NÁŠ ČASOPIS. Květen 2011 / 125

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ ČASOPIS. Květen 2011 / 125"

Transkript

1 NÁŠ ČASOPIS Květen 2011 / 125 Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat: Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu: Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma? Lukášovo evangelium 24,28-32 Milí přátelé v Kristu, je dobré pročítat si příběhy o setkání se zmrtvýchvstalým Jeţíšem Kristem. Jsou hluboké a plné naděje. Myslím, ţe tento je mezi nimi perlou. Mluví sám za sebe. Přečtěte si ho ve své Bibli celý (Lukáš 24,13-35). Nejdřív je tu velký a hluboký smutek: ti dva učedníci, odcházejí z Jeruzaléma jsou plni deziluze, rozčarování, proţívají zásadní krizi víry v Jeţíše. Vracejí se zřejmě domů, zpět do ţivota, který ţili, neţ Jeţíše poznali. Potkávají Jeţíše. Vůbec ho nepoznávají, vypadá jako někdo jiný. Učedníci si nebyli jisti tím, ţe Jeţíš vstal z mrtvých. Trochu o tom spekulovali, ale vnitřně si to nepřipouštěli. Učedníci zůstávají k Jeţíšově přítomnosti na své cestě slepí. Jeţíš se jich ptá, proč jsou tak smutní; dělá, ţe neví, co se v Jeruzalémě v těch posledních dnech stalo, aby se dozvěděl, jak to sami vnímají. A jeden z nich odpoví: My jsme doufali, ţe On je Mesiáš, ten, který má vykoupit Izrael. Ale je to pryč, my jsme zklamaní, všechno jsme vsadili na jednu kartu, na Něj, a teď vidíme, ţe jsme se zmýlili: byl sice prorok, to víme - my jsme s ním ţili; určitě byl poslaný od Boha, Bůh skrze něj jistě mluvil, ale víc asi nic. Třetí den uţ je pryč (uţ je večer), a kdyţ by se něco mělo stát, tak uţ by to tu muselo být. Některé naše známé ţeny měly sice vidění andělů, kteří prý říkali, ţe je ţiv, ale jeho samotného neviděly - toţ kdo ví, co se jim zdálo, asi uţ jim z toho taky šíbe

2 A ten neznámý poutník předestírá učedníkům souvislosti s Písmem uvádí je do Kristova ţivota, do jeho smyslu. Otevřel jim mysl, aby rozuměli Písmu. Ale stále ho nepoznávali. Setkání vrcholí scénou u stolu. Není to Jeţíš, kdo učedníky zve. Jsou to oni, kdo Jeţíše zastavují a chtějí mu prokázat pohostinnost. Oni prostírají, oni připravují chléb a víno, oni zvou ke stolu. Ale nakonec je to Jeţíš sám, kdo se stává hostitelem, láme a rozdává chléb. To je princip nejen slavení sv. večeře Páně, ale veškeré sluţby církve. My všichni jsme sluţebníky, kteří mají vše dobře připravit, ale v okamţiku slavení, setkání, kázání, nebo i v okamţiku sluţby nemocnému je to Kristus sám, kdo je u díla a komu máme přenechat prostor. V závěru příběhu se s učedníky dotýkáme samého jádra Velikonoc. Dokud měli Jeţíše tělesně před očima, pochybovali a nepoznávali jej jako toho, kým je. Kdyţ jejich srdce zahořela důvěrou při výkladu Písma a poznali ho ve znamení rozlomeného chleba, zmizel jim z očí. Ale učedníci vidí Jeţíše dál očima srdce a vede je to k tomu, aby sdíleli svou víru s ostatními ţenou se zpátky do Jeruzaléma, a to jsou tři hodiny cesty, předchozí únava je ta tam, jejich radost v srdci je víc neţ vítr v zádech. Vzkříšení není to něco, co se dokazuje nebo o čem se dá debatovat, musí se to ţít. Milí přátelé, Bůh je nesmírně laskavý. Před kaţdým člověkem otevírá moţnost vzkříšení a věčného ţivota. Mnozí lidé na světě uţ z této naděje ţili. Polský lékař Janusz Korszak doprovodil své svěřence ze sirotčince aţ do plynové komory, ač nemusel; odmítl opustit své děti. Slyšel jsem, ţe lidický katolický farář Josef Štemberk prý nebyl ve své vesnici oblíbený, lidičtí jej prý neměli moc rádi; ale kdyţ to bylo třeba, postavil se takříkajíc na správnou stranu: kdyţ se nacisté chystali nahnat všechny lidické muţe na hromadnou popravu, nabídli panu farářovi, ţe můţe odejít. Nechtěl. Představení o něm, které u nás bude mít Divadlo jednoho herce - pan Miroslav Gabriel Částek, je prý docela síla. Přijďte a podpořte naše středisko Diakonie - Domácí péče a denní stacionář. Moţná Vám přijde divné připomínat tak hrozné věci, kdyţ si přece přejeme veselé Velikonoce. Těm však předcházel Velký pátek, hrozná a absurdní poprava Nevinného. Na pozadí hrozných věcí vynikne vedle zrady a zbabělosti nejen věrnost a statečnost, ale také neuvěřitelná Boţí trpělivost, odpuštění, milosrdenství a další, nové, neslýchané řešení situace, kdy se člověk pokusil sprovodit Boha ze světa, tedy vzkříšení. Během května můţete ještě v kostele zhlédnout malou výstavu fotografií z dobrovolnického centra ADRA. Určitě na nich někoho poznáte. Na konci května je vystřídají obrazy a plastiky akad. malířky Karly Palátové, která uţ léta vyučuje na meziříčském gymnáziu, a od některých jejích studentů a studentek. Vernisáţ proběhne v rámci večera pro veřejnost s názvem Noc kostelů. Ta probíhá ten večer po celé republice. V katolickém kostele bude v ten večer varhanní koncert - pan varhaník Bohumír Kratochvíl představí nově opravené varhany. Sestry a bratři, jestli jste se nedostali na bohosluţby o Velikonocích, nezoufejte, velikonoční čas pokračuje aţ do Svatodušních svátků (12.6.) - proto se v našem sbo- 2 č.125 Květen 2011

3 ru po všechny neděle v této době slaví sv. večeře Páně. Stále platí nabídka odvozu autem na bohosluţby, přihlásit se můţete u mne. Sdílet naději a radost je velká věc - nejsou závislé na tom, zda jsme dobří nebo jestli se nám v ţivotě daří. Společenství církve přesahuje hranice našich rodin i okruhu našich známých, ale přesahuje i nás. Vytváří prostor, který je určitým hájemstvím, místem, kde se vzájemně neposuzujeme a kde chceme, aby platila pravidla Boţího království. Jeţíš nám slíbil, ţe se s Ním v církvi můţeme setkat, přes všechnu její slabost. Kdyţ člověk pozná, ţe je to skutečnost, zaţije velkou radost. K té radosti Vás všechny srdečně zvu. Srdečně Váš Daniel Heller Jubilanti Dagmar Bušová Milada Popelářová Radomír Kopecký Marie Malučká Daniel Popelář Ondrej Benčík O čem jedná naše staršovstvo Bratr farář Heller bude mít ve dnech května 2011 řádnou dovolenou, biblická hodina se 11. května konat nebude. Bratr farář Heller pozve na poradu staršovstva 30. května bratra Josefa Poláška, který se připravuje ke konfirmaci. Sestra Janírková zaslala finanční informace: - stav k : - pokladna: ,- Kč - běţný účet: ,- Kč - saláry hotově: ,- Kč - saláry bankou: 2 050,- Kč - sbírky celkem: ,- Kč z toho účelová 2 475,- Kč a na Hlavní dar lásky 3 555,- Kč. Probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu na sběrací archy do konce května, k dnešku je vybráno ,- Kč. Sbírka na hospic bude vykonána 8. května Sbírka v neděli bude věnována na pomoc postiţeným obětem v Japonsku. Hospodářské záleţitosti: - Bratr Mikš a Zajíček stále jednají s památkovým úřadem o stavbě na zahradě, bude provedeno šetření památkového úřadu na místě. - Bratr kurátor spolu s bratry Hromádkou a Zajíčkem jednal se sestrou Křiţanovou o bezplatné poskytnutí dřeva na stavbu, které je přislíbeno. Bude nutno připravit darovací smlouvu. - Během stavby na zahradě bude rovněţ provedena oprava plotu. Květen 2011 č.125 3

4 - Bratr farář Heller a bratr kurátor připraví do příštího staršovstva návrh textu na cedulku k Lutherovu stromu. - Bratři Valčík a Fojtů zkontrolují technický stav travní sekačky a v případě nevyhovujícího stavu rozhodlo staršovstvo o zakoupení nové elektrické sekačky v hodnotě přibliţně 4 000,- Kč. - Z bezpečnostních důvodů se s okamţitou platností ruší v povinnostech vítací sluţby bod odemykání brány do dvora. Různé: - Bude-li ve sboru vést bohosluţby hostující kazatel, můţe být po dohodě s ním případně pořad bohosluţeb upraven. - Ve sborovém časopise bude vţdy uveden termín konání příštího staršovstva. Příští porada staršovstva - pondělí 30. května 2011 v Ze zápisu Pavla Trusiny Sborové shromáždění Zpráva staršovstva za rok 2010 V roce 2010 došlo k několika změnám v ţivotě našeho sboru: Bohosluţby začínají preludiem po příchodu duchovního do farářské lavice. Dosud pouţívané bohosluţebné náčiní k Večeři Páně doslouţilo, bylo nahrazeno jiným dle návrhu sklářského mistra Tomáše Janíka. Připomínám moţnost zúčastnit se vysluhování sv. Večeře Páně vsedě na boční lavici v prostoru vysluhování. Velikonoční bohosluţby byly slouţeny tak, ţe na Zelený čtvrtek byly čteny pašije a vysluhována Večeře Páně, na Velký pátek a Boţí hod velikonoční byly bohosluţby s vysluhováním Večeře Páně. Na Bílou sobotu večer byly bohosluţby bdění (vigilie), které slouţila sestra farářka Včelná. Na bohosluţbách 9. května odpoledne v modlitebně Církve adventistů sedmého dne byl křest Vojtěcha Fuksy ponořením. Byla vybavena a uvedena v činnost místnost pro malé děti při současném posezení u kávy a čaje po bohosluţbách. 15. května ve jsme se zúčastnili akce Musejní noc, protoţe náš kostel je kulturní památka. Hrála na varhany Daniela Valchářová a provázel bratr farář Heller 200 dospělých návštěvníků a 20 dětí. Nakupujeme kávu a čaj pro sbor v obchodu fair trade v budově bývalé radnice na Krásně v suterénu. Starší změna ve sboru je nošení bílého taláru bratra faráře při bohosluţbách. Barva nemá ţádné zásadní teologické zdůvodnění, jde o hlubší symboliku. Je to na našem rozhodnutí. Staršovstvo při rozhodování vycházelo z moţností, které dává usnesení synodu a závěrů sborového dne před nástupem bratra faráře a z pocitu, ţe bohosluţby jsou událostí radostnou, kdy není vhodná barva smutku či oblek soudce. Spoustu akcí má spojitost mezi sborem a Diakonií: Byla doplněna dozorčí rada o sestru Hrtusovou ze zvolených náhradníků. 4 č.125 Květen 2011

5 Benefiční koncerty byly Slávek Klecandr, 4.6. sbor pozounerů z Německa, Zákl. umělecká škola, pro Citadelu pak 23.9 Tomáš Kočko a Iva Bitová tradiční Den Diakonie s odpolední besedou byl sborový večer na téma bydlení seniorů bylo vánoční setkání denního stacionáře na faře. V sále byl pár týdnů šatník Diakonie. Do akcí týkajících se seniorátu můţeme počítat: se konalo seniorátní shromáţdění Jeronýmovy Jednoty v našem sboru. Poslanci na seniorátní shromáţdění za náš sbor jsou bratři Jan Zajíček, Jaroslav Mikš, náhradníci pak Martin Fojtů a Pavel Trusina. Na Velký pátek individuální zapojení do celonárodního čtení bible pochod Benešky Velká Lhota posvěcení modlitebny v Mikulůvce vizitace ve sloţení náměstek seniora Petr Pivoňka, seniorátní kurátor Vladimír Buzek, seniorátní účetní Lubomír Dobeš presbyterní konference ve Vsetíně na téma Nové formy práce křesťanské sluţby konvent, jehoţ jsou účastníci br. farář Heller, Košťál, Jelínek, Jelínková a náhradníky jsou Hrtusová a Trusina bylo u nás společné setkání se sborem Velká Lhota. Prostory kostela a sboru byly zapůjčeny na nahrávání pěveckého sboru MIBI- DIZO vedeného sestrou Jeţíkovou, na vánoční koncerty pro mateřskou školu Seifertova a souboru Gympleři ze Vsetína a dále na pohřby. Na sborový zájezd se jelo osobními auty do Stráţnice pod patronací sestry L. Jelínkové a bratra Fojtů. Týden na to bylo na závěr školního roku smaţení vajec u Jelínků. Kromě vánoční hry v kostele byl v adventu program pro děti u Fuksových. Konfirmandi, jejich rodiče, staršovstvo a členové sboru se měli moţnost setkat před vlastní konfirmací a zábavnou formou změřit své církevní znalosti. Kromě běţných sbírek sborových, celocírkevních a účelových jsme podpořili sbírkou 7.2. oběti zemětřesení na Haiti, jsme ukončili sbírku na povodně. Staršovstvo rozhodlo odeslat Kč na podporu realizace projektu zvonkohry při sboru Ratiboř a Kateřinice. Sestra Eva Janírková přešla z jednoduchého na podvojné účetnictví. Byl za tímto účelem zakoupen počítačový program a přestáváme být závislí na externím vedení účetnictví. Hospodářské záleţitosti byly řešeny stavební komisí, nejvíce bratry Zajíčkem a Mikšem: - Byl zrušen sušák na zahradě a byla vyrovnána úroveň zahrady. - Je připravováno řešení úprav a staveb na farní zahradě. Vzhledem k tomu, ţe stavba je kulturní památkou, nebude řešení jednoduché. - Skauti z Valašského Meziříčí darovali sboru křovinořez. - Byl opraven pisoár a vyčištěny okapy a svody. Květen 2011 č.125 5

6 - Ve sklepě jsou regály a v nich knihovna a archivní dokumenty. Během zimy nejsou s klimatizací prostoru problémy díky zavedené odbočce ústředního topení. Problémy jsou v létě s vlhkostí, proto se připravuje přenesení do místnosti ve věţi. Zapsal Daniel Košťál Zpráva o hospodaření sboru ČCE ve Valašském Meziříčí za rok 2010 Výsledky podvojného účetnictví zpracované v programu Money za rok 2010 zahrnuje tyto poloţky: Náklady roku 2010: Spotřební a kancelářský materiál ,00 Kč Spotřeba energie ,42 Kč Prodané zboţí ,00 Kč Běţná údrţba 1 500,00 Kč Cestovné ,00 Kč Prezentace 7 396,00 Kč Telekomunikace ,00 Kč Spotřeba ostatních sluţeb ,00 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Daň z nemovitosti 483,00 Kč Odvod seniorátních repartic ,00 Kč Odvod celocírkevních repartic ,00 Kč Odvod do personálního fondu ,00 Kč Odpisy, prodaný majetek 8 294,00 Kč Ostatní náklady 9 066,00 Kč Náklady celkem ,42 Kč Výnosy 2010: Sborové sbírky ,00 Kč Dary členů a salár ,00 Kč Ostatní sbor. příjmy ,79 Kč Dotace ,00 Kč Výnosy celkem ,79 Kč Hospodářský výsledek (rozdíl mezi výnosy a náklady) za rok 2010 je tedy ,37 Kč. Sbor nemá ţádné dluhy a nezaplacené faktury. Stav finančních prostředků k byl ,82 Kč, z toho na BÚ ,82 Kč, ve sborové pokladně ,00 Kč a v pokladně sociálního fondu ,00 Kč. Celková aktiva sboru činí ,- Kč. Kromě sbírek a darů, které financují sborové hospodaření, jsme v roce 2010 vybrali a odeslali na určená místa tyto částky: sbírka darů JJ/2010 ve výši ,- Kč, Hlavní dar lásky JJ 3 529,- Kč, ostatní celocírkevní sbírky ve výši ,- Kč a účelovými sbírkami za rok 2010 ve výši ,- Kč budou podpořeny projekty Adopce na dálku, sociální fond našeho sboru, zahraniční sbory a Diakonie domácí péče. Mimořádnou sbírkou na povodně jsme na podzim pomohli částkou 11895,- Kč 6 č.125 Květen 2011

7 a na začátku roku 2010 proběhla sbírka na pomoc na Haiti ve výši 13310,- Kč. Schválením této finanční zprávy, sestavené z výkazu sborového hospodaření roku 2010 a rozpočtu roku 2011 schválíte i rozpočet na tento rok. Je navrţen jako přebytkový s hospodářským výsledkem ,- Kč a vychází z předešlého roku. Ve Valašském Meziříčí, dne Janírková Eva Zpráva o revizi hospodaření sboru Valašské Meziříčí za rok 2010 Revize byla provedena dne 17. února 2010, revizorkami Jarmilou Valchařovou a Annou Jelínkovou za účasti účetní Evy Janírkové s tímto výsledkem: 1. Rozpočet Schválený rozpočet sboru pro rok 2010 byl převáţně dodrţen. Vyšší byly energie, telefony, pořizoval se nový účetní program a zvýšily se náklady za vedení účetnictví. 2. Majetek sboru Nemovitosti sboru jsou v řádném technickém a právním stavu a je s nimi nakládáno s péčí řádného hospodáře. Evidence movitého majetku je vedena. Odpovědnost za majetek a zdraví třetích osob při konání akcí mimo sborové budovy, např. táborů jsou evidovány v účetnictví občanského sdruţení Communio Viatorum. Zůstatky na finančních účtech a v pokladnách odpovídají stavu uvedenému v účetnictví. Závazky a pohledávky jsou řádně evidovány a plněny. 3. Směrnice a sborové účetnictví Účetnictví věrně zobrazuje stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření sboru a je řádně veden. Výhrady k vedení účetnictví: Stále problematika Sociálního fondu anonymní doklady Loňská výhrada k vypisování pokladních dokladů byla během roku 2010 napravena. Oprávněnost a přiměřenost výdajů sboru, včetně příslušných právních podkladů byla přezkoumána s tímto výsledkem: Výdaje byly přiměřené. 4. Povinnosti a jejich dodržování Odvod do personálního fondu byl proveden v řádné výši a termínu. Jednalo se o částku ,- Kč za období od 1.1. do Odvod seniorátních a celocírkevních repartic byl proveden v řádné výši a termínu. Seniorátní repartice ,- Kč Celocírkevní repartice ,- Kč Místo daňového přiznání bylo odevzdáno čestné prohlášení, ţe výnosy nepodléhají dani z příjmu. 5. Stanovisko k rozpočtu sboru na aktuální rok Rozpočet je sestaven jako mírně přebytkový. V roce 2010 se nekonala ţádná větší investice. V příštím roce se moţná bude stavět nová garáţ a pergola na zahradě. Na tuto investici jsme v minulém roce nevytvořili ţádnou finanční rezervu. Jedná se o investici ,- Kč. Záleţí tedy na naší obětavosti. Revizoři doporučují rozpočet schválit. 6. Velké poděkování patří naší účetní sestře Evě Janírkové. Květen 2011 č.125 7

8 Děti, dorost, mládež Víkendovka malých S mým nejlepším kamarádem Marťou jsme byli na víkendovce v Jasenné. Byli jsme rozděleni do dvou skupin, červení a modří. Já patřil k červeným, naše skupina nakonec vyhrála. Našim úkolem bylo pomáhat Jeţíšovi, aby ho Pilát neodsoudil a neukřiţovali ho. Jeţíš byl ukřiţován a uloţen do hrobu. Šli jsme ho hledat, hrob byl prázdný, Jeţíš tam nebyl. Anděl nám řekl, ţe Jeţíš vstal z mrtvých, ať ho nehledáme mezi mrtvými. Pak jsme se vrátili do chatky, cestou jsme si povídali, ţe máme Pána Jeţíše hledat ve svých srdcích. Nám oboum se na víkendovce líbilo. František Trčka Příprava velkého tábora (pátek odpoledne) - naváţení věcí na tábořiště v Hošťálkové (sobota) - hlavní stavební den na tábořišti Událo se ve sboru Lutherův strom V neděli jsme v Botanice před naším kostelem zasadili Lutherův strom roku 1517 přibil Martin Luther na vrata chrámu ve Wittenbergu svých 95 tezí, ty se týkaly všemoţných zlořádů panujících v tehdejší katolické církvi, nejdůleţitější z nich bylo jeho striktní odsouzení odpustkové praxe. Tato událost bývá povaţována za počátek celosvětového reformačního hnutí. V roce 2017 uplyne 500 let od této události a na její počest vznikl unikátní projekt. Ve Wittenberku byl zřízen park pro 500 stromů zvaný Lutherova zahrada, kaţdá církev, ať se nachází kdekoliv na světě, můţe zasadit v tom parku jeden, z pěti set stromů a současně zasadí i strom doma. Tato akce je ekumenická napříč jakoukoliv církví. 8 č.125 Květen 2011

9 První stromy ve Wittenbergu zasadili Walter kardinál Kasper, reprezentant římskokatolické církve, a Metropolita Augustinos, reprezentant pravoslavné církve. Slavnostní vysazení javoru vedl Daniel Ţenatý, 1. náměstek synodního seniora Českobratrské církve evangelické (ČCE) za přítomnosti zástupců ekumeny farář Martin Grombiřík z Evangelické církve augsburského vyznání (ECAV), Adam Cieslar a Jaroslav Szromek ze Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV), tajemník pro ekumenu Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) ČCE Gerhard Frey- Reininghaus a referentka ekumenického oddělení ÚCK Daniela Hamrová. Mottem celé slavnosti byla Lutherova věta: Kdybych věděl, ţe zítra bude konec světa, ještě dnes bych zasadil jabloň. (M. Luther) Lenka Hašová Pozvání Noc kostelů ve Valašském Meziříčí Evangelický kostel v parku Botanika Výstava obrazů a plastik akademické malířky Karly Palátové a jejích studentů na Gymnáziu F.P. Vernisáţ ve 20 hodin Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie 21 hodin zahájení h koncert Účinkují: Bohumír Kratochvíl varhany ţáci Základní umělecké školy ve Valašském Meziříčí Srdečně zveme! Květen 2011 č.125 9

10 Domácí péče - Vrbenská 803 Hospic Citadela - Ţerotínova 1421 tel: recepce: mobil: fax: č.účtu: /0800 č.účtu: / Den Diakonie 2011 V dubnovém čísle časopisu byla uvedena zpráva o konání Dne Diakonie, kde byly pověřeny ke sluţbě tři nové pracovnice střediska Diakonie ČCE a paní ředitelka Dobromila Krupová přijala poděkování za svou dlouholetou práci. Zuzana Kundrátová Ivana Klimánková Jana Kubrická Rádi bychom Vás tímto informovali o výši výtěţku, který byl určen na dofinancování přístroje pro kondiční cvičení tvz. Motomed. Tento přístroj vyuţívají klienti denního stacionáře a účastníci Sociálně rekondičních pobytů v rámci denních volnočasových aktivit. V závěru společného setkání , při koncertu Scholy Valašská Bystřice, byla přijata částka ,- Kč. Děkujeme všem za podporu - pracovníci střediska Diakonie ČCE ve VM 10 č.125 Květen 2011

11 Pozvání Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Val. Meziříčí a Diakonie ČCE středisko ve Valašském Meziříčí Vás srdečně zvou na vystoupení Miroslava Gabriela Částka v neděli v 16 hodin. Výtěţek dobrovolného vstupného bude pouţit na pořízení Motomedu pro stacionář střediska Diakonie. Citáty známých osobností z celého světa Alphonse Daudet ( ) francouzský romanopisec Citát: Nenávist je hněv bezmocných. Friedrich Nietzche ( ) německý filozof a básník Citát: Co mě nezničí, to mě posiluje Marcus Tulius Cicero ( př,n,l.) nejslavnější řečník starověkého Říma Citát: Příjemná je chvála pocházející od těch, kteří sami nechválí. Růžena Šmotková Květen 2011 č

12 Bohoslužby: neděle 9.30 bohosluţby s Večeří Páně neděle 9.30 bohosluţby s Večeří Páně, sborový den - pověření sestry Tyralíkové do sluţby pastorační pracovnice Divadlo jednoho herce M.G. Částek Kaţdý své břímě neděle 9.30 bohosluţby s Večeří Páně 5.6. neděle 9.30 bohosluţby s Večeří Páně Měsíční program: 16. května pondělí sborový večer 27. května pátek - ve Noc otevřených kostelů - vernisáţ výstavy akad. mal. Karly Palátové a studentů Gymnasia Fr. Palackého Pravidelný týdenní program: Středa biblická hodina Čtvrtek náboţenství Pátek setkávání rodin mládeţ v květnu u Trusinů Neděle 8.45 nácvik sborového zpěvu 9.30 bohosluţby Bohoslužby v domově důchodců v Podlesí: Neděle co 14 dní ve Farář Daniel Heller 15.5., Pro zájemce sraz u kostela ve Úřední hodiny: kdykoli dle dohody Farář Daniel Heller mobil: pevná linka: Pastorační pracovnice Věra Tyralíková Mobil: Pokladník Eva Janírková mobil: Adresa sboru: Blahoslavova Val. Meziříčí telefon do kanceláře: číslo účtu u Poštovní spořitelny: /0300 NÁŠ ČASOPIS Vydáno Příspěvky, ohlasy a připomínky přijímá: Anna Jelínková Palackého 420/ Val. Meziříčí mobil:

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FS ČCE Šumperk/ 16. března 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FARÁŘKY ZA ROK 2013 Milí bratři a sestry, předkládám Vám tímto výroční zprávu za rok 2013. BOHOSLUŽBY FS ČCE Šumperk a jeho kazatelské

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI 5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI fchodovinychodov PRAHA 8. května Panna Maria Prostřednice všech milostí Buď pozdravena, vonné kadidlo modliteb Buď pozdravena, odpuštění, jež očistí svět Buď pozdravena, vlídnosti

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice LASTURA Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice 14 2.pololetí 2007 NĚCO O ZÁZRACÍCH Zkusili jste si někdy spočítat o kolika zázracích je psáno v Bibli? A o

Více

Víme, kde vlastně byla Golgota?

Víme, kde vlastně byla Golgota? M Ě S Í Č N Í K F R Y Š T Á C K É F A R N O S T I 9. R O Č N Í K - D U B E N 2011 - Č Í S L O 93 Víme, kde vlastně byla Golgota? Z OBSAHU ANKETA CO SE MI LÍBÍ KDE BYLA GOLGOTA? PASTÝŘSKÝ LIST PO STOPÁCH

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izajáš 9,1. Javornický evangelík

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izajáš 9,1. Javornický evangelík Sborový časopis Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Javorníku nad Veličkou Rok 2011 Ročník 15 4 4 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více