NÁŠ ČASOPIS. Květen 2011 / 125

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ ČASOPIS. Květen 2011 / 125"

Transkript

1 NÁŠ ČASOPIS Květen 2011 / 125 Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat: Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu: Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma? Lukášovo evangelium 24,28-32 Milí přátelé v Kristu, je dobré pročítat si příběhy o setkání se zmrtvýchvstalým Jeţíšem Kristem. Jsou hluboké a plné naděje. Myslím, ţe tento je mezi nimi perlou. Mluví sám za sebe. Přečtěte si ho ve své Bibli celý (Lukáš 24,13-35). Nejdřív je tu velký a hluboký smutek: ti dva učedníci, odcházejí z Jeruzaléma jsou plni deziluze, rozčarování, proţívají zásadní krizi víry v Jeţíše. Vracejí se zřejmě domů, zpět do ţivota, který ţili, neţ Jeţíše poznali. Potkávají Jeţíše. Vůbec ho nepoznávají, vypadá jako někdo jiný. Učedníci si nebyli jisti tím, ţe Jeţíš vstal z mrtvých. Trochu o tom spekulovali, ale vnitřně si to nepřipouštěli. Učedníci zůstávají k Jeţíšově přítomnosti na své cestě slepí. Jeţíš se jich ptá, proč jsou tak smutní; dělá, ţe neví, co se v Jeruzalémě v těch posledních dnech stalo, aby se dozvěděl, jak to sami vnímají. A jeden z nich odpoví: My jsme doufali, ţe On je Mesiáš, ten, který má vykoupit Izrael. Ale je to pryč, my jsme zklamaní, všechno jsme vsadili na jednu kartu, na Něj, a teď vidíme, ţe jsme se zmýlili: byl sice prorok, to víme - my jsme s ním ţili; určitě byl poslaný od Boha, Bůh skrze něj jistě mluvil, ale víc asi nic. Třetí den uţ je pryč (uţ je večer), a kdyţ by se něco mělo stát, tak uţ by to tu muselo být. Některé naše známé ţeny měly sice vidění andělů, kteří prý říkali, ţe je ţiv, ale jeho samotného neviděly - toţ kdo ví, co se jim zdálo, asi uţ jim z toho taky šíbe

2 A ten neznámý poutník předestírá učedníkům souvislosti s Písmem uvádí je do Kristova ţivota, do jeho smyslu. Otevřel jim mysl, aby rozuměli Písmu. Ale stále ho nepoznávali. Setkání vrcholí scénou u stolu. Není to Jeţíš, kdo učedníky zve. Jsou to oni, kdo Jeţíše zastavují a chtějí mu prokázat pohostinnost. Oni prostírají, oni připravují chléb a víno, oni zvou ke stolu. Ale nakonec je to Jeţíš sám, kdo se stává hostitelem, láme a rozdává chléb. To je princip nejen slavení sv. večeře Páně, ale veškeré sluţby církve. My všichni jsme sluţebníky, kteří mají vše dobře připravit, ale v okamţiku slavení, setkání, kázání, nebo i v okamţiku sluţby nemocnému je to Kristus sám, kdo je u díla a komu máme přenechat prostor. V závěru příběhu se s učedníky dotýkáme samého jádra Velikonoc. Dokud měli Jeţíše tělesně před očima, pochybovali a nepoznávali jej jako toho, kým je. Kdyţ jejich srdce zahořela důvěrou při výkladu Písma a poznali ho ve znamení rozlomeného chleba, zmizel jim z očí. Ale učedníci vidí Jeţíše dál očima srdce a vede je to k tomu, aby sdíleli svou víru s ostatními ţenou se zpátky do Jeruzaléma, a to jsou tři hodiny cesty, předchozí únava je ta tam, jejich radost v srdci je víc neţ vítr v zádech. Vzkříšení není to něco, co se dokazuje nebo o čem se dá debatovat, musí se to ţít. Milí přátelé, Bůh je nesmírně laskavý. Před kaţdým člověkem otevírá moţnost vzkříšení a věčného ţivota. Mnozí lidé na světě uţ z této naděje ţili. Polský lékař Janusz Korszak doprovodil své svěřence ze sirotčince aţ do plynové komory, ač nemusel; odmítl opustit své děti. Slyšel jsem, ţe lidický katolický farář Josef Štemberk prý nebyl ve své vesnici oblíbený, lidičtí jej prý neměli moc rádi; ale kdyţ to bylo třeba, postavil se takříkajíc na správnou stranu: kdyţ se nacisté chystali nahnat všechny lidické muţe na hromadnou popravu, nabídli panu farářovi, ţe můţe odejít. Nechtěl. Představení o něm, které u nás bude mít Divadlo jednoho herce - pan Miroslav Gabriel Částek, je prý docela síla. Přijďte a podpořte naše středisko Diakonie - Domácí péče a denní stacionář. Moţná Vám přijde divné připomínat tak hrozné věci, kdyţ si přece přejeme veselé Velikonoce. Těm však předcházel Velký pátek, hrozná a absurdní poprava Nevinného. Na pozadí hrozných věcí vynikne vedle zrady a zbabělosti nejen věrnost a statečnost, ale také neuvěřitelná Boţí trpělivost, odpuštění, milosrdenství a další, nové, neslýchané řešení situace, kdy se člověk pokusil sprovodit Boha ze světa, tedy vzkříšení. Během května můţete ještě v kostele zhlédnout malou výstavu fotografií z dobrovolnického centra ADRA. Určitě na nich někoho poznáte. Na konci května je vystřídají obrazy a plastiky akad. malířky Karly Palátové, která uţ léta vyučuje na meziříčském gymnáziu, a od některých jejích studentů a studentek. Vernisáţ proběhne v rámci večera pro veřejnost s názvem Noc kostelů. Ta probíhá ten večer po celé republice. V katolickém kostele bude v ten večer varhanní koncert - pan varhaník Bohumír Kratochvíl představí nově opravené varhany. Sestry a bratři, jestli jste se nedostali na bohosluţby o Velikonocích, nezoufejte, velikonoční čas pokračuje aţ do Svatodušních svátků (12.6.) - proto se v našem sbo- 2 č.125 Květen 2011

3 ru po všechny neděle v této době slaví sv. večeře Páně. Stále platí nabídka odvozu autem na bohosluţby, přihlásit se můţete u mne. Sdílet naději a radost je velká věc - nejsou závislé na tom, zda jsme dobří nebo jestli se nám v ţivotě daří. Společenství církve přesahuje hranice našich rodin i okruhu našich známých, ale přesahuje i nás. Vytváří prostor, který je určitým hájemstvím, místem, kde se vzájemně neposuzujeme a kde chceme, aby platila pravidla Boţího království. Jeţíš nám slíbil, ţe se s Ním v církvi můţeme setkat, přes všechnu její slabost. Kdyţ člověk pozná, ţe je to skutečnost, zaţije velkou radost. K té radosti Vás všechny srdečně zvu. Srdečně Váš Daniel Heller Jubilanti Dagmar Bušová Milada Popelářová Radomír Kopecký Marie Malučká Daniel Popelář Ondrej Benčík O čem jedná naše staršovstvo Bratr farář Heller bude mít ve dnech května 2011 řádnou dovolenou, biblická hodina se 11. května konat nebude. Bratr farář Heller pozve na poradu staršovstva 30. května bratra Josefa Poláška, který se připravuje ke konfirmaci. Sestra Janírková zaslala finanční informace: - stav k : - pokladna: ,- Kč - běţný účet: ,- Kč - saláry hotově: ,- Kč - saláry bankou: 2 050,- Kč - sbírky celkem: ,- Kč z toho účelová 2 475,- Kč a na Hlavní dar lásky 3 555,- Kč. Probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu na sběrací archy do konce května, k dnešku je vybráno ,- Kč. Sbírka na hospic bude vykonána 8. května Sbírka v neděli bude věnována na pomoc postiţeným obětem v Japonsku. Hospodářské záleţitosti: - Bratr Mikš a Zajíček stále jednají s památkovým úřadem o stavbě na zahradě, bude provedeno šetření památkového úřadu na místě. - Bratr kurátor spolu s bratry Hromádkou a Zajíčkem jednal se sestrou Křiţanovou o bezplatné poskytnutí dřeva na stavbu, které je přislíbeno. Bude nutno připravit darovací smlouvu. - Během stavby na zahradě bude rovněţ provedena oprava plotu. Květen 2011 č.125 3

4 - Bratr farář Heller a bratr kurátor připraví do příštího staršovstva návrh textu na cedulku k Lutherovu stromu. - Bratři Valčík a Fojtů zkontrolují technický stav travní sekačky a v případě nevyhovujícího stavu rozhodlo staršovstvo o zakoupení nové elektrické sekačky v hodnotě přibliţně 4 000,- Kč. - Z bezpečnostních důvodů se s okamţitou platností ruší v povinnostech vítací sluţby bod odemykání brány do dvora. Různé: - Bude-li ve sboru vést bohosluţby hostující kazatel, můţe být po dohodě s ním případně pořad bohosluţeb upraven. - Ve sborovém časopise bude vţdy uveden termín konání příštího staršovstva. Příští porada staršovstva - pondělí 30. května 2011 v Ze zápisu Pavla Trusiny Sborové shromáždění Zpráva staršovstva za rok 2010 V roce 2010 došlo k několika změnám v ţivotě našeho sboru: Bohosluţby začínají preludiem po příchodu duchovního do farářské lavice. Dosud pouţívané bohosluţebné náčiní k Večeři Páně doslouţilo, bylo nahrazeno jiným dle návrhu sklářského mistra Tomáše Janíka. Připomínám moţnost zúčastnit se vysluhování sv. Večeře Páně vsedě na boční lavici v prostoru vysluhování. Velikonoční bohosluţby byly slouţeny tak, ţe na Zelený čtvrtek byly čteny pašije a vysluhována Večeře Páně, na Velký pátek a Boţí hod velikonoční byly bohosluţby s vysluhováním Večeře Páně. Na Bílou sobotu večer byly bohosluţby bdění (vigilie), které slouţila sestra farářka Včelná. Na bohosluţbách 9. května odpoledne v modlitebně Církve adventistů sedmého dne byl křest Vojtěcha Fuksy ponořením. Byla vybavena a uvedena v činnost místnost pro malé děti při současném posezení u kávy a čaje po bohosluţbách. 15. května ve jsme se zúčastnili akce Musejní noc, protoţe náš kostel je kulturní památka. Hrála na varhany Daniela Valchářová a provázel bratr farář Heller 200 dospělých návštěvníků a 20 dětí. Nakupujeme kávu a čaj pro sbor v obchodu fair trade v budově bývalé radnice na Krásně v suterénu. Starší změna ve sboru je nošení bílého taláru bratra faráře při bohosluţbách. Barva nemá ţádné zásadní teologické zdůvodnění, jde o hlubší symboliku. Je to na našem rozhodnutí. Staršovstvo při rozhodování vycházelo z moţností, které dává usnesení synodu a závěrů sborového dne před nástupem bratra faráře a z pocitu, ţe bohosluţby jsou událostí radostnou, kdy není vhodná barva smutku či oblek soudce. Spoustu akcí má spojitost mezi sborem a Diakonií: Byla doplněna dozorčí rada o sestru Hrtusovou ze zvolených náhradníků. 4 č.125 Květen 2011

5 Benefiční koncerty byly Slávek Klecandr, 4.6. sbor pozounerů z Německa, Zákl. umělecká škola, pro Citadelu pak 23.9 Tomáš Kočko a Iva Bitová tradiční Den Diakonie s odpolední besedou byl sborový večer na téma bydlení seniorů bylo vánoční setkání denního stacionáře na faře. V sále byl pár týdnů šatník Diakonie. Do akcí týkajících se seniorátu můţeme počítat: se konalo seniorátní shromáţdění Jeronýmovy Jednoty v našem sboru. Poslanci na seniorátní shromáţdění za náš sbor jsou bratři Jan Zajíček, Jaroslav Mikš, náhradníci pak Martin Fojtů a Pavel Trusina. Na Velký pátek individuální zapojení do celonárodního čtení bible pochod Benešky Velká Lhota posvěcení modlitebny v Mikulůvce vizitace ve sloţení náměstek seniora Petr Pivoňka, seniorátní kurátor Vladimír Buzek, seniorátní účetní Lubomír Dobeš presbyterní konference ve Vsetíně na téma Nové formy práce křesťanské sluţby konvent, jehoţ jsou účastníci br. farář Heller, Košťál, Jelínek, Jelínková a náhradníky jsou Hrtusová a Trusina bylo u nás společné setkání se sborem Velká Lhota. Prostory kostela a sboru byly zapůjčeny na nahrávání pěveckého sboru MIBI- DIZO vedeného sestrou Jeţíkovou, na vánoční koncerty pro mateřskou školu Seifertova a souboru Gympleři ze Vsetína a dále na pohřby. Na sborový zájezd se jelo osobními auty do Stráţnice pod patronací sestry L. Jelínkové a bratra Fojtů. Týden na to bylo na závěr školního roku smaţení vajec u Jelínků. Kromě vánoční hry v kostele byl v adventu program pro děti u Fuksových. Konfirmandi, jejich rodiče, staršovstvo a členové sboru se měli moţnost setkat před vlastní konfirmací a zábavnou formou změřit své církevní znalosti. Kromě běţných sbírek sborových, celocírkevních a účelových jsme podpořili sbírkou 7.2. oběti zemětřesení na Haiti, jsme ukončili sbírku na povodně. Staršovstvo rozhodlo odeslat Kč na podporu realizace projektu zvonkohry při sboru Ratiboř a Kateřinice. Sestra Eva Janírková přešla z jednoduchého na podvojné účetnictví. Byl za tímto účelem zakoupen počítačový program a přestáváme být závislí na externím vedení účetnictví. Hospodářské záleţitosti byly řešeny stavební komisí, nejvíce bratry Zajíčkem a Mikšem: - Byl zrušen sušák na zahradě a byla vyrovnána úroveň zahrady. - Je připravováno řešení úprav a staveb na farní zahradě. Vzhledem k tomu, ţe stavba je kulturní památkou, nebude řešení jednoduché. - Skauti z Valašského Meziříčí darovali sboru křovinořez. - Byl opraven pisoár a vyčištěny okapy a svody. Květen 2011 č.125 5

6 - Ve sklepě jsou regály a v nich knihovna a archivní dokumenty. Během zimy nejsou s klimatizací prostoru problémy díky zavedené odbočce ústředního topení. Problémy jsou v létě s vlhkostí, proto se připravuje přenesení do místnosti ve věţi. Zapsal Daniel Košťál Zpráva o hospodaření sboru ČCE ve Valašském Meziříčí za rok 2010 Výsledky podvojného účetnictví zpracované v programu Money za rok 2010 zahrnuje tyto poloţky: Náklady roku 2010: Spotřební a kancelářský materiál ,00 Kč Spotřeba energie ,42 Kč Prodané zboţí ,00 Kč Běţná údrţba 1 500,00 Kč Cestovné ,00 Kč Prezentace 7 396,00 Kč Telekomunikace ,00 Kč Spotřeba ostatních sluţeb ,00 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Daň z nemovitosti 483,00 Kč Odvod seniorátních repartic ,00 Kč Odvod celocírkevních repartic ,00 Kč Odvod do personálního fondu ,00 Kč Odpisy, prodaný majetek 8 294,00 Kč Ostatní náklady 9 066,00 Kč Náklady celkem ,42 Kč Výnosy 2010: Sborové sbírky ,00 Kč Dary členů a salár ,00 Kč Ostatní sbor. příjmy ,79 Kč Dotace ,00 Kč Výnosy celkem ,79 Kč Hospodářský výsledek (rozdíl mezi výnosy a náklady) za rok 2010 je tedy ,37 Kč. Sbor nemá ţádné dluhy a nezaplacené faktury. Stav finančních prostředků k byl ,82 Kč, z toho na BÚ ,82 Kč, ve sborové pokladně ,00 Kč a v pokladně sociálního fondu ,00 Kč. Celková aktiva sboru činí ,- Kč. Kromě sbírek a darů, které financují sborové hospodaření, jsme v roce 2010 vybrali a odeslali na určená místa tyto částky: sbírka darů JJ/2010 ve výši ,- Kč, Hlavní dar lásky JJ 3 529,- Kč, ostatní celocírkevní sbírky ve výši ,- Kč a účelovými sbírkami za rok 2010 ve výši ,- Kč budou podpořeny projekty Adopce na dálku, sociální fond našeho sboru, zahraniční sbory a Diakonie domácí péče. Mimořádnou sbírkou na povodně jsme na podzim pomohli částkou 11895,- Kč 6 č.125 Květen 2011

7 a na začátku roku 2010 proběhla sbírka na pomoc na Haiti ve výši 13310,- Kč. Schválením této finanční zprávy, sestavené z výkazu sborového hospodaření roku 2010 a rozpočtu roku 2011 schválíte i rozpočet na tento rok. Je navrţen jako přebytkový s hospodářským výsledkem ,- Kč a vychází z předešlého roku. Ve Valašském Meziříčí, dne Janírková Eva Zpráva o revizi hospodaření sboru Valašské Meziříčí za rok 2010 Revize byla provedena dne 17. února 2010, revizorkami Jarmilou Valchařovou a Annou Jelínkovou za účasti účetní Evy Janírkové s tímto výsledkem: 1. Rozpočet Schválený rozpočet sboru pro rok 2010 byl převáţně dodrţen. Vyšší byly energie, telefony, pořizoval se nový účetní program a zvýšily se náklady za vedení účetnictví. 2. Majetek sboru Nemovitosti sboru jsou v řádném technickém a právním stavu a je s nimi nakládáno s péčí řádného hospodáře. Evidence movitého majetku je vedena. Odpovědnost za majetek a zdraví třetích osob při konání akcí mimo sborové budovy, např. táborů jsou evidovány v účetnictví občanského sdruţení Communio Viatorum. Zůstatky na finančních účtech a v pokladnách odpovídají stavu uvedenému v účetnictví. Závazky a pohledávky jsou řádně evidovány a plněny. 3. Směrnice a sborové účetnictví Účetnictví věrně zobrazuje stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření sboru a je řádně veden. Výhrady k vedení účetnictví: Stále problematika Sociálního fondu anonymní doklady Loňská výhrada k vypisování pokladních dokladů byla během roku 2010 napravena. Oprávněnost a přiměřenost výdajů sboru, včetně příslušných právních podkladů byla přezkoumána s tímto výsledkem: Výdaje byly přiměřené. 4. Povinnosti a jejich dodržování Odvod do personálního fondu byl proveden v řádné výši a termínu. Jednalo se o částku ,- Kč za období od 1.1. do Odvod seniorátních a celocírkevních repartic byl proveden v řádné výši a termínu. Seniorátní repartice ,- Kč Celocírkevní repartice ,- Kč Místo daňového přiznání bylo odevzdáno čestné prohlášení, ţe výnosy nepodléhají dani z příjmu. 5. Stanovisko k rozpočtu sboru na aktuální rok Rozpočet je sestaven jako mírně přebytkový. V roce 2010 se nekonala ţádná větší investice. V příštím roce se moţná bude stavět nová garáţ a pergola na zahradě. Na tuto investici jsme v minulém roce nevytvořili ţádnou finanční rezervu. Jedná se o investici ,- Kč. Záleţí tedy na naší obětavosti. Revizoři doporučují rozpočet schválit. 6. Velké poděkování patří naší účetní sestře Evě Janírkové. Květen 2011 č.125 7

8 Děti, dorost, mládež Víkendovka malých S mým nejlepším kamarádem Marťou jsme byli na víkendovce v Jasenné. Byli jsme rozděleni do dvou skupin, červení a modří. Já patřil k červeným, naše skupina nakonec vyhrála. Našim úkolem bylo pomáhat Jeţíšovi, aby ho Pilát neodsoudil a neukřiţovali ho. Jeţíš byl ukřiţován a uloţen do hrobu. Šli jsme ho hledat, hrob byl prázdný, Jeţíš tam nebyl. Anděl nám řekl, ţe Jeţíš vstal z mrtvých, ať ho nehledáme mezi mrtvými. Pak jsme se vrátili do chatky, cestou jsme si povídali, ţe máme Pána Jeţíše hledat ve svých srdcích. Nám oboum se na víkendovce líbilo. František Trčka Příprava velkého tábora (pátek odpoledne) - naváţení věcí na tábořiště v Hošťálkové (sobota) - hlavní stavební den na tábořišti Událo se ve sboru Lutherův strom V neděli jsme v Botanice před naším kostelem zasadili Lutherův strom roku 1517 přibil Martin Luther na vrata chrámu ve Wittenbergu svých 95 tezí, ty se týkaly všemoţných zlořádů panujících v tehdejší katolické církvi, nejdůleţitější z nich bylo jeho striktní odsouzení odpustkové praxe. Tato událost bývá povaţována za počátek celosvětového reformačního hnutí. V roce 2017 uplyne 500 let od této události a na její počest vznikl unikátní projekt. Ve Wittenberku byl zřízen park pro 500 stromů zvaný Lutherova zahrada, kaţdá církev, ať se nachází kdekoliv na světě, můţe zasadit v tom parku jeden, z pěti set stromů a současně zasadí i strom doma. Tato akce je ekumenická napříč jakoukoliv církví. 8 č.125 Květen 2011

9 První stromy ve Wittenbergu zasadili Walter kardinál Kasper, reprezentant římskokatolické církve, a Metropolita Augustinos, reprezentant pravoslavné církve. Slavnostní vysazení javoru vedl Daniel Ţenatý, 1. náměstek synodního seniora Českobratrské církve evangelické (ČCE) za přítomnosti zástupců ekumeny farář Martin Grombiřík z Evangelické církve augsburského vyznání (ECAV), Adam Cieslar a Jaroslav Szromek ze Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV), tajemník pro ekumenu Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) ČCE Gerhard Frey- Reininghaus a referentka ekumenického oddělení ÚCK Daniela Hamrová. Mottem celé slavnosti byla Lutherova věta: Kdybych věděl, ţe zítra bude konec světa, ještě dnes bych zasadil jabloň. (M. Luther) Lenka Hašová Pozvání Noc kostelů ve Valašském Meziříčí Evangelický kostel v parku Botanika Výstava obrazů a plastik akademické malířky Karly Palátové a jejích studentů na Gymnáziu F.P. Vernisáţ ve 20 hodin Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie 21 hodin zahájení h koncert Účinkují: Bohumír Kratochvíl varhany ţáci Základní umělecké školy ve Valašském Meziříčí Srdečně zveme! Květen 2011 č.125 9

10 Domácí péče - Vrbenská 803 Hospic Citadela - Ţerotínova 1421 tel: recepce: mobil: fax: č.účtu: /0800 č.účtu: / Den Diakonie 2011 V dubnovém čísle časopisu byla uvedena zpráva o konání Dne Diakonie, kde byly pověřeny ke sluţbě tři nové pracovnice střediska Diakonie ČCE a paní ředitelka Dobromila Krupová přijala poděkování za svou dlouholetou práci. Zuzana Kundrátová Ivana Klimánková Jana Kubrická Rádi bychom Vás tímto informovali o výši výtěţku, který byl určen na dofinancování přístroje pro kondiční cvičení tvz. Motomed. Tento přístroj vyuţívají klienti denního stacionáře a účastníci Sociálně rekondičních pobytů v rámci denních volnočasových aktivit. V závěru společného setkání , při koncertu Scholy Valašská Bystřice, byla přijata částka ,- Kč. Děkujeme všem za podporu - pracovníci střediska Diakonie ČCE ve VM 10 č.125 Květen 2011

11 Pozvání Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Val. Meziříčí a Diakonie ČCE středisko ve Valašském Meziříčí Vás srdečně zvou na vystoupení Miroslava Gabriela Částka v neděli v 16 hodin. Výtěţek dobrovolného vstupného bude pouţit na pořízení Motomedu pro stacionář střediska Diakonie. Citáty známých osobností z celého světa Alphonse Daudet ( ) francouzský romanopisec Citát: Nenávist je hněv bezmocných. Friedrich Nietzche ( ) německý filozof a básník Citát: Co mě nezničí, to mě posiluje Marcus Tulius Cicero ( př,n,l.) nejslavnější řečník starověkého Říma Citát: Příjemná je chvála pocházející od těch, kteří sami nechválí. Růžena Šmotková Květen 2011 č

12 Bohoslužby: neděle 9.30 bohosluţby s Večeří Páně neděle 9.30 bohosluţby s Večeří Páně, sborový den - pověření sestry Tyralíkové do sluţby pastorační pracovnice Divadlo jednoho herce M.G. Částek Kaţdý své břímě neděle 9.30 bohosluţby s Večeří Páně 5.6. neděle 9.30 bohosluţby s Večeří Páně Měsíční program: 16. května pondělí sborový večer 27. května pátek - ve Noc otevřených kostelů - vernisáţ výstavy akad. mal. Karly Palátové a studentů Gymnasia Fr. Palackého Pravidelný týdenní program: Středa biblická hodina Čtvrtek náboţenství Pátek setkávání rodin mládeţ v květnu u Trusinů Neděle 8.45 nácvik sborového zpěvu 9.30 bohosluţby Bohoslužby v domově důchodců v Podlesí: Neděle co 14 dní ve Farář Daniel Heller 15.5., Pro zájemce sraz u kostela ve Úřední hodiny: kdykoli dle dohody Farář Daniel Heller mobil: pevná linka: Pastorační pracovnice Věra Tyralíková Mobil: Pokladník Eva Janírková mobil: Adresa sboru: Blahoslavova Val. Meziříčí telefon do kanceláře: číslo účtu u Poštovní spořitelny: /0300 NÁŠ ČASOPIS Vydáno Příspěvky, ohlasy a připomínky přijímá: Anna Jelínková Palackého 420/ Val. Meziříčí mobil:

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty.

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Čl.1. Čl.2. Čl.3. Postavení a poslání Jeronymovy jednoty /dále jen JJ/. JJ je zvláštním zařízením českobratrské církve evangelické, bez právní subjektivity, zřízeným

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

TISK č. 14 (Komise D)

TISK č. 14 (Komise D) TISK č. 14 (Komise D) 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 14 ROZPOČET 2015, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2016 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet Českobratrské církve evangelické

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVY A OHLASY Květen 2015

ZPRÁVY A OHLASY Květen 2015 ZPRÁVY A OHLASY Květen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Zprávy ze staršovstva 8.4.2015 Ročník XIV. Staršovstvo jednalo o dalším provozování sborového domu v Novém Městě. V.Hrouda poděkoval všem členům

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ ZÁKLADNÍ DOKUMENT VYPRACOVANÝ PODLE ZÁKONA 3/2002 Sb. na základě CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ ČCE 1) Název církve: Českobratrská církev evangelická 2) Poslání církve a základní články

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

NÁŠ ČASOPIS. Duben 2014 / 154

NÁŠ ČASOPIS. Duben 2014 / 154 NÁŠ ČASOPIS Duben 2014 / 154 Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil

Více

Supervizní program ČCE

Supervizní program ČCE Supervizní program ČCE 1. Supervizní program ČCE obecná část Supervizní program ČCE je vnitrocírkevní nástroj umožňující supervizi mezi farářkami a faráři ČCE pod vedením vyškoleného zaměstnance ČCE. 1

Více

Farního sboru ČCE v Miroslavi PŮST A VELIKONOCE 2015

Farního sboru ČCE v Miroslavi PŮST A VELIKONOCE 2015 S B O R O V Ý L I S T Farního sboru ČCE v Miroslavi PŮST A VELIKONOCE 2015 Bratři a sestry, milý sbore, do postního období a k Velikonocům Vám přejeme Boží požehnání, radost ze sborového společenství,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM

TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 15B A) Zpráva o životě sboru v Chrástu u Plzně (podporované místo do 30. 9. 2014) I.

Více

Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Dobrovolný svazek obcí Region Za Moravú Mistřice 9 687 12 IČO : 708 78 919 Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Motto: Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci z něho těšit podruhé.

Motto: Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci z něho těšit podruhé. Motto: Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci z něho těšit podruhé. Obsah 1.Charakteristika SDÍLENÍ o.s. 2.Zpráva o činnosti SDÍLENÍ o.s. 3.Poradenská sluţba

Více

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Závěrečný účet města Vamberk za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Schválený rozpočet

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011 Tato zpráva byla dána k přečtení tištěnou formou a zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru již týden před Sborovým shromážděním. Byla

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9 tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: e-cirkev@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz Všem sborům a kazatelským

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

Obec Stříteţ Strana 1 z 12

Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2011 I. Ú V O D Dle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D)

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) PASTORAČNÍ PRACOVNÍCI V ČCE TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) A) Úvod Z důvodů změn, kterými ČCE v současné době prochází a které mají mj. vliv na financování církve, se synodní rada zabývala stávajícím systémem

Více

PRAVIDLA VIKARIÁTU. Vikariát - základní informace. A. Základní ustanovení

PRAVIDLA VIKARIÁTU. Vikariát - základní informace. A. Základní ustanovení Vikariát - základní informace PRAVIDLA VIKARIÁTU A. Základní ustanovení Pravidla vikariátu OBSAH: Poznámky k jednotlivým oddílům Pravidel vikariátu: I. Úvodní poznámky k podmínkám vikariátu II. Práce u

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

ZPRÁVY A OHLASY Duben 2014

ZPRÁVY A OHLASY Duben 2014 ZPRÁVY A OHLASY Duben 2014 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIII. Zprávy ze staršovstva 26.3.2014 Staršovstvo stanovilo schůzku obnovené skupiny pro vybírání saláru na středu 9.4. v 18 hodin. Staršovstvo

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. Úvod 2 Po předchozích letech, kdy Centrum pro restaurování zejména budovalo díky doplňkové činnosti své finanční zdroje, nastal v

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Účel Personálního fondu Č l. 2 Provozní a investiční část Personálního fondu Č l. 3 Správní rada Personálního fondu Čl. 4 Investiční výbor synodní rady Č l. 5 Příjmy

Více

Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni 31.12.2012

Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni 31.12.2012 Dobrovolný svazek obcí Region Za Moravú Mistřice 9 687 12 IČO : 708 78 919 Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni 31.12.2012 A Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2012 Zpracovaný na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

3. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. 2. 6. 2013) TISK 9 INFORMACE O CÍRKVI

3. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. 2. 6. 2013) TISK 9 INFORMACE O CÍRKVI 3. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. 2. 6. 2013) TISK 9 INFORMACE O CÍRKVI TISK č. 9 A) Personálie NEOBSAZENÉ SBORY k 1.4.2013 Beroun, Bošín, Broumov, Bruntál, Dolní Bělá, Duchcov, Dvakačovice, Horní Slavkov,

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Ústřední církevní kancelář synodní rady ČCEJungmannova 9, Praha 1

Ústřední církevní kancelář synodní rady ČCEJungmannova 9, Praha 1 Název periodicita denominace cena (Kč) vydavatel Advent 12 evan 3 Nakladatelství Advent-Orion, s r. o. Babyka 6 kat 2/r Unie katolických ţen Brána 1 církev bratrská 34 KODEX o.p.s. Bratrstvo 1 evan 2 Ústřední

Více

Střešovický. evangelík. na květen 2011

Střešovický. evangelík. na květen 2011 Střešovický evangelík na květen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více