Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s."

Transkript

1 Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

2 OBSAH 1. Organizace 2. Investice do rozvoje vzdělávání 3. Spolupráce se Středočeským krajem 4. Spolupráce s dalšími subjekty 5. Ekologické výukové programy 6. Akce pro děti a mládeţ 7. Odborné semináře a exkurze 8. Akce pro veřejnost 9. Publikační činnost 10. Činnost v přírodě 11. Záchranná stanice pro ţivočichy 12. Medvědárium 13. Poděkování Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna obecně prospěšná společnost nám. Starosty Pavla 44, Kladno Telefonní spojení: ředitel střediska a záchranné stanice EVVO pro školy i širokou veřejnost vzdělávání dospělých, ekocentrum, záchranná stanice e- mail: IČO:

3 1. ORGANIZACE Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna zaloţilo jako obecně prospěšnou společnost v roce 2001 Statutární město Kladno. Posláním společnosti je ekologická výchova a veškerá činnost, která přispěje k zachování biologické rozmanitosti a zdravého ţivotního prostředí na Kladensku. V tomto roce měla společnost do zaměstnanců, od zaměstnanců a 1 stálého externího pracovníka: Petr Starý ve funkci ředitele naučného střediska a záchranné stanice pro zraněné ţivočichy, 4 zaměstnance jako ošetřovatele zvířat v záchranné stanici a kladenském medvědáriu, 2 zaměstnance pro ekologickou výchovu, vedení exkurzí a organizování akcí pro veřejnost (k 1.7. jeden odešel)+1 externí pracovník, 1 zaměstnance ekologické vzdělávání dospělých, propagační a publikační činnost a 1 zaměstnance jako správce ekocentra a záchranné stanice. Pro rok 2009 byla společnost pověřena Středočeským krajem koordinací ekologické výchovy a vzdělávání v severozápadní části středočeského kraje. Oblast naší působnosti ve Středočeském kraji - 2

4 Výkonné orgány společnosti k SPRÁVNÍ RADA Ing. Radovan Víta Ing. Miroslav Bernášek RNDr. Helena Humlová RNDr. Jiří Mencl Ing. Rudolf Baudisch Bc. Aneta Glaubaufová DOZORČÍ RADA Ing. Dan Jiránek MUDr. Eva Kosinová Ing. Lukáš Kubica 2. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V březnu 2009 jsme podali ţádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro grantový projekt Komplexní environmentální program pro rozvoj ekogramotnosti a klíčových kompetencí ţáků Kladenska (zkráceně Enviroprogram NSEV) ve výši ,- Kč. Z celkového počtu 234 podaných ţádostí uspělo v prioritní ose projektů. Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne byla ţádost schválena v celé výši. Tento úspěch je o to cennější, jelikoţ projekt byl zpracován pracovníkem Danou Belušovou a externistou Renatou Zemanovou, která se na realizaci bude dále podílet na pozici lektora EVVO. Projekt v délce 29 měsíců bude realizován v období od do Partnerem projektu je Statutární město Kladno, které zajistí komunikaci se školskými zařízeními, propagaci a poradenství. Cílem projektu je soustavně, dlouhodobě vzdělávat ţáky ZŠ a SŠ v rámci komplexního Enviroprogramu NSEV, zaměřeného na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Po dobu 3 let se ţáci, studenti a pedagogové zúčastní školních vzdělávacích projektů, celodenních výukových ekoprogramů a terénních vycházek, tématických aktivit. Komplexnost projektu doplňují mimoškolní krouţky, určené pro praktický kontakt s přírodou a jedinečnou moţností si naučené dovednosti, jak chránit přírodu, vyzkoušet. Ţáci a studenti se naučí chovat ohleduplně k přírodě a ţiv.prostředí. Projekt dlouhodobě umoţňuje systematické zapojení cílové skupiny do procesu a - 3

5 zvyšování ekogramotnosti. Takto zaměřený projekt má nezastupitelnou roli ve výchově jedince, který respektuje zásady ochrany ţivotního prostředí jako prostředek vedoucí k trvale udrţitelnému rozvoji společnosti. Projekt vychází z Rámcově vzdělávacího programu, soustřeďuje se na interdisciplinární vztahy a rozvíjí klíčové kompetence ţáků. Výstupy: Celého projektu se po dobu cca 3 let zúčastní ţáků a 105 pedagogů. 1) 3 dlouhodobé školní vzdělávací projekty EVVO pro ţáky. Po skončení grantu budou projekty k dispozici učitelům všech základní a středních škol včetně kompletních metodických a studijních materiálů. 2) 10 výukových celodenních ekoprogramů pro ţáky, pořádaných v prostorách ekocentra NSEV. Ekoprogramy budou vytvořeny v různých tematických variantách EVVO a budou zahrnovat praktická cvičení s vyuţitím různorodých terénních podmínek okolí ekocentra. 3) Ve 3 periodicky se opakujících mimoškolních aktivitách (1x týdně 2 hod.) je prohlubován zájem ţáků o konkrétní problematiku: - farmářský krouţek se zaměřením na včelařství, sadařství, rybářství a chov hospodářských zvířat - krouţek ochrany přírody pro děti I. stupně, zaměřený na ekologii - přírodovědný krouţek pro děti II. stupně, zaměřený na projekty vztahů ţivé a neţivé přírody 4) Tématické aktivity 7x/ročně (workshopy, tématické dny) 5) Exkurze (krajinné dominanty a strategicky významná díla a provozy ve vztahu k ţivotnímu prostředí) 6) Komentované vycházky (celodenní terénní vycházky vedené specialistou na dané téma) 7) Konference - 1x ročně pořádané setkání pedagogů, představitelů veřejné správy a realizačního týmu za účelem navázání spolupráce a zahájení projektu ve školním roce, akci zajistí partner Tento projekt (Enviroprogram NSEV, CZ.1.07/1.1.06/ ) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 3. SPOLUPRÁCE SE STŘEDOČESKÝM KRAJEM V roce 2009 naše společnost spolupracovala se Středočeským krajem na realizaci zakázek v rámci plnění Koncepce EVVO a Koncepce ochrany přírody a krajiny. Některé aktivity byly řešeny ve spolupráci s dalšími SEV v rámci partnerských smluv. Podrobné zprávy z jednotlivých akcí včetně pozvánek, propozic, fotodokumentace, prezenčních listin, smluv a vyúčtování jsou archivovány. Závěry a zkušenosti jsou vyuţívány při přípravě nových nabídek a sestavování efektivnějších vzdělávacích programů. - 4

6 Koncepce EVVO Středočeského kraje. V průběhu roku pokračovala velká putovní výstava,,jak se žije ve Středočeském kraji, která bude končit roce 2010, instalacemi v Rakovníku, Berouně, Jesenici a na Křivoklátě. Expoziční činnost jsme nadále rozšířili o aktuální tématiku energeticky úsporných staveb malou putovní výstavkou Pasivní domy eko-logicky. Výstava byla představena ve Slaném, Berouně, Křivoklátě, Berouně, Vlašimi, Roztokách u Prahy, Svatém Jánu pod Skalou, Vraném nad Vltavou Kladně a Rynholci. Této problematice jsme se věnovali v průběhu roku systematicky. Vydali jsme informační leták v rámci ekologické poradny (náklad 3000 ks) a zrealizovali 2 semináře za účasti předních autorit v rámci Centra pasivních domů, ( Ak. Arch. Aleš Brotánek, Ing. František Buráň, JUDr. Alexander Bory, Ing. Juraj Hazucha a Mgr. Stanislav Paleček. Semináře pro podnikatelskou sféru dále tradičně doplňovala veterinárně zaměřená témata pro agropadnikatele (MVDr. Dominika Švehlová). Zemědělcům byl pak nabídnut seminář ve spolupráci s kladenskou elektrárnou ( Ing.Petr Karafiát ) a VÚRV v Ruzyni ( Ing. Zdeněk Strašil, CSc.) na konkrétní záměr vyuţití obnovitelných energetických zdrojů pěstováním biomasy. Akreditované vzdělávání doplnili svými přednáškami Ing. Aleš Novák ( Péče o dřeviny rostoucí mimo les) a Dr. Vít Zavadil ( Management ochrany volně ţijících ţivočichů v zemědělské praxi.) Nové přístupy k monitorování znečištění pevným spadem odborným firmám představila Ing. Hana Grison Ph.D. z GFÚ AV ČR. Filmová činnost byla zastoupena dílem Luďka Hory Haldy jako biotop. Tento krátký videofilm, distribuovaný na vyţádání, populárně-naučnou formou přibliţuje zejména školní mládeţi vznik, historii i současnost těchto nepůvodních lokalit, které podstatně ovlivnily ráz místní krajiny. Své stálé místo mezi nejmenšími posluchači a jejich rodiči si našly workshopy zaměřené na volně ţijící zvířátka a osvětu pomoci člověka přírodě. Na zvýšený zájem jsme reagovali pořádáním akcí nad rámec stanovený zakázkou i v dalších městech regionu. Na oslavách Dne Země se opět podílely v součinnosti i partnerské organizace - IVS Budy Křivoklát, CEV Javory Černuc, ROS Rakovník, DDM v Rakovníku, Mělnické sdruţení ochránců zvířat, ZŠ a MŠ Motyčínská, Kladno- Švermov a Korálek. Akce navštívily především ţáci a studenti z Kladna, Rakovníka, Mělníka a Slaného. Tématické dny v tomto roce byly řešeny ve spolupráci s IVS Budy Křivoklát. Ředitelka, paní Jiřina Prošková připravila pro veřejnost akci Evropský den parků na Křivoklátsku a Den stromů, formou komentovaných vycházkek s odbornými lektory. Třetí akcí byl Festival ptactva ( podzimní obdoba jarního Vítání ptačího zpěvu.) ve spolupráci s Rakovnickým ornitologickým spolkem R.O.S. Fenix, o.s., - 5

7 návštěva okolí Jesenických rybníků na Rakovnicku. Výrobní dílny byly zaměřeny na výrobu hnízdních budek (jaro), krmítek a krmných směsí (zima). Všechny byly zrealizovány na Kladně. Do akce byly zapojeni i externí Tradiční akcí se stala výtvarně-literární soutěţ Kladenská veverka, která ač v pořadí devatenáctá se představila nově v Galerii kladenského zámku. Propozice k soutěţi jiţ byly přeloţeny do spousty světových jazyků a přes vzrůstající počty přihlášených se kaţdoročně zvyšuje i kvalita porotou hodnocených prací. Zájem Středočeského kraje prezentovala slečna Mgr. Linda Pustinová. Díky finanční úspoře za pronájem výstavních prostor společností Kultura pro Kladno a dalším sponzorům získali soutěţící hodnotné ceny, předávané v ekologicky šetrných taškách s logy partnerů a zřizovatele. V závěru roku byla vyhotovena a otevřena nová, Dvořákova naučná stezka z Kralup nad Vltavou do Nelahozevsi. K propagaci stezky byl vydán stejnojmenný barevný leták skládačka v nákladu 3000 ks. V jednání se Středočeským krajem je vytvoření virtuálních naučných stezek z tiskových podkladů jiţ zrealizovaných obnov v rámci webových stránek Z titulu krajského střediska EVVO jsme výzvy k plnění rámcové smlouvy prostřednictvím jednotlivých zakázek postoupili partnerským střediskům, kteří se přihlásili ke spolupráci. Jsou to: TOM Javory Černuc, Křivoklátsko, o.p.s. IVS Budy Křivoklát, CEV Zvoneček Vrané nad Vltavou, Ekocentrum Kavyl CEVV Svatý Ján pod Skalou, Ochrana fauny ČR Votice, Rakovnický ornitologický spolek Fénix o.s Rakovník. Střediska většinou přistupovala k plnění zakázek svědomitě a obsah aktivit připravovala v souladu s poţadavky Středočeského kraje. Nedostatkem spolupráce byla komunikace ze strany dodavatelů u nutných změn dodacích termínů, při sestavování závěrečných zpráv a vyúčtování. Přes tyto drobné nedostatky byly termínově uzavřené zakázky zdárně dokončeny, dokladovány, vyúčtovány a proplaceny. - 6

8 Název PŘEHLED ZAKÁZEK STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2009 Velká putovní výstava: Jak se ţije. probíhá, aţ do roku 2010 ( 10 instalací ) Fakturovaná cena včetně DPH ,- (doplatek v r. 2010) Realizátor NSEV Malá putovní výstava ( 10 ) Pasivní domy ,- NSEV 5 seminářů pro podnikatele 1. pololetí ,- NSEV Videofilm Haldy jako biotop ,- NSEV Broţura pro školy Voda ,- Ochrana fauny Votice Broţura pro školy Ekozemědělství ,- Ochrana fauny Votice Setkání NNO 1. pololetí ,- Ochrana fauny Votice Terénní soutěţ pro SŠ ,- Ochrana fauny Votice Soutěţ škol ve sběru hliníku ,- Ochrana fauny Votice Ekopočin roku 1. ročník ,- Ochrana fauny Votice Výtvarně-literární soutěţ Kladenská veverka ,- NSEV Pedagogická konference - realizace ,- CEVV Kavyl Svatý Jan p.skalou Setkání pedagog. Volného času ( 4 akce ) ,- CEVV Kavyl Svatý Jan p.skalou Workshop pro rodiče s malými dětmi 8.750,- NSEV Setkání NNO 2. pololetí ,- Ochrana fauny Votice Výrobní dílny ( 2 akce ) ,- NSEV Tématické dny ( 3 akce ) ,- NSEV a IVS Budy Křivoklát Den Země ZÁPAD ( 7 akcí ) ,- NSEV, IVS Budy Křivoklát, ROS Rakovník, Javory Černuc 3 Semináře pro podnikatele 2. pololetí ,- NSEV Výukový program pro 1.st. ZŠ dokončení ,- NSEV Malá putovní výstava ( 10 ) - prodlouţeno ,- Ochrana fauny Votice Nová NS - Dvořákova stezka ,- NSEV Obnova naučné stezky - Medník ,- CEV Zvoneček Vrané nad Vlt. Koncepce ochrany přírody a krajiny ,- NSEV suburbanizace - 2 semináře, parky a zahrady 2 semináře, zalesňování 4 semináře, krajinotvorba 1 seminář, exkurze Ekologicky šetrné zemědělství, leták Památné stromy, fotosoutěţ + kalendář + výstava Celkem ,- - 7

9 4. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY V NAŠEM OKOLÍ Spolupráce s dalšími organizace zabývajícími se ochranou přírody a EVVO byla tradičně na vysoké úrovni. K nejvýraznějším patří spolupráce s LČR s.p. zejména IS LČR v Křivoklátě (Den s lesy, společné akce pro děti, vzájemná výpomoc při různých soutěţích) a LS Niţbor (Den s Lesy a přednášky pro veřejnost). Dobrá je i spolupráce s ZO ČSOP (ZO ČSOP Rak z Rakovníka). Muzeem v Rakovníku i muzeum v Kladně patří jiţ několik let také k našim dobrým partnerům. Neopomněli jsme ani na střediska EV v okolí, s kterými jsme uspořádali několik společných akcí zejména s IVS Budy a s CEV Kavyl ve Svatém Janu pod Skalou a SEV Javory v Černuci. Nově jsme rozšířili spolupráci s některými městy Rakovník, Kralupy n. Vltavou a Libušín. Spolupráce v rámci SSEV Pavučina V rámci tohoto sdruţení jsme se v tomto roce podíleli pouze na projektu - Národní síť středisek ekolog. výchovy modul1 a modul 4. Z důvodu výrazně sníţené podpory výukových programů o lese podporovaných LČR a.s. jsme se do tohoto projektu v letos nezapojili. Nově jsme se přihlásili do projektu S Naturou na tůru, jehoţ realizace začne aţ v roce Do dalších celorepublikových programů jsme se výrazně nezapojovali. Po celý rok nám dobře slouţil informační systém SSEV Pavučina. 5. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY Zájem o realizaci EVP na školách v naší působnosti byl velký i v roce 2009 a tak ne na všechny školy jsme mohli přijet. Těší nás, ţe je o naše ekologické a přírodovědné výukové programy zájem, a samozřejmě je to určité ohodnocení naší práce. Protoţe se nám osvědčilo v loňském roce omezení počet programů pro jednu školu, díky čemuţ se dostalo na více škol, pokračovali jsme v tomto stylu i letos. V roce 2009 mírně stoupl počet programů pro MŠ. Bohuţel jiţ tradičně malý zájem ze strany středních škol v letošním roce ještě poklesl. Nerealizovali jsme jediný program na SŠ. Tyto školy k nám přijíţděli pouze na ekxurze. Svou činností pokrýváme většinu území svěřené nám smlouvou se Středočeským krajem. Nejširší spolupráci máme stále s ZŠ a MŠ Jiráskova Kladno, ZŠ Doberská Kladno, 3.ZŠ z Rakovníka. Z MŠ nejvíce programů realizujeme v MŠ Sluníčko v Berouně. Tradičně dobrá byla i spolupráce se Speciální školou Korálek v Kladně pro děti s více vadami s ZŠ speciální a ZŠ praktickou z Mělníka. Začali jsme také pravidelně jezdit i do dvou škol v Kralupech nad Vltavou. - 8

10 Největší zájem byl o programy věnující ţivočichům. U starších dětí to jsou především programy věnující se ochraně přírody a vztahům mezi člověkem a zvířaty. U dětí na 1. stupni patří k stále nejoblíbenějším program Jak zvířátka zimují a velmi na své oblibě získal program Jaké bude počasí. Naopak menší zájem neţ jsme očekávali byl o terénní program Vodní království. Proto jsme jej z nabídky v září stáhli, pokusíme se jej upravit a nabídnou v nové, ţivější podobě. Počátkem června jsme jiţ tradičně navštívili studenty Gymnázia Kladno na pobytových kurzech, kde se je snaţíme seznámit s naší prací a přírodou v okolí Kladna Jako kaţdý rok s příchodem jara tak i po letních prázdninách přijíţdí nejen kladenské školy (2 232 dětí) na exkurzi do záchranné stanice AVES a 9 tříd vyrazilo i na exkurzi na naučné stezky v okolí Kladna Vinařická horka a Drvotova stezka. V prvém pololetí jsme pokračovali v tématických projektových dopolední pro ţáky 2. stupně v ZŠ a MŠ Jiráskova.Téma Vliv člověka na vývoj krajiny zůstalo stejné jako na podzim roku Navázali jsme na jeho první část, kterou jsme více rozvinuli. Projekt můţeme na základě vyjádření pedagogů i dětí lze povaţovat za úspěšný,. Aţ vše zpracujeme, dá se předpokládat, ţe s podobnými projekty budeme pokračovat i s jinými školami. Cena za EVP i exkurze se podařila během celého roku udrţet ve stejné výši 20,- Kč za ţáka. Díky podpoře výukových programů z Národní sítě středisek ekologické výchovy se nám daří drţet přijatelné ceny a umoţnit dostupnost programů všem školám i dětem sociálně slabším. Velmi důleţitá je také podpora Statutárního města Kladna a Středočeského kraje Poměrně stejný je zájem škol v přispívat na krmení zvířátek v záchranné stanici a přibývají školy, které sbírjí starý chléb a pečivo a na podzim jiné plody. Nejvíce o zájmu o naše EVP vypovídá následující tabulka. EVP v roce 2008 MŠ ZŠ SŠ Celkové počty počet progr. počet dětí Počet progr. počet dětí počet progr. počet dětí počet programů Počet dětí Celkem

11 6. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Spolupráce s DDM Spolupráce s DDM je velmi malá a nedaří se nám ji významně zvýšit. Částečně spolupracujeme jen s SVČ Labyrint v Kladně a s DDM v Rakovníku. V rámci organizace soutěţe Indiánská stezka máme dobrou spolupráci s DDM v Ústí nad Labem. Tématické dny Tématické dny jsou oblíbené akce jak pro děti, tak dospělé. Mívají celkem dobrou účast a tak i letos jsme nevíce akcí pořádali ke Dni Země. Svoji část programu jsme měli v SVČ Labyrint v Kladně, ale hlavní naší akcí bylo ve spolupráci s ZŠ a MŠ Jiráskova v Kladně soutěţní dopoledne pro děti ze ZŠ, kterého se zúčastnilo kolem 140 dětí. Tématicky jsme se věnovali vývoji naší planety od pravěku po dnešek a děti se dozvěděli spoustu informací nejen jak to tu kdysi vypadalo, ale také jak vývo ovlivnil člověk. Jiţ druhým rokem jsme Den Země uspořádali ve spolupráci s Útulkem pro zvířata v Mělníku. Zúčastnili se především nejmenší děti z tříd Mělnických ZŠ. Rovněţ jiţ po několikáté jsme pomohli při organizaci Dne země pro malé děti v MŠ Montesori v Kladně a nově ve spolupráci s DDM v Rakovníku a muzeem v Rakovníku jsme připravili soutěţní dopoledne ke Dni Země pro Rakovnické ZŠ. Září patří Dni zvířat. Soutěţe a hry pro děti a spoustu zajímavých informací pro dospělé, to byl Den zvířat v areálu záchranné stanice AVES. Zájem lidí nebyl tak velký jako v loňském roce, ale přesto budeme v této aktivitě pokračovat. Náš tradiční podzimní turistický pochod jsme tentokrát zaměřili trasou i tématicky ke Dni stromů. Spolu s R.O.S. Rakovník jsme zorganizovali ornitologickou vycházku v rámci Festival ptactva u rybníků v okolí Jesenice na Rakovnicku. - 10

12 Indiánská stezka Rok 2009 byl pro nás vrcholem v organizování této soutěţe. Opět jsme pořádali místní a regionální kolo, ale poprvé v září jsme byli pořadateli celostátního kola. Indiánská stezka přírodovědně-dovednostní soutěţ, jejímţ vyhlašovatelem je DDM Ústí nad Labem, si získala v našem regionu velkou oblibu. Proto jsme přislíbili i organizaci celostátního kola. Účast zejména v místním kole opět přesáhla 220 dětí. Do červnového regionálního kola se kromě postupujících přihlásily i další školy a dětské kolektivy ze Středočeského kraje. Celostátní kolo pak bylo tří denní přehlídkou tábornické zručnosti a znalostí přírody. Soutěţ jsme připravili v areálu bývalého koupaliště v Libušíně. Přijeli postupující z Čech i Moravy, někteří jen na soutěţ, někteří u nás strávili celé tři dny. Organizace byla náročná, ale s pomocí ZO ČSOP Rak Rakovník, ZKO 39 z Kladna Švermova, fa Sambar Kladno, IS LČR Křivoklát a za podpory Statutárního města Kladna a mnoha a mnoha dalších dobrovolníků se nakonec vše podařilo. Význam soutěţe podtrhl svou přítomností při zahájení i předávání cen primátor Kladna Dan Jiránek. Přírodovědné kroužky Netopýři a Netopýrci Naše dva přírodovědné krouţky, Netopýři pro děti ve věku let a Netopýrci pro mladší děti od 6 10 let jiţ započali 6 rok své činnosti. Ke konci roku oba krouţky navštěvovalo 36 dětí. Kromě získávání teoretických znalostí o přírodě a její ochraně jsme se hodně věnovali i činnosti v terénu. Kaţdý měsíc patřila jedna neděle společnému výletu a řada dětí s námi vyrazila i na zímní víkendový pobyt do Tábora. Mnohem větší zájem byl o tradiční červnový stanový pobyt ve Skryjích. Schůzky samozřejmě doplňovala řada her a soutěţí. Rok jsme zakončili tradiční vánoční besídkou v prostoru Kladenského zámku. Mnohé děti ze staršího krouţku nám celý rok velmi pomáhají při organizaci našich akcí pro veřejnost i školy. Bez nich bychom nemohli nabízet tak široké sluţby. Za to jim od nás patří velké poděkování. - 11

13 Letní tábor mladých přírodovědců Na tradiční letní tábor mladých přírodovědců jsme v roce 2009 zavítali do RS Zvírotice u Slapské přehrady. Desetidenního pobytu se zúčastnilo 27 dětí ve věku od 6 do 15 let. Většinou se jednalo o děti z našich krouţků. Celotáborová hra byla stylově koncipována k vodě, děti si hráli na piráty. I piráti však musejí umět přeţít v přírodě, a tak si účastníci vyzkoušeli, co se dá z přírody jíst, která rostlina je léčivá, naučili se znát přírodní barviva atd. Dopoledne byla věnována poznávání okolní přírody a odpoledne hrám a soutěţím. Většinu času jsme strávili v přírodě v okolí a protoţe jsme byli poprvé u vody, tak samozřejmě nechybělo i hodně koupání a her ve vodě. Pro všechny byly připraveny i dva výlety. Kladenská veverka Jako kaţdoročně, tak i letos jsme byli spoluvyhlašovateli výtvarné, fotografické a literární soutěţe Kladenská veverka. Celkem bylo do této soutěţe, jejímiţ hlavními tématy jsou příroda a její ochrana, zasláno více neţ prací nejen od nás, ale i ze zahraničí. Vyhlášení výsledků XX. ročníku soutěţe proběhlo v prosinci v Kladenském zámku. Vítězné výkresy byly v místní galerii vystaveny aţ do konce ledna ODBORNÉ SEMINÁŘE A EXKURZE,, Zalesňování lokalit nelesních půd - 4 semináře ve spolupráci s Středními zemědělskými školami v regionu (Brandýs nad Labem, Čáslav, Benešov, Rakovník), volná kapacita přednáškových místností byla nabídnuta k obsazení studenty a pedagogy těchto odborných škol. Přednáčející: Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Doc. Ing. Ján Slávik CSc. Formy ekologicky šetrného zemědělského hospodaření a agroturistika - Exkurze byla zaměřena na prosperující farmy s orientací na ekologicky šetrné hospodaření, agroturistiku, netradiční formy zemědělské výroby a realizaci vlastní výroby v regionu. Navštívili jsme chov ovcí v Makotřasech, včelařskou farmu Kopeč u Odolené Vody, vinohrad ČZU Praha, ŠZP v Mělníce, pštrosí farmu v Ţidovicích. - 12

14 Následky suburbanizace - 2 semináře byly zaměřené na problematiku spotřeby volné krajiny. Lektorstvím byl osloven RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D, PF UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v Praze. Na lektorství se s ním podílela RNDr. Marie Macešková. Akce proběhly na KÚSK v Praze a v Ekogymnáziu v Poděbradech. Příleţitost doplnit osnovy výuky vyuţili pedagogové i studenti školy. Tvorba krajiny, krajinotvorná opatření a KPÚ - Seminář proběhl v prostorách Záchranné stanice Aves na Čabárně S pomocí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR byl program připraven a lektorství v části o problematice ochrany a tvorby krajiny, krajinotvorných opatřeních a moţných dotačních titulech přijal pan RNDr, Jaroslav Obermajer, ředitel CHKO Český kras a spoluautor Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje. Část o komplexních pozemkových úpravách přednášel pan Ing. Petr Borovička, zástupce vedoucího Pozemkového úřadu v Kladně, vedoucí odboru KPÚ. Ochrana, obnova, zakládání a údržba parků, zahrad a ploch sídelní zeleně K lektorství byl přizván Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, v.v.i, jakoţto ústav se zárukou nejvyšší odbornosti, prezentační i literární historií, místem působení a podrobnou znalostí stavu a potřeb Středočeského regionu. Místa realizací 2 seminářů byla volena záměrně s moţností teoretické přípravy a vhodně navazujících terénních exteriérů zámecký park Průhonice a Lány. Semináře byly velice hojně obsazeny jak posluchači, tak přednášejícími z kolektivu spolupracovníků Kraj. Arch. Pana Jana Hendrycha. 8. AKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST Akce pro rodiče s dětmi I v roce 2009 jsme pokračovali ve velmi úspěšných akcích pro rodiče s malými dětmi od 3 do 7 let. Sestavili jsme nové 3 hodinové pásmo Mláďata v našem lese. Pohádkové postavičky Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka přišli seznámit děti s lesními zvířátky a jejich mláďátky. Děti si navíc se svými rodiči vyrobili budku pro sýkorky. V lednu tato akce proběhla v areálu záchranné stanice AVES a na podzim v muzeu T.G.M. v Rakovníku. Jsme rádi, ţe i nové pásmo se líbilo a tak uţ připravujeme další na příští rok. - 13

15 Přednášky a besedy Pro širokou veřejnost jsme pokračovali v přednáškách a besedách s přírodovědnou tématikou. Neprobíhaly však jiţ kaţdý měsíc, neboť se nám nedařilo vymýšlet nová témata, aby byla co nejzajímavější. Zda budeme v přednáškách pokračovat i v příštím roce není ještě jisté. Výstavy Jak jiţ bylo zmíněno v průběhu roku pokračovala velká putovní výstava,,jak se žije ve Středočeském kraji, která bude končit roce 2010, instalacemi v Rakovníku, Berouně, Jesenici a na Křivoklátě. Expoziční činnost jsme nadále rozšířili o aktuální tématiku energeticky úsporných staveb malou putovní výstavkou Pasivní domy eko-logicky. Výstava byla představena ve Slaném, Berouně, Křivoklátě, Berouně, Vlašimi, Roztokách u Prahy, Svatém Jánu pod Skalou, Vraném nad Vltavou Kladně a Rynholci. Nový ročník výstavy Příroda Kladenska proběhl poprvé v prosinci a nebyl v KD na Sítné, ale v Kladenském zámku. Výstava byla sice na menším prostoru, ale netrvala pouze 3 dny, ale skoro 2 měsíce, coţ umoţnilo, aby jí navštívilo více škol. Navštívilo jí cca 452 zájemců o přírodu. Tématicky jsme jí zaměřily na představení nejzajímavějších biotopů v okolí Kladna Kromě tohoto tématu jsme představili naši činnost. Přírodovědné výlety V letošním roce jsme zorganizovali pouze jeden výlet. Vyrazili jsme do Ţehušické obory za bílými jeleny a na hrad Ţleby. I kdyţ nám nepřálo počasí, neboť celou dobu pršelo, byli všichni účastníci spokojeni. Velikonoce v záchranné stanici Tradiční velikonoční akce opět přilákala do areálu záchranné stanice AVES mnoho lidí.vyzkoušet si mohli jako kaţdoročně pletení pomlázek, malování kraslic, pletení košíčků a některých dalších starých řemesel. Po celou velikonoční neděli si návštěvníci mohli nejen prohlédnout záchrannou stanici, vyzkoušet si řadu věcí, ale také si zasoutěţit

16 Vítání ptačího zpěvu První květnový víkend patří jiţ řadu let ornitologickým vycházkám pro veřejnost. Za našimi ptáky jsme se vydali v okolí Kladna k Libušínskému jezírku a v Rakovníku na bývalý tankodrom. Počasí se vydařilo a tak jsme mohli vidět spoustu zejména drobného ptactva. Na trase byla zejména pro děti připravena malá soutěţ. Turistický pochod Jarní i podzimní turistický a cykloturistický pochod pořádáme jiţ několik let. V roce 2009 nám však ani na jaře ani na podzim nepřálo počasí. Podzimní pochod jsme navíc zaměřili ke Dni stromů. Bohuţel účast na pochodech stále klesá, a tak není jisté, zda je budeme nadále pořádat. Doprovodné programy na dalších akcích Kaţdým rokem narůstá počet zájemců, kteří chtějí pomoct při svých akcích. Nejinak tomu bylo i v roce Nejlepší spolupráci máme v tomto směru s IS LČR v Křivoklátě. Pomáhali jsme na soutěţi pro ZŠ Zlatý list a na Dni s LČR na lovecké chatě Emilova uprostřed Křivoklátských lesů. Pro muzeum T.G.M v Rakovníku připravujeme doprovodný program při pochodu J.Baranda ve Skryjích. Podíleli jsme se i na Dni s LČR v Solvajových lomech v Českém krasu, který pořádala LS Niţbor. Den dětí jsme se se svým programem snaţili zpestřit v muzeu ČD v Luţné u Rakovníka. V září jsme byli pozváni na dvě nové akce. Do Kralup nad Vltavou na Den mobility, coţ byla akce zejména pro školy. Kladenskému muzeu jsme pomohli s doprovodným programem na Svatováclavských slavnostech na historické Budči. V našem programu se snaţíme vţdy přiblíţit naši činnost, a snaţíme se připravit pro účastníky kaţdý rok nové drobné přírodovědné soutěţe a dovednosti. V některých případech jsme se zapojili i do hlavního programu akce. - 15

17 Výroba ptačích budek a krmítek Ptačí budky jsme v roce 2009 vyráběli v únoru a své prostory nám poskytla ZŠ Doberská v Kladně. Zájem byl velký. Vyrobili jsme celkem 18 budek. V prosinci jsme se přestěhovali po několika letech s akcí Vyrobte si krmítko do ZŠ Jiráskova v Kladně Švermově. I tady přišla řada zájemců. Skoro nám nestačil připravený materiál. 20 krmítek byl největší počet, jaký jsme kdy vyrobili. Vţdy si účastníci odnesli i pěkný informační materiál. Fotosoutěž Hodnota krajiny Akce proběhla v několika etapách : soutěţ, vyhodnocení, slavnostní vyhlášení a předání cen, výstava prací, tvorba kalendáře - Odborná porota ve sloţení Jaroslav Vyšín fotograf, RNDr. Helena Humlová ekoloţka, MgA. Jana Hradcová grafička a designerka, přihlédla i k umělecké hodnotě snímku, autentičnosti a jedinečnosti momentu zachyceného autorem, který měl moţnost své dílo obohatit o výstiţný název a vlastní komentář. Z nejzajímavějších fotografií byl vyhotoven barevný nástěnný kalendář pro rok 2010 Středočeské rozhledy i expozice děl vystavovaná v rámci výstavy přírodou Kladenska. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo spolu s vernisáţí výstavy a za účasti členů správní rady a zástupců magistrátu města Kladna. Středočeskému kraji bylo předáno 200 kusů. - 16

18 Přehled zrealizovaných akcí pro veřejnost v roce 2009 Datum Název Počet účastníků Počet hodin Počet dnů Mláďata v našem lese (akce pro rodiče s dětmi) Kladno Vyrobte si ptačí budku Přednáška Kaktusy a ostatní flóra Mexika Komentovaná vycházka Za probouzející se přírodou 3.4. Den Země Rakovník Velikonoce v záchranné stanici AVES Turistický pochod s přírodovědnou soutěţí Za jarním kvítím Přednáška Exkurze do světa netopýrů Den Země Kladno Den Země Mělník Vítání ptačího zpěvu Pochod J.Barranda Skryje doprovodný program Den dětí Rakovník Den s LČR Emilova Křivoklátsko Skryje doprovodný program Výlet pro veřejnost obora Ţehušice Den dětí Luţná doprovodný program Den s LČR Solvayovy lomy Skryje doprovodný program Přednáška Slovenský ráj Svatováclavské slavnosti Budeč doprovodný program Festival ptactva Den zvířat Kladno Turistický pochod s přírodovědnou soutěţí Okolím Kladna ke Dni stromů Mláďata v našem lese (akce pro rodiče s dětmi) Rakovník Přednáška Duše Českého ráje Vyrobte si krmítko Výstava Přírodou Kladenska (započítány jen dny v roce 2009)

19 9. PUBLIKAČNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST Spolupráce s tiskem a ostatními médii O své činnosti a připravovaných akcích pravidelně informujeme v místním tisku, zejména v inzertním a informačním měsíčníku Kamelot, v městských novinách Kladno, Středočeských listech a příleţitostně v Kladenském, Rakovnickém a Mělnickém deníku. Spolupracujeme také s dalšími deníky, zejména s MF Dnes a deníkem Právo. Nová spolupráce začala s týdeníkem Sedmička, kde nám rovněţ vyšli vstříc. Stálá spolupráce probíhá s ČR Region a rádiem Relax. Vydali jsme O naší vlastní publikační činnosti letáčky, broţury apod. nejlépe informuje následující tabulka. Autor Titul Náklad kolektiv NSEV Info letáček Památné stromy 5000 ks kolektiv NSEV Info letáček Pasivní domy 3000 ks kolektiv NSEV Letáček Dvořákova stezka 3000 ks L.Hora, M.Čurda, Ing. M.Pecha DVD Haldy jako biotop 100 ks Knihy, časopisy, internet Naší knihovnu jsme v roce 2009 rozšířili o další cca 18 titulů. Naše internetové stránky se dařilo celkem pravidelně aktualizovat, ale stále je na nich co zlepšovat. Přidali jsme nové rubriky a některé naše informační materiály jsou na stránkách volně ke staţení. V roce 2008 jsme se pokoušeli vydávat náš malý měsíčník, ale bohuţel jsme ho nezvládali psát, a tak poslední číslo vyšlo v únoru Databázi přátel, kteří od nás dostávají pravidelně elektronickou poštou pozvánky na naše akce se velmi osvědčila a pomáhá nám z šířením informací o našich akcích. 10. ČINNOST V PŘÍRODĚ Ochrana obojživelníků Na jaře jsme opět instalovali okolo silnic zábrany na ochranu ţab, zejména ropuchy obecné, při jejich jarním tahu ze zimovišť k vodě. Pravidelně se věnujeme dvou lokalitám v okolí Kladna, u obce Srby nedaleko rybníka Záplavy a v obci Druţec, ale zde jde o problematickou lokalitu. Je to mezi domy a je těţké postavit zábrany všude kde by to bylo potřeba. - 18

20 Péče o ptactvo Hlavní jarní pomocí ptactvu je čištění ptačích budek v okolí Kladna. Částečně se na něm podílejí i děti z našich přírodovědných krouţků. Třetím rokem jsme se připojili k celorepublikovému sčítání vodních ptáků na dvou úsecích řeky Berounky. Celý rok jsme ve spolupráci s občanským sdruţením AVES a kladenskými ornitology jsme pokračovali v kontrole hnízdních bud sovy pálené. Tato akce je součástí celorepublikového programu na záchranu sovy pálené. Údržba chráněných území a naučných stezek V roce 2009 jsme sekali jedno chráněné území. Ve výběrovém řízení na údrţbu dalších lokalit jsme neuspěli. A tak pečujeme pouze malé chráněné území u Sak na Kladensku. V péči o naučné stezky pokračujeme, a to jak v kontrolách stavu Naučných stezek v našem regionu, tak na jejich údrţbě a obnově. Ve spolupráci s MÚ Kralupy nad Vltavou a Středočeským krajem jsme vybudovali novou Dvořákovu naučnou stezku vedoucí z Kralup do Nelahozevsi podél Vltavy. Trasa je dlouhá 3 km a čítá 10 zastavení.. Ústřední motiv kaţdé tabule je daný logickým umístěním zobrazovaného tématu v přírodní scenérii ( skalní útvary, řeka, společenstva dřevin, apod. ) a informace jsou doplněny z oborů přírodních věd geologie, botanika, dendrologie, zoologie ( entomologie, ornitologie, ichtyologie ). Vstupní tabule obsahují orientační plánky, doporučující a organizační informace. 11. ZÁCHRANNÁ STANICE Dobrá spolupráce s občanským sdruţením AVES se projevuje zejména na chodu záchranné stanice pro zraněné ţivočichy. Za nejvýznamnější lze povaţovat úspěšné pokračování programu na záchranu sovy pálené a výstavba nových chovných komor pro ptáky. V roce 2008 bylo do stanice přijato celkem 506 zvířat a zpět do přírody se podařilo vrátit 56% ţivočichů. 12. MEDVĚDÁRIUM Do péče naučného střediska stále patří také kladenské medvědárium, které je jedním z nejnavštěvovanějších míst v Kladně. Obě medvědice jsou v dobrém zdravotním stavu a kondici, čehoţ důkazem je i jejich pravidelné úspěšné zimování. - 19

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Školní program EVVO Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Školní program EVVO Dlouhodobá část Zpracoval: Ing. Jan Kukrál Školní program EVVO 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více