Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.."

Transkript

1 Obsah Úvodem KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie Předmět a základní pojmy národohospodářské teorie A. Omezenost zdrojů a statků B. Základní ekonomický problém C. Definice národohospodářské teorie D. Druhy statků a zdrojů Výrobní faktory a jejich důchody A. Národní důchod Metody národohospodářské teorie A. Mikroekonomie a makroekonomie B. Pozitivní a normativní ekonomie C. Chyby v ekonomickém uvažování Stručné shrnutí a kontrolní otázky KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování Racionální rozhodování a vlastní zájem A. Model Homo economicus Pravidla a metody racionálního rozhodování A. Implicitní vyjádření nákladů a přínosů B. Náklady a přínosy v krátkém a dlouhém období C. Náklady ušlých příležitostí D. Náklady alternativ a křivka výrobních možností E. Averze vůči ztrátě a utopené náklady F. Rozhodování na základě mezních veličin Stručné shrnutí a kontrolní otázky

2 KAPITOLA III: Hospodářské systémy a ekonomická efektivnost 49 1 Typy hospodářských systémů A. Tradiční ekonomický systém B. Centrálně řízený hospodářský systém C. Tržní ekonomický systém D. Smíšená ekonomika Ekonomická efektivnost A. Paretova a Kaldor-Hicksova efektivnost B. Efektivita a rovnost Stručné shrnutí a kontrolní otázky KAPITOLA IV: Národohospodářský koloběh a výkon ekonomiky Role ekonomických subjektů Národohospodářský koloběh A. Jednoduchý koloběh B. Rozšířený koloběh C. Rovnováha souhrnné poptávky a nabídky Výkon ekonomiky a jeho ukazatele A. Domácí, národní, hrubý a čistý produkt B. Určení a interpretace hrubého domácího produktu I. Interpretace ukazatele HDP Stručné shrnutí a kontrolní otázky KAPITOLA V: Tržní systém a jeho předpoklady Trh jako nástroj směny a alokace A. Trh jako nástroj směny I. Přebytek spotřebitele a výrobce B. Trh jako nástroj alokace I. Motivační, alokační a distribuční funkce ceny Institucionální předpoklady tržního systému A. Soukromé vlastnictví zdrojů I. Vymahatelnost vlastnických práv a smluv II. Převoditelnost vlastnických práv III. Omezení vlastnických práv

3 B. Volný pohyb cen C. Volná konkurence Stručné shrnutí a kontrolní otázky KAPITOLA VI: Cíle a nástroje ekonomické regulace Předmět ekonomické regulace Makroekonomická regulace, její cíle a nástroje A. Regulace usilující o stabilizaci ekonomiky Mikroekonomická regulace A. Cíle a hlavní oblasti mikroekonomické regulace B. Regulace omezující tržní selhání I. Problém tržní síly II. Pozitivní a negativní externality III. Veřejné statky a neúplné trhy IV. Nedokonalé a asymetrické informace V. Morální hazard Sociální regulace Regulace a korupce Veřejný sektor ekonomiky A. Kvantitativní rozsah státních zásahů B. Selhání vlády Stručné shrnutí a kontrolní otázky KAPITOLA VII: Tržní poptávka, nabídka a cena Tržní poptávka a její vlastnosti A. Průběh tržní poptávky B. Princip klesajícího mezního užitku C. Důchodový a substituční efekt D. Teorie spotřebitele E. Cenová pružnost poptávky F. Pružnost poptávky a celkové spotřebitelské výdaje G. Poptávka v krátkém a dlouhém období H. Poptávka po zboží jednoho prodávajícího I. Změny poptávky J. Křížová a důchodová pružnost poptávky

4 2 Tržní nabídka a její vlastnosti A. Cenová pružnost nabídky B. Nabídka v krátkém a dlouhém období C. Změny nabídky Tržní rovnováha A. Stabilita tržní rovnováhy B. Zákon jedné ceny C. Změny tržní rovnováhy Analýza poptávky a nabídky A. Analýza nabídky a poptávky po zemědělské produkci B. Změny nabídky při změnách možnosti vstupu na trh Tržní ceny ve smíšené ekonomice A. Přímá cenová regulace B. Ekonomika černého trhu C. Nepřímé cenové intervence Efektivnost tržní rovnováhy A. Celkový přebytek a tržní cena Stručné shrnutí a kontrolní otázky KAPITOLA VIII: Ekonomika a rozhodování firem Firma a její cíle A. Ekonomický zisk firmy I. Normální, nadnormální a podnormální zisk B. Efektivnost firmy Náklady a nákladové křivky firmy A. Fixní, variabilní, průměrné a mezní náklady B. Produkční funkce a nákladové křivky firmy Optimální objem firemní výroby A. Rozhodnutí o zastavení výroby Poptávka firmy po výrobních faktorech A. Posuny poptávky po výrobních faktorech B. Pružnost poptávky po výrobních faktorech C. Substituce výrobních faktorů Financování a finanční rozhodování firmy A. Finanční zdroje firmy I. Úvěrové financování II. Financování pomocí cenných papírů

5 B. Základní principy finančního řízení firmy I. Finanční ukazatele II. Ocenění firmy III. Finanční výkazy firmy Typy firem a jejich ekonomické vlastnosti A. Firma fyzické osoby B. Partnerství C. Obchodní korporace D. Další typy firem Ekonomické aspekty správy korporací A. Corporate governance I. Vnitřní a vnější model corporate governance II. Náklady zastoupení a problém pána a správce III. Vztah mezi typy firem a jejich ziskovostí Stručné shrnutí a kontrolní otázky KAPITOLA IX: Konkurence a konkurenční politika Struktura trhu a tržní síla Dokonalá a nedokonalá konkurence na nabídkové straně trhu 197 A. Dokonalá konkurence I. Efektivita dokonalé konkurence II. Konkurence na reálných trzích B. Nedokonalá konkurence I. Národohospodářské důsledky nedokonalé soutěže C. Hlavní druhy nedokonalé konkurence I. Monopolistická konkurence II. Oligopol III. Monopol Základní principy marketingového rozhodování firmy A. Cenová strategie firmy B. Marketingová strategie firmy Nedokonalá konkurence na poptávkové straně trhu A. Oligopson B. Monopson Konkurenční politika A. Protimonopolní zákonodárství I. Fúze a akvizice: argumenty pro a proti

6 B. Regulace přirozených monopolů C. Přirozené monopoly ve veřejném vlastnictví Ochrana hospodářské soutěže v EU a ČR Stručné shrnutí a kontrolní otázky KAPITOLA X: Kapitál a kapitálový trh Fyzický a finanční kapitál A. Fyzický kapitál B. Finanční kapitál Kapitálový trh a jeho instituce A. Trh cenných papírů B. Instituce finančního zprostředkování Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu A. Nabídka kapitálu a její změny I. Změny nabídky kapitálu B. Poptávka po kapitálu a její změny I. Změny poptávky po kapitálu C. Rovnováha na kapitálovém trhu a její změny I. Nominální a reálná úroková míra Finanční aktiva a jejich vlastnosti A. Výnosy, ceny a rizika aktiv I. Investování vs. spekulace Stručné shrnutí a kontrolní otázky KAPITOLA XI: Trh práce, zaměstnanost a mzdy Individuální a tržní nabídka práce Individuální a tržní poptávka po práci Trh práce a určení výše mezd A. Nabídka a poptávka po různých druzích práce B. Netržní faktory určující výši mezd C. Strnulost mezd Pracovní síla, zaměstnanost a nezaměstnanost A. Plná zaměstnanost Rozdělení mezd a příjmů A. Sledování mzdové a příjmové nerovnosti B. Přerozdělení příjmů a jeho nástroje Stručné shrnutí a kontrolní otázky

7 KAPITOLA XII: Peníze, peněžní trh a měnová politika Peníze a jejich formy A. Plnohodnotné a papírové peníze B. Peněžní zásoba a její součásti Poptávka po penězích Nabídka peněz a peněžní trh Bankovní systém a tvorba peněz A. Bankovnictví s částečnými rezervami B. Peněžní multiplikátor C. Další funkce komerčních bank Měnová politika A. Cíle měnové politiky I. Cílování inflace B. Nástroje peněžní politiky I. Měnově-politické nástroje České národní banky C. Omezení měnové politiky I. Past likvidity D. Postavení a další funkce centrální banky Inflace a deflace, jejich příčiny a důsledky A. Míra inflace a její ukazatele B. Příčiny a důsledky inflace C. Důsledky inflace D. Protiinflační politika E. Příčiny a důsledky deflace Stručné shrnutí a kontrolní otázky KAPITOLA XIII: Hospodářský růst a růstová politika Vymezení a zdroje hospodářského růstu A. Míra hospodářského růstu B. Zdroje hospodářského růstu C. Produktivita a její faktory Růstová politika A. Tvorba fyzického kapitálu B. Další růstová opatření C. Negativní důsledky hospodářského růstu Stručné shrnutí a kontrolní otázky

8 KAPITOLA XIV: Hospodářský cyklus a proticyklická politika Hospodářský cyklus a jeho fáze A. Fáze ekonomického cyklu B. Indikátory ekonomické konjunktury Příčiny hospodářských cyklů A. Externí příčiny cyklů B. Interní příčiny cyklů I. Kolísání spotřebních a investičních výdajů II. Nákladové šoky III. Vliv hospodářské politiky IV. Finanční a úvěrové krize Přirozená nezaměstnanost a inflace A. Phillipsova křivka Proticyklická politika a její nástroje A. Model souhrnné poptávky a nabídky I. Souhrnná poptávka a její vlastnosti II. Souhrnná nabídka a její vlastnosti III. Rovnováha souhrnné poptávky a nabídky a její výkyvy B. Nástroje proticyklické politiky I. Proticyklické nástroje fiskální politiky II. Efektivita a vedlejší účinky anticyklické fiskální politiky III. Anticyklické nástroje monetární politiky C. Koordinace anticyklické fiskální a monetární politiky Stručné shrnutí a kontrolní otázky KAPITOLA XV: Státní rozpočet a daňová politika Veřejné finance a státní rozpočet A. Státní rozpočet I. Ekonomické funkce státního rozpočtu II. Relativní velikost státního rozpočtu B. Rozpočtové deficity, jejich povaha, financování a důsledky I. Financování a důsledky rozpočtových deficitů Daně a jejich ekonomické vlastnosti A. Aktivní daňová politika B. Ekonomické principy daní

9 I. Princip spravedlnosti daní II. Efektivnost daní III. Dopad a posun daní Stručné shrnutí a kontrolní otázky KAPITOLA XVI: Mezinárodní ekonomické vztahy Ekonomická globalizace Mezinárodní obchod A. Příčiny mezinárodního obchodu B. Obchodní překážky Mezinárodní finanční a devizové vztahy A. Devizové trhy a měnové kurzy I. Měnové kurzy a jejich režimy II. Pohyby měnových kurzů III. Druhy měnových kurzů Platební a obchodní bilance A. Struktura platební bilance B. Účetní a ekonomická vyrovnanost platební bilance C. Platební bilance a devizový kurz D. Platební bilance a zahraniční dluh Hospodářsko-politické souvislosti devizových režimů Mezinárodní ekonomická integrace Stručné shrnutí a kontrolní otázky KAPITOLA XVII: Ekonomie veřejného sektoru Veřejné a veřejně poskytované statky A. Financování a efektivita veřejných statků I. Efektivita veřejných statků B. Statky částečně veřejné C. Veřejně poskytované soukromé statky Veřejná produkce statků A. Příčiny a problémy veřejné produkce B. Státní podniky a veřejný zájem C. Soukromá výroba veřejných statků Externality a jejich řešení A. Externality ve výrobě

10 B. Externality ve spotřebě C. Soukromá a veřejná řešení externalit I. Soukromá řešení externalit a Coaseův teorém Ekonomická teorie veřejné volby A. Efektivita veřejné volby I. Vyjádření a shrnutí voličských preferencí II. Racionální rozhodování voliče III. Význam středního voliče IV. Princip racionální neznalosti V. Efekt zvláštních zájmů B. Ekonomické chování byrokracie I. Ekonomické charakteristiky úřadu II. Motivace byrokracie III. Růst úřadů IV. Reformy veřejných organizací Stručné shrnutí a kontrolní otázky Literatura Věcný rejstřík

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA)

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) Obsah: Závěrečné zkoušky pro Bc. - zahájení studia od 10/2014... 5 ZZK Ekonomika podniku... 5 ZZK Management... 7 ZZK Ekonomika a management... 8 ZZK Komunikace a lidské

Více

Matematika a statistika

Matematika a statistika KMA/SZZMS Matematika a statistika Matematika 1. Číselné posloupnosti: Definice, vlastnosti, operace s posloupnostmi; limita posloupnosti a její vlastnosti, operace s limitami 2. Limita funkce jedné proměnné:

Více

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku specializace 01, verze

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku specializace 91 bakalářské

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST...

Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... 7 EKONOMIKA PODNIKU I... 8 EKONOMIKA PODNIKU II... 9 EKONOMIKA

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška. přednášek týdně cvičení týdně

Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška. přednášek týdně cvičení týdně Identifikační karta modulu Kód modulu modulu Jazyk výuky Způsob ukončení * v jazyce výuky česky anglicky Počet kreditů 5 Forma výuky Prezenční studium přednášek týdně cvičení týdně povinný čeština Finance

Více

Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE

Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Nakladatelství Libri Praha 2004 prof. Milan Sojka, doc. Bronislav Konečný, dědicové, 1996, 1998, 1999, 2001, 2004 odborný recenzent: prof.

Více

Aplikace matematiky v ekonomii

Aplikace matematiky v ekonomii KMA/SZZAE Aplikace matematiky v ekonomii Matematické modely v ekonomii 1. Klasifikace prostředků matematického modelování v ekonomii. 2. Modely síťové analýzy: metody CPM a PERT. 3. Modely hromadné obsluhy:

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor Obchodní podnikání specializace 30, 31 Cestovní ruch, verze

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Zkušební otázky Ekonomika a blok podniková ekonomie

Zkušební otázky Ekonomika a blok podniková ekonomie Zkušební otázky Ekonomika a blok podniková ekonomie 2. semestr Ing. Janotka, CSc. 1. Druhy podniků členění podle předmětu činnosti, velikosti, právní formy 2. Pojem podnikání, podnik. Cíle podniku produkční,

Více

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III)

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III) KAPITOLA 1 - ÚVOD DO MAKROEKONOMIE. Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní použití Ekonomii běžně dělíme na mikroekonomii a makroekonomii Mikroekonomie se zabývá dílčími subjekty na

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4.1 Monetární politika Monetární politika je důsledkem skutečnosti, že v tržní ekonomice sehrávají peníze jako prostředek míry hodnot a měřítko cen, oběživo,

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Hospodářská politika Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Příčiny státní intervence do hospodářství počátek 20. století - vývoj hospodářských

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více