Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1"

Transkript

1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

2 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení cen Aglomerace Akcelerující inflace Aktivum Alokace zdrojů Alokační efektivnost Alternativní převody peněz Apreciace měny Asijsko-pacifické hospodářské společenství (Asia-Pacific Econimoc Cooperation - APEC) Bilance Bilance mezinárodních plateb Bludný kruh chudoby - ceny stanoveny centrálním orgánem; - monopol zahraničního obchodu; rozdíly mezi exportními a domácími cenami hrazeny ze státního rozpočtu; - existence více kurzů (turistický, obchodní apod.); - důsledkem jsou cenové deformace, chybí konfrontace se světem (vliv na produktivitu a tedy i konkurenceschopnost). - seskupení (nahromadění), např. sídelní aglomerace znamená seskupení sídel nebo obyvatelstva ve velmi husté osídlení v tzv. jádrových oblastech (Curych, Šanghaj atd). - dochází k ní tehdy, když se stát permanentně pokouší snížit nezaměstnanost pod přirozenou míru. - majetek, který vlastníkovi přináší výnos; - aktiva a pasiva se vykazují v bilanci. - způsob, jakým ekonomika rozděluje své zdroje (své výrobní faktory) mezi potenciální varianty využití tak, aby vyrobila určitý soubor finálních (konečných) statků. - takový ekonomický výsledek, při němž nemůže dojít k žádné reorganizaci nebo obchodu, které by zvýšily užitek nebo uspokojení jednoho ze subjektů, aniž sníží užitek nebo uspokojení jiného ze subjektů; - takové řešení se nalézá na hranici produkčních možností, za určitých omezených podmínek vede dokonalá konkurence k alokační efektivnosti. - převody peněz mimo bankovní systém, nejčastěji s využitím třetí osoby, tzv. kurýra (např. Hawala, Fei ch ien apod. viz hesla); - rozšířeny především na Blízkém východě, v Africe a Asii. - zhodnocení měny v poměru k zahraničním měnám; - za jednotku domácí měny se platí více jednotek zahraniční měny (za jednotku zahraniční měny se platí méně jednotek domácí měny). - seskupení z roku 1989, které v současnosti sdružuje 21 států; - státy spolupracují na udržení ekonomického růstu a snižování veškerých překážek obchodu; - výsledkem těchto snah je nárůst exportu a zvýšení efektivity ekonomik členských států. - účetní výkaz aktiv a pasiv; - poskytuje informaci o majetku firmy a zdrojích jejího financování k určitému datu. - bilance zachycující všechny transakce určité země se zbytkem světa za určité období; - zahrnuje koupě a prodeje statků a služeb, dary, vládní transakce a pohyby kapitálu. - hypotéza, že chudé země mají tak nízký produkt, že z něho nejsou schopny spořit a akumulovat kapitál; protože nejsou schopny akumulovat kapitál, nejsou schopny zvýšit svůj produkt, a tak zůstávají chudé - bludný kruh chudoby se uzavírá. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 2

3 Bretton Woods / Brettonwoodské instituce Cairnská skupina - V r se v Bretton Woods konala jednání mezi 45 zeměmi, v nichž měly hlavní slovo Velká Británie a Spojené státy americké, o nové koncepci peněžního systému, která by v poválečném světě mohla být zavedena (zavedení zlatého standardu dolar se stal světovou rezervní měnou až do r. 1971) nesouhlas SSSR je považován za počátek studené války ; - Brettonwoodská dohoda dala vzniknout Stabilizačnímu fondu, později Mezinárodnímu měnovému fondu (IMF), který nad nově vzniklým systémem začal dohlížet; - dále pak vznikla Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), později Světová banka (World Bank, WB). - organizace v současnosti 19 států s významným podílem zemědělského exportu (dohromady tvoří více než čtvrtinu světového vývozu zemědělských produktů); - hraje poměrně důležitou roli ve vyjednávání ve WTO, kde usiluje o liberalizaci zemědělského trhu; název dostala podle australského města Cairns, kde se roku 1986 konalo první setkání členských států. Cenový strop - státem stanovená maximální cena, kterou prodávající nesmějí překročit. Centrální banka Centrálně plánované ekonomiky Clo Cyklická nezaměstnanost - vládou ustanovená vrcholná instituce, zodpovědná za řízení peněžního oběhu v zemi (např. emise peněz, úvěrové podmínky, dozor nad činností komerčních bank - jedná se např. o Českou národní banku nebo Bank of England; - je tzv. bankou bank, protože mj. poskytuje úvěry komerčním bankám a ve výjimečných případech může také poskytovat úvěry vládě. - společné vlastnictví výrobních prostředků zestátnění rozhodujících odvětví; - administrativní řízení hospodářských aktivit ústřední plánovací komisí na základě direktivních plánů (rozhodování o objemu produkce, cenách apod.); - administrativní stanovení cen, extenzivní rozvoj; - vliv SSSR a spolupráce v rámci RVHP - založena na principu autarkních ekonomik a nerovnoprávném obchodu; - vznik dlouhodobé ekonomické nerovnováhy. - částka (stanovená jako procento z hodnoty dovozu nebo na každou jednotku komodity), kterou dovozce musí zaplatit státu. - nezaměstnanost vznikající v hospodářské recesi; - na rozdíl od strukturální nezaměstnanosti postihuje téměř všechna odvětví ekonomiky. Čisté vývozy (exporty) - vývozy statků a služeb minus dovozy statků a služeb. Daň z důchodu korporací - daň uvalená na roční čistý důchod korporace. Daň z přidané hodnoty - daň uvalená na firmu jako určité procento u její přidané hodnoty. Deflace - opak inflace - růst kupní síly peněz v důsledku snižování cenové hladiny. Demografie - studium vývoje populace - demografický ukazatel, charakterizující vývoj populace; - např. počet obyvatel, jeho přírůstek, hustotu obyvatel, migraci, urbanizaci, národnostní složení obyvatelstva, věkovou strukturu obyvatelstva atd. Department - oblast, správní oblast, zejména ve francouzsky hovořících zemích. Depreciace měny - znehodnocení měny v poměru k zahraničním měnám; - za jednotku domácí měny se platí méně jednotek zahraniční měny; - za jednotku zahraniční měny se platí více jednotek domácí měny. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 3

4 Deprese - delší období, pro něž je typická vysoká nezaměstnanost, nízký produkt a investice, snížená podnikatelská důvěra, klesající ceny a je vysoká četnost úpadků firem; - mírnější formou hospodářského poklesu je recese (viz písmeno R). Deviza - bezhotovostní forma zahraniční měny (opak valuty). Disaster-Risk Maps - mapy se zakresleným stupněm nebezpečí výskytu přírodní katastrofy. Dobrovolná nezaměstnanost - nezaměstnanost lidí, kteří hledají práci, ovšem jen za vyšší mzdu, než která na trhu práce převládá - proto ji nenalézají. Doložka nejvyšších výhod - jeden z principů WTO, který ukládá členským státům povinnost poskytnout si navzájem veškeré výhody, které už poskytly nebo teprve poskytnou kterékoli jiné zemi. Domácí produkt - statky (zboží a služby) vyrobené na území dané ekonomiky za jeden rok. Dotace - viz Subvence ; dotace jsou obecné, subvence účelové. Dumping Duševní vlastnictví Dvojí zdanění Ekonomie Ekonomika - prodej za cenu nižší než náklady, má za cíl zničit konkurenty a získat dominantní nebo monopolní postavení na trhu. - nehmotný majetek daný výsledkem lidského myšlení; - práva k duševnímu vlastnictví (např. ochranné známky, autorská práva nebo patenty) tvoří důležitou součást agendy WTO. - (a) Daní se zisk společnosti i vyplacené dividendy v rámci jednoho státu - (b) Dvojí zdanění zisků vyplácených dceřinou společností v jednom členském státě mateřské společnosti v jiném členském státě; toto dvojí zdanění je např. v rámci EU redukováno řadou mezivládních smluv - společenská věda o tom, jak využívat omezené zdroje k výrobě produktů a tyto produkty rozdělovat mezi různé skupiny spotřebitelů tak, aby došlo k co nejlepšímu uspokojení neomezených potřeb (chtění). - hospodářství (např. ekonomika ČR); - vědní disciplína, která zkoumá hospodářskou činnost v určitém odvětví. Elasticita - označení citlivosti jedné proměnné vůči změně jiné proměnné. Embargo Evropská společenství - ES (European Community - EC) Evropská unie EU (European Union - EU) - zákaz vývozu nebo dovozu určitého druhu zboží; - používá se jako určitá forma nátlaku. - ESUO, EHS, EUROATOM (viz hesla dále); - tento výraz je užíván od r. 1967, kdy došlo ke sloučení výkonných institucí těchto třech, do té doby oddělených institucí; - Evropská unie je nadstavbou Evropských společenství. - založena na Evropském společenství, doplněném dalšími formami spolupráce; - vznikla z Evropského společenství (viz výše) v r na základě Smlouvy o Evropské unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, která navazovala na předchozí evropský integrační proces, jehož počátky spadají do padesátých let 20. Století - základem je utvářet vztahy mezi členskými státy a jejich národy způsobem projevujícím soudržnost a solidaritu; - členy je 27 států Evropy; Mezi nejdůležitější instituce patří: - Evropský parlament (zastupuje občany Evropy); - Rada Evropské unie (zastupuje národní vlády); - Evropská komise (zastupuje zájmy EU jako celku). Model OSN XV. ročník (2009/2010) 4

5 Evropský hospodářský prostor - EHP (European Economic Area - EEA) Evropské hospodářské společenství - EHS (Economic Community - EEC) Evropské sdružení uhlí a oceli - ESUO (European Coal and Steel Community - ECSC) Evropské sdružení volného obchodu - ESVO (European Free Trade Association - EFTA) Evropské společenství pro atomovou energii (European Atomic Energy Commision - EURATOM Fei ch ien Financial Action Task Force (FATF) Finanční krize Fiskální politika - dohoda o vytvoření Evropského hospodářského prostoru (EHP) vstoupila v platnost v r (Švýcarsko zůstalo mimo); - základ vztahů EU a ESVO; - země ESVO zapojeny do vnitřního trhu ES; - rozšíření určitých politik ES na země ESVO; - společná podpora ekonomického rozvoje; konzultace v oblasti obchodu. - založeno v r Římskými smlouvami, které vstoupily v platnost v r. 1958; - zakládající členové: Německo, Francie, Itálie, Holandsko, Belgie a Lucembursko; - základním cílem bylo rozšíření fungování společného trhu z oblasti uhlí a oceli (ESUO) a jako první cíl bylo stanoveno vybudování celní unie, což se podařilo v letech ; - společný trh zemědělských produktů byl rozvíjen prostřednictvím společné zemědělské politiky od 60. let. - založeno Pařížskou dohodnou v r. 1951; - zakládající členové: Německo, Francie, Itálie, Holandsko, Belgie a Lucembursko; - základním cílem bylo vytvoření společného trhu pro oblast uhlí a oceli. - založeno Stockholmskou smlouvou (1960); - integrační uskupení na stupni pásma volného obchodu (cla odstraněna v r. 1966); - nekompaktní území, nízký vzájemný obchod; - různá ekonomická úroveň; - původně v uskupení dominovala Velká Británie; - dnes je členem jen Norsko, Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko. - založeno Římskými smlouvami v r. 1957, které vstoupily v platnost v r. 1958; - zakládající členové: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Holandsko, Lucembursko; - cílem je koordinovat aktivity v oblasti jaderné energie a vytvářet společný trh pro jaderné palivo a dohlížet na jaderný průmysl v členských zemích tak, aby byla zajištěna ochrana obyvatelstva; - v r došlo ke sloučení institucí Euratomu s institucemi ostatních Evropských společenství. - legální mimobankovní platební systém vyvinutý v Číně; - rozšířený mezi čínskou a vietnamskou komunitou po celém světě. - největší světová organizace zaměřená na boj proti praní špinavých peněz a korupci; - sdružuje 33 zemí a vydává doporučení, která mají světovým vládám pomoci v boji proti financování terorismu a praní špinavých peněz; - jejími normami se řídí nejen členské země sdružení, ale i Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Evropská unie. - zhroucení tržních cen aktiv (zejména akcií); - příčinou bývá ztráta důvěry investorů v domácí aktiva a snaha převést majetek do zahraničí. - vládní zásahy do ekonomiky prostřednictvím státních rozpočtů; - cíle má podobné jako měnová politika, ale na rozdíl od ní je prováděna vládou. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 5

6 Frikční nezaměstnanost Fúze G7 - dočasná nezaměstnanost způsobená nepřetržitými změnami v ekonomice, např. novým potenciálním pracovníkům obvykle zabere určitý čas vyhledávání různých možností zaměstnání, - lidé, kteří opustili staré zaměstnání, potřebují nějaký čas, než si najdou nové; - frikční nezaměstnanost se tak liší od cyklické nezaměstnanosti, která je způsobena poklesem ekonomické aktivity. - sloučení dvou nebo více firem v jednu; - k získání jedné korporace druhou obvykle dojde tak, že jedna firma koupí akcie druhé. Důležité příklady fůzí: - vertikální fúze - sloučí-li se dvě firmy na různém stupni výrobního procesu; - horizontální fúze - sloučí-li se dvě formy vyrábějící pro stejný trh; - konglomerátní fúze - sloučí-li se dvě firmy působící na vzájemně nesouvisejících trzích. - skupina sedmi hospodářsky nejvyspělejších států světa (USA, Japonsko, Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Kanada), která se vytvořila jako nepřímý důsledek ropné krize v 70. letech; - schází se jedenkrát za rok na společném summitu. G8 - skupina sedmi hospodářsky nejvyspělejších států světa (G7) a Ruska. G8+5 G10 G11 G20 G77 Generální rada WTO - G8 + ekonomičtí lídři Brazílie, Čína, Indie, JAR a Mexiko; - summity převážně o energetice (regulace, spotřeba, bezpečnost atd.) - členy jsou země, které vytvořily Všeobecné dohody o půjčkách MMF: Belgie, Francie, Nizozemsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Velká Británie a USA; Švýcarsko k dohodě přistoupilo, ale není členem; - pravidelných zasedání se účastní i zástupci MMF, EK, Banky pro mezinárodní platby a OECD. - skupina založená jordánským králem Abdulláhem jako reakce na G8; - sdružuje zadlužené země: Ekvádor, Gruzie, Honduras, Chorvatsko, Indonésie, Jordánsko, Maroko, Pákistán, Paraguay, Salvador, Srí Lanku a Tunisko; - země se snaží dosáhnout odpuštění svých dluhů a zlepšení ekonom. růstu. - fórum předních průmyslových a rozvojových zemí, které se podílejí zhruba dvěma třetinami na světové populaci a zhruba 90 % na světové ekonomické aktivitě; - členové: Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Francie, Německo, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Mexiko, Rusko, Saudská Arábie, JAR, Jižní Korea, Turecko, Velká Británie a USA; - členem je rovněž Evropská Unie, zastoupená předsednickou zemí na rotačním principu. - vznikla v roce 1964 na první konferenci UNCTAD na základě Deklarace 77 zemí, ve které byly definovány společné ekonomické zájmy členských zemí, a také možnost ekonomického růstu členských států OSN; - původně fórum 77 rozvinutých zemí světa; - fakticky je členy 130 zemí, ale název zůstal původní. - vedle Konference ministrů další hlavní orgán WTO; - činnost WTO řídí v době mezi jednotlivými Konferencemi ministrů; - podle potřeby se schází také jako Orgán pro prověrku obchodní politiky nebo Orgán pro řešení sporů. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 6

7 Globalizace Hawala systém Hospodářská a měnová unie - HMU (Economic and Monetary Union EMU) Hospodářská a sociální rada (Economic and Social Council - ECOSOC) Hospodářské cykly Hospodářské společenství západoafrických zemí (Economic Community ofwest African States ECOWAS) Hranice produkčních možností Hrubý domácí produkt (HDP) - nejde o nový fenomén, ale pouze o intenzivní pokračování vývoje bourání hranic národních států (donedávna nazýván internacionalizací); - zvyšuje závislost trhů a výroby díky mohutné dynamice obchodu se zbožím, službami, pohybem kapitálu a technologií; - viz heslo Transnacionální korporace. Příčiny: - akcelerace technologických změn; - liberalizace trhů zboží, služeb, kapitálu; - informační exploze. - mimobankovní systém převodu peněz, využívaný převážně muslimskou populací po celém světě. - proces, kterým dochází k harmonizaci hospodářských a měnových politik členských států EU s výhledem na zavedení jednotné měny. - zřízena na základě Charty OSN jako hlavní orgán pro koordinaci hospodářské a sociální činnosti OSN a jejích specializovaných přidružených organizací; - Rada má 54 členů, jmenovaných na tříleté funkční období; - ústřední diskusní fórum k projednávání mezinárodních hospodářských a sociálních záležitostí a politických doporučení členským státům a systému OSN; - vypracovává zprávy, iniciuje studie, slouží jako platforma ke konzultacím; - svolává mezinárodní konference, připravuje návrhy smluv atd. GA OSN; - koordinuje činnost speciálních přidružených organizací OSN prostřednictvím konzultací a poradenské činnosti; - skrze doporučení předkládaná Valnému shromáždění a členským státům OSN. - výkyvy celkové ekonomické aktivity vyznačující se současnou expanzí nebo kontrakcí ve většině sektorů ekonomiky; - střídání fází hospodářské expanze a recese. - sdružení 15 západoafrických zemí usilující o hlubší ekonomickou integraci; - vytvořeno bylo v r a sídlo má v Nigérii; - členové: Benin, Burkina Faso, Côte d'ivoire, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea- Bissau, Kapverdy, Libérie, Mali, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo. - Graf znázorňující kombinace statků, které může ekonomika produkovat. - je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky; - 3 metody výpočtu: Produkční metoda HDP = Produkce - Mezispotřeba + Daně z produktů - Dotace na produkty Výdajová metoda HDP = Výdaje na konečnou spotřebu + Tvorba hrubého kapitálu + Vývoz výrobků a služeb - Dovoz výrobků a služeb Důchodová metoda HDP = Náhrady zaměstnancům + Daně z výroby a z dovozu - Dotace + Čistý provozní přebytek + Čistý smíšený důchod + Spotřeba fixního kapitálu Model OSN XV. ročník (2009/2010) 7

8 Hrubý národní produkt (HNP) Hypotéka/hypoteční úvěr - celková peněžní hodnota finální produkce vyrobené za určité období (obvykle jednoho roku) výrobními faktory ve vlastnictví rezidentů dané země; - oproti HDP zahrnuje zahraniční produkci z výrobních faktorů vlastněných rezidenty a naopak nezahrnuje domácí produkci z výrobních faktorů vlastněných cizozemci. - úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné; - méně běžné je poskytnutí nemovitosti jako záruky za půjčku neúčelovou, často označovanou jako americká hypotéka; - úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami. Index cen výrobců - cenový index, který měří růst cen výrobců. Index spotřebitelských cen (Consumer Price Index - CPI) Index vnímání korupce (Corruption Perception Index - CPI) - cenový index, který měří růst cen ve spotřebním koši; spotřební koš vyjadřuje průměrnou spotřebu domácností. - zaměřuje se na korupci ve veřejném sektoru a seřazuje země podle stupně vnímání existence korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky; - vydává organizace Transparency International (viz níže, písmeno T). Inflace - zmenšování kupní síly peněz, projevující se růstem cen. Inflační spirála - permanentní zvyšování cen a mezd = po zvýšení cen prosadí odbory zvýšení mezd, které firmy přenášejí do zvýšení cen atd. Inovace - uvádění nových výrobků, služeb nebo výrobních postupů na trh. Institucionální změny Investice Jihoafrické rozvojové společenství (Southern African Develpoment Community - SADC) Jihoamerická dohoda o společném trhu (Mercado Común del Sur - MERCOSUR) Kabotážní doprava Kapitál Kartel - vytvoření právního rámce pro tržní prostředí; - vytvoření institucí a organizací s nezbytnými pravomocemi pro zajištění dodržování zákonů - formální instituce (ústava, zákony, pravidla); - obchodní právo, daňové, antimonopolní zákony, zákony na ochranu spotřebitele apod.; neformální instituce (normy chování). - použití úspor k výrobě kapitálových statků, k vyvíjení technologií a k získávání lidského kapitálu. - sdružení se vyvinulo r z tzv. Jihoafrické rozvojové koordinační konference, která vznikla proto, aby se začala omezovat stále narůstající závislost jihoafrických států na Jihoafrické republice; - snaží se o ekonomický růst a o zlepšení kvality života v jihoafrickém regionu; - dále chce vyvíjet podobné politické hodnoty v členských státech a bránit mír a bezpečnost. - regionální uskupení států Latinské Ameriky s volným obchodem (Argentina, Brazílie, Uruguay a Paraguay); - vznikla v r a sídlí v Buenos Aires. - druh námořní dopravy prováděné v kontinentálním měřítku; - plavba mezi přístavy jednoho státu nebo mezi přístavy různých států na stejném pobřeží. - výrobní faktor vznikající odložením spotřeby do budoucna; nabývá podobu fixního kapitálu (budovy, stroje atd.), zásob, technologií a lidského kapitálu (vzdělání). - dohoda, omezující konkurenci a poškozující spotřebitele, mezi oligopolními firmami zaměřená na koordinaci postupů v prodejní politice a cenách. Klientelismus - pojem používaný v problematice korupce protěžování známých. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 8

9 Kodaňská kritéria Kolektivní mzdové dohody Komerční (obchodní) banka Komparativní výhoda Kompenzující mzdové rozdíly Komplementární statky (komplement) Konference ministrů WTO Konference OSN o obchodu a rozvoji (UN Conference on Trade and Development - UNCTAD) Konference v Madridu Konosament = Bill of Landing (B/L) Konvence OSN proti korupci - kritéria, daná Evropskou radou v r zemím střední a východní Evropy pro vstup do EU; - kritérium politické: stabilní instituce garantující demokracii, právní stát, ochrana lidských práv a respektování menšin; - kritérium hospodářské: fungující tržní hospodářství; - zavádění acquis: věrnost politickým, hospodářským a měnovým cílům EU. - vedení firmy uzavírá se svými zaměstnanci mzdovou dohodu, která je platná po delší dobu (v ČR je to obvykle jeden rok); - během platnosti mzdové dohody je velmi obtížné změnit výši mezd, která je v dohodě stanovena. - banka přijímající vklady od soukromých subjektů a poskytující úvěry soukromým subjektům (např. Česká spořitelna, Citibank apod.). - (v mez. obch.) - zákon komparativní výhody říká, že daná země by se měla specializovat na výrobu a vývoz takových komodit, jež je schopna vyrábět s relativně nižšími náklady, a že by měla dovážet ty statky, které vyrábí s relativně vyššími náklady; - struktura obchodu by tedy měla být určována komparativní výhodou a nikoli absolutní výhodou. - mzdové rozdíly mezi některými profesemi způsobené tím, že se tyto profese liší namáhavostí, nepříjemností nebo rizikovostí práce (např. horníci, policisté aj.). - dva statky, které v očích spotřebitele patří k sobě (např. tenisová raketa a míček); - snížením spotřeby jednoho statku dojde ke snížení spotřeby druhého; - komplementární výrobky si na trhu nekonkurují; - viz substitut. - řídící orgán WTO, složen z ministrů průmyslu a obchodu členských států; - schází se min. jednou za dva roky, jmenuje generálního ředitele a přijímá nové členy. - UNCTAD = základní orgán Valného shromáždění OSN pro problematiku obchodu a rozvoje; - cílem činnosti je posilování obchodu a ekonomického růstu zejména v rozvojových zemích a jejich zapojení do světové ekonomiky; - provádí výzkum a analýzy, organizuje mezivládní jednání, technickou spolupráci a také součinnost s občanskou společností a soukromým sektorem; - nejvyšším rozhodovacím orgánem UNCTAD je Konference; - sestává ze 192 členských států (zahrnuje i Vatikán) a zasedá každé 4 roky; - výkonným orgánem UNCTAD je Rada pro obchod a rozvoj, která se schází jednou ročně. - konference z podzimu 2003 o obnově Iráku; přítomno bylo 61 zemí a 19 mezinárodních organizací; účastníci konference slíbili na obnovu Iráku 33 mld. USD. - převoditelný cenný papír dokazující existenci smlouvy o námořní přepravě zboží; - základní dokument používaný při přepravě nákladů. - považuje za zločinné jednání uplácení, zpronevěru veřejných prostředků a praní špinavých peněz. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 9

10 Konvergenční / maastrichtská kritéria Korupce Kvóta (dovozní) Latinskoamerický hospodářský systém (Sistema Económico Latinoamericano - SELA) Latinskoamerické integrační společenství (Asociación Latinoamericana de Integración ALADI) Levná vlajka = free accessible registration (vlajka veřejně přístupné registrace) - smlouva stanovuje pět konvergenčních kritérií k zajištění udržitelné směnitelnosti nutné pro dosažení hospodářské měnové unie (HMU), která musí být splněna každým členským státem předtím, než může vstoupit do třetí fáze; - Komise a Evropská centrální banka (ECB) vypracovávají zprávu o tom, zda jsou kritéria splněna; Fiskální kritéria: - deficit rozpočtu nesmí přesáhnout 3% HDP; - vnitřní dluh nesmí přesáhnout 60% HDP. Měnová kritéria: - cenová stabilita; - stabilita dlouhodobých úrokových měr; - schopnost udržet rozpětí měny v EMS po dva roky. - zneužití svěřených pravomocí (postavení) za účelem získání nezaslouženého > osobního prospěchu. - forma ochrany, při níž je celkové množství dovozů určité komodity (např. cukru nebo aut) během určitého období omezeno (max. objem dovozu, který je státem povolen); - domácí firmy mohou zaujmout monopolní postavení na domácím trhu a mohou zvyšovat cenu své produkce; - domácí spotřebitel se, na rozdíl od cla, nemůže přeorientovat na zahraniční zboží. - sdružení 27 států Jižní Ameriky a Karibiku se sídlem ve venezuelském Caracasu; - založeno v r za účelem podpory hospodářské spolupráce a sociálního rozvoje. - jihoamerická obchodní asociace; - cílem je dosažení zcela volného trhu a hospodářský i společenský rozvoj celého regionu; - vznikla v r a sídlí v Montevideu. - plavidla plující pod levnou vlajkou využívají značných výhod - levná vlajka zajišťuje cizím rejdařům výrazné úspory na daních, registračních poplatcích, bezpečnostních zajištěních a mzdách; - podíl lodí plujících pod levnou vlajkou přesahuje v současné době třetinu světového loďstva; - levné vlajky propůjčují zejména země např. Panama, Libérie, Kypr, Bahamy, Malta, Svatý Vincenc, Vanuatu atd.; - levných vlajek využívají především rejdaři z USA, kteří provozují čtvrtinu celkové tonáže pod levnými vlajkami, dále pak Japonsko, Řecko, Velká Británie a Německo. Lidský kapitál - vzdělání, které zvyšuje produktivitu práce a k jehož získání je nutná investice Liberalismus Lobbing - systém politických, ekonomických, sociálních a jiných hodnot založený na respektování individua a soukromého vlastnictví, víře v pokrok, toleranci a preferování politické a ekonomické svobody; - role státní moci je omezena na úroveň legislativy, zahraniční politiky, obrany a žádné nebo jen min. zásahy do ekonomiky. - boj za zájmy určité skupiny; - v politice: přesvědčování vlivných lidí o správnosti klientova názoru na určitý Model OSN XV. ročník (2009/2010) 10

11 konkrétní problém / zákon, přesvědčování musí být etické a transparentní. Madridská kritéria Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency - IAEA) Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund - IMF) Mezinárodní obchodní centrum (International Trade Centre ITC) Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization - ILO) Mezinárodní strategie pro eliminaci dopadů přírodních katastrof (International Strategy for Disaster Reduction ISDR) Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (International Thermonuclear Experimental reaktor - ITER) Mezivládní panel pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) Měnová krize - viz Kodaňská kritéria pro vstup do EU; - Madridská kritéria zaručují požadavek přizpůsobení administrativních struktur. - byla založena v r jako autonomní orgán v rámci systému OSN; - svou činností podporuje mírové využití jaderné energie ve prospěch lidstva a dohlíží, aby nebyla využívána na vojenské účely. - založen v r ( viz Brettonwoodské instituce); - mezinárodní organizace přidružená k OSN; - plní následující funkce: - podpora mezinárodní měnové spolupráce; - usnadňování rozšiřování a vyváženého růstu mezinárodního obchodu; - podpora stability měnových kurzů; - pomoc při odstraňování omezení směnitelnosti měn; - poskytování úvěrů k překonání obtíží platební bilance; - v 70. letech 20. století vzrostla jeho úloha jako instituce poskytující finanční a poradenskou pomoc. - agentura zřízená v r organizacemi UNCTAD a WTO za účelem zajištění technické stránky koordinace jejich aktivit; - zaměřuje se především na operační a podnikový aspekt obchodu a na rozvoj mezinárodního obchodu. - byla založena r. 1919; - v r se stala první specializovanou agenturou OSN; - je specializovanou organizací, jejímž hlavním cílem je prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv; - formuluje mezinárodní politické přístupy a programy na zlepšení pracovních a životních podmínek, vytváří mezinárodní pracovní standardy, organizuje rozsáhlý program technické spolupráce a provozuje školicí, vzdělávací a výzkumné programy. - cílem je vývoj takových postupů, které by pomohly jednotlivým státům snížit počet obětí a ekonomické zatížení způsobené přírodními živly. - mezinárodní projekt experimentálního fúzního reaktoru; - rozhodnutí o stavbě ITERu ve francouzské lokalitě Cadarache bylo učiněno 28. června 2005 na ministerské schůzce šesti hlavních partnerů v Moskvě - EU, Japonska, USA, Ruska, Číny a Jižní Koreje; - náklady se rozdělí následovně: EU zaplatí 50%, ostatní partneři každý po 10%. - celosvětový orgán OSN, který zkoumá klimatické změny a jejich možné souvislosti s činností člověka; - ustaven Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) v r. 1988, - v r obdržel Nobelovu cenu míru. - zhroucení měnového kurzu; - příčinou je ztráta důvěry investorů v aktiva a měnu dané země a jejich snaha utéci k jiným měnám. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 11

12 - vyjadřuje vztah dvou měn; - počet jednotek domácí měny, které se platí za jednotku měny cizí; - jeho výše ovlivňuje konkurenceschopnost zboží; - základní typy měnových kurzů: Měnový kurz Fixní: centrální banka stanoví (veřejně a závazně) určitou hodnotu, o které se domnívá, že by jí měl kurz odpovídat; banka musí intervenovat, aby udržela kurz na dané úrovni (v daném rozpětí). Plovoucí (floating): banka nestanoví žádnou úroveň, přesto se snaží udržet kurz v rozumných mezích, a proto intervenuje na devizových trzích (nemá ovšem povinnost intervenovat). Měnová politika Minimální cena Míra inflace Míra nezaměstnanosti - politika realizovaná centrální bankou prostřednictvím peněžního trhu a za účelem udržení nízké míry inflace (dále např. stabilní růst či nízká míra nezaměstnanosti). - vládou stanovená minimální cena, pod kterou se na trhu nesmí prodávat ani kupovat. - znehodnocení měny v poměru k zahraničním měnám; - za jednotku domácí měny se platí méně jednotek zahraniční měny (za jednotku zahraniční měny se platí více jednotek domácí měny). - udává se podle vzorce u = U / (U + L); - u je míra nezaměstnanosti v procentech, - U je počet nezaměstnaných a - L je počet zaměstnaných. Monopol - tržní situace, kdy na trhu je jediný prodávající. Mzdové a cenové strnulosti Nedobrovolná nezaměstnanost Nedospělé odvětví (Infant Industry) - kolektivní mzdové dohody vytvářejí překážku pro pokles nominálních mezd a tím i cen; - nominální mzdy (a tím i ceny) jsou strnulé směrem dolů; - při poklesu poptávky jsou pak firmy nuceny snižovat výrobu a zaměstnanost. - nezaměstnanost lidí, kteří hledají práci za mzdu, jaká na trhu práce převládá, ale přesto ji nenalézají. - v teorii zahraničního obchodu takové odvětví, které nemělo dostatek času, aby získalo zkušenosti nebo odborné znalosti, nebo které se nerozvinulo natolik, aby mohlo těžit z úspor z rozsahu - čehož je zapotřebí k úspěšné soutěži s dospělejšími odvětvími, vyrábějícími tutéž komoditu v jiné zemi; - v případě nerozvinutých odvětví se má často za to, že v průběhu svého rozvoje potřebuje ochranu cly nebo kvótami. Negociace - jednání (dvoustranná i mnohostranná / bilaterální i multilaterální). Nepotismus - (v korupci) protěžování příbuzných. Nezaměstnanost - nezaměstnaní jsou lidé, kteří nepracují a hledají nějakou práci. Nová ekonomika - zejména v USA výrazně přispěla k akceleraci ekonomického růstu po r. 1993; - spjata s výrobou a použitím informačních a telekomunikačních technologií, které zvyšují produktivitu práce, a to i mimo tuto oblast. Pilíře nové ekonomiky: - kvalita pracovní síly (školství, věda a výzkum); - funkční finanční trhy; - liberalizace pohybu zboží, služeb, kapitálu a pracovní síly. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 12

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP 2 Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? Jak spolu souvisí daně a rozvoj? Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? 3 Obsah Úvod 5 Problém 6 Význam daní

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje Přehled Přímé zahraniční investice do rozvoje Maximalizace přínosů, minimalizace výdajů Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs Czech Translation Přehledy

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné METODIKA MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ V RÁMCI GLOBALIZOVANÉHO TRHU PRO MSP (zaměření na mezinárodní marketing a zahraniční obchod)

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více