NÁŠ ČASOPIS. Květen 2011 / 125

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ ČASOPIS. Květen 2011 / 125"

Transkript

1 NÁŠ ČASOPIS Květen 2011 / 125 Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat: Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu: Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma? Lukášovo evangelium 24,28-32 Milí přátelé v Kristu, je dobré pročítat si příběhy o setkání se zmrtvýchvstalým Jeţíšem Kristem. Jsou hluboké a plné naděje. Myslím, ţe tento je mezi nimi perlou. Mluví sám za sebe. Přečtěte si ho ve své Bibli celý (Lukáš 24,13-35). Nejdřív je tu velký a hluboký smutek: ti dva učedníci, odcházejí z Jeruzaléma jsou plni deziluze, rozčarování, proţívají zásadní krizi víry v Jeţíše. Vracejí se zřejmě domů, zpět do ţivota, který ţili, neţ Jeţíše poznali. Potkávají Jeţíše. Vůbec ho nepoznávají, vypadá jako někdo jiný. Učedníci si nebyli jisti tím, ţe Jeţíš vstal z mrtvých. Trochu o tom spekulovali, ale vnitřně si to nepřipouštěli. Učedníci zůstávají k Jeţíšově přítomnosti na své cestě slepí. Jeţíš se jich ptá, proč jsou tak smutní; dělá, ţe neví, co se v Jeruzalémě v těch posledních dnech stalo, aby se dozvěděl, jak to sami vnímají. A jeden z nich odpoví: My jsme doufali, ţe On je Mesiáš, ten, který má vykoupit Izrael. Ale je to pryč, my jsme zklamaní, všechno jsme vsadili na jednu kartu, na Něj, a teď vidíme, ţe jsme se zmýlili: byl sice prorok, to víme - my jsme s ním ţili; určitě byl poslaný od Boha, Bůh skrze něj jistě mluvil, ale víc asi nic. Třetí den uţ je pryč (uţ je večer), a kdyţ by se něco mělo stát, tak uţ by to tu muselo být. Některé naše známé ţeny měly sice vidění andělů, kteří prý říkali, ţe je ţiv, ale jeho samotného neviděly - toţ kdo ví, co se jim zdálo, asi uţ jim z toho taky šíbe

2 A ten neznámý poutník předestírá učedníkům souvislosti s Písmem uvádí je do Kristova ţivota, do jeho smyslu. Otevřel jim mysl, aby rozuměli Písmu. Ale stále ho nepoznávali. Setkání vrcholí scénou u stolu. Není to Jeţíš, kdo učedníky zve. Jsou to oni, kdo Jeţíše zastavují a chtějí mu prokázat pohostinnost. Oni prostírají, oni připravují chléb a víno, oni zvou ke stolu. Ale nakonec je to Jeţíš sám, kdo se stává hostitelem, láme a rozdává chléb. To je princip nejen slavení sv. večeře Páně, ale veškeré sluţby církve. My všichni jsme sluţebníky, kteří mají vše dobře připravit, ale v okamţiku slavení, setkání, kázání, nebo i v okamţiku sluţby nemocnému je to Kristus sám, kdo je u díla a komu máme přenechat prostor. V závěru příběhu se s učedníky dotýkáme samého jádra Velikonoc. Dokud měli Jeţíše tělesně před očima, pochybovali a nepoznávali jej jako toho, kým je. Kdyţ jejich srdce zahořela důvěrou při výkladu Písma a poznali ho ve znamení rozlomeného chleba, zmizel jim z očí. Ale učedníci vidí Jeţíše dál očima srdce a vede je to k tomu, aby sdíleli svou víru s ostatními ţenou se zpátky do Jeruzaléma, a to jsou tři hodiny cesty, předchozí únava je ta tam, jejich radost v srdci je víc neţ vítr v zádech. Vzkříšení není to něco, co se dokazuje nebo o čem se dá debatovat, musí se to ţít. Milí přátelé, Bůh je nesmírně laskavý. Před kaţdým člověkem otevírá moţnost vzkříšení a věčného ţivota. Mnozí lidé na světě uţ z této naděje ţili. Polský lékař Janusz Korszak doprovodil své svěřence ze sirotčince aţ do plynové komory, ač nemusel; odmítl opustit své děti. Slyšel jsem, ţe lidický katolický farář Josef Štemberk prý nebyl ve své vesnici oblíbený, lidičtí jej prý neměli moc rádi; ale kdyţ to bylo třeba, postavil se takříkajíc na správnou stranu: kdyţ se nacisté chystali nahnat všechny lidické muţe na hromadnou popravu, nabídli panu farářovi, ţe můţe odejít. Nechtěl. Představení o něm, které u nás bude mít Divadlo jednoho herce - pan Miroslav Gabriel Částek, je prý docela síla. Přijďte a podpořte naše středisko Diakonie - Domácí péče a denní stacionář. Moţná Vám přijde divné připomínat tak hrozné věci, kdyţ si přece přejeme veselé Velikonoce. Těm však předcházel Velký pátek, hrozná a absurdní poprava Nevinného. Na pozadí hrozných věcí vynikne vedle zrady a zbabělosti nejen věrnost a statečnost, ale také neuvěřitelná Boţí trpělivost, odpuštění, milosrdenství a další, nové, neslýchané řešení situace, kdy se člověk pokusil sprovodit Boha ze světa, tedy vzkříšení. Během května můţete ještě v kostele zhlédnout malou výstavu fotografií z dobrovolnického centra ADRA. Určitě na nich někoho poznáte. Na konci května je vystřídají obrazy a plastiky akad. malířky Karly Palátové, která uţ léta vyučuje na meziříčském gymnáziu, a od některých jejích studentů a studentek. Vernisáţ proběhne v rámci večera pro veřejnost s názvem Noc kostelů. Ta probíhá ten večer po celé republice. V katolickém kostele bude v ten večer varhanní koncert - pan varhaník Bohumír Kratochvíl představí nově opravené varhany. Sestry a bratři, jestli jste se nedostali na bohosluţby o Velikonocích, nezoufejte, velikonoční čas pokračuje aţ do Svatodušních svátků (12.6.) - proto se v našem sbo- 2 č.125 Květen 2011

3 ru po všechny neděle v této době slaví sv. večeře Páně. Stále platí nabídka odvozu autem na bohosluţby, přihlásit se můţete u mne. Sdílet naději a radost je velká věc - nejsou závislé na tom, zda jsme dobří nebo jestli se nám v ţivotě daří. Společenství církve přesahuje hranice našich rodin i okruhu našich známých, ale přesahuje i nás. Vytváří prostor, který je určitým hájemstvím, místem, kde se vzájemně neposuzujeme a kde chceme, aby platila pravidla Boţího království. Jeţíš nám slíbil, ţe se s Ním v církvi můţeme setkat, přes všechnu její slabost. Kdyţ člověk pozná, ţe je to skutečnost, zaţije velkou radost. K té radosti Vás všechny srdečně zvu. Srdečně Váš Daniel Heller Jubilanti Dagmar Bušová Milada Popelářová Radomír Kopecký Marie Malučká Daniel Popelář Ondrej Benčík O čem jedná naše staršovstvo Bratr farář Heller bude mít ve dnech května 2011 řádnou dovolenou, biblická hodina se 11. května konat nebude. Bratr farář Heller pozve na poradu staršovstva 30. května bratra Josefa Poláška, který se připravuje ke konfirmaci. Sestra Janírková zaslala finanční informace: - stav k : - pokladna: ,- Kč - běţný účet: ,- Kč - saláry hotově: ,- Kč - saláry bankou: 2 050,- Kč - sbírky celkem: ,- Kč z toho účelová 2 475,- Kč a na Hlavní dar lásky 3 555,- Kč. Probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu na sběrací archy do konce května, k dnešku je vybráno ,- Kč. Sbírka na hospic bude vykonána 8. května Sbírka v neděli bude věnována na pomoc postiţeným obětem v Japonsku. Hospodářské záleţitosti: - Bratr Mikš a Zajíček stále jednají s památkovým úřadem o stavbě na zahradě, bude provedeno šetření památkového úřadu na místě. - Bratr kurátor spolu s bratry Hromádkou a Zajíčkem jednal se sestrou Křiţanovou o bezplatné poskytnutí dřeva na stavbu, které je přislíbeno. Bude nutno připravit darovací smlouvu. - Během stavby na zahradě bude rovněţ provedena oprava plotu. Květen 2011 č.125 3

4 - Bratr farář Heller a bratr kurátor připraví do příštího staršovstva návrh textu na cedulku k Lutherovu stromu. - Bratři Valčík a Fojtů zkontrolují technický stav travní sekačky a v případě nevyhovujícího stavu rozhodlo staršovstvo o zakoupení nové elektrické sekačky v hodnotě přibliţně 4 000,- Kč. - Z bezpečnostních důvodů se s okamţitou platností ruší v povinnostech vítací sluţby bod odemykání brány do dvora. Různé: - Bude-li ve sboru vést bohosluţby hostující kazatel, můţe být po dohodě s ním případně pořad bohosluţeb upraven. - Ve sborovém časopise bude vţdy uveden termín konání příštího staršovstva. Příští porada staršovstva - pondělí 30. května 2011 v Ze zápisu Pavla Trusiny Sborové shromáždění Zpráva staršovstva za rok 2010 V roce 2010 došlo k několika změnám v ţivotě našeho sboru: Bohosluţby začínají preludiem po příchodu duchovního do farářské lavice. Dosud pouţívané bohosluţebné náčiní k Večeři Páně doslouţilo, bylo nahrazeno jiným dle návrhu sklářského mistra Tomáše Janíka. Připomínám moţnost zúčastnit se vysluhování sv. Večeře Páně vsedě na boční lavici v prostoru vysluhování. Velikonoční bohosluţby byly slouţeny tak, ţe na Zelený čtvrtek byly čteny pašije a vysluhována Večeře Páně, na Velký pátek a Boţí hod velikonoční byly bohosluţby s vysluhováním Večeře Páně. Na Bílou sobotu večer byly bohosluţby bdění (vigilie), které slouţila sestra farářka Včelná. Na bohosluţbách 9. května odpoledne v modlitebně Církve adventistů sedmého dne byl křest Vojtěcha Fuksy ponořením. Byla vybavena a uvedena v činnost místnost pro malé děti při současném posezení u kávy a čaje po bohosluţbách. 15. května ve jsme se zúčastnili akce Musejní noc, protoţe náš kostel je kulturní památka. Hrála na varhany Daniela Valchářová a provázel bratr farář Heller 200 dospělých návštěvníků a 20 dětí. Nakupujeme kávu a čaj pro sbor v obchodu fair trade v budově bývalé radnice na Krásně v suterénu. Starší změna ve sboru je nošení bílého taláru bratra faráře při bohosluţbách. Barva nemá ţádné zásadní teologické zdůvodnění, jde o hlubší symboliku. Je to na našem rozhodnutí. Staršovstvo při rozhodování vycházelo z moţností, které dává usnesení synodu a závěrů sborového dne před nástupem bratra faráře a z pocitu, ţe bohosluţby jsou událostí radostnou, kdy není vhodná barva smutku či oblek soudce. Spoustu akcí má spojitost mezi sborem a Diakonií: Byla doplněna dozorčí rada o sestru Hrtusovou ze zvolených náhradníků. 4 č.125 Květen 2011

5 Benefiční koncerty byly Slávek Klecandr, 4.6. sbor pozounerů z Německa, Zákl. umělecká škola, pro Citadelu pak 23.9 Tomáš Kočko a Iva Bitová tradiční Den Diakonie s odpolední besedou byl sborový večer na téma bydlení seniorů bylo vánoční setkání denního stacionáře na faře. V sále byl pár týdnů šatník Diakonie. Do akcí týkajících se seniorátu můţeme počítat: se konalo seniorátní shromáţdění Jeronýmovy Jednoty v našem sboru. Poslanci na seniorátní shromáţdění za náš sbor jsou bratři Jan Zajíček, Jaroslav Mikš, náhradníci pak Martin Fojtů a Pavel Trusina. Na Velký pátek individuální zapojení do celonárodního čtení bible pochod Benešky Velká Lhota posvěcení modlitebny v Mikulůvce vizitace ve sloţení náměstek seniora Petr Pivoňka, seniorátní kurátor Vladimír Buzek, seniorátní účetní Lubomír Dobeš presbyterní konference ve Vsetíně na téma Nové formy práce křesťanské sluţby konvent, jehoţ jsou účastníci br. farář Heller, Košťál, Jelínek, Jelínková a náhradníky jsou Hrtusová a Trusina bylo u nás společné setkání se sborem Velká Lhota. Prostory kostela a sboru byly zapůjčeny na nahrávání pěveckého sboru MIBI- DIZO vedeného sestrou Jeţíkovou, na vánoční koncerty pro mateřskou školu Seifertova a souboru Gympleři ze Vsetína a dále na pohřby. Na sborový zájezd se jelo osobními auty do Stráţnice pod patronací sestry L. Jelínkové a bratra Fojtů. Týden na to bylo na závěr školního roku smaţení vajec u Jelínků. Kromě vánoční hry v kostele byl v adventu program pro děti u Fuksových. Konfirmandi, jejich rodiče, staršovstvo a členové sboru se měli moţnost setkat před vlastní konfirmací a zábavnou formou změřit své církevní znalosti. Kromě běţných sbírek sborových, celocírkevních a účelových jsme podpořili sbírkou 7.2. oběti zemětřesení na Haiti, jsme ukončili sbírku na povodně. Staršovstvo rozhodlo odeslat Kč na podporu realizace projektu zvonkohry při sboru Ratiboř a Kateřinice. Sestra Eva Janírková přešla z jednoduchého na podvojné účetnictví. Byl za tímto účelem zakoupen počítačový program a přestáváme být závislí na externím vedení účetnictví. Hospodářské záleţitosti byly řešeny stavební komisí, nejvíce bratry Zajíčkem a Mikšem: - Byl zrušen sušák na zahradě a byla vyrovnána úroveň zahrady. - Je připravováno řešení úprav a staveb na farní zahradě. Vzhledem k tomu, ţe stavba je kulturní památkou, nebude řešení jednoduché. - Skauti z Valašského Meziříčí darovali sboru křovinořez. - Byl opraven pisoár a vyčištěny okapy a svody. Květen 2011 č.125 5

6 - Ve sklepě jsou regály a v nich knihovna a archivní dokumenty. Během zimy nejsou s klimatizací prostoru problémy díky zavedené odbočce ústředního topení. Problémy jsou v létě s vlhkostí, proto se připravuje přenesení do místnosti ve věţi. Zapsal Daniel Košťál Zpráva o hospodaření sboru ČCE ve Valašském Meziříčí za rok 2010 Výsledky podvojného účetnictví zpracované v programu Money za rok 2010 zahrnuje tyto poloţky: Náklady roku 2010: Spotřební a kancelářský materiál ,00 Kč Spotřeba energie ,42 Kč Prodané zboţí ,00 Kč Běţná údrţba 1 500,00 Kč Cestovné ,00 Kč Prezentace 7 396,00 Kč Telekomunikace ,00 Kč Spotřeba ostatních sluţeb ,00 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Daň z nemovitosti 483,00 Kč Odvod seniorátních repartic ,00 Kč Odvod celocírkevních repartic ,00 Kč Odvod do personálního fondu ,00 Kč Odpisy, prodaný majetek 8 294,00 Kč Ostatní náklady 9 066,00 Kč Náklady celkem ,42 Kč Výnosy 2010: Sborové sbírky ,00 Kč Dary členů a salár ,00 Kč Ostatní sbor. příjmy ,79 Kč Dotace ,00 Kč Výnosy celkem ,79 Kč Hospodářský výsledek (rozdíl mezi výnosy a náklady) za rok 2010 je tedy ,37 Kč. Sbor nemá ţádné dluhy a nezaplacené faktury. Stav finančních prostředků k byl ,82 Kč, z toho na BÚ ,82 Kč, ve sborové pokladně ,00 Kč a v pokladně sociálního fondu ,00 Kč. Celková aktiva sboru činí ,- Kč. Kromě sbírek a darů, které financují sborové hospodaření, jsme v roce 2010 vybrali a odeslali na určená místa tyto částky: sbírka darů JJ/2010 ve výši ,- Kč, Hlavní dar lásky JJ 3 529,- Kč, ostatní celocírkevní sbírky ve výši ,- Kč a účelovými sbírkami za rok 2010 ve výši ,- Kč budou podpořeny projekty Adopce na dálku, sociální fond našeho sboru, zahraniční sbory a Diakonie domácí péče. Mimořádnou sbírkou na povodně jsme na podzim pomohli částkou 11895,- Kč 6 č.125 Květen 2011

7 a na začátku roku 2010 proběhla sbírka na pomoc na Haiti ve výši 13310,- Kč. Schválením této finanční zprávy, sestavené z výkazu sborového hospodaření roku 2010 a rozpočtu roku 2011 schválíte i rozpočet na tento rok. Je navrţen jako přebytkový s hospodářským výsledkem ,- Kč a vychází z předešlého roku. Ve Valašském Meziříčí, dne Janírková Eva Zpráva o revizi hospodaření sboru Valašské Meziříčí za rok 2010 Revize byla provedena dne 17. února 2010, revizorkami Jarmilou Valchařovou a Annou Jelínkovou za účasti účetní Evy Janírkové s tímto výsledkem: 1. Rozpočet Schválený rozpočet sboru pro rok 2010 byl převáţně dodrţen. Vyšší byly energie, telefony, pořizoval se nový účetní program a zvýšily se náklady za vedení účetnictví. 2. Majetek sboru Nemovitosti sboru jsou v řádném technickém a právním stavu a je s nimi nakládáno s péčí řádného hospodáře. Evidence movitého majetku je vedena. Odpovědnost za majetek a zdraví třetích osob při konání akcí mimo sborové budovy, např. táborů jsou evidovány v účetnictví občanského sdruţení Communio Viatorum. Zůstatky na finančních účtech a v pokladnách odpovídají stavu uvedenému v účetnictví. Závazky a pohledávky jsou řádně evidovány a plněny. 3. Směrnice a sborové účetnictví Účetnictví věrně zobrazuje stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření sboru a je řádně veden. Výhrady k vedení účetnictví: Stále problematika Sociálního fondu anonymní doklady Loňská výhrada k vypisování pokladních dokladů byla během roku 2010 napravena. Oprávněnost a přiměřenost výdajů sboru, včetně příslušných právních podkladů byla přezkoumána s tímto výsledkem: Výdaje byly přiměřené. 4. Povinnosti a jejich dodržování Odvod do personálního fondu byl proveden v řádné výši a termínu. Jednalo se o částku ,- Kč za období od 1.1. do Odvod seniorátních a celocírkevních repartic byl proveden v řádné výši a termínu. Seniorátní repartice ,- Kč Celocírkevní repartice ,- Kč Místo daňového přiznání bylo odevzdáno čestné prohlášení, ţe výnosy nepodléhají dani z příjmu. 5. Stanovisko k rozpočtu sboru na aktuální rok Rozpočet je sestaven jako mírně přebytkový. V roce 2010 se nekonala ţádná větší investice. V příštím roce se moţná bude stavět nová garáţ a pergola na zahradě. Na tuto investici jsme v minulém roce nevytvořili ţádnou finanční rezervu. Jedná se o investici ,- Kč. Záleţí tedy na naší obětavosti. Revizoři doporučují rozpočet schválit. 6. Velké poděkování patří naší účetní sestře Evě Janírkové. Květen 2011 č.125 7

8 Děti, dorost, mládež Víkendovka malých S mým nejlepším kamarádem Marťou jsme byli na víkendovce v Jasenné. Byli jsme rozděleni do dvou skupin, červení a modří. Já patřil k červeným, naše skupina nakonec vyhrála. Našim úkolem bylo pomáhat Jeţíšovi, aby ho Pilát neodsoudil a neukřiţovali ho. Jeţíš byl ukřiţován a uloţen do hrobu. Šli jsme ho hledat, hrob byl prázdný, Jeţíš tam nebyl. Anděl nám řekl, ţe Jeţíš vstal z mrtvých, ať ho nehledáme mezi mrtvými. Pak jsme se vrátili do chatky, cestou jsme si povídali, ţe máme Pána Jeţíše hledat ve svých srdcích. Nám oboum se na víkendovce líbilo. František Trčka Příprava velkého tábora (pátek odpoledne) - naváţení věcí na tábořiště v Hošťálkové (sobota) - hlavní stavební den na tábořišti Událo se ve sboru Lutherův strom V neděli jsme v Botanice před naším kostelem zasadili Lutherův strom roku 1517 přibil Martin Luther na vrata chrámu ve Wittenbergu svých 95 tezí, ty se týkaly všemoţných zlořádů panujících v tehdejší katolické církvi, nejdůleţitější z nich bylo jeho striktní odsouzení odpustkové praxe. Tato událost bývá povaţována za počátek celosvětového reformačního hnutí. V roce 2017 uplyne 500 let od této události a na její počest vznikl unikátní projekt. Ve Wittenberku byl zřízen park pro 500 stromů zvaný Lutherova zahrada, kaţdá církev, ať se nachází kdekoliv na světě, můţe zasadit v tom parku jeden, z pěti set stromů a současně zasadí i strom doma. Tato akce je ekumenická napříč jakoukoliv církví. 8 č.125 Květen 2011

9 První stromy ve Wittenbergu zasadili Walter kardinál Kasper, reprezentant římskokatolické církve, a Metropolita Augustinos, reprezentant pravoslavné církve. Slavnostní vysazení javoru vedl Daniel Ţenatý, 1. náměstek synodního seniora Českobratrské církve evangelické (ČCE) za přítomnosti zástupců ekumeny farář Martin Grombiřík z Evangelické církve augsburského vyznání (ECAV), Adam Cieslar a Jaroslav Szromek ze Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV), tajemník pro ekumenu Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) ČCE Gerhard Frey- Reininghaus a referentka ekumenického oddělení ÚCK Daniela Hamrová. Mottem celé slavnosti byla Lutherova věta: Kdybych věděl, ţe zítra bude konec světa, ještě dnes bych zasadil jabloň. (M. Luther) Lenka Hašová Pozvání Noc kostelů ve Valašském Meziříčí Evangelický kostel v parku Botanika Výstava obrazů a plastik akademické malířky Karly Palátové a jejích studentů na Gymnáziu F.P. Vernisáţ ve 20 hodin Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie 21 hodin zahájení h koncert Účinkují: Bohumír Kratochvíl varhany ţáci Základní umělecké školy ve Valašském Meziříčí Srdečně zveme! Květen 2011 č.125 9

10 Domácí péče - Vrbenská 803 Hospic Citadela - Ţerotínova 1421 tel: recepce: mobil: fax: č.účtu: /0800 č.účtu: / Den Diakonie 2011 V dubnovém čísle časopisu byla uvedena zpráva o konání Dne Diakonie, kde byly pověřeny ke sluţbě tři nové pracovnice střediska Diakonie ČCE a paní ředitelka Dobromila Krupová přijala poděkování za svou dlouholetou práci. Zuzana Kundrátová Ivana Klimánková Jana Kubrická Rádi bychom Vás tímto informovali o výši výtěţku, který byl určen na dofinancování přístroje pro kondiční cvičení tvz. Motomed. Tento přístroj vyuţívají klienti denního stacionáře a účastníci Sociálně rekondičních pobytů v rámci denních volnočasových aktivit. V závěru společného setkání , při koncertu Scholy Valašská Bystřice, byla přijata částka ,- Kč. Děkujeme všem za podporu - pracovníci střediska Diakonie ČCE ve VM 10 č.125 Květen 2011

11 Pozvání Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Val. Meziříčí a Diakonie ČCE středisko ve Valašském Meziříčí Vás srdečně zvou na vystoupení Miroslava Gabriela Částka v neděli v 16 hodin. Výtěţek dobrovolného vstupného bude pouţit na pořízení Motomedu pro stacionář střediska Diakonie. Citáty známých osobností z celého světa Alphonse Daudet ( ) francouzský romanopisec Citát: Nenávist je hněv bezmocných. Friedrich Nietzche ( ) německý filozof a básník Citát: Co mě nezničí, to mě posiluje Marcus Tulius Cicero ( př,n,l.) nejslavnější řečník starověkého Říma Citát: Příjemná je chvála pocházející od těch, kteří sami nechválí. Růžena Šmotková Květen 2011 č

12 Bohoslužby: neděle 9.30 bohosluţby s Večeří Páně neděle 9.30 bohosluţby s Večeří Páně, sborový den - pověření sestry Tyralíkové do sluţby pastorační pracovnice Divadlo jednoho herce M.G. Částek Kaţdý své břímě neděle 9.30 bohosluţby s Večeří Páně 5.6. neděle 9.30 bohosluţby s Večeří Páně Měsíční program: 16. května pondělí sborový večer 27. května pátek - ve Noc otevřených kostelů - vernisáţ výstavy akad. mal. Karly Palátové a studentů Gymnasia Fr. Palackého Pravidelný týdenní program: Středa biblická hodina Čtvrtek náboţenství Pátek setkávání rodin mládeţ v květnu u Trusinů Neděle 8.45 nácvik sborového zpěvu 9.30 bohosluţby Bohoslužby v domově důchodců v Podlesí: Neděle co 14 dní ve Farář Daniel Heller 15.5., Pro zájemce sraz u kostela ve Úřední hodiny: kdykoli dle dohody Farář Daniel Heller mobil: pevná linka: Pastorační pracovnice Věra Tyralíková Mobil: Pokladník Eva Janírková mobil: Adresa sboru: Blahoslavova Val. Meziříčí telefon do kanceláře: číslo účtu u Poštovní spořitelny: /0300 NÁŠ ČASOPIS Vydáno Příspěvky, ohlasy a připomínky přijímá: Anna Jelínková Palackého 420/ Val. Meziříčí mobil:

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program Střešovický evangelík na duben 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty.

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Čl.1. Čl.2. Čl.3. Postavení a poslání Jeronymovy jednoty /dále jen JJ/. JJ je zvláštním zařízením českobratrské církve evangelické, bez právní subjektivity, zřízeným

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2012, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2013 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2012 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Beskydská oáza, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zakladatel: Slezská církev evangelická a.v. - Śląski Kościół Ewangelicki AW Na Nivách 259/7, Český Těšín

Beskydská oáza, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zakladatel: Slezská církev evangelická a.v. - Śląski Kościół Ewangelicki AW Na Nivách 259/7, Český Těšín ! Beskydská oáza, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Zakladatel: Slezská církev evangelická a.v. - Śląski Kościół Ewangelicki AW Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín Výroční zpráva Beskydská oáza, o.p.s. za rok

Více

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 14. května 2011 Společná píseň

Více

Výběr ze zápisů jednání staršovstva. v roce 2014

Výběr ze zápisů jednání staršovstva. v roce 2014 Výběr ze zápisů jednání staršovstva v roce 2014 Kostel Byla podána žádost o grant na opravu varhan. Pardubický kraj vyhověl žádosti o podporu ve výši 20.000,- Kč. Díky tomu byla dokončena 1. etapa opravy

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

TISK č. 8 A (Komise D)

TISK č. 8 A (Komise D) 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU A) Výsledovka celková za rok 2011 Náklady Výnosy Účet Kč Účet Kč 501,100 Drobný spotřební materiál 1 244 776,84

Více

Přehled sborových aktivit

Přehled sborových aktivit Přehled sborových aktivit Sbor CASD Brno - Střední 10 aktualizováno 13. 10. 2017 ZÁŘÍ 2017 11. 9. po 17:00 1. schůzka po prázdninách - Pandy i Plejády Pathfinder 11. 9. po 19:00 ZOB Atmosféra 16. 9. so

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 21. 5. 2014 S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KŘÍŢE 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC vysoce specializované pracoviště

Více

Zápis. z 1. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2010 v 14:00 hodin v kanceláři starosty (budova radnice)

Zápis. z 1. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2010 v 14:00 hodin v kanceláři starosty (budova radnice) Zápis z 1. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2010 v 14:00 hodin v kanceláři starosty (budova radnice) Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2001

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2001 Výroční zpráva Věry Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové za rok 2001 Praha, březen 2002 0. Všeobecné údaje : Zřizovateli Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové se sídlem v Praze 1, Černá ul. č.9, čp.

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 1. Nový rok 8.30 č 16.00 novoroční setkání Sbor 3. 2. n. po Narodzeniu P. 10.30 p Kosz. 8.30 p Zbór 6. Zjevení Páně - Epifanie Bohoslužba v rámci týdne modliteb 17.00 - Návsí 10.

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE OBSAH: PREAMBULE ODDÍL A. OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI Čl. Působnost řádu Čl. Církevní sbory Čl. Shromáždění a správní orgány sborů Čl. Zvláštní zařízení církevní služby Čl. Účast církve v

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

NÁŠ ČASOPIS. Září 2011 / 127

NÁŠ ČASOPIS. Září 2011 / 127 NÁŠ ČASOPIS Září 2011 / 127 Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: Za koho lidé pokládají Syna člověka? Oni řekli: Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše

Více

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014 OBEC Chotiměř, 410 02 Lovosice IČO:556211 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17,

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Velikonoce 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ

Velikonoce 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ KAZATELSKÁ STANICE KOSTELEC NAD LABEM Velikonoce 2014 Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2002

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2002 Výroční zpráva Věry Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové za rok 2002 Praha, březen 2003 0. Všeobecné údaje : Zřizovateli Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové se sídlem v Praze 1, Černá ul. č.9, čp.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ TISK č. 23 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ A) Úvod Koncepční komise během své činnosti upozornila

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE OBSAH: PREAMBULE ODDÍL A. OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI Čl. 1. Působnost řádu Čl. 2. Církevní sbory Čl. 3. Shromáždění a správní orgány sborů Čl. 4. Zvláštní zařízení církevní služby Čl. 5.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSX01HL363 Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Březen 2013 Číslo 22

Březen 2013 Číslo 22 Březen 2013 Číslo 22 Milí bratři, milé sestry, postní období, které každý jinak prožíváme, má být přípravou na slavení Velikonoc, největších křesťanských svátků. Přejeme vám, abyste je mohli prožít s radostí,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Dobrovolný svazek obcí Region Za Moravú Mistřice 9 687 12 IČO : 708 78 919 Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni 31.12.2012

Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni 31.12.2012 Dobrovolný svazek obcí Region Za Moravú Mistřice 9 687 12 IČO : 708 78 919 Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni 31.12.2012 A Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2012 Zpracovaný na základě

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech Zápis č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 18. 12. 2013 od 18.00 hod. na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková,

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

ZPRÁVY A OHLASY Listopad 2015

ZPRÁVY A OHLASY Listopad 2015 ZPRÁVY A OHLASY Listopad 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. PRVNÍ ADVENTNÍ První adventní neděle 29. listopadu bude letos už pojedenácté příležitostí sejít se při ADVENTNÍM DOBROČINNÉM JARMARKU.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAU7 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více