Zadávací dokumentace k projektu modernizace systému vytápění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace k projektu modernizace systému vytápění"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k projektu modernizace systému vytápění Popis zadavatele: Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ: Obchodní jméno: Velvana a.s. Sídlo: Velvary 732, Velvary IČ/DIČ / CZ Kontaktní informace: Telefon: Fax: Internet: Osoba oprávněná jednat jménem žadatele: Předseda představenstva - Ing. Pavel Bydžovský Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Smižíková Sídlo: Velvary 732, Velvary IČ/DIČ / CZ Popis projektu Od realizátorů projektu očekáváme navržení takového způsobu vytápění, aby byl pro Velvanu a.s. ekonomicky výhodný a hlavně návratný (max. 15let). Dalším aspektem, který bude pro Velvanu a.s. důležitý je, aby navržené způsoby vytápění byly maximálně šetrné k životnímu prostředí. Naše společnost sídlí v průmyslovém areálu umístěném v severní části katastrálního území Města Velvary. Průmyslový areál je nejlépe přístupný z jihu po silnici č. 240 od silnice I. třídy I/ 16, která je dopravní spojnicí města Slaný s dálnicí D8. Vlastní areál se nachází ve vzdálenosti cca 2 km od odbočky ze silnice I. třídy.

2 Areál má poměrně dlouhou historii, během níž se postupně rozrůstal. Jednotlivé budovy jsou různého stáří, od objektů z období 1. republiky až po haly z poloviny 80. let. Váš projekt by se měl zaměřit na 2 výrobní haly postavené průběhu 70. a 80.let na pozemcích p.č a 1018 (interní označení budov č. 032 a č. 043), které jsou v majetku naší společnosti. Minimálně však na jednu z těchto nemovitostí. Zastavěná plocha projektem dotčených hal činí: - Hala č. 032 na p.č m 2 - Hala č. 043 na p.č m 2 Halové objekty jsou v současnosti ponechány víceméně ve stavu, který odpovídá době jejich vzniku. Během své dosavadní životnosti na nich nebyly prováděny větší zásahy, které by změnily jejich technické vlastnosti a snížily energetické ztráty. Obvodový i střešní plášť je původní, stejně tak dveře, vrata a převážná část oken. Otvorové výplně nevyhovují požadavkům stanoveným platnými tepelně-technickými normami na tepelně-izolační vlastnosti stavebních konstrukcí. Provoz hal navíc vyžaduje časté přemísťování výrobků manipulační technikou ven z výrobních prostor a při současném stavu vjezdových vrat, které nelze rychle zavřít, tak dochází během denního provozu k dalším ztrátám tepla větráním. Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení spotřeby energie potřebné na vytápění výrobních objektů. Tohoto cíle jsme připraveni dosáhnout realizací níže uvedených opatření: a) výměnou stávajícího zdroje tepla Pro potřeby přípravy záměru byl zpracován energetický audit výrobních objektů, který doporučil vhodné řešení pro dosažení stanoveného cíle projektu. Doporučená varianta souboru stavebně technických opatření představuje souhrn optimálních úprav posouzených jak z hlediska ekonomického, tak i technického a environmentálního. Auditem byla stanovena následující kombinace opatření jako nejvhodnější pro daný cíl: 1. modernizace systému vytápění instalace nového zdroje energie renovace otopné soustavy Tato dokumentace je potenciálním realizátorům projektu k dispozici na vyžádání. Předpokládáme, že realizací projektu bude snížena energetická náročnost výrobních objektů minimálně o GJ/rok, což převedeno na provozní náklady a úsporu nákladů na údržbu představuje částku blížící se 1mil.Kč. Přesné vyčíslení úspor požadujeme doložit od realizátorů projektu. Projekt bude přínosem pro naši společnost především z hlediska ekonomických kritérií (snížení provozních nákladů). Přínos ekologický bude ve snížení produkce CO 2 a dalších znečišťujících látek (emise CO2 budou v místě realizace projektu oproti stávajícímu stavu výrazně sníženy).

3 Obr. 1 umístění předmětu projektu Stručná charakteristika předkladatele projektu Společnost Velena a.s. se řadí mezi nejvýznamnější české výrobce provozních kapalin splňujících nejnáročnější požadavky automobilového průmyslu, čisticích prostředků pro využití v nejrůznějších oblastech (např. saponáty do myček aut a na čištění chodníků, výloh obchodů atd.) nebo náplně pro chlazení solárních systémů či klimatizací. Jsme zároveň důležitým regionálním zaměstnavatelem. Hlavní předmět podnikání, předmět podnikání, na který je zaměřen projekt Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba chemických prostředků zejména pro automobily CZ NACE Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti provozu ve výrobních a administrativních prostorách společnosti VELVANA a.s. Stručná historie a současnost V roce 1866 byla ve Velvarech založena továrna na výrobu ledku pro střelný prach. Na počátku 20. století zahájila firma novou éru své existence postupným rozšiřováním sortimentu výroby a s tím spojeným rozvojem celého areálu. Během 1. republiky se výroba modifikovala od draselného ledku přes zápalné šňůry až po polotovary na krmivo pro dobytek, výrobu margarínu a lepidla. V 50. letech se pod hlavičkou Spolchemie naplno rozbíhá výroba autochemie, např. úspěšné značky MUXUM, předchůdkyně dnešních provozních kapalin. Naším nejznámějším produktem je chladicí kapalina FRIDEX, jejíž výroba započala v roce Soubor autopřípravků zahrnovalo 50 sortimentních druhů, které se k zákazníkům dostávaly

4 prostřednictvím rozsáhlé distribuční sítě, od mototechen až po drogerie. Na tento potenciál úspěšně navázala nová obchodní společnost Velvana, a. s. založená v roce 1992 v rámci kuponové privatizace. Vlastnictví certifikátů a osvědčení firmy žadatele i zaměstnanců žadatele (ISO, TS, VDA,GLP/GMP apod.) V současnosti vlastníme certifikáty ISO: - Certifikát systému řízení kvality ISO Certifikát systému environmentálního managementu ISO Dbáme o zajištění vysokého standardu našich výrobků, kterou stvrzují certifikáty udělené autorizovanou zkušebnou (ÚPM) pro produktové řady FRIDEX a SYNTOL. Vlastníme osvědčení společnosti EKO-KOM o podílu na snížení produkce skleníkových plynů prostřednictvím snížení emisí CO2 díky zpětnému odběru a využití odpadů z obalů. Podílíme se tak na snižování uhlíkové stopy. Specifikace předmětu projektu Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti provozu výrobních hal společnosti Velvana a.s., v nichž jsou umístěny výroba, plnění, mísírna, balírna výrobků, trafostanice a skladové prostory plnění velkých a malých obalů, 43 je expedice zboží se o provoz vyžadující častou manipulaci s produkty, ať už se surovinami dovnitř haly nebo s hotovými výrobky ven a dále do skladu. Mezi oběma halami dochází v průběhu pracovního dne k dopravě výrobků, které se z plnírny v hale 032 přesouvají do skladových prostor v hale 043. Hodnocené objekty nesplňují požadavky stanovené tepelně-technickou normou na součinitele prostupu tepla jednotlivými konstrukcemi ani obálkou budovy. V posuzovaných budovách č.32 a 43 byly vyhodnoceny průměrné součinitele prostupu tepla podle ČSN :2011a oba objekty byly klasifikovány kategorií G mimořádně nehospodárné. Objekty nesplňují požadavky vyhlášky č.148/2007 Sb. pro dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění. Zdrojem tepla na vytápění a přípravu TUV je plynová kotelna na zemní plyn umístěná v mobilním kontejneru vně výrobních hal. Jako zdroj tepla jsou instalovány 2 plynové kotle každý o výkonu 430 kw. Kotelna je řízena nadřazenou regulací a pracuje automaticky. Konečnou spotřebu tepla zprostředkovávají především teplovzdušné jednotky SAHARA doplněné litinovými radiátory a trubkovými registry. Teplovzdušné jednotky mohou být ovládány ručně nebo pomocí prostorových čidel. Hala č. 43 je částečně vytápěná VZT jednotkou napojenou na rozvod tepla z kotelny. Celkově lze konstatovat, že regulace systému ÚT je nedostačující. Stávající systém vytápění svým technickým stavem a především malou kapacitou regulační techniky neodpovídá dnešním standardům a jeho provoz je značně neekonomický.

5 Současná spotřeba energie na vytápění nesplňuje hodnotu předepsanou vyhláškou č. 148/2007 Sb. Regulace systému ÚT nesplňuje požadavky zákona č. 406/2000 Sb. a navazujících předpisů o instalaci regulační techniky v místě konečné spotřeby. SO výrobní hala 032 Jedná se o nepodsklepený průmyslový objekt, dokončený v roce 1970, v průběhu 70. let byly prováděné ještě menší stavební úpravy. Základní půdorysné rozměry: 19,2 x 67,3 m (křídla 1 a 2), 9 x 14,0 m (křídlo 3) Zastavěná plocha haly je : 1 345,8 m 2 Budova sestává z 3 křídel, z nichž na části 2 z nich je objekt 2podlažní. Halové prostory mají světlou výšku (SV) cca 6 m v místech vložených podlaží je 1.NP SV=3,6 m a v 2.NP pak 3,0 m. Objekt má železobetonovou nosnou konstrukci se železobetonovými sloupy a vazníky. Střešní konstrukce je nesena ŽB vazníky a zakryta žebírkovými střešními panely. Obvodový plášť budovy tvoří jednovrstvý keramický panel z keramických tvarovek CD-IDA na vnější straně s vyztuženou vrstvou o celkové tloušťce 250 mm. Střecha je šikmá sedlová s mírným sklonem a opatřená tepelnou izolací Lignoportl. 50 mm. Podlaha je osazená na terénu a je původní, betonová bez dodatečné tepelné izolace. Otvorové výplně objektu jsou původní převážně kovová zdvojená okna, luxfery a kovová vrata. Okna i dveře vraty jsou v původním provedení a vykazují značné netěsnosti. Zejména rozměrná 2křídlová vrata jsou osazená bez utěsnění v úrovni prahu, netěsnosti jsou viditelné pouhým okem. SO výrobní hala 043 Jedná se o stavebně mladší 1podlažní nepodsklepený průmyslový objekt dokončený v roce Základní půdorysné rozměry: 36,55 x 97,2 m Zastavěná plocha haly je : 3 550,8 m 2 Budova má 1 křídlo, na části půdorysu je 2podlažní s vloženým stropem, halové prostory mají světlou výšku 6m. Objekt má železobetonovou montovanou nosnou konstrukci typu Armabeton se železobetonovými sloupy a vazníky. Střešní konstrukce je nesena ŽB předpjatými nosníky a zakryta předpjatými deskami. Obvodový plášť budovy opět tvoří jednovrstvý keramický panel z keramických tvarovek CD-IDA na vnější straně s vyztuženou vrstvou o celkové tloušťce 250 mm. Střecha je šikmá sedlová s mírným sklonem a tepelnou izolací Lignopor o tl. 50 mm. Podlaha na terénu je původní betonová bez dodatečné tepelné izolace. Otvorové výplně objektu jsou původní, převážně okna kovová zdvojená, luxfery a kovová vrata. Součástí budovy je spojovací krček k sousední výrobní hale 032.

6 Časový harmonogram projektu Zahájení projektu Předložení nabídek: do Vyhodnocení nabídek: do Datum zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy Datum ukončení projektu: nejpozději

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ Řešení vedoucí k úsporám energie VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 Zateplení se opravdu

Více

ANALÝZA ZMĚN V OTOPNÉ SOUSTAVĚ A VLIV JEJÍHO ŘÍZENÍ NA SPOTŘEBY ENERGIÍ

ANALÝZA ZMĚN V OTOPNÉ SOUSTAVĚ A VLIV JEJÍHO ŘÍZENÍ NA SPOTŘEBY ENERGIÍ Konference Vytápění Třeboň 2013 14. až 16. května 2013 ANALÝZA ZMĚN V OTOPNÉ SOUSTAVĚ A VLIV JEJÍHO ŘÍZENÍ NA SPOTŘEBY ENERGIÍ Ing. Petr Kudera ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. ANOTACE Článek mapuje postupnou

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Prioritní oblasti dotačních titulů Operační program Životní prostředí Operační program Praha pól růstu Zelená úsporám Státní fond rozvoje bydlení Operační program

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více