Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 EVVO v Jihočesk eském m kraji

2 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost dětí i dospělých k řešení otázek týkajících se přírody, ŽP i společnosti - uvědomit si svou spoluzodpovědnost za současný i budoucí stav přírody, ŽP, společnosti i za smysluplné využívání zdrojů - utvářet a podporovat ekologicky příznivé hodnotové orientace - hledat souvislosti (souvislostní učení)

3 EVVO - legislativní opora zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 16 Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 13 (EVVO) Kraje v samostatné působnosti zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce EVVO vycházející ze Státního programu a podporují rozvoj environmentálního poradenství.. Kraje umožňují obcím v samostatné působnosti podílet se na realizaci krajských koncepcí a vytvářet v této oblasti vlastní programy

4 EVVO - legislativní opora zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 77a Krajské úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma, spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na zajištění ekologické výchovy a vzdělání

5 SP EVVO ČR R a Koncepce EVVO v Jihočesk eském m kraji Státní program EVVO ČR a jeho Akční plán na léta (usnesení vlády ČR č. 1048/2000) základní strategický dokument, vymezuje cíle, aktivity a úkoly v oblasti EVVO listopad 2001 jednání zástupců Jč. kraje, KÚ a organizací zabývajících se EVVO (iniciativa CEV Dřípatka Prachatice) červen 2002 výběrové řízení na zpracování krajského systému EVVO (AP PRK pro rok 2002), zpracovatel zakázky Rosa o.p.s. jihočeská společnost pro ochranu přírody České Budějovice březen 2003 Systém podpory EVVO a informování veřejnosti o stavu životního prostředí Jihočeského kraje (koncepce EVVO) schválen krajskou samosprávou

6 SP EVVO ČR R a Koncepce EVVO v Jihočesk eském m kraji říjen 2003 ředitelem KÚ jmenována Koordinační skupina pro EVVO r zpracován návrh 1. GP na podporu EVVO a jeho zařazení do rozpočtu r (odbor regionálního rozvoje a evropské integrace ve spolupráci s odborem ŽP, zemědělství a lesnictví) nový AP Státního programu EVVO ČR na léta (usnesení vlády ČR č. 991/2003) květen 2004 výběrové řízení na koordinátora EVVO, nastupuje na odbor ŽP, zemědělství a lesnictví září 2004 zahájení práce KS EVVO (poradní orgán koordinátora EVVO)

7 SP EVVO ČR R a Koncepce EVVO v Jihočesk eském m kraji listopad 2004 volby do krajských zastupitelstev, noví radní pro oblast životního prostředí a oblast školství r Analýza a hodnocení koncepce EVVO (MU Brno, fakulta sociálních studií) nový AP Státního programu EVVO ČR na léta (usnesení vlády ČR č. 1155/2006) prosinec 2006 otevření CEV v ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou (prostředky na vybudování SFŽP a Jč. kraj) červen 2007 krajskou samosprávou schválena aktualizace koncepce EVVO (13 úkolů nového AP)

8 SP EVVO ČR R a Koncepce EVVO v Jihočesk eském m kraji říjen 2008 volby do krajských zastupitelstev, noví radní pro oblast životního prostředí a oblast školství r MŽP ČR zpracovává nový společný AP pro SP EVVO ČR a Strategii udržitelného rozvoje ČR na léta r změny ve složení KS EVVO, aktualizace krajské koncepce EVVO materiály v plném znění na:

9 Grantový program EVVO Rok: Částka(Kč): Podpořeno: z toho SHŽ: projektů projektů projektů projektů projektů projektů 0

10 Podzimní dny EVVO vzdělávací akce pro pedagogy ZŠ a SŠ Jihočeského kraje říjen Výstaviště Č. Budějovice (Pedagogické centrum Č.Budějovice a CEV Dřípatka Prachatice) od r tradiční listopadová akce, od r dvoudenní (r CEV Dřípatka, r CEGV Cassiopeia České Budějovice) v r a 2008 obdobná akce v říjnu pro pedagogy MŠ Jihočeského kraje (CEGV Cassiopeia Č. Budějovice) Mrkvičkový den pro MŠ, Podzimní den EVVO pro ZŠ, Podzimní den EVVO pro SŠ

11 Další akce EVVO podpořen ené/podporované z rozpočtu Jihočesk eského kraje EŠV, ekologicky šetrná služba, ekologicky šetrná škola cyklus seminářů pro pedagogy a zaměstnance městských a obecních úřadů (2005-7, Cenia česká agentura ŽP Praha) Exkurze s výukovými programy do vybraných území soustavy Natura 2000 pro žáky ZŠ a SŠ Jihočeského kraje (od r. 2005, CEGV Cassiopeia České Budějovice) Regionální kolo Ekologické olympiády středoškoláků (od r. 2005, Ekocentrum Šípek Český Krumlov) Učíme se v zahradě školní přírodní zahrady, praktické semináře pro pedagogy ZŠ Jihočeského kraje (od r. 2007, SEV Chaloupky Kněžice, CEGV Cassiopeia)

12 Další akce EVVO podpořen ené/podporované z rozpočtu Jihočesk eského kraje Praktický botanicko-zoologický kurz pro pedagogy a studenty Jihočeského kraje (od r. 2007, Ekocentrum Šípek Č. Krumlov) Jihočeský veletrh ekologických výukových programů pro pracovníky ekocenter Jihočeského kraje (od. r. 2007, CEGV Cassiopeia, Ekocentrum Šípek, o.p.s. Rosa Č. Budějovice) Regionální kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka Zlatý list (od r. 2008, ZO ČSOP Třeboň) Letní festival inspirace EVVO (od r. 2008, CEGV Cassiopeia, o.p.s. Rosa a další organizace) Podpora vydávání časopisu Krasec jihočeského občasníku o životním prostředí (od r. 2008)

13 Další akce EVVO podpořen ené/podporované z rozpočtu Jihočesk eského kraje v r Péče o zeleň ve městech a obcích dvoudenní seminář pro úředníky a odbornou veřejnost (Schola Arboricultura, s.r.o. Rosice u Brna) v r Podpora 2. ročníku interdisciplinární konference Dítě a zdravý životní styl zaměřené na problematiku plastů (Zdravotně sociální a Pedagogická fakulta JU Č. Budějovice), Podpora propagační kampaně Strom roku 2008 (obec Římov) v r podpora činnosti Sdružení Krasec se sídlem v Českých Budějovicích na období let (v jednání)

14 Publikační činnost r informační skládačka Naučnou stezkou údolím říčky Černé a obnova 12 informačních panelů na stezce (CEGV Cassiopeia Č. Budějovice) r výstava Podporujte místní ekonomiku, vydáno ve spolupráci s o.p.s. Rosa Č. Budějovice (10 informačních panelů, k zapůjčení na KÚ) r sada 7 informačních skládaček o zvláště chráněných územích Jihočeského kraje na Táborsku (OSSIS Tábor) r publikace o regionální geologii a paleontologii (Stanice Pomoc přírodě Týn nad Vltavou), informační tabule Prokešova zahrada v Českém Krumlově (Ekocentrum Šípek Č. Krumlov)

15 Podpora EVVO ze zdrojů EU OP RLZ, grantové schéma Síť environmentálních informačních a poradenských center (podpora z ESF a státního rozpočtu ČR MŽP ČR), na území Jihočeského kraje podpořeny čtyři projekty, u dvou byl kraj partnerem, jeden projekt pomohl předfinancovat, realizace v období let RRA Šumava, o.p.s. Stachy : Síť environmentálních informačních a poradenských center v regionu Šumava Rosa jihočeská společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. Č. Budějovice: Vytvoření a rozvoj sítě environmentálních informačních a poradenských center v Jihočeském kraji

16 Podpora EVVO ze zdrojů EU Daphne ČR Institut aplikované ekologie, o.s. Č.Budějovice: Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro hospodaření šetrné k přírodě a krajině ENKI, o,p.s. Třeboň: Síť environmentálních a informačních center pro péči o mokřady a vodu v krajině celkem byl rozvoj EVVO podpořen částkou ,- Kč monitorování situace a potřeb EVVO, zahájení nových činností a aktivit, vzdělávání a osvěta laické i odborné veřejnosti, prezentace příkladů dobré praxe, zvýšení kvalifikace pracovníků v oblasti EVVO, partnerská spolupráce, sdílení know-how a zkušeností

17 Podpora EVVO ze zdrojů EU OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, do globálního grantu OP VK kraje zařazeno téma EVVO, realizace projektů v období , v 1. výzvě podpořeno 6 projektů v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, ,- Kč zastupitelstvem kraje schváleny k realizaci projekty podané do 1. Výzvy globálního grantu OP VK Hamerský potok, o.s. Jindřichův Hradec: Vycházky do přírody příprava a realizace praktického environmentálního vzdělávání pro školy na Jindřichohradecku Město Husinec: Husinec Komunitní škola symbol živé obce, fáze I. ZŠ Zlatá stezka Prachatice: Příroda je život

18 Podpora EVVO ze zdrojů EU SZeŠ Písek: Zkvalitnění výuky v environmentální oblasti Chance in Nature Local Action Group Malenice: Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti VOŠ a SPŠ Volyně: Vytvoření a realizace výukového programu Den s obnovitelnými zdroji na SPŠ Volyně na téma udržitelného rozvoje pro žáky tříd ZŠ ukončen příjem projektů do 2. výzvy, požadavky žadatelů opět mnohonásobně převyšují alokaci 280 mil. Kč, úspěšné projekty budou známé na podzim 2009

19 Co pomáhá fungování EVVO síť Krasec = krajská síť environmentálních center, sdružuje 12 organizací (EP a SEV), zastřešující organizace o.s. Krasec (navazuje na projekt OP RLZ), regionální činnost/regionální projekty, snaha o navázání dlouhodobé partnerské spolupráce s Jihočeským krajem (www.krasec.cz) CEGV Cassiopeia - nabídka EVP, regionální projekty pro školy, koordinace sítí M.R.K.E.V. a MRKVIČKA, DVPP, metodická pomoc učitelům, zajištění krajských konferencí EVVO (www.cegv-cassiopeia.cz) neformální síť ostatních organizací zabývajících se EVVO

20 Co situaci ztěž ěžuje nedostatečná legislativní podpora EVVO absence pracovníků s náplní EVVO na úřadech obcí s rozšířenou působností (v Jihočeském kraji pouze na Městském úřadě v Táboře, částečně na MM Č. Budějovice) personální a finanční nestabilita NNO

21 Děkuji za pozornost Ing. Libuše Jozková KÚ Jihočeského kraje tel:

Téma: EVVO a mimoškolní oblast

Téma: EVVO a mimoškolní oblast Kurz pro koordinátory EVVO škol a školských zařízení Jihočeského kraje Téma: EVVO a mimoškolní oblast Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004 1 vydal: Plzeňský kraj foto Svoboda zvířat Plzeň, 2005 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP 2 Obsah 1 INFORMACE O MAS... 3 MAS CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP... 3 ÚZEMÍ MAS... 4 ČLENSTVÍ V MAS... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Školní program EVVO Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Školní program EVVO Dlouhodobá část Zpracoval: Ing. Jan Kukrál Školní program EVVO 1. Charakteristika

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

Bodový průměr. ZO ČSOP Ekocentrum Říčany. Ekocentrum Koniklec,obecně prospěšná společnost. Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Bodový průměr. ZO ČSOP Ekocentrum Říčany. Ekocentrum Koniklec,obecně prospěšná společnost. Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Výsledky Programu na podporu projektů NNO pro rok 2015 V následujících tabulkách jsou uvedeny projekty navržené k podpoře a projekty, které podporu nezískaly. Uvolnění dotace bude provedeno na základě

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Jihočeské neziskovky se také nedají...

Jihočeské neziskovky se také nedají... LEDEN 2015 ZDARMA * ANNO JČK založena 2010 * Projekty * Fotozastavení * Publikace vydávané v jižních Čechách * Nové publikace * Soutěž školních novin * Představujeme Jihočeské neziskovky se také nedají...

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 1. Představení Sítě ekologických poraden Síť ekologických poraden České republiky (STEP) byla založena v září 1997. Ekologické poradny již po tři předcházející

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie STEP prosinec 2005 1 Objednatel ČR - Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Zastoupené: Mgr. Jakubem Kašparem, ředitelem odboru vnějších vztahů

Více