Téma: EVVO a mimoškolní oblast

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma: EVVO a mimoškolní oblast"

Transkript

1 Kurz pro koordinátory EVVO škol a školských zařízení Jihočeského kraje Téma: EVVO a mimoškolní oblast Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/ Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Globálního grantu CZ.1.07/ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 Mgr. Eva Jiříková, CSc.

3 Program EVVO EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) - předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahu člověka a životního prostředí, problému ŽP z globálního i lokálního hlediska a možností i způsobu dosažení udržitelného rozvoje rozvinutí schopností uvažovat v souvislostech a chápat interakci přístupů ekologických, technicko - technologických, ekonomických i sociálních podněcování aktivity a tvořivosti studentů zaměřené k žádoucímu jednání ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a spolupráce v mezilidských vztazích působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu potřeb trvale udržitelného rozvoje

4 Cíl EVVO Základním cílem EVVO je naučit současnou a budoucí generaci žít podle principů trvale udržitelného rozvoje.

5 EVVO dětí a mládeže EVVO dětí a mládeže lze účinně ovlivňovat také převážnou část dospělé populace, zejména pokud se týká základních občanských postojů k prostředí a úcty k životu

6 Východiska Zákon č. 114/1999 Sb. o ochraně přírody a krajiny Zákon č.123/96 Sb., o právu na informace o životním prostředí Usnesením vlády ČR ze dne č byl přijat Státní program environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty - EVVO v České republice - vychází z platných právních norem, vládních usnesení, novelizované Státní politiky životního prostředí, mezinárodních závazku, kterými je Česká republika vázána a z předpisů Evropské unie. V souladu s celostátními programy a koncepcemi jsou zpracovány Krajské koncepce EVVO

7 Východiska Agenda 21 Směrnice c. 90/313/EHS, o svobody přístupu k informacím o životním prostředí Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva, červen 1998) Politika, stav a vývoj životního prostředí České republiky (dokument OECD, duben 1999) Národní program přípravy České republiky na přijetí do Evropské unie (MŽP, červen 1999) Souhrnná koncepce resortu pro osvětu, vzdělávání, výchovu a informování veřejnosti v záležitostech životního prostředí (MŽP, Praha, červen 1999) Meziresortní dohoda o spolupráci v oblasti environmentální osvěty, vzdělávání a výchovy mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne implementace předpisu EU a dalších závazku CR souvisejících se SP EVVO CR:

8 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí a mládeže ŠKOLA Střediska a centra ekologické výchovy DDM Správy CHKO Nestátní neziskové organizace

9 Mimoškolní výchova Má nezastupitelnou úlohu Zvláštnost v bohatství bezprostředních prožitků Funkce mimoškolní výchovy výchovná sociální zdravotní

10 Aktivity EVVO mimo vyučování Doplňují, rozšiřují a obohacují školní vyučovací formy Mohou být realizovány vlastními prostředky školy Mohou být realizovány ve spolupráci s některými společenskými organizacemi a kulturními institucemi

11 Pozitiva mimoškolní výchovy Mimoškolní výchova umožnuje překonávat jednostrannost výchovněvzdělávacího působení při výuce Exkurze, pobyty v přírodě, besedy rozšiřují rozhled žáků, hlubší orientaci v životě, stimulace jejich zájmů, navození aktuálních problémů Skupinové formy výchovné práce nejrozmanitější kroužky podle zájmu žáků vycházejí z individuálních zájmů a podchycují relativně malé skupiny jedinců Práce v zájmové skupině umožňuje pedagogovi hlubší kontakt se žáky Všechny formy výchovy ve škole se stávají účinnějšími, když se propojují s výchovou mimoškolní Význam spolupráce školy s ostatními organizacemi a institucemi, veřejností Prohloubení vazby mezi školou, mimoškolskými institucemi, obcí a rodinou

12 Uskutečňuje se: Ve škole Sítí společenských organizací Sítí kulturních zařízení Sítí hromadných sdělovacích prostředků

13 Environmentální výchova dětí a mládeže v rodině rozvoj ovlivňován kvalitou prostředí, dětské literatury, rozhlasového a televizního vysílání osvětovými a kulturně vzdělávacími zařízeními, centry a středisky ekologické výchovy atd.

14 Podíl společenských organizací Intencionální (přímá) výchova /kurzy, přednášky, semináře, diskuse/ Funkcionální (nepřímá) výchova /probíhá ve spojitosti s vlastním životem a aktivitou dané organizace/ Nepůsobí pouze na své členy, působí i na široký okruh veřejnosti Působení může být dlouhodobé povahy i relativně krátkodobé ve formě poradenské, propagandistické nebo agitační

15 Hromadné sdělovací prostředky tisk, rozhlas, film a televize hromadné sdělovací prostředky informují a tím vychovávají mnoho rovin poznání faktů, zobecňování jednotlivých poznatků, vyvozování obecných zákonitostí přibývá relací, které mají vyhraněně intencionální výchovněvzdělávací funkci (vytvořené s cílem a účelem pro výchovné působení) funkcionálně působí na rozvoj osobnosti každý podnět těchto prostředků v jejich působení i nedostatky komercionalizace, podbízivé programy v konkurenčním boji o sledovanost, přemíra reklam, velké množství násilí a brutality v programech, nevhodný obsah narůstají snahy mediální pedagogiky o koncepci výchovy tzv. mediální kompetence schopnosti adekvátně přijímat, zpracovávat a hodnotit podněty sdělovacích prostředků

16 Podíl kulturních zařízení prostřednictvím výchovných a výukových programů (muzea, galerie, knihovny, divadla, kina a koncertní zařízení, objekty památkové péče, zoologické a botanické zahrady, hvězdárny a planetária) účinnost výchovně-vzdělávacího působení kulturních institucí se zvyšuje tím, nakolik se toto působení propojuje s činností škol, společenských organizací, sdělovacích prostředků i rodiny připravují specifické prezentace, budují speciální dětská oddělení, realizují výukové programy

17 Cíle EVVO v období školního věku Přispívat k vytváření pozitivního vztahu dětí k prostředí, zejména k přírodě Zprostředkovat vytváření dovedností a návyků správného jednání v prostředí. Rozvíjet úctu a cit k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi. Motivovat k aktivnímu zapojení do péče o životní prostředí.

18 Národní program rozvoje vzdělávání ( Bílá kniha,1999 ) Školský zákon č. 561/2004, o soustavě základních škol, středních škol a vyšších škol Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, pro základní vzdělávání, pro gymnaziální vzdělávání, pro střední odborné vzdělávání Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Vyhláška č. 317/2005, novelizace vyhlášky č. 412/2006 o DVPP Standard DVPP v EVVO (2005) Strategie vzdělávání k UR (2008) Metodický pokyn MŠMT k EVVO (2008)

19 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí Státní program environmentálního vzděláváni, výchovy a osvěty v České republice Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

20 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo v roce 2008 nový Metodický pokyn k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních

21 Finanční zdroje ČR i zahraničí (elektronická rozesílka Lísky, Grantové podprogramy kraje. Organizace a instituce: SSEV Pavučina, Líska, ALCEDO, další SEV a ekoporadny, muzea, orgány státní ochrany přírody, ZOO apod. Krajský systém EVVO. Místní systémy EVVO. Školní projekty (např. Tereza Praha). Sítě škol a školských zařízení (Mrkvička, M.R.K.E.V.). Osvětové akce. Soutěže.

22 Elektronická a listová rozesílka: Bedrník, Mrkvička. Další vzdělávání: Krajská konference o EVVO, Krajský veletrh, specializační studium - vzdělávání koordinátorů EVVO, semináře, exkurze. Výukové programy pro žáky. Metodická a konzultační pomoc: zpracování a realizace projektů, individuální poradenství, publikace a pomůcky.

23 Zlepšuje atmosféru a vztahy ve škole. Pozitivně rozvíjí osobnost dětí (hodnotová orientace). Přináší dětem i dospělým důležité poznatky, dovednosti a hodnoty (klíčové a specifické kompetence). Zlepšuje vztahy škola - rodiče radnice veřejnost. Podněcuje spolupráci a partnerství, přebírání zodpovědnosti. Přináší uspokojení z účasti v zajímavých projektech. Nabízí zajímavé a užitečné trávení volného času. Přináší nové kontakty, včetně mezinárodních.

24 Systém podpory environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a informování veřejnosti o životním prostředí Jihočeského kraje

25 Systém podpory environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a informování veřejnosti o životním prostředí Jihočeského kraje

26 Správy CHKO a NP Realizují vlastní koncepci EVVO. Při její aktualizaci respektují systém EVVO v kraji, jeho cíle a návrhy opatření. Ve spolupráci s dalšími státními i nestátními subjekty připravují a realizují školní i mimoškolní programy pro děti a mládež, ovlivňují cíleně environmentální chování občanů, podnikatelských subjektů ve svém správním území. Dohlížejí na realizaci, popřípadě koordinují EVVO na místní úrovni v obcích na území NP či CHKO.

27 Přehled ekocenter v Jihočeském kraji Středisko environmentální výchovy Správy NP a CHKO Šumava Stožec / Středisko je určeno zejména pro pobytovou ekologickou výchovu/ Centrum ekologické výchovy Dřípatka /CEV Dřípatka je součástí základní školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích/ Český nadační fond pro vydru Český nadační fond pro vydru je nezisková organizace, která vznikla v roce Její činnost má dnes široký záběr od výzkumné práce přes vzdělávání, osvětu, péči o handicapované živočichy, ekologického poradenství až po podporu malých grantových projektů. Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Organizace spolupracuje se školami při uskutečňování environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO), globální a multikulturní výchovy. Nabízí denní výukové programy pro žáky různých stupňů škol (od MŠ po SŠ), pobytové programy v Novohradských horách, organizuje tematické dny pro celé školy.

28 Ekocentrum Šípek Ekocentrum Šípek je provozováno při 15/06 základní organizaci Českého svazu ochránců přírody, která vznikla již v roce Jejím posláním je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Středisko environmentální výchovy Správy NP a CHKO Šumava - Vimperk Středisko environmentální výchovy ve Vimperku se nachází v budově Správy NP a CHKO Šumava. Calla Sdružení pro záchranu prostředí Calla Sdružení pro záchranu prostředí je ekologické občanské sdružení, které vzniklo v roce Svůj název nese podle chráněné rostliny ďáblíku bahenního (Calla palustris). Jeho hlavním cílem se stalo pomáhat lidem, kteří mají zájem o své okolí, chtějí aktivně pracovat pro přírodu nebo bránit ničení životního prostředí. Ekocentrum při ZO 20/01 ČSOP Strakonice Ekocentrum při ZO ČSOP Strakonice, které těsně spolupracuje se Šmidingerovou knihovnou (zejména její pobočkou Za Parkem a Ekoporadnou) se snaží ekologickou výchovou na všech věkových úrovních od nejmenších předškoláků k seniorům u nich získávat vztah k přírodě a úctě ke všemu živému.

29 Občanské sdružení Vespolek O. s. Vespolek vzniklo v roce Věnujeme se ekologické výchově pro děti školního a předškolního věku. Ekovýchovné programy tvoří podle zásad Montessori pedagogiky, provozuje rodinné ekovýchovné Montessori centrum ve Stříbřeci. Tábor - Centrum ekologické výchovy Ochrana fauny ČR působí ve městě Táboře již šestým rokem, kde realizuje celoroční činnost v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). ZO ČSOP Šumava Šumavské ekocentrum ZO ČSOP Šumava nabízí semináře pro děti i dospělé, akce pro veřejnost a další aktivity. V ekocentru je možno navštívit ekoporadnu, bioobchůdek a knihovnu.

30 Sestavuje ve spolupráci s vedením školy a týmem pedagogů dlouhodobý plán EV a jeho realizační část pro příslušný školní rok Sleduje jeho realizaci a provádí průběžnou kontrolu jeho naplňování Zvyšuje si odbornou a metodickou připravenost absolvováním specializačního studia Spolupracuje s vedením školy Koordinuje aktivity EV na škole Podněcuje a organizačně přispívá k ekologizaci provozu škol.

31 Průběžně si zvyšuje kvalifikaci účastí v dalším vzdělávání pro koordinátory EV; Navazuje kontakty s dalšími školami, dalšími subjekty v oblasti EV; Podněcuje spolupráci s rodiči, veřejností a s dalšími subjekty v oblasti EV; Organizuje nebo přispívá k organizaci akcí EV ve škole a koordinuje je;

32 Dílčí úkoly školy Rozvíjet vzájemnou spolupráci škol a spolupráci s mimoškolními zařízeními, Rozšiřovat využití programů a projektů Center a středisek ekologické výchovy /CEV/SEV/, nestátních neziskových organizací /NNO/ Ovlivňovat prostředí škol, jejich okolí a zabezpečit provoz škol šetrný k životnímu prostředí a šetřící přírodní zdroje

33 Kontakty, odkazy w w w. m s m t. c z w w w. m z p. c z, w w w. c e n i a. c z w w w. s e v - p a v u c i n a. c z

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více