Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1"

Transkript

1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21

2 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS VYLOUČENÍ POŽADAVKU ROZSAH PLATNOSTI ZKRATKY A POJMY ZKRATKY POJMY SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Řízení externích zdrojů POŽADAVKY NA DOKUMENTACI Obecně Příručka kvality Řízení dokumentů Řízení záznamů ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU ANGAŽOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA POLITIKA KVALITY PLÁNOVÁNÍ Cíle kvality Plánování systému managementu kvality ODPOVĚDNOST, PRAVOMOC A KOMUNIKACE Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu Interní komunikace Externí komunikace PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU MANAGEMENT ZDROJŮ POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ LIDSKÉ ZDROJE Obecně Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti INFRASTRUKTURA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ REALIZACE PRODUKTU PLÁNOVÁNÍ REALIZACE PRODUKTU PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKA Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Komunikace se zákazníkem NÁVRH A VÝVOJ PRODUKTU NÁKUP Proces nákupu Informace pro nákup Ověřování nakupovaného produktu VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Řízení výroby a poskytování služeb Strana 2 z 21

3 7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování služeb Identifikace a sledovatelnost Majetek zákazníka Uchovávání produktu ŘÍZENÍ MONITOROVACÍHO A MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ OBECNĚ MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ Spokojenost zákazníka Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření produktu ŘÍZENÍ NESHODNÉHO PRODUKTU ANALÝZA DAT ZLEPŠOVÁNÍ Neustálé zlepšování Nápravná opatření Preventivní opatření PŘÍLOHA PŘÍLOHA Č. 1 - MAPA PROCESŮ PŘÍLOHA Č. 2 - ORGANIZAČNÍ SCHÉMA A.G.C. OSTRAVA SPOL. S R.O Strana 3 z 21

4 1 Úvod Příručka kvality popisuje zavedený a udržovaný systém managementu kvality v podmínkách A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Účelem zavedení QMS ve společnosti je: zabezpečit plnění požadavků a očekávání zákazníků, dosáhnout zvýšení úrovně řízení společnosti, neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných produktů, růst ekonomické efektivnosti, posílení konkurenceschopnosti a image společnosti. 1.1 Základní informace o společnosti Název společnosti: A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Adresa: Hasičská 52/551, Ostrava - Hrabůvka IČ: DIČ: CZ Vedení společnosti: Jednatel společnosti: Bc. Martin Čech Manager kvality: Ing. Radim Striš 1.2 Předmět certifikace QMS Předmět certifikace dle ČSN EN ISO 9001 v platném znění v A.G.C. Ostrava spol. s r.o.: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.3 Vyloučení požadavku Společnost neprovádí návrh ani vývoj produktu a proto požadavky čl. 7.3 systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 nejsou popsány a zavedeny. 2 Rozsah platnosti Platí pro všechny zaměstnance A.G.C. Ostrava spol. s r.o. (dále jen společnost) a pro všechny osoby, které pracují pro společnost nebo z pověření společnosti. Strana 4 z 21

5 3 Zkratky a pojmy 3.1 Zkratky Příručka kvality Verze: 1 BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci IA - interní audit MK - manager kvality NO - nápravné opatření PMQ - představitel managementu pro systém managementu kvality PO - preventivní opatření SD - Stavební deník SM - Směrnice systému managementu QMS - systém managementu kvality (Quality Management System) společnost - A.G.C. Ostrava spol. s r.o. 3.2 Pojmy Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Podmínky a faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost zaměstnanců, nebo jiných pracovníků (včetně dočasných pracovníků a pracovníků dodavatelů), návštěvníků nebo jiných osob na pracovišti. Interní audit Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání důkazů z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu stanovených společností. Nápravné opatření Je organizační, technické nebo systémové opatření, které odstraní příčiny vzniklé neshody nebo jiné nežádoucí situace a zabrání tak jejich opakovanému výskytu. Neshoda Neshoda je nesplnění specifikovaných požadavků. Neustálé zlepšování Opakující se proces zlepšování systému managementu, jímž se dosahuje zlepšení kvality a efektivnosti systému managementu v souladu s Politikou kvality společnosti. Politika kvality Celkové záměry a zaměření společnosti ve vztahu ke kvalitě oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením. Preventivní opatření Je organizační, technické nebo systémové opatření, které odstraní příčiny možné neshody, vady nebo jiné nežádoucí situace, zabrání se jejich případnému výskytu a dosáhne se zlepšení. Proces Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy. Strana 5 z 21

6 Produkt Výsledný produkt procesu. Příručka kvality Verze: 1 Spokojenost zákazníka Vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho požadavků. Systém managementu Ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování Politiky kvality. Záznam Dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují důkazy o provedených činnostech. Strana 6 z 21

7 4 Systém managementu kvality 4.1 Všeobecné požadavky Vedení společnosti má odpovědnost: v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001 v platném znění vytvořit, dokumentovat, implementovat a udržovat QMS a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Vedení společnosti musí: určovat procesy potřebné pro QMS a stanovit, jak jsou tyto procesy ve společnosti aplikovány, stanovit posloupnost a vzájemné působení těchto procesů (Mapa procesů - Příloha č.1), určovat kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů, zajistit dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování procesů a pro jejich monitorování, monitorovat a tam, kde je to možné měřit a analyzovat jednotlivé procesy, uplatňovat opatření pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování Řízení externích zdrojů Vedení společnosti rozhoduje o využití externího zdroje (outsourcing) pro proces, který má vliv na shodu produktu s požadavky a je potřebný pro QMS. Rozhodne-li jednatel společnosti, že proces, významně ovlivňuje shodu produktu s požadavky, zajistí/stanoví požadavky na jeho řízení. Požadavky na řízení externího zdroje jsou stanoveny v souladu se SM 11 Nákup. Kontrola a řízení externích zdrojů probíhá dle SM 14 Realizace stavební činnosti, SM 12 Hodnocení a výběr dodavatele. Jednatel společnosti ve spolupráci s MK může rozhodnout, je-li to účelné, o prověření externího zdroje auditem QMS. 4.2 Požadavky na dokumentaci Obecně Dokumentace QMS společnosti zahrnuje: Politiku kvality, cíle kvality, Příručku kvality, dokumentované postupy (směrnice) včetně záznamů, požadované ČSN EN ISO 9001 v platném znění, dokumenty (směrnice, technologické postupy), včetně záznamů, určené PMQ jako potřebné k zajištění efektivního plánování, fungování a řízení procesů ve společnosti. PMQ má odpovědnost za udržování souladu mezi dokumentací QMS, požadavky ČSN EN ISO 9001 v platném znění a jednotlivými procesy ve společnosti Příručka kvality Příručka kvality je základní dokument, který popisuje QMS společnosti. Je zpracována v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001 v platném znění a jsou v ní popsány procesy, jejich Strana 7 z 21

8 vzájemné vazby a součinnost těchto procesů. V příslušných kapitolách jsou uvedeny dokumentované postupy vytvořené pro QMS nebo uvedeny odkazy na související dokumentaci. PMQ má odpovědnost za zpracování, udržování a řízení Příručky kvality v souladu se SM 1 Řízení dokumentů Řízení dokumentů Ve společnosti je vytvořen dokumentovaný postup SM 1 Řízení dokumentů, který stanoví potřebná pravidla, odpovědnosti a pravomoci pro řízení dokumentů (zpracování, schválení dokumentů před jejich vydáním, přezkoumání a aktualizace dokumentů, zajištění identifikace změn dokumentů a jejich aktuální verze, zajištění dostupnosti, zajištění trvalé čitelnosti, identifikace dokumentů). PMQ má odpovědnost za identifikaci a řízení dokumentů externího původu, které byly stanoveny jako nezbytné pro plánování a fungování QMS. Řízení technických norem a právních předpisů probíhá v souladu s dokumentovaným postupem SM 2 Řízení technických norem a právních předpisů. Ve společnosti je zajištěna dostupnost příslušných čitelných verzí aplikovatelných dokumentů v místech jejich používání. Dokumentace je vydávána a distribuována tak, aby bylo zabráněno neúmyslnému používání zastaralých dokumentů. MK má odpovědnost za řízení dokumentace QMS v podmínkách společnosti Řízení záznamů Ve společnosti jsou řízeny záznamy určené pro poskytování důkazů o shodě s požadavky kvality a o efektivním fungování QMS. Je vytvořen dokumentovaný postup SM 3 Řízení záznamů, který stanoví potřebná pravidla, odpovědnosti a pravomoci pro řízení záznamů (identifikace záznamů, ukládání, ochranu, uchovávání a nakládání se záznamy). Záznamy o kvalitě slouží ke zpracování, sdělování a uchovávání informací o kvalitě produktu. Pořizování záznamů vyplývá z dokumentace QMS společnosti a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky. Záznamy musí být trvale čitelné, rychle a snadno identifikovatelné a vyhledatelné. Záznamy jsou uchovávány v souladu se SM 15 Archivní a skartační řád tak, aby nedošlo k poškození, znehodnocení, zcizení nebo k neoprávněnému přístupu. MK má odpovědnost za řízení dokumentace QMS v podmínkách společnosti. 5 Odpovědnost managementu 5.1 Angažovanost a aktivita managementu Vedení společnosti chce plně uspokojovat požadavky zákazníků, udržovat a zvyšovat kvalitu poskytovaných produktů, při dodržování požadavků právních předpisů, a neustále zlepšovat řízení a efektivitu všech procesů. Vedení společnosti se proto aktivně podílí na vytváření, implementaci a neustálém zvyšování efektivnosti QMS a to především prostřednictvím: - komunikace o tom, jak je důležité plnit požadavky zákazníka a požadavky právních předpisů, - stanovením Politiky kvality, Strana 8 z 21

9 - stanovením cílů kvality, - přezkoumáním QMS, - zajišťování potřebných zdrojů. 5.2 Zaměření na zákazníka Vedení společnosti zjišťuje požadavky a očekávání zákazníka s cílem zvyšovat jeho spokojenost (viz články a 8.2.1). Ve společnosti je zajištěno, že jsou potřeby a očekávání zákazníků stanoveny, vyjasněny a převedeny ve společnosti na konkrétní požadavky a tyto splněny. Při stanovení potřeb a očekávání zákazníka jsou vždy zvažovány odpovědnosti, které se vztahují k danému obchodnímu případu, včetně požadavků, které plynou z příslušných právních předpisů a jiných požadavků. Je sledována a vyhodnocována spokojenost zákazníků s cílem dosažení jejich maximální spokojenosti s poskytovanými produkty. 5.3 Politika kvality Vedení společnosti stanoví zásady Politiky kvality tak, aby odpovídala záměrům společnosti, obsahovala závazek k plnění požadavků a k neustálému zvyšování efektivity QMS, poskytovala rámec pro stanovení a přezkoumání cílů. Politiku kvality jako samostatný dokument schvaluje svým podpisem jednatel společnosti. MK odpovídá za sdělení zásad Politiky kvality všem osobám, které pracují pro společnost nebo z jejího pověření. Seznámení se zásadami schválené politiky potvrdí svým podpisem na zadní stranu dokumentu všichni zaměstnanci společnosti. Za zveřejnění schválené Politiky kvality na internetových stránkách společnosti a použití dalších vhodných forem interní a externí komunikace pro její prezentaci zainteresovaným stranám odpovídá MK. Politika kvality je přezkoumána z hlediska její vhodnosti nejméně 1x za rok v rámci přezkoumání QMS vedením nebo dle rozhodnutí jednatele společnosti. 5.4 Plánování Cíle kvality MK v souladu s Politikou kvality stanoví měřitelné, reálné a dokumentované cíle kvality. Při stanovení a přezkoumání cílů jsou zváženy požadavky a očekávání zákazníka, technologické, provozní a ekonomické možnosti, podnikatelské požadavky a názory zainteresovaných stran, požadavky právních předpisů a jiné požadavky. Cíle kvality schvaluje svým podpisem jednatel společnosti. MK odpovídá za seznámení všech zaměstnanců společnosti s cíli QMS vždy po jejich novém vydání. Seznámení s cíli potvrdí svým podpisem na zadní stranu dokumentu všichni zaměstnanci společnosti. Přezkoumání a hodnocení plnění cílů společnosti provádí PMQ minimálně 1x ročně v rámci přezkoumání systému managementu vedením Plánování systému managementu kvality Vedení společnosti plánuje QMS tak, aby: byly plněny požadavky uvedené v článku 4.1, zásady Politiky kvality, cíle kvality, byla neustále udržována integrita QMS, a to i v průběhu plánování a implementace změn systému managementu. Strana 9 z 21

10 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Vedení společnosti stanovilo organizační strukturu a vzájemné vazby mezi jednotlivými funkčními místy ve společnosti (viz Organizační schéma - Příloha č.2), včetně odpovědností a pravomocí. Odpovědnosti a pravomoci jednotlivých zaměstnanců vychází z organizačního schématu společnosti a jsou určeny v pracovních náplní (viz F3 Pracovní náplň), Politikou kvality a dokumentací QMS. Všichni zaměstnanci společnosti jsou MK prokazatelně seznámeni se svými odpovědnostmi a pravomocemi v systému managementu společnosti Představitel managementu Jednatel společnosti jmenuje představitele managementu pro QMS. Ve jmenování jsou stanoveny základní odpovědnosti a pravomoce PMQ. Ostatní odpovědnosti a pravomoci jsou uvedeny v jednotlivých dokumentech QMS Interní komunikace MK má odpovědnost za vytvoření a udržování interní komunikace v rámci společnosti. Vzhledem k malému počtu zaměstnanců probíhá interní komunikace každodenním osobním kontaktem, případně telefonicky nebo em. Důležité otázky týkající činnosti společnosti, QMS a jeho efektivnosti se řeší na operativních poradách, které svolává jednatel společnosti. Dle rozhodnutí jednatele společnosti je z porady vyhotoven zápis. Porada k problematice QMS a jeho efektivnosti se koná minimálně jedenkrát za 12 měsíců. PMQ zajistí vyhotovení zápisu z této porady. V rámci interní komunikace v QMS jsou zaměstnanci seznámeni s Politikou kvality, Cíli kvality, dokumentací QMS, odpovědnostmi a pravomocemi v QMS. V případě výskytu havarijní situace jsou způsoby interní komunikace dány konkrétními havarijními postupy. Zaměstnanci společnosti mohou předávat podněty na zlepšení QMS představiteli managementu pro QMS. Podněty zaměstnanců jsou posouzeny z hlediska jejich možné realizace a s ohledem na jejich závažnost a reálné uplatnění. O výsledku posouzení a možné realizaci příslušného podnětu je zaměstnanec ústně informován PMQ Externí komunikace Prezentace společnosti je realizována pomocí tisku, webovských stránek na internetu, propagačních materiálů a výstav. Za prezentaci společnosti odpovídá jednatel společnosti. Rozsah komunikace s orgány státní správy je dán především požadavky právních předpisů a jinými požadavky. Za komunikaci s orgány státní správy odpovídá jednatel společnosti. Komunikace s dodavateli probíhá em, telefonicky, ústní nebo písemnou formou. V rámci této komunikace jsou informováni o postupech a požadavcích QMS společnosti, které souvisí s jejich produkty. V rámci komunikace se zainteresovanými stranami je kladen důraz na témata související s Politikou kvality, cíli, požadavky právních předpisů a jiných požadavků, požadavky zainteresovaných stran, postupy související s kvalitou. Pokud není uvedeno jinak, za zajištění externí komunikace a zvolení vhodné formy odpovídá jednatel společnosti. Strana 10 z 21

11 5.6 Přezkoumání systému managementu Vedení společnosti provádí minimálně 1 krát za 12 měsíců v plánovaném termínu přezkoumání QMS tak, aby byla zajištěna jeho vhodnost, přiměřenost a efektivnost. Toto přezkoumání posuzuje příležitosti pro zlepšování, potřebu změn v systému managementu, včetně Politiky kvality a cílů kvality. Systém managementu kvality je minimálně 1 krát ročně přezkoumán vedením společnosti. Vstupy, postup přezkoumání QMS vedením a výstupy jsou uvedeny v SM 5 Přezkoumání systému managementu vedením. Záznamy o přezkoumání systému managementu vedením jsou uchovávány v souladu se SM 3 Řízení záznamů. PMQ má odpovědnost za provedení přezkoumání QMS vedením v podmínkách společnosti. 6 Management zdrojů 6.1 Poskytování zdrojů Jednatel společnosti přezkoumává a průběžně zajišťuje všechny potřebné zdroje pro: běžný provoz a chod společnosti, implementaci a udržování QMS v podmínkách společnosti, neustálé zvyšování efektivnosti systému managementu, zvyšování spokojenosti zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků. Požadavky na zdroje jsou identifikovány prostřednictvím dokumentace QMS, hodnocením procesů, požadavků zákazníka v rámci jednotlivých zakázek a zlepšováním. Jednatel společnosti provádí plánování zdrojů na období jednoho roku v návaznosti na strategické záměry společnosti, Politiku kvality a Cíle kvality. Jednatel společnosti má zabezpečeny rezervy nutných zdrojů pro případné nepředvídatelné skutečnosti tak, aby byla vždy zajištěna odpovídající spokojenost zákazníka. V případě operativní potřeby, o uvolnění a poskytnutí potřebných zdrojů rozhoduje jednatel společnosti. Jednatel společnosti provádí hodnocení zajištěnosti a poskytování zdrojů v rámci přezkoumání systému managementu vedením společnosti. 6.2 Lidské zdroje Obecně Pracovníci společnosti, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt jsou kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, odborných dovedností a zkušeností Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti Jednatel společnosti určuje nezbytnou kompetenci pro zaměstnance, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt. Nezbytná odborná způsobilost a kompetence zaměstnance jsou uvedeny v F3 - Pracovní náplni. Za stanovení kvalifikačních požadavků odpovídá jednatel společnosti. Vzdělávání a výcvik je plánován a prováděn v souladu s požadavky uvedenými ve SM 6 Výcvik. Výcvik pracovníků je plánován ve společnosti na období jednoho roku. V rámci plánování jsou definovány potřeby týkajících se vzdělávání, výcviku a odborné způsobilosti jednotlivých pracovníků, včetně požadavků vyplývajících ze QMS. Vzdělávání a výcvik zaměstnanců mohou být prováděny interní nebo externí formou. Hodnocení efektivity výcviku je prováděno vedením společnosti v rámci přezkoumání QMS vedením. Strana 11 z 21

12 Činnosti vyžadující speciální kvalifikaci a osvědčení o této kvalifikaci mohou být zajišťovány externě. PMQ zajišťuje, aby osoby provádějící pro společnost nebo z jejího pověření potřebné úkony, které mohou ovlivnit kvalitu produktu byly způsobilé na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností. O vzdělávání, výcviku, dovednostech a zkušenostech jsou vedeny záznamy, které jsou uloženy a uchovávány v souladu se SM 3 Řízení záznamů. 6.3 Infrastruktura Vedení společnosti má odpovědnost za určení, poskytování a udržování infrastruktury potřebné pro dosažení shody s požadavky na produkt. Provádění opravy a údržby používaných strojů a zařízení zajišťuje jednatel společnosti/bt prostřednictvím nákupu služeb u vybraného dodavatele. Budovy společnost je v pronajatých prostorách o jejichž údržbu se stará majitel objektu. Motorová vozidla společnost vlastní firemní osobní a nákladní motorová vozidla. Zaměstnanec, kterému je přiděleno firemní vozidlo odpovídá za jeho bezpečný provoz a provádění potřebné údržby a oprav. Hardware a software jednatel společnosti zajišťuje správu sítě a provádí potřebné aktualizace software. Nový hardware a software nakupuje jednatel společnosti po schválení jednatele dle potřeb společnosti. 6.4 Pracovní prostředí Vedení společnosti má odpovědnost za určení a řízení pracovního prostředí potřebného pro zajištění shody s požadavky na produkt, včetně zajištění BOZP (viz SM 20 Zabezpečení BOZP, SM 21 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, SM 22 Hodnocení pracovních podmínek a pracovního prostředí, SM 23 Pracovní úraz, nemoc z povolání a jejich odškodnění, SM 24 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků) a požární ochrany. Klade důraz na to, aby zaměstnanci udržovali na svém pracovišti čistotu a pořádek. Vhodné pracovní prostředí je zajišťováno identifikací, zavedením a dodržováním požadavků právních předpisů stanovených na pracovní prostředí (tj. zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zásad pro ochranu životního prostředí), případně na základě doporučení dodavatelů, osobních zkušeností, zkušeností a požadavků zaměstnanců. Identifikované rizikové faktory pracovního prostředí jsou dle jejich konkrétního charakteru řízeny a monitorovány tak, aby byly minimalizovány jejich nepříznivé dopady. 7 Realizace produktu 7.1 Plánování realizace produktu Vedení společnosti plánuje a vytváří procesy potřebné pro realizaci produktu. Plánování realizace produktu je v souladu s požadavky ostatních procesů QMS (viz článek 4.1). Při plánování realizace produktu jsou posuzovány technické a kapacitní možnosti společnosti, možnosti případných dodavatelů, požadavky právních předpisů a schopnost společnosti realizovat požadované specifikace na produkty. Jsou stanoveny postupy a odpovědnosti pro zajištění a dokumentování splnění specifikovaných požadavků na produkty. PMQ ve spolupráci s jednatelem společnosti při plánování realizace produktu podle okolností určuje: Strana 12 z 21

13 - cíle kvality, - požadavky na produkt, - požadavky právních předpisů souvisejících s produktem, - potřeby vytvářet procesy a dokumenty, - potřebné zdroje, které je zapotřebí poskytovat, - požadavky na monitorování a měření, - kritéria pro přijetí produktu, - záznamy potřebné pro poskytování důkazů, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky. 7.2 Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu Potřeby zákazníka jsou identifikovány v rámci smlouvy či objednávky od zákazníka v souladu se SM 13 Uzavírání smlouvy se zákazníkem. Přitom se berou v úvahu: - požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnosti při dodání a po dodání, - požadavky které zákazník neuvedl, ale které jsou nutné pro specifikované nebo zamýšlené použití (je-li toto použití známo), - požadavky právních předpisů a jiné požadavky aplikovatelné na produkt, - jakékoli doplňující požadavky určené společností jako potřebné Přezkoumání požadavků týkajících se produktu V rámci konkrétní zakázky jsou odpovědnými zaměstnanci identifikovány a přezkoumány požadavky zákazníka týkající se produktu. Přezkoumání požadavků zákazníka je provedeno před přijetím odpovědnosti společnosti dodat specifikovaný produkt zákazníkovi. Každá smlouva/objednávka se zákazníkem je interně posouzena (přezkoumána). Přezkoumání požadavků zákazníka je zaměřeno zejména na to, zda jsou: stanoveny požadavky zákazníka na produkt, specifikované požadavky zákazníka splnitelné, vyřešeny všechny odlišnosti od dříve vyjádřených požadavků. Garantem přezkoumání smlouvy/objednávky je jednatel společnosti. O výsledcích přezkoumání požadavků zákazníka a opatřeních jsou vedeny záznamy, které jsou uloženy a uchovávány dle zásad stanovených ve SM 3 Řízení záznamů. MK odpovídá za opravu/doplnění příslušných dokumentů a přenesení příslušných informací na kompetentní pracovníky v případě, že se změní požadavky na produkt Změna smlouvy Požadavek na změnu již uzavřené smlouvy, uplatňované zákazníkem, se řeší dodatkem ke smlouvě. V případě větších změn sepsáním nové smlouvy. Strana 13 z 21

14 7.2.3 Komunikace se zákazníkem Komunikace se zákazníkem probíhá ohledně informací o produktu, vyřizování poptávek/smluv/objednávek a jejich případných změn, získávání zpětné vazby od zákazníka, včetně stížností a reklamací. Ve většině případů dochází ke komunikaci se zákazníkem formou osobního jednání a telefonicky. Je-li to účelné, je z osobního jednání pořízen záznam. Dále komunikace se zákazníkem probíhá prostřednictvím Stavebního deníku, u, faxu a pošty. V případě reklamací probíhá komunikace se zákazníkem v souladu se SM 10 Řízení neshodného produktu. 7.3 Návrh a vývoj produktu Společnost neprovádí návrh ani vývoj produktu a proto požadavky čl. 7.3 systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 nejsou popsány a zavedeny. 7.4 Nákup Proces nákupu Společnost v rámci realizace konkrétních zakázek provádí nákup potřebného materiálu a služeb v souladu s SM 11 Nákup. Dodávky musí splňovat specifikované požadavky společnosti pro následné naplnění požadavků zákazníka na konečný produkt, včetně požadavků právních předpisů. Typ a rozsah řízení aplikovaného na dodavatele a nakupovaný produkt jsou závislé na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci produktu nebo na konečný produkt Hodnocení a výběr dodavatele Dodavatelé jsou hodnoceni podle jejich schopností plnit požadavky na konkrétní dodávku produktu, včetně požadavků vyplývajících ze QMS. Pro jejich hodnocení a výběr jsou stanovena kritéria na základě kterých jsou tito dodavatelé hodnoceni. Rozhodujícím kritériem způsobilosti dodavatele je jeho schopnost splnit požadavky na dodávku produktu, které jsou uvedeny v objednávce/smlouvě. Hodnocení dodavatelů je řízeno v souladu se zásadami stanovenými v SM 12 Hodnocení a výběr dodavatele. O výsledcích hodnocení a případných opatřeních jsou vedeny záznamy, které jsou uloženy a uchovávány dle zásad stanovených v SM 3 Řízení záznamů Informace pro nákup Informace pro nákup musí popisovat požadovanou dodávku a dle jejího charakteru také: požadavky na schvalování výrobku/služby, postupů, procesů a zařízení, požadavky na kvalifikaci pracovníků, požadavky na QMS, požadavky právních předpisů. Všechny potřebné informace popisující nakupované výrobky/služby, včetně jejich kvality, způsobu dokladování a ověřování jsou dle charakteru dodávky uváděny v objednávce/smlouvě. Přiměřenost specifikovaných požadavků pro nákup je přezkoumána předtím, než jsou požadavky sděleny dodavateli. Strana 14 z 21

15 7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu Kontrolní činnosti nezbytné pro zajištění splnění specifikovaných požadavků na dodávku výrobku/služby, jsou prováděny příslušnými odpovědnými zaměstnanci s ohledem na charakter dodávky. Případný požadavek na ověřování nakupovaného výrobku/služby u dodavatele je uváděn v objednávkách/smlouvách, které s těmito dodavateli společnost uzavírá. 7.5 Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Společnost plánuje a realizuje poskytování služeb za řízených podmínek, které jsou stanoveny v SM 14 Realizace stavební činnosti. Realizace stavebních činností je plánována a realizována za řízených podmínek tak, aby dle charakteru zakázky zahrnovaly: dostupnost informací, které popisují charakteristiky produktu, dostupnost potřebných pracovních instrukcí, používání vhodného zařízení, dostupnost a použití monitorovacího a měřicího zařízení, uplatňování monitorování a měření, uskutečnění činností při uvolňování produktu, při jeho dodávání a po jeho dodání. Informace a požadavky zákazníka potřebné pro realizaci konkrétní zakázky jsou dle charakteru zakázky uvedeny ve smlouvě/objednávce a v související realizační dokumentaci zakázky. V rámci poskytování služeb jsou stanoveny takové postupy, aby veškeré činnosti probíhaly v souladu s platnými požadavky právních předpisů. Dokumentované postupy pro řízení poskytovaných služeb jsou přezkoumávány z hlediska jejich efektivity a vhodnosti. V případě potřeby jsou prováděny změny dokumentace, které jsou identifikovány jako nezbytné. Jednatel společnosti má odpovědnost za řízení realizace stavebních činností Validace procesů výroby a poskytování služeb Společnost průběžně monitoruje všechny procesy. Validace se provádí na místě zakázky. Popis případných zkoušek je součástí Stavebního deníku. Validací musí být prokázána schopnost procesů dosahovat plánované výsledky. Pro tyto procesy mohou být dle okolností: stanoveny kritéria pro přezkoumání a schvalování procesů, schválena zařízení a kvalifikace pracovníků, použity specifické metody a postupy, stanoveny požadavky na záznamy, provedena opětovná validace. Na zvláštní procesy, které mají významný vliv na konečnou kvalitu dodávaného produktu, mohou být v rámci realizačních procesů sjednáváni externí dodavatelé. Ti jsou považováni za externí zdroj a jsou řízeni v souladu s kapitolou Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Strana 15 z 21

16 Společnost provádí a vyžaduje u svých dodavatelů validaci těch procesů (činností), které nelze v následných krocích monitorovat a ověřovat (kontrolou, měřením) a které by mohly dále negativně ovlivňovat kvalitu výsledného produktu (např. provádění izolací). Výsledky ověření shody těchto procesů jsou zaznamenány v příslušných protokolech/sd. V případě vzniku neshody musí být tato řešena v souladu s postupy pro řízení neshody a proces musí být znovu ověřen Identifikace a sledovatelnost Pro identifikaci a sledovatelnost poskytovaných služeb v potřebném rozsahu jsou ve společnosti uplatňovány běžné postupy. Rozsah identifikace je dán běžnými zvyklostmi a musí souhlasit s údaji uvedenými v průvodní dokumentaci (pokud se s dodává). Případné specifické požadavky zákazníka na identifikaci a sledovatelnost jsou uvedeny v dokumentaci konkrétního obchodního případu. Požadavky na identifikaci a sledovatelnost jsou řízeny dle SM 11 Nákup, SM 13 Uzavírání smlouvy se zákazníkem a SM 14 Realizace stavební činnosti Majetek zákazníka Při práci v prostorech nebo na pozemku zákazníka zaměstnanci dle charakteru zakázky identifikují, respektují a chrání majetek zákazníka. Pokud by došlo ke ztrátě/poškození majetku zákazníka vinou společnosti, je zákazník okamžitě informován a odškodněn. Událost je zaznamenána ve SD. V případě, že se zjistí, že majetek zákazníka je nevhodný k použití je toto neprodleně oznámeno zákazníkovi a je proveden o tom zápis. V případě práce s výkresovou dokumentací zákazníka, které je nutno vrátit, se klade důraz na jejich ochranu a patřičné zacházení. Stavební technik dohlíží a zajišťuje ochranu majetku zákazníka Uchovávání produktu Způsob uchovávání produktu se volí v souladu s požadavky uvedenými ve smlouvě/objednávce nebo v průvodní dokumentaci dodávky, eventuálně dle běžných zvyklostí (tam, kde v průvodní dokumentaci nejsou požadavky uvedeny) tak, aby nedošlo k jeho poškození a ke snížení požadované kvality. Stavební činnost je poskytována v místě dodání. Staveniště je vždy vhodným způsobem zajištěno. Stavební technik zajišťuje ochranu materiálu na stavbách. 7.6 Řízení monitorovacího a měřicího zařízení V průběhu realizace stavebních prací mohou být realizovány rozměrové a vizuální kontroly. Zaměstnanci provádějící tyto kontroly mají odpovídající kvalifikaci a odbornou praxi. Používaná měřidla a měřící zařízení jsou řízeny dle SM 7 Řízení měřidel a měřicího zařízení. Měření prováděna dodavatelsky mohou být realizována pouze po předložení odborné způsobilosti dodavatele a záznamů prokazujících platné ověření/kalibraci používaných měřidel a měřících zařízení. O provedených kontrolách, ověřeních a zkouškách jsou vedeny příslušné záznamy. Záznamy jsou uloženy a uchovány dle zásad stanovených v SM 3 Řízení záznamů. MK má odpovědnost za řízení monitorovacího a měřicího zařízení ve společnosti. Strana 16 z 21

17 8 Měření, analýza a zlepšování 8.1 Obecně Společnost plánuje a implementuje procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné pro: prokázání shody s požadavky na produkt, zajištění shody s požadavky QMS, neustálé zvyšování efektivnosti QMS. 8.2 Monitorování a měření Spokojenost zákazníka Společnost v rámci měření výkonnosti systému managementu monitoruje vnímání společnosti zákazníkem a hodnotí, zda byly splněny jeho požadavky. Způsob získávání a používání těchto informací je stanoven ve SM 9 Hodnocení spokojenosti zákazníka. MK má odpovědnost za hodnocení spokojenosti zákazníka Interní audit Společnost plánuje v pravidelných intervalech interní audity tak, aby stanovila, zda QMS odpovídá plánovanému uspořádání, požadavkům ČSN EN ISO 9001 v platném znění, zda je efektivně implementován a udržován. Společnost má vytvořen a udržován dokumentovaný postup uvedený ve SM 8 Interní audit, který stanoví odpovědnosti a požadavky na plánování a provádění interních auditů, vytváření záznamů a předkládání zpráv o výsledcích. Interní audity jsou plánovány a prováděny tak, aby byl prověřen celý QMS minimálně jedenkrát ročně. Auditoři provádějící ve společnosti interní audity nesmí mít žádnou přímou odpovědnost za oblast, kterou prověřují. O interních auditech a jejich výsledcích jsou utvářeny záznamy, které jsou uloženy a uchovávány dle zásad stanovených v SM 3 Řízení záznamů. PMQ odpovídá za zajištění potřebných zdrojů a provádění interních auditů v podmínkách společnosti Monitorování a měření procesů Společnost provádí monitorování a měření procesů. Vyhodnocení jednotlivých procesů se provádí v rámci přezkoumání systému managementu vedením. Ve společnosti je prováděno monitorování a měření procesů tak, aby bylo možné prokázat schopnost procesů dosáhnout plánovaných výsledků. Jednatel společnosti na začátku sledovaného období stanoví v Registru monitorovaných a měřených procesů kritéria sledovaných procesů, cílové hodnoty, termíny pro vyhodnocení, zaměstnance odpovědné za monitorování procesů a za předkládání potřebných informací a výsledných hodnot za sledované období. PMQ sleduje stanovené termíny a výsledné hodnoty. Získané informace použije pro zpracování Zprávy o přezkoumání QMS vedením. V případě, že nejsou dosaženy plánované výsledky jsou vedením společnosti přijímána potřebná opatření. PMQ odpovídá za monitorování a měření procesů. Strana 17 z 21

18 Statistické metody Pro měření a monitorování procesů ve společnosti mohou být použity statistické metody. Jejich využití je vzhledem k charakteru realizovaných obchodních případů omezené. Za použití vhodných statistických metod dle potřeby odpovídá MK Monitorování a měření produktu Společnost provádí monitorování a měření charakteristik produktu tak, aby bylo ověřeno splnění specifikovaných požadavků, včetně požadavků na kvalitu. Postup pro plánování, provedení, vyhodnocení a dokumentování příslušných kontrol a stavu po kontrolách je stanoven v SM 14 Realizace stavební činnosti. V případě neuspokojivých výsledků jsou přijata příslušná nápravná a preventivní opatření v souladu se SM 4 Nápravná a preventivní opatření. Požadované záznamy o provedených kontrolách a zkouškách jsou uloženy a uchovávány v souladu se SM 3 Řízení záznamů. 8.3 Řízení neshodného produktu Společnost zajišťuje, že produkt, který není v souladu s požadavky na produkt, je identifikován a řízen tak, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Požadavky na řízení neshodného produktu jsou stanoveny v SM 10 Řízení neshodného produktu. Záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatření, včetně udělených výjimek, jsou uloženy a uchovávány v souladu s SM 3 Řízení záznamů. 8.4 Analýza dat Vedení společnosti určuje, shromažďuje a analyzuje vhodná data získávaná jako výsledek monitorování/měření, komunikace se zákazníkem a jiných relevantních zdrojů tak, aby získalo potřebné informace týkající se: spokojenosti zákazníka (viz. článek 8.2.1), shody s požadavky na produkt (viz článek 8.2.4), charakteristik a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření (viz článek a 8.2.4), dodavatelů (viz článek 7.4). Odpovědnost za provádění analýz a předkládání výsledků těchto analýz vedení společnosti má MK. Vedení společnosti na základě výsledků provedených analýz posuzuje minimálně 1 x za 12 měsíců v rámci přezkoumání QMS vedením vhodnost a efektivnost QMS a vyhodnocuje, kde lze uskutečňovat neustálé zvyšování efektivnosti QMS. 8.5 Zlepšování Neustálé zlepšování Neustálé zlepšování je klíčovým rysem efektivního systému managementu. Neustálé zlepšování QMS a poskytovaných služeb je zabezpečováno vedením společnosti využíváním: Politiky kvality, cílů kvality, analýzy dat pro umožnění rozhodování založeného na faktech, Strana 18 z 21

19 výsledků interních a externích auditů ve společnosti, nápravných a preventivních opatření, přezkoumání QMS vedením společnosti. Vedení společnosti sleduje technický pokrok, vývoj a trendy v oblastech poskytovaných služeb. Návrhy na zlepšení kvality poskytovaných služeb nebo jednotlivých procesů jsou projednávány na poradách vedení společnosti Nápravná opatření Aby se zabránilo opakovanému výskytu neshod, jsou stanovena a realizována opatření k nápravě k odstranění jejich příčin dle dokumentovaného postupu SM 4 Nápravná a preventivní opatření. Nápravná opatření musí být přiměřená důsledkům zjištěných neshod. Při uložení nápravného opatření je provedeno: přezkoumání neshody (včetně stížnosti zákazníka), určení příčiny neshody, vyhodnocení potřeby opatření pro zamezení opětovného výskytu neshody, určení a implementace potřebného opatření, záznamy výsledků provedených opatření, přezkoumání efektivnosti provedeného NO. Změna postupu v dokumentaci QMS vyplývající z provedeného NO je zavedena a zaznamenána. Záznamy vztahující se k NO jsou uloženy a uchovávány dle zásad stanovených v SM 3 Řízení záznamů Preventivní opatření V případě potřeby jsou stanovena preventivní opatření k odstranění příčin potenciálních neshod tak, aby se zabránilo jejich výskytu. Společnost má vytvořený dokumentovaný postup SM 4 Nápravná a preventivní opatření pro stanovení požadavků na: - určení potenciálních neshod a jejich příčin, - vyhodnocení potřeby opatření k zabránění výskytu neshod, - určení a implementaci potřebného opatření, - záznamy výsledků provedených opatření, - přezkoumání efektivnosti provedeného preventivního opatření. Pokud se objeví náznak určitých trendů ve vývoji neshod, případně hrozí-li vznik neshody, jsou navržena preventivní opatření vycházející z rozboru všech potenciálních příčin a zdrojů neshod. Přijatá preventivní opatření musí odpovídat následkům případných problémů. Změna postupu v dokumentaci QMS vyplývající z provedeného preventivního opatření je zavedena a zaznamenána. Záznamy vztahující se k preventivnímu opatření jsou uloženy a uchovávány dle zásad stanovených v SM 3 Řízení záznamů. Strana 19 z 21

20 9 Příloha Příručka kvality Verze: Příloha č. 1 - Mapa procesů Řídící procesy Hlavní procesy Podpůrné procesy Řízení dokumentů a záznamů Zákazník Hodnocení dodavatelů Nákup Monitorování a měření procesů Přezkoumání vedením Interní audit Nápravná a preventivní opatření Realizace stavební činnosti Hodnocení spokojenosti zákazníka Řízení neshodného produktu Zákazník Vzdělávání Strana 20 z 21

21 9.2 Příloha č. 2 - Organizační schéma A.G.C. Ostrava spol. s r.o. JEDNATEL SPOLEČNOSTI Manager kvality (jmenován PMQ) Hlavní ekonom Stavební technik Bezpečnostní technik Stavební dělník Strana 21 z 21

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3 Obsah: 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI... 3 3. POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Audit SMK... 3 3.2 Vedoucí auditor/auditor... 3 3.3 Zpráva z auditu kvality... 3 3.4 Zkratky... 3 4. POPIS... 3 4.1 Plánování auditu...

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Nový přístup k vedení auditů 3 úrovně pro vedení auditu Vrcholové vedení organizace Vlastníci procesů Pracoviště Nový přístup k

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: Účinnost vydání od: 21.8.2007 Účinnost dokumentu od: 3.10.2005 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

PŘÍRUČKA KVALITY. Stránka 1 / 21. Směrnice S 03/ vydání. D.Q.RYLES s.r.o. Obránců míru 222/ Ostrava-Vítk. Účinnost od: 1.11.

PŘÍRUČKA KVALITY. Stránka 1 / 21. Směrnice S 03/ vydání. D.Q.RYLES s.r.o. Obránců míru 222/ Ostrava-Vítk. Účinnost od: 1.11. Stránka 1 / 21 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : VÝTISK ČÍSLO: PŘÍRUČKA KVALITY Rozdělovník: Ředitel společnosti č. 1 Zpracoval Schválil Funkce Ředitel společnosti Ředitel společnosti Jméno,

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace.

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace. Schválené výklady byly určeny a schváleny IATF. Pokud není uvedeno jinak, jsou schváleny výklady platné po zveřejnění. Schválené výklady mění interpretaci pravidla nebo požadavky, která se pak stává podkladem

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11.

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice Výtisk č. : 1 Vydání č. : 1 Vnitřní předpis číslo: 7/2009 Účinnost od : 1.11.2009 Počet stran: 41 Počet příloh: 6 Příručka kvality

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 35/2017 Název: Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Karlově Účinnost: 1. 5. 2017 1 Vnitřní kontrolní systém na UK Čl. 1 Úvodní ustanovení Cílem tohoto opatření

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Příloha č. 4 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 16 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 83-01 Výtisk číslo: 1 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Tato směrnice slouží pouze pro

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Obsah Příručka kvality 1. ÚVOD...4 1.1. Základní informace o škole... 5 1.2. Předmětem certifikace dle ISO 9001:2008 je:... 5 2. ROZSAH PLATNOSTI...5

Více

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o.

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Ing. Pavel Trvaj QESTR Spojenců 876 674 01 Třebíč pavel.trvaj@qestr.cz IČ: 68660910 Řízení QMS Co je to kvalita? Řízení QMS jakost (kvalita)

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k:

Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k: 13. ledna 2016 Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k: Zprávy z auditu Úvod Kapitola 1 ISO 9001 říká, že má organizace implementovat QMS v případě, že potřebuje

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS. Manuál kvality dodavatele. Číslo PP 01/19 Vydání 1. Náhrada předchozích prováděcích předpisů Úvodní ustanovení

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS. Manuál kvality dodavatele. Číslo PP 01/19 Vydání 1. Náhrada předchozích prováděcích předpisů Úvodní ustanovení PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS Název Manuál kvality dodavatele Číslo PP 01/19 Vydání 1 Náhrada předchozích prováděcích předpisů Úvodní ustanovení Tento prováděcí předpis definuje požadavky společnosti NAREX Ždánice,

Více

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace International Organization for Standardization BIBC II, Chemin de Blandonnet 8, CP 401, 1214 Vernier, Geneva, Switzerland Tel: +41 22 749 01 11, Web: www.iso.org Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Metodika certifikace zařízení OIS

Metodika certifikace zařízení OIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Metodika certifikace zařízení OIS Projekt č.: TA02030435 14. 11. 2013 Roman Skuhra Obsah Struktura metodiky Organizační schéma

Více

1 PŘEDMĚT NORMATIVNÍHO DOKUMENTU ROZSAH DEFINICE POJMŮ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY...5

1 PŘEDMĚT NORMATIVNÍHO DOKUMENTU ROZSAH DEFINICE POJMŮ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY...5 OBSAH 1 PŘEDMĚT NORMATIVNÍHO DOKUMENTU...3 2 ROZSAH...3 3 DEFINICE POJMŮ...3 4 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY...5 4.1 Všeobecné požadavky...5 4.2 Požadavky na dokumentaci...5 4.2.1 Všeobecně...5 4.2.2 Příručka

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. 11 Odvolání, stížnosti a spory 11.1 Odvolací řízení Odvolání vyslovení nesouhlasu zákazníka či jiné zainteresované strany (dále jen odvolatele) s rozhodnutím certifikačního/ ověřovacího orgánu Odvolání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Beton, lehký beton, stříkaný beton Zatřídění dle př. 2 NV-163 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 5,6,7 Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: Č. Požadavek Posouzení C NC R O Poznámka Zjištění

Více

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010 Příloha č. 8 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Zápis z přezkoumání QMS za

Více

Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016

Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 Chocerady 27.2.2017 Ing. Jiří Seger Sdružení poradců ISO 9001:2015 1 Systém managementu kvality (QMS) - požadavky ISO 9001 (9002, 9003):1987 ISO 9001 (9002, 9003):

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA EMS - Systém environmentálního managementu Jiří Vavřínek CENIA Osnova Použití normy a přínosy Demingůvcyklus (PDCA) Hlavní principy a prvky EMS / ISO 14001 Zainteresované strany Požadavky na management/ekology

Více

Zpráva z auditu číslo

Zpráva z auditu číslo Číslo projektu: CZ-CERT.4807.003 Kriteriální normy a typ auditu: 2. dozorový audit ČSN EN ISO 9001:2016, Typ certifikace: Název organizace (dle OR): Adresa sídla: Single-site Hexium hydraulika s.r.o. K.

Více

Příručka systému řízení (kvality)

Příručka systému řízení (kvality) Platné od: 1.9.2017 5. vydání Stránka 1 z 17 Příručka systému řízení (kvality) Výtisk číslo: Copyright Platné od: 1.9.2017 5. vydání Stránka 2 z 17 OBSAH 1VYMEZENÍ SYSTÉMU... 4 1.1 Sídlo TESLA Mladá Vožice

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 Blok IV.

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 Blok IV. OBCHOD SE DŘEVEM Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 Blok IV. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., 2005 / 2006 Ing. Jiří Marvan 12. Systémy

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zpráva z auditu číslo

Zpráva z auditu číslo Číslo projektu: CZ-CERT.6697.001 Kriteriální normy a druh auditu Certifikační audit ČSN EN ISO 9001:2016 Název organizace (dle OR) Adresa sídla Korespondenční adresa Kontaktní osoba Medela Automotive s.r.o.

Více