specializovat na výrobu a vývoz takových komodit, jež je schopna vyrábět s relativně nižšími náklady, a že by měla dovážet ty statky, které vyrábí s relativně vyššími náklady; - struktura obchodu by tedy měla být určována komparativní výhodou a nikoli absolutní výhodou. - mzdové rozdíly mezi některými profesemi způsobené tím, že se tyto profese liší namáhavostí, nepříjemností nebo rizikovostí práce (např. horníci, policisté aj.). - dva statky, které v očích spotřebitele patří k sobě (např. tenisová raketa a míček); - snížením spotřeby jednoho statku dojde ke snížení spotřeby druhého; - komplementární výrobky si na trhu nekonkurují; - viz substitut. - řídící orgán WTO, složen z ministrů průmyslu a obchodu členských států; - schází se min. jednou za dva roky, jmenuje generálního ředitele a přijímá nové členy. - UNCTAD = základní orgán Valného shromáždění OSN pro problematiku obchodu a rozvoje; - cílem činnosti je posilování obchodu a ekonomického růstu zejména v rozvojových zemích a jejich zapojení do světové ekonomiky; - provádí výzkum a analýzy, organizuje mezivládní jednání, technickou spolupráci a také součinnost s občanskou společností a soukromým sektorem; - nejvyšším rozhodovacím orgánem UNCTAD je Konference; - sestává ze 192 členských států (zahrnuje i Vatikán) a zasedá každé 4 roky; - výkonným orgánem UNCTAD je Rada pro obchod a rozvoj, která se schází jednou ročně. - konference z podzimu 2003 o obnově Iráku; přítomno bylo 61 zemí a 19 mezinárodních organizací; účastníci konference slíbili na obnovu Iráku 33 mld. USD. - převoditelný cenný papír dokazující existenci smlouvy o námořní přepravě zboží; - základní dokument používaný při přepravě nákladů. - považuje za zločinné jednání uplácení, zpronevěru veřejných prostředků a praní špinavých peněz. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 9

10 Konvergenční / maastrichtská kritéria Korupce Kvóta (dovozní) Latinskoamerický hospodářský systém (Sistema Económico Latinoamericano - SELA) Latinskoamerické integrační společenství (Asociación Latinoamericana de Integración ALADI) Levná vlajka = free accessible registration (vlajka veřejně přístupné registrace) - smlouva stanovuje pět konvergenčních kritérií k zajištění udržitelné směnitelnosti nutné pro dosažení hospodářské měnové unie (HMU), která musí být splněna každým členským státem předtím, než může vstoupit do třetí fáze; - Komise a Evropská centrální banka (ECB) vypracovávají zprávu o tom, zda jsou kritéria splněna; Fiskální kritéria: - deficit rozpočtu nesmí přesáhnout 3% HDP; - vnitřní dluh nesmí přesáhnout 60% HDP. Měnová kritéria: - cenová stabilita; - stabilita dlouhodobých úrokových měr; - schopnost udržet rozpětí měny v EMS po dva roky. - zneužití svěřených pravomocí (postavení) za účelem získání nezaslouženého > osobního prospěchu. - forma ochrany, při níž je celkové množství dovozů určité komodity (např. cukru nebo aut) během určitého období omezeno (max. objem dovozu, který je státem povolen); - domácí firmy mohou zaujmout monopolní postavení na domácím trhu a mohou zvyšovat cenu své produkce; - domácí spotřebitel se, na rozdíl od cla, nemůže přeorientovat na zahraniční zboží. - sdružení 27 států Jižní Ameriky a Karibiku se sídlem ve venezuelském Caracasu; - založeno v r za účelem podpory hospodářské spolupráce a sociálního rozvoje. - jihoamerická obchodní asociace; - cílem je dosažení zcela volného trhu a hospodářský i společenský rozvoj celého regionu; - vznikla v r a sídlí v Montevideu. - plavidla plující pod levnou vlajkou využívají značných výhod - levná vlajka zajišťuje cizím rejdařům výrazné úspory na daních, registračních poplatcích, bezpečnostních zajištěních a mzdách; - podíl lodí plujících pod levnou vlajkou přesahuje v současné době třetinu světového loďstva; - levné vlajky propůjčují zejména země např. Panama, Libérie, Kypr, Bahamy, Malta, Svatý Vincenc, Vanuatu atd.; - levných vlajek využívají především rejdaři z USA, kteří provozují čtvrtinu celkové tonáže pod levnými vlajkami, dále pak Japonsko, Řecko, Velká Británie a Německo. Lidský kapitál - vzdělání, které zvyšuje produktivitu práce a k jehož získání je nutná investice Liberalismus Lobbing - systém politických, ekonomických, sociálních a jiných hodnot založený na respektování individua a soukromého vlastnictví, víře v pokrok, toleranci a preferování politické a ekonomické svobody; - role státní moci je omezena na úroveň legislativy, zahraniční politiky, obrany a žádné nebo jen min. zásahy do ekonomiky. - boj za zájmy určité skupiny; - v politice: přesvědčování vlivných lidí o správnosti klientova názoru na určitý Model OSN XV. ročník (2009/2010) 10

11 konkrétní problém / zákon, přesvědčování musí být etické a transparentní. Madridská kritéria Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency - IAEA) Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund - IMF) Mezinárodní obchodní centrum (International Trade Centre ITC) Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization - ILO) Mezinárodní strategie pro eliminaci dopadů přírodních katastrof (International Strategy for Disaster Reduction ISDR) Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (International Thermonuclear Experimental reaktor - ITER) Mezivládní panel pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) Měnová krize - viz Kodaňská kritéria pro vstup do EU; - Madridská kritéria zaručují požadavek přizpůsobení administrativních struktur. - byla založena v r jako autonomní orgán v rámci systému OSN; - svou činností podporuje mírové využití jaderné energie ve prospěch lidstva a dohlíží, aby nebyla využívána na vojenské účely. - založen v r ( viz Brettonwoodské instituce); - mezinárodní organizace přidružená k OSN; - plní následující funkce: - podpora mezinárodní měnové spolupráce; - usnadňování rozšiřování a vyváženého růstu mezinárodního obchodu; - podpora stability měnových kurzů; - pomoc při odstraňování omezení směnitelnosti měn; - poskytování úvěrů k překonání obtíží platební bilance; - v 70. letech 20. století vzrostla jeho úloha jako instituce poskytující finanční a poradenskou pomoc. - agentura zřízená v r organizacemi UNCTAD a WTO za účelem zajištění technické stránky koordinace jejich aktivit; - zaměřuje se především na operační a podnikový aspekt obchodu a na rozvoj mezinárodního obchodu. - byla založena r. 1919; - v r se stala první specializovanou agenturou OSN; - je specializovanou organizací, jejímž hlavním cílem je prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv; - formuluje mezinárodní politické přístupy a programy na zlepšení pracovních a životních podmínek, vytváří mezinárodní pracovní standardy, organizuje rozsáhlý program technické spolupráce a provozuje školicí, vzdělávací a výzkumné programy. - cílem je vývoj takových postupů, které by pomohly jednotlivým státům snížit počet obětí a ekonomické zatížení způsobené přírodními živly. - mezinárodní projekt experimentálního fúzního reaktoru; - rozhodnutí o stavbě ITERu ve francouzské lokalitě Cadarache bylo učiněno 28. června 2005 na ministerské schůzce šesti hlavních partnerů v Moskvě - EU, Japonska, USA, Ruska, Číny a Jižní Koreje; - náklady se rozdělí následovně: EU zaplatí 50%, ostatní partneři každý po 10%. - celosvětový orgán OSN, který zkoumá klimatické změny a jejich možné souvislosti s činností člověka; - ustaven Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) v r. 1988, - v r obdržel Nobelovu cenu míru. - zhroucení měnového kurzu; - příčinou je ztráta důvěry investorů v aktiva a měnu dané země a jejich snaha utéci k jiným měnám. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 11

12 - vyjadřuje vztah dvou měn; - počet jednotek domácí měny, které se platí za jednotku měny cizí; - jeho výše ovlivňuje konkurenceschopnost zboží; - základní typy měnových kurzů: Měnový kurz Fixní: centrální banka stanoví (veřejně a závazně) určitou hodnotu, o které se domnívá, že by jí měl kurz odpovídat; banka musí intervenovat, aby udržela kurz na dané úrovni (v daném rozpětí). Plovoucí (floating): banka nestanoví žádnou úroveň, přesto se snaží udržet kurz v rozumných mezích, a proto intervenuje na devizových trzích (nemá ovšem povinnost intervenovat). Měnová politika Minimální cena Míra inflace Míra nezaměstnanosti - politika realizovaná centrální bankou prostřednictvím peněžního trhu a za účelem udržení nízké míry inflace (dále např. stabilní růst či nízká míra nezaměstnanosti). - vládou stanovená minimální cena, pod kterou se na trhu nesmí prodávat ani kupovat. - znehodnocení měny v poměru k zahraničním měnám; - za jednotku domácí měny se platí méně jednotek zahraniční měny (za jednotku zahraniční měny se platí více jednotek domácí měny). - udává se podle vzorce u = U / (U + L); - u je míra nezaměstnanosti v procentech, - U je počet nezaměstnaných a - L je počet zaměstnaných. Monopol - tržní situace, kdy na trhu je jediný prodávající. Mzdové a cenové strnulosti Nedobrovolná nezaměstnanost Nedospělé odvětví (Infant Industry) - kolektivní mzdové dohody vytvářejí překážku pro pokles nominálních mezd a tím i cen; - nominální mzdy (a tím i ceny) jsou strnulé směrem dolů; - při poklesu poptávky jsou pak firmy nuceny snižovat výrobu a zaměstnanost. - nezaměstnanost lidí, kteří hledají práci za mzdu, jaká na trhu práce převládá, ale přesto ji nenalézají. - v teorii zahraničního obchodu takové odvětví, které nemělo dostatek času, aby získalo zkušenosti nebo odborné znalosti, nebo které se nerozvinulo natolik, aby mohlo těžit z úspor z rozsahu - čehož je zapotřebí k úspěšné soutěži s dospělejšími odvětvími, vyrábějícími tutéž komoditu v jiné zemi; - v případě nerozvinutých odvětví se má často za to, že v průběhu svého rozvoje potřebuje ochranu cly nebo kvótami. Negociace - jednání (dvoustranná i mnohostranná / bilaterální i multilaterální). Nepotismus - (v korupci) protěžování příbuzných. Nezaměstnanost - nezaměstnaní jsou lidé, kteří nepracují a hledají nějakou práci. Nová ekonomika - zejména v USA výrazně přispěla k akceleraci ekonomického růstu po r. 1993; - spjata s výrobou a použitím informačních a telekomunikačních technologií, které zvyšují produktivitu práce, a to i mimo tuto oblast. Pilíře nové ekonomiky: - kvalita pracovní síly (školství, věda a výzkum); - funkční finanční trhy; - liberalizace pohybu zboží, služeb, kapitálu a pracovní síly. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 12

WTO. Slovník vybraných pojmů

WTO. Slovník vybraných pojmů WTO Slovník vybraných pojmů PRA Ž S K Ý S T U D E N T S K Ý S U M M I T / X X / O S N / W T O / 00 1 Autor: Matúš Škorík Imprimatur: Vojtěch Bahenský, Petra Macků Jazyková úprava: Jakub Kopřiva Grafická

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Slovník vybraných pojmů WTO

Slovník vybraných pojmů WTO WTO 1 Absolutní výhoda prostá schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B (vysvětleno podrobně v prezentaci Teorie mezinárodního obchodu ) 1. Aktivum majetek, který vlastníkovi přináší výnos,

Více

přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při náročném studiu. Dobrý výsledek u zkoušky z REK je samozřejmý.

přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při náročném studiu. Dobrý výsledek u zkoušky z REK je samozřejmý. Vybraná mezinárodní regionální seskupení VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška (7. 1. 2005) 1 Studentům kombinovaného studia VŠFS přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při

Více

Vybraná mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu. VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška ( )

Vybraná mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu. VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška ( ) Vybraná mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška (7. 1. 2005) 1 OSNOVA 1. Mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu 1.1 Hlavní mezinárodní obchodní

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad Příloha č. 1 Kódovací kniha Jednotka měření: pořad 1 Země původu kód 2 Kontinent kód 1 Alžírsko 1 Afrika 2 Angola 1 Afrika 3 Benin 1 Afrika 4 Botswana 1 Afrika 5 Burundi 1 Afrika 6 Burkina Faso 1 Afrika

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková Ekonomika Hodnocení národního hospodářství Ing. Kateřina Tomšíková 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2/4 2015 Vývoj HDP ve stálých cenách 8

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004)

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004) Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004) A Příjmení a jméno:... Celkový počet bodů: Datum narození:... Evidenční číslo:..

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KLÍČOVÁ AKCE 2 1. Projektové řízení a organizace Příspěvek na aktivity koordinující organizace: 500 EUR na měsíc. Příspěvek na aktivity ostatních

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 6 14) Fiskální politika 15) Obchodní politika 14) Fiskální

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU)

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU) Otázka: Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU) Předmět: Ekonomie Přidal(a): Len Druhy a stupně integrace (=propojení) Druhy mezinárodních integrací Federalistická seskupuje se politicky (př.

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

Mezinárodní obchodní právo. martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00

Mezinárodní obchodní právo. martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00 Mezinárodní obchodní právo 02.04.2009 2. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00 1. Přednáška: Mezinárodní obchodní právo: Právní normy z hlediska smluvních vztahů

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST R O Z H O D N U T Í

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST R O Z H O D N U T Í STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 V Praze dne: 17. 12. 2014 Č. j.: SÚJB/OKNJZ/28297/2014 Číslo spisu: 23359/2014 Vyřizuje útvar: Odbor pro kontrolu nešíření ZHN R

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

A Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomického přehledu (2005)

A Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomického přehledu (2005) Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné A Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomického přehledu (2005) Příjmení a jméno: počet bodů: Datum narození: Evidenční číslo: I.

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Ekonomie 04. Otázka číslo: 1. Evropská unie ze strukturálních fondů a z fondu soudružnosti poskytuje pomoc:

Ekonomie 04. Otázka číslo: 1. Evropská unie ze strukturálních fondů a z fondu soudružnosti poskytuje pomoc: Ekonomie 04 Otázka číslo: 1 Evropská unie ze strukturálních fondů a z fondu soudružnosti poskytuje pomoc: kandidátským zemím při vyrovnávání jejich HDP s zeměmi členskými pouze zemědělcům jednotlivých

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky, která přispívá k odstraňování chudoby v kontextu

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D.

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Ekonomie Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Kontakt a organizační záležitosti vendula.masatova@email.cz Zakončení studia: písemná zkouška (leden, únor, popřípadě předtermín před Vánocemi) Testové

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Kultura širší pojetí kultury - neexistuje kultura mimo společnost, existence společnosti bez kultury je nemyslitelná užší pojetí součást ekonomického systému,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009 Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č. 283.302/2009 Časť A Objektivizované platové koeficienty pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1 k

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Seznam dvoustranných leteckých dohod

Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam uvádí přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR). Celkem jsou sjednány dohody

Více

Článek I. Článek II. Článek III.

Článek I. Článek II. Článek III. Název účetní jednotky Označení Číslo 01/2003 Název normy Schvaluje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Pokyn kvestora, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých aut pro pracovní účely podle zákona

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie Ekonomický způsob myšlení. Model ekonomického koloběhu.

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje.. OPAKOVÁNÍ A 1. Státní rozpočet sestavuje.. 2. Hlavní zdroj příjmové části státního rozpočtu představují... 3. Napiš tři složky výdajové části státního rozpočtu: 4. Pojmenuj rozpočet: příjmová část je vyšší

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Mezinárodní finanční instituce Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Mezinárodní měnový systém je souhrnem vzájemných vazeb mezi měnami a měnovými systémy jednotlivých zemí

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více