Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s."

Transkript

1 Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

2 OBSAH 1. Organizace 2. Investice do rozvoje vzdělávání 3. Spolupráce se Středočeským krajem 4. Spolupráce s dalšími subjekty 5. Ekologické výukové programy 6. Akce pro děti a mládeţ 7. Odborné semináře a exkurze 8. Akce pro veřejnost 9. Publikační činnost 10. Činnost v přírodě 11. Záchranná stanice pro ţivočichy 12. Medvědárium 13. Poděkování Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna obecně prospěšná společnost nám. Starosty Pavla 44, Kladno Telefonní spojení: ředitel střediska a záchranné stanice EVVO pro školy i širokou veřejnost vzdělávání dospělých, ekocentrum, záchranná stanice e- mail: IČO:

3 1. ORGANIZACE Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna zaloţilo jako obecně prospěšnou společnost v roce 2001 Statutární město Kladno. Posláním společnosti je ekologická výchova a veškerá činnost, která přispěje k zachování biologické rozmanitosti a zdravého ţivotního prostředí na Kladensku. V tomto roce měla společnost do zaměstnanců, od zaměstnanců a 1 stálého externího pracovníka: Petr Starý ve funkci ředitele naučného střediska a záchranné stanice pro zraněné ţivočichy, 4 zaměstnance jako ošetřovatele zvířat v záchranné stanici a kladenském medvědáriu, 2 zaměstnance pro ekologickou výchovu, vedení exkurzí a organizování akcí pro veřejnost (k 1.7. jeden odešel)+1 externí pracovník, 1 zaměstnance ekologické vzdělávání dospělých, propagační a publikační činnost a 1 zaměstnance jako správce ekocentra a záchranné stanice. Pro rok 2009 byla společnost pověřena Středočeským krajem koordinací ekologické výchovy a vzdělávání v severozápadní části středočeského kraje. Oblast naší působnosti ve Středočeském kraji - 2

4 Výkonné orgány společnosti k SPRÁVNÍ RADA Ing. Radovan Víta Ing. Miroslav Bernášek RNDr. Helena Humlová RNDr. Jiří Mencl Ing. Rudolf Baudisch Bc. Aneta Glaubaufová DOZORČÍ RADA Ing. Dan Jiránek MUDr. Eva Kosinová Ing. Lukáš Kubica 2. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V březnu 2009 jsme podali ţádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro grantový projekt Komplexní environmentální program pro rozvoj ekogramotnosti a klíčových kompetencí ţáků Kladenska (zkráceně Enviroprogram NSEV) ve výši ,- Kč. Z celkového počtu 234 podaných ţádostí uspělo v prioritní ose projektů. Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne byla ţádost schválena v celé výši. Tento úspěch je o to cennější, jelikoţ projekt byl zpracován pracovníkem Danou Belušovou a externistou Renatou Zemanovou, která se na realizaci bude dále podílet na pozici lektora EVVO. Projekt v délce 29 měsíců bude realizován v období od do Partnerem projektu je Statutární město Kladno, které zajistí komunikaci se školskými zařízeními, propagaci a poradenství. Cílem projektu je soustavně, dlouhodobě vzdělávat ţáky ZŠ a SŠ v rámci komplexního Enviroprogramu NSEV, zaměřeného na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Po dobu 3 let se ţáci, studenti a pedagogové zúčastní školních vzdělávacích projektů, celodenních výukových ekoprogramů a terénních vycházek, tématických aktivit. Komplexnost projektu doplňují mimoškolní krouţky, určené pro praktický kontakt s přírodou a jedinečnou moţností si naučené dovednosti, jak chránit přírodu, vyzkoušet. Ţáci a studenti se naučí chovat ohleduplně k přírodě a ţiv.prostředí. Projekt dlouhodobě umoţňuje systematické zapojení cílové skupiny do procesu a - 3

5 zvyšování ekogramotnosti. Takto zaměřený projekt má nezastupitelnou roli ve výchově jedince, který respektuje zásady ochrany ţivotního prostředí jako prostředek vedoucí k trvale udrţitelnému rozvoji společnosti. Projekt vychází z Rámcově vzdělávacího programu, soustřeďuje se na interdisciplinární vztahy a rozvíjí klíčové kompetence ţáků. Výstupy: Celého projektu se po dobu cca 3 let zúčastní ţáků a 105 pedagogů. 1) 3 dlouhodobé školní vzdělávací projekty EVVO pro ţáky. Po skončení grantu budou projekty k dispozici učitelům všech základní a středních škol včetně kompletních metodických a studijních materiálů. 2) 10 výukových celodenních ekoprogramů pro ţáky, pořádaných v prostorách ekocentra NSEV. Ekoprogramy budou vytvořeny v různých tematických variantách EVVO a budou zahrnovat praktická cvičení s vyuţitím různorodých terénních podmínek okolí ekocentra. 3) Ve 3 periodicky se opakujících mimoškolních aktivitách (1x týdně 2 hod.) je prohlubován zájem ţáků o konkrétní problematiku: - farmářský krouţek se zaměřením na včelařství, sadařství, rybářství a chov hospodářských zvířat - krouţek ochrany přírody pro děti I. stupně, zaměřený na ekologii - přírodovědný krouţek pro děti II. stupně, zaměřený na projekty vztahů ţivé a neţivé přírody 4) Tématické aktivity 7x/ročně (workshopy, tématické dny) 5) Exkurze (krajinné dominanty a strategicky významná díla a provozy ve vztahu k ţivotnímu prostředí) 6) Komentované vycházky (celodenní terénní vycházky vedené specialistou na dané téma) 7) Konference - 1x ročně pořádané setkání pedagogů, představitelů veřejné správy a realizačního týmu za účelem navázání spolupráce a zahájení projektu ve školním roce, akci zajistí partner Tento projekt (Enviroprogram NSEV, CZ.1.07/1.1.06/ ) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 3. SPOLUPRÁCE SE STŘEDOČESKÝM KRAJEM V roce 2009 naše společnost spolupracovala se Středočeským krajem na realizaci zakázek v rámci plnění Koncepce EVVO a Koncepce ochrany přírody a krajiny. Některé aktivity byly řešeny ve spolupráci s dalšími SEV v rámci partnerských smluv. Podrobné zprávy z jednotlivých akcí včetně pozvánek, propozic, fotodokumentace, prezenčních listin, smluv a vyúčtování jsou archivovány. Závěry a zkušenosti jsou vyuţívány při přípravě nových nabídek a sestavování efektivnějších vzdělávacích programů. - 4

6 Koncepce EVVO Středočeského kraje. V průběhu roku pokračovala velká putovní výstava,,jak se žije ve Středočeském kraji, která bude končit roce 2010, instalacemi v Rakovníku, Berouně, Jesenici a na Křivoklátě. Expoziční činnost jsme nadále rozšířili o aktuální tématiku energeticky úsporných staveb malou putovní výstavkou Pasivní domy eko-logicky. Výstava byla představena ve Slaném, Berouně, Křivoklátě, Berouně, Vlašimi, Roztokách u Prahy, Svatém Jánu pod Skalou, Vraném nad Vltavou Kladně a Rynholci. Této problematice jsme se věnovali v průběhu roku systematicky. Vydali jsme informační leták v rámci ekologické poradny (náklad 3000 ks) a zrealizovali 2 semináře za účasti předních autorit v rámci Centra pasivních domů, ( Ak. Arch. Aleš Brotánek, Ing. František Buráň, JUDr. Alexander Bory, Ing. Juraj Hazucha a Mgr. Stanislav Paleček. Semináře pro podnikatelskou sféru dále tradičně doplňovala veterinárně zaměřená témata pro agropadnikatele (MVDr. Dominika Švehlová). Zemědělcům byl pak nabídnut seminář ve spolupráci s kladenskou elektrárnou ( Ing.Petr Karafiát ) a VÚRV v Ruzyni ( Ing. Zdeněk Strašil, CSc.) na konkrétní záměr vyuţití obnovitelných energetických zdrojů pěstováním biomasy. Akreditované vzdělávání doplnili svými přednáškami Ing. Aleš Novák ( Péče o dřeviny rostoucí mimo les) a Dr. Vít Zavadil ( Management ochrany volně ţijících ţivočichů v zemědělské praxi.) Nové přístupy k monitorování znečištění pevným spadem odborným firmám představila Ing. Hana Grison Ph.D. z GFÚ AV ČR. Filmová činnost byla zastoupena dílem Luďka Hory Haldy jako biotop. Tento krátký videofilm, distribuovaný na vyţádání, populárně-naučnou formou přibliţuje zejména školní mládeţi vznik, historii i současnost těchto nepůvodních lokalit, které podstatně ovlivnily ráz místní krajiny. Své stálé místo mezi nejmenšími posluchači a jejich rodiči si našly workshopy zaměřené na volně ţijící zvířátka a osvětu pomoci člověka přírodě. Na zvýšený zájem jsme reagovali pořádáním akcí nad rámec stanovený zakázkou i v dalších městech regionu. Na oslavách Dne Země se opět podílely v součinnosti i partnerské organizace - IVS Budy Křivoklát, CEV Javory Černuc, ROS Rakovník, DDM v Rakovníku, Mělnické sdruţení ochránců zvířat, ZŠ a MŠ Motyčínská, Kladno- Švermov a Korálek. Akce navštívily především ţáci a studenti z Kladna, Rakovníka, Mělníka a Slaného. Tématické dny v tomto roce byly řešeny ve spolupráci s IVS Budy Křivoklát. Ředitelka, paní Jiřina Prošková připravila pro veřejnost akci Evropský den parků na Křivoklátsku a Den stromů, formou komentovaných vycházkek s odbornými lektory. Třetí akcí byl Festival ptactva ( podzimní obdoba jarního Vítání ptačího zpěvu.) ve spolupráci s Rakovnickým ornitologickým spolkem R.O.S. Fenix, o.s., - 5

7 návštěva okolí Jesenických rybníků na Rakovnicku. Výrobní dílny byly zaměřeny na výrobu hnízdních budek (jaro), krmítek a krmných směsí (zima). Všechny byly zrealizovány na Kladně. Do akce byly zapojeni i externí Tradiční akcí se stala výtvarně-literární soutěţ Kladenská veverka, která ač v pořadí devatenáctá se představila nově v Galerii kladenského zámku. Propozice k soutěţi jiţ byly přeloţeny do spousty světových jazyků a přes vzrůstající počty přihlášených se kaţdoročně zvyšuje i kvalita porotou hodnocených prací. Zájem Středočeského kraje prezentovala slečna Mgr. Linda Pustinová. Díky finanční úspoře za pronájem výstavních prostor společností Kultura pro Kladno a dalším sponzorům získali soutěţící hodnotné ceny, předávané v ekologicky šetrných taškách s logy partnerů a zřizovatele. V závěru roku byla vyhotovena a otevřena nová, Dvořákova naučná stezka z Kralup nad Vltavou do Nelahozevsi. K propagaci stezky byl vydán stejnojmenný barevný leták skládačka v nákladu 3000 ks. V jednání se Středočeským krajem je vytvoření virtuálních naučných stezek z tiskových podkladů jiţ zrealizovaných obnov v rámci webových stránek Z titulu krajského střediska EVVO jsme výzvy k plnění rámcové smlouvy prostřednictvím jednotlivých zakázek postoupili partnerským střediskům, kteří se přihlásili ke spolupráci. Jsou to: TOM Javory Černuc, Křivoklátsko, o.p.s. IVS Budy Křivoklát, CEV Zvoneček Vrané nad Vltavou, Ekocentrum Kavyl CEVV Svatý Ján pod Skalou, Ochrana fauny ČR Votice, Rakovnický ornitologický spolek Fénix o.s Rakovník. Střediska většinou přistupovala k plnění zakázek svědomitě a obsah aktivit připravovala v souladu s poţadavky Středočeského kraje. Nedostatkem spolupráce byla komunikace ze strany dodavatelů u nutných změn dodacích termínů, při sestavování závěrečných zpráv a vyúčtování. Přes tyto drobné nedostatky byly termínově uzavřené zakázky zdárně dokončeny, dokladovány, vyúčtovány a proplaceny. - 6

8 Název PŘEHLED ZAKÁZEK STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2009 Velká putovní výstava: Jak se ţije. probíhá, aţ do roku 2010 ( 10 instalací ) Fakturovaná cena včetně DPH ,- (doplatek v r. 2010) Realizátor NSEV Malá putovní výstava ( 10 ) Pasivní domy ,- NSEV 5 seminářů pro podnikatele 1. pololetí ,- NSEV Videofilm Haldy jako biotop ,- NSEV Broţura pro školy Voda ,- Ochrana fauny Votice Broţura pro školy Ekozemědělství ,- Ochrana fauny Votice Setkání NNO 1. pololetí ,- Ochrana fauny Votice Terénní soutěţ pro SŠ ,- Ochrana fauny Votice Soutěţ škol ve sběru hliníku ,- Ochrana fauny Votice Ekopočin roku 1. ročník ,- Ochrana fauny Votice Výtvarně-literární soutěţ Kladenská veverka ,- NSEV Pedagogická konference - realizace ,- CEVV Kavyl Svatý Jan p.skalou Setkání pedagog. Volného času ( 4 akce ) ,- CEVV Kavyl Svatý Jan p.skalou Workshop pro rodiče s malými dětmi 8.750,- NSEV Setkání NNO 2. pololetí ,- Ochrana fauny Votice Výrobní dílny ( 2 akce ) ,- NSEV Tématické dny ( 3 akce ) ,- NSEV a IVS Budy Křivoklát Den Země ZÁPAD ( 7 akcí ) ,- NSEV, IVS Budy Křivoklát, ROS Rakovník, Javory Černuc 3 Semináře pro podnikatele 2. pololetí ,- NSEV Výukový program pro 1.st. ZŠ dokončení ,- NSEV Malá putovní výstava ( 10 ) - prodlouţeno ,- Ochrana fauny Votice Nová NS - Dvořákova stezka ,- NSEV Obnova naučné stezky - Medník ,- CEV Zvoneček Vrané nad Vlt. Koncepce ochrany přírody a krajiny ,- NSEV suburbanizace - 2 semináře, parky a zahrady 2 semináře, zalesňování 4 semináře, krajinotvorba 1 seminář, exkurze Ekologicky šetrné zemědělství, leták Památné stromy, fotosoutěţ + kalendář + výstava Celkem ,- - 7

9 4. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY V NAŠEM OKOLÍ Spolupráce s dalšími organizace zabývajícími se ochranou přírody a EVVO byla tradičně na vysoké úrovni. K nejvýraznějším patří spolupráce s LČR s.p. zejména IS LČR v Křivoklátě (Den s lesy, společné akce pro děti, vzájemná výpomoc při různých soutěţích) a LS Niţbor (Den s Lesy a přednášky pro veřejnost). Dobrá je i spolupráce s ZO ČSOP (ZO ČSOP Rak z Rakovníka). Muzeem v Rakovníku i muzeum v Kladně patří jiţ několik let také k našim dobrým partnerům. Neopomněli jsme ani na střediska EV v okolí, s kterými jsme uspořádali několik společných akcí zejména s IVS Budy a s CEV Kavyl ve Svatém Janu pod Skalou a SEV Javory v Černuci. Nově jsme rozšířili spolupráci s některými městy Rakovník, Kralupy n. Vltavou a Libušín. Spolupráce v rámci SSEV Pavučina V rámci tohoto sdruţení jsme se v tomto roce podíleli pouze na projektu - Národní síť středisek ekolog. výchovy modul1 a modul 4. Z důvodu výrazně sníţené podpory výukových programů o lese podporovaných LČR a.s. jsme se do tohoto projektu v letos nezapojili. Nově jsme se přihlásili do projektu S Naturou na tůru, jehoţ realizace začne aţ v roce Do dalších celorepublikových programů jsme se výrazně nezapojovali. Po celý rok nám dobře slouţil informační systém SSEV Pavučina. 5. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY Zájem o realizaci EVP na školách v naší působnosti byl velký i v roce 2009 a tak ne na všechny školy jsme mohli přijet. Těší nás, ţe je o naše ekologické a přírodovědné výukové programy zájem, a samozřejmě je to určité ohodnocení naší práce. Protoţe se nám osvědčilo v loňském roce omezení počet programů pro jednu školu, díky čemuţ se dostalo na více škol, pokračovali jsme v tomto stylu i letos. V roce 2009 mírně stoupl počet programů pro MŠ. Bohuţel jiţ tradičně malý zájem ze strany středních škol v letošním roce ještě poklesl. Nerealizovali jsme jediný program na SŠ. Tyto školy k nám přijíţděli pouze na ekxurze. Svou činností pokrýváme většinu území svěřené nám smlouvou se Středočeským krajem. Nejširší spolupráci máme stále s ZŠ a MŠ Jiráskova Kladno, ZŠ Doberská Kladno, 3.ZŠ z Rakovníka. Z MŠ nejvíce programů realizujeme v MŠ Sluníčko v Berouně. Tradičně dobrá byla i spolupráce se Speciální školou Korálek v Kladně pro děti s více vadami s ZŠ speciální a ZŠ praktickou z Mělníka. Začali jsme také pravidelně jezdit i do dvou škol v Kralupech nad Vltavou. - 8

10 Největší zájem byl o programy věnující ţivočichům. U starších dětí to jsou především programy věnující se ochraně přírody a vztahům mezi člověkem a zvířaty. U dětí na 1. stupni patří k stále nejoblíbenějším program Jak zvířátka zimují a velmi na své oblibě získal program Jaké bude počasí. Naopak menší zájem neţ jsme očekávali byl o terénní program Vodní království. Proto jsme jej z nabídky v září stáhli, pokusíme se jej upravit a nabídnou v nové, ţivější podobě. Počátkem června jsme jiţ tradičně navštívili studenty Gymnázia Kladno na pobytových kurzech, kde se je snaţíme seznámit s naší prací a přírodou v okolí Kladna Jako kaţdý rok s příchodem jara tak i po letních prázdninách přijíţdí nejen kladenské školy (2 232 dětí) na exkurzi do záchranné stanice AVES a 9 tříd vyrazilo i na exkurzi na naučné stezky v okolí Kladna Vinařická horka a Drvotova stezka. V prvém pololetí jsme pokračovali v tématických projektových dopolední pro ţáky 2. stupně v ZŠ a MŠ Jiráskova.Téma Vliv člověka na vývoj krajiny zůstalo stejné jako na podzim roku Navázali jsme na jeho první část, kterou jsme více rozvinuli. Projekt můţeme na základě vyjádření pedagogů i dětí lze povaţovat za úspěšný,. Aţ vše zpracujeme, dá se předpokládat, ţe s podobnými projekty budeme pokračovat i s jinými školami. Cena za EVP i exkurze se podařila během celého roku udrţet ve stejné výši 20,- Kč za ţáka. Díky podpoře výukových programů z Národní sítě středisek ekologické výchovy se nám daří drţet přijatelné ceny a umoţnit dostupnost programů všem školám i dětem sociálně slabším. Velmi důleţitá je také podpora Statutárního města Kladna a Středočeského kraje Poměrně stejný je zájem škol v přispívat na krmení zvířátek v záchranné stanici a přibývají školy, které sbírjí starý chléb a pečivo a na podzim jiné plody. Nejvíce o zájmu o naše EVP vypovídá následující tabulka. EVP v roce 2008 MŠ ZŠ SŠ Celkové počty počet progr. počet dětí Počet progr. počet dětí počet progr. počet dětí počet programů Počet dětí Celkem

11 6. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Spolupráce s DDM Spolupráce s DDM je velmi malá a nedaří se nám ji významně zvýšit. Částečně spolupracujeme jen s SVČ Labyrint v Kladně a s DDM v Rakovníku. V rámci organizace soutěţe Indiánská stezka máme dobrou spolupráci s DDM v Ústí nad Labem. Tématické dny Tématické dny jsou oblíbené akce jak pro děti, tak dospělé. Mívají celkem dobrou účast a tak i letos jsme nevíce akcí pořádali ke Dni Země. Svoji část programu jsme měli v SVČ Labyrint v Kladně, ale hlavní naší akcí bylo ve spolupráci s ZŠ a MŠ Jiráskova v Kladně soutěţní dopoledne pro děti ze ZŠ, kterého se zúčastnilo kolem 140 dětí. Tématicky jsme se věnovali vývoji naší planety od pravěku po dnešek a děti se dozvěděli spoustu informací nejen jak to tu kdysi vypadalo, ale také jak vývo ovlivnil člověk. Jiţ druhým rokem jsme Den Země uspořádali ve spolupráci s Útulkem pro zvířata v Mělníku. Zúčastnili se především nejmenší děti z tříd Mělnických ZŠ. Rovněţ jiţ po několikáté jsme pomohli při organizaci Dne země pro malé děti v MŠ Montesori v Kladně a nově ve spolupráci s DDM v Rakovníku a muzeem v Rakovníku jsme připravili soutěţní dopoledne ke Dni Země pro Rakovnické ZŠ. Září patří Dni zvířat. Soutěţe a hry pro děti a spoustu zajímavých informací pro dospělé, to byl Den zvířat v areálu záchranné stanice AVES. Zájem lidí nebyl tak velký jako v loňském roce, ale přesto budeme v této aktivitě pokračovat. Náš tradiční podzimní turistický pochod jsme tentokrát zaměřili trasou i tématicky ke Dni stromů. Spolu s R.O.S. Rakovník jsme zorganizovali ornitologickou vycházku v rámci Festival ptactva u rybníků v okolí Jesenice na Rakovnicku. - 10

12 Indiánská stezka Rok 2009 byl pro nás vrcholem v organizování této soutěţe. Opět jsme pořádali místní a regionální kolo, ale poprvé v září jsme byli pořadateli celostátního kola. Indiánská stezka přírodovědně-dovednostní soutěţ, jejímţ vyhlašovatelem je DDM Ústí nad Labem, si získala v našem regionu velkou oblibu. Proto jsme přislíbili i organizaci celostátního kola. Účast zejména v místním kole opět přesáhla 220 dětí. Do červnového regionálního kola se kromě postupujících přihlásily i další školy a dětské kolektivy ze Středočeského kraje. Celostátní kolo pak bylo tří denní přehlídkou tábornické zručnosti a znalostí přírody. Soutěţ jsme připravili v areálu bývalého koupaliště v Libušíně. Přijeli postupující z Čech i Moravy, někteří jen na soutěţ, někteří u nás strávili celé tři dny. Organizace byla náročná, ale s pomocí ZO ČSOP Rak Rakovník, ZKO 39 z Kladna Švermova, fa Sambar Kladno, IS LČR Křivoklát a za podpory Statutárního města Kladna a mnoha a mnoha dalších dobrovolníků se nakonec vše podařilo. Význam soutěţe podtrhl svou přítomností při zahájení i předávání cen primátor Kladna Dan Jiránek. Přírodovědné kroužky Netopýři a Netopýrci Naše dva přírodovědné krouţky, Netopýři pro děti ve věku let a Netopýrci pro mladší děti od 6 10 let jiţ započali 6 rok své činnosti. Ke konci roku oba krouţky navštěvovalo 36 dětí. Kromě získávání teoretických znalostí o přírodě a její ochraně jsme se hodně věnovali i činnosti v terénu. Kaţdý měsíc patřila jedna neděle společnému výletu a řada dětí s námi vyrazila i na zímní víkendový pobyt do Tábora. Mnohem větší zájem byl o tradiční červnový stanový pobyt ve Skryjích. Schůzky samozřejmě doplňovala řada her a soutěţí. Rok jsme zakončili tradiční vánoční besídkou v prostoru Kladenského zámku. Mnohé děti ze staršího krouţku nám celý rok velmi pomáhají při organizaci našich akcí pro veřejnost i školy. Bez nich bychom nemohli nabízet tak široké sluţby. Za to jim od nás patří velké poděkování. - 11

13 Letní tábor mladých přírodovědců Na tradiční letní tábor mladých přírodovědců jsme v roce 2009 zavítali do RS Zvírotice u Slapské přehrady. Desetidenního pobytu se zúčastnilo 27 dětí ve věku od 6 do 15 let. Většinou se jednalo o děti z našich krouţků. Celotáborová hra byla stylově koncipována k vodě, děti si hráli na piráty. I piráti však musejí umět přeţít v přírodě, a tak si účastníci vyzkoušeli, co se dá z přírody jíst, která rostlina je léčivá, naučili se znát přírodní barviva atd. Dopoledne byla věnována poznávání okolní přírody a odpoledne hrám a soutěţím. Většinu času jsme strávili v přírodě v okolí a protoţe jsme byli poprvé u vody, tak samozřejmě nechybělo i hodně koupání a her ve vodě. Pro všechny byly připraveny i dva výlety. Kladenská veverka Jako kaţdoročně, tak i letos jsme byli spoluvyhlašovateli výtvarné, fotografické a literární soutěţe Kladenská veverka. Celkem bylo do této soutěţe, jejímiţ hlavními tématy jsou příroda a její ochrana, zasláno více neţ prací nejen od nás, ale i ze zahraničí. Vyhlášení výsledků XX. ročníku soutěţe proběhlo v prosinci v Kladenském zámku. Vítězné výkresy byly v místní galerii vystaveny aţ do konce ledna ODBORNÉ SEMINÁŘE A EXKURZE,, Zalesňování lokalit nelesních půd - 4 semináře ve spolupráci s Středními zemědělskými školami v regionu (Brandýs nad Labem, Čáslav, Benešov, Rakovník), volná kapacita přednáškových místností byla nabídnuta k obsazení studenty a pedagogy těchto odborných škol. Přednáčející: Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Doc. Ing. Ján Slávik CSc. Formy ekologicky šetrného zemědělského hospodaření a agroturistika - Exkurze byla zaměřena na prosperující farmy s orientací na ekologicky šetrné hospodaření, agroturistiku, netradiční formy zemědělské výroby a realizaci vlastní výroby v regionu. Navštívili jsme chov ovcí v Makotřasech, včelařskou farmu Kopeč u Odolené Vody, vinohrad ČZU Praha, ŠZP v Mělníce, pštrosí farmu v Ţidovicích. - 12

14 Následky suburbanizace - 2 semináře byly zaměřené na problematiku spotřeby volné krajiny. Lektorstvím byl osloven RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D, PF UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v Praze. Na lektorství se s ním podílela RNDr. Marie Macešková. Akce proběhly na KÚSK v Praze a v Ekogymnáziu v Poděbradech. Příleţitost doplnit osnovy výuky vyuţili pedagogové i studenti školy. Tvorba krajiny, krajinotvorná opatření a KPÚ - Seminář proběhl v prostorách Záchranné stanice Aves na Čabárně S pomocí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR byl program připraven a lektorství v části o problematice ochrany a tvorby krajiny, krajinotvorných opatřeních a moţných dotačních titulech přijal pan RNDr, Jaroslav Obermajer, ředitel CHKO Český kras a spoluautor Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje. Část o komplexních pozemkových úpravách přednášel pan Ing. Petr Borovička, zástupce vedoucího Pozemkového úřadu v Kladně, vedoucí odboru KPÚ. Ochrana, obnova, zakládání a údržba parků, zahrad a ploch sídelní zeleně K lektorství byl přizván Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, v.v.i, jakoţto ústav se zárukou nejvyšší odbornosti, prezentační i literární historií, místem působení a podrobnou znalostí stavu a potřeb Středočeského regionu. Místa realizací 2 seminářů byla volena záměrně s moţností teoretické přípravy a vhodně navazujících terénních exteriérů zámecký park Průhonice a Lány. Semináře byly velice hojně obsazeny jak posluchači, tak přednášejícími z kolektivu spolupracovníků Kraj. Arch. Pana Jana Hendrycha. 8. AKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST Akce pro rodiče s dětmi I v roce 2009 jsme pokračovali ve velmi úspěšných akcích pro rodiče s malými dětmi od 3 do 7 let. Sestavili jsme nové 3 hodinové pásmo Mláďata v našem lese. Pohádkové postavičky Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka přišli seznámit děti s lesními zvířátky a jejich mláďátky. Děti si navíc se svými rodiči vyrobili budku pro sýkorky. V lednu tato akce proběhla v areálu záchranné stanice AVES a na podzim v muzeu T.G.M. v Rakovníku. Jsme rádi, ţe i nové pásmo se líbilo a tak uţ připravujeme další na příští rok. - 13

15 Přednášky a besedy Pro širokou veřejnost jsme pokračovali v přednáškách a besedách s přírodovědnou tématikou. Neprobíhaly však jiţ kaţdý měsíc, neboť se nám nedařilo vymýšlet nová témata, aby byla co nejzajímavější. Zda budeme v přednáškách pokračovat i v příštím roce není ještě jisté. Výstavy Jak jiţ bylo zmíněno v průběhu roku pokračovala velká putovní výstava,,jak se žije ve Středočeském kraji, která bude končit roce 2010, instalacemi v Rakovníku, Berouně, Jesenici a na Křivoklátě. Expoziční činnost jsme nadále rozšířili o aktuální tématiku energeticky úsporných staveb malou putovní výstavkou Pasivní domy eko-logicky. Výstava byla představena ve Slaném, Berouně, Křivoklátě, Berouně, Vlašimi, Roztokách u Prahy, Svatém Jánu pod Skalou, Vraném nad Vltavou Kladně a Rynholci. Nový ročník výstavy Příroda Kladenska proběhl poprvé v prosinci a nebyl v KD na Sítné, ale v Kladenském zámku. Výstava byla sice na menším prostoru, ale netrvala pouze 3 dny, ale skoro 2 měsíce, coţ umoţnilo, aby jí navštívilo více škol. Navštívilo jí cca 452 zájemců o přírodu. Tématicky jsme jí zaměřily na představení nejzajímavějších biotopů v okolí Kladna Kromě tohoto tématu jsme představili naši činnost. Přírodovědné výlety V letošním roce jsme zorganizovali pouze jeden výlet. Vyrazili jsme do Ţehušické obory za bílými jeleny a na hrad Ţleby. I kdyţ nám nepřálo počasí, neboť celou dobu pršelo, byli všichni účastníci spokojeni. Velikonoce v záchranné stanici Tradiční velikonoční akce opět přilákala do areálu záchranné stanice AVES mnoho lidí.vyzkoušet si mohli jako kaţdoročně pletení pomlázek, malování kraslic, pletení košíčků a některých dalších starých řemesel. Po celou velikonoční neděli si návštěvníci mohli nejen prohlédnout záchrannou stanici, vyzkoušet si řadu věcí, ale také si zasoutěţit

16 Vítání ptačího zpěvu První květnový víkend patří jiţ řadu let ornitologickým vycházkám pro veřejnost. Za našimi ptáky jsme se vydali v okolí Kladna k Libušínskému jezírku a v Rakovníku na bývalý tankodrom. Počasí se vydařilo a tak jsme mohli vidět spoustu zejména drobného ptactva. Na trase byla zejména pro děti připravena malá soutěţ. Turistický pochod Jarní i podzimní turistický a cykloturistický pochod pořádáme jiţ několik let. V roce 2009 nám však ani na jaře ani na podzim nepřálo počasí. Podzimní pochod jsme navíc zaměřili ke Dni stromů. Bohuţel účast na pochodech stále klesá, a tak není jisté, zda je budeme nadále pořádat. Doprovodné programy na dalších akcích Kaţdým rokem narůstá počet zájemců, kteří chtějí pomoct při svých akcích. Nejinak tomu bylo i v roce Nejlepší spolupráci máme v tomto směru s IS LČR v Křivoklátě. Pomáhali jsme na soutěţi pro ZŠ Zlatý list a na Dni s LČR na lovecké chatě Emilova uprostřed Křivoklátských lesů. Pro muzeum T.G.M v Rakovníku připravujeme doprovodný program při pochodu J.Baranda ve Skryjích. Podíleli jsme se i na Dni s LČR v Solvajových lomech v Českém krasu, který pořádala LS Niţbor. Den dětí jsme se se svým programem snaţili zpestřit v muzeu ČD v Luţné u Rakovníka. V září jsme byli pozváni na dvě nové akce. Do Kralup nad Vltavou na Den mobility, coţ byla akce zejména pro školy. Kladenskému muzeu jsme pomohli s doprovodným programem na Svatováclavských slavnostech na historické Budči. V našem programu se snaţíme vţdy přiblíţit naši činnost, a snaţíme se připravit pro účastníky kaţdý rok nové drobné přírodovědné soutěţe a dovednosti. V některých případech jsme se zapojili i do hlavního programu akce. - 15

17 Výroba ptačích budek a krmítek Ptačí budky jsme v roce 2009 vyráběli v únoru a své prostory nám poskytla ZŠ Doberská v Kladně. Zájem byl velký. Vyrobili jsme celkem 18 budek. V prosinci jsme se přestěhovali po několika letech s akcí Vyrobte si krmítko do ZŠ Jiráskova v Kladně Švermově. I tady přišla řada zájemců. Skoro nám nestačil připravený materiál. 20 krmítek byl největší počet, jaký jsme kdy vyrobili. Vţdy si účastníci odnesli i pěkný informační materiál. Fotosoutěž Hodnota krajiny Akce proběhla v několika etapách : soutěţ, vyhodnocení, slavnostní vyhlášení a předání cen, výstava prací, tvorba kalendáře - Odborná porota ve sloţení Jaroslav Vyšín fotograf, RNDr. Helena Humlová ekoloţka, MgA. Jana Hradcová grafička a designerka, přihlédla i k umělecké hodnotě snímku, autentičnosti a jedinečnosti momentu zachyceného autorem, který měl moţnost své dílo obohatit o výstiţný název a vlastní komentář. Z nejzajímavějších fotografií byl vyhotoven barevný nástěnný kalendář pro rok 2010 Středočeské rozhledy i expozice děl vystavovaná v rámci výstavy přírodou Kladenska. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo spolu s vernisáţí výstavy a za účasti členů správní rady a zástupců magistrátu města Kladna. Středočeskému kraji bylo předáno 200 kusů. - 16

18 Přehled zrealizovaných akcí pro veřejnost v roce 2009 Datum Název Počet účastníků Počet hodin Počet dnů Mláďata v našem lese (akce pro rodiče s dětmi) Kladno Vyrobte si ptačí budku Přednáška Kaktusy a ostatní flóra Mexika Komentovaná vycházka Za probouzející se přírodou 3.4. Den Země Rakovník Velikonoce v záchranné stanici AVES Turistický pochod s přírodovědnou soutěţí Za jarním kvítím Přednáška Exkurze do světa netopýrů Den Země Kladno Den Země Mělník Vítání ptačího zpěvu Pochod J.Barranda Skryje doprovodný program Den dětí Rakovník Den s LČR Emilova Křivoklátsko Skryje doprovodný program Výlet pro veřejnost obora Ţehušice Den dětí Luţná doprovodný program Den s LČR Solvayovy lomy Skryje doprovodný program Přednáška Slovenský ráj Svatováclavské slavnosti Budeč doprovodný program Festival ptactva Den zvířat Kladno Turistický pochod s přírodovědnou soutěţí Okolím Kladna ke Dni stromů Mláďata v našem lese (akce pro rodiče s dětmi) Rakovník Přednáška Duše Českého ráje Vyrobte si krmítko Výstava Přírodou Kladenska (započítány jen dny v roce 2009)

19 9. PUBLIKAČNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST Spolupráce s tiskem a ostatními médii O své činnosti a připravovaných akcích pravidelně informujeme v místním tisku, zejména v inzertním a informačním měsíčníku Kamelot, v městských novinách Kladno, Středočeských listech a příleţitostně v Kladenském, Rakovnickém a Mělnickém deníku. Spolupracujeme také s dalšími deníky, zejména s MF Dnes a deníkem Právo. Nová spolupráce začala s týdeníkem Sedmička, kde nám rovněţ vyšli vstříc. Stálá spolupráce probíhá s ČR Region a rádiem Relax. Vydali jsme O naší vlastní publikační činnosti letáčky, broţury apod. nejlépe informuje následující tabulka. Autor Titul Náklad kolektiv NSEV Info letáček Památné stromy 5000 ks kolektiv NSEV Info letáček Pasivní domy 3000 ks kolektiv NSEV Letáček Dvořákova stezka 3000 ks L.Hora, M.Čurda, Ing. M.Pecha DVD Haldy jako biotop 100 ks Knihy, časopisy, internet Naší knihovnu jsme v roce 2009 rozšířili o další cca 18 titulů. Naše internetové stránky se dařilo celkem pravidelně aktualizovat, ale stále je na nich co zlepšovat. Přidali jsme nové rubriky a některé naše informační materiály jsou na stránkách volně ke staţení. V roce 2008 jsme se pokoušeli vydávat náš malý měsíčník, ale bohuţel jsme ho nezvládali psát, a tak poslední číslo vyšlo v únoru Databázi přátel, kteří od nás dostávají pravidelně elektronickou poštou pozvánky na naše akce se velmi osvědčila a pomáhá nám z šířením informací o našich akcích. 10. ČINNOST V PŘÍRODĚ Ochrana obojživelníků Na jaře jsme opět instalovali okolo silnic zábrany na ochranu ţab, zejména ropuchy obecné, při jejich jarním tahu ze zimovišť k vodě. Pravidelně se věnujeme dvou lokalitám v okolí Kladna, u obce Srby nedaleko rybníka Záplavy a v obci Druţec, ale zde jde o problematickou lokalitu. Je to mezi domy a je těţké postavit zábrany všude kde by to bylo potřeba. - 18

20 Péče o ptactvo Hlavní jarní pomocí ptactvu je čištění ptačích budek v okolí Kladna. Částečně se na něm podílejí i děti z našich přírodovědných krouţků. Třetím rokem jsme se připojili k celorepublikovému sčítání vodních ptáků na dvou úsecích řeky Berounky. Celý rok jsme ve spolupráci s občanským sdruţením AVES a kladenskými ornitology jsme pokračovali v kontrole hnízdních bud sovy pálené. Tato akce je součástí celorepublikového programu na záchranu sovy pálené. Údržba chráněných území a naučných stezek V roce 2009 jsme sekali jedno chráněné území. Ve výběrovém řízení na údrţbu dalších lokalit jsme neuspěli. A tak pečujeme pouze malé chráněné území u Sak na Kladensku. V péči o naučné stezky pokračujeme, a to jak v kontrolách stavu Naučných stezek v našem regionu, tak na jejich údrţbě a obnově. Ve spolupráci s MÚ Kralupy nad Vltavou a Středočeským krajem jsme vybudovali novou Dvořákovu naučnou stezku vedoucí z Kralup do Nelahozevsi podél Vltavy. Trasa je dlouhá 3 km a čítá 10 zastavení.. Ústřední motiv kaţdé tabule je daný logickým umístěním zobrazovaného tématu v přírodní scenérii ( skalní útvary, řeka, společenstva dřevin, apod. ) a informace jsou doplněny z oborů přírodních věd geologie, botanika, dendrologie, zoologie ( entomologie, ornitologie, ichtyologie ). Vstupní tabule obsahují orientační plánky, doporučující a organizační informace. 11. ZÁCHRANNÁ STANICE Dobrá spolupráce s občanským sdruţením AVES se projevuje zejména na chodu záchranné stanice pro zraněné ţivočichy. Za nejvýznamnější lze povaţovat úspěšné pokračování programu na záchranu sovy pálené a výstavba nových chovných komor pro ptáky. V roce 2008 bylo do stanice přijato celkem 506 zvířat a zpět do přírody se podařilo vrátit 56% ţivočichů. 12. MEDVĚDÁRIUM Do péče naučného střediska stále patří také kladenské medvědárium, které je jedním z nejnavštěvovanějších míst v Kladně. Obě medvědice jsou v dobrém zdravotním stavu a kondici, čehoţ důkazem je i jejich pravidelné úspěšné zimování. - 19

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny

Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze, Redakce časopisu Svět myslivosti, Dendrologická, Dobřichovice, o. s., Soukromý statek Hájek Čilá, Vás srdečně zvou na odborný seminář Naše zvěř a myslivost 2012

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín Přihláška do soutěţe: ŠKOLA PLNÁ OVOCE Škola: Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace IČ: 75 003 082 Tel.: +420 549 430 171 e-mail: reditel@zs.deblin.cz www: www.zs.deblin.cz

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace 1 Pozemkový spolek Meluzína 29 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Název projektu Žadatel

Více

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň 2011 Kdo jsme? Jsme nezisková organizace se statutem občanského sdružení. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Základní škola OLBRAMOVICE Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Roční plán EVVO vychází ze ŠVP ZV ŠŤASTNÉ DÍTĚ TVOŘIVÁ ŠKOLA a z dlouhodobých záměrů školy stanovených ve ŠKOLNÍM PROGRAMU

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Krajský koordinátor environmentálního

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Projekt Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách CZ.1.07/1.1.00/08.0042

Projekt Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách CZ.1.07/1.1.00/08.0042 vzdělávání a osvěta OP VK III. 1 Příjemce podpory: Česká zahradnická akademie Mělník Střední škola a vyšší odborná škola zahradnická, příspěvková organizace Na Polabí 411, 276 01 Mělník www.zas-me.cz vzdělávání

Více

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta 1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ

CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ Hlavním posláním centra je vybudování zázemí pro poskytování servisních činností v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání zejména v oblastech biologické

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) regionální pobočka Karlovy Vary STUŽ Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) - regionální pobočka Karlovy Vary Západní 22,

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Vyhodnocení dotazníků EVVO vyplněných regionálními pracovišti AOPK ČR

Vyhodnocení dotazníků EVVO vyplněných regionálními pracovišti AOPK ČR Vyhodnocení dotazníků EVVO vyplněných regionálními pracovišti AOPK ČR Praha 27 Obsah Úvod Personální údaje a informace o spolupráci Akce pro veřejnost Ekologické výchovné programy Informační střediska

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 Výroční zpráva za rok 2001 Obsah EkoCentrum Brno Stěžejní aktivity v roce 2001 Členství ve sdruženích a další aktivity Valná hromada Finanční zpráva Poděkování EkoCentrum Brno Občanské sdružení EkoCentrum

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva. za rok

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko. Výroční zpráva. za rok Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Úvod Představení organizace 1. Ekologická výchova a vzdělání Přehled zrealizovaných výukových programů v roce 2013 Výchovně vzdělávací

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Mgr.Jiřina Kalousková, koordinátor EVVO OBECNÝ DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO STRATEGICKÝ SMĚR: 1. Zodpovědně a důsledně naučit ţáky, učitele a ostatní personál školy třídit odpad,

Více

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 /environmentální vzdělání, výchova a osvěta/ Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

Ekocentrum Podhoubí. Výroční zpráva 2005

Ekocentrum Podhoubí. Výroční zpráva 2005 Ekocentrum Podhoubí Výroční zpráva 2005 Ekocentrum Podhoubí Občanské sdružení Ekocentrum Podhoubí přímo navazuje na činnost o.s. Živá planeta a Ekola Praha, která se více jak šest let věnovala environmentálnímu

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Zkrácený text osnovy projektu

Zkrácený text osnovy projektu Zkrácený text osnovy projektu Projekt spolupráce Péče o krajinu je realizován na základě těchto opatření Programu rozvoje venkova (dále jen ): Hlavní opatření: Další odborné vzdělávání a informační činnost

Více

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u V Praze dne: 3. 7. 2014 Číslo jednací: 098466/2014/KUSK Spisová značka: SZ-081566/2014/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŢP/JSTEP Dle rozdělovníku Udělení výjimky z ochranných podmínek

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze 1 Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze Kurz DVPP sakreditací MŠMT vrámci projektu ESF Moderní učitel pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Roční plán EVVO školní rok 2010/2011

Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 (se zaměřením na odpady a ekologizaci školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 oblasti činnost zodpovědnost termín monitorování hodnocení k 31.5. 2014 Prezentace -pravidelně informovat spoluţáky o připravovaných akcích v měsíci

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2010 Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2010 Váţení přátelé a příznivci Občanského sdruţení Snílek, dovolte mi v následujících větách shrnout a přiblíţit činnost našeho občanského sdruţení v roce

Více

Plán EVVO pro školní rok 2012/2013

Plán EVVO pro školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2012/2013 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe.

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Klára Handrejchová Zemědělský svaz ČR Praha, 2012 Podpora pozitivního vnímání českého zemědělství Hlavní

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra Ekocentra Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činnosti ekocenter a s jejich zástupci v Pardubickém kraji objasnění si možnosti využití ekocenter při výuce na ZŠ i SŠ Dlouhodobé cíle: získá informace o

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více