PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01"

Transkript

1 Město Hranice QS Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám Hranice, IČ: QS Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum: Schválil: Ing.Bc.Vladimír Vyplelík - PVK Podpis - datum: Účinnost: neomezená Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 1/33

2 Obsah 1. Úvod a cíl Definice pojmů, zkratky Pojmy Zkratky Oblast a rozsah použití Systém řízení kvality Všeobecné požadavky na QMS Požadavky na dokumentaci Povinnost managementu Odpovědnost vedení MěÚ Zaměření na zákazníka Politika kvality Plánování Povinnost, pravomoc a komunikace Přezkoumání managementu Management zdrojů Poskytování zdrojů Lidské zdroje Infrastruktura Pracovní prostředí Realizace produktu (výkon státní správy a samosprávy) Plánování realizace produktu Procesy týkající se zákazníka Návrh a vývoj Nakupování Poskytování služeb Řízení monitorovacích a měřících zařízení Měření, analýza a zlepšování Všeobecně Monitorování a měření Řízení neshodného produktu Analýza údajů Zlepšování Přílohy...25 Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 2/33

3 1. Úvod a cíl Provedenou reformou veřejné správy a vstupem České republiky do EU se zvyšuje tlak na efektivní fungování celé veřejné správy. Dochází k přenosu standardů běžných v zemích EU a mění se struktura financování samosprávy. To vše zvyšuje nároky na stávající činnost orgánů státní správy a samosprávy. Zavedení systému managementu kvality je založeno na systematické identifikaci a řízení mnoha vzájemně souvisejících a vzájemně působících procesů k dosažení cíle: vytvořit takový management v organizaci, který povede ke zlepšování výkonnosti organizace. Zavedení systému managementu kvality na Městském úřadě Hranice bylo strategickým a jak se postupně ukazuje správným rozhodnutím jeho vrcholných orgánů. Účelem příručky je vytvořit souhrnný popis systému managementu kvality, odpovědností a pravomocí, organizační uspořádání, souboru dokumentace a příslušných záznamů, dle členění podle kapitol normy ISO 9001:2000, tj. kapitoly Do definovaného systému managementu kvality jsou zahrnuty všechny činnosti, které umožní realizaci úkolů samosprávy a výkonu státní správy s vyloučením kap.7.3 Návrh a vývoj, která je s ohledem na charakter činnosti neuplatnitelná. V listopadu 2008 zveřejnila Mezinárodní organizace pro normalizaci normu ISO 9001:2008 (ČSN EN ISO 9001:2009), která nahradila normu EN ISO 9001:2000. Nová norma neobsahuje zásadní změny, pouze uvádí vysvětlení stávajících požadavků ISO 9001:2000 a to na základě osmileté zkušenosti s jejím celosvětovým zaváděním. Zavádí změny za účelem dosažení kompatibility s ISO 14001:2004, kterou Městský úřad v Hranicích neimplementoval. Související změnou je skutečnost, že uplynutím 24 měsíců po uveřejnění Mezinárodní organizací pro normalizaci jsou stávající certifikace vydané podle normy EN ISO 9001:2000 neplatné a musí být nahrazeny novou verzí. Po zakoupení nové normy byl systém managementu kvality prověřen, zda splňuje její požadavky. Byly přezkoumány procesy osobami odpovědnými za jejich zpracování, proškolení interní auditoři kvality ověřili stav systému pod vedením managera kvality v rámci auditů provedených na všech odborech městského úřadu. V rámci budoucích změn a revizí jsou v příslušné dokumentaci plánovány postupné změny terminologií ( pracovníci x pracovníci, jakost x kvalita), výslovné zmínění se procesů uvedených v nové normě, které vždy byly a jsou součástí i stávajícího systému managementu kvality (outsourcing, udržování IT technologií. Výsledek provedeného přezkoumání, kterým je zjištění, že stávající systém managementu kvality je ve shodě s požadavky nové normy, byl certifikačnímu orgánu oznámen v požadovaném Prohlášení. Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 3/33

4 2. Definice pojmů, zkratky 2.1. Pojmy Veřejná správa je součástí moci výkonné, zahrnuje správu celostátních záležitostí a správu záležitostí omezeného územního významu, patří do ní správa vykonávána státními orgány i samospráva vykonávána územními celky, profesní samospráva, popř. jiná samospráva, základním právním předpisem je Ústava ČR č.1/1993 Sb Zkratky QMS EU MěÚ - systém managementu kvality - Evropská unie - Městský úřad PVK - představitel managementu ( vedení pro kvalitu ) VO - vedoucí odboru Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 4/33

5 3. Oblast a rozsah použití Město, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecním zřízením ), ve znění pozdějších předpisů, je základním územním samosprávným společenstvím občanů, je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Městský úřad je výkonným orgánem města, který plní úkoly v oblasti samostatné působnosti a vykonává přenesenou působnost ve správním obvodu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Rozhodnutí o zavedení QMS dle požadavků ČSN EN ISO 9001 a jmenování garanta za tento proces, bylo vyjádřením společné vůle rady města a zastupitelstva.tajemník MěÚ se stal představitelem managementu PVK pro QMS. Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník, pracovníci města zařazení do městského úřadu. Zavedený QMS zahrnuje městský úřad od úrovně tajemníka MěÚ, přičemž zahrnuje zaměstnance, kteří pracují s dokumenty a údaji. Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 5/33

6 4. Systém řízení kvality 4.1. Všeobecné požadavky na QMS QMS každé organizace musí být popsán. Zárukou, že všechny prováděné činnosti (plnění úkolů samosprávy i výkonu státní správy) budou prováděny jednotně, účinně a efektivně, je vytvoření, dokumentování a udržování QMS, jehož základem je soubor dokumentace a záznamů. Součástí dokumentace jsou obvykle, mimo šesti striktně vyžadovaných dokumentovaných postupů, také doposud využívané dokumentované postupy a řídící akty, které se v každé organizaci svým rozsahem i náplní liší. Jde o víceúrovňový systém písemných dokumentů, popisující všechny činnosti organizace. Systém je tvořen procesy, které umožní efektivní realizaci výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy Požadavky na dokumentaci Všeobecně Dokumentace QMS a dokumentované postupy odpovídají požadavkům normy ISO 9001 a norem souvisejících. Účinné uplatňování tohoto souboru dokumentace je zajišťováno zpřístupněním těchto dokumentů na PC pro všechny zaměstnance MěÚ. Současně je zajištěno seznámení zaměstnanců v potřebném rozsahu. O této činnosti jsou vedeny záznamy. Dokumentace je vydána v jednom listinném výtisku uloženém na odboru kancelář starosty a dále je na PC přístupný soubor dokumentace všem pracovníkům. Přístup k eventuelním úpravám je pouze v pravomoci zaměstnanců pověřených představitelem vedení pro kvalitu. Strukturu dokumentace QMS, která je umístěna na intranetu, tvoří: - politika uvedená v Koncepci jakosti - cíle kvality uvedené v Programu rozvoje města - tato příručka kvality - směrnice - seznamy map procesů, formulářů, přehledy činnosti a související dokumentace jednotlivých odborů Seznam směrnic ve vztahu na naplnění požadavku normy ISO 9001 je uveden v příloze č. 3. Odpovědnosti jsou uvedeny v jednotlivých částech dokumentů. QS Řízení dokumentace a záznamů QS Spisovní, archivní a skartační řád Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 6/33

7 Příručka kvality Účelem příručky je vytvořit souhrnný popis systému QMS dle členění uvedeném v normě ISO 9001 v MěÚ Hranice, odpovědností a pravomocí, organizačního uspořádání, souboru dokumentace a příslušných záznamů. Příručka kvality je vydaná v jednom listinném výtisku a je přístupná v elektronické podobě na PC. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízený dokument jsou dodržovány všechny zásady řízení dokumentace stanovené v kapitole QS Řízení dokumentace a záznamů QS Příručka kvality Řízení dokumentů a záznamů Pro všechny druhy činností zahrnutých do QMS jsou stanoveny a udržovány postupy, které zajišťují, že QMS je při svém provozu nejenom funkční, ale i výkonný, účinný a efektivní. Ve směrnici QS jsou definovány dokumenty MěÚ, dále je dokumentován způsob a postup řízení všech druhů používané dokumentace, vznik, způsob identifikace a značení dokumentů. Zvolený způsob umožňuje přiřazení k prvkům normy ISO Součástí dokumentace jsou i externí dokumenty, typu všeobecně platných norem a předpisů, stejně jako dokumentace zainteresovaných stran. Dále je součástí i dokumentace organizace (účetní, personální, příkazy tajemníka, zápisy z porad, usnesení rady a zastupitelstva atd.) Součástí vytvořeného jednotného systému řízení dokumentů je řízení ochrany osobních údajů, dále řízení software a dat, zajišťování antivirové ochrany a přístupových práv dle směrnice QS QS Řízení dokumentace a záznamů QS Řízení HW a SW QS Spisový, archivní a skartační řád QS Řízení nakládání s osobními údaji QS Organizační řád Seznamy map procesů Nástrojem pro sledování průběhu a výsledku plnění úkolů samosprávy nebo výkonu státní správy je vedení záznamů z těchto činností. Záznamy z procesů jsou uváděny v procesních mapách. Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 7/33

8 Ve směrnicích jsou vždy uvedeny v kapitole 6. Vzhledem k tomu, že záznamy jsou jednou konkrétní skupinou dokumentů systému kvality, musí být řízeny stejnými zásadami jako ostatní dokumentace dle směrnice QS K důležitým záznamům patří zpráva o přezkoumání systému vedením. 5. Povinnost managementu 5.1. Odpovědnost vedení MěÚ Zastupitelstvo města zvolilo budování a provozování QMS v MěÚ jako účinný nástroj uspokojování požadavků na zabezpečování úkolů samosprávy a výkonu státní správy. Odpovědnosti v rámci MěÚ stanovuje organizační řád a další vnitřní předpisy. Minimálně jednou za rok je prováděno Přezkoumání systému vedením dle směrnice QS 83 01, které umožní ověřit, že systém je účinný a efektivní a zahrnuje trend neustálého zlepšování. Součástí přezkoumání vedením je vytvoření potřebných zdrojů, které umožní účinný a efektivní provoz celého systému. Pod pojmem vedení je z hlediska MěÚ chápán starosta, místostarostové, tajemník (PVK). PVK je odpovědný za operativní naplňování Koncepce jakosti. QS Organizační řád QS Pracovní řád QS Kontinuální zlepšování zákon č. 128/2000 o obcích, ve znění pozdějších předpisů 5.2. Zaměření na zákazníka Pro účelné, efektivní a smysluplné fungování každého úřadu je nutné definovat, komu výstupy slouží, tedy kdo je zákazníkem. V případě MěÚ jsou zákazníky občané města a správního obvodu, dále všechny fyzické a právnické osoby, návštěvnici města, různé druhy úřadů, stát a další zainteresované strany. Pod pojmem zákazník jsou chápáni i pracovníci města. Vedení zajišťuje uvolňování potřebných zdrojů (lidské, finanční, materiální) dle schváleného rozpočtu pro: - přezkoumávání požadavků na plnění úkolů samosprávy a výkonu státní správy - rychlé a efektivní uspokojování těchto požadavků včetně monitorování a měření spokojenosti zákazníků, aby požadavky zákazníka byly plněny s cílem zvyšování jeho spokojenosti. Tvorba rozpočtu města a rozpočtových opatření za účelem zlepšování plnění úkolů samosprávy je klíčovým procesem pro uvolňování zdrojů. Rozpočet schvaluje zastupitelstvo. Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 8/33

9 QS Pracovní řád Mapy procesů 5.3. Politika kvality Politika kvality pod názvem Koncepce jakosti byla schválena radou města dne pod názvem Koncepce kvality. V koncepci kvality jsou obsaženy celkové záměry s důrazem na neustálé zlepšování systému managementu kvality. Politika kvality je umístěna jako součást dokumentace na intranetu MěÚ a v listinné podobě vyvěšena v určených prostorách MěÚ. QS Řízení dokumentace a záznamů QS Koncepce jakosti 5.4. Plánování Cíle kvality Plánování QMS Cíle jsou chápány jako účinný nástroj pro naplnění a realizaci Koncepce kvality. Cíle jsou vydány jako samostatný dokument projednaný zastupitelstvem dne jako Program rozvoje města. Vydané cíle jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány odpovědnými pracovníky. Je důsledně dodržena zásada jejich konkrétnosti a měřitelnosti a navazují na rozpočet města. Vydání a aktualizaci cílů kvality schvaluje zastupitelstvo města. QS Program rozvoje města QS Strategie MěÚ Hranice QS Koncepce jakosti 5.5. Povinnost, pravomoc a komunikace Povinnost a pravomoc Povinnosti a pravomoci jsou stanoveny organizačním řádem, pracovním řádem, touto příručkou, procesními mapami a ostatními řídícími akty. Ve směrnicích jsou odpovědnosti a pravomoci řešeny kapitolou 4. Odpovědnosti a pravomoci jsou dále rozepsány v pracovních náplních. Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 9/33

10 QS Organizační řád QS Pracovní řád Mapy procesů Představitel managementu Rada města schválila dne usnesením č. 203/2003 zavedení QMS a pověřila tajemníka MěÚ realizací tohoto systému. Zastupitelstvo města tyto skutečnosti vzalo dne na vědomí. Rozhodnutí o zavedení QMS dle požadavků ČSN EN ISO 9001 a jmenování garanta za tento proces, bylo vyjádřením společné vůle rady města a zastupitelstva.tajemník MěÚ se stal představitelem managementu (PVK) pro QMS, má zejména tyto odpovědnosti a pravomoci pro následující oblasti: - vytváření, uplatňování, udržování a zlepšování QMS - předkládání informací vedení města za účelem přezkoumávání funkčnosti, účinnosti a efektivnosti QMS dle QS podporování vědomí závažnosti plnění požadavků na zabezpečování úkolů samosprávy a výkonu státní správy v celém MěÚ Vedoucím odborů jsou organizačním řádem stanoveny odpovědnosti a pravomoci jako PVK v rámci svého odboru. Tento postup byl zvolen pro vytvoření žádoucího prostředí, v němž jsou pracovníci plně zapojeni a v němž může systém managementu kvality efektivně fungovat. Vrcholné vedení tímto vyjadřuje svoji jednoznačnou podporu a souhlas s uvolněním nutných finančních, lidských, informačních a materiálních zdrojů. QS Organizační řád QS Kontinuální zlepšování Interní komunikace Zásady interní komunikace jsou stanoveny organizačním řádem, směrnicí o řízení HW a SW. Efektivní a účinný proces interní komunikace mezi vedením a odbory, odbory navzájem je zabezpečován pravidelnými poradami vedoucích odborů. Záznamy o těchto poradách jsou vedeny v zápisu z porad. QS Organizační řád QS Řízení HW a SW Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 10/33

11 5.6. Přezkoumání managementu Všeobecně Vedení MěÚ stanovilo způsob a interval (převážně 1x za rok) přezkoumání funkčnosti, účinnosti a efektivnosti QMS, které zajistí jeho vhodné a účinné provozování. Jsou stanoveny oblasti přezkoumávání, které zahrnují všechny činnosti související se QMS. Zabezpečování zdrojů na úkoly plynoucí z přezkoumání provádí vedení zapracováním požadavků do návrhu rozpočtu na další rok (schvaluje zastupitelstvo) nebo v případě nutnosti návrhem rozpočtového opatření (dle charakteru schvaluje rada nebo zastupitelstvo). QS Kontinuální zlepšování činností QS Interní audit Vstup pro přezkoumání Podklad pro přezkoumání managementu zahrnuje informace o: - výsledcích auditu - zpětné vazbě na zákazníka - výkonnosti procesů a shodě produktu - preventivních opatřeních a opatřeních k nápravě - následných opatřeních z předchozích přezkoumávání - změnách, které by mohly ovlivnit QMS - doporučeních pro zlepšování QS Kontinuální zlepšování činností Výstup z přezkoumání Na každé přezkoumání vedením navazuje proces opatření k nápravě a preventivních opatření, který umožňuje odstraňování existujících i možných příčin problémů (neshod) v procesech i systému. Výstupem z přezkoumání je Zpráva pro přezkoumání QMS vedením, která je součástí Výroční zprávy a která přezkoumává účinnost a efektivnost prvků QMS a obsahuje doporučení pro zlepšování, viz. blíže QS QS Kontinuální zlepšování Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 11/33

12 6. Management zdrojů 6.1. Poskytování zdrojů Plánování zdrojů vychází z cílů ( Program rozvoje města ) a z rozpočtu města, který schvaluje zastupitelstvo dle zákona o obcích a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový proces je popsán v mapě procesu. Potřebné zdroje (lidské, vybavení, prostředí) pro jednotlivé procesy jsou vždy uvedeny v konkrétní procesní mapě. Podmínky pro efektivní, hospodárné a účelné nakládání s majetkem, finančními prostředky a ostatními zdroji stanovuje směrnice QS Problematiku finanční kontroly upravuje zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška. Vedení MěÚ je zodpovědné za posuzování a vytváření zdrojů pro zajištění, provoz, udržování a prověřování funkčnosti a efektivnosti QMS dle schváleného rozpočtu. Potřebný rozsah zdrojů je ověřován pravidelným přezkoumáváním systému vedením dle kapitoly 5.6. QS Kontinuální zlepšování QS Kontrolní systém města Hranic Mapa procesu rozpočtový proces zákon č. 320/2001Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 6.2. Lidské zdroje Všeobecně Zajištění kompetentních a kvalifikovaných pracovníků je jistotou pro kvalitní realizaci úkolů samosprávy a výkonu státní správy. Problematiku lidských zdrojů upravuje zákon o úřednících územních samosprávných celků s účinností od QS Personální činnosti a zajišťování kvalifikace QS Personální politika MěÚ Hranice QS Vnitřní platový předpis QS Požární ochrana QI Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 12/33

13 zákon č.312/2002 o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č.512/2002 Sb. o ověřování zvláštní odborné způsobilosti Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Zárukou, že všechny činnosti ovlivňující kvalitu pnění úkolů samosprávy a výkonu státní správy budou prováděny odpovídajícím způsobem s následným dosažením specifikovaných požadavků je, že činnosti budou provádět pracovníci s dostatečnou kvalifikací. Pro výkon státní správy je nutné prokázání zvláštní odborné způsobilosti dle zákona o obcích, zákona o úřednících územních samosprávných celků a vyhlášky Ministerstva vnitra o ověřování zvláštní odborné způsobilosti. Vzdělávání úředníků je popsáno v zákoně o úřednících územních samosprávných celků. Ministerstvo vnitra poskytuje v oblasti vzdělávání kvalitní metodickou podporu. Proces zajišťování kvalifikace je vyhodnocován dílčím způsobem po ukončení vzdělávací akce a komplexně po skončení vzdělávacího období před schválením plánu na zajišťování kvalifikace na další období. Viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 6.3. Infrastruktura Budovy a pracovní prostory MěÚ jsou ve vlastnictví města. Údržbu a správu majetku obecně zabezpečuje dle organizačního řádu odbor správy majetku. Postup je popsán v mapě procesů. Údržbu a správu počítačové sítě, počítačů, software a informačních technologií zabezpečuje dle organizačního řádu odbor kancelář starosty. Postup je popsán ve směrnici Řízení HW a SW. QS Organizační řád QS Řízení HW a SW Mapy procesů 6.4. Pracovní prostředí Na MěÚ je vytvořeno pracovní prostředí, které umožňuje dodržování požadavků zákonů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a osobních ochranných Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 13/33

14 prostředků a je zajištěn výcvik zaměstnanců v těchto oblastech. Požadavky na pracovní prostředí jsou zahrnuty v mapách procesů. Motivace zaměstnanců ke kvalitní práci je zahrnuta v osobním hodnocení. Vedení přijímá podněty zaměstnanců ke zlepšení pracovního prostředí. QS Požární ochrana QI Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Mapy procesů Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 14/33

15 7. Realizace produktu (výkon státní správy a samosprávy) 7.1. Plánování realizace produktu Produktem MěÚ je výkon státní zprávy nebo plnění úkolů samosprávy. Jednotlivé činnosti (procesy) jsou popsány v mapách procesů. QS Program rozvoje města Mapy procesů 7.2. Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkající se produktu Požadavky na výkon státní správy Požadavky jsou ve správním řízení uplatňovány pomocí podání účastníků. Postup je definován v mapách procesů. Požadavky věcně příslušných orgánů státní správy uvedené v jejich aktech (rozhodnutí, povolení, schválení). Požadavky na výkon samosprávy Požadavky na výkon samosprávy jsou nejčastěji definovány v žádostech občanů, právnických osob, v návrzích zastupitelů, v návrzích zaměstnanců MěÚ, požadavky orgánů města uvedené v jejich rozhodnutích. Seznam map procesů Přezkoumávání požadavků týkajících se produktu Zabezpečení kvality Přezkoumání požadavků na výkon státní správy se provádí dle postupů definovaných v zákonech a v prováděcích vyhláškách (uvedeno v jednotlivých mapách procesů). Základem pro přezkoumání požadavků na plnění úkolů samosprávy je proces tvorby a schvalování rozpočtu a rozpočtových opatření. Proces je popsán procesní mapou zpracovanou finančním odborem MěÚ. Systém finanční kontroly dle směrnice č. QS popisuje způsob přezkoumání oprávněnosti požadavků na finanční prostředky. QS Kontrolní systém města Hranic Mapy procesů Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 15/33

16 Komunikace se zákazníkem Obecně Základním dokumentem MěÚ pro popis komunikačních kanálů je Organizační řád a Řízení HW a SW. Svobodný přístup k informacím upravuje zákon o svobodném přístupu k informacím. Informace dle tohoto zákona poskytují dle příslušnosti vedení nebo jednotliví vedoucí odborů. K informování občanů, právnických osob a dalších zainteresovaných stran slouží úřední deska MěÚ, týdeník HRANICKÝ TÝDEN, regionální televizní vysílání, tiskové konference, veřejná projednávání, kulaté stoly, neformální jednání, www stránky města atd. Za účelem zlepšení informovanosti zpracovává městský úřad a po schválení radou zveřejňuje na webových stránkách města: - výroční zprávu o poskytování informací za rok - komunikační kanály v krizových situacích popsané v záznamech a dokumentaci vyhotovených z výpisu z krizového plánu kraje Komunikace v rámci výkonu státní správy Forma komunikace je obvykle stanovena předmětnými zákony (zejména správní řád). V jednotlivých mapách procesů je uváděna forma vstupu a forma výstupu. Komunikace v rámci výkonu samosprávy Komunikaci se žadatelem o výsledku rozhodnutí orgánu samosprávy zabezpečují v organizačním řádu pověřené odbory převážně v písemné formě a postup je definován v mapách procesů. QS Organizační řád QS Řízení HW a SW QI Řízení přístupu uživatelů QS Spisový, archivační a skartační řád Dokumentace v rámci výpisu z krizového plánu kraje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Návrh a vývoj Neuváděn 7.4. Nakupování Proces nakupování Výchozím dokumentem pro proces nakupování je schválený rozpočet města, ze kterého vychází plánování nákupu služeb, kancelářských potřeb atd. Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 16/33

17 Základní odpovědnosti stanovuje organizační řád a další vnitřní předpisy. Ve směrnici o zadávání zakázek je stanoven postup, odpovědnosti a pravomoci při zadávání a realizaci zakázek včetně hodnocení dodavatelů. Schválené postupy ve směrnicích zamezují vzniku korupčního prostředí. Pro hodnocení a výběr dodavatelů jsou stanovena kritéria ve směrnicích. Záznamy a hodnocení dodavatelů a potřebných opatřeních z nich vyplývajících jsou uvedeny jako záznamy kvality. QS Zadávání zakázek a veřejných zakázek QS Administrace projektů a dotací čerpaných městem Hranice Mapy procesů Informace pro nakupování Odpovědnost za přezkoumání dokumentů pro nakupování (objednávek, smluv) má funkce odpovědná za nákup příslušných produktů/služeb. Před podpisem smlouvy starostou parafují smlouvu odpovědný vedoucí odboru (věcné posouzení) a právník města (právní posouzení). QS Zadávání zakázek a veřejných zakázek QS Administrace projektů a dotací čerpaných městem Hranice Mapy procesů Ověřování nakupovaného produktu Pověřený vedoucí odboru je odpovědný za nakupované produkty, služby ve vztahu k podmínkám objednávky nebo smlouvy. Pověřený pracovník je odpovědný za převzetí nakoupeného. Ověření je prováděno i z finančního hlediska dle systému finanční kontroly. QS Zadávání zakázek a veřejných zakázek QS Administrace projektů a dotací čerpaných městem Hranice QS Kontrolní systém města Hranic Mapy procesů Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 17/33

18 7.5. Poskytování služeb Řízení poskytování služeb Zabezpečování výkonu státní správy a úkolů samosprávy je definováno v mapách procesů. Tyto procesy zabezpečují odbory stanovené v organizačním řádu. Seznam map procesů řazený podle odborů je přístupný pro všechny subjekty na intranetu a v listinné podobě u každého VO. Každá mapa procesu definuje zdroje a dále zejména vstupy, výstupy, průběh jednotlivých činností v rámci procesu včetně odpovědnosti a pravomocí. Tyto mapy rovněž obsahují záznamy z procesů plynoucí a parametry zlepšování. QS Organizační řád Mapy procesů Validace procesů poskytování služeb Problematika validace poskytovaných služeb (tedy zpětná vazba od občanů, právnických osob, ostatních zainteresovaných stran) je definována v mapách procesů: u výkonu státní správy: opravné prostředky, návrhy na zahájení řízení (přestupky, návrhy na stavební dohled atd.) u plnění úkolů samosprávy: opravné prostředky, podněty občanů města, veřejná projednávání, stížností, petice, interpelace zastupitelů a občanů při jednání zastupitelstva atd. V rámci vnitřního chodu úřadu je validace zabezpečena komunikací a zpětnou vazbou od odborů, které přebírají vnitřní vstupy (například právník přebírá od pověřeného odboru podklady k vymáhání nájmu atd.). Vyhodnocení zpětné vazby zabezpečuje tajemník MěÚ na poradách vedoucích odborů. Mapy procesů Identifikace a sledovatelnost V mapách procesů jsou stanoveny způsoby identifikace a sledovatelnosti jednotlivých úkonů (např. podání, usnesení zastupitelstva atd.). K identifikaci slouží číslo jednací, záznamy ve stanovené dokumentaci( kniha došlé pošty, atd.) Úkoly samosprávy jsou identifikovatelné a sledovatelné pomocí čísla usnesení zastupitelstva nebo rady. Úkoly z porad vedoucích odborů jsou identifikovatelné pomocí čísla úkolu a zápisu. Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 18/33

19 QS Řízení dokumentace a záznamů QS Spisový, archivní a skartační řád Mapy procesů Majetek zákazníka (občané a další zainteresované strany) Činnosti ve vztahu k plnění úkolů samosprávy a výkonu státní správy jsou popsány v mapách procesů. K majetku občanů a dalších zainteresovaných stran (zákazníka) v rámci těchto činností mohou náležet například stavební dokumentace, osobní a další doklady. K samostatné skupině patří nalezené předměty. Ty jsou přebírány na rok do úschovy a nenajde-li se majitel, propadají ve prospěch státu ( procesní mapa OVV). Majetek zákazníka, jako cizí majetek, musí být chráněn před ztrátou, poškozením nebo zničením, za což odpovídají pověření pracovníci. QS Organizační řád Mapy procesů Ochrana produktu Ochrana spočívá - v přesném dodržování zákonů - v kontrole shody zadání úkolů pro výkon samosprávy s jeho realizací - v dodržování vnitřních předpisů, směrnic, vyhlášek K ochraně slouží - vybudovaný systém finanční kontroly dle QS 83-02, - provádění interních auditů dle QS 82-01, - postup k trvalému zlepšování, přijímání opatření a přezkoumání dle QS 83-02, - činnosti v mapách procesů, - analýza podnětů, stížností od občanů, - činnost kontrolního výboru, kontrolního orgánu zastupitelstva. QS Kontrolní systém města Hranic QS Interní audity QS Kontinuální zlepšování Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 19/33

20 QI Pravidla pro vyřizování stížností a peticí 7.6. Řízení monitorovacích a měřících zařízení Činnosti související s monitorováním a měřením jsou zabezpečovány převážně dodavatelsky a dodavatel musí prokázat způsob dohledu nad měřidly ve smyslu platných zákonů. Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 20/33

21 8. Měření, analýza a zlepšování 8.1. Všeobecně Všechny procesy zajišťující realizaci výkonu státní správy nebo plnění úkolů samosprávy jsou stanoveným způsobem doplněny o činnosti ověřování, čímž je zajištěno, že specifikované požadavky budou splněny. Veškeré činnosti související s ověřováním, kontrolou a zkoušením jsou definovány a dokumentovány v mapách procesů, v přehledech činnosti a související dokumentaci odborů a příslušných směrnicích. Veškeré výsledky a vyhodnocení monitoringu jsou záznamem a jsou uschovávány v písemné podobě. Tyto dokumenty také slouží jako podklad pro přezkoumání vedením. Podrobněji stanoveno v dokumentaci QS Kontrolní systém města Hranic QS Interní audity QS Kontinuální zlepšování Mapy procesů 8.2. Monitorování a měření Spokojenost zákazníka Podněty a připomínky od občanů jsou předkládány k vyhodnocení a posouzení radě města. Dalším zdrojem hodnocení jsou stížnosti vedené odborem kancelář starosty. Každá stížnost je prošetřena a je na ní odpovězeno. Ke zjišťování názoru občanů jsou používány i ankety zaměřené na konkrétní téma. Vyhodnocením ankety je dle tématu pověřen vedoucí odboru, kterému dle organizačního řádu toto téma přísluší. Problematika reklamací a jejich vyhodnocování je popsána v QS 74-01, problematika trvalého zlepšování, přezkoumání vedením v QS Podrobněji stanoveno v dokumentaci QS Kontinuální zlepšování QS Zadávání zakázek a veřejných zakázek QS Administrace projektů a dotací čerpaných městem Hranic QI Pravidla pro vyřizování stížností a peticí Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 21/33

22 Interní audit Součástí provozu QMS je průběžné ověřování jeho stavu, funkčnosti, účinnosti a efektivnosti vedením organizace. Účinným nástrojem pro zajišťování této činnosti je provádění interních prověrek. Četnost a rozsah prověrek zohledňuje stav i význam jednotlivých prověřovaných činností a vychází ze zásady, že všechny činnosti budou minimálně prověřeny 1x za rok. Pravomoc ke stanovení rozsahu a četnosti prověrek má tajemník MěÚ. V případě, že organizace požaduje ověření systému kvality svých dodavatelů, může probíhat prověrka stejným způsobem včetně souboru otázek. Dohoda o provedení prověrky u dodavatele musí být řešena smluvním vztahem přijatelným pro obě strany. Výsledky interních prověrek slouží jako jeden ze zdrojů vyhodnocování účinnosti a efektivnosti QMS vedením organizace. Součástí QMS je systém finanční kontroly. Podrobněji stanoveno v dokumentaci QS Kontrolní systém města Hranic QS Interní audity Monitorování a měření procesů a monitorování a měření produktu Veškeré procesy jsou průběžně monitorovány s ohledem na to, aby byly dostatečně efektivní a účinné. Základní parametry monitorování jsou stanoveny v mapách procesů a jsou minimálně 1x ročně vyhodnocovány v rámci přezkoumání QMS vedením. Monitorování procesů a monitorování výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy je zajištěno: - přezkoumáním vedení - prováděním interních auditů kvality, audity dle směrnice o finanční kontrole - vyhodnocováním plnění úkolů samosprávy (zastupitelstvo, rada, porady vedoucích odborů) - operativní řízení procesů - vyhodnocování plnění nápravných a preventivních opatření a jejich účinnosti - vyhodnocování podnětů a stížností občanů QS Kontrolní systém města Hranic QS Kontinuální zlepšování Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 22/33

23 Mapy procesů 8.3. Řízení neshodného produktu Neshoda je specifikována odlišností od zadaných parametrů výkonu státní správy nebo plnění úkolů samosprávy. Základní podmínkou je, aby byla vždy zjištěna příčina neshody. Nestačí jen neshodu operativně odstranit, ale je nutno odstranit i její příčinu tak, aby se neshoda již neopakovala. Řízení neshod upravuje směrnice o kontinuálním zlepšování. Informaci o neshodě můžeme získat: - podnětem, podáním, stížností atd. občana nebo účastníka řízení - zprávou o kontrolní činnosti nadřízeného orgánu, výsledky odvolacích řízení - upozorněním pracovníka, výsledkem auditu nebo vnitřní kontroly - na základě přezkoumání QMS vedením QS Kontinuální zlepšování 8.4. Analýza údajů Analýza údajů je nezbytnou součástí procesu trvalého zlepšování výkonu státní správy a zabezpečování úkolů samosprávy v cyklu: Monitoruj a kontroluj Analyzuj a přezkoumávej Plánuj Prováděj. V rámci MěÚ jsou analyzovány údaje zejména z následujících oblastí: - analýza podnětů občanů, kulatých stolů, veřejných projednávání - analýzy plnění cílů programu rozvoje - analýza rozpočtu, rozpočtových opatření - analýza území a jeho využití - majetkové analýzy - analýza činností MěÚ (podkladový materiál je výroční zpráva) - analýza auditů, kontrolní činnosti, neshod - analýza QMS atd. Metodika práce s veřejností umožňuje provádět sběr informací, jejich vyhodnocení a analýzu za účelem přijetí opatření. Nejdůležitějším analytickým procesem je z hlediska plnění úkolů samosprávy analýza rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu. QS Kontinuální zlepšování Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 23/33

24 8.5. Zlepšování Neustálé zlepšování Jedním z důležitých cílů MěÚ je zabezpečit neustálé zlepšování výkonu státní správy a výkonu samosprávy v rámci zastupitelstvem vymezeném rozpočtu. S ohledem na vykonávané činnosti je klíčové pro zabezpečení zlepšování vzdělávání a kvalifikace zaměstnanců a získání jejich zapojení do tohoto procesu. QS Kontinuální zlepšování Opatření k nápravě Opatření k nápravě je činnost, která směřuje k odstranění příčiny vzniklé neshody (neshoda je odlišností od zadaných parametrů výkonu státní správy nebo plnění úkolů samosprávy) tak, aby se zabránilo jejímu dalšímu výskytu. Přitom opatření k nápravě musí vzniknout na základě analýzy faktů. Základní zdroje informací pro opatření k nápravě jsou popsány ve směrnici o kontinuálním zlepšování. Při zjištění neshody jsou pracovníci odpovědní za prověřovanou oblast povinny prošetřit příčinu neshody a včas stanovit, přijmout a implementovat opatření k nápravě. Opatření k nápravě musí být úměrné důsledkům zjištěných neshod. Ověřování účinnosti přijatých opatření k nápravě se provádí zpravidla při interních auditech nebo při přezkoumání systému managementu kvality vedením. O zjištěných příčinách a přijatých opatřeních k nápravě jsou vedeny záznamy QS Kontinuální zlepšování Preventivní opatření Preventivní opatření je činnost směřující k odhalení a zamezení vzniku možných neshod tak, aby se zabránilo jejich výskytu. Základní zdroje informací pro preventivní opatření jsou uvedeny ve směrnici o kontinuálním zlepšování. Informace z uvedených oblastí se analyzují, stanoví se možné příčiny a přijmou preventivní opatření. Ověřování účinnosti přijatých preventivních opatření se provádí zpravidla při interních auditech nebo při přezkoumání systému managementu kvality vedením. O zjištěných příčinách a přijatých preventivních opatřeních jsou vedeny záznamy QS Kontinuální zlepšování Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 24/33

25 9. Přílohy Příloha č.1/qi Seznámení s obsahem/rozdělovník QF 42-02/01 Příloha č.2/qi Revizní/změnový list QF 42-02/02 Příloha č.3/qs Dokumentace QMS Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 25/33

26 Příloha č.4/qs Příloha č.5/qs Systémová mapa Organizační schéma QMS Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 26/33

27 Příloha č.1/qi SEZNÁMENÍ S OBSAHEM/ROZDĚLOVNÍK datum jméno podpis datum jméno podpis QF 42-02/01 Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 27/33

28 Příloha č.2/qi REVIZNÍ / ZMĚNOVÝ LIST List číslo: Revize číslo: Změna číslo: Popis změny: Datum revize/změny Provedl: Podpis: 3 1 beze změn Hlavinková v.r. 2 beze změn Hlavinková v.r. 3 beze změn Hlavinková v.r. 4 beze změn Hlavinková v.r. 5 beze změn Hlavinková v.r. 6 Doplnění související s normou ISO 9001 včetně terminologie a zkratek(jakostxkvalita,za městananecxpracovník, SMJxQMS,PVJxPVK, MJxMK) Hlavinková v.r. 7,16, 28,33 7 aktualizace seznamu dokumentace Hlavinková v.r. 1 Nová dokumentace QS a QI Hlavinková v.r. 8 zrušení ORM Beze změn Hlavinková v.r. úprava terminologie, aktualizace Hlavinková v.r. dokumentace beze změn Hlavinková v.r. 9,12,29-3 Nové dokumentace QS QS Hlavinková v.r Nové org, schéma od Hlavinková v.r. Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 28/33

29 QF 42-02/02 Příloha č.3/qs Dokumentace MěÚ Hranice NÁZEV OZNAČENÍ Příručka kvality QS Řízení dokumentace a záznamů QS Předkládání materiálů na schůzi rady města a zastupitelstva QI Zásady pro vypracování návrhů právních předpisů QI Používání razítek se státním znakem a znakem města Viz. QS Pravidla pro zajištění přístupu k informacím QI Zásady prodeje bytového fondu z majetku města QI Zásady pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města QI Seznam používaných formulářů Řízení HW a SW QS Zásady pro užívání výpočetní techniky QI Řízení přístupu uživatelů QI Řízení přístupu uživatelů QI Spisový a skartační řád QS Řízení nakládání s osobními údaji QS Koncepce jakosti QS Program rozvoje města QS Strategie MěÚ Hranice QS Organizační řád QS Pracovní řád QI Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 29/33

30 Přezkoumání účinnosti a efektivnosti QMS vedením Viz.QS Vnitřní platový předpis QI Instrukce pro oběh účetních dokladů QI Provoz pokladny QI Provoz pokladny OSVZ MěÚ Hranice QI Cestovní náhrady QI Instrukce pro provádění inventarizace QI Pracovní prostředky QI Zásady poskytování příspěvků z rozpočtu města QI Grantový program města QI Personální záležitosti a zajištění kvalifikace QS Personální politika MěÚ Hranice QS Motivace zaměstnanců V kolektivní sml. Provozní řád QS Bezpečnost a ochrana zdraví při práci QI Zabezpečení autoprovozu QI Požární ochrana QI Zásady hospodaření s movitým majetkem pro PO QI Zadávání veřejných zakázek QS Skladové hospodářství QS Administrace projektů a dotací čerpaných městem QS Interní audity QS Kontinuální zlepšování QS Pravidla pro vyřizování stížností a peticí QI Opatření k nápravě a preventivní opatření Viz.QS Kontrolní systém města Hranic QS Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 30/33

31 Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 31/33

32 Příloha č.4/qs PROCESNÍ MAPA MěÚ ŘÍDÍCÍ PROCESY ŘÍDÍCÍ PROCESY - Organizační řád, pracovní řád - Koncepce kvality - Cíle (Program rozvoje města) - Interní audity - Kontinuální zlepšování - Řízení dokumentace a záznamů (matice dokumentů po odborech) MANAGEMENT ZDROJŮ Finanční - Směrnice o finanční kontrole Lidské zdroje - Personální záležitosti a kvalifikace - - Vnitřní plat. předpis Materiální zdroje - Směrnice k inventarizaci HLAVNÍ PROCESY VÝKON SAMOSPRÁVY Požadavek na výkon samosprávy Vyhodnocení a příprava pro rozhodnutí orgánu samosprávy Realizace rozhodnutí požadavky zákazníků, legislativa a její měny VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Požadavek na výkon státní správy Vyhodnocení a příprava rozhodnutí Realizace zákazník (fyzická a právnická osoba) rozhodnutí Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 32/33

33 Příloha č.5/qs ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MĚÚ HRANICE Vydání / Změna: 1/2 Strana / Stran: 33/33

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Příručka systému managementu kvality Města Králíky předpis č.pp/60/s/2008. Zpracovali: Ing. Luděk Tesař Ing. Miroslav Bouška, tajemník městského úřadu

Příručka systému managementu kvality Města Králíky předpis č.pp/60/s/2008. Zpracovali: Ing. Luděk Tesař Ing. Miroslav Bouška, tajemník městského úřadu Strana: 1 z 39 Počet příloh: 6 PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY MĚSTA KRÁLÍKY www.cityfinance.cz strana/stran: 1/39 Strana: 2 z 39 Obsah 1. Úvod a cíl...3 2. Definice pojmů, zkratky...3 2.1. Pojmy...3

Více

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11.

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice Výtisk č. : 1 Vydání č. : 1 Vnitřní předpis číslo: 7/2009 Účinnost od : 1.11.2009 Počet stran: 41 Počet příloh: 6 Příručka kvality

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010 Příloha č. 8 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Zápis z přezkoumání QMS za

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Příloha č. 4 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 16 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 83-01 Výtisk číslo: 1 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Tato směrnice slouží pouze pro

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3 Obsah: 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI... 3 3. POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Audit SMK... 3 3.2 Vedoucí auditor/auditor... 3 3.3 Zpráva z auditu kvality... 3 3.4 Zkratky... 3 4. POPIS... 3 4.1 Plánování auditu...

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 Úřad městské části Praha 10 list č. 1/27 vydání: 3 Dokumentace QMS Městská část Praha 10 QS 42-01 PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD... 4 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.2 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS...

Více

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010 Příloha č. 6 MICOOP-správa škol List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Výtisk číslo:1 Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KYJOV

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KYJOV Městský úřad Kyjov Datum účinnosti: 1. 1. 2012 Příručka systému managementu kvality Městského úřadu Kyjov Zpracoval: Ing. Milan Jagoš, tajemník úřadu Strana: 1 (celkem 13) Počet příloh: 2 Vydání: 2 Revize

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů

Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů 1. Účel směrnice 1.1. Účelem této směrnice je stanovení jednotného postupu při přípravě, realizaci, řízení a financování projektů realizovaných společností

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Politika bezpečnosti informací

Politika bezpečnosti informací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název: Politika bezpečnosti informací Číslo dokumentu: OS4402 Vydání č.: 06 Výtisk č.: 01 Platnost od: 15.04.2016 Účinnost od: 29.04.2016 Platnost do: Zpracoval: Ing. Vladimír Fikejs

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Beton, lehký beton, stříkaný beton Zatřídění dle př. 2 NV-163 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 5,6,7 Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: Č. Požadavek Posouzení C NC R O Poznámka Zjištění

Více

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o.

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Ing. Pavel Trvaj QESTR Spojenců 876 674 01 Třebíč pavel.trvaj@qestr.cz IČ: 68660910 Řízení QMS Co je to kvalita? Řízení QMS jakost (kvalita)

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Odbor kancelář ředitele se člení na: oddělení hospodářské správy oddělení řízení lidských zdrojů oddělení veřejných zakázek sestavuje návrh rozpočtu příjmů a výdajů

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. 11 Odvolání, stížnosti a spory 11.1 Odvolací řízení Odvolání vyslovení nesouhlasu zákazníka či jiné zainteresované strany (dále jen odvolatele) s rozhodnutím certifikačního/ ověřovacího orgánu Odvolání

Více

S 2-017, verze 1 Strana 1/7

S 2-017, verze 1 Strana 1/7 S 2-017, verze 1 Strana 1/7 Obsah 1 Účel, cíl... 3 2 Závaznost a odpovědnost... 3 3 Definice... 3 4 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 3 4.1 Preventivní osvětová opatření pro boj s korupcí...

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne 16.01.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2011 Rada města projednala zprávu o vyhodnocení

Více

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek

VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek POŽADAVKY DLE METROLOGICKÉHO PŘEDPISU MP 002 METROLOGICKÁ, TECHNICKÁ A PERSONÁLNÍ ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ K OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: za rok 2017 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01X857P Čj.: MSK 45566/2018 Sp. zn.: KON/13346/2017/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu obce Podhradí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu obce Podhradí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu obce Podhradí V souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon o obcích

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 35/2017 Název: Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Karlově Účinnost: 1. 5. 2017 1 Vnitřní kontrolní systém na UK Čl. 1 Úvodní ustanovení Cílem tohoto opatření

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Obsah Příručka kvality 1. ÚVOD...4 1.1. Základní informace o škole... 5 1.2. Předmětem certifikace dle ISO 9001:2008 je:... 5 2. ROZSAH PLATNOSTI...5

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

Politika bezpečnosti informací

Politika bezpečnosti informací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Politika bezpečnosti informací Číslo dokumentu: OS4402 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 03.06.2013 Účinnost od : 18.06.2013 Platnost do: Zpracoval: Ing. Vladimír Fikejs

Více

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Tento kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves byl vypracován a schválen v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., 320/2001 Sb., a 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

komplexní podpora zvyšování výkonnosti strana 1 Využití Referenčního modelu integrovaného systému řízení veřejnoprávní korporace Město Hořovice

komplexní podpora zvyšování výkonnosti strana 1 Využití Referenčního modelu integrovaného systému řízení veřejnoprávní korporace Město Hořovice strana 1 Využití Referenčního modelu integrovaného systému řízení veřejnoprávní korporace Město Hořovice 19.3.2018 Zpracoval: Roman Fišer, strana 2 1. ÚVOD... 3 2. POPIS REFERENČNÍHO MODELU INTEGROVANÉHO

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE. pro interní potřeby města Miletín

VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE. pro interní potřeby města Miletín VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE pro interní potřeby města Miletín Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Černá, ředitelka školy

Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Černá, ředitelka školy Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, 277 11 Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak O3 /2019 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Černá,

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Statut interního auditu. Město Vodňany

Statut interního auditu. Město Vodňany Statut interního auditu Město Vodňany Vypracovala: Bc. Martina Benešová Ve Vodňanech, dne 12. prosince 2016 Město Vodňany STATUT INTERNÍHO AUDITU Statut interního auditu (dále jen,,statut ) se vydává na

Více

Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení... 2 Čl. 2 Postavení a působnost MěÚ... 2 Čl. 3 Organizační

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení... 2 Čl. 2 Postavení a působnost MěÚ... 2 Čl. 3 Organizační

Více

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO STANDARD KVALITY INTERNÍ DOKUMENTY PRÁVNÍ PŘEDPISY Standard kvality

Více

Organizační směrnice: Příručka kvality OS 1

Organizační směrnice: Příručka kvality OS 1 Organizační směrnice Číslo: OS 1 Platnost od: 1. 5. 2015 Příručka kvality Vydání: 01 Výtisk č.: 01 Zpracoval: Ing. Bc. Věra Kocianová Schválil: Ing. Jan Jedlička Obsah 1 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE... 3 2

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

MěÚ Benešov. Integrovaný systém managementu

MěÚ Benešov. Integrovaný systém managementu MěÚ Benešov Integrovaný systém managementu Městský úřad Benešov MěÚ Benešov Budova A Radnice Budova B Budova C 2 Kompetenční struktura managementu kvality na MěÚ Benešov Zastupitelstvo Rada Starosta Tajemnice

Více

Moderní a otevřený úřad Veltrusy VZ003

Moderní a otevřený úřad Veltrusy VZ003 Moderní a otevřený úřad Veltrusy VZ003 3. Vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí řadových pracovníků v rámci projektu Moderní a otevřený úřad Veltrusy registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002989

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 m VESELÍ l i l i NAD MORAVOU KONTROLNÍ ŘÁD Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 1. Kontrolní řád Města Veselí nad Moravou upravuje zásady a postupy kontrolní činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Více